Реферат: Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

Контрольнаробота з інформатикиВаріант1
Зміст

1.  У чому полягає особливістьвикористання інформаційних систем у фінансово-економічних установах?

2.  Що таке база даних, реляційна базаданих в Access?

3.  Як створити базу даних на основііснуючих шаблонів Access?

4.  Як внести зміни до структури існуючоїтаблиці в Access?

5.  Що таке запит в Access?

6.  Що таке форма в Access?

7.  Що таке звіт в Access?

8.  Як перейти з програми «1С Бухгалтерія6.0» у програму «1С Бухгалтерія 7.7»?

9.  Як можна внести зміни у типовуконфігурацію програми «1С Бухгалтерія 7.7»?

10.     Щоозначає ведення багатовалютного та кількісного обліку? Як їх організувати у" 1C: Бухгалтерії"?

11.     Якпереглянути реквізити та історію реквізитів довідників програми «1С Бухгалтерія7.7»?

12.     Яквстановити відбір проводок у журналі проводок за поточним стовпцем у програмі«1С Бухгалтерія 7.7»?

13.     Яквстановити автоматичний розрахунок суми операцій у журналі операцій програми«1С Бухгалтерія 7.7»?

14.     Якірежими введення інформації у журнал операцій підтримує «1С Бухгалтерія»?

15.     Яквстановити інтервал робочих дат у журналах документів, проводок, операційпрограми «1С Бухгалтерія 7.7»?

16.     Якіосновні можливості забезпечують користувачеві системи типу«Клієнт-Банк»?

17.     Якотримати касові обороти банку за будь-який період?

18.     Що такебалансові та небалансові вихідні форми банку?

19.     Якперевірити стан небалансових рахунків, субрахунків у банку?

20.     Яквивести словник рахунка касового обороту на екран, принтер?


1.У фінансових установах, інформаційні системи застосовуються в різних напрямках.Одними з типових є — складання бізнес-планів, фінансове планування, аналіз іт.д. Зупинимося на бізнесі-плануванні.

Найбільшповний облік динаміки реалізації проекту при підготовці й аналізі бізнес-плануможливий з використанням спеціалізованих комп'ютерних систем економічного і фінансовогомоделювання, пристосованих для рішення подібних задач. У процесі складаннябізнес-плану, як правило, досить широко застосовуються економіко-математичніметоди. Особливе значення це має для обліку фактора інфляції і приведеннярізночасних витрат, а також для аналізу чутливості проекту до змін зовнішньогосередовища. У той же час, усе більш розповсюдженим є підхід, заснований навикористанні в бізнесі-плануванні табличного процесора типу Excel.Автоматизація фінансового розділу бізнес-плану з використанням пакета Excelдозволяє істотно скоротити час складання бізнес плану й уникнути помилок прийого коректуванні. Можливість зв'язування окремих аркушів фінансового планудозволяє провести наскрізний аналіз наявної інформації. При необхідностіоперативної зміни одного чи декількох параметрів (наприклад, при зміні порядкуоподатковування) виробляється миттєве перерахування всього плану. Правильнийвибір і ефективне використання комп'ютерних програмних продуктів дозволяєзначно поліпшити якість самих бізнес-планів.

2.База даних — це файл спеціального формату, що містить інформацію, структурованузаданим образом.

Системикерування базами даних — це програмні засоби, за допомогою яких можнастворювати бази даних, наповняти їх і працювати з ними. У світі існує чималосистем керування базами даних. Багато які з них насправді є не закінченимипродуктами, а спеціалізованими мовами програмування, за допомогою яких кожен,що освоїв дану мову, може сам створювати такі структури, які йому зручні, івводити в них необхідні елементи управління.

Задопомогою Access звичайні користувачі одержали зручний засіб для створення йексплуатації досить могутніх баз даних без необхідності що-небудь програмувати.У той же час робота з Access не виключає можливості програмування. При бажаннісистему можна розвивати і набудовувати власними силами.

Щеодним додатковим достоїнством Access є інтегрованість цієї програми з Excel,Word і іншими програмами пакета Office.

3.У меню «файл» потрібно вибрати пункт «створити», а потім вибрати потрібнийшаблон із пропонованих.

4.Найпростіший спосіб — відкрити базу даних у режимі таблиці і вибираючивідповідні пункти, змінювати властивості полів, видаляти і додавати дані,перейменовувати.

5.Запити — це спеціальні структури, призначені для обробки даних бази. Задопомогою запитів дані упорядковують, фільтрують, відбирають, змінюють,поєднують, тобто обробляють.

6.Форми — це об'єкти, за допомогою яких у базу вводять нові дані чи переглядають наявні.

7.Звіти — це форми «навпаки». З їхньою допомогою дані видають напринтер у зручному і наочному виді.

8.Процес конвертації даних у «1С Бухгалтерію 7.7» має одну дуже важливуособливість. Особливість ця полягає в тому, що убудований конвертор разом зданими переносить у нову версію і ту конфігурацію програми, що була впопередній версії. Якщо ви вирішили використовувати убудований конвертор даних,то треба мати на увазі, що хоча він і виконує всі операції автоматично, але дляоптимального виконання цієї роботи йому необхідно задати кілька параметрів.Розглянемо ці параметри і послідовність їхньої установки.

Конвертуваннярекомендується робити в конфігурацію, що спеціально поставляється, дляконвертора, указавши це на вкладці «Конфігурація» діалогу«Параметри конвертора».

Данаконфігурація містить деякі діалогові і друковані форми, що відповідаютьстандартним звітам програми «1С Бухгалтерія 6.0». Таким чином, узнову створюваній конфігурації забезпечується наступність властивостей програми«1С Бухгалтерія 6.0».

Далінеобхідно правильно задати параметри конвертації констант. Тут проблема полягаєв тому, що в старих версіях «1С Бухгалтерії» усі константи являлисобою рядки з максимальною довжиною 40 символів. Однак у процесі роботи зпрограмою, у залежності від контексту звертання до значення константи і від їїзмісту, вона могла інтерпретуватися також і як число чи дата. Якщо включенаопція «Аналізувати тип», то конвертор буде аналізувати фактичнийзміст кожної константи, що визначена в настроюванні «1С Бухгалтерії»,і привласнить їй тип, що відповідає її вмісту. Константам, що мають порожнєзначення, конвертор буде привласнювати тип, заданий групою керуючих елементів«Тип непроініціалізованої константи».

Аналогічнимобразом задаються і параметри конвертації субконто.

І,нарешті, закладка «Документи» дозволить нам керувати процесомпереносу документів у «1С Бухгалтерію 7.7».

Тутвиводиться список всіх існуючих документів старої версії. Для кожного документаможна поставити ознаку конвертації структури документа (тобто, у термінах Конфігуратора:реквізитів документа, форми діалогу документа, шаблона друкованої формидокумента, модулів форми документа і модуля документа), а також ознаку переносусамих документів даного виду. У противному випадку самі документи переноситисяне будуть, а замість кожного не перенесеного документа конвертор створитьдокумент визначеного виду «Операція» і призначить йому всі проводки,що існують для цього документа.

Нацьому підготовка до перенесення даних закінчується, і далі конвертор виконуєвсю роботу автоматично. Під час його роботи у вікні повідомлень з'являєтьсявідповідна інформація для контролю за ходом процесу конвертації.

Післязакінчення роботи конвертора, навіть при відсутності повідомлень про можливовиниклі помилки, рекомендується переглянути генеровані тексти і, принеобхідності, внести зміни в тексти модулів (як уже було сказано вище, черезістотні розходження старої і нової версій перетворення програмних фрагментів незавжди може бути виконане цілком коректно).

9.Будь-яка конфігурація системи 1С Підприємство являє собою набір констант,довідників, документів і журналів для роботи з ними, звітів (обробок), іншихоб'єктів.

Узалежності від кількості встановлених компонентів технологічної платформи,конфігурація може застосовувати об'єкти, специфічні для цих компонентів. Зпогляду ж користувача, сама конфігурація для своєї роботи вимагає наявності накомп'ютері визначених компонентів системи 1С Підприємство. Наприклад,конфігурація програми «1С Бухгалтерія» вимагає наявностікомпонента «Бухгалтерський облік»: тільки в цьому випадкувикористовуються об'єкти, що реалізують функції бухгалтерського обліку — планирахунків, бухгалтерські операції і проводки, бухгалтерські підсумки, аконфігурація "Виробництво + Послуги + Бухгалтерія" вимагаєнаявність компонентів «Бухгалтерський облік» і «Оперативнийоблік» чи ж комплексне постачання 1С Підприємства. (у неї входять двакомпоненти: Бухгалтерський облік, і Оперативний).

Упрограмних продуктах системи 1С Підприємство конфігурація тісно зв'язана зінформацією — зі структурою інформаційної бази і з даними, що у нійзберігаються. Зміна конфігурації в більшості випадків вимагає зміни структуриінформаційної бази: приведення структури файлів інформаційної бази увідповідність зі структурою об'єктів конфігурації.

10. Зразки назв прописомдля валют, чисел, дат, днів тижня знаходяться у файлі 1cv7.spl укаталозі з програмними файлами (BIN).

Для того, щоб удрукованих формах одержувати назви валюти, чисел, дат, відмінних від поточних,можна використовувати два способи.

·    Використовувати команду Пропис(),указуючи відповідний файл прописів.

·    Якщо потрібні прописи тільки на одніймові, виправити уміст файлу 1cv7.spl, змінивши в ньому відповідніпрописи на потрібні. При цьому, якщо в каталозі з програмними файлами відсутнійфайл 1cv7.spl, використовуються прописи за замовчуванням (російські).

11. Якщо кількістьреквізитів невелика, доречно ввести в довідник валют фіктивну валюту, значеннябуде зберігатися як курс валюти на дату. При великій кількості реквізитів маєсенс увести забалансовий рахунок з аналітикою по об'єктах обліку, наприклад потоварах. Сальдо по рахунку на дату буде визначати значення реквізиту (наприкладціна товару), зміна значення вироблятися за допомогою проводок на сумукоректування.

12. В «1С Бухгалтерії»існує можливість включати і виключати проводки операції. Зробити це можна задопомогою меню «Дії»«Уключити проводки»(«Виключити проводки») чи за допомогою клавіші «F8».Якщо проводки операції виключені, ця операція виключається з всіх оборотів.Якщо проводки операції включені, ця операція включається у відповідні обороти.Коли операція позначається на видалення, її проводки виключаються з оборотів.Але після зняття з операції позначки на видалення автоматично проводки невключаються. Таким чином, якщо Ви знімаєте позначку на видалення з операції,для того, щоб проводки операції повернулися в обороти, необхідно в цій операціївключити проводки.

13. Вибрати необхіднийжурнал операцій. Виділити його, натиснути Alt+Enter і в меню вибрати пунктавтоматичного розрахунку суми.

14. Операції можуть формуватися автоматично на підставідокументів, що вводяться. Разом з операцією, документ може породжуватипроводки. Такий спосіб дозволяє швидко уводити велику кількість проводок,наприклад, при нарахуванні чи амортизації основних засобів:

·     Цілісне відображення в бухгалтерському обліку господарськихоперацій;

·     Зручний засіб ручного введення операцій;

·     Типові операції;

·     Автоматичне формування операцій первинними документами(накладними, вимогами, касовими ордерами і т.д.);

·     Автоматичний облік амортизації, переоцінки валютних активів,фінансових результатів і т.д.

15. У версії 7.7 єможливість у довіднику встановлювати добір, що дозволяє переглядати списокелементів, відібраних за визначеним значенням реквізиту, наприклад, за датою.

16.    Системаелектронного документообігу “клієнт-банк”, дозволяє ефективно організовувативзаємодію банків зі своїми клієнтами в режимі вилученого доступу, найбільшпростим аспектом якого є отримання-відправлення платіжних доручень.

Використаннясистеми “клієнт-банк” дозволяє:

·   Клієнтамзаощаджувати час, використовуваний на поїздки в банк, зменшити імовірністьпомилки при заповненні документів, контролювати поточний стан документа;

·   Банкамзалучати більше число клієнтів за рахунок поліпшення якості обслуговуванняклієнтів, значно зменшити черги, підвищити ефективність роботи, звільнитися відвеликої кількості рутинної праці.

При розробцісистем такого класу як Банк-Клієнт, розрахованих на широке коло користувачів,завжди виникає проблема універсальності системи, що в даному випадку містить усобі використання стандартних форматів документів і повідомлень, можливістьроботи через різні мережі передачі даних, настроюваність користувальницькогоінтерфейсу. У цьому зв'язку серед найважливіших переваг системи “клієнт-банк” можутьбути перераховані наступні:

·   Сполученняз будь-якими внутрішніми обліковими системами банків.

·   Можливістьз'єднання з вилученими абонентами.

·   Моніторингшляху проходження документів, повідомлення про причини затримки документів іт.д.

·   Робота зусіма найбільш розповсюдженими фінансовими документами.

·   Робота здокументами вільного формату, що робить систему відкритою і легкомодифікованою.

·   Використанняелектронної пошти.

·   Можливістьпідключення мобільних користувачів.

Одержання інформації з банку

Для того щоб одержати інформацію збанку, необхідно:

1.        Вставитив дисковод дискету із секретними ключами підпису і шифрування.

2.        У таблиціплатіжних повідомлень натиснути комбінацію клавіш Ctrl- F5.

Також для одержанняінформації з банку, можна скористатися маніпулятором «миша». Длятого, щоб одержати інформацію з банку, використовуючи маніпулятор«миша», необхідно:

·    Вставитив дисковод дискету із секретними ключами підпису і шифрування.

·    Натиснутиправу клавішу «миші» і вибрати пункт меню «Зв'язок збанком»

·    Далівибрати підпункт меню «Одержати дані».

Для того щоброздрукувати платіжний документ, необхідно:

1.        Задопомогою клавіші Space, відзначити необхідні для печатки документи інатиснути клавішу F8.

2.        Задопомогою маніпулятора «миша» вибрати необхідний зразок звіту інатиснути клавішу Enter.

3.        Післяуспішної генерації звіту натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Pдлявисновку звіту на принтер.

Також для печаткиплатіжних документів, можна скористатися маніпулятором «миша». Длятого, щоб роздрукувати документи, використовуючи маніпулятор «миша»,необхідно:

1.        Задопомогою клавіші Space, відзначити необхідні для печатки документи.

2.        Натиснутиправу клавішу «миші» і вибрати пункт меню «Звіт».

3.        Задопомогою маніпулятора «миша» вибрати необхідний зразок звіту інатиснути кнопку Виконати.

4.        Післяуспішної генерації звіту за допомогою маніпулятора «миша» натиснути уверхній частині екрана кнопку з зображенням принтера.

Для того щоб роздрукувати виписку,необхідно:

1.        У таблиціплатіжних повідомлень натиснути клавішу F8.

2.        Задопомогою маніпулятора «миша» вибрати необхідний зразок звіту інатиснути клавішу Enter.

3.        Вказатиінтервал дат, за який необхідно одержати виписку, а також валюту й особовийрахунок, по якому необхідно одержати виписку. У випадку якщо необхідно одержатизвіт по всіх рахунках, у формі завдання параметрів одержання виписки необхідноустановити настроювання «Звіт по всіх рахунках».

4.        Післяуспішної генерації звіту натиснути комбінацію клавіш Ctrl-P длявисновку звіту на принтер.

Також для печаткивиписки, можна скористатися маніпулятором «миша». Для того, щоброздрукувати виписку, використовуючи маніпулятор «миша», необхідно:

1.        Знаходячисьу таблиці платіжних повідомлень, натиснути праву клавішу «миші» івибрати пункт меню «Звіт»

2.        Задопомогою маніпулятора «миша» вибрати необхідний зразок звіту інатиснути кнопку Виконати.

3.        Вказатиінтервал дат, за який необхідно одержати виписку, а також валюту й особовийрахунок, по якому необхідно одержати виписку. У випадку якщо необхідно одержатизвіт по всіх рахунках, у формі завдання параметрів одержання виписки необхідноустановити настроювання «Звіт по всіх рахунках».

4.        Післяуспішної генерації звіту за допомогою маніпулятора «миша» натиснути уверхній частині екрана кнопку з зображенням принтера.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию