Реферат: Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

Бердичівський політехнічнийколедж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни “Проектуванняавтоматизованих інформаційних систем”

(варіант №1)

 

 

Виконав:

студент групи Пзс-604

Араній Ігор Олексійович

Перевірив:

викладач

Куропаткін Сергій Гаврилович

 

 

 

Бердичів

2008


Зміст

1. Визначення інформаційноїсистеми. Класифікація інформаційних систем

2. Складання техніко-економічного обґрунтування проекту ІС

3. Поняттяінформаційної бази і способів її організації

Список використаної літератури


/>1. Визначення інформаційної системи. Класифікаціяінформаційних систем

Структурноінформаційна система складається з таких компонентів (див. схему):

-   власнеінформації;

-   системиоброблення інформації;

-   входу;

-   виходу;

-   внутрішніхі зовнішніх каналів.

У ДержавномуСтандарті України ДСТУ 2874-94 дано таке визначення інформаційної системи:

Інформаційнасистема – система, яка організовує пам'ять і маніпулювання інформацією щодопроблемної сфери.

Характерною рисоюінформаційної системи є те, що людина виступає активним учасникомінформаційного процесу. Це виявляється в умовах функціонування автоматизованогоробочого місця, коли людина (кінцевий користувач) здійснює інформації в системупідтримує її в актуальному стані, обробляє інформацію і використовує здобутірезультаті в управлінні. Інформація служить способом опису взаємодії міжджерелом й одержувачем. Те саме повідомлення одному одержувачі може даватибагато інформації, а іншому – мало або нічого.

Потенційніможливості інформаційної системи реалізуються через їх функції, до якихналежать:

обчислювальна –вчасно і якісно виконує оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлятьсистему управління;

слідкувальна –відстежує і формує всю необхідну для управління зовнішню та внутрішнюінформацію;

запам’ятовувальна– забезпечує безупинне накопичення, систематизації, збереження та відновленнявсієї необхідної інформації;

регулювальна –здійснює інформаційно-керуючий вплив на об’єкт управління та його ланки привідхилені їхніх параметрів функціонування від заданих значень;

оптимізаційна –забезпечує оптимальні розрахунки в міру зміни цілей, критеріїв та умовфункціонування об’єкта управління;

прогнозна –визначає основні тенденції, закономірності та показники розвитку об’єктауправління;

аналізаторна –визначає основні показники техніко-економічного рівня виробництва ігосподарської діяльності;

документу вальна– забезпечує формування всіх обліково-звітних, планово-розпорядницьких,конструкторсько-технологічних та інших форм документів.

Одним із методівпроектування інформаційних систем є розчленовування її на окремі частини, зяких у міру необхідності комплектують конкретну автоматизовану системууправління (АСУ). Такий метод називають декомпозицією.

Будь-яка системапо-своєму складна. Це означає, що сукупність інформації, яка характеризуєсистему, і сукупність зв’язків між її елементами неможливо сприйняти в ціломута повністю. Цим система відрізняється від будь-якої задачі. Тому, згідно зметодом декомпозиції, для оперативного впровадження інформаційної системинеобхідно забезпечити оптимальну її структурованість.

Оптимальноструктурована система є багаторівневою, багатоцільовою організованою сукупністюелементів (модулів) і задовольняє такі вимоги:

-   коженрівень ієрархії має повністю проглядатися і бути зрозумілим без детальногознання нижчих рівнів;

-   зв’язкиміж елементами на одному рівні ієрархії мають бути мінімальними;

-   неповинно бути зв’язків між елементами через один рівень ієрархії;

-   елементвищого рівня має викликати елемент наступного рівня і, передаючи йому необхіднувхідну інформацію, має утворювати з ним єдине ціле;

-   елементвищого рівня має викликати елемент наступного рівня і, передаючи йому необхіднувхідну інформацію, має утворювати з ним єдине ціле;

-   елементнаступного рівня після закінчення своєї роботи повертає управління елементу, щойого викликав, передаючи йому результати своєї роботи.

Жорсткими єобмеження щодо структури системи, оскільки неможливо розробити таку ідеальнусистему, щоб потім не вносити в неї зміни. До того ж при експлуатаціїінформаційної системи основним режимом її роботи є режим саме внесення змін.

Внесення змін удобре структуровану систему стосується не багатьох елементів, які добрелокалізуються. В іншому випадку внесення навіть дрібних змін призводить доперепроектування, перепрограмування великих частин системи.

Збільшенадекомпозиція функціональної частини автоматизованої інформаційної системипередбачає встановлення структури елементів (модулів) різних рівнів:

-   комплекспершого рівня. Він охоплює автоматизовані підсистеми, комплекси задач;

-   комплексдругого рівня. До нього належать автоматизовані функції (задачі) управління;

-   комплекснаступних рівнів. Це машинні процедури, що реалізуються управлінськимперсоналом.

Функціональнудекомпозицію інформаційної системи доцільно здійснювати за об’єктивнимпринципом на основі такої схеми: виробниче об'єднання – промислове підприємство– виробництво – цех –технологічний процес (дільниця) – робоче місце (вертикальнадекомпозиція) з виділенням функцій управління для кожного об’єкта за схемоюпланування: облік – контроль – аналіз – регулювання (горизонтальнадекомпозиція).

Крімфункціональної, використовують декомпозицію організаційного (компонентиінструктивно-методичного і документального забезпечення), інформаційного(компоненти поза машинної та внутрімашинної інформаційної бази), технічного(компоненти засобів введення, зберігання, оброблення, виведення, передаванняданих), програмного (компоненти операційної системи ЕОМ, системи управліннябазами даних, функціональні, організаційні компоненти системи обробленняданих), ергономічного й іншого забезпечень.

Методдекомпозиції використовують на кожній стадії проектування інформаційних системдля зниження ступеня невизначеності та виділення багатьох проективних задач,послідовного структурування процесу їх розв'язування, а також для описуодержуваних структур у вигляді ієрархічно пов’язаних інформаційних сукупностей.

Декомпозиціяпередбачає існування кількох способів розчленування проектованої системи.Завершенням її ж такий стан об’єкта, коли у процесі розчленування утворюютьсяелементи (частини системи), що сприймаються як неподільні об’єкти.

За системоюпідходу до проектування інформаційних систем будь-який об’єкт розглядається якпевна системи, яку можна поділити на підсистеми, кожна з яких може бутиподілена на підсистеми нижчого порядку. Підсистемами найнижчого порядку єелементи (задачі), внутрішня структура яких не важлива для розв’язання іншихзадач цього рівня. Однак слід мати на увазі, що властивості окремої підсистемивпливають на інші підсистеми та систему загалом.

/>2. Складання техніко-економічного обґрунтування проекту ІС

На цьому етапівиконують роботи, пов’язані з практичною реалізацією положень, закладених упроекті. Розроблення робочого проекту – завершальний етап на стадіїпроектування інформаційних систем. Цей проект розробляють на основізатверджених технічних завдань та технічного проекту, затвердженню він непідлягає.

Мета робочогопроектування – складання технічної документації для впровадження інформаційноїсистеми, проведення приймально-здавальних досліджень, а також для забезпеченнянормального функціонування інформаційної системи.

На етапі робочогопроектування використовують такі роботи:

-   уточненняплану організаційно-технічних заходів щодо підготовки об’єкта до впровадження інформаційноїсистеми;

-   підготовкакомплексу технічних заходів й інформаційно-обчислювального центру до здачі упромислову експлуатацію;

-   завершенняформування інформаційної бази і банку даних, організація їх експлуатаціїслужбами інформаційно-обчислювального центру;

-   генераціяробочих програм згідно з вибраними параметрами об’єкта, їх стикування з блокамикористувача, іншими програмами;

-   завершенняпідготовки контрольних прикладів та організація поетапного приймання робочихпрограм їх перевіркою на конкретних даних;

-   розробленнятехнологічного процесу оброблення даних в інформаційній системі;

-   розробленняі затвердження технологічних інструкцій з операцій технологічного процесуоброблення даних в інформаційній системі;

-   завершенняробіт для забезпечення впровадження задач (комплексів) до їх приймання;

-   завершеннянавчання користувачів та персоналу інформаційно-обчислювального центру в умовахфункціонування інформаційної системи;

-   розробленняі затвердження (у встановленому порядку) посадових інструкцій, що визначаютьпорядок роботи управлінського персоналу в умовах функціонування інформаційноїсистеми;

-   завершеннявиконання організаційно-технічних заходів щодо підготовки об’єкта довпровадження інформаційної системи.

За результатамивиконання перерахованих робіт складають документацію робочого проекту.

/> 

3. Поняття інформаційної бази і способів її організації

Інформація (дані)під час руху та перетворення (обробки) завжди розміщується на певних носіях.Кожний носій даних — це матеріальний об'єкт, який містить відомості, доступніабо зайві людині, або лише ЕОМ, або одночасно і людині і ЕОМ.

Отже, носіїінформації являють собою засоби реєстрації даних, які забезпечують зв'язок міжінформацією та людиною, інформацією та ЕОМ, людиною та ЕОМ.

У комп'ютернихсистемах використовуються різноманітні види носіїв інформації. Вибір носіяінформації залежить від рівня використання структурного складу технічнихзасобів збору, реєстрації, передачі і обробки первинних даних, а також загальногорівня механізації та автоматизації задач управління. Наприклад, зі умовавтоматизованої обробки економічної інформації як носія інформації можуть бутивикористані первинні документи, перфоркартки, перфострічки, магнітні стрічки,магнітні диски, магнітні картки і т.ін.

Усі носіїекономічної інформації можна класифікувати за кількома ознаками. Так, зафізичною структурою носії інформації бувають паперові, магнітні, діелектричні,напівпровідникові; за формою подання інформації — друковані та рукописні документи,носії з магнітним записом і перфораційні; за конструктивним виконанням —довільної форми, стрічкові, карткові, дискові тощо; за можливістю використання— одноразового і багаторазового використання; за кратністю запису — із записом,що витирається, та записом, що не витирається; за способом обробки — ручні,машинні та змішаної обробки тощо.

Залежно відспособу фіксування та обробки носії інформації можна умовно поділити на тригрупи: 1) не придатні для автоматичного вводу до ЕОМ; 2) придатні для автоматичноговводу до ЕОМ; 3) результатної інформації. До 1-ї групи належать різноманітніпервинні документи (облікові, планові, статистичні тощо). Такі документипризначені для реєстрації первинних даних У них знаходять відбиття, певнікількісні та якісні характетеристики об'єкта управління, результати виконаннягосподарських операцій. Отже, первинні документи мають юридичний статус.

До складу ПЗАРМ-економіста входять засоби керування інформаційною базою, що забезпечують:

створення йактуалізацію інформаційної бази;

пошук необхідноїінформації з що регламентуються і нерегламентирует запитам;

організаціюформатного запровадження-висновка інформації;

обчислювальнеопрацювання й ін.

Для уявленняданих в інформаційній базі часто використовується реляційна модель. Поряд ізреляційним СУБД застосовуються табличні процесори. У цьому випадку вхідні івихідні дані і НСИ рекомендуються у формі таблиць, алгоритмізація зводиться допобудови моделі розрахунку показників вихідних документів (ППП Excel). До цьогож групі ставляться інтегровані СУИБ (Works), що реалізують функції табличнихпроцесорів, СУБД, редакторів текстів, генераторів вихідних документів (ПППSIMPHJNY, LOTUS).

У АРМ-економістанеобхідно забезпечити видачу інформації в графічній формі для всебічногоаналізу економічних показників. Графіки можуть мати двовимірне (плоске) ітривимірне (об'ємне) уявлення. За допомогою графічних засобів здійснюєтьсяпланування (розмітка) площі екрана, зображення на екрані графічних елементів увиді лінії, точки, відрізка, прямокутника, еліпса, штрихування графічнихелементів із використанням необхідних квітів, добору шрифту і т.п.

Організаціяекранного діалогу — одна з основних вимог до технології АРМ:

1. технологія ЕДтекстів реалізує чотири функції:

— функції запровадження — набору текстуз завданням параметрів для його верстки, перегляду;

— опрацювання (значеннєве сортуваннятексту, обчислення в табл.);

— відтворення тексту;

— форматування тексту й одержаннядокумента.

— технологія ЕД форм (електроннітаблиці, шаблони).

— система ЕДділової графіки (у виді графіків і діаграм — стовбових, лінійних, кругових,секторних діаграм, гістограм і ін.). Наприклад, інтегрований ППП FRAMEWORK(РАЙДУГА) — робота з рамками, вікнами, ієрархічними фреймами.


/>Список використаної літератури

1.    «Проектування інформаційних систем». Посібник. За ред.В.С.Пономаренка. ВЦ «Академія». 2001 р.

2.    «Інформаційні системи і технології в економіці».Посібник. За ред. В.С.Пономаренка. ВЦ «Академія». 2002 р.

3.    «Проэктированиеэкономических информационных систем». Підручник. Г.Н.Смирнова, А.А.Сорокін,Ю.Ф.Тельнов. 2002 р.

4.    Конспектлекцій.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию