Реферат: Особливості роботи комп'ютерних мереж

/>/>/>Міністерствонауки і освіти України

/>/>/>Полтавськепрофесійно-технічне училище №10

/>/>/>Дипломнаробота на тему:

Огляд конфігураціякомп’ютерних мереж

/>/>/> 

Полтава 2007


Зміст

 

Вступ

Огляд та конфігурація комп’ютерних мереж

Мережеві пристрої та середовища передачіданих

Встановлення прав доступу до ресурсів

Під’єднання до мережі NetWare

Віддалений доступ до мережі

Налаштування Windows в ролі віддаленогосерверу

Пряме кабельне з’єднання

Internet

З’єднання з Internet

Інструктаж з охорони праці

Висновок

Список використаної літератури

 


Вступ

Мережа – це два або більшекомп’ютери, об’єднані кабелем таким чином, щоб вони могли обмінюватисьінформацією.

Комп'ютернамережа (Network) – це два i більше ПК з'єднаних мiж собою з метою швидкого обміну данимита спільного використання ресурсів. Для реалізації мережі необхідні компонентидвох типів: aпapaтнi та програмні. Апаратна частина забезпечує фізичнез'єднання комп'ютерів.

З'єднанняПК може відбуватись за допомогою кабелю та мережевих адаптерів, або кабелю під'єднаногодо портів (пряме кабельне з'єднання), телефонної чи оптоволоконної лініїта модему, або радіозв'язком за допомогою радіомодему.

Програмначастина мережі – це мережева операційна система, що забезпечує роботу ПК, протоколи iприкладні програми, що підтримують роботу в мережі. Комп'ютерні мережі поділяютьна:

1.        Локальнімережі (LAN- Local Area Network) – з'єднання двох i більше ПК в умовно замкнутому просторові на порівняноневеликих відстанях. Простір не обов'язково повинен бути замкнений в одному приміщенні,адже може бути локальна мережа, що об’єднує декілька досить віддалених будівель.Особливістю локальних мереж є також висока швидкодія при обміні інформацією;

2.        Глобальнімережі (WAN- Wide Area Network) – з'єднання окремих мереж, що знаходяться в різнихгеографічних регіонах. Серед глобальних мереж можна відмітити такі, як TheMicrosoft Network, American Online, CompuServe та ін. На даний час всіглобальні мережі об’єднанні в єдину мережу Internet.

 


Огляд та конфігурація комп’ютернихмереж

 

Локальні комп’ютерні мережі

Локальнімережі бувають різних типів. Наприклад, можна виділити в окрему групу мережі організованіза принципами Internet, хоча вони залишаються локальними. Такі мережі називаютьInternet. Kpiм цього локальні мережі буваютьзвичайними та з віддаленим доступом. Мережа з віддаленим доступом, це з'єднання,як правило, двох ПК, що переважно знаходяться на досить великій відстані. Одинз них може при цьому залишатись учасником іншої локальної мережі. З'єднанняможе відбуватись або через звичайний кабель або за допомогою модему та телефонноїлінії, коли ПК знаходяться на дуже великій відстані. Використовується такамережа для того, щоб віддалений ПК отримав доступ як до даного ПК, так і довсієї локальної мережі, учасникомякої може бути цей ПК. Причому, він може використовувати ресурси цього ПК та всієїлокальної мережі так, ніби вiн підключений до мережі безпосередньо. Kpiм віддаленогодоступу можна використовувати віддалене керування. Воно відрізняється від віддаленогодоступу тим, що при віддаленому доступі ПК може користуватись дисками, файламита папками іншого ПК, aлe програму завантажити з іншого ПК неможливо. При віддаленомукеруванні можна навіть завантажити програму, щознаходиться на іншомуПК, або створювати документ, що буде зберігатись на іншому ПК.

Локальнімережі за правами учасників поділяють на:

·         однорангові– коли всі ПК, що є учасниками мережі мають приблизно однакові права накористування ресурсами як самої мережі так i інших її учасників. В одноранговихмережахжоден ПК не має переваг над іншими в доступі до будь-якого iншогoучасника мережі, до принтерів та інших пристроїв, відданих для загальногокористування в мережі. Разом з тим вiн не мoжe обмежити правабудь-якогоіншого, окремо взятого ПК у доступі до своїх ресурсів. Обмеження можнавстановити одночасно лише на всі ПК, що є учасниками мережі. Учасникамиоднорангових мереж можуть бути ПК, на яких встановлено операційні системи DOS,Windows 95, Windows 98, Windows ME. Найбільш поширеними одноранговими мережами єArtisoft LANtastic, LANsmart, Invisible Software NET-3O, Web NOS та iн.

·         Працюючіза принципом клієнт-сервер – це мережі, в яких один ПК (сервер) керує доступом доресурсів мережі та роботою всіх інших, залежних від нього (клієнтів). Термін«клієнт-сервер» характеризує перш за все використання ПК, що з'єднанів локальні мережі або через шлюзи глобальної мережі до головного комп'ютера (mainframe).Клієнти залежать від головного комп'ютера (сервера) i в будь-який момент він може обмежити права довільного клієнтау доступі або навпаки надати йому більші права.

Мережітипу клієнт-сервер бувають:

ü  з виділенимсервером –це мережі, вяких сервер (Server) використовується лише для керування мережею та зберіганнянакопичених даних. При цьому сервер не використовується для виконання інших операцій;

ü  з невиділенимсервером –це мережі, вяких головний комп'ютер (сервер) служить не тільки для керування мережею, але йдля роботи з прикладними програмами, як звичайний ПК.

Залежнівід серверу ПК називають клієнтами. За ступенем залежності клієнти бувають:

ü  частковозалежні – цеПК-клієнти, щомають свої дискові ресурси. На них знаходиться ОС, які самостійнозавантажуються i ці ПК можуть працювати незалежно від сервера. Такі клієнтимають назву робочі станції (Workstation).

ü  повністюзалежні – цекомп'ютери, які, як правило, не мають своїх дискових ресурсів, a використовуютьдля зберігання даних частину ресурсів сервера, з якого вони завантажуються. Їх називаютьтерміналами (Terminal). Термінал не має своїх дисків, i тому завантажуватисьйому доводиться з вінчестера сервера. Проте не кожен комп'ютер може бути терміналом,для цього необхідно, щоб на ньому був встановлений спеціальний BIOS, який підтримуєтехнологію так званого віддаленого завантаження (Remote Boot), а мережева платаобладнана мікросхемою NetBIOS.

Вролі клієнта переважно використовують звичайні ПК без особливих вимог до їхапаратного забезпечення. Вони можуть керуватись ОС DOS, Windows 95, Windows 98,Windows ME, Windows NT Workstation, Windows 2000 Proffesional, OS/2, MacOS та iн.Якщо ОС клієнта багатозадачна, то клієнт, як правило, поряд із основною функцієюможе виконувати функції сервера для групи інших клієнтів, наприклад, для віддаленогодоступу.

Вролі сервера переважно використовують більш потужні комп'ютери з високимихарактеристиками апаратного забезпечення. Для досить великих мереж — використовують комп'ютери на ocновi мультипроцесорних 64-розрядних архітектур. Операційноюсистемою на серверні може бути UNIX, Linux, Windows NT Server, Windows 2000Server та iн. Windows 98/ME не має засобів для використання її в ролі ОСсервера (за винятком можливостей віддаленого доступу).

Локальнімережі також класифікують за топологією (topology), яка описує структурумережі. Дві складові частини поняття «топологія»: фізична топологія,яка визначає розміщення зв’язків між мереживими пристроями та логічнатопологія, що описує метод доступу цих пристроїв до фізичного зв’язку.

Існуютьтакі типи фізичної топології:

1.        Топологія«спільна шина» (Bus) передбачає використання одного кабеля, до якогопідключені всі комп’ютери мережі. Топологія «спільна шина» має низькунадійність, оскільки у випадку обриву кабеля порушується працездатність всієїмережі. З’єднання по цій топології не вимагає використання комунікаційнихпристроїв і дозволяє зекономити кошти.При використанні топології«спільна шина» без додаткових пристроїв, у мережу можна з’єднати до30 компютерів при сумарній довжині кабеля не більш 185 метрів.

2.        Топологія«зірка» (Star). За цією топологією кожен комп’ютер за допомогою мереженогоадаптера під'єднується окремим кабелем до об’єднуючого пристрою, в ролі якогоможе бути концентратора (hub) або комутатор (Switch). на відміну відпопередньої топології «зірка» має високу надійність, оскільки приобриві мережевого кабеля від’єднаним від мережі буде лише один ПК. />/>/>/>

3.        Топологія«розширена зірка» (Extended Star). Утворюється при об єднанні декількох сегментівмережі, кожен з яких організовано за топологією «зірка». Міжсегментний зв'язок здійснюється між концентраторами та комутаторами, один зяких є центральним.

4.        Деревовидна (Tree) або ієрархічна(Hierarchical) топологія. Подібна до топології Extended Star але відрізняєтьсятим, що не всі сегменти під’єднані до центрального концентратора чи комутатора,утворюючи окремі гілки дерева.

5.        Топологія«кільце» (Ring). Дана топологія утворює замкнуте кільце, де кожен з пристроївбезпосередньо з’єднаний з двома сусідніми.

6.        Топологія«подвійне кільце» (Dual Ring) відрізняється від попередньої тим, що фізичнез’єднання утворює два кільця і кожен комп’ютер під’єднаний відразу до двохкілець. Це забезпечує високу надійність, гнучкість в експлуатації іобслуговуванні.

7.        Завершенатопологія(Complete, Mesh) характеризується тим, що кожен мережeвий пристрій маєбезпосередні зв’язки із всіма іншими пристроями.

8.        Нерегульованатопологія(Irregalar) немає чітко визначених правил, за якими з’єднуються мережевіпристрої.

9.        Комірчата (cells) топологія. Коженкомп’ютер з’єднано з іншими, переважно за допомогою радіо модемів, які входятьв зону дії його зв’язку.

Примітка: Найбільш поширені на данийчас топології: «спільна шина», «зірка» (у всіх їїваріантах), «кільце» і «подвійне кільце».

Мережевіпристрої та середовища передачі даних

Данів комп'ютерних мережах можна передавати через мережеві кабелі, за допомогоюрадіозв'язку або світлових променів. В переважній більшості мережвикористовують мepeжeвi кабелі. В даний час практично використовують три типикабелів: коаксіальний, скручена пара та оптоволоконний.

Коаксіальнийкабель (coaxial cable) це двонаправлена лінія зв'язку, в якій один провідник(центральний) знаходиться всередині іншого i ізольований від нього. Центральнимпровідником є міцний провід, a зовнішнім може бути переплетення багатьох тонкихпровідників або фольга. Для досягнення максимального рівня сигналу i збільшенняреального значення швидкості передачі інформації, poміp сегменту кабеля міждвома ПК повинен бути кратним довжині хвилі сигналу, що передається.

Коаксіальнийкабель є двох типів: «тонкий» кабель RJ-58 з діаметром приблизно 5ммi «товстий» з діаметром близько одного сантиметра. Обидва кабелівикористовують для побудови мереж з фізичною топологією «спілнашина».

Скрученапара (twisted pair) це середовище передачі інформації виконане у виглядідекількох пар скручених провідників, кожен з яких електрично ізольований відінших i вci вони разом поміщені в єдину ізольовану оболонку. Скручена парапровідників може бути неекранована (UTP — Unshielded Twisted Pair), яка є більшекономічною i екранована (STP — Shielded Twisted Pair), в якій вci паризахищені алюмінієвим екраном від зовнішніх електромагнітних полів.

Кабелі«скручена пара» в основному використовують для побудови мереж з фізичноютопологією «зірка», «розширена зipкa» i деревовидною.Причому максимальна відстань між комп'ютером i мережевими пристроями можестановити 100 метрів з врахуванням довжини з’єднувальних кабелів.

Оптичне волокно (Fiber Optic) – найбільш перспективне середовище передачі іформаії,що забезпечує швидкість декілька Гбіт/с. В ролі елементу, що передає іформацію,використовують оптичне волокно (світловід), яке являє собою тонку скляну (абопластикову) нитку, що поміщена в гнучку оболонку. Інформація по оптоволоконномукабелю передається за допомогою світлових променів. Розрізняють два основнихтипи оптичного волокна: одномодове (Single Mode) i багатомодове (Multimodemode).

Обов'язковимкомпонентом комп'ютера, який під'єднаний до мepeжi, є мережева плата (адаптер) –NIC (Network Interface Card). Мережевий адаптер (Network Adapter) – цеелектронна плата, що вставляється в слоти розширення материнської плати iзабезпечує під'єднання до мережевого кабеля. Основна функція мережевогоадаптера – перетворення двійкових даних в сигнали, які придатні для передачі попевному типу мережевого кабелю.

Мережеві адаптериє багатьох типів, які відрізняються інтерфейсами, типами використовуванихкабелів, сумісністю з певними операційними системами.

Встановленняправ доступу до ресурсів

Для задання схемикерування доступ необхідно викликати вікно Network (Сеть). Для цьогоможна використати два способи. Перший – в Start-меню вибрати пункт Settings(Настройка), а в ньому Control Panel (Панель управления) і в панелікерування вибрати піктограму Network (Сеть). Другий спосіб – в контекстномуменю My Network Places (Мое сетевое окружение) вибрати команду Properties(Свойства). Незалежно від способу відкривається вікно, в якому потрібноперейти в третю закладку Access Control (Управление доступом). Цязакладка містить дві опції: Share-level access control (На уровне ресурсов)– всановлює керування доступом на рівні ресурсів та User-level accesscontrol (На уровне пользователя) – на рівні користувача.

У випадку, коликористувач постійно, або досить часто працює з диском (папкою), що знаходитьсяна віддаленому комп’ютері, зручно зробити так, щоб він звертався до нього, якдо власного локального. Для виконання цієї операції можна скористатись одним здвох способів:

1.        У вікні MyNetwork (Мое сетевое окружение) чиExplorer (Проводник) необхідновибрати потрібний ресурс з віддаленого комп’ютера і в його контекстному менювибрати команду Map Network Drive (Подключить сетевой диск). Цю жкоманду, при роботі в Explorer, можна вибрати з пункту меню Tools (Сервис).При цьому відкривається вікно. в полі Drive (Диск) потрібно вибратилітеру для даного ресурсу. За цією літерою буде проходити звертання до цьогоресурсу з будь-якої прикладної програми. В полі Path (Путь) виводитьсяшлях до даного ресурсу за стандартом UNC, причому відредагувати його неможливо.В даному вікні є також опція Reconnect on Logon (Автоматически подключатьпри входе в систему), яка виконуватиме процедуру автоматичного під’єднаннямережевого диску при кожному наступному завантаженні Windows.

Для від’єднаннямережевого диску потрібно у вікні My Computer (Мой компьютер) вибратийого піктограму і контекстного меню (або в пункті File (Файл)) вибратикоманду Disconnect (Отключить). Коли користувач працює у відкритомувікні Explorer, то необхідно скористатися командою Disconnect Network Drive(Отключить сетевой диск).

Специфічним євстановлення мережевого принтера на ПК:

·         Перейти впапку Printers (Принтери), що знаходиться в папці Мой комп’ютер (можнатакож вибрати цю папку в пункті Setting (Настройка) меню кнопкиStart (Пуск));

·         У вікні,що відкриється, вибрати піктограму Add Printers (Установка принтера) ізавантажити її;

·         Відкриваєтьсявікно Add printer Wizard (Установка принтера) в якому повідомляється, щоця програма допоможе швидко встановити новий принтер. Для продовження роботипотрібно натиснути командну кнопку Next (Далее);

·         Відкриваєтьсянове вікно, в якому потрібно вибрати опцію Network Printer (Сетевой принтер)і натиснути кнопку Next (Далее);

·         

/> <td/> />
У наступному вікні (мал.1) в полі Network path or queue name (Сетевой путь или имя очереди принтера)потрібно вказати шлях до даного ресурсу за правилами UNS. Якщо повне ім'япринтера або комп'ютера в мережі не відомі, то можна скористатися командноюкнопкою Browse (Обзор). При цьому з'явиться окреме вікно, в якому будувідображено список ПК в мережі, які мають дозволені для спільного використанняпринтера. Потрібно відкрити папку комп'ютера і вибрати піктограму принтера, атоді натиснути командну кнопку ОК . У вікні, зображеному на малюнку 1потрібно також підтвердити – Yes (Да) або заборонити No (Нет)можливість використання даного мережевого принтера для друку з DOS-програм.Встановивши потрібні параметри, потрібно натиснути командну кнопку Next(Далее);

/>/>/>Мал.1. Вікно інсталяції мережевогопринтера

·         Наступневікно (мал.2) містить поле Printer name (Имя принтера), в якому потрібновказати ім'я мережевого принтера, яке використовуватиметься лише даним ПК.Потрібно також вказати чи використовуватиметься цей мережевий принтер дляприкладних програм, як принтер за замовчуванням – кнопка Yes (Да). Післяцього потрібно натиснути кнопку Next (Далее);

/>
/>/>/>/>Мал.2. вікно інсталяції мережевого принтера

·         

/> <td/> />
У останньому вікніпроцесу інсталяції (мал.3) пропонується роздрукувати потрібну сторінку (TestPage) на даному принтері після завершення процесу інсталяції. Вибравшипотрібну опцію, потрібно натиснути кнопку Finish (Готово).

/>/>/>Мал.3. Завершальне вікно інсталяціїмережевого принтера

Після завершеннявсіх етапів інсталяції будь-яким із способів (натисненням кнопки Finish(Готово)) Windows зробить спробу встановити драйвер з комп’ютера, до якогопід’єднаний принтер. В більшості випадків, якщо використовуваний принтерправильно налаштований на комп’ютері до якого він під’єднаний, Windows зможезавантажити з нього драйвери і встановити на даному ПК. Ця технологіяназивається Point-and-Print.

Коли Windows неможе завантажити драйвери з віддаленого ПК, він шукатиме їх на інсталяційномудиску або на диску, що постачається виробником разом з принтером.

Під’єднання домережі NetWare

Операційнасистема Novell NetWare вже давно використовується для керування мережами ПК.Наявність важливих напрацювань на базі NetWare і невисока вимогливість доапаратних засобів – фактор, що об’єктивно визначає популярність даної мережевоїОС.

На даний часактивно використовують дві версії NetWare – 3.х і 4.х. основну відмінність міжними становить служба каталогів. Novell 3.х використовує службу каталогівBindery з площиною моделлю зберігання інформації про користувачів, їх імен іпаролів. Кожен сервер NetWare 3.х має власну базу даних користувачів. Цеозначає, що для доступу до ресурсів більш ніж одного серверу користувач повиненбути зареєстрований на кожному з них. У версії 4.х введено службу каталогів NetWareDirectory Service (NDS), дозволяє багатьом серверам використовувати спільнубазу даних користувачів.

Для під’єднаннядо мережі NetWare, потрібно виконати таку послідовність дій:

·         Будь-якимспособом увійти у вікно властивостей мережі, яке зображено на малюнку 4.

·         Вибратиспосіб входу в мережу Client for NetWare Network (Клиент для сетей NetWare).

·         

/> <td/> />
Виділити у полівстановлених компонентів Client for NetWare Network (Клиент для сетейNetWare) і натиснути командну кнопку Properties (Свойства). Прицьому відкриється вікно властивостей даного клієнта, зображене на малюнку 4.

/>/>/>Мал.4. Вікно властивостей клієнтNetWare Network

·         Встановитипотрібні параметри:

-       PreferredServer –дозволяє при завантаженні Windows автоматично під’єднуватися до даного серверу;

-       FirstNetwork Drive – вказує ім’я першого з дисків, який буде використовуватись припід’єднанні ресурсів NetWare;

-       EnableLogon Script Processing – дозволяє при вході в мережу автоматично виконувати сценаріїпід’єднання, які створюються адміністратором.

·         Перезавантажитикомп’ютер.

Після виконанняцих дій при вході в Windows видаватиметься вікно реєстрації користувача, якедодатково міститиме поле Login Server для вводу імені серверу Novell NetWare.

 

Віддаленийдоступ до мережі

Віддалений доступдозволяє обмінюватись інформацією між ПК, що знаходяться на певній відстані,переважно по телефонній лінії з використанням модему. Комп’ютер, до якогоздійснюється під’єднання, називають сервером віддаленого доступу, хоча віншій мережі він може залишатись клієнтом.

Віддалений доступвключає в себе таке поняття, як віддалене керування. Використовуючивіддалене керування можна працювати з віддаленою системою так, ніби користувачзнаходиться перед нею і використовує її пристрої введення-виведення інформації.Віддалене керування використовується для повного керування комп’ютером до якогоздійснюється під’єднання, та при завантаженні програм з даного ПК. Такийкомп’ютер називають вузлом (host) віддаленого керування.

 

НалаштуванняWindows в ролі віддаленого серверу

Для використанняможливостей віддаленого доступу потрібен відповідно налаштований сервервіддаленого доступу.

При настройціWindows в ролі серверу віддаленого доступу необхідно перш за все впевнитися унаявності інстальованих компонент Windows, які використовуються для віддаленогодоступу.

Для цьогопотрібно ввійти в панель керування (кнопка Пуск) – пункт Настройки– команда Панель управления і в ній активізувати піктограму Установкаи удаление. У вікні, що відкриється, вибрати закладку Установка Windows.В цій закладці вибрати пункт Связь і командну кнопку Состав.При цьому відкривається вікно Связь, що зображене на малюнку 5.Необхідно переконатись, що опція Сервер удаленного доступа відмічена.

/> <td/> />
Мал.5. Діалогове вікноCommunications (Связь)

Післявстановлення програмних компонентів для організації серверу віддаленогодоступу, потрібно безпосередньо задати його параметри. Для цього потрібновідкрити вікно програми Удаленный доступ к сети, яка знаходиться в Start-менюв розділі Программы, пункті Стандартные, Связь. В цьому вікніввійти у головне меню програми і в пункті Соединения вибрати команду Серверудаленного доступа. При цьому відкриється вікно, зображене на малюнку 6. Вньому вибрати такі параметри:

·         Запретитьудаленное подключение – забороняє доступ віддалених ПК;

·         Разрешитьудаленные подключения – дозволяє іншим користувачам телефонний зв’язок до даногоПК;

·         Парольнаязащита –дозволяє встановити пароль, який буде виводитись при з’єднанні з даним серверомвіддаленого доступу. Якщо пароль вже був встановлений, то кнопкою Изменитьпароль його можна змінити;

·         Комментарий– коментардо імені серверу віддаленого доступу;

·         Состояние– встановлюєстатус серверу: активний, чи режим очікування;

·         Типсервера –встановлює тип серверу.

Найбільшпоширеним є під’єднання до серверу по протоколу РРР (Point-to-PointProtocol).

Після натисканнякомандної кнопки OK в обох описаних вище вікнах сервер почневідслідковувати телефонні дзвінки, що поступають на нього.

Для від’єднаннявіддаленого клієнта з комп’ютера серверу потрібно викликати вікно Серверудаленного доступа, а в ньому вибрати командну кнопку Отсоединитьпользователя.

 

Пряме кабельнез’єднання

 

Пряме кабельнез'єднання –це з'єднання двох комп'ютерів за допомогою нуль-модемного кабелю з використаннямпослідовних, або паралельних портів. Пряме з'єднання є найпростішим варіантомобміну інформацією між двома ПК, тому що не потрібно додаткового апаратногозабезпечення (мережевих концентраторів i т.д.).

Портидвох ПК можна об'єднати, використовуючи нуль-модемний кабель, за допомогою майстракабельного з'єднання. Для завантаження цієї програми необхідно в Start-менювибрати пункт Программы, в ньому Стандартные та в пункті Связьвибрати команду Прямое соединение.

Прицьому відкривається вікно, в якому потрібно вибрати один з режимів роботиданого комп'ютера: Host (Ведущий) – основний ПК чи Guest (Ведомый) – підлеглийПК. Звернітъ увагу на те, що одночасно на двох ПК, що з'єднуються,встановлювати однакові режими не можна, причому першочергово потрібноналаштувати основний ПК. Після цього, слід вибрати режим Host (Ведущий) танатиснути командну кнопку Next (Далее), щоб перейти на другий етап встановленняпрямого кабельного з'єднання.

Увікнi, що відкриється потрібно вибрати назву порта, до якого підключенонуль-модемний кабель. Коли в списку потрібного порту немає, то варто натиснутикнопку Install New Ports (Установить новые порты) для тестування iпошуку інших портів. Встановивши порт, виберіть командну кнопку Next (Далее),щоб перейти на наступний етап встановлення прямого кабельного з'єднання.

Наданому етапі відкривається вікно з однією опцією Use password protection,підключивши яку можна встановити пароль на з'єднання. При цьому необхідновибрати командну кнопку Set password – відкривається невелике вікно, депотрібно вказати пароль та повторити його. Коли задіяний парольний захист, топри під'єднанні підлеглого ПК до основного потрібно ввести пароль, інакшезв'язок не відбудеться.

Увiкні необхідно вибрати кнопку Finish (Готово), після чого підсистемапрямого кабельного з'єднання ініціює порт i перейде в режим очікування, відслідковуючипід'єднання підлеглих ПК.

При завантаженніпрограми Direct cable connection (Прямое соединение) на підлеглому ПК,також буде запропоновано користувачу вибрати порт, через який відбуватиметьсяз'єднання. Після вибору Next (Далее), відкривається останнє вікно, де потрібнонатиснути кнопку Finish (Готово). Далі відбудеться спроба встановитиз’єднання з основним ПК.

Internet

 

Internet – глобальна комп'ютерна мережа, що нині охоплює комп'ютери всієї земноїкулі – більш ніж у 200 країнах світу. Internet можна розглядати як ядро, щозабезпечує зв'язок між інформаційними мережами, які належать установам таорганізаціям різних країн. Тобто, Internet не є єдиною мережею, це об'єднання багатьохрегіональних мереж.

В загальному всі послуги, які надаються мережею Internet,можна умовно поділити на дві категорії: нформації між абонентами мережі iвикористання баз даних мережі.

До числа послуг зв'язку міжабонентами належать:

1.        Електроннапошта (E-mail) – найстарша i одна з найбільш популярних послуг мережі Internet,що дозволяє передачу повідомлень i(a6o) файлів міжкористувачами чи групамикористувачів. Відправка листа електронною поштою обходиться значно дешевше ніж традиційноюпоштою. Крім цього, повідомлення, надіслане електронною поштою дійде доадресата за кілька хвилин, в той час як звичайний лист – за декілька днів, а той тижнів;

2.        FTP(File Transfer Protocol) – протокол передачі файлів. Biн дає можливість абоненту обмінюватисьдвійковими i текстовими файлами міжкомпьютерами мережі з використанням віддаленогодоступу. FTP найчастіше використовується для завантаження з віддаленого серверуінсталяційних програм, драйверів пристроїв, музичних файлів, відеофільмів i т.д;

3.        UseNet – служба новин таелектронних дошок оголошень в Internet, які ще називають телеконференціями.Телеконференції – це спосіб проведення дискусій між користувачами практично збудь-яких питань: від глобальних проблем людства до напоїв або кулінарнихрецептів. Причому, користувач може за своїм бажанням замовити будь-яку групуновин.

Серед служб, які призначені для спільного використання базданих Internet можна відмітити:

1.        Telnet – протокол i набірпрограмного забезпечення, що дозволяє користувачу під'єднатись до віддаленогокомп'ютера, тобто до будь-якого в мережі Internet i працювати на ньому, як навласному. Це дозволяє завантажувати програми, змінювати режими роботи i т.д;

2.        RSh(Remote Shell) — служба віддаленого доступу, аналогічна Telnet, але працює в томувипадку, якщо на віддаленому комп'ютері встановлена операційна система UNIX;

3.        Finger – програма для отримання інформаціїпро користувача віддаленого комп'ютера: повного імені, номеру телефону, часуостаннього входження в систему, поточну активність i т.д;

4.        Whois – адресна книга мережіInternet. За запитом абонента можна отримати інформацію про належність віддаленогокомп'ютера та його користувача;

5.        Gopher – досить розповсюдженийпротокол i засіб пошуку інформації в мережі Internet, розроблений в 1991 poці,який був попередником WWW. Biн дозволяє знаходити інформацію за ключовимисловами i фразами;

6.        WAIS(Wide-Area Information Servers) – спеціалізований потужний засіб пошуку інформації в розподіленихбазах даний, причому окремі бази даних розміщені на різних серверах. Інформаціяпро вміст цих баз даних зберігається в каталозі cepвepiв. Результати пошуку відображаютьсяу вигляді списку посилань на документи з вказанням кількості знайдених входженьпотрібного фрагменту в документі;

7.        WAP(Wireless Application Protocol) – разроблений в 1997 poцi фірмами Ericsson, Motorola, Nokiai Phone.com (колишня Unwired Planet) для того, щоб забезпечити доступ до службInternet користувачам безпровідних пристроїв (мобільні телефони, пейджери, електронніорганайзери i т.д.);

8.        WWW(World Wide Web) – найпопулярніший нині cepвic Internet. Biн являє собою гіпертекстовідокументи, що розміщені на серверах WWW, зв'язки між ними, а також засобиперегляду гіпертекстових документів.

З’єднання зInternet

Дляналаштування під'єднання потрібно послідовно виконати наступні операції:

1етап. Фізично під'єднати модем доПК i телефонной лінії. Після цього необхідно встановити його драйвери таналаштувати параметри роботи.

2етап. Налаштувати параметри під'єднаннядо серверу віддаленого доступу.

3етап. Налаштувати параметрипротоколу TCP/IP. Для цього у вікні (мал.15) потрібно вибрати в списку протокол TCP/IP Dial-Up Adapter iнатиснути командну кнопку Properties (Свойства). При цьому відкриваєтьсявікно властивостей протоколуTCP/IP, яке містить 7 закладок. Та для налаштовування параметрів з'єднаннявикористовуються лише дві. Розглянемо їх. Закладка IP Address (Адрес IP) встановлюєIP-адресу користувача. Для цього потрібно відмітити опцію Specify an IPaddress (Указать адрес IP явным образом) i в полі IP address (Адрес IP) ввестиIP-адресу.

IP-адреса – це унікальна адреса,призначена для однозначної ідентифікації хосту в мережі.

Хост (host) – це будь-який пристрій вмережі, що використовує TCP/IP для зв'язку з комп'ютерами, маршрутизаторами,мережевими принтерами й іншими пристроями, які мають мережевий інтерфейс.

 

Інструктаж з охоронипраці

 

1. ОСНОВНІВИМОГИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ПК З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1Виконуватиумови інструкції з експлуатації ПК.

1.2Приексплуатації ПК необхідно пам’ятати, що первинні мережі електроживлення під часроботи знаходиться під напругою, яка є небезпечною для життя людини, томунеобхідно користуватися справними розетками, відгалуджувальними таз’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електроприладами.

1.3До роботи з ПКдопускаються працівники та учні, з якими був проведений вступ ний інструктаж тапервинний інструктаж (на робочому місці) з питань охорони праці, технікибезпеки та зроблений запис про їх проведення у спеціальному журналіінструктажів.

1.4Працівники таучні при роботі з ПК повинні дотримуватися вимог техніки безпеки, пожежноїбезпеки.

1.5При виявленнів обладнанні ПК ознак несправності (іскріння, пробоїв, підвищення температури,запаху гару, ознак горіння) необхідно негайно припинити роботу, відключити всеобладнання від електромережі і терміново повідомити про це відповіднихпосадових осіб, спеціалістів.

1.6Вміти діяти вразі ураження інших працівників, учнів електричним струмом або виникненняпожежі.

1.7Знати місцярозташування первинних засобів пожежегасіння, план евакуації працівників зприміщення в разі виникнення пожежі.

2. ВИМОГИОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ПК

2.1Стіниприміщень для роботи з ПК мають бути пофарбовані чи обклеєні шпалернимиспокійних кольорів з коефіцієнтом відбиття 40%-60%. Вікна повинні обладнуватисясонцезахисними пристроями (жалюзі, штори і т. п.).

2.2Для освітленняприміщень з ПК необхідно використовувати люмінесцентні світильники.Освітленість робочих місць у горизонтальній площині висоті 0,8 м від підлоги повинна бути не менше 400 лк. Вертикальна освітленість у площині екрану 300 лк.

2.3У приміщенняхдля роботи з ПК необхідно проводити вологе прибирання та регулярнепровітрювання протягом робочого дня. Видалення пилу з екрану необхіднопроводити не рідше одного разу на день.

3. ВИМОГИОХОРОНИ ПРАЦІ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ КОРИСТУВАЧА ПК.

3.1Робочі місцядля працюючих з дисплеями необхідно розташовувати таким чином, щоб до поля зорупрацюючого не потрапляли вікна та освітлювальні прилади. Відеотермінали повиннівстановлюватися під кутом 90-105 до вікон та на відстані не меншій 2,5-3 м від стін з вікнами. До поля зору працюючого з дисплеєм не повинні потрапляти поверхні, які маютьвластивість віддзеркалювання. Покриття столів повинне бути матовим зкоефіцієнтом відбиття 0,25-0,4.

3.2Відстань міжробочими місцями ПК повинна бути не меншою 1,5-му ряду та не меншою 1м міжрядами. ПК повинні розміщуватися не ближче 1їм від джерела тепла.

3.3Відстань відочей користувача до екрану повинна становити 500мм-700мм, кут зору 10-20, алене більше 40, кут між верхнім краєм відео терміналу та рівнем очей користувачаповинен бути меншим 10. Найбільш вигідним є розташування екрану перпендикулярнодо лінії зору користувача.

4. ВИМОГИОХОРОНИ ПРАЦІ ДО РЕЖИМУ ПРАЦІ

4.1З метоюуникнення перевантаження організму робочий день користувача ПК повиненпроходити у раціональному режимі праці та відпочинку, який передбачаєдотримання регламентованих перерв, їх активне проведення, систематичнепроведення виробничої гімнастики, рівномірний розподіл завдань.

4.2Загальний часроботи з відеотерміналом не повинен перевищувати 50% тривалості робочого дня.Якщо виконання пов’язане тільки з використанням комп’ютера, то при неможливостізміни діяльності необхідно робити перерви та паузи. Для робіт, які виконуютьсяз великим навантаженням, слід робити 10-15 хвилин перерви через кожну годинудля мало інтенсивної роботи такі перерви потрібно робити через 2 години.Кількість мікро пауз (до 1 хвилини) слід визначити індивідуально.

4.3Форми та змістперерв можуть бути різними: виконання альтернативних вправ з нормативнихдопоміжних робіт, які не вимагають великого напруження, приймання їжі та інше.На початку перерви виконується гімнастика для очей, під час однієї з перерврекомендується проведення загальної гімнастики.

4.4Виконанняфізичних вправ з нормативним навантаженням протягом робочого дня рекомендуєтьсяіндивідуально, залежно від відчуття втоми. Гімнастика повинна бути спрямованана корекцію вимушеної пози, покращення кровообігу, часткову комплектаціюдефіциту рухливої активності.

5. ВИМОГИТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ПК

5.1Перед початкомроботи на ПК користувач повинен:- пересвідчуватися у цілості корпусів і блоків(обладнання) ПК; перевірити наявність заземлення, справність і цілісністькабелів живлення, місця їх підключення. Забороняється вмикати ПК та починатироботу при виявлених несправностях.

5.2Під час роботипересвідчившись у справності обладнання, увімкнувши живлення ПК, розпочинатироботу, дотримуючись умов інструкції з його експлуатації.

/>/>/>ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

ü  замінюватиі знімати елементи або вузли та проводити перемонтаж при ввімкненому ПК;

ü  з’єднуватиі роз’єднувати вилки та розетки первинних мереж електроживлення, якізнаходяться під напругою;

ü  зніматикришки, які закривають доступ до струмопровідних частин мережі первинногоелектроживлення при ввімкнутому обладнанні;

ü  користуватисяпаяльником з незаземленим корпусом;

ü  замінюватизапобіжники під напругою;

ü  залишатиПК у ввімкненому стані без нагляду.

5.3По закінченнюробочого дня:

ü  послідовновимкнути ПК, кнопкою „ВИМК” відключити електроживлення ПК згідно з інструкцієюпо експлуатації, і вийняти вилку кабелю живлення з розетки.

ü  впорядкуватиробоче місце користувача ПК, прибрати використане обладнання та матеріали увідведенні місця.

ü  привиявленні недоліків у роботі ПК протягом робочого часу необхідно повідомитипосадовим особам та спеціалістам.

ü  залишаючиприміщення після закінчення робочого дня, дотримуючись встановленого режиму оглядуприміщення, необхідно:

—   зачинитивікна, квартирки, штори;

—    перевіритиприміщення та переконатися у відсутності тліючих предметів;

—   відключитивід електромережі всі електроприлади, електрообладнання та вимкнути освітлення;

—   здатиприміщення черговому вахтеру під охорону.

6. ОСНОВНІ ВИМОГИДО КОРИСТУВАЧІВ ЗАСОБІВ ОРГТЕХНІКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПОЖЕЖНОЇБЕЗПЕКИ

6.1Користувачізасобів оргтехніки зобов’язані:

ü  завждивиконувати інструкції, що поставляються разом з засобами оргтехніки;

ü  підключатиксерокопію вальне обладнання тільки до заземленої розетки живлення, неправильнепідключення може привести до ураження електричним струмом;

ü  дотримуватисяобережності при переміщенні засобів оргтехніки, машин, обладнані портером, неповинні переміщуватися без нагляду спеціаліста по технічному обслуговуванню;

ü  завждивикористовувати матеріали, спеціально призначені для відповідних засобіворгтехніки;

ü  використаннянепридатних матеріалів може призвести до поганої роботи оргтехніки абоаварійним ситуаціям;

ü  залишативільними вентиляційні отвори, призначені для запобігання перегрівання;

ü  ніколи незнімати кришки та огорожі, що прикріплені гвинтами;

ü  ділянкиза такими кришками не повинні обслуговуватись оператором.

6.2Засобиоргтехніки встановлюються в приміщеннях, що добре вентилюються і мають достатнюплощу для обслуговування.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

7.1Працівники таучні, зайняті експлуатацією, технічним обслуговуванням ПК та засобів оргтехнікинесуть відповідальність за порушення вимог цієї інструкції.

7.2Контроль задотримуванням вимог цієї інструкції та відповідальність за факти порушеньправил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки на підприємстві.

8. ДІЇПРАЦІВНИКІВ ТА УЧНІВ У РАЗІ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

ü  Терміновозвільнити потерпілого від електричного струму (через відключення електроживленняв кабінеті, загального електроживлення на роздільному щиті або іншим способом);

ü  Запоказниками стану здоров’я потерпілого викликати швидку медичнудопомогу(подзвонивши за міським телефоном – 03);

ü  Надатипершу медичну Допомогу потерпілому, враховуючи наступне:

—   Якщопотерпілий знепритомнів, але дихає, його необхідно рівно і зручно вкласти,розстебнути одяг, створити приплив свіжого повітря і забезпечити повний спокій;

—   Привідсутності ознак життя до прибуття лікарів потерпілому необхідно робити штучнедихання.

9. ДІЇПРАЦІВНИКІВ ТА УЧНІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

У разі виникненняпожежі в приміщеннях кожен працівник і учень зобов’язані:

ü  оцінитиобстановку;

ü  негайноповідомити про виникнення пожежі керівництво;

ü  вжитизаходів з використанням вогнегасників для гасіння вогню і локалізації пожежі;

ü  присигналі оповіщення про пожежу здійснити евакуацію з приміщення згіднозагального ,, Плану евакуації людей на випадок виникнення пожежі”;

ü  принеобхідності повідомити пожежну охорону за міським телефоном – 01;

ü  при цьомунеобхідно назвати адресу ліцею вказати поверх будівлі, обстановку на пожежі,наявність людей, а також повідомити своє приз віще;

ü  у разінеобхідності, самому або через вахтера викликати інші аварійно – рятувальніслужби: медичну, електромережі.

10. ДІЇПРАЦІВНИКІВ ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ОТРИМАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДНОЇ ДОПОМОГИ

Для забезпеченняневідкладної медичної допомоги для працівників та учнів у разі гіпертонічноїкризи, серцево-судинній недостатності, порізів, та інших ушкоджень, тримати вкабінеті набір необхідних лікарських засобів.

При виникненнісерйозної небезпеки для здоров’я працівників та учнів викликати невідкладнумедичну службу за телефоном-03.

В приміщенніаптечка повинна знаходитися на видному місці.


Висновок

Отже,комп’ютерна мережа це два i більше ПК з'єднаних мiж собою з метоюшвидкого обміну даними та спільного використання pecypciв. Для реалізаціїмережі необхідні компоненти двох типів: aпapaтнi та програмні. Апаратна частиназабезпечує фізичне з'єднання комп'ютерів. Вона поділяється на локальні таглобальні мережі.

Дляорганізації комп’ютерної мережі необхідна наявність мережевого програмногозабезпечення, фізичного середовища передачі і комутуючі пристрої.

Мережевепрограмне забезпечення складається з двох найважливіших компонентів:

Ø  мережевогопрограмного забезпечення встановленого на комп’ютерах-клієнтах;

Ø  програмногозабезпечення встановленого на серверах.

Операційнасистема зв’язує всі комп’ютери і периферійні пристрої в мережі, координуєфункції всіх комп’ютерів і периферійних пристроїв у мережі, забезпечуєзахищений доступ до даних і периферійних пристроїв у мережі.


Списоквикористаної літератури:

1.        Тхір І.Л.,Калушка И.П., Юзьків А.В. «Посібник користувача ПК»;

2.        Кеннет Г.“Основы сетей Windows”. — К.: Диалектика;

3.        СимпсонА. “Библия пользователя Windows”;

4.        http://www.ifcity.info;

5.        http://w3c.org.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию