Реферат: Операційна система Windows

Контрольна робота

З дисциплiни: Інформатика та комп’ьютерна техніка

За темою (роздiлом навчального плану)

Прізвище,ім’я, побатькові студента

Данiщук МирославаЕвгенiївна

Прiзвище таінiцiали викладача

Дяченко МихайлоПетрович

Київ 2008 рiк.


Зміст

1. Що таке дискова операційна система і з яких основнихфайлів вона складається?

2. Які параметри використовуються з командою операційноїсистеми RPOMPT?

3. Як об’єднати два файли в одинза допомогою команд операційної системи.

4. Яка команда операційної системи дозволяє переміститифайли з одного каталогу в інший?

5. Як упорядкувати файли за різними характеристиками вNorton Commander?

6. Як отримати інформацію про тип процесора, відеоадаптерата ефективність дискової підсистеми?

7. Що таке архівування файлів і як воно здійснюєсться?

8. Загальна структура вікон Windows

9. Як скопіювати піктограму деякої прикладної програми?

10. Як можна вийти з Windows користуючись тількиклавіатурою

11. Як переглянути усі характеристикифайлів, зокрема дату останнього редагування у вікні Провідника?

12. Як у вікні Провідника виділити групу файлів,розташованих окремою групою?

13. Як у графічному редакторі Paint зобразити правильнеколо та квадрат?

14. Як у графічному редакторі Paint отримати дзеркальневідображення фрагмента малюнка?

15. З яких елементів складаєтьсявікно редактора Word?

16. Як у редакторі Word за допомогою клавіатури швидкопереміститися до початку наступної сторінки, до кінцядокумента.

17. Як в текстовому редакторі Word скопіювати фрагменттексту за допомогою клавіатури?

18. Як у редакторі Word відцентрувати текст за допомогоюмиші та клавіатури

19. Як у редакторі Wordвстановити для заголовка збільшений інтервал між символами?

20. Як у редакторі Word встановити розмір аркушів паперу,на яких буде друкуватися документ?

21. Як у редакторі Word вставити у текст грецькі літери?

22. З яких елементів складається робочий документ в Excel?

23. Якими способами можна перейтидо режиму редагування вмісту комірки в MS Excel?

24. Як в MS Excel виконати автоматичне заповнення коміроктаблиці?

25. Як в MS Excel підрахувати середнє значення масивучисел?

Список використаної літератури та джерел


Перший варiант

1. Що таке дисковаоперацiйна система i з яких основних файлiв вона складається?

2. Якi параметривикористовуються з командою операцiйної системи PROMPT?

3. Як об'єднати два файли в один за допомогою команд операцiйної системи?

4. Яка командаоперацiйної системи дозволяє перемiстити файли з одного каталогу в iнший?

5. Як упорядкуватифайли за рiзними характеристиками в Norton Commander?

6. Як отриматиiнформацiю про тип процесора, вiдеоадаптера та ефективнiсть дискової пiдсистеми?

7. Що такеархiвування файлiв i як воно здiйснюється?

8. Загальнаструктура вiкон Windows.

9. Як скопiюватипiктограму деякої прикладної програми?

10. Як можна вийтиз Windows користуючись тiльки клавiатурою?

11. Як переглянутивсi характеристики файлiв, зокрема дату останнього редагування у вiкнiПровiдника?

12. Як у вiкнiПровiдника видiлити групу файлiв, розташованих окремою групою?

13. Як уграфiчному редакторi Paint зобразити правильне коло та квадрат?

14. Як уграфiчному редакторi Paint отримати дзеркальне вiдображення фрагмента малюнка?

15. З якихелементiв складається вiкно редактора Word?

16. Як у редакторiWord за допомогою клавiатури швидко перемiститися до початку наступноїсторiнки, до кiнця документа?

17. Як у редакторiWord скопiювати фрагмент тексту за допомогою клавiатури?

18. Як у редакторiWord вiдцентрувати текст за допомогою мишi та клавiатури?

19. Як у редакторiWord встановити для заголовка збiльшений iнтервал мiж символами?

20. Як у редакторiWord встановити розмiр аркушiв паперу, на яких буде друкуватися документ?

21. Як у редакторiWord вставити в текст грецькi лiтери?

22. З якихелементiв складається робочий документ в Excel?

23. Якимиспособами можна перейти до режиму редагування вмiсту комiрки в Excel?

24. Як в Excelвиконати автоматичне заповнення комiрок таблицi?

25. Як в Excelпiдрахувати середнє значення масиву чисел?

 


1. Що таке дискова операційна системаі з яких основних файлів вона складається?

Перш ніж говоритипро поняття дискової операційної системи, необхідно визначити поняття «операційнасистема».

Операційна система(ОС) — слугує для управління ресурсами комп’ютера и забезпечує взаємодію всіхпрограм на комп’ютері. Компоненти ОС поділяються на класи: системні і прикладні.До прикладних компонентів відносяться текстові редактори, компілятори,відладчики, системи програмування, програми графічного виведення інформації,комунікаційні програми. До системних компонентів відносяться ядро системи, якезабезпечує взаємодію всіх компонентів, завантажувач програм, підсистеми, якізабезпечують діалог з користувачем — віконна система, інтерпретатор команд іфайлова система. Саме системні компоненти ОС визначають її основні властивості[3, с.36].

Операційні системиподіляються на однокористувацькі і багатокористувацькі; для користувача, однозадачні і багатозадачні, з текстовим або зграфічним інтерфейсом. Крім тогобувають мережеві ОС, які забезпечують роботу комп'ютерів в локальній мережі. ОС MS-DOS є однокористувацькою однозадачною ОС зтекстовим (командним) інтерфейсом. У такій ОС в кожен момент часу працює 1користувач, який може одночасно запустити 1 програму, і спілкується з ОС,набираючи текстові команди. ОСWindows-95 є однокористувацькою багатозадачною ОС з багатовіконним графічнимінтерфейсом. Прикладомбагатокористувацької багатозадачної ОС може служити ОС UNIX. Вона використовується в комп'ютерах світовоїкомп'ютерної мережі Інтернет.

Дискова операційнасистема — програма, яка завантажується при включенні комп'ютера. Вона проводить діалог з користувачем, здійснюєуправління комп'ютером, його ресурсами (оперативною пам'яттю, місцем на диску), запускає прикладні програми на виконання. DOS забезпечує користувачеві і прикладнимпрограмам зручний спосіб спілкування (інтерфейс) з пристроями комп'ютера. Призначеннядискової операційної системи — приховативід користувача складні і непотрібні йому подробиці роботи з апаратнимизасобами комп'ютера. Крім того,операційна система здійснює завантаження в оперативну пам'ять всіх програм,передає їм управління на початку їх роботи, виконує різні допоміжні дії позапиту виконуваних програм і звільняє займану програмами оперативну пам'ять приїх завершенні. Спілкуваннякористувача з DOS здійснюється шляхом завдання команд в командний рядок. [3, с.59].

Для прикладурозглянемо дискову операційну систему DOS. Складовічастини DOS (на прикладі MS-DOS).

/>

Рис 1. Вікно MS-DOS

1) Базова система введення виводу (BIOS). Її називають такожCMOS Setup. У її незалежній пам'ятізаписана конфігурація комп'ютера і знаходиться системний годинник. Вона при включенні електроживлення здійснюєтестування пам'яті і основних пристроїв комп'ютера і викликає завантажувачопераційної системи.

2) Завантажувач (BootRecord) і інші системні області нажорсткому диску (таблиця розміщення файлів File Allocation Table, таблицярозділення жорсткого диска на логічні диски Partition Table, кореневий каталогRoot Directory). Системні областізнаходяться на нульовій доріжці жорсткого диска (дискети).Завантажувач знаходиться в нульовому секторі диска (дискети) і має невеликий розмір 512 байт. Його функція полягає в завантаженні основнихмодулів DOS — дискових файлів IO. SYSі MSDOS. SYS.

3) Дискові файли IO.SYS і MSDOS. SYS (вони можуть називатися в інших DOS іпо-іншому, наприклад IBMIO.com іIBMDOS.com). Вони завантажуються впам'ять завантажувачем операційної системи і залишаються в пам'яті комп'ютерапостійно. Файл IO. SYS є доповненням до базової системивведення-виводу. Файл MSDOS. SYS реалізує основні послуги MS-DOS високогорівня.

4) Командний процесор command.com.

Дискові файли IO. SYS і MSDOS. SYS і командний процесор command.com утворюють ядро DOS. Вонизнаходяться в кореневому каталозі жорсткого диска (системної дискети) і служать для завантаження комп'ютера. Вже одних цих файлів досить для простогозавантаження комп'ютера.

5) Утиліти (або допоміжні програми) DOS, розташованів каталозі DOS для MS-DOS або підкаталогу COMMAND для Windows-95. Вони виконують зовнішні команди DOS і надаютьдеякі додаткові послуги.

6) Драйвери зовнішніх пристроїв, вказаних уфайлах config. sys іautoexec. bat. Драйвери — це програми, що розширюютьможливості DOS по управлінню зовнішніми пристроями (наприклад, принтером,монітором, пам'яттю, мишею, клавіатурою і ін).

4. Командний процесор command.com виконує наступні функції:

1) Запуск прикладних програм на виконання.

2) Виконання внутрішніх команд DOS (обробка командкористувача).

3) Запуск файлу конфігурації config. sys і файлу автозапуску машини autoexec. bat.

5. Початкове завантаження DOS виконуєтьсяавтоматично при наступних випадках:

1) Включенні електроживлення комп'ютера.

2) Натисненні кнопки Reset на системному блоцікомп'ютера.

3) Одночасному натисненні клавіш Ctrl, Alt, Del. [9, с.116].

Для виконанняпочаткового завантаження DOS необхідне, щоб або на жорсткому диску булазаписана операційна система, або в дисководі А: знаходилася системна дискета.

Якщо немаєпомилок, завантаження проходить нормально. Проте, якщо є серйозні помилки, завантаження припиняється і видаєтьсяповідомлення про помилки. Післяпрочитування дискових файлів IO. SYSі MSDOS. SYS, прочитується файл config. sys, потім командний процесор сommand.com і нарешті файл autoexec.bat, який запускає оболонку Norton Commander. Якщо відсутні файли config.sys і autoexec. bat,то запрошуються поточна дата і час, і після їх введення завантаження проходитьнормально і завершується появою запрошення DOS у вигляді значка C: \>, що означає, що DOS готова до прийомукоманд користувача. Таким чином, длязавантаження машини досить, щоб на диску було записано хоч би тільки ядроопераційної системи: файли IO. SYS, MSDOS. SYS і command.com. Якщо призавантаженні MS-DOS 6.22 при появі намоніторі слів «Starting MS-DOS» швидко натиснути клавішу F5, то файлиconfig. sys і autoexec. bat виконуватися не будуть і завантаженнявідразу закінчиться появою запрошення DOS C: \>. Це слід робити, якщо уфайлах config. sys і autoexec. bat є грубі помилки і завантаження припиняється. Тоді треба вручну завантажити Norton Commander івиправити помилки, відредагувавши вказані файли. Можна також при помилках в завантаженні замість F5 натиснути клавішу F8і проглядати по черзі директиви файлів config. sys і autoexec. bat, даючикоманду на їх виконання (Y-Yes) абопропуск (N-No), якщо директивапомилкова.

6. Файлова система — це сукупність всіх каталогів іфайлів на жорсткому диску. Файловасистема є складовою частиною DOS, яка відає доступом до каталогів і файлів,розподіляє для них дисковий простір. Одназ найважливіших функцій DOS — це організація файлової системи. Приклад дерева каталогів наведений нижче:

/>

Рис 2. Структура файлової системи

7. Файли autoexec. bat і config. sys,їх призначення і структура.

Файли autoexec. batі config. sys, що знаходяться в кореневому каталозі жорсткого диска (системноїдискети), завантажуються при включенні або перезавантаженні комп'ютера іслужать для створення на комп'ютері звичної для користувача обстановки. Задопомогою цих файлів завантажуються драйвери зовнішніх пристроїв: миші,клавіатури, розширеної пам'яті і ін., без яких нормальна робота комп'ютера інайважливіших програм неможлива. Вказані файли є текстовими, тому для їхредагування може використовуватися будь-який текстовий редактор [9, с.127].


2. Які параметри використовуються зкомандою операційної системи RPOMPT?

Синтаксис команди:

PROMPT [текст]

Де текст новезапрошення командної стрічки.

Запрошення можевключати в себе звичайні символи а також:

$A & (амперсанд)

$B | (вертикальнариска)

$C ( (ліва кругладужка)

$D Поточна дата

$E ESC (символASCII з кодом 27)

$F) (права кругладужка)

$G > (знак«більше»)

$H BACKSPACE (видаленняпопереднього символу)

$L < (знак«менше»)

$N Поточний диск

$P Поточний диск ікаталог

$Q = (знакрівності)

$S (пропуск)

$T Поточний час

$V Номер версіїWindows XP

При заданнікоманди PROMPT без параметра вона встановлює командну підказку в значення позамовчуванню — буквенну мітку поточного диска із слідуючим за ним символом >

При включенні втекстовий параметр символа $P MS-DOS після кожної команди перевіряє поточнийдиск і маршрут. Це вимагає додаткового часу, а особливо для гнучких дисків [9,с.219].


/>

Рис 3. Прикладвикористання команди PROMPT з параметром $V

 

Приведемо приклади.Команда PROMPT $p$g задає в якості командної підказки поточний диск, маршрут ісимвол >. Команда PROMPT prompt time: $t$_date: $d задає підказку, якаскладається із двох стрічок: на першій виводиться поточна дата, а на другій — поточний час. Якщо CONFIG. SYS завантажується файл ANSI. SYS, тоді можнавикористовувати в підказці управляючі послідовності ANSI, наприклад вивести їїу зворотньому відеорежимі.

 

3. Як об’єднати два файли в один задопомогою команд операційної системи.

Інодi виникаєситуація коли потрібно об’єднати два або більше існуючих файлів в один кінцевий.Дискова операційна система підтримує таку операцію. Розглянемо детальніше як цеможна зробити на прикладі операційної системи MS-DOS.

В операційній системіMS-DOS існує команда copy. Її синтаксис:

COPY [/D] [/V] [/N][/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B] джерело [/A | /B] [+ джерело [/A | /B] [+...]] [результат[/A | /B]]

Джерело — Іменаодного або декілька файлів, що копіюються.

/A Файл єтекстовим файлом ASCII.

/B Файл єдвійковим файлом.

/D Вказує наможливість створення зашифрованого файла

результат Каталогі/або ім’я для кінцевих файлів.

/V Перевіркаправильності копіювання файлів.

/N Використання,якщо можливо коротких імен при копіюванні файлів, імення яких не відповідаютьстандарту 8.3.

/Y Прихованнязапиту підтвердження на перезапис існуючого кінцевого файла.

/-Y Обов’язковийзапит підтвердження на перезапис існуючого кінцевого файла.

/Z Копіюваннямережевих файлів з відновленням

Ключ /Y можнавстановити через змінну оточення COPYCMD.

Ключ /-Y командноїстрічки перевизначає таке налаштування.

По замовчуваннюпотрібно підтвердження, якщо тільки команда COPY не виконується в пакетномуфайлі.

Для того щобоб’єднати файли необхідно вказати кінцевий і декілька вихідних файлів,використовуючи знаки підстановки або ж формат «файл1+файл2+файл3+...»

Розглянемо приклад.Припустимо у нас в робочій директорії є вже створенні вихідні файли t1. txt it2. txt.

/>

Рис 4. Вихіднітекстові файли для об’єднання


Спробуємо сформуватиз них один файл з допомогою команди MS-DOS copy: [12, с.256].

Формат команди

copy ім’я-файла [+ім’я-файла]… [ім’я файла]

/>

Рис 5. Результатоб’єднання двох файлів в один.

Проаналізувавшизображення із результатами виконання команди об’єднання бачимо, що операціяпройшла успішно і в результаті було створено файл destination. txt.

 

4. Яка команда операційної системидозволяє перемістити файли з одного каталогу в інший?

Досить частопрацюючи за комп’ютером виникає потреба у переміщенні групи файлів із одногокаталога в інший. Така операція уже є вбудована в дискову операційну системуMS-DOS, а отже кінцевому користувачу необхідно лише вивчити її синтаксис. Цякоманда називається move.

Переміщає один абобільше файлів:

MOVE [/Y | /-y] [диск:][шлях] імя_файла1 [,...] призначення

Перейменуваннятеки:

MOVE [/Y | /-y] [диск:][шлях] ім'я_папки новоє_ім'я_папки

[диск:] [шлях] імя_файла1Визначає місцеположення файлу або файлів, які необхідно перемістити.

Призначення — визначає нове місцеположення файлу. Призначення може складатися з букви диска (зподальшим двокрапкою), імені теки або їх комбінації. При переміщенні тількиодного файлу, можна вказати і його нове ім'я, якщо потрібно виконати йогоодночасне перейменування при переміщенні [12., с.347].

Ключ /y може бутиприсутнім в значенні змінного середовища оточення COPYCMD.

Він можеперекриватися ключем /-y в командному рядку. За умовчанням використовуєтьсяпопередження про перезапис, якщо тільки команда MOVE не виконується як частинапакетного файлу.

/>

Рис 6. Результатвиконання команди move


Як видно із зображенняусі текстові файли були скопійовані за допомогою команди move.

5. Як упорядкувати файли за різнимихарактеристиками в Norton Commander?

Досить часто прироботі із великою кількістю файлів із різним розширенням: графічними файлами,текстовими документами, таблицями виникає необхідність відсортувати їх запевними характеристиками. Але працювати у середовищі операційної системи ізтакою великою кількістю файлів не зручно. Саме тому користувачі використовуютьрізні допоміжні програми. Однією із таких програм є Norton commander (VolcovCommander) а також Far Manager або Midnight Commander для середовищаопераційної системи Linux. Розглянемо програму Far Manager біль детальніше атакож які засоби ця програма має для сортування файлів та виділення їх форматів.

/>

Рис 7. Загальневікно Far Manager

Дана програма маєдосить широкий вибір команд для здійснення сортування за тими чи іншимихарактеристиками, такими як наприклад: розмір файла, власник, час створення,час останньої модифікації, кількість зв’язків та ін. [13., с.423].

Щоб вибратикоманду впорядкування файлів в програмі Far Manager необхідно натиснути клавішуF9 вибрати «Ліва панель» і обрати в списку меню команду «Режимисортування»

/>

Рис 8. Режимисортування файлів у програмі Far Manager

Всі пункти меню єодноіменними, також можна використовувати комбінації клавіш для виклику тої чиіншої операції.

 

6. Як отримати інформацію про типпроцесора, відеоадаптера та ефективність дискової підсистеми?

На сьогоднішнійдень існує досить багато процесорів, їх моделей, типів архітектур, яківикористовуються у процесорах. Іноді, при роботі з комп’ютером виникаєситуація, коли необхідно визначити тип процесора, його розрядність та іншуінформацію. Як це зробити, розглянемо на прикладі операційної системи MicrosoftWindow XP.


/>

Для того, щобдізнатися інформацію про процесор в операційній системі Microsoft Window XPнеобхідно правою кнопкою миші клікнути на піктограму «Мій комп’ютер» ів контекстному меню вибрати пункт «Властивості».

У вікні, щоз’явиться буде інформація про тип процесора, його тактову частоту.

/>

Рис 9. Інформаціяпро тип процесора

 

Також є іншийспосіб, для того щоб отримати інформацію про процесор. Для цього необхіднообрати закладку «Обладнання» і у вікні натиснути кнопку «Диспетчерпристроїв».


/>

Рис 10. Вікновластивостей системи

 

/>

Рис 11 Вікнодиспетчера пристроїв

Розглянувши даневікно більш детальніше, помічаємо, що в списку пристроїв є процесор. Слідвідзначити що існують системи із двома і більше процесорами. Клікнувши нарозділ процесори, можемо бачити інформацію про процесор, який працює в данійсистемі. В нашому випадку це є процесор фірми AMD Sempron із тактовою частотою 2.2гіга герци.

Для того, щобпроглянути ефективність дискової підсистеми, в операційній системі MicrosoftWindows XP необхідно виконати наступну послідовність команд: натиснути кнопку«Пуск»→ «Налаштування»→«Панель управління».У вікні, що з’явиться, вибрати піктограму

/>

Рис 12. Панельуправління

 

"Адміністрування". Після того, у вікні, яке з’явиться на екранікомп’ютера (див рис 11) необхідно вибрати піктограму «Продуктивність»


/>

Рис 13. Вікно«Адміністрування»

 

/>

Рис 14. Вікно«Продуктивність»

У вікні «Продуктивність»відображаються параметри системи такі як: обмін сторінок пам’яті за секунду (жовтийколір), середня довжина черги диска (синій колір), а також завантаженістьпроцесора у відсотковому коефіцієнті.

Для того щоботримати більш детальну інформацію про відеоадаптер, використовуваний системою,необхідно клікнути правою кнопкою мишки на робочому столі, та у вікні, щоз’явиться на екрані обрати закладку параметри

/>

Рис 15. Вікно«Властивості дисплея»

Також, можнанатиснути кнопку «Додатково», яка знаходиться внизу справа, іотримати розширені налаштування відеосистеми. Параметрів її функціонування,налаштування.


/>

Рис 16. Вікно«Розширені налаштування дисплея»

 

7. Що таке архівування файлів і яквоно здійснюєсться?

Іноді буваєкорисно зберігати декілька файлів в одному файлі, щоб при необхідності до нихможна повернутися, легко перенести їх в інший каталог або на інший комп'ютер. Також може бути корисно стиснути декілька файлівв один, щоб вони займали менше дискового простору і їх можна було швидшевідправити по мережі.

Важливо розумітивідмінність між архівацією файлу і стисненням файлу.Архівний файл — це набір файлів і каталогів, розміщених водному файлі. Архівний файл займаєтакий же дисковий простір, який займають всі файли і каталоги, що входять внього. Стиснений файл — це набірфайлів і каталогів, поміщених в один файл таким чином, що він займає меншедискового простору, ніж займають файли і каталоги, що входять в нього. Якщо у комп'ютері не дуже багато вільного дискового простору, можна стиснутифайли, звернення до яких відбувається не дуже часто, або файли, які більше невикористовуються, але які необхідно зберегти. Можна навіть створити архівний файл і потім стиснути його, щобзаощадити дисковий простір [3., с.572].

Наступні три крокиописують просту операцію архівації:

1) Потрібно вибрати файли, теки і диски дляархівації

2) В програмі архівації диски, файли і текикомп'ютера представлені у вигляді дерева, що дозволяє вибирати файли і теки дляархівації. Відкриття тек і вибірфайлів в цьому дереві виконується так само, як і в провіднику Windows.

3) Виберіть носій або файл для створення архівуданих [3, с.584].

Задання параметрівархівації:

1) Вікно «Параметри програми архівації» дозволяєнастроювати параметри архівації. Щобздійснити архівацію, потрібно виконати у вікні параметри наступні дії.

2) Обрати необхідний тип архівації. Існують наступні типи архівації: копіювання, щоденна, роздрібна архівація,додаткова і звичайна.

3) Вказати, чи потрібно вести журнал архівації. Якщо ведеться файл журналу, можна також вибратизапис всіх або тільки основних подій.

4) Вказати, чи потрібно архівувати дані, щозберігаються на приєднаних дисках.

5) Визначити типи файлів, які потрібно виключити зоперації архівації.

6) Вказати, чи потрібно перевіряти правильністьархівації даних.

При запускуархівації будуть запитані зведення про поточне завдання архівації і наданаможливість задати додаткові параметри. Після того, як відомості про завдання будуть введені або змінені, будепочата архівація вибраних файлів і тек. Якщо запланована автоматична архівація, відомості про завдання все однобудуть запитані. Проте після введенняцих відомостей архівація не буде почата, а буде додана як запланована впланувальник завдань.


8. Загальна структура вікон Windows

В операційнійсистемі Windows при роботі з будь-якою програмою на екрані дисплея з’являєтьсявікно, що має стандартний вигляд і складається з таких частин:

/>

Рис 17. Загальнаструктура вікон в операційній системі

Кнопка системногоменю, що містить команди:

"Відновити" — відновлює розміри вікна;

"Перемістити" — переміщує вікно по екрану за допомогою клавіші керування курсором;

"Розмір" — змінює розмір вікна за допомогою клавіші керування курсором;

"Звернути" — згортає вікно і переносить його значок на панель задач;

"Розгорнути" — розгортає вікно на весь екран;

"Закрити" — закриває вікно.

Рядок заголовкавікна;

Кнопкамінімізації (згортання) вікна;

Кнопкамаксимізації (розгортання) вікна;

Кнопка закриттявікна;

Вертикальналінійка прокручування;

Горизонтальналінійка прокручування.

Для переміщеннявікна за допомогою миші необхідно підвести її покажчик до рядка заголовкавікна, натиснути на клавішу миші й не відпускати її перемістити вікно у потрібномунапрямку.

Для зміни розміріввікна за допомогою миші треба підвести її покажчик до будь-якої рамки або куткавікна, натиснути на клавішу миші й, не відпускаючи її змінити розмір вікна впотрібному напрямку.

Діалогове вікноможе містити різні засоби діалогу з користувачем (кнопки, списки, перемикачітощо). Є вікна з простим діалогом і вікна складної структури з багатьмаелементами, такими як:

вкладки, післяактивізації яких відкриваються нові підвікна.

Перемикачі длявмикання (вимикання) вибраної операції.

Поля з кнопкамизменшення та збільшення встановлених значень.

Поля — списки, якімістять перелік значень для вибору;

Текстові поля. [12.,с.341].

Командні кнопки (погодженняз установленими параметрами — ОК або закриття вікна без збереження цих параметрів- Отмена).

Діалогове вікнотакож може містити: поля — зразки — приклад установлених параметрів; групиполів вибору, де тільки один перемикач групи може бути активним.

Стилі редактораWord

Текстовий редакторMicrosoft Word 2000 забезпечує створення редагування, форматування і друкуваннятекстових документів.

Будь-який документMicrosoft Word заснований на шаблоні, який включає: стилі оформлення символівабзаців, параметри форматування і параметри друкування сторінки.

Вищезгаданікоманди називають командами безпосереднього форматування. Так, якщо потрібнопридати єдину форму всьому документу, то зручніше один раз підібрати шрифт,розміри полів та інші атрибути і зберегти їх значення в так званому стилі звласним іменем. Тоді при оформленні документа не потрібно вникати в тонкощіоформлення, досить просто вибрати готовий стиль. Для вибору стилю слід розкритисписок стилів панелі інструментів. Форматування і вибрати потрібний. Длястворення нового стилю можна вибрати зразком будь-який оформлений абзац. Для цьогоцей абзац потрібно виділити відкрити список стилів ввести в рядки введенняцього списку ім’я, під яким буде збережено стиль і натиснути Enter.

Будь-який стиль,який є в списку, можна змінити. Для цього слід виділити абзац, який зформатовановідповідно зі змінами, відкрити список стилів, вибрати назву, змінюваного стилюі натиснути Enter.

Після появи наекрані запиту про підтвердження зміни стилю слід натиснути клавішу ОК.

Більш широкіможливості для створення і модифікації стилів дає команда Формат/Стиль і вікнодіалогу Стиль.

Вибір елемента вполі Список визначає, які елементи будуть виводитись у списку Стиля (всі стилі,стилі користувача або використовувані стилі). Вибравши певний елемент, в поліобразец абзаца можна побачити зовнішній вигляд абзацу при його форматуваннівибраним стилем, в полі образец символiв — рядок символів, форматований обранимстилем, а в полі Описаник — короткий опис вибраного стилю (шрифт, його розмір,мова, міжрядковий інтервал та інші параметри). Вікно має кнопки Создать (створитиновий стиль), Изменить (змінити існуючий стиль), Удалить (вилучити стиль). Принатисканні кропки Создать відкривається вікно Создать стиль, в якому можнавкласти параметри створюваного стилю. Поле Имя визначає ім’я створюваногослилю, поле Основан на стиле визначає стиль, на основі якого створюється даний.Кнопка Формат відкриває список основних параметрів формату, які можна визначити.

Встановленийпрапорець Добавить в шаблон добавляє новий стиль до шаблону, з яким працюєдокумент.


9. Як скопіювати піктограму деякоїприкладної програми?

В операційнійсистемі Microsoft Windows скопіювати піктограму деякої прикладної програмиможна декількома способами. Але перш ніж копіювати піктограму необхідновизначити деякі поняття. Перш за все необхідно з’ясувати такі поняття як «Ярлик»і запускний файл програми.

Запускний файлпрограми — це головний виконуваний файл, якийнеобхідно завантажити до пам’яті комп’ютера для того щоб програма почалапрацювати і виконувати свої функції.

Піктограма, абоярлик — це елемент графічної системи операційноїсистеми, у вигляді іконки (зображення 32*32 або 64*64 пікселі) який не єзапускним файлом, а своєрідною «закладкою» (вказівником) на те місцеде фізично знаходиться головний запускний файл.

Є декількаспособів для того щоб створити новий ярлик для запускної програми, або яккажуть скопіювати піктограму.

Перший спосіб

Один раз клікнутина об’єкті (зображенні) запускного файла і натиснути клавішу Alt; Невідпускаючи клавішу Alt перетягнути зображення в інше місце. Ця операціястворює ярлик, або іншими словами дозволяє скопіювати піктограму запускного файлаопераційної системи Windows.

/>

Рис 18. Копіюванняпіктограми


Другий спосіб

Другий спосібпередбачає використання контекстного меню. Для цього потрібно один раз клікнутина об’єкт файла лівою кнопкою миші. Після цього один раз правою кнопкою миші. Уконтекстному меню обрати розділ "Створити ярлик". Системаавтоматично скопіює піктограму і запропонує користувачу перейменувати посилання.

/>

Рис 19. Копіюванняпіктограми з допомогою контекстного меню

 

10. Як можна вийти з Windowsкористуючись тільки клавіатурою

Є декількаспособів завершити роботу в операційній системі Windows використовуючи лишеклавіатуру.

Перший спосіб:

приховати всівікна і активізувати робочий стіл за допомогою комбінації гарячих клавіш Ctrl+Dнатиснути стандартну комбінацію клавіш Alt+F4

У вікні щоз’явиться за допомогою клавіші Tab перейти до кнопки «Вимкнути живлення»

Натиснути Enterдля підтвердження вибору

/>

Рис 20. Вікновиключення живлення комп’ютера

 

Другий спосіб:

натиснутикомбінацію гарячих клавіш Ctrl+Alt+Break на клавіатурі комп’ютера натиснутиклавішу Alt і курсорну клавішу «стрілка вниз» відкрити головне меню задопомогою курсорної клавіші «Стрілка вправо» перейти до розділу«Завершити роботу» і вибрати в ньому підрозділ «Вимкнутикомп’ютер» натиснути клавішу Enter для підтвердження свого вибору [9, с.484].

/>

Рис 21. Вікновиключення живлення комп’ютера за допомогою клавіатури та диспетчера завданьWindows.


11. Як переглянути усі характеристикифайлів, зокрема дату останнього редагування у вікні Провідника?

Для того щобпереглянути характеристики файлів в операційній системі Microsoft Windows XPEdition необхідно перш за все завантажити сам «Провідник». Для цьогопотрібно натиснути комбінацію клавіш клавіатури Ctrl+E. На екрані комп’ютераз’явиться вікно на зразок цього

/>

Рис 22. Вікно«Провідника» Windows.

Після цьогонеобхідно перейти до свого робочого каталогу і змінити режим перегляду файлів увікні «Провідника». Для того щоб змінити режим перегляду файлів увікні можна скористатися кнопкою «Вигляд», яка надає різні варіантина смак користувача:

ескізи сторінок

палітра

значки

список

таблиця [3., с.715].

Для того, щоботримати детальнішу інформацію про файл необхідно в меню «Вигляд» вибратирозділ «Таблиця» і ознайомитись із необхідною інформацією про файлякий цікавить.

/>

Рис 23. Вікно«Провідника» Віндовс

А саме:

назва файла

розмір файла

тип файла

дату останньоїзміни

/>

Рис 24. Вікно«Провідника» в режимі перегляду «Таблиця»


12. Як у вікні Провідника виділитигрупу файлів, розташованих окремою групою?

Для того, щоб увікні Провідника виділити групу файлів, які розташовані окремою групою,необхідно скористатись клавішею Ctrl. Для цього потрібно лівою кнопкою мишіклацнути на перший об’єкт виділення, після чого затиснути клавішу Ctrl іпродовжити вибір необхідних файлів лівою кнопкою миші.

/>

Рис 25. Вікно«Провідника» із вибраною послідовністю файлів

 

13. Як у графічному редакторі Paintзобразити правильне коло та квадрат?

Для того щоб уграфічному редакторі Paint зобразити правильне коло необхідно скористатисьдопоміжною клавішею Shift на клавіатурі. Використання клавіші Shift дозволяєпобудувати математично правильні геометричні фігури, затративши на цемінімальну кількість часу.


/>

Рис 26. Вікнографічного редактора «MS Paint» із побудованимигеометрично-правильними фігурами

 

14. Як у графічному редакторі Paintотримати дзеркальне відображення фрагмента малюнка?

Для того, щоб уграфічному редакторі Paintотримати дзеркальне відображення фрагментамалюнка необхідно:

створити малюнокабо завантажити готовий малюнок із файла засобами редактора виділити ту частинумалюнка, з якої необхідно отримати дзеркальне відображення в головному менювибрати розділ «Малюнок» і його підпункт «Отражение и поворот»із переліку радіо-кнопок вибрати «Отобразить слева направо» натиснутикнопку «Ок» для підтвердження вибору [13, с.42].


/>

/>              />

Рис 27.Результат дзеркального відображення частини графічного елемента.

15. З яких елементів складаєтьсявікно редактора Word?

Для запуску MicrosoftWord потрібно натиснути кнопку «Пуск» у нижньому лівому куткуекрану, потім в Головному меню, що з'явилося, вибрати пункт Програми і у вікні,що з'явиться в підменю вибрати пункт Microsoft Word.


/>

Рис.28 Запусктекстового редактора MS Word.

Відкриється вікнотекстового редактора MS Word, яке виглядає приблизно так:

/>

Рис 29. загальний вигляд вікна Microsoft Word

Розглянемо йогоелементи детальніше.

В самому верху — синій заголовок вікна, який міститьназву текстового редактора, програми, з якою працює користувач, — Microsoft Word і, через дефіс, ім'я поточного(відкритого) документа. Зправа в цьому заголовку є 3 кнопки. Вони означають (зліва направо):

«Звернути вікно» — вікноMS Word згорнеться в кнопку на панелі завдань (у самому низу на моніторі). Щоб відновити вікно, необхідно просто натиснутимишу на цю кнопку (на панелі завдань).

Якщо у вікно MSWord не розгорнуте на весь екран, то кнопка «Розгорнути на весь екран»дозволить розгорнути робочу область вікна на всю допустиму ширину вікна. Якщо ж вікно вже розгорнуте на весь екран, токнопка «Відновити вікно» — дозволить відновити його.

«Закрити»: закриває вікно текстового редактора, або закриваєпрограму, якщо користувач «виходить» з програми (Завершує роботу ізпрограмою) [13., с.54].

Вигляд усіхелементів приведено на рис.21.

/>

/>

/>

/>

/>

Нижче знаходиться рядокменю текстового редактора MS Word. Він складається з декількох меню. Перше — меню «Файл»,призначено для роботи з документом (файлом). Далі — меню «Правка»,для редагування тексту документа. Меню«Вигляд» дозволяє змінювати вид вікна документа, як зрозуміло з назви. Меню «Вставка» — для вставки різних об'єктів в текст. Меню «Формат» дозволяє форматувати, та оформляти, документ. Меню «Сервіс» надає різні додатковізасоби для зручної роботи в MS Word. Меню«Таблиця» призначено для роботи з таблицями в MS Word (створення,редагування, видалення). Меню «Вікно»надає можливість працювати з вікнами документів (у MS Word можна працювати здекільком документами одночасно — вонивідкриватимуться в різних вікнах). Даліслідує меню «Довідка», позначене знаком "?". Воно призначене для отримання різної довідковоїінформації (про програму і про роботу з нею). Щоб вибрати пункт меню, потрібно підвести покажчик миші (далі просто — миша) до меню, натиснути ліву кнопку миші (далі просто — клацнути мишею),в меню, що відкрилося, вибрати потрібний пункт і клацнути мишею по ньому. Якщо пункт меню сірого кольору, це означає щойого дія зараз не виконається, він недоступний. Якщо поряд з пунктом меню стоїть багатокрапка, це означає для йоговиконання необхідно вказати які-небудь параметри. Для цього відкриється так зване діалогове вікно. Якщо ж поряд з назвою пункту меню стоїть маленький чорний трикутник (щопозначає стрілку управо), це означає,що у цього пункту є підменю, яке спливає справа або зліва, як тільки користувачпідводить мишу до цього пункту.

Справа в тому жрядку меню знаходяться 3 кнопки, аналогічні кнопкам заголовка, — «Згорнути», «Відновити вікно», і «Закрити».

Розгорнемодокумент на весь екран (тобто у все вікно редактора MS Word), натиснувши на кнопку «Розгорнути» (рис.5) і продовжимо знайомитися з елементами вікнаMS Word.

/>

/> />

Нижче за рядкомменю розташовані панелі інструментів. На них представлені кнопки, які зазвичай дублюють дії меню. Наприклад, перша кнопка, на якій зображенийбілий листок із заломленим куточком, називається «Створити». Вонадублює пункт меню "ФайлСтворити", призначений для створеннянового документа (файлу). Назвукнопки можна дізнатися з так званої підказки, яка «спливе» порядз кнопкою, коли підвести до неїпокажчик миші і затримати його там ненадовго (не рухаючи мишу). Другою розташована кнопка «Відкрити» длявідкриття існуючого документа. Даліслідує кнопка «Зберегти», призначена для збереження поточногодокумента (того, з яким на даний момент працює користувач).Назви решти кнопок можна дізнатися з їх підказок.

/>

/>

Далі у вікнірозташовані так званні лінійкивертикальна (зліва) ігоризонтальна (вгорі). Справа і внизурозташовані смуги прокрутки вертикальна і горизонтальна, відповідно.Вони призначені для проглядання вмісту документа, якщовоно не поміщається повністю на екрані (або у вікні MS Word).

Щоб «прокрутити»документ вгору, потрібно натискати (мишею) на кнопку з маленьким чорним трикутничком (у вигляді стрілки,направленої вгору) у верхній частинівертикальної смуги прокрутки. А длятого, щоб «прокрутити» документ вниз, потрібно натиснути на кнопку змаленьким чорним трикутничком (у вигляді стрілки, направленої вниз) в нижній частині вертикальної смуги прокрутки. Аналогічно можна «прокручувати» документвправо і вліво — за допомогоюгоризонтальної смуги прокрутки. Крімтого, можна тягнути мишею бігунок смуги прокрутки (сіра прямокутна абоквадратна кнопка на смузі прокрутки) — вгору і вниз або вправо і вліво, і таким чином проглядати документ.

/>

Під вертикальноюсмугою прокрутки знаходиться ще одна панель інструментів, яканазивається "Малювання" і призначена для створення нескладнихмалюнків.


/>         />

Ще нижчерозташований рядок стану. Вінвідображає різну корисну інформацію. Наприклад,напис в рядку стану «Стр.1 Разд.1 1/1» означає, що зараз курсор знаходитьсяна сторінці 1, в розділі 1 і що Ви проглядаєте сторінку 1 з 1 (1/1). Тобто, якщо в документі буде 5 сторінок, апоточною буде 3-а, то в рядку стану буде написано «3/5». Це кориснопам'ятати, оскільки іноді нам буває потрібна інформація про кількість сторіноку відкритому документі. Якщо підвестимишу до цього куточка, її покажчик прийме вигляд двонаправленої діагональноїстрілки. А зараз можна потягнути мишеюцей куточок, і зміниться розмір вікна MS Word. Взагалі, якщо підвести мишу до межі вікна (коли воно не розгорнене увесь екран), її покажчик приймаєформу тонкої двонаправленої стрілки — це означає, що тепер можна потягнути межу вікна мишею, щоб змінитирозміри цього вікна.

В центрі вікнатекстового редактора MS Word знаходиться сам документ (вірніше, його вікно). Він виглядає як білий лист паперу. Миготлива вертикальна риска — курсор. Він позначає місце, де буде надрукованийнаступний символ. Тепер можна простонатискати потрібні клавіші на клавіатурі, щоб набирати текст документа. Коли текст «підходить» до краюсторінки, спокійно продовжуємо друкувати — MS Word сам перенесе його на новий рядок. Якщо ж треба почати новий абзац, або вставити порожню рядок, необхіднонатиснути клавішу <Enter> на клавіатурі. Щоб змінити розкладку клавіатури (з англійських букв на російські інавпаки) потрібно клацнути мишею наіндикатор клавіатури в системному меню (у правому нижньому кутку екрану) і вибрати потрібну розкладку.

/>

Рис. 30. Змінарозкладки клавіатури.


16. Як у редакторі Word за допомогоюклавіатури швидко переміститися до початку наступної сторінки, до кінцядокумента.

Для того щоб утекстовому редакторі Microsoft Word за допомогою клавіатури швидко переміститисядо початку наступної сторінки необхідно скористатися клавішами Page Up іPage Down, ці клавіші означають переміститися відповідно на початок абона кінець, активної сторінки. Для того щоб швидко перейти на кінець або напочаток документа необхідно скористатися комбінацією «гарячих» клавіш"Ctrl+Home" і "Ctrl+End". Ці клавішідозволяють швидко перейти на початок або на кінець всього документа.

 

17. Як в текстовому редакторі Wordскопіювати фрагмент тексту за допомогою клавіатури?

Для того щоб утекстовому редакторі Microsoft Word здійснити операцію копіюваннявикористовуючи лише клавіатуру необхідно виконати дві наступні операції:

за допомогоюклавіші Shift і курсорних клавіш виділити текст, який необхідно скопіювати;

натиснутикомбінацію гарячих клавіш Ctrl+C [10, с.154].

Після правильноговиконання цих дій виділений текст буде скопійовано до буферу обміну.


18. Як у редакторі Word відцентруватитекст за допомогою миші та клавіатури

Відцентруватитекст у текстовому редакторі Microsoft Word можна двома способами: за допомогоюмиші і клавіатури:

Перший спосіб,з допомогою клавіатури:

виділитинеобхідний текст

натиснутикомбінацію гарячих клавіш Ctrl+J

Другий спосіб,з допомогою клавіатури:

1) виділитинеобхідний текст

2) натиснутикомбінацію гарячих клавіш Ctrl+F10

3) в контекстномуменю вибрати пункт «Абзац» і у вікні що з’явиться вибрати типвирівнювання тексту

Перший спосіб,з допомогою мишки:

виділитинеобхідний текст

натиснути кнопкувирівнювання тексту на панелі інструментів «Форматування»

Другий спосіб,з допомогою мишки:

виділитинеобхідний текст

натиснути правукнопку миші, в контекстному меню вибрати пункт «Абзац» і у вікні щоз’явиться вибрати тип вирівнювання тексту

Другий спосіб,з допомогою мишки:

виділитинеобхідний текст

скористатисяпунктом меню «Формат» — «Абзац» [13., с.127].


19. Як у редакторі Word встановитидля заголовка збільшений інтервал між символами?

Встановитизбільшений інтервал між символами у текстовому редакторі Microsoft Word можназа допомогою пункту меню «Формат»-«Шрифт». Після цьогонеобхідно вибрати закладку "Інтервал" і задати відповідні параметри увікні, яке з’явиться на екрані.

/>

Рис 31. Вікноналаштування параметрів шрифта

У цьому вікніможна задати ряд параметрів: масштаб, інтервал, величину інтервалу, зміщеннясимволів вгору або вниз та інші.


20. Як у редакторі Word встановитирозмір аркушів паперу, на яких буде друкуватися документ?

Для того щоб утекстовому редакторі Microsoft Word визначити параметри аркушів паперу, на якихбуде друкуватися документ необхідно двічі клікнути лівою кнопкою миші налінійці форматування, яка знаходиться ліворуч, та у вікні, яке з’явиться задативсі необхідні параметри друку.

/>

Рис 32. Параметристорінки

Дане вікно міститьв собі три закладки на яких можна задати такі параметри як:

поля або як щекажуть відступи (ліве, праве, нижнє, ліве)

переплетення

місцеположенняпереплетення

вказати орієнтаціюсторінок: книжна чи альбомна

чи застосувати ціпараметри для всього документа чи тільки для виділених сторінок [11, с.46].

Також можнавстановити вибрані параметри «За замовчуванням», якщо у цьому єпотреба.

На закладці «Розмірпаперу» можна встановити параметри сторінок, на яких друкуватиметьсядокумент. Це можуть бути різні формати, підтримувані програмою. Також ціпараметри можна перевстановити за власним розсудом та визначити їх як параметриза замовчуванням.

/>

Рис. 33. Параметристорінки, розмір паперу.

 

21. Як у редакторі Word вставити утекст грецькі літери?

Для того щоб утекстовому редакторі Microsoft Word вставити в текст грецькі літери необхідноскористатись пунктом меню «Вставка»-«Символ». У вікні, якез’явиться на екрані можна вибрати не тільки літери грецького алфавіту, а йбудь-які інші символи, яких немає на стандартній клавіатурі. Також за допомогоюцього пункту меню можна вибрати різноманітні примітивні графічні елементи. Дляцього необхідно вибрати відповідний системний шрифт із випадаючого пункту меню«Шрифт». Також можна вибрати набір символів у випадаючому списку,який знаходиться справа від випадаючого списку «Шрифт». Функціональністьтекстового редактора Microsoft Word на цьому не закінчується. Він такождозволяє провести автоматичну заміну тих чи інших символів по всьому текстудокумента. Для цього необхідно натиснути одноіменну клавішу «Автозаміна»

/>

Рис 34. Параметристорінки, розмір паперу.

 

22. З яких елементів складаєтьсяробочий документ в Excel?

 

Електронні таблиці Microsoft Excel дуже могутній засіб створення і ведення різних електронних документів.

Інтерфейс програмидуже схожий з Microsoft Word. Після запуску програми екран Excel містить шістьобластей (по порядку зверху вниз):

рядок заголовка

рядок меню;

панеліінструментів;

рядок формул;

вікно книги;

рядок стану.

Основноювідмінністю від Word є присутність замість вікна документа, так званого вікнакниги, іншими словами електронної таблиці.

Книга Excel розбита на декількалистів (таблиць). Листи можнавидаляти або додавати нові. Як івсяка таблиця, лист Excel складається з рядків і стовпців, перетини якихутворюють комірки.

/>

Рис 35. вікнопрограми Microsoft Excel

У нижній частинівікна книги знаходиться декілька кнопок, за допомогою яких можна переходити відодного листа до іншого. Якщо видно невсі ярлички листів, то для проглядання змісту книги можна використовуватичотири кнопки, розташовані в нижньому лівому кутку вікна.

Комірки Excel є основнимибудівельними одиницями робочого листа. Кожна комірка має свої певні координати, або адресу комірки, де можназберігати і відображати інформацію. Комірка,яка знаходиться на перетині стовпця А і рядка 1 має адресу А1.

Часто межі данихтаблиці виходять за межі екрану монітора. В цьому випадку для проглядання вмісту листа треба використовуватисмуги прокрутки, розташовані уздовж правої і нижньої сторін вікна книги.

У верхній частиніробочої області Excel розташовані рядок заголовка і рядок меню. Нижче знаходяться панелі інструментів зкнопками, що виконують найбільш часто використовувані функції. Робота з цією частиною робочої області Excelаналогічна як загалом, в будь-яких програмах редакторах, так і, зокрема, впрограмі Word.

Нижче за панельінструментів розташований рядок формул.

/>

Вміст активної (виділеноїв даний момент) комірки Excel завждиз'являється в рядку формул. В процесівведення або редагування даних в комірку, в рядку формул з'являються три кнопки:

кнопка відміни (червонийхрестик);

кнопка введення (зеленагалочка);

кнопка зміниформули (знак функції).

Інформацію можнавводити як безпосередньо в комірку, так і в рядок формул.

У самому низувікна робочої області знаходиться рядок стану, що показує режим роботи програми.

Щоб проводитиякі-небудь дії з комірками Excel їх треба виділити. При виділенні одної комірки її адресаз'являється в полі імені в рядку формул.

Виділення задопомогою миші

Найпростіший іпоширеніший спосіб виділення одної комірки — клацання лівою кнопкою миші. Потрібнопідвести курсор до потрібної комірки Excel і натиснути ліву кнопку миші. При цьому навколо комірки з'явиться рамка, якаговорить про те, що дана комірка є активною, тобто в неї можна вводити аборедагувати дані.

Для прискореннявиконання операцій часто буває необхідним виділення групи комірок або діапазону. Щоб виділити діапазон треба встановити курсор наліву верхню комірку діапазону, що виділяється, натиснути ліву кнопку миші і, невідпускаючи кнопку, «тягнути» мишу до правої нижньої комірки. Досягши потрібної комірки кнопку миші требавідпустити. При цьому виділенийдіапазон підсвічуватиметься іншим кольором.

Для виділеннявеликого діапазону комірок Excel можна скористатися прийомом розширення виділення. Для цього треба виділити ліву верхню коміркудіапазону, потім, утримуючи клавішу Shift, клацнути на праву нижньою комірку,якщо комірку не видно, то можна скористатися смугами прокрутки. Якщо відомі координати комірок, то можна зробитинаступне: виділити ліву верхнюкомірку, потім в полі імені в рядку формул, через двокрапку ввести координатиправої нижньої комірки і натиснути клавішу Enter.

Длязменшення/збільшення масштабу зображення можна скористатися командою «Масштаб»меню «Вигляд».

Якщо необхідновиділити групу діапазонів комірок, то для цієї мети треба скористатися клавішеюCtrl.

Якщо необхідновиділити стовпець або рядок цілком, треба клацнути на заголовку рядка абостовпця.

Робота з блокомкомірок

Блок — це діапазон комірок Excel, оточений з усіх боків порожніми коміркамиабо заголовками стовпців і рядків.

Активна область — це прямокутник, який вкладає в себевсі стовпці і рядки листа, що містять непорожні комірки. [6,с.112].

/>

Рис 36. Вікноіз блоком комірок

На малюнкупредставлено три блоки комірок: A3: E8, A10: E10, G3: G8. Активна область — A3: G10.Якщо встановити покажчик миші на нижній межі активноїкомірки і двічі клацнути лівою кнопкою миші, то буде виділений нижня коміркаблоку. Якщо активною є сама нижнякомірка блоку, то подвійне клацання на нижній межі комірки приведе до виділеннякомірки, розташованої нижче за блок. Аналогічнимчином виділяються комірки при клацанні на правій, лівій або верхній межіактивної комірки. Якщо двічі клацнутина межі комірки при натиснутій клавіші Shift, то будуть виділені всі комірки,починаючи з поточної до краю блоку.

Переміщатися посусідніх комірках можна за допомогою клавіш управління курсором. Для переміщення до краю блоку коміроквикористовуються клавіші із стрілками при натиснутій клавіші Ctrl.

Для переміщення полисту Excel і виділення комірок зручно користуватися клавішами Home, End

Home Переміщеннядо першої комірки поточного рядка

Ctrl+Home Переміститидо комірки A1

Ctrl+End Переміщеннядо останньої комірки останнього стовпця активної області

End Включення/Виключеннярежиму End

Scroll Lock+HomeПереміщення до першої комірки поточного вікна

Scroll Lock+End Переміщеннядо останньої комірки поточного вікна

Для швидкогопереміщення і виділення комірки або діапазону можна користуватися командою«Правка»-«перейти» (F5)

 

23. Якими способами можна перейти дорежиму редагування вмісту комірки в MS Excel?

Перейти до режимуредагування вмісту комірки в програмі MS Excel можна двома простимиспособами:

для цього потрібнодва рази швидко клікнути на вибраній комірці, ввести текст та натиснути кнопкупідтверждення

один раз клікнутина комірку, яку необхідно редагувати, після чого перейти на панель інструментівтам де розташований редактор формул і провести редагування. Для підтвердженняредагування натиснути клавішу підтвердження або скористатися трьома кнопкамипідтвердження

кнопка відміни (червонийхрестик);

кнопка введення (зеленагалочка);

кнопка зміниформули (знак функції) [4, с.811].

/>


24. Як в MS Excel виконатиавтоматичне заповнення комірок таблиці?

Для того щоб упрограмі MS Excel виконати автоматичне заповнення комірок необхідновибрати комірку, з якої буде розпочато автоматичне заповнення, клікнути одинраз на цій комірці, після чого навести на маленький чорний прямокутничок. ЗатиснутиЛКМ і розтягнути до необхідної комірки. Усі поля будуть автоматично заповненіпослідовністю чисел як зображено на рисунку.

/>

Рис 37. Вікноіз блоком комірок


/>

Рис 38. Вікноіз блоком комірок

Якщо при цьомунатиснути клавішу Ctrl, то в результаті заповнення, в кожну нову комірку будеавтоматично вставлено наступне число.

/>

Рис 39. Вікноіз блоком комірок


25. Як в MS Excel підрахувати середнєзначення масиву чисел?

Для того щоб упрограмі MS Excel підрахувати середнє значення масиву чисел необхідно

створити масивчисел, по яких буде проводитись підрахунок середнього арифметичного.

Один раз клікнутилівою клавішею миші на комірку, в яку будуть записуватися кінцеві результати, внашому випадку середнє арифметичне значення

Клікнути на значокіз буквою φ, яка знаходиться зліва від стрічки редактора формул

/>

Рис 40. Вікнодля вибору функції підрахунку середнього арифметичного

У вікні якез’явиться вибрати необхідну вбудовану функцію, в нашому випадку функціюпідрахунку середнього арифметичного після цього на екрані комп’ютера з’явитьсявікно із полями для задання параметрів формули; виділити діапазон комірок, пояких необхідно провести підрахунки натиснути кнопку підтвердження свого вибору[4, с.917-920].


/>


Список використаної літератури таджерел

1.        Билл Джелен, Трейси Сирстад. VBA и макросы вMicrosoft Office Excel 2007. — С-П., 2008. — 440 с.

2.        Волков А., Печников В., Word, Excel и электроннаяпочта с нуля! — С. — П.: «Лучшие книги», 2008. — 320 с.

3.        Джеффри Шапиро, Джим Бойс. Microsoft Windows. Библияпользователя. — С. — П.:, Диалектика., 2005. — 1216 с.

4.        Дэвид М. Левин, Дэвид Стефан, Тимоти С. Кребиль, М.Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel. — С. — П., 2005. — 1312 с.

5.        Курбатова Е.А. Microsoft Excel 2003. Стислий курс.- К., 2002. — 240 с.

6.        Курбатова Е.А. Microsoft Office Excel 2007. Самоучитель.- С. — П.: Диалектика. — 384 с.

7.        Леонтьев В. Самоучитель Word и Excel. Все версии. — С. — П.: ОЛМА Медиа Групп., 2008. — 256 с.

8.        Меженный О.А. Microsoft Office Word 2007. Краткоеруководство. — С. — П.: Диалектика, 2008. — 272 с.

9.        Microsoft Windows XP Professional. Учебный курсMicrosoft (+CD).3-е изд. — С-П.: ПИТЕР,2008, — 704 с.

10.     Рудикова Л.В., Microsoft Word для студента. — С. — П.:Издательство: БХВ-Петербург, 2006 г. — 400 с.

11.     Свиридова М. Текстовый редактор Word. — С. — П.: Академия",2007. -176с.

12.     Столлингс Вильям. Операционные системы, 4-е издание.- С. — П.: Вильямс, 2005. — 848с.

13.     Столяров А., Столярова Е. Уроки по Microsoft Wordдля менеджера и не только. — С. — П.: издательство «НТ Пресс», 2007.- 224 с.

14.     http://uslugy. kiev.ua/Excel/lekciya1. htm

15.     http://www.piter.com/attachment. php? barcode=978591180206&at=exc&n=0

16.     http://www.piter.com/book. phtml? 978538800725

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию