Реферат: Операції над множинами

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Кафедра економічної кібернетики

Контрольна робота з дисципліни:

Дискретна математика

Виконала:

студентка групи 1зКСМ

Петрова К.В.

перевірив: ст. викладач

Хапов Д.В.

Херсон 2005


Завдання1. Прийнявши множину перших 20 натуральних чисел у якості універсуму/>, запишіть йогопідмножини:

/> – парних чисел;

/> –непарних чисел;

/> –квадратів чисел;

/> – простих чисел;

ізапишіть, які одержуються в результаті наступних операцій: />.

Рішення

/>;

/>;

/>.

/>Завдання 2. Множини /> представленікругами Ейлера. Записати за допомогою операцій над множинами вирази для множин,відповідно заштрихованим областям:

Рішення:

 

/>

Завдання3. Виходячи із відношення належності /> доведіть тотожність:

/>.

Рішення:

 

/>/>/>/>/>/>

/>Завдання 4. Доведітьтотожності, користуючись властивостями операцій над множинами:

/>.

Рішення:

 

/>/>/>/>.

(теоремаде Моргана)

Завдання5. Дані дві множини /> і /> і задане бінарне відношення />. Для даноговідношення:

а)Записати область визначення і область значень;

б)Визначити переріз по кожному елементу із />;

в)Визначити переріз по підмножинам /> і /> множини />;

г)Записати матрицю і накреслити граф;

д)Визначити симетричне відношення />.

/>; />;

/>;

/>; />.


Рішення:

 

а) />

/>

б) />

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

в) />;

/>.

/>

/>

/>

/>

г)

a

b

c

d

e

k

1 1 1

l

1 1 1 1

m

1 1 1

n

1 1

/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>

k

l

m

n

 

a

b

c

d

e

          

д) />.

Завдання6. Які властивості мають бінарні відношення, задані в деякій множинілюдей /> і виражені співвідношенням(/>)? Довести: «/> старший від />».

Рішення:

Завдання7. Записати композицію /> відношень /> і />. Перевіритирезультат за допомогою операцій над матрицями і графами заданих відношень:

/>

/>

Рішення:

 

/>, />, />.

/>

x1

x2

x3

z1

1 1 1

z3

1

z4

1

z5

1

x1

x2

x3

y1

1 1

y2

1 1

y3

1

y1

y2

y3

z1

1 1

Х

  0

z3

1

z4

1

z5

1

                                                                                                           

=

 
/> /> /> /> /> /> /> /> />

Завдання8. Скласти матрицю інамалювати граф відношення порядку на множині />. Знайти мажоранти, мінорантипідмножини

/>, />, />, />, />:

«бутидільником» на

/>, />.  


Рішення:

2 4 6 7 8 9 10 15 18 54 2 1 4 1 1 6 1 1 7 1 8 1 1 1 9 1 10 1 1 15 1 18 1 1 1 1 54 1 1 1 1 1

/>

Мажоранти– {54, 18};

Міноранти– немає;

Sup(Q) = 18;

Inf(Q) – немає.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию