Реферат: Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

«Он-лайн»-технології в підготовці вчителя ззагально-технічних дисциплін


ЗМІСТ

 

Вступ… 3

І. Загальні ресурси мережі Інтернет, яківикористовуються для навчання. Поняття інформаційних ресурсів. 6

1.1. Необхідність застосуванняінформаційних ресурсів мережі Інтернет у системі освіти. 6

1.2. Теоретичні основи інформаційнихресурсів. 9

1.3. Українські ресурси«всесвітньої павутини». 13

ІІ. Види ресурсів мережі Інтернет, яківикористовуються в ON-LINE-навчанні 19

2.1. «Он-лайн» як режимдоступу до мережі 19

2.2. Аналіз ресурсів мережі Інтернет дляон-лайн навчання. 22

2.3. Міжнародний досвід освіти он-лайн. 28

ІІІ. Ресурси мережі Інтернет длявчителів загально технічних дисциплін. 33

3.1. Складові загально технічноїпідготовки учнів. 33

3.2. Комп’ютерні програми длязагально-технічної підготовки. 35

Висновки… 38

Література… 41

Додаток 1. 45

Додаток 2. 47

Додаток 3. 49

Додаток 4. 65

Додаток 5. 75

 


/>Вступ

Світовий процес переходу від індустріальногодо інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, щовідбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльностідержави. В першу чергу це стосується реформування освіти, починаючі зпедагогічної діяльності. Освіта як необхідна складова життя людини, умовасамореалізації людини, людина та її права як мірило і критерій якості освіти,освіта як зв'язок часу — це ті гуманістичні цінності, які повинні стати вцентрі педагогічної діяльності.

Інформація й теоретичні знання визнаніпріоритетним стратегічним ресурсом постіндустріального суспільства та є основоюсистеми інформаційного забезпечення освіти. Але школа чи вищий навчальнийзаклад не повинні просто давати певну суму знань, а мають навчити молоду людинувміння навчатися, оновлювати свої знання протягом усього життя.

Ще К. Ушинський говорив, що розум — це добреорганізована система знань, але знань, які постійно оновлюються! Ось чому одназ важливих тенденцій розвитку освіти в країні складається з перебудови самоїконцепції організації навчально-пізнавальної діяльності, педагогічногокерівництва нею, коли інформативна модель освіти втратила свою актуальність.

Сьогодні суспільство досягло такого рівнярозвитку, коли обсяги теоретичних знань, інформації, рівень її структурованостіта складності зумовлюють створення якісно нової інформаційної структури, в якійінформаційні ресурси визначатимуть розвиток країни, сфер суспільства; умовижиттєдіяльності людини в усіх соціальних сферах, інтелектуалізацію праці,вдосконалення соціально-комунікаційних відносин, виробництва й управління усімасоціальними сферами; вибір і використання інформаційних систем і технологійрізного призначення.

Це вимагає найшвидшого переходу до новоїстратегії розвитку освіти на основі широкомасштабного використання знань таінформації як стратегічних ресурсів розвитку, а також перспективнихвисокоефективних технологій як основних інструментів цього розвитку.

Саме такий підхід до освіти був визначенийНаціональною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя», яка прийнятабільш ніж десять років тому і в якій передбачено забезпечення розвитку освітина основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховнийпроцес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень,створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України утрансконтинентальну систему комп’ютерної інформації.

Для реалізації програми великого значеннянабувають процеси інформатизації, використання комп'ютера,інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інформаційних ресурсів упрофесійній діяльності працівників освіти.

І хоча вже протягом десятиліть комп'ютер використовуєтьсяв процесі навчання, але не досліджені цілком питання, пов'язані з оптимальнимий ефективними формами і методами застосування комп'ютера в навчанні й освіті,не реалізовані потреби комп'ютерної підтримки навчальних послуг. Сучасний етапкомп'ютерного навчання характеризує великий розрив в якостіпрограмно-педагогічних засобів та ресурсів Інтернет.

Тому вкрай важливим і своєчасним сталоприйняття урядом у грудні 2005 року державної програми "Інформаційні такомунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки", яку булорозроблено Міністерством освіти і науки України на виконання указу президентаУкраїни «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування тарозвитку освіти в Україні».

Але і в Законі України «Про основнізасади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»,прийнятому у січні 2007 року, все ще відмічається, що рівень комп'ютерної таінформаційної грамотності населення є недостатнім, впровадження нових методівнавчання із застосуванням сучасних ІКТ – повільним.

Ось чому обрана тема курсової роботи:«Ресурси мережі Інтернет для вчителів загально-технічних дисциплін» єактуальною.

Метою курсової роботи є дослідження найбільшпоширених ресурсів мережі, які використовуються в освітній діяльності. Завданнякурсової роботи передбачають: вивчення та освітлення теоретичних основінформаційних ресурсів, видів ресурсів мережі Інтернет, у тому числі, тих, щовикористовуються в он-лайн-навчанні, а також – для викладачівзагально-технічних дисциплін (креслення, трудового навчання). Крім цього, завданнямкурсової роботи є розгляд проблем та шляхів їх вирішення щодо використаннямережевих ресурсів у освітній діяльності.

Вивченню цього питання, проблемам використаннямережевих ресурсів в освіті приділяється увага багатьох вчених і практикуючихвчителів. Воно постійно розглядається на науково-практичних конференціях та устаттях освітян і взято до уваги розробниками програмних продуктів. Саме ціджерела разом із законодавчими документами використані для написання курсовоїроботи. Крім цього, в роботі використані матеріали з досвіду викладаннязагально-технічних дисциплін, накопичений вчителями шкіл і викладачами вищихнавчальних закладів України та Росії, отримані з різноманітних сайтів«всесвітній павутини» Інтернет.


/>І.Загальні ресурси мережі Інтернет, які використовуються для навчання. Поняттяінформаційних ресурсів/>1.1.Необхідність застосування інформаційних ресурсів мережі Інтернет у системіосвіти

Ще в середині позаминулого століття КостянтинУшинський закликав співвітчизників зрозуміти очевидну для нього річ: самеоблаштування освіти, а не судова, не земельна реформи є найміцнішим фундаментомсуспільства. Сучасна система освіти зароджувалася, вдосконалювалася у ХХстолітті в період інтенсивного розвитку агропромислового комплексу таіндустріалізації країни. Посилена увага до природничих, точних наук, продуктивноїпраці поєднувалася зі збільшенням кількості навчальних закладів.

У наступний період гігантськими крокамиосвоювалися нові природні ресурси, вибухали екологічні кризи, передові країниставали на шлях інноваційного розвитку, в усіх сферах утверджувалисяінформаційні технології. Все це поставило нові завдання перед освітою і наукою.

Сучасний глобалізований світ став велетенськимобмінним пунктом інформації. У 1988 році оптико-волоконний кабель передававодночасно три тисячі інформаційних імпульсів, 1996 році — півтора мільйона,2000 році — вже десять мільйонів, зараз — понад сто мільйонів. Останнімироками у світі щороку видається в середньому понад вісімсот тисяч книжок різнихназв, хоча у середині XV століття у світі налічувалося всього близько тридцятитисяч книжок [18].

На початку 90-х років у користуванні людствабуло, щонайменше, двісті п’ятдесят мільйонів комп’ютерів, у 2005 році ця цифразросла до мільярда, що, в поєднанні з мережею Інтернет, створює інтелектуальнупавутину, яка сукупно володіє приголомшливим потенціалом.

На недавньому Всесвітньому саміті з проблемінформаційного суспільства в Тунісі був продемонстрований невеличкий, розміромяк книжка, портативний комп’ютер для школярів вартістю 100 доларів, якийсконструювали учені Массачусетського технологічного інституту.

Наприкінці ХХ століття розвинені країни світупоставили собі за мету прискорити перехід від постіндустріального до новогоетапу розвитку людства — інформаційного суспільства, основними ресурсами якогоє знання та інформація.

Вже тепер інформаційні та комунікаційнітехнології (ІКТ) становлять вагому частку світового виробництва, що веде доглобального перерозподілу як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Крімтого, розбудова єдиного Європейського освітнього простору в рамках Болонськогопроцесу істотно підвищує роль ІКТ в освіті, що зумовлено сучасною світовоютенденцією до створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, якідозволяють, з одного боку, розвивати систему нагромадження і поширення науковихзнань, а з другого — надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсівшироким верствам населення.

Одне з головних завдань освіти в умовахрозвитку інформаційного суспільства — навчити учнів і студентів використовуватисучасні інформаційні та комунікаційні технології. У зв’язку з цим виникаєнагальна потреба у прискоренні підготовки викладачів та фахівців у сфері ІКТ, воснащенні закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, педагогічнимипрограмними засобами, електронними підручниками тощо. Від вирішення цьогозавдання визначальною мірою залежатиме розвиток країни.

Поки ще оснащення загальноосвітніх навчальнихзакладів комп’ютерною технікою, за даними 2006 року, в середньому по Україністановить лише 43%, а рівень комп’ютерної грамотності вчителів ще нижчий — лише22 %. Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету в цілому поУкраїні становить близько 15%. Відсоток міських шкіл, які підключені доІнтернету, — близько 19, сільських — 10 [18].

За даними того ж джерела, Україна посідає однез останніх місць за кількістю комп’ютерів у загальноосвітніх навчальнихзакладах — 1,3 комп’ютера на 100 учнів. Для порівняння: Японія — 82, США — 76,Німеччина — 52, Франція — 38, Польща — 14,6, Росія — 10,4. Понад 1 млн. учнів(близько 20 відсотків) навчаються у школах, де немає жодного сучасного комп’ютера.

За даними організації «Світовийекономічний форум», на сьогодні за індексом «готовності інформаційноїінфраструктури» серед 104 країн світу Україна посідає 82-ге місце, порядіз Замбією і Танзанією [34].

Ось чому так важливо для нашої країни, щобприйнята урядом державна програма "Інформаційні та комунікаційнітехнології в освіті і науці на 2006-2010 роки" [8], яка розробленаМіносвіти і науки України та схвалена громадською колегією міністерства, булавиконана і як найшвидше.

Важливою складовою програми є створенняінформаційних ресурсів українського науково-освітнього середовища, яке потребуєрозбудови інфраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційноїмережі УРАН, до якої вже сьогодні приєднано понад 80 університетів та науковихустанов НАН України. Розбудова інфраструктури мережі дасть можливість приєднатидо неї всі інші університети та академічні наукові установи для поглибленняінформаційного обміну та інтеграції між ними.

Основним завданням цієї мережі євисоко-динамічний пошук та поширення інформації науково-освітнього характеру — організація доступу до світових електронних бібліотек, проведення відео-лекційта відео-конференцій, забезпечення навчального процесу дистанційної освіти танадання можливостей для пілотної апробації нових телекомунікаційних технологійі підготовки кадрів для впровадження цих технологій в освіту, виробництво табізнес.

Значним фактором виведення нашої освіти наякісно новий рівень і покращання підготовки висококваліфікованих спеціалістів єне тільки комп’ютеризація навчального процесу, а й впровадженняінтернет-технологій, створення корпоративних мереж та віртуальних лабораторій,які дозволяють у реальному часі виконувати експериментальні дослідження впроцесі аудиторних занять.

Програма спрямована на інтеграціюінформаційних ресурсів освіти, науки, а також інших галузей суспільноїдіяльності. Її виконання дозволить протягом п’яти років оснастити комп’ютерноютехнікою, програмними продуктами понад 13 тис. навчальних закладів, зокрема1,6 тис. позашкільних, 10,5 тис. загальноосвітніх, 920професійно-технічних та 76 інститутів післядипломної освіти, створити 50програмних засобів, 40 відео фрагментів, 10 енциклопедій навчальногопризначення, технологічні стандарти для вчителів та студентів [8].

Результатом реалізації програми станепідвищення якості, доступності та конкурентоспроможності національної освіти інауки на світовому ринку праці й освітніх послуг; створення нових методів танадання нових можливостей для наукового пошуку і технологічного розвитку;підвищення ефективності наукових досліджень, створення умови для ефективногоміжнародного наукового співробітництва; забезпечення доступу громадян донауково-освітніх ресурсів і створення умов для безперервного навчання протягомусього життя.

 

1.2. Теоретичні основи інформаційнихресурсів

Поняття «ресурс» походить відфранцузького слова «ressourse» — джерело, запас чого-небудь, засіб,який використовується у необхідних випадках [15].

Термін "інформаційні ресурси", як ібагато інших, увійшов у нашу мову з появою та розвитком електронноїобчислювальної техніки та створення на її основі інформаційних систем(information sysyem), тобто впорядкованих сукупностей документованої інформаціїза допомогою інформаційних технологій, які забезпечують збір, збереження, обробку,пошук-видачу інформації, що необхідна у процесі розв’язку задач будь-якої предметноїсфери. За ДСТУ поняття інформаційної системи — це система, яка організовуєпам’ять і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери. Під проблемною (предметною)сферою розуміють усі сутності, що є обертом інтересу, які були, є або можутьбути, наприклад, освітня діяльність [15]

Інформаційні ресурси (іnformation resources)трактуються як обсяг інформації в інформаційній системі, "… як окремідокументи і окремі масиви документів у інформаційних системах (бібліотеки,архіви, фонди, банки даних та інші інформаційні системи)" [29]. Документиі масиви, про які йдеться, у різних формах містять знання, які сформовані задопомогою програмного забезпечення інформаційних систем та інформаційних технологій,інших різноманітних програмних засобів та зафіксовані на матеріальному носії.

Серед інформаційних ресурсів відрізняють:

— інформаційні ресурси спільного користування- сукупність інформаційних ресурсів державних органів науково-технічноїінформації, наукових, науково-технічних бібліотек, а також комерційних центрів,фірм, організацій, які займаються науково-технічною діяльністю і з власникамияких укладено договори про їх спільне використання;

— інформаційні ресурси науково-технічноїінформації — систематизоване зібрання науково-технічної літератури ідокументації (книги, брошури, періодичні видання, патентна документація,нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторськадокументація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних ідослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, перекладинауково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи іншихносіях [29].

Інформаційні ресурси у сьогоденнірозглядаються як стратегічні, аналогічні по значимості запасам сировини,енергій тощо, тому що вони сприяють:

формуванню світового та внутрішньодержавногоринку інформаційних послуг;

утворенню різноманітних баз даних ресурсіврегіонів та держав, до яких можливий порівняно недорогий доступ;

підвищенню обґрунтованості та оперативностірішень, що приймаються за рахунок своєчасного використання потрібноїінформації;

перетворенню діяльності по наданнюінформаційних послуг в глобальну інформаційну діяльність людства, до якої входитьі освітня як найважливіша діяльність розвитку суспільства.

Нині весь світ огорнула інформаційна мережаІнтернет. Вона зв'язує десятки мільйонів абонентів у більш як 150 країнахсвіту. Щомісяця її поширеність зростає на 7-10%. [18]. Це пов’язане з переведеннямвсіх соціально-значущих інформаційних ресурсів на електронні носії, зокрема,розміщення їх у всесвітній мережі Інтернет. Кількість інформаційних ресурсівмережі постійно зростає, у тому числі тих, які мають освітню, суспільно-значущуспрямованість. До них належать електронні посібники, енциклопедії, журнали йгазети, відомості про навчальні заклади, молодіжні освітні центри, шкільні тастудентські спілки тощо.

Теоретично інформаційні ресурси Інтернетявляють собою систему гіпертекстових сторінок — WWW, де під сторінкою розуміютьнайменшу одиницю всесвітньої павутини. Сторінки містять тексти, картинки,звуки, відео тощо і функціонують, як правило, у межах одного сайту.

Сайт — це група сторінок, яка належитьконкретній фірмі, організації або фізичний особі, і містить інформацію,пов’язану за змістом. Групи сайтів поєднуються у портали. Їх відрізняєнаявність необхідних користувачеві послуг (інформаційна послуга — послуга, якуодержує користувач чи абонент за індивідуальним замовленням, і полягає у задоволеніспоживчих чи ділових потреб його на відстані за допомогою телекомунікацій). Доступдо всіх сайтів групи (порталу) здійснюється за допомогою єдиної для нихтитульної сторінки.

Інформаційні ресурси, які є складовою системиосвіти, в мережі Інтернет, представлені, насамперед, сайтами електроннихбібліотек; сайтами законодавчої бази (розділ – освіта) та Міністерства освітита науки, багатьма сайтами навчальних закладів освіти тощо. Вони містятьрізноманітну інформацію, корисну для вчителів шкіл та викладачів вищихнавчальних закладів: державні програми освіти; програми фахової підготовки і дисциплін;електронні посібники з різних дисциплін, програми для підвищення педагогічноїмайстерності; методичні та інструктивні матеріали тощо. Всі ці сайти поєднані вмережі Інтернет такими структурами, як довідники, каталоги, інтерактивніінформаційно-пошукові системи, інформаційні WWW-сервери тощо.

Довідники, як інформаційні ресурси Інтернет,містять, подібно книжкам, упорядкований предметний матеріал, в якому наведеноузагальнені стислі відомості з певних галузей наук, професій тощо. Для кожногокористувача Інтернет створюється файл — довідник користувача, що описує набориданих, пристрої та програмні засоби, які надаються окремому користувачеві.

Каталоги є досить корисними ресурсами мережі ідо того ж психологічно найбільш відповідають стандартам західного мислення. Вних інформація відсортована за тематикою. Але вони поступаються мережевимінформаційно-пошуковим системам у плані оперативності та обсягу охопленняресурсів. І це не випадково — до каталогу інформація заноситься або самимкористувачем, або адміністратором каталогу, який об'єктивно неспроможнийохопити повний обсяг ресурсів, що динамічно збільшується.

Інформаційно-пошукові системи орієнтовані нарозв'язування завдань пошуку інформації. В таких системах відсутня змістоваобробка інформації На відміну від каталогів, бази даних інтерактивнихінформаційно-пошукових систем заповнюються автоматично, для цього створюютьсяпрограми сканування мережевих ресурсів (так званні, сканери або wanderer's),які переходячи від сервера до сервера, від сторінки до сторінки в просторіInternet, передають певну інформацію (адреси URL, дескриптори, ключові слова іт. і) в базу даних інформаційно-пошукового сервера. Прикладів таких серверів(та відповідно сканерів) в мережі Internet налічується декілька тисяч, але йвони вже неспроможні вичерпно відображати зростаючий потік ресурсів WWW.Перелік і характеристика деяких інформаційно-пошукових систем, каталогівнаведено у додатках 1,2.

Всі наведені сервери сканують та індексуютьвсю мережу Internet. Можна тільки догадуватися, які потужності обчислювальноїтехніки повинні бути залучені та як вони повинні розвиватися (подвоєнняпотужності відбувається кожні 50-60 діб), враховуючи те, що деякі з такихсистем інколи сьогодні використовують граничні можливості техніки). Майбутнєтаких систем можливе тільки при розподілі простору мережі між окремими каталогамита пошуковими серверами.

На жаль, ще не існує методологія кількісної іякісної оцінки інформаційних ресурсів, а також прогнозування вжитку їх дляосвіти та суспільства в цілому. Це зменшує ефективність інформації, яканакопичується у вигляді інформаційних ресурсів.

 

1.3. Українські ресурси«всесвітньої павутини»

Україна за рівнем розвитку інформаційнихтехнологій у 2006 році посіла 75 місце у світі. Такі дані оприлюдниламіжнародна громадська організація «Всесвітній економічний форум» усвоїй шостій щорічній доповіді. У попередньому рейтингу Україна займала 76позицію за розвитком інформаційних технологій (IT) серед більше ніж 122 країн,які оцінювалися за впливом інформаційних і комунікаційних технологій на їхрозвиток і конкурентноздатність [29].

Розвиток мережі Internet сьогодні можна вважатиодним з найбільших феноменів кінця ХХ сторіччя в науці та техніці. Українапосідає 12 місце у світі за кількістю користувачів Інтернету, число яких склало4,5 мільйонів осіб на початок 2006 року. У першу «трійку» країн зачислом інтернет-користувачів увійшли США — близько 200 млн., Китай — 111 млн. іЯпонія — 85,29 млн. людей.

Такі дані приведені в розповсюдженій«Доповіді про інформаційну економіку», що складена Конференцією ООН зторгівлі і розвитку (повідомлення ІТАР-ТАРС) [34]. Згідно з документом, числокористувачів Інтернету у світі вперше перевищило 1 млрд. осіб. Зокрема, допочатку 2006 року доступом у глобальну мережу володіли 1 млрд.20 млн.610 тис.осіб. У порівнянні з попереднім роком цей показник виріс на 19,5%.

Кількість Worl-Wіde Web (WWW) серверів, якіскладають головне інформаційне наповнення мережі, подвоюється кожні 50-60 діб.Сьогодні кількість WWW-серверів у світі перевищує вже мільйон. Загальнакількість українських WWW-серверів, на яких розташована інформація самогорізного типу: від реклами фірм і товарів до матеріалів самих відомихукраїнських газет, журналів, інформаційних агенцій, наближується до 1000 [34].

Масштаби розвитку Internet в Україні, якбачимо з наведених даних, не такі великі, але темпи росту в цілому відповідаютьсвітовим.

В Україні існує декілька типів ресурсів мережі(WWW-серверів, інформаційно-пошукових систем, каталогів, окремих сторінок).Українські WWW-сервери в залежності від завдань та наповнення можнакласифікувати таким чином:

— іміджні WWW-сервери фірм і установ — цесервери, на яких наведено інформацію про фірму, її діяльність, продукцію,персонал, а також сервери установ (в тому числі і освітніх), на яких наведеномету цих установ, адресну інформацію і т. і. Прикладів таких серверів дужебагато, найцікавіші з них: http: // www. іcs-co. kіev. ua, http: // www. kvazar-mіcro. com тощо;

— WWW-сервери вузлів мережі Internet — на цихсерверах провайдери мережевих послуг розміщують інформацію про себе, своюдіяльність і про мережу Internet. Найчастіше на таких серверах забезпечуєтьсяможливість доступу до новин системи телеконференцій Usenet, містяться посиланняна інші сервери, а також колекції файлів самого різного змісту. Традиційнозабезпечується високий показник відвідання таких серверів, бо звичайно вонивважаються home-серверами для абонентів вузла. Як приклади можна навести: http:// www. luky. net, http: // www. ts. kіev. ua, http: // www. freenet. kіev. ua;

— рекламні WWW-сервери, це сервери, на якихрозміщується реклама замовників. Для того, щоб досягти ефективної реклами,повинен бути забезпечений високий показник відвідання серверу, для чого вінповинен бути наповненим досить великим обсягом якісної інформації, містити«цікаві» для абонента розділи, наприклад, електронні магазини,виставки, відповіді на питання: куди йти навчатися і т. і., і, крім того, матинадійний зв'язок вузла в мережі Internet, тобто повинні використовуватисьякісні телекомунікаційні канали.

— сервери центрів генераторів баз даних таінформаційних агентств, головна задача яких – продаж інформації абозабезпечення до неї комерційного доступу. Найчастіше на таких серверахміститься значний обсяг відкритої інформації, яка забезпечує високий рівеньвідвідування і популярності серверів;

— сервери громадсько-політичного та державногонапрямку. Це сервери, на яких пропагуються чи рекламуються деякі ідеї:політичні, релігійні, економічні, філософські, освітянські тощо. Вонинайчастіше не використовуються для комерційної реклами, а існують за рахунокінвестицій або держбюджету. До цієї категорії можна також віднести сервериблагодійних фондів. Приклади таких серверів: http: // www. rada. kіev. ua, http:// www. ukraіne. org, http: // www. ugkc. lvіv. ua;

— персональні WWW-сервери або web-сторінкистворюються найчастіше персоналом вузлів Internet, на них міститьсярізноманітна інформація про мережу, хобі персоналу, графіка, мультимедійнаінформація. На таких сторінках містяться цікаві посилання на фахову літературу,а також демонструються технологічні досягнення. Наприклад, цікаві WWW-сторінкиперсоналу компаній Global Ukraіne: http: // www. gu. net/GURU та Luky Net:http: // www. luky. net/staff. shtml.

Для охоплення українських ресурсів Internetстворено декілька служб (каталогів), що постійно поповнюються, наприклад, http:// www. visti. net/ua-inet, http: // www. pilot. donetsk. ua/ та інші (додаток3).

Сервер http: // el. visti. net/, розроблений вІнформаційному центрі «ЕлВісті», є однією з перших реалізаційінформаційно-пошукової системи по українським ресурсам мережі Internet. Щенещодавно ця пошукова служба охоплювала понад 500 серверів в Україні та проУкраїну, а також понад 5000 web-сторінок (розділів серверів).

У таблиці 1 подано інформацію про каталогиУкраїни, в яких можна знайти інформацію про освіту та відповідні послуги длявчителів, викладачів навчальних закладів різного ступеню акредитації, учнів тастудентів, а також та їх адреси; у додатку 1 — перелік пошукових серверів дляотримання інформації з педагогіки та освіти.


Таблиця 1.

Каталоги України

Назва Адреса Опис Alpha counter Top100 http: // www. a-counter. kiev. ua/ Каталог і банерна служба. Містить близько 4000 документів для вчителів, учнів, студентів ELVisti. Net http: // win-el. visti. net/ua-inet/ Каталог INFOUkes http: // www. infoukes. com/ Каталог Ping http: // www. topping. od. ua/catalog/ Каталог The List of Ukrainian WWW Servers http: / weblist. gu. net/ Каталог сайтів по містах України UAHOO http: // uahoo. gu. net/ Каталог UkrMaxFind http: // www. max. odessa. ua/search/ Каталог Брама http: // www. brama. com/ukr. html Каталог Куда пойти? http: // www. qp. dp. ua/ Каталог Пошук http: // poshuk. dnepr. net/ Каталог ПУПС pathfinder http: // www. pups. kiev. ua/ Каталог Харьков Онлайн http: // www. kharkiv. com/ Каталог Шерлок Холмс http: // holms. ukrnet. net/ Каталог, в якому містяться електронні адреси ВНЗ України <p/>

Для отримання документів правового регулюванняосвіти, напрямків її розвитку тощо корисним є сайт Міністерства освіти і наукиУкраїни — http: // www. education. gov. ua. На сайті знаходяться: ЗакониУкраїни, підзаконні акти та інші директивно-нормативні документи, що регулюютьдіяльність установ і загальноосвітніх навчальних закладів України; Загальнийопис системи освіти в Україні; Відомості про інститути післядипломноїпедагогічної освіти та факультети підвищення кваліфікації в педагогічнихуніверситетах та інститутах, а також БД про навчальні заклади ІІІ та IV рівнівдержавної акредитації, професійно-технічні навчальні заклади України; довідниктелефонів Міністерства освіти і науки України; проекти документів з освітньоїполітики, що перебувають у стадії обговорення, підписання чи затвердження.

Вчителя, учені, батьки, відвідавши сайтМіністерства освіти і науки України, можуть залишити свої зауваження,пропозиції, задати питання на форумі сайту. Форум цінний тим, що дає змогуотримати відповіді на важливі для кожного запитання, а також може слугуватитрибуною для висловлення особистої думки.

На сайті Академії педагогічних наук Українирозміщено таки пошукові системи, як: дисертаційні дослідження в галузіпедагогіки і психології; зарубіжна освітньо-педагогічна інформація; педагогічніпрограмні засоби; навчальні плани, навчальні програми для навчальних закладів,а також загальна інформація щодо інноваційних проектів, які реалізовані вУкраїні.

Важливу роль в житті Інтернет-центру займаєпроведення інтернет-чатів. Англійське слово «chat» перекладається якрозмова, бесіда. Чати з представниками Міністерства освіти і науки,Міністерства культури та інших державних установ дали змогу поставити турбуючиосвітян питання, окреслити конкретні проблеми, висловити свої пропозиції.

Треба зазначити, що Інтернет створювався вСША, та й мовою міжнародного спілкування на сьогодні є англійська. Зовсім мало часуминуло від створення Мережі, а українському її секторові виповнилося лише трохибільше десяти років. І тому не дивно, що всі Інтернет терміни тількиприживаються на українському ґрунті. Тому при роботі з сервісами Інтернетубажано хоч трохи орієнтуватися в англійській мові.

Сьогодні мережа Internet не знає кордонів.Деякі закордонні сервери (http: // www. tryzub. com, http: // www. ukraine. org,http: // www. utoronto. ca/cius і т. і) можна вважати значно більшеукраїнськими, ніж ті, що знаходяться в містах України. Це відноситься до мови,змісту, напрямку інформації. Крім того, топологія мережі сьогодні така, щоінколи закордонні сервери більш доступні для українського користувача, ніжвітчизняні.

 


ІІ. Види ресурсів мережі Інтернет,які використовуються в ON-LINE-навчанні/>2.1.«Он-лайн» як режим доступу до мережі

Термін «он-лайн» (on-line) маєдвійне тлумачення з точки зору фахівців: по-перше, це – доступ користувача домережі на весь час запиту, пошуку, обробки та отримання інформації через свійтермінал, модем і телефонні лінії зв’язку; по-друге, це — тип зв’язку міжабонентами (користувачами інформаційних послуг, при якому зв'язок підтримуєтьсяу режимі реального часу (безперервно) [29].

Режим реального часу — це один із стандартнихрежимів роботи електронної обчислювальної машини (ЕОМ), де під реальним часом(real time) розуміють час, що збігається з фактичним часом перебігу фізичногопроцесу [29]. В цьому режимі обробка інформації ведеться із швидкістю, яканаближена до швидкості процесу у реальному житті, при якому інформаціяобробляється.

Режим реального часу може розглядатись у двохаспектах: для організації діалогу «людина — ЕОМ» та для обробкиінформації про стан об’єкта, але діалогова обробка інформації повинна бутиорганізована так, щоб діалог відбувався із швидкістю «людина –людина».

Більш чітко визначення режиму реального часунаведено у ДСТУ [12]: — режим оброблення даних, який забезпечує взаємодіюобчислювальної системи з зовнішніми по відношенню до неї процесами у темпі,сумірному з швидкістю протікання цих процесів.

Для вчителя важливими режимами роботи ЕОМ єтакож діалоговий та інтерактивний. У діалоговому режимі людина і ЕОМобмінюються інформацією у темпі, який можна порівняти з темпом обробкиінформації людиною, в інтерактивному — користувач отримує безпосередній доступдо машинних ресурсів і має вплив на процес обробки інформації.

В обох режимах, завдяки можливості користувачамати безпосередній доступ до машинних ресурсів, майже не відбувається затримоку видачі результатів.

Популярними видами спілкування у режимі«он-лайн» мережі Інтернет є конференції та чати: конференція — групановин, де «новини» — це спеціальний протокол (метод передачі даних)для роботи з серверами новин); чат — це найдешевший вид спілкування, якийзовсім не передбачає зустрічей в реалі, розповсюджений вид текстовогоспілкування в режимі реального часу (29).

Он-лайнові конференції перестали бути длябільшості освітян унікальним, епізодичним та незрозумілим явищем. Одначе,якісне проведення такої конференції потребує від ініціатора її проведення таучасників певної підготовки, дисциплінованості під час он-лайнової конференції,уваги до виступаючих чи модераторів, логічно побудованого виступу, ремарок,заготовки яких набираються заздалегідь та зберігаються на технічних носіяхінформації.

Іншою формою спілкування освітян вже давностав форум «Вісника шкільних обмінів». Саме форум може стати першимкроком початківців до широкого використання електронних засобів зв'язку длярозповіді про свої успіхи, плани та ідеї. Через форум можна знайти партнерівдля спільного проекту, на форумі можна відкрити рубрику школи чи регіону (як цезробили Суми, Херсон, Черкаси, Луганськ), форум може стати місцем для дискусіїта конференції. Сьогодні форуми, у тому числі, шкіл, бібліотек також працюютьон-лайн. Такий форум може стати місцем для дискусії та конференції.

З 14 липня 2006 року у всіх користувачівмережі Інтернет з’явилася можливість працювати он-лайн з довідникомінтернет-ресурсів України: «WEB. U@» — Україна в Мережі.

WEB. U@ — це:

— перший тематичний двомовний(україно-англійський) довідник;

— більше 20 тисяч адрес веб-ресурсівукраїнських підприємств та організацій, а також міжнародних компаній, щопрацюють в Україні;

— посилання систематизовані за 35 розділами та353 рубриками;

— електронний каталог включає додатково 3великих розділи — Культура та Мистецтво, Медицина, Наука та Освіта;

— гіперлінки (від Link – посилання; тобтопосилання в мережі Інтернет (виділений елемент гіпертексту), що дозволяєпереміщення до іншої частини документу, а також процедура з'єднання зкомп'ютерними системами, що зберігають гіпертекстові документи, на серверахмережі Інтернет, розміщених по всій території земної кулі. Вони працюють післяповного завантаження файлу [29] ;

— інформація повністю обновляється раз на 6місяців.

В інформаційному суспільстві важливістьотримання останніх новин, інформації про розвиток тих чи інших подій, які надаєдоступ он-лайн до ресурсів мережі, відіграє вирішальну роль для успіху справи. Іце особливо стосується освітньої діяльності.

Дослідниками інформаційних процесів нещодавновиявилося, що онлайнові тексти частіше дочитують до кінця, а читач засвоюєбільше інформації. Таке несподіване відкриття зробили американські дослідники зфлоридської школи журналістики Poynter Institute [31].

Дослідження EyeTrack07 (дані того ж джерела)виявило, що в Інтернеті читач прочитує 77% тексту, вибраного для читання, тодіяк у звичайній газеті формату А2 цей показник становить 62%, а в А3 — усього57%.

Результати досить несподівані, адже ранішевважали, що читати текст з екрана важче, ніж з паперу.

Дане дослідження сприйняття тексту сталопершим у світі, проведеним у такому масштабі й з такою об'єктивністю.Репрезентативна вибірка склала 600 респондентів. Кожен піддослідний міг читативсе, що завгодно, а його поведінка відслідковувалася за допомогою мініатюрноївідеокамери.

Анкетування користувачів по вмісту текстівтакож виявило, що інформація на 15-30% краще сприймається, якщо вона викладенав альтернативній манері (питання-відповідь, хронологія, список), а не втрадиційній оповідальній формі.

Он-лайн це не тільки режим доступу, але ісучасна технологія навчання — вид технологій навчання на відстані, при якомунавчальний процес забезпечується у мережі Інтернет. Така технологіявикористовується у дистанційній освіті і може бути корисною як для вищихнавчальних закладів, так і шкіл. На відміну від традиційних форм навчання, дистанційневигідно відрізняється цілим рядом нових характеристик, серед яких гнучкість,модульність, можливість отримання освіти одночасно із професійною діяльністю,економічність, технологічність, можливість доступу до багатьох джерелінформації, принцип соціальної рівності [19].

У результаті дистанційної освітизапроваджується нова організація освітнього процесу, основою якої є самостійнанавчально-пізнавальна діяльність з можливістю спілкування он-лайн.

Запровадження он-лайн освіти значно розширює інавіть змінює роль вчителя (викладача), який виступає в ролі координаторанавчального процесу, що, в свою чергу, зобов’язує його постійно вдосконалювативласну методику викладання, підвищувати свій творчий потенціал ікваліфікаційний рівень.

 

2.2. Аналіз ресурсів мережі Інтернетдля он-лайн навчання

Взагалі ресурси Інтернет для освіти існуютьвже протягом десятків літ. До них, насамперед, належать педагогічні програмнізасоби для застосування у навчальному процесі. Але на Україні розвиток їхздійснюється повільно.

У виступі Міністр освіти і науки України С.М.Ніколаєнко з питання “Забезпечення якості вищої освіти – важлива умоваінноваційного розвитку держави і суспільства” на підсумкової колегіїМіністерства освіти і науки, яка відбулась 1-2 березня 2007 року, відмітив, щоважливим питанням є розроблення та використання педагогічних програмних засобів(з шкільних дисциплін) у навчальному процесі. У минулі роки на замовленняМіносвіти і науки України було розроблено 40 програмно-педагогічних засобів,які пройшли апробацію, отримали гриф МОН України, поставлені до 1534 закладівосвіти і використовуються у навчальному процесі. У 2006 році завершенорозроблення ще 19 програмних педагогічних засобів, робота над якими розпочаласяу 2005 році, та створено ще 36 програмних педагогічних засобів. Це, власне, йусі інформаційні ресурси. Зрозуміло, що їх абсолютно недостатньо, а їх рівеньта якість не завжди відповідають сучасним вимогам.

У своєму виступі міністр також наголосів, щонаступним кроком, який потрібно зробити, є забезпечення широкого доступу достворених інформаційних ресурсів. Для цього створена перша загальноукраїнськамережа навчальної інформації та освітніх послуг «СВІТОСВІТ». ЇЇзастосування надає можливості навчальним закладам вирішувати завданняпідвищення якості освіти на системній основі за допомогою найсучасніших технологічнихрішень та програмних засобів. Але інформацію весь час потрібно поповнювати таактуалізувати. І кожен заклад освіти, який підключений до мережі Інтернет,повинен мати доступ до освітнього порталу, мати можливість користуватисярозміщеними там інформаційними ресурсами безкоштовно.

Крім цього, з метою створення єдиногоосвітнього порталу та забезпечення інформаційної інтеграції з іншими освітнімипорталами Міністерством освіти і науки відкрито портал «Острівзнань», де на міністерському сервері будуть зосереджені в електроннійформі всі підручники, посібники, програми, плани, журнали, довідники тощо. Цесприятиме ліквідуванню так званої цифрової, інформаційної нерівність. Збудь-якого невеличкого села можна буде відвідати цей «острів»,зібрати всю необхідну інформацію. Успішне існування цього інформаційногоресурсу залежить, у першу чергу, від його змістового наповнення. Протесвоєчасна, якісна інформаційна підтримка сайту ще не здійснюється, «Острівзнань» не відповідає сучасним вимогам до інформаційних ресурсів і потребамосвітян, учнів, студентів, батьків.

Вже на протязі десяти років розбудовуєтьсяУкраїнська науково-освітня мережа «УРАН», головне призначення якої — забезпечення університетів інформаційними послугами на основіінтернет-технологій. Зараз до мережі «УРАН» підключено декілька десятківвузів та наукових установ України, а сама мережа приєднана до європейської науково-освітньоїмережі GEANT-2. Це означає, що користувачі «УРАН»у мають вільний доступдо електронних інформаційних ресурсів не тільки України, а й усієї Європи.

Компанія "Інком" в рамкахМеморандуму про взаємодію між Міносвіти та компанією "Інком" запідтримки компанії «Датагруп» та Асоціації користувачівнавчально-освітньої системи «Уран» реалізувала проект«ВікіОсвіта» — www. eduwiki. uran. net. ua. Це — безкоштовний ресурс,який підтримує навчальну та дослідницьку діяльність учасниківнавчально-виховного процесу. Серед можливостей, що надаються на сайті, — створення навчальних інтернет-груп, участь у різних проектах у режимі реальногочасу, доступ до бази першоджерел тощо.

За рахунок коштів Національної програмиінформатизації створено Український лінгвістичний портал — своєрідний внесок увирішення мовного питання. Але основні користувачі цього порталу знаходяться закордоном, хоча всім освітянам потрібно звернути увагу на цей важливий інеобхідний інформаційний ресурс в професійній діяльності кожного з них.

Інтегратором інформаційного забезпеченнянавчального закладу має слугувати сайт навчального закладу. Процес розробленнята підтримки інтернет-ресурсів навчального закладу через інформаційнезабезпечення навчальних дисциплін створює реальні умови для реалізації напрактиці принципів педагогіки співробітництва, продуктивного навчання,дослідницьких (проектних) методів навчання.

Таких сайтів є вже багато (додаток 4), алепитання створення електронних навчально-методичних комплексів дисциплін згіпертекстовими зв’язками знаходиться поки ще на початковому етапі.

Майже всі інформаційні ресурси мережіІнтернет, про які йшла мова, володіють (для тих, що створюються — повинніволодіти) засобами функціонування в режимі реального часу.

Але, не глядячи на такий стан освітніхінформаційних ресурсів країни, в Інтернет-мережі можна знайти кориснуінформацію щодо освітньої діяльності, яка розміщується на сайтах інших країн.

Перший ресурс, який заслуговує на увагувчителів — сайт «Вчитель. Ru». І хоча він належить до російських сайтів,на ньому можна знайти розробки та плани-конспекти як традиційних уроків, так іуроків з використанням інформаційно-обчислювальної техніки. Багато методичноїлітератури, педагогічних рекомендацій, обмін досвідом – все це пропонує цейросійськомовний педагогічний портал.

Найавторитетніша та найпопулярніша світоваенциклопедія — «Вікіпедія» (англ. Wikipedia) — wikipedia. org [34]містить наукові статі, що будуть у пригоді як вчителям, так і учням з усіхнавчальних предметів.

Перед користувачами Інтернету відкриваєтьсядоступ до всіх провідних електронних енциклопедій світу, які на відміну від їхпаперових аналогів, постійно оновлюються та редагуються і тому містять новітнюінформацію.

На сьогодні Вікіпедія вважається однією зкращих енциклопедій з будь-коли створюваних за обсягом відомостей і тематичнимохопленням. За станом на листопад 2006 року в англійському розділі було більше1,5 мільйонів статей. Другим за кількістю статей є німецький розділ, у якому угрудні 2006 року було понад 0,5 мільйон статей. Ще 11 розділів містять понад100 тисяч статей, в їхнє число входить і Російська Вікіпедія (кількість статейу грудні 2006 року склало приблизно 135 тис) [29].

Вікіпедія — це й середовище обговореннявсіляких тем і спорів: у кожній статті енциклопедії є сторінка її обговорення.Тут кожний може приєднатися до бесіди й висловити свою точку зору із приводупредставлених у статті матеріалів.

Необхідно зазначити, що інформацію легкознайти, коли відома її електронна адреса, а якщо ні, то на допомогу приходятьпошукові сервери, такі як Google («перекручене» написанняанглійського слова «googol»). Google — лідер пошукових машинІнтернету, займає більше 70% світового ринку пошуку інформації в Інтернеті.Google може знаходити інформацію на 101 мові. З 2003 року в Google з'явивсяукраїнський варіант сайту — www. google. com. ua, який може виконувати пошук завсіма сайтами в Інтернеті, або тільки за українськими [34].

Глобальний шкільний дім (Global SchoolNetFoundation, The Global Schoolhouse: http: // www. globalschoolnet. org/index.html) — шкільна міжнародна мережа, віртуальне місце зустрічі вчителів,студентів, учнів, батьків та широких верств громадськості, де можна знайтиінформацію та налагодити співпрацю через здійснення різноманітних проектів тапрограм. Представники різних країн можуть взаємодіяти, розвивати різні напрямидіяльності, розповсюджувати нові навчальні матеріали та інформаційні ресурси.На сайті мережі представлено низку цікавих міжнародних проектів, які розпочалисвою діяльність у 2006 р.

Одним із найбільш цікавих проектів Міжнародноїосвітньої та ресурсної мережі, що здійснюються в Україні та Європі – проект мережі“I*EARN” (http: // www. kar. net/~iearn/). За допомогою I*EARN учні більше80-ти країн світу створюють спільні міжнародні та національні телекомунікаційніпроекти за різними напрямами. Мережа активно співпрацює з учителями та учнями зрізних країн. В рамках ресурсно-методичного центру «АЙОРН» активнопрацює національна програма «Координатор I*EARN в Україні».

В електронному проекті «Let’sRevolutionize Education» — «Давайте здійснимо революцію восвіті» учні можуть обговорювати цілі та завдання освіти, шукати спільніта пропонувати власні шляхи подолання тих перешкод, з якими вони зустрічаються(http: // www. iearn. org. ua/index. html).

У мережі інтернет-освіти існують закордонні таміжнародні сайти, що присвячені проблемі електронного підручника. Завданнямиданого проекту є:

надання інформаційної підтримки учням,студентам, педагогам та всім зацікавленим у нових освітніх ресурсах;

дзеркальне накопичення інтернет-файлів,інформаційних матеріалів у разі тимчасового припинення діяльності абозавершення існування цікавих освітніх веб-сайтів.

Існування електронних ресурсів, які надаютьінформацію щодо підручників, значно полегшує пошук вчителями та учнями сучасноїнеобхідної навчальної літератури. Наприклад англомовний сайт «Революціяпідручника» (http: // www. textbookrevolution. org/) допомагає знайти умережі безкоштовні освітні матеріали, зокрема електронні підручники.

І, безумовно, в сучасних умовах найголовнішимджерелом інформації і для вчителя, і для учня повинні бути електроннібібліотеки он-лайн.

У розробці політики створення національноїінформаційної інфраструктури дуже важливе місце приділяється бібліотекам, що єактивними генераторами і користувачами інформації. Сучасні великі бібліотеки — могутні традиційні центри збереження, створення і використання інформаційнихресурсів. У їхніх фондах накопичений воістину гігантський за обсягом ібезцінний по змісту інформаційний запас, що володіє колосальним потенціалом.

Під електронною бібліотекою мається на увазівелика розподілена віртуальна колекція документів в електронній формі, доступнаширокій публіці через глобальні мережі передачі даних.

Електронні бібліотеки являють собою сучасніскладні інформаційні системи, що дозволяють надійно зберігати й ефективновикористовувати різноманітні колекції електронних документів (текстовій,образотворчій, звукових, відео й ін), локалізованих у самій системі, чидоступних їй через телекомунікаційні мережі, і представляє їх кінцевому користувачув зручному для нього виді.

Перелік адрес електронних бібліотек – додаток5, бібліотек он-лайн додаток 6.

 

2.3. Міжнародний досвід освітион-лайн

За незалежними оцінками різних дослідників уданий час до 50 відсотків інформації, накопиченої людством, розміщено вІнтернет, і цей відсоток неодмінно збільшуватиметься.

Одним із найважливіших завдань освіти єоволодіння технологіями пошуку он-лайн і опрацювання необхідної інформації,забезпечення доступу в Інтернет всіх членів суспільства, передусім учнів,студентів, викладачів, науковців до інформаційних ресурсів людства.

Он-лайн освіта вже більш ніж 20 років охоплюємережу шкіл Сполучених штатів Америки, за даними Національної освітньоїасоціації (NEA – National Education Association). Третій щорічний (2006 р)огляд освітньої політики державного рівня щодо електронного навчання дано ваналітичному дослідженні незалежної організації Evergreen Consulting Associatesамериканськими авторами Джоном Ватсоном і Дженіфер Районн. У публікаціїпроводиться аналіз ситуації у 38 американських штатах, школи яких працювали затрьома типами моделей:

24 штати обрали програми он-лайн, що керуютьсяагенціями освіти штату;

26 штатів працювали за програмами за підтримкиосвітньої політики на державному рівні;

12 штатів не запровадили ні державноїпрограми, ні програми штату он-лайн навчання [33].

Моделі он-лайн освіти працюють за програмами,які створені на законодавчій базі державного рівня та рівня штату, а іноді й укомбінації програм обох рівнів. Віртуальна середня школа Іллінойсу, Віртуальнасередня школа Кентуки, Підготовчий он-лайн коледж Каліфорнійського Університету- це навчальні заклади, що працюють за комбінованими моделями. Однак єпроблема, а саме, працюючі програми місцевого рівня (рівня штату), частіше завсе, надають освітні послуги тільки тим учням, що навчаються у школі. Та ниніможна спостерігати певні процеси зрушення ситуації, і прикладом слугує Віртуальнашкола штату Флорида, що почала впровадження навчання он-лайн відповідного добазового навчання (full-time equivalent (FTE) public education) на рівні штатуі згодом увійшла до програм, які мають фінансування на державному рівні.Дослідження показали, що є штати, де не впроваджуються ні програми штату, ніпрограми державного рівня, але це не означає, що штат не має он-лайн навчаннявзагалі. У таких випадках програми знаходяться у стадії розробки або апробації.На рівні штату розроблено різні варіанти розвитку та реалізації он-лайн освіти.У навчальних закладах США можливі декілька варіантів моделей програм, щокеруються штатом:

·    під керівництвом агентства освіти штату (АлабамаACCESS Alabama ACCESS, Цифрову академію навчання Айдахо. Idaho Digital LearningAcademy);

·    під відомством державного управління освіти(Віртуальна середня школа штату Іллінойс Illinois Virtual High School);

·    як незалежні юридичні особи (Колорадо он-лайннавчання Colorado Online Learning);

·    як окреме місцеве районне агентство освіти абоагентство мікрорайону (Віртуальна школа штату Флорида Florida Virtual School);

·    на базі університету (Підготовчий он-лайн коледжКаліфорнійського Університету University of California College Prep Online)[33].

З огляду на зібрані дані можна відзначити, щопровідна роль у процесі розвитку електронного навчального середовища,інформатизації шкільної освіти та запровадження інформаційно-комунікаційнихтехнологій (ІКТ) у навчальний процес належить державі та державним установам.Також важливу роль відіграють недержавні установи та організації, які в тісномуспівробітництві з урядом, місцевою громадою та партнерами розвивають цейнапрямок.

Серед європейських країн, які є авторитетнимиу формуванні та розвитку світових тенденцій у галузі ІКТ, що проводять власнідослідження на національному рівні, можна також назвати Велику Британію тарозглянути її досвід. Дослідження, яке було спрямоване на виявлення рівня,характеру, якості та кількості застосувань ІКТ у шкільній освіті проводилосяНаціональним центром соціологічних досліджень National Centre for SocialResearch (NatCen) за підтримки Британського агентства комунікацій і технологійв освіті British Educational Communications and Technology Agency (Becta), та єчастиною національної програми розвитку змісту освіти он-лайн. Дослідження, якездійснювалося засобами анкетування проходило у 2005/2006 навчальному році таохоплювало початкові і середні класи загальноосвітніх навчальних закладів. Однез питань досліджування — засвоєння змісту предметів, що вивчалися он-лайн.

Результати дослідження щодо змісту освітион-лайн показали, що:

·    більшість опитаних з предметів (77% початкових шкілі 80% середніх шкіл) були знайомі із змістом он-лайн, однак ці цифри не зрослипорівняно з результатами аналогічних моніторингових досліджень, що проводилисяу 2003 та 2005 роках;

·    простежується зростання кількості відвідувачіввеб-сайту серед учнів початкової школи між 2003–2005 роками, хоча рівеньзасвоєних знань у режимі он-лайн також лишився не змінним. Серед іншихдосліджуваних груп частота відвідування сайтів не збільшилася.

·    більшість опитаних школярів використовували сайтдля того, щоб придбати за гроші навчальні матеріали. Учні початкової ланки, усеж більш зацікавлені в безкоштовних матеріалах, які можна завантажити зІнтернету, ніж обирати платні продукти он-лайн. Тобто навчальний план он-лайнбув використаний як інформаційний ресурс для пошуку і придбання програмного забезпечення(57% – у початковій школі і 71% – у середній школі);

·    серед викладачів використання ресурсів ІКТ зросло з2002 до 2005 року, особливо в початковій школі. Найбільш частовикористовувалася інтерактивна дошка, і більш ніж 2/3 опитаних (69%) відповіли,що вони використовують цей засіб якнайменше, на половині уроків;

·    роль ІКТ у навчанні все більше і більше зростає, зарезультатами опитаних три чверті вважають, що ІКТ були «дуже» та«достатньо» важливі для навчання різних предметів у початковій школі.Респонденти вважали, що використання ІКТ могло б сприяти зростанню навчальнихдосягнень учнів та розвитку їхніх здібностей.

·    доступ до ІКТ ресурсів і в початковій, й у середнійшколі значно збільшився з 2002 до 2005 року. Найбільше зростання відзначилося увикористанні інтерактивної дошки на уроках. У початковій школі середнякількість дошок зросла з 2 у 2003 до 6 у 2005 році. У середній школі загальнечисло дошок з 5 у 2003 році збільшилося до18 у 2005 році.

Зібрані дані доводять не тільки факт зростаннявикористання ІКТ в зарубіжній освіті вчителями й учнями, визначають зростаннязацікавленості користувачів до он-лайн змісту та посилення його ролі у процесінавчання, а й окреслюють коло проблем, розв’язання яких буде сприяти розвиткуІКТ освітньому процесі, зокрема: покращення якості навчальних матеріалівон-лайн, нарощення технічної бази навчальних закладів, щоб забезпечиловільність доступу до ІКТ, підготовку вчителів до оволодіння інформаційно-комунікаційноюкомпетентністю тощо.

Аналіз та узагальнення зарубіжного досвідупідтверджують корисність створення єдиного інформаційного простору України,розвитку електронних засобів навчання, організації досліджень у галузі ІКТ.

 


ІІІ. Ресурси мережі Інтернет длявчителів загально технічних дисциплін/>3.1.Складові загально технічної підготовки учнів

Одна з основних складових загально-технічноїпідготовки школярів — трудове навчання. Вивчення предмета прочинається з 5-6класів і здійснюється за програмою з трудового навчання для 12-річної школи.

Особливістю трудового навчання у цих класах єознайомлення учнів з проектно-технологічною діяльністю з опорою на знання зоснов наук на рівні предметно-практичної діяльності, забезпечення послідовногоформування в учнів уявлень про зміст та етапи цілісного процесу проектування івиготовлення виробів, їх підготовку до проектно-технологічної діяльності, якабуде відбуватися в наступних класах: вибір об’єкту технологічної діяльності;обґрунтування цього вибору; художнє конструювання; технічне конструювання;підбір конструкційних матеріалів; вибір технологічних процесів, інструментів,обладнання; виготовлення виробів; аналіз і оцінка процесу і результату праці; нескладнімаркетингові дослідження.

Акцент у роботі з учнями 7-11 класівпереноситься на розвиток творчого і конструктивного мислення, уміння працюватиз інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації;формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз таоцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси,трудові прийоми і технічні засоби. Таким чином, знання, уміння та навички,якими повинні оволодіти учні, є передумовою для успішного вирішення ними задачпроектно-технологічної діяльності.

Особливістю сучасного уроку трудового навчанняє навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх дожиття, формування таких цінностей особистості, які допоможуть стати успішним увиборі свого життєвого шляху. Так, проектна діяльність у зв’язку з цим, даєможливість учителю прилучити учнів до самостійного вибору того або іншогорозв’язку задачі, розв’язувати завдання з декількома правильними рішеннями,проводити пошук інформації, реалізувати набуті знання з основ наук на практицітощо.

З метою створення умов для здійсненняпрофесійного самовизначення учнів, розвитку технічної творчості іконструкторських здібностей у трудовому навчанні слід запроваджувати унавчальний процес проектно-технологічний метод трудового навчання школярів. Вінсприяє розвитку в учнів критичного мислення, уміння працювати з інформаційнимиджерелами, різними видами проектно-технологічної документації, вчить здійснюватианаліз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи іншітехнологічні процеси і технічні засоби.

Важливою складовою технологічної підготовкишколярів є знання основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбаченов 11 класі технологічного та фізико-математичного напрямів. У перехіднихнавчальних планах передбачено також можливість вивчення креслення окремо абоінтегровано з іншими предметами. Якщо креслення викладається у 8-9 класах якокремий предмет, то на його вивчення використовуються години з варіативної складовоїнавчального плану У 8-11 класах креслення може також вивчатися поглиблено якпрофіль трудового навчання.

Безумовно, для викладання вказаних предметів єпрограми, навчально-методичні посібники, які рекомендовані Міносвіти і наукиУкраїни. Але для успішної реалізації навчальних програм і з трудового навчання,і з креслення потрібно використовувати засоби обчислювальної техніки, якідійсно сприяють розвитку творчих і конструкторських здібностей учнів.

 


3.2. Комп’ютерні програми длязагально-технічної підготовки

Почати огляд означеного типу редакторів слід зPaintBrush, який входить у стандартну поставку Windows. Багато хто починавзнайомитися з азами комп’ютерної графіки саме з цієї програми, яка є дужепростою і доступна в освоєнні без особливих навиків. Цей редактор дозволяєстворювати найпростіші геометричні фігури, креслити лінії різноманітної ширини,набирати текст. При цьому всі створені об’єкти можна редагувати: мінятирозміри, повертати, копіювати з одного місця і вставляти в інше, міняти колір.Робота у цьому редакторі дає непогану підготовку для освоєння більш складнихпрофесійних пакетів.

CORELDRAW Graphics Suite X3 — це новийграфічний пакет. Він достатньо сильно спрощує роботу над проектами будь-якихмасштабів, від розробки логотипу, створення професійного маркетингового буклетудо яскравого і помітного плаката. CORELDRAW Graphics Suite X3, на відміну відінших подібних графічних продуктів, поєднує — високу функціональність прирішенні самих різних завдань в області графічного дизайну, високу швидкість,простоту у використанні і доступність.

До складу CORELDRAW Graphics Suite X3 входять:

редактор векторної графіки CORELDRAW X3;

редактор растрової графіки PHOTO-PAINT X3;

додаток для роботи із зображеннями у форматіRaw Pixmantec RawShooter;

програма для створення скріншотів CorelCAPTURE X3;

електронна книга по роботі з пакетом CORELDRAWHandbook.

CORELDRAW Graphics Suite X3 містить більшесорока нових і покращених опцій.

Дод. інформація: CORELDRAW Graphics Suite X3(13) SP1 — CORELDRAW Graphics Suite — це збірка професійних графічнихредакторів. Включає CORELDRAW — найвідоміший редактор векторної графіки, CorelPHOTO-PAINT — редактор растрової графіки, а також Corel R. A. V. E — програмудля створення анімації.

Autodesk AutoCAD (автокад) – графічна програмапроектування. Autodesk autocad призначена для двох — та тримірногопроектування. CAD в назві програми говорить про причетність к CAD-системам(computer aided design — системи автоматизованого проектування).

Перша версія Autodesk AutoCAD появилась в 1982році. Програма автокад призначена для роботи на персональних комп’ютерах.Останні версії програми AutoCAD містять системи проектування, моделювання,нанесення розмірів, візуалізації. Autodesk AutoCAD використовується вмашинобудівельному та архітектурному проектуванні, моделюванні різних обєктів,у тому числі, промисловий дизайн и моделювання одягу.

Компанія Autodesk, яка виготовляє програмуAutoCAD, основана в 1982 році. Штаб-квартира Autodesk розташована у м.Сан-Рафаель, Каліфорнія. Доходи Autodesk за підсумками 2006 фінансового рокусклали 1,523 млрд. доларів. Кількість користувачів програми Autodesk в 2006році нараховує 7 мільйонів. Першим продуктом Autodesk була програма AutoCAD.Сьогодні Autodesk виготовляє велику кількість комп’ютерних програм (наприклад,3ds max, Maya).

AutoCAD є базовим продуктом для багатьохпрограм, які випускає Autodesk. Після вивчення автокад користувачеві буде легкопрацювати у таких програмах, як Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Map3d, Autodesk Inventor та інших.

Autodesk AutoCAD – зручна и популярнапрограма. Вона є лідером систем автоматизованого проектування.

Дизайнерам та іншім фахівцям у галузікомп’ютерної графіки надає фантастичні можливості безсумнівний лідер середграфічних пакетів — Adobe Photoshop, визнаний як професіоналами, так іаматорами. Спостерігаючи, як з моменту свого народження пакет Adobe Photoshopсьогодні зріс у потужний редактор зображень, можна вразитись з того, що прицьому розробникам вдається зберігати простоту і легкість освоєння програми. Утой час, як освоїти інші «пікселедробителі» від версії до версії стаєвсе важче, навіть випадковий користувач може без практики запустити пакетPhotoshop і виконати у ньому прості операції.


/>Висновки 

Національною програмою «Освіта. УкраїнаХХІ сторіччя», яка прийнята більш ніж десять років тому, передбачаєзабезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій,запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій танауково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпеченняосвіти, входження України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації.

Для реалізації програми великого значеннянабувають процеси інформатизації, використання комп'ютера,інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інформаційних ресурсів упрофесійній діяльності працівників освіти.

Розбудова єдиного Європейського освітньогопростору в рамках Болонського процесу істотно підвищує роль ІКТ в освіті, щозумовлено сучасною світовою тенденцією до створення глобальних відкритихосвітніх та наукових систем, які дозволяють, з одного боку, розвивати системунагромадження і поширення наукових знань, а з другого — надавати доступ дорізноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення.

Одне з головних завдань освіти в умовахрозвитку інформаційного суспільства — навчити учнів і студентів використовуватисучасні інформаційні та комунікаційні технології.

Значним фактором виведення нашої освіти наякісно новий рівень і покращання підготовки висококваліфікованих спеціалістів єне тільки комп’ютеризація навчального процесу, а й впровадженняінтернет-технологій, створення корпоративних мереж та віртуальних лабораторій,які дозволяють у реальному часі виконувати експериментальні дослідження впроцесі аудиторних занять.

Нині інформаційна мережа Інтернет зв'язуєдесятки мільйонів абонентів у більш як 150 країнах світу. Кількістьінформаційних ресурсів мережі постійно зростає, у тому числі тих, які маютьосвітню, суспільно-значущу спрямованість. До них належать електронні посібники,енциклопедії, журнали й газети, відомості про навчальні заклади, молодіжніосвітні центри, шкільні та студентські спілки тощо.

Інформаційні ресурси, які є складовою системиосвіти, в мережі Інтернет, представлені, насамперед, сайтами електроннихбібліотек; сайтами законодавчої бази (розділ – освіта) та Міністерства освітита науки, багатьма сайтами навчальних закладів освіти тощо. Вони містятьрізноманітну інформацію, корисну для вчителів шкіл та викладачів вищихнавчальних закладів: державні програми освіти; програми фахової підготовки і дисциплін;електронні посібники з різних дисциплін, програми для підвищення педагогічноїмайстерності; методичні та інструктивні матеріали тощо. Всі ці сайти поєднані вмережі Інтернет такими структурами, як довідники, каталоги, інтерактивніінформаційно-пошукові системи, інформаційні WWW-сервери тощо.

Масштаби розвитку Internet в Україні не таківеликі, але темпи росту в цілому відповідають світовим. В Україні існуєдекілька типів ресурсів мережі (WWW-серверів, інформаційно-пошукових систем,каталогів, окремих сторінок). Для охоплення українських ресурсів Internetстворено декілька служб (каталогів), що постійно поповнюються.

Для вчителя важливими є режимами роботи ЕОМдля швидкого отримання інформації. Такими режимами є діалоговий, інтерактивнийта реального часу (он-лайн).

Режим реального часу — це один із стандартнихрежимів роботи електронної обчислювальної машини, де під реальним часомрозуміють час, що збігається з фактичним часом перебігу фізичного процесу. Удіалоговому режимі людина і ЕОМ обмінюються інформацією у темпі, який можнапорівняти з темпом обробки інформації людиною, в інтерактивному — користувачотримує безпосередній доступ до машинних ресурсів і має вплив на процес обробкиінформації.

В усіх наведених режимах, завдяки можливостікористувача мати безпосередній доступ до машинних ресурсів, майже невідбувається затримок у видачі результатів.

Ресурси Інтернет для освіти існують вжепротягом десятків літ. До них, насамперед, належать педагогічні програмнізасоби для застосування у навчальному процесі. Але на Україні розвиток їхздійснюється повільно.

У виступі Міністр освіти і науки України С.М.Ніколаєнко з питання “Забезпечення якості вищої освіти – важлива умоваінноваційного розвитку держави і суспільства” на підсумкової колегіїМіністерства освіти і науки відмітив, що важливим питанням є розроблення тавикористання педагогічних програмних засобів (з шкільних дисциплін) у навчальномупроцесі. Деяка робота з їх створення проведена, але недостатня і рівень таякість не завжди відповідають сучасним вимогам.

Корисним для прискорення процесуінформатизації освіти є аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду, якийдопомагає створенню єдиного інформаційного простору України, розвиткуелектронних засобів навчання, організації досліджень у галузі ІКТ.

Все раніше сказане відноситься і доінформаційних ресурсів, які повинні використовуватися під час проведення уроківз загально-технічних дисциплін. Але для проведення таких уроків можназастосовувати комп’ютерні програми, таки як PaintBrus, CORELDRAW, AutoCAD тощо.Це сприятиме розвитку творчого і конструктивного мислення учнів та єпередумовою для успішного вирішення ними задач проектно-технологічноїдіяльності.

Отже, в курсовій роботі докладнопроаналізовано види інформаційних ресурсів мережі Інтернет з погляду корисностіїх у системі освіти країни, розглянуто міжнародний досвід освіти он-лайн.Досліджені матеріали, адреси сайтів можуть використовуватись у фаховійдіяльності вчителів, у тому числі, для підвищення власного освітнього рівня.

 


Література

1.     Американська філософія освіти очима українськихдослідників. — Полтава, ПОІППО, 2005, — 281 с.

2.     Антологія адаптованого досвіду, або для чогоіснують програми освітніх обмінів. – Рівне, «Перспектива», 2004, — 387 с.

3.     Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засадимоделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем/ Фаховевидання. Інформаційні технології і засоби навчання. – Випуск 1. – 2006.

4.     Биков В.Ю., Жук Ю.О. Класифікація засобів навчання// Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць /За ред.В.Ю.Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. — С.39-60/

5.     В.М. Брижко, О.М. Кальченко, В.С. Цимбалюк ті ін.Інформаційне суспільство. / За ред. доктора юридичних наук, проф… Р.І.Калюжного, доктора екон. Наук, проф… М.Я. Швеца. – К., "Інтеграл",2002 р. – 220арк.

6.     Великий тлумачний словник сучасної української мови(з дод. ., допов) / Укладач і головний ред.В.Т. Бусел. – К.; Ірпень: ВТФ«Перун», 2007. – 1736 с.: іл.

7.     Д’юї Дж. Досвід і освіта. — Львів, Канвалія, 2003,- 362 с.

8.     Державна програма "Інформаційні такомунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки": Міністерствоосвіти і науки України. — К., 2005.

9.     Державна програма розвитку діяльності Національноїбібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки: ПостановаКабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1085 // Офіційний вісн.України. — 2004. — N 34. — C.29. — Ст.2253.

10.   Дмитро Дроздовський. Віконце з найчистішого у світіскла // Дзеркало тижня № 1 (580) 14 — 20 січня 2006.

11.   ДСТУ 2226*93. Автоматизовані системи. Терміни тавизначення.

12.   ДСТУ 2874-94. Системи оброблення інформації. Базиданих. Терміни та визначення.

13.   Інтернет-центри в публічних бібліотеках: збіркастатей/ Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українськабібліотечна асоціація. Центр безперервної бібліотечної освіти. — К., 2003. — 100с.

14.   Інформаційне забезпечення навчального процесу:інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005. –252с.

15.   Інформаційні системи і технології в економіці:Посібник для студентів ВНЗ / За ред.В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр«Академія», 2002. – 544 с. (Альма-матер)

16.   Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавничагрупа BHV, 2006. – 240с.

17.   Кравцова А.Ю. Совершенствование системы подготовкибудущих учителей в области информационных и коммуникационных технологий вусловиях модернизации образования (на основе зарубежных материалов). Дисс.докт. пед. наук. – М.: ИИО РАО, 2004.

18.   Ніколаєнко C. В освіті — інформаційна революція. //Дзеркало тижня. — 2006. — №1 (580).

19.   Новые педагогические и информационные технологии всистеме образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш.квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др.; Под ред.Полат Е.С. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.

20.   Первин Ю.А. Совместное дистанционное обучение детейи педагогов (опыт работы, концепции, проблемы). http: // ito. bitpro.ru/2003/III/2/243. html

21.   Порядок захисту державних інформаційних ресурсів вінформаційно-телекомунікаційних системах. Наказ Департаментуспецтелекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від24 грудня 2001 р. N 76. Зареєстр. в Мінюст. України 11 січня 2002 р. за N27/6315.

22.   Про основні засади розвитку інформаційногосуспільства в Україні на 2007-2015 роки. ЗАКОН УКРАЇНИ вiд 09.01. 2007 N 537-V// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102.

23.   Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності вУкраїні: Закон України від 16 січня 2003 року N 433-IV // Відомості ВерховноїРади 2003. — N 13. — C.93

24.   Про телекомунікації. Закон України від 18.11. 2003N 1280-IV.

25.   Смирнова-Трибульска Е.Н. Основы формированияинформатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения:Монография. – Херсон: Издательство «Айлант», 2007. – 714 с.1.Американська філософія освіти очима українських дослідників. — Полтава, ПОІППО,2005, — 281 с.

26.   Стратегія економічного і соціального розвиткуУкраїни (2004–2015 роки) // Шляхом Європейської інтеграції / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон.прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. –К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

27.   Ю.С. Рамський, О.В. Рєзіна. Вивченняінформаційно-пошукових систем мережі Інтернет, –Київ: РННЦ «ДІНІТ»,2004. -60 с.

28.   Ю.С. Рамський, О.В. Рєзіна. Навчально-програмнийкомплекс «Пошук-Мета». –Київ: РННЦ «ДІНІТ», 2004.

29.    Електронні джерела

30.   Википедия — wikipedia. org.

31.   Електронний Інтернет-словник — www. m-w.com/dictionary.

32.   О. Данилюк. Інтернет. — http: // blog. management.com. ua/member/1.

33.   Он-лайн-довідник — osvita. org. ua.

34.   Перспективи розвитку інформатизації освітньогопростору у шкільній освіті зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнароднихдосліджень). — www. nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em4/content/07goorio. htm.

35.   Пошукова система Google — www. google. com. ua.

36.   Сайт академії педагогічних наук України — www. apsu. org. ua.

37.   Сайт Міністерства освіти і науки України — www. mon. gov. ua.

38.   Учитель. RU" — teacher. fio. ru.


/>Додаток 1

Реєстр служб пошуку даних у мережі Інтернет

/>ТЕМАТИЧНІ КАТАЛОГИ

/>Trifle

Український сервер, що підтримує інформаціюза тематичними групами, надає можливість пошуку.

/>Мета

Український пошуковий сервер.

/>«Super World Links» Одинз кращих класифікованих каталогів російськомовного Інтернету.

/>Росія-Он-Лайн

Російський сервер, що підтримує інформацію затематичними групами, надає можливість пошуку.

/>Yahoo!  

Один із кращих тематичних каталогів мережі,також підтримує могутню функцію пошуку.

/>Sesna Ukrainian Search

Sesna Ukrainian Search — довідкова сторінкапро українські сайти. Тематичні списки ресурсів (мистецтво, бізнес, освіта,політика тощо); є можливість додання свого ресурсу. Дошка безкоштовних об'яв.

ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

/>AltaVista

Швидкодіюча пошукова система компанії DEC.Підтримує інформацію щодо понад 60-ти мільйонів WWW-сторінок. Дозволяє здійснюватипошук по російських словах.

/>Lycos

Пошукова система компанії Lycos Inc. дозволяєздійснювати пошук по заголовках і «тілу» документів.

Пошукова система містить один із найбільшихіндексів мережі, що створюється спеціальним автоматом, який «сканує»Інтернет і щоденно реєструє тисячі нових документів.

/>Rambler

Російська пошукова система, що спеціалізуєтьсяна російськомовній інформації.

Продовження додатку 1

/>Excite

Одна із найбільших пошукових систем. Дозволяєздійснювати "інтелектуальний" пошук по запитах англійською мовою.

/>Press Rover

Повнотекстовий пошук по архивам російськоїперіодики відткрит для всіх користувачів Internet — простий интерфейс,упорядкованість результатів, можливість безпосереднього огляду текста окремоїстатті й оригінала всієї публикації.

/>Українські ресурси Internet

Інформаційно-пошукова система про українськіресурси Internet на основі декількох баз даних (база українських web-серверов,індексований український Usenet, база реферативних описів web-серверов).

/>SoftSeek Internet

Пошукова система по програмному забезпеченню:безкоштовні, умовно-безкоштовні та демо-версії програм, IP-утіліти, ігри.


/>Додаток 2

НАВІГАТОР ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

З ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ

Нижче наведений перелік пошукових серверів, за допомогою яких користувач може дістатися найвіддаленіших місць Всесвітньої мережі Банк рефератів http: // www. history. ru/refped. htm Web-сайт рефератов по педагогике (Россия) http: // referat. svitonline. com Українські реферати http: // www. referats. lutsk. ua Волинські реферати http: // www. ukrreferat. com Українські реферати www. referat. ru Коллекция рефератов и сочинений www. bankreferatov. ru Банк Рефератов — главная страница www. meo. ru Реферат @Meo. ru: банк рефератов, сочинения, курсовые и рефераты. Чат www. stydenty. ru Студенту: рефераты, курсовые и дипломы на заказ и бесплатно: Главная www. CityRef. ru Город рефератов, шпаргалок и курсовых работ www. students. ru/referats/ «Российская коллекция рефератов» — рефераты, курсовые и дипломы www. vitplast. com Рефераты, банк рефератов www. referats. kiev. ua Колекцiя україномовних рефератiв www. ronl. ru Ronl. ru рефераты, шпаргалки, курсовые, дипломы www. refport. ru Банк рефератов REFPORT. RU — рефераты,... www. referat. centre. ru Коллекция рефератов http: // zachet. com. ru Зачёт. com. ru — Самая большая коллекция рефератов, шпаргалок, курсовых и... www. ref-express. ru Ref-Express — дипломы, курсовые, рефераты и переводы всех тематик с/на... www. easyschool. ru Диплoмы на закaз, курсовые и рефераты на заказ, кандидатские и докторские... www. superreferat. ru Все рефераты, курсовые, дипломы — найди любой реферат! www. goldref. ru Золотые рефераты и сочинения на 5! Все темы! А также: рецензии на произведения... http: // edu. meta. ua/ Поисковая система по рефератам — edu. meta. ua! www. ukrreferat. com Реферати Українською:: 20 000 україномовних рефератів, курсових робіт... www. edu. meta. ua Рефераты и курсовые на украинском и русском языках. Банк украинских рефератов по... Продовження додатку 1 www. ref. join. com. ua Рефераты, скачать бесплатно украинские рефераты на портале join. com. ua www. ukrainref. com. ua Українські реферати, курсові, контрольні, Дипломні… | Українські реферати... www. br. com. ua/ Додати: Багато Рефератiв: Багато україномовних рефератів. Постійне поповнення... www. referaty. biz Реферати. BIZ:: | Українські реферати, курсові, дипломні роботи www. referats11. narod. ru РЕФЕРАТИ:: для всіх і кожного: Економіка www. bur. com. ua Банк Украинских Рефератов — Поиск — украинские рефераты www. referat. uatop. com Біржа рефератів… Эксклюзивные рефераты на украинском и русском языках... www. refine. org. ua Refine — реферати, курсові, дипломи www. ekniga. com. ua/refs/ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА — Тысячи рефератов, курсовых, дипломов... www. referat. slovoor. info Нові Українські Реферати: Діловодство... www. era. com. ua/referats/ Рефераты, Курсовые и Дипломные Работы. Самая Большая коллекция Лучших Рефератов www. ukrreferat. boom. ru Українські економічні реферати http: // diplom. diplomz. ru/ Дипломные и курсовые <p/>
/>Додаток 3

39.   РЕЄСТР ОСВІТНІХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРІВ УКРАЇНИ

40.   Український державний університет харчовихтехнологій

41.   Адреса електронної пошти — admin@usuft. kiev. ua

42.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. usuft. kiev.ua

43.   Азовський регіональний інститут управління приЗапорізькому державному університеті

44.   Адреса електронної пошти — ariu@ariu. berdyansk.net

45.   Сторінка в Інтернеті — http: // ariu. berdyansk.net/

46.   Академія муніципального управління

47.   Адреса електронної пошти — kktamy@publik. ua. net

48.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. amu. kiev. ua

49.   Академія праці і соціальних відносин Федераціїпрофспілок України

50.   Адреса електронної пошти — info@socosvita. kiev. ua

51.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. socosvita.kiev. ua

52.   Буковинський державний фінансово-економічнийінститут

53.   Адреса електронної пошти — institut@bsife. cv. ua

54.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. bsife. cv. ua

55.   Бердянський інститут підприємництва

56.   Адреса електронної пошти — bip@berdyansk. net

57.   Сторінка в Інтернеті — http: // berdyansk. net/~BIP

58.   Дніпропетровська академія управління, бізнесу таправа

59.   Адреса електронної пошти — contract@daubp. edu

60.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. daubp. edu

61.   Дніпропетровський юридичний інститут МВС України

62.   Адреса електронної пошти — sergd@unicentr. dp. ua

63.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. law-edu. dp.ua

64.   Донецький інститут внутрішніх справ (Донецькийнаціональний університет)

65.   Адреса електронної пошти — postmaster@divd.donetsk. ua

66.   Сторінка в Інтернеті — http: // mail. donbass.com/~postmaster@divd. donetsk. ua

67.   Донецький інститут підприємництва

68.   Адреса електронної пошти — vlad@dib. dgtu. donetsk.ua

69.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. human.donetsk. ua/dib

70.   Донецький інститут соціальної освіти

71.   Адреса електронної пошти — org@dise. donbass. com

72.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. dise. donbass.com

73.   Донецький інститут туристичного бізнесу

74.   Адреса електронної пошти — ditbp@abc. donbass. com

75.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. portal. net.ua/~ditbp

76.   Житомирський інженерно-технологічний інститут

77.   Адреса електронної пошти — rector@ziet. zhitomir.ua

78.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. ziet.zhitomir. ua

79.   Запорізький інститут державного та муніципальногоуправління

80.   Адреса електронної пошти — glasunov@zismg. zp. ua

81.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. zismg. zp. ua

82.   Запорізький інститут економіки та інформаційнихтехнологій

83.   Адреса електронної пошти — G. Turovtsev@econom. zp.ua

84.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. econom. zp. ua

85.   Інститут адвокатури при Киівському національномууніверситеті імені Тараса Шевченка

86.   Сторінка в Інтернеті — http: // http: \\instadv.edu. ua

87.   Інститут ділового адміністрування

88.   Адреса електронної пошти — ida@ukrtel. dp. ua

89.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. ida. com. ua

90.   Інститут менеджменту та фінансів при Київськомунаціональному університеті імені Тараса Шевченка

91.   Адреса електронної пошти — kiembi@econom. univ.kiev. ua

92.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. kiembss. univ.kiev. ua

93.   Інститут підприємництва та сучасних технологій

94.   Адреса електронної пошти — ipst@ukr. net. Web

95.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. ipst. edu. ua

96.   Інститут статистики, обліку та аудиту ДержкомстатуУкраїни

97.   Адреса електронної пошти — ipssr@ipssr. kiev. ua

98.   Сторінка в Інтернеті — http: // www. ipssr. kiev.ua

99.   Інститут туризму Федерації профспілок України

100.Адреса електронної пошти — instur@gu. kiev. ua

101.Сторінка в Інтернеті — http: // users. gu.net/instur

102.Київський інститут інвестиційного менеджменту

103.Адреса електронної пошти — kimi@kimi. kiev. ua

104.Сторінка в Інтернеті — http: // www. kimi. kiev. ua

105.Київський інститут ''Слов'янський університет''

106.Адреса електронної пошти — ksu-oic@i. kiev. ua

107.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ksu. ukrpack.net

108.Кіровоградський інститут регіонального управліннята економіки

109.Адреса електронної пошти — Kirue@kw. ukrtel. net

110.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ukrtel.net/kirue

111.Кременчуцький державний політехнічний університет

112.Адреса електронної пошти — kdpi@polytech. poltava.ua

113.Сторінка в Інтернеті — http: // www. polytech.poltava. ua

114.Маріупольський гуманітарний інститут Донецькогонаціонального університету

115.(Донецький національний університет)

116.Адреса електронної пошти — mqi@anet. donetsk. ua

117.Сторінка в Інтернеті — http: // www. mariupoli. org

118.Мелітопольський державний педагогічний університет

119.Адреса електронної пошти — mpi@comint. net

120.Сторінка в Інтернеті — http: // www. mtpu. webjump.com

121.Медичний інститут Української асоціації народноїмедицини

122.Адреса електронної пошти — miuanm@interlink

123.Сторінка в Інтернеті — http: // http // www. kmi.da. RY

124.Міжнародний інститут лінгвістики і права

125.Адреса електронної пошти — milp@i. kiev. ua

126.Сторінка в Інтернеті — http: // www. milp. kiev. ua

127.Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)

128.Адреса електронної пошти — imi@mim. kiev. ua

129.Сторінка в Інтернеті — http: // www. mim. kiev. ua

130.Міжнародний інститут ринкових відосин тапідприємництва — центр ''Ринок''

131.Адреса електронної пошти — icmr@mail. kar. net

132.Сторінка в Інтернеті — http: // www. kvbh. da. ru

133.Міжнародний університет фінансів

134.Адреса електронної пошти — iuf@iuf. ntu-kpi. kiev.ua

135.Сторінка в Інтернеті — http: // iuf. ntu-kpi. kiev.ua

136.Міжнародний християнський університет — Київ

137.Адреса електронної пошти — office@icu. kiev. ua

138.Сторінка в Інтернеті — http: // www. icu. edu. ua

139.Міжрегіональна академія управління персоналом

140.Адреса електронної пошти — iapm@carrier. kiev. ua

141.Сторінка в Інтернеті — http: // www. in. com.ua/~iapm

142.Національна академія Служби безпеки України

143.Адреса електронної пошти — academy@sbu. gov. ua

144.Сторінка в Інтернеті — http: // www. sbu. gov. ua

145.Національний університет 'Острозька академія'

146.Адреса електронної пошти — osa@uosa. uar. net

147.Сторінка в Інтернеті — http: // www. uosa. uar. net

148.Нікопольський інститут управління, бізнесу та права

149.Адреса електронної пошти — nimblrec@nikopol. net

150.Сторінка в Інтернеті — http: // www. mplus. dp.ua/niubp

151.Одеський інститут внутрішніх справ МВС України

152.Адреса електронної пошти — OIVD@

153.Сторінка в Інтернеті — http: // www. mvd. odessa.tenet. ua

154.Рівненський державний технічний університет

155.Адреса електронної пошти — mail@rstu. rv. ua

156.Сторінка в Інтернеті — http: // www. rstu. rv. ua

157.Рубіжанський філіал (Східноукраїнський національнийуніверситет)

158.Адреса електронної пошти — director@rfvugu. sed.lg. ua

159.Сторінка в Інтернеті — http: // rfvugu. sed. lg. ua

160.Севастопольський інститут ядерної енергії тапромисловості

161.Адреса електронної пошти — sevnei@mail. ru

162.Сторінка в Інтернеті — http: // hftp: // nei. iuf.net

163.Спільний навчальний заклад'Полтавськийкооперативний інститут'

164.Адреса електронної пошти — rector@pci. poltava. ua

165.Сторінка в Інтернеті — http: // www. pci. poltava.ua

166.Таврійська державна агротехнічна академія

167.Адреса електронної пошти — tsaa@melitopol. net

168.Сторінка в Інтернеті — http: // www. users.melitopol. net/~tsaa

169.Ужгородський державний інститут інформатики,економіки і права

170.Адреса електронної пошти — root@ini. uzhgorod. ua

171.Сторінка в Інтернеті — http: // www. instiel.uzhgorod. ua

172.Українська медична стоматологічна академія

173.Адреса електронної пошти — umsal@pi. net. ua

174.Сторінка в Інтернеті — http: // www. pi. net.ua/umsa/

175.Харківський гуманітарний інститут ''Народнаукраїнська академія''

176.Адреса електронної пошти — rector@nua. kharkov. ua

177.Сторінка в Інтернеті — http: // www. nua. kharkov.ua

178.Харківський інститут управління

179.Адреса електронної пошти — khiom@ukraine. com

180.Сторінка в Інтернеті — http: // www. khiom. com. ua

181.Харківський соціально-економічний інститут

182.Адреса електронної пошти — khsei@relcom. kharkov.ua

183.Сторінка в Інтернеті — http: // www. khsei. relcom.kharkov. ua

184.Черкаський інститут пожежної безпеки імені ГероївЧорнобиля МВС

185.Адреса електронної пошти — fire@megastyle. com

186.Сторінка в Інтернеті — http: // www. uch. net/~fire

187.Білоцерківський державний аграрний університет

188.Адреса електронної пошти — rector@bdau. kiev. ua;rextor@btsau. kiev. ua

189.Сторінка в Інтернеті — http: // www. btsau. kiev. ua

190.Буковинська державна медична академія

191.Адреса електронної пошти — bma@msa. cv. ua

192.Сторінка в Інтернеті — http: // www. msa. cv. ua

193.Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова

194.Адреса електронної пошти — admission@vsmu. vinnica.ua

195.Сторінка в Інтернеті — http: // www. vsmu. vinnica.ua

196.Вінницький державний технічний університет

197.Адреса електронної пошти — vstu@vstu. vinnica. ua

198.Сторінка в Інтернеті — http: // www. vstu. vinnica.ua

199.Державна агроекологічна академія України

200.Адреса електронної пошти — ecos@ecos. zhytomyr. ua

201.Сторінка в Інтернеті — http: // www. academy. zt.ua

202.Державна льотна академія України

203.Адреса електронної пошти — asup@glau. Frk. Kr. Ua

204.Сторінка в Інтернеті — http: // www. Glau. Kr. Ua

205.Дипломатична академія України при Міністерствізакордонних справ України

206.Адреса електронної пошти — dip@academ. relc. com

207.Сторінка в Інтернеті — http: // www. mfa. gov.ua/org/academy. html

208.Дніпродзержинський державний технічний університет

209.Адреса електронної пошти — Ogurtsov@dstu. dp. ua

210.Сторінка в Інтернеті — http: // www. dstu. dp. ua

211.Дніпропетровська державна медична академія

212.Адреса електронної пошти — dsma@dsma. dp. ua

213.Сторінка в Інтернеті — http: // dsma. dp. ua

214.Дніпропетровський державний аграрний університет

215.Адреса електронної пошти — info@dsau. dp. ua

216.Сторінка в Інтернеті — http: // www. dsau. dp. ua

217.Донбаська державна академія будівництва іархітектури

218.Адреса електронної пошти — mailbox@donace. dn. ua

219.Сторінка в Інтернеті — http: // www. donace. dn. ua

220.Дніпропетровський національний університет

221.Адреса електронної пошти — admin@hello. dsu. dp. ua

222.Сторінка в Інтернеті — http: // www. dsu. dp. ua

223.Донбаська державна машинобудівна академія

224.Адреса електронної пошти — dgma@dgma. donetsr. ua

225.Сторінка в Інтернеті — http: // Web-http: // dgma.Virtua_lave. net/index. htp

226.Донбаський гірничо-металургійний інститут

227.Адреса електронної пошти — rector@dgmi. al. lg. ua

228.Сторінка в Інтернеті — http: // www. dgmi. al. lg.ua

229.Донецька державнa академія управління

230.Адреса електронної пошти — academ@dsam. donetsk. ua

231.Сторінка в Інтернеті — http: // www. dsam. ua

232.Донецький державний медичний університет ім.М.Горького

233.Адреса електронної пошти — postmaster@dsmu.donetsk. ua

234.Сторінка в Інтернеті — http: // dsmu. donetsk. ua

235.Донецький державний технічний університет (ДонДТУ)

236.Адреса електронної пошти — info@dgtu. donetsk. ua

237.Сторінка в Інтернеті — http: // www. dgtu. donetsk.ua

238.Донецький державний університет економіки іторгівлі

239.Адреса електронної пошти — bvn@dgci. donetsk. ua

240.Сторінка в Інтернеті — http: // www. trade. donbas.com

241.Донецький інститут залізничного транспорту(Харківська державна академія залізничного транспорту)

242.Сторінка в Інтернеті — http: // www. drti. donetsk.ua

243.Донецький національний університет

244.Адреса електронної пошти — Postmaster@Univ.Donetsk. ua

245.Сторінка в Інтернеті — http: // www. Dongu.Donetsk. ua

246.Дрогобицький державний педагогічний університетімені Івана Франка

247.Адреса електронної пошти — administrator@drohobych.net

248.Сторінка в Інтернеті — http: // www. drohobych. net

249.Європейський університет фінансів, інформаційнихсистем, менеджменту і бізнесу

250.Адреса електронної пошти — postmaster@ufimb. kiev.ua

251.Сторінка в Інтернеті — http: // www. eufimb. kiev.ua

252.Запорізька державна інженерна академія

253.Адреса електронної пошти — admin@zgia. zp. ua

254.Сторінка в Інтернеті — http: // www. zgia. zp. ua

255.Запорізький державний університет

256.Адреса електронної пошти — rector@zsu.zaporizhzhye. ua

257.Сторінка в Інтернеті — http: // www. zsu.zaporizhzhye. ua

258.Івано-Франківська державна медична академія

259.Адреса електронної пошти — feal@il. if. ua

260.Сторінка в Інтернеті — http: // www. pu. if.ua/~ifdmaprk/

261.Івано-Франківський державний технічний університетнафти і газу

262.Адреса електронної пошти — admin@ifdtung. if. ua

263.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ifdtung. if.ua

264.Інститут міжнародних відносин Київськогонаціонального університету імені Тараса Шевченка

265.Адреса електронної пошти — long@iir. kiev. ua

266.Сторінка в Інтернеті — http: // www. iir. kiev. ua

267.Київський військовий інститут управління і зв'язку

268.Адреса електронної пошти — kviuz2@kviuz2. kiev. ua

269.Сторінка в Інтернеті — http: // kvirtu31. kiev. ua

270.Запорізький державний технічний університет

271.Адреса електронної пошти — rector@zstu.zaporizhzhe. ua

272.Сторінка в Інтернеті — http: // www. zstu.zaporizhzhe. ua

273.Київський державний університет технології тадизайну

274.Адреса електронної пошти — kgutd@mail. vtv. kiev.ua

275.Сторінка в Інтернеті — http: // www. alaris. com.ua/archy/kdutd/

276.Київський національний економічний університет

277.Адреса електронної пошти — univers@kneu. kiev. ua

278.Сторінка в Інтернеті — http: // www. kneu. kiev. ua

279.Київський національний університет імені ТарасаШевченка

280.Адреса електронної пошти — root@univ. kiev. ua

281.Сторінка в Інтернеті — http: // www. univ. kiev. ua

282.Кіровоградський державний педагогічний університетімені Володимира Винниченка

283.Адреса електронної пошти — mails@kspu. kr. ua

284.Сторінка в Інтернеті — http: // http: \\www. kspu.kr. ua

285.Кримська академія природоохоронного та курортногобудівництва

286.Адреса електронної пошти — root@Kipks. crimea. ua

287.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ecopro.crimea. ua

288.Луганський державний медичний університет

289.Адреса електронної пошти — rector@lsmu. lg. ua

290.Сторінка в Інтернеті — http: // www. lsmu. lg. ua

291.Луганський державний педагогічний університет іменіТараса Шевченка

292.Адреса електронної пошти — mail@lgpu. lg. ua

293.Сторінка в Інтернеті — http: // www. lgpu. lg. ua

294.Луцький державний технічний університет

295.Адреса електронної пошти — rector@ldtu. lutsk. ua

296.Сторінка в Інтернеті — http: // www. vizor. lutsk.ua

297.Львівська державна академія ветеринарної медициниім. С.З. Гжицького

298.Адреса електронної пошти — kravtsiv@hotmail. com,vetacademy@hotmail. com

299.Сторінка в Інтернеті — http: // atika. com.ua/vetacad

300.Львівська державна музична академія ім. М.В.Лисенка

301.Адреса електронної пошти — musinst@lviv. gu. net

302.Сторінка в Інтернеті — http: // musinstitute. lviv.gu. net

303.Львівська комерційна академія

304.Адреса електронної пошти — academy@lac. lviv. ua

305.Сторінка в Інтернеті — http: // www. lac. lviv. ua

306.Львівський державний медичний університет ім.Данила Галицького

307.Адреса електронної пошти — zimenkovsky@meduniv.lviv. ua

308.Сторінка в Інтернеті — http: // www. meduniv. lviv.ua

309.Львівський національний університет імені ІванаФранка

310.Адреса електронної пошти — lnu@franko. lviv. ua

311.Сторінка в Інтернеті — http: // www. franko. lviv.ua

312.Миколаївська дежавна аграрна академія

313.Адреса електронної пошти — rector@mdaa. mk. ua

314.Сторінка в Інтернеті — http: // www. mdaa. mk. ua

315.Міжнародний науково-технічний університет

316.Сторінка в Інтернеті — http: // ifistu. var.net/text: ua

317.Навчально-науковий комплекс ''Інститут прикладногосистемного аналізу''

318.Адреса електронної пошти — mmsa@mmsa. ntu-kpi.kiev. ua

319.Сторінка в Інтернеті — http: // www. gw. iasa.kiev. ua

320.Національна академія внутрішніх справ України

321.Адреса електронної пошти — post@naiau. kiev. ua

322.Сторінка в Інтернеті — http: // www. naiau. kiev.ua

323.''Національна академія управління''

324.Адреса електронної пошти — office@nam. kiev. ua

325.Сторінка в Інтернеті — http: // www. nam. kiev. ua

326.Національна гірнича академія України

327.Адреса електронної пошти — ngau@mnuu. dp. ua

328.Сторінка в Інтернеті — http: // www. mnuu. dp. ua

329.Національна металургійна академія України

330.Адреса електронної пошти — dmeti@dmeti. dp. ua

331.Сторінка в Інтернеті — http: // dmeti. dp. ua

332.Національний аграрний університет

333.Адреса електронної пошти — rectorat@nauu. kiev. ua

334.Сторінка в Інтернеті — http: // www. nauu. kiev. ua

335.Національна фармацевтична академія України

336.Адреса електронної пошти — help@ukrfa. Kharkov. ua

337.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ukrfa.Kharkov. ua

338.Національний авіаційний університет

339.Адреса електронної пошти — post@nau. kiev. ua

340.Сторінка в Інтернеті — http: // www. nau. kiev. ua

341.Національний медичний університет ім.О. О.Богомольця

342.Адреса електронної пошти — nmu@nmu. edu. ua

343.Сторінка в Інтернеті — http: // www. chat. ru/~unmu

344.Національний технічний університет України''Київський політехнічний інститут''

345.Адреса електронної пошти — zgur@zgirov. kiev. ua

346.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ntu-kpi. kiev.ua

347.Національний технічний університет 'Харківськийполітехнічний інститут'

348.Адреса електронної пошти — omsroot@kpi. kharkov. ua

349.Сторінка в Інтернеті — http: // www. kpi. kharkov.ua

350.Національний Університет 'Києво-Могилянськаакадемія'

351.Адреса електронної пошти — pr@ukma. kiev. ua

352.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ukma. kiev. ua

353.Одеська державна академія будівництва і архітектури

354.Адреса електронної пошти — siops@PACONET

355.Сторінка в Інтернеті — http: // www. OGASA/UA/

356.Одеська державна академія харчових технологій

357.Адреса електронної пошти — postmaster@osaft.odessa. ua

358.Сторінка в Інтернеті — http: // www. osaft. odessa.ua

359.Одеська державна академія холоду

360.Адреса електронної пошти — admin@osar. odessa. ua

361.Сторінка в Інтернеті — http: // www. osar. odessa.ua

362.Одеська державна морська академія

363.Адреса електронної пошти — ogma@paco. net

364.Сторінка в Інтернеті — http: // www. paco.net/~mar. ogma

365.Одеський гідрометеорологічний інститут

366.Адреса електронної пошти — synop@ogmi. farlep.odessa. ua

367.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ogmi. farlep.odessa. ua

368.Одеський державний економічний університет

369.Адреса електронної пошти — INFO@oseu. odessa. ua

370.Сторінка в Інтернеті — http: // www. oseu. odessa.ua

371.Одеський державний морський університет

372.Адреса електронної пошти — admin@osmu. odessa. ua

373.Сторінка в Інтернеті — http: // www. osmu. odessa.ua

374.Одеський державний політехнічний університет

375.Адреса електронної пошти — malakhov@ospu. odessa.ua

376.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ospu. odessa.ua

377.Полтавський державний технічний університет ім.Юрія Кондратюка

378.Адреса електронної пошти — rector@pstu. net. ua

379.Сторінка в Інтернеті — http: // pstu. net. ua

380.Приазовський державний технічний університет

381.Адреса електронної пошти — admin@pstu. edu

382.Сторінка в Інтернеті — http: // www. pstu. edu

383.Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

384.Адреса електронної пошти — inst@/pu. it. ua

385.Сторінка в Інтернеті — http: // www. pu. it. ua

386.Севастопольський державний технічний університет

387.Адреса електронної пошти — root@sevgtu. sebastopol.ua

388.Сторінка в Інтернеті — http: // sevgtu. stel.sebastopol. ua

389.Придніпровська державна академія будівництва таархітектури

390.Адреса електронної пошти — postmaster@pgasa. dp. ua

391.Сторінка в Інтернеті — http: // www. pgasa. dp. ua

392.Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

393.Адреса електронної пошти — rector@ccssu. crimea. ua

394.Сторінка в Інтернеті — http: // www. ccssu. crimea.ua

395.Тернопільська академія народного господарства

396.Адреса електронної пошти — rektor@tane. ssft. net

397.Сторінка в Інтернеті — http: // www. tane. ssft.net

398.Тернопільський державний технічний університетімені Івана Пулюя

399.Адреса електронної пошти — univ@tu. edu. te. ua

400.Сторінка в Інтернеті — http: // www. tu. edu. te.ua

401.Тернопільська державна медична академія ім.І.Я.Горбачевського

402.Адреса електронної пошти — academy@tdma. ssft.ternopil. ua

403.Сторінка в Інтернеті — http: // www. tdma. ssft.ternopil. ua

404.Технологічний університет Поділля

405.Адреса електронної пошти — center@mailhub. tup. kh.ua

406.Сторінка в Інтернеті — http: // www. tur. km. ua

407.Ужгородський державний університет

408.Адреса електронної пошти — admin@univ. uzhgorod. ua

409.Сторінка в Інтернеті — http: // www. univ.uzhgorod. ua

410.Українська військово-медична академія

411.Адреса електронної пошти — vma@vma. kiev. ua,umma@i. kiev. ua

412.Сторінка в Інтернеті — http: // www. i. kiev.ua/~uvma

413.Українська інженерно-педагогічна академія

414.Адреса електронної пошти — rector@uipa. Kharkov.org

415.Сторінка в Інтернеті — http: // www. uipa. Kharkov.org

416.Український державний університет харчовихтехнологій

417.Адреса електронної пошти — admin@usuft. kiev. ua

418.Сторінка в Інтернеті — http: // www. usuft. kiev.ua

419.Український державний хіміко-технологічнийуніверситет

420.Адреса електронної пошти — ugxtu@dicht. dp. ua

421.Сторінка в Інтернеті — http: // www. USUCE.8m. dp.ua

422.Харківська державна академія залізничноготранспорту

423.Адреса електронної пошти — info@kart. kharkov. com

424.Сторінка в Інтернеті — http: // www. kart. kharkov.com

425.Харківська державна академія культури

426.Адреса електронної пошти — rektor@ic. ac. kharkov.ua

427.Сторінка в Інтернеті — http: // ic. ac. kharkov. ua

428.Харківський державний медичний університет

429.Адреса електронної пошти — meduniver@univer.kharkov. ua

430.Сторінка в Інтернеті — http: // univer. kharkov.ua/meduniver

431.Харківський державний педагогічний університетім.Г.С. Сковороди

432.Адреса електронної пошти — rektor@edu8. kharkov. ua

433.Сторінка в Інтернеті — http: // www. kgpu2. sa.net. ua

434.Харківський державний технічний університетбудівництва та архітектури

435.Адреса електронної пошти — root@khtuca. kharkov. ua

436.Сторінка в Інтернеті — http: // www. khtuca.kharkov. ua

437.Харківський державний технічний університетрадіоелектроніки

438.Адреса електронної пошти — imo@kture. kharkov. ua

439.Сторінка в Інтернеті — http: // www. kture.kharkov. ua

440.Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

441.Адреса електронної пошти — postmaster@univer.kharkov. ua

442.Сторінка в Інтернеті — http: // www. univer.kharkov. ua

443.Херсонський державний аграрний університет

444.Адреса електронної пошти — hgau@selena. kherson. ua

445.Сторінка в Інтернеті — http: // www. hgau. kherson.ua

446.Херсонський державний педагогічний університет

447.Адреса електронної пошти — office@kspu. kherson. ua

448.Сторінка в Інтернеті — http: // www. kspu. edu. ua

449.Черкаський державний університет імені БогданаХмельницького

450.Адреса електронної пошти — cic@cic. univer.cherkassy. ua

451.Сторінка в Інтернеті — http: // www. pub. nensi.net/~univer

452.Черкаський інженерно-технологічний інститут

453.Адреса електронної пошти — cheti@cheti. cherkassy.ua

454.Сторінка в Інтернеті — http: // www. cheti. uch.net

455.Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

456.Адреса електронної пошти — rector@chdu. cv. ua

457.Сторінка в Інтернеті — http: // www. chdu. cv. ua

458.Чернігівський державний педагогічний університетімені Т.Г. Шевченка

459.Адреса електронної пошти — chspu@mail. ch. ua

460.Сторінка в Інтернеті — http: // www. chspu. udu. ua

461.Чернігівський державний технологічний університет

462.Адреса електронної пошти — cancel@stu. cn. ua

463.Сторінка в Інтернеті — http: // www. stu. cn. ua


/>Додаток 4

Бібліотеки в ІНТЕРНЕТ. Україна

Київ

ohttp: // www. nplu. kiev. ua — Національнапарламентська бібліотека України

ohttp: // www. nbuv. gov. ua — Національнабібліотека України ім.В.І. Вернадського НАН України

ohttp: // www. rada. gov. ua/LIBRARY/index.htm — Бібліотека Верховної Ради України

ohttp: // www. ukrbook. net — Книжкова палатаУкраїни

ohttp: // www. uintei. kiev. ua — Українськийінститут науково-технічної і економічної інформації

ohttp: // www. ukrlibworld. kiev.ua/med/Start. htm — Державна наукова медична бібліотека

ohttp: // www. gntb. n-t. org — Державнанауково-технічна бібліотека України

ohttp: // www. ukrlibworld. kiev. ua/uni — Державна бібліотека України для юнацтва

ohttp: // www. edu-ua. net/library — Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання МіносвітиУкраїни

ohttp: // lucl. lucl. kiev. ua — Публічнабібліотека ім. Лесі Українки

ohttp: // www. academy. kiev. ua/library — Бібліотека Української Академії державного управління при Президентові України

ohttp: // lib-gw. univ. kiev. ua — Науковабібліотека ім.М. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

ohttp: // www. library. ukma. kiev. ua — Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянськаакадемія»

ohttp: // library. ntu-kpi. kiev. ua — Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічногоуніверситету України «Київський політехнічний інститут»

Севастополь

ohttp: // www. sevtolib. inf. net — Центральнаміська бібліотека ім.Л.М. Толстого

ohttp: // www. franko. crimea. ua — Кримськареспубліканська універсальна наукова бібліотека ім.І.Я. Франка (м. Сімферополь)

ohttp: // www. library. crimea. ua — Кримсько-татарська республіканська бібліотека ім.І. Гаспринського (м.Сімферополь)

ohttp: // lib. crimea. edu — Науковабібліотека Таврійського національного університету ім.В.І. Вернадського (м.Сімферополь)

Вінницька область

ohttp: // www. library. vinnitsa. com — Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Волинська область

ohttp: // libr. fk. lutsk. ua — Волинськадержавна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки (м. уцьк)

Дніпропетровська область

ohttp: // www. libr. dp. ua — Дніпропетровськадержавна обласна універсальна наукова бібліотека

ohttp: // comsci. dsu. dp. ua/DSU/libraries — Бібліотеки Дніпропетровського державного університету

ohttp: // www. cgntb. h1. ru — Центральнадержавна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України(м. Дніпропетровськ)

Донецька область Дивитися розділ "

Донеччина"

Запорізька область

ohttp: // library. zsu. zp. ua — Науковабібліотека Запорізького державного університету

ohttp: // www. zntu. edu. ua/base/Lib — Науково-технічна бібліотека Запорізького національного технічного університету

ohttp: // library. zgia. zp. ua — БібліотекаЗапорізької державної інженерної академії

Кіровоградська область

ohttp: // www. library. kr. ua — Кіровоградська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського

Луганська область

ohttp: // www. library. lg. ua — Луганськадержавна обласна універсальна наукова бібліотека ім.О.М. Горького

Львівська область

ohttp: // www. lsl. lviv. ua — Львівськадержавна наукова бібліотека ім.В. Стефаника

ohttp: // www. franko. lviv. ua/library — Наукова бібліотека Львівського національного університету ім.І.Я. Франка

Миколаївська область

ohttp: // www. library. mksat. net — Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім.О. Гмирьова

ohttp: // library. aip. mk. ua — Центральнаміська бібліотека для дорослих ім. М.Л. Кропивницького (м. Миколаїв)

Одеська область

ohttp: // www. ognb. odessa. ua — Одеськадержавна наукова бібліотека ім.О.М. Горького

ohttp: // libonu. od. ua — Наукова бібліотекаОдеського національного університету ім.І.І. Мечникова

Рівненська область

ohttp: // libr. rv. ua — Рівненська державнаобласна універсальна наукова бібліотека

Тернопільська область

ohttp: // library. tu. edu. te. ua — Науковабібліотека Тернопільського державного університету ім.І. Пулюя

Харківська область

ohttp: // korolenko. kharkov. com — Харківськадержавна наукова бібліотека ім.В.Г. Короленка

ohttp: // www. library. kharkov. ua — Харківська державна обласна універсальна наукова бібліотека

ohttp: // www. library. univer. kharkov. ua — Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна

ohttp: // lib. kpi. kharkov. ua — Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету«Харківський політехнічний інститут»

ohttp: // www. ukrfa. kharkov. ua/cyr/lib.html — Бібліотека Національної фармацевтичної академії України (м. Харків)

ohttp: // zoovet. kharkov. ua/rus/libr — Бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії

ohttp: // vet. kharkov. ua — Науковийінформаційно-бібліотечний центр ветеринарної медицини Інститутуекспериментальної та клінічної ветеринарної медицини (м. Харків)

Херсонська область

ohttp: // khersonml. ukrbiz. net — Херсонськаобласна наукова медична бібліотека

Хмельницька область

ohttp: // www. ounb. km. ua — Хмельницькадержавна обласна універсальна наукова бібліотека ім.М. Островського


Довідкова інформація про бібліотеки України

Бібліотеки загальнодержавного значення

http: // www.4uth. gov. ua Державна бібліотекаУкраїни для юнацтва (Київ)

http: // www. library. gov. ua Державнанаукова медична бібліотека України (Київ)

http: // www. library. edu-ua. net Державнанауково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського (Київ)

http: // www. gntb. n-t. org Державнанауково-технічна бібліотека України (Київ)

http: // www. library. lviv. ua/old Львівськанаукова бібліотека ім.В. Стефаника

http: // www. chl. kiev. ua Національнабібліотека України для дітей (Київ)

http: // www. nbuv. gov. ua Національнабібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ)

http: // www. nplu. kiev. ua Національнапарламентська бібліотека України (Київ)

http: // www. ognb. odessa. ua Одеськадержавна наукова бібліотека ім.М. Горького

http: // korolenko. kharkov. com Харківськадержавна наукова бібліотека ім.В.Г. Короленка

http: // www. cgntb. h1. ru Центральнаягосударственная научно-техническая библиотека горно-металлургического комплексаУкраины (Днепропетровск)

Республіканські та обласні універсальнінаукові бібліотеки

http: // www. franko. crimea. ua Крымскаяреспубликанская универсальная научная библиотека им.И. Франко (Симферополь)

http: // www. library. crimea. uaКримськотатарська республіканська бібліотека ім.І. Гаспринського (Сімферополь)

http: // www. library. vinnitsa. com Вінницькаобласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

http: // libr. fk. lutsk. ua Волинська обласнауніверсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки

http: // www. libr. dp. ua Дніпропетровськаобласна універсальна наукова бібліотека

http: // www. library. donetsk. ua Донецькаобласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

http: // www. biblioteka. uz. ua Закарпатськаобласна універсальна наукова бібліотека (Ужгород)

http: // www. iflib. iatp. org. uaІвано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім.І.Я. Франка

http: // www. library. kr. ua Кіровоградськаобласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського

http: // www. library. lg. ua Луганськаобласна універсальна наукова бібліотека ім.О.М. Горького

http: // www. library. mksat. net Миколаївськадержавна обласна універсальна наукова бібліотека ім.О. Гмирьова

http: // lucl. lucl. kiev. ua Публічна бібліотекаім. Лесі Українки (Київ)

http: // libr. rv. ua Рівненська державнаобласна бібліотека

http: // sumylib. iatp. org. ua Сумськаобласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

http: // www. library. te. ua Тернопільськаобласна універсальна наукова бібліотека

http: // www. library. kharkov. ua Харківськаобласна універсальна наукова бібліотека

http: // www. lib. kherson. ua Херсонськаобласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара

http: // www. ounb. km. ua Хмельницька обласнауніверсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського

http: // library. ck. ua Черкаська обласнауніверсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка

http: // hosted. sacura. net/library/library.htm Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Михайла Івасюка

http: // libkor. cg. ukrtel. net Чернігівськадержавна обласна універсальна наукова бібліотека ім.В.Г. Короленка

Спеціальні бібліотеки (бібліотекинауково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, організацій)

http: // www. rada. kiev. ua/LIBRARYБібліотека Верховної Ради України (Київ)

http: // www. zntu. edu. ua/base/LibБібліотека Запорізького національного технічного університету

http: // library. zgia. zp. ua БібліотекаЗапорізької державної інженерної академії

http: // www. eufimb. edu. ua/ukr/univer/bibl.htm Бібліотека Європейського університету (Київ)

http: // www. kneu. kiev.ua/U/SERV/BIBL/bibl_u. htm Бібліотека Київського національного економічногоуніверситету

http: // www. kristti. kiev. ua/library/library.html Бібліотека Київського обласного інституту післядипломної освітипедагогічних кадрів

http: // www. knteu. kiev. ua/libr/libraryБібліотека Київського національного торговельно-економічного університету

http: // www. kul. kiev. ua/main-bibl. htmlБібліотека Київського університету права

http: // lib. lgpu. lg. ua БібліотекаЛуганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

http: // library. ucu. edu. ua/ukr БібліотекаЛьвівської богословської академії та Українського католицького університету

http: // www. usmtu. edu. ua/divisions/libraryБібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

http: // www. ukrfa. kharkov. ua/cyr/lib. htmlБібліотека Національного фармацевтичного університету (Харків)

http: // www. sumdu. edu. ua/pages/libraryБібліотека Сумського державного університету

http: // www. uipa-kharkov. nm. ru/bibl/index.htm Бібліотека Української інженерно-педагогічної академії (Харків)

http: // www. academy. kiev. ua/lib_about.html Бібліотека Національної академії державного управління при ПрезидентовіУкраїни (Київ)

http: // www. nam. kiev. ua/about_0. phpБібліотека Національної академії управління (Київ)

http: // www. tspu. edu. ua/php/labraryБібліотека Тернопільського державного педагогічного університету іменіВолодимира Гнатюка

http: // zoovet. kharkov. ua/ilc/ukr/librБібліотека Харківської державної зооветеринарної академії

http: // www. library. mk. ua Миколаївськанауково-педагогічна бібліотека

http: // www. iapm. edu. ua/biz Міжнароднийбібліотечно-інформаційний центр Міжрегіональної Академії управління персоналом(Київ)

http: // www. dsu. dp. ua/library. htmlНаукова бібліотека ім.О. Гончара Дніпропетровського національного університету

http: // library. dongu. donetsk. ua Науковабібліотека Донецького національного університету

http: // library. zsu. zp. ua Науковабібліотека Запорізького державного університету

http: // lib-gw. univ. kiev. ua Науковабібліотека ім.М. Максимовича Київського національного університету імені ТарасаШевченка

http: // www. ibss. iuf. net/biblio/biblio.html Наукова бібліотека Інституту біології південних морів НАН України(Севастополь)

http: // www. franko. lviv. ua/library Науковабібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

http: // library. nauu. kiev. ua: 8080 Науковабібліотека Національного аграрного університету

http: // www. library. ukma. kiev. ua Науковабібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»

http: // www. uosa. uar. net/php/lib Науковабібліотека Національного університету «Острозька академія»

http: // libonu. od. ua Наукова бібліотекаОдеського національного університету ім.І.І. Мечникова

http: // www. library. snu. edu. ua Науковабібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

http: // library. tu. edu. te. ua Науковабібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

http: // www. lib. academy. sumy. ua Науковабібліотека Української академії банківської справи

http: // www. ilt. kharkov.ua/bvi/structure/library_r/libr. html Наукова бібліотека Фізико-технічногоінституту низьких температур НАН України (Харків)

http: // library. vstu. vinnica. uaНауково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного університету

http: // www. mao. kiev. ua/library. htmlНауково-технічна бібліотека Головної астрономічної обсерваторії НАН України(Київ)

http: // donntu. edu. ua/library_webНауково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету

http: // www. ifdtung. if. ua/lib/library.html Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського Національного технічногоуніверситету нафти і газу

http: // lib. nau. edu. ua Науково-технічнабібліотека Національного авіаційного університету (Київ)

http: // library. nuft. kiev. uaНауково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій(Київ)

http: // library. ntu-kpi. kiev. uaНауково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічногоуніверситету України «Київський політехнічний університет»

http: // www. kpi. kharkov. ua/libraryНауково-технічна бібліотека Національного технічного університету«Харківський політехнічний університет»

http: // www. khadi. kharkov. ua/libraryНауково-технічна бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожньогоуніверситету

http: // www. ilt. kharkov.ua/bvi/structure/library_r/libr. html Научная библиотека Физико-техническогоинститута низких температур НАН Украины (Харьков)

http: // khersonml. ukrbiz. net Херсонськаобласна наукова медична бібліотека

http: // www. univ. uzhgorod. ua/~libraryЦентральна наукова бібліотека Ужгородського національного університету

http: // www-library. univer. kharkov. uaЦентральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна

http: // www. edu-ua. net/library Центральнаосвітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міносвіти України(Київ)

 


Додаток 5

464.Списки електронних бібліотек он-лан

465.Библиотеки онлайн — більше 100 електроннихбібліотек

466.Рефераты и лекции — більше 500 джерел

467.Digital Libraries — більше 100 електроннихбібліотек

468.Digital Libraries — більше 50 електронних бібліотек

469.www. readbookz. com ⇒ — Бібліотека он-лайн: ЧИТАЛЬНЯ ОН_ЛАЙН

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию