Реферат: Облік виплат за закладені речі в ломбарді

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний технологічний університет

Кафедра прикладної інформатики

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботі на тему:

“Розробка автоматизованої інформаційної системи облікувиплат за закладені речі в ломбарді”

за дисципліною

“Інформатика і комп’ютерна техніка”

 

Виконав:

Студент групи

№ залікової книжки

 

Перевірив:

Викладач

 

 

 

Чернігів ЧДТУ 2008
Текст завданняОблік виплат за закладені речі в ломбарді

 

Система повинна забезпечити збереження й обробку даних про:

ПІБ клієнта; найменування предмету (один клієнт може закласти кількапредметів); дату закладання; дату, до якої треба викупити товар (інакше предметпереходить у власність ломбарду); дату фактичного викупу (ставиться, коликлієнт повністю повернув позику); суму позики за предмет; відсоток на сумупозики (клієнт повинен повернути позику + суму по відсотку); дату частковогоповернення позики (клієнт може повертати суму позики частинами); сумучасткового повернення.

Прикладна система повинна відповідати на наступні запити:

1) вивести усі предмети, строк викупу яких минає сьогодні;

2) визначити сумарну вартість закладених і не викуплених предметів покожному з клієнтів.

Прикладна система повинна формувати наступні звіти:

1) всі дані про часткове повернення позики по закладеним на даний моментпредметам, згрупувати по клієнтам і предметам;

2) дані про закладені речі кожного з клієнтів.


Зміст

Текст завдання

Зміст

Проектуваннятаблиць

Розробка форм

Перелікдокументів, що формуються системою

Перелік посилань

Додатки


Проектування таблиць

 

Призначення системи

Система призначена для ведення обліку виплат за закладеніречі в ломбарді. Вона може бути застосована в роботі будь-якого ломбарду.

Така система вимагає веденнядовідників клієнтів та предметів закладу, а також даних про: ПІБ клієнта;найменування предмету; дату закладання; дату, до якої треба викупити товар;дату фактичного викупу; суму позики за предмет; відсоток на суму позики; датучасткового повернення позики; суму часткового повернення.

 

Опис даних системи

В процесі проектування системи мною був визначений складданих, які будуть вестися в системі. Їх загальний вигляд розміщено в таблиці.

Дані (поля)

Пояснення

ПІБ клієнта Дані про клієнта Найменування предмету Назва предмету Дата закладання Дата закладання Дата, до якої треба викупити товар Дата викупу Дата фактичного викупу Фактична дата викупу Сума позики за предмет Сума позики Відсоток на суму позики Відсоток Дата часткового повернення позики Дата часткового повернення Сума часткового повернення Сума часткового повернення

Проектування таблиць

Базу даних розбиваємо на 4 таблиці.

1-   Довідник клієнтів– “Клієнт”

2-   Довідник предметів– “Предмет”

3-   Додатковатаблиця – “Сплата позики”

4-   Основнатаблиця – “Облік виплат на закладені речі в ломбарді”

Поля в головній таблиці “Облік виплат на закладені речі вломбарді” — “Клієнт”, “Предмет” замінимо на числові коди — “Код клієнта”, “Кодпредмету” відповідно. Для зв’язку таблиць такі ж поля додаємо в довідникиклієнтів та предметів.

Поле в додатковій таблиці “Сплата позики” — “Документ”замінимо на числовий код — “№ документу” відповідно. Для зв’язку таблиць таке жполе додаємо в головну таблицю.

Для прискорення операцій пошуку та сортування даних необхіднііндекси. В кожній з таблиць визначаємо унікальні дані, які повторюватися небудуть.

У таблиці “Клієнт” — “Код клієнта” – ключове поле, яке береучасть у зв’язках, первинний унікальний ключ.

У таблиці “Предмет” — “Код предмету” – ключове поле, яке береучасть у зв’язках, первинний унікальний ключ.

У таблиці “Сплата позики” — “№ чека” – ключове поле, яке береучасть у зв’язках, первинний унікальний ключ.

У таблиці “Облік виплат на закладені речі в ломбарді” — “№документу” – ключове поле, яке бере участь у зв’язках, первинний унікальнийключ.

В результаті проектування отримуємо такі таблиці з полями вних:

Øтаблиця “Клієнт”- поля “Код клієнта”, “ПІБ”;

Øтаблиця “Предмет”- поля “Код предмету”, ”Найменування”;

Øтаблиця “Сплатапозики” — поля “№ чека”, ”№ документу”, “Дата часткового повернення”, ”Сумачасткового повернення”;

Øтаблиця “Обліквиплат на закладені речі в ломбарді” — поля “№ документу”, “Код клієнта”, “Кодпредмету”, “Сума”, “Відсоток”, “Дата закладу”, “Дата викупу”, “Фактична датавикупу”.

Між таблицями встановлюю зв’язки типу “один-до-багатьох”,зв’язуючи таблиці по полям “Код клієнта” (“Клієнт” – “Облік виплат на закладеніречі в ломбарді”), “Код предмету” (“Предмет” – “Облік виплат на закладені речів ломбарді”) і “№ документу” (“Сплата позики” – “Облік виплат на закладені речів ломбарді”).

 

Концептуальна модель бази даних

Концептуальна модель бази даних має такий опис.

Назва бази даних: “Облік виплат на закладені речі в ломбарді”.

Таблиця “Облік виплат на закладені речі в ломбарді”

Властивості Порядок сортировки Поля

Ім’я

Властивість

Значення

№ документу

Тип Счетчик Размер Длинное целое Ключевое поле Да Тип элемента управления Поле

Код клієнта

Тип Числовой Размер Длинное целое Присоединенный столбец 1 Подпись КлієнтВ Тип элемента управления Поле со списком Источник строк SELECT Клієнт.[Код клієнта], Клієнт.ПІБ FROM Клієнт; Тип источника строк Таблица или запрос

Код предмету

Тип Числовой Размер Длинное целое Присоединенный столбец 1 Подпись Предмет Тип элемента управления Поле со списком Источник строк SELECT Предмет.[Код предмету], Предмет.Найменування FROM Предмет; Тип источника строк Таблица или запрос

Сума

Тип Денежный Условие на значение >0

Відсоток

Тип Числовой Размер Длинное целое Условие на значение >0

Дата закладу

Тип Дата/время Формат поля Краткий формат даты Условие на значение <=Date() Значение по умолчанию Date()

Дата викупу

Тип Денежный Значение по умолчанию >0 Условие на значение >=Date()

Фактична дата викупу

Тип Денежный Значение по умолчанию >0 Условие на значение >=Date()

Індекси

№ документу

Имя № документу Ключевое поле Да Составной Нет Уникальный индекс Да

Таблиця “Клієнт”

Поля

Ім’я

Властивість

Значення

Код клієнта

Тип Счетчик Размер Длинное целое Ключевое поле Да

ПІБ

Тип Текстовый Размер поля 50 Тип элемента управления Поле

Індекси

Код клієнта

Имя Код клієнта Ключевое поле Да Составной Нет Уникальный индекс Да

Таблиця “Предмет”

Ім’я

Властивість

Значення

Код предмету

Тип Числовой Размер Длинное целое Ключевое поле Да

Найменування

Тип Текстовый Размер 50 Тип элемента управления Поле

Індекси

Код предмету

Имя Код предмету Ключевое поле Да Составной Нет Уникальный индекс Да

Таблиця “Сплата позики”

Ім’я

Властивість

Значення

№ чека

Тип Счетчик Размер Длинное целое Индексированое поле Да

№ документу

Тип Числовой Размер Длинное целое

Дата часткового повернення

Тип Дата/время Формат поля Краткий формат даты

Сума часткового повернення

Тип Денежный Условие на значение >0 Формат поля Денежный

Індекси

№ чека

Имя № чека Ключевое поле Да Составной Нет Уникальный индекс Да

Розробка форм

В системі мною спроектовано 8 форм: дві з нихвикористовується для висвітлення інформації про завдання та автора системи –“Автор” та “Завдання”, ще дві форми застосовуються для роботи з довідниками – “Клієнт”,“Предмет”, форма для роботи з головними даними – “Облік виплат на закладеніречі в ломбарді”, яка вміщує підлеглу форму “Сплата позики”. Форми длядодавання та коригування даних “Додати” та “Коригувати” та кнопочна форма “Switchboard”.Зовнішній вигляд всіх форм представлений в додатку.

Форма “Автор” вміщує відомості про автора роботи. В нійвикористовуються надписи та кнопка “Вихід” з стандартною командою закриттяформи. Проста форма.

Форма “Завдання” містить завдання для роботи. В нійвикористовуються свободна рамка об’єкту з текстом у форматі MS WORD та кнопка“Вихід” з стандартною командою закриття форми. Проста форма.

Форма “Клієнт” вміщує відомості про клієнтів ломбарду. В нійвикористовуються надписи, поля та кнопки “Додати”, “Видалити”, ”Знайти”, “Вихід”з стандартними командами додавання, видалення, пошуку та закриття форми. Стрічковаформа.

Форма “Предмет” вміщує відомості про предмети, які можутьбути закладені в ломбарді. В ній використовуються надписи, поля та кнопки“Додати”, “Видалити”, ”Знайти”, “Вихід” з стандартними командами додавання,видалення, пошуку та закриття форми. Стрічкова форма.

Форма “Облік виплат на закладені речі в ломбарді” вміщуєвідомості про виплати на закладені в ломбарді речі. В ній використовуютьсянадписи, поля, кнопки “Пошук” (кнопка зі стандартною командою пошуку),”Видалити” (кнопка зі стандартною командою видалення), Додати (макрос «Додати»),Коригувати (кнопка зі стандартною командою відкриття форми), “Вихід” (макрос«Макрос закриття форми»), поля зі списками, які відображають дані про клієнтівта предмети з таблиці “Клієнт” та “Предмет” і підлегла форма “Сплата позики”. Стрічковаформа.

Видалення даних проводиться уголовній формі. Додавання та коригування даних проводиться у формі «Додати» та«Коригувати».

Форма «Switchboard» – це кнопочнаформа, створена за допомогою Мастера кнопочных форм.

Форма «Додати» – це форма на додавання даних про закладеніречі. Має кнопку “Вихід” (макрос Додати збер), стрічкова форма.

Форма «Коригувати» – це форма для коригування даних прозакладені речі в ломбарді. Має кнопки “Зберегти” (макрос Кор зберегти) та“Вихід без збереження” (макрос Вих без збереження), стрічкова форма.

 

Макроси:

Зміст макросу “Макрос закриття форми”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

Сообщение

Сообщение: Зараз закриємо форму!

Сигнал: Да

Тип: Информационное

Заголовок: Попереджую!

Показує повідомлення Закрыть

Тип обьекта: Форма

Имя: Облік виплат на закладені речі в ломбарді

Закриває форму

Зміст макросу “Додати”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

ОткрытьФорму

Имя формы Додати

Режим Форма

Режим даних Добавление

Режим окна Обычное

Відкриває форму

Зміст макросу “Клієнт”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

ПрименитьФильтр Условие отбора: [Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Код клієнта] Like [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_кл] Фідьтрує дані Обновление Оновлення.

Зміст макросу “Предмет”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

ПрименитьФильтр Условие отбора: [Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Код предмету] Like [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_пред] Фідьтрує дані Обновление Оновлення.

Зміст макросу “Перегляд по групам”

Макрокоманда

Аргументи

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=1

ЗадатьЗначение

Элемент [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_кл].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=1

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_пред].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=1

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Пол_дат].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=1 ПоказатьВсеЗаписи [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=2

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_кл].[Visible]

Выражение: Истина

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=2

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_пред].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=2

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Пол_дат].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=3

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_кл].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=3

ЗадатьЗначение

Элемент [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_пред].[Visible]

Выражение: Истина

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=3

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Пол_дат].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=4

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_кл].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=4

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![ПолеСоСпис_пред].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Груп_пер]=4

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Пол_дат].[Visible]

Выражение: Истина

Обновление

Зміст макросу “Фільтр дата”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

ПрименитьФильтр Условие отбора: [Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Дата закладу] Like [Формы]![Облік виплат на закладені речі в ломбарді]![Пол_дат] Фідьтрує дані Обновление Оновлення .

Зміст макросу “Додати збер”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

Сохранить

Тип обьекта Форма

Имя обьекта Додати

Зберігає дані Закрыть

Тип обьекта Форма

Имя обьекта Додати

Закриває форму

Зміст макросу “Предмети, строк викупу яких минає сьогодні”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

ОткрытьЗапрос

Имя запроса Предмети, строк викупу яких минає сьогодні

Режим Таблица

Режим даних Только чтение

Відкриває запит

Зміст макросу “Сумарна вартість закладених і не викупленихпредметів”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

ОткрытьЗапрос

Имя запроса Сумарна вартість закладених і не викуплених предметів

Режим Таблица

Режим даних Только чтение

Відкриває запит

Зміст макросу “Вих без збереження”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

ВыполнитьКоманду Отменить Відміняє зміни Закрыть

Тип обьекта Форма

Имя обьекта Коригувати

Закриває форму

 

Зміст макросу “ Кор зберегти”

Макрокоманда

Аргументи

Пояснення

ВыполнитьКоманду Отменить Відміняє зміни Закрыть

Тип обьекта Форма

Имя обьекта Коригувати

Сохранить Да

Закриває форму

Документи, що формуються системою

В системі формується 2 звіти та 2 запити.

Запит “Предмети, строк викупу яких минає сьогодні”. SQL-текстзапиту:

SELECT [Облік виплат на закладені речі в ломбарді].*

FROM [Облік виплат на закладені речі в ломбарді]

WHERE ((([Облік виплат на закладені речі в ломбарді].[Датавикупу])=Date()));

Запит “Сумарна вартість закладених і не викуплених предметів”.SQL-текст запиту:

SELECT [Облік виплат на закладені речі вломбарді].[Код клієнта], Sum([Облік виплат на закладені речі в ломбарді].Сума)AS [Sum-Сума]

FROM [Облік виплат на закладені речі в ломбарді]

GROUP BY [Облік виплат на закладені речі вломбарді].[Код клієнта], [Облік виплат на закладені речі в ломбарді].[Датавикупу], [Облік виплат на закладені речі в ломбарді].[Фактична дата викупу]

HAVING ((([Облік виплат на закладені речі вломбарді].[Дата викупу])>Date()) AND (([Облік виплат на закладені речі вломбарді].[Фактична дата викупу]) Is Null));

Звіт “Закладені речі” відображає дані про закладені речікожного з клієнтів.

Звіт “Повернення позик по закладеним на даний моментпредметам” будується на основі запиту “Звіт1”. SQL-текст запиту:

SELECT Клієнт.ПІБ, Предмет.Найменування, [Облік виплатна закладені речі в ломбарді].[№ документу], [Облік виплат на закладені речі вломбарді].Сума, [Облік виплат на закладені речі в ломбарді].Відсоток, [Сплатапозики].[№ чека], [Сплата позики].[Дата часткового повернення], [Сплатапозики].[Сума часткового повернення]

FROM Предмет INNER JOIN ((Клієнт INNER JOIN [Обліквиплат на закладені речі в ломбарді] ON Клієнт.[Код клієнта] = [Облік виплат назакладені речі в ломбарді].[Код клієнта]) INNER JOIN [Сплата позики] ON [Обліквиплат на закладені речі в ломбарді].[№ документу] = [Сплата позики].[№документу]) ON Предмет.[Код предмету] = [Облік виплат на закладені речі вломбарді].[Код предмету]

WHERE ((([Облік виплат на закладені речі вломбарді].[Дата викупу])>Date()) AND (([Облік виплат на закладені речі вломбарді].[Фактична дата викупу]) Is Null));

Роздруківки звітів та результатів запитів представлено вдодатку.


Перелік посилань

 

1.        БойкоВ.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М.:Финансы и статистика, 1989

2.        ЄрьомінаН.В. Проектування баз даних: Навч. Посібник / Київський національнийекономічнийуніверситет. –К., 1998. –205с.

3.        ПономаренкоВ.С., Павленко Л.А., Максименко І.О. Проектування баз даних: Навч. Посібник/Харківський держ. економічний ун-т. – К., 1997.-172с.

4.        Методичнівказівки до вивчення системи управління базами даних Mіcrosoft Access 2000 (длястудентів економічних спеціальностей) / Укл. Крєпкий Ю.О., Атрощенко І.Т.,Дрозд О.П., Клименко Ю.М., Прищеп С.І. – Чернігів: ЧДТУ – 2002. – 176с.

5.        Методичнівказівки до виконання курсової роботи за дисциплінами «Комп’ютерна техніка тапрограмування», «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Укл. Дрозд О.П., ПрищепС.І., Шемет В.П. – Чернігів: ЧДТУ – 2002. – 52с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию