Реферат: Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами


Контрольна робота


«Нарахуванняопераційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами»,на основі АБС «Операційний день банку»Вступ

 

Складінформаційного забезпечення, його організація визначаються складом завдань, якістоять перед банком. До традиційних для будь-якого банку завдань відноситьсяопераційна (розрахунково-касова) діяльність та кредитування. При такому підходібанківська технологія будується на програмному продукті «Операційний день банку»(ОДБ).

Всіпослуги банк надає клієнтам на договірній основі та за встановленими цимидоговорами тарифами. Розмір процентних ставок, періодичність та черговістьнарахування (сплати) доходів (витрат) передбачаються договорами кредиту,депозиту, іншими договорами.


1.Постановка задачі:

Розробкапрограмного забезпечення АРМ «Операції по договорам» у складі АБС «Операційнийдень банку».

Виходячиз потреб оптимізації обсягів операційної роботи та витрат часу необхіднорозробити систему призначену для контролю за операціями з договорами, якадозволить організувати схеми нарахування відсотків за користування ресурсами(депозити, кредити, залишки на рахунках клієнтів т.п.), автоматично формуватиелектронні документи, а також дозволить впроваджувати і контролювати існуючісхеми списання комісій по обслуговуванню.

2.Організаційно-економічна сутність задачі

 

УстановиБанку зобов'язані забезпечити своєчасне нарахування та відображення вбухгалтерському та податковому обліку процентних та комісійних доходів тавитрат за операціями з клієнтами відповідно до «Правил бухгалтерського облікупроцентних та комісійних доходів і витрат банків», затверджених постановоюПравління НБУ від 25.09.97 №316, (зі змінами та доповненнями), та ЗаконуУкраїни «Про оподаткування прибутку підприємств».

Длясвоєчасної і якісної переробки все зростаючих об'ємів інформації потрібнозастосування все більш сучасного технічного та програмного забезпечення.

Оскількинесвоєчасне нарахування процентних та комісійних доходів і витрат призводить довикривлення податкової звітності та до помилок при розрахунку сумиоподатковуємого прибутку – облік даних операцій потребує особливої уваги.

Доопераційних доходів і витрат Банку належать:

–          процентні доходи (витрати) – доходи (витрати), які обчислюютьсяпропорційно часу і сумі та є компенсацією за кредитний ризик, а саме: доходи(витрати) за кредитами і депозитами та іншими процентними фінансовимиінструментами,

–          комісійні доходи (витрати) – доходи (витрати), які обчислюютьсяпропорційно сумі активу чи зобов'язання незалежно від часу або є фіксованими, тобтокомісійні – це доходи (витрати) за всіма послугами, наданими (отриманими)контрагентами Банку.

Розрахунковимперіодом для застосування принципу відповідності є календарний місяць, тобтовідповідність витрат, що здійснені Банком, заробленим доходам оцінюється зарезультатами діяльності за місяць.

Основнимипринципами бухгалтерського обліку доходів та витрат є:

–          принцип нарахування (доходи і витрати відображаються вбухгалтерському обліку під час їх виникнення, а не під час надходження абосплати грошей, тобто обліковуються в періоді, до якого вони належать);

–          відповідності (для визначення результату звітного періоду необхідноспівставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені дляотримання цих доходів).

Банкзастосовує такі схеми відображення визнаних / отриманих (сплачених)доходів/витрат у бухгалтерському обліку:

–          через рахунки нарахованих доходів/витрат (2048, 2068, 2078, 3570тощо);

–          шляхом прямого віднесення доходів/витрат на відповідні рахунки 6 і7 класу.

Процентніта комісійні доходи за кредитними операціями підлягають відображенню вбухгалтерському обліку через рахунки нарахованих доходів.

Виходячи з потреб оптимізаціїобсягів операційної роботи, бухгалтерський облік комісійних доходів ведеться втакому порядку:

–          у разі виконання одночасно таких умов:

1.  дата нарахуваннята дата сплати клієнтом винагороди Банку співпадають,

2.  на рахунку,відкритому в Банку (клієнтському або внутрішньобанківському) є кошти,призначені для сплати комісійної винагороди,

3.  у Банку єпідстави для безспірного списання (стягнення) належної йому комісійноївинагороди,

або

1.  дата нарахуваннята дата сплати клієнтом винагороди Банку співпадають,

2.  клієнт сплачуєкомісійну винагороду самостійно, готівкою або шляхом безготівковогоперерахування коштів,

Комісійна винагорода може відображатися вобліку методом прямого віднесення на рахунки 6 класу.

–         у разі, якщо на момент надання Банком послуги принаймні одна ізвищевказаних умов не виконується, суми комісійних доходів відображаються нарахунках нарахованих доходів;при отриманні (списанні) від клієнтіввідповідні кошти зараховуються на погашення вказаної заборгованості занарахованими доходами.

Порядокперенесення нарахованих доходів на відповідні їм рахунки простроченихнарахованих доходів (2049, 2069, 2079, 3579, тощо) один для всіх доходів Банку:через сім робочих днів після закінчення строку сплати, передбаченоговідповідною угодою.

Нарахуваннядоходів і витрат здійснюється відповідно до Правил бухгалтерського облікупроцентних та комісійних доходів і витрат банків.

Відповіднодо нормативних вимог доходи і витрати Банку повинні нараховуватись тавідображатись у бухгалтерському обліку не рідше одного разу на місяць незалежновід періодичності нарахувань (розрахунків), яка вказана в угоді з контрагентом.

Нарахуванняпроцентних доходів і витрат здійснюється пропорційно сумі активу чизобов'язання та кількості днів, протягом яких враховувались такі активи чизобов'язання, за методом:

–     «факт / факт», тобто за фактичну кількість днів у місяці(28,30,31) та році (365).

Заметодом «факт / факт» нараховуються процентні доходи (витрати) заопераціями з установами Банку, іншими банками та клієнтами, що здійснюються внаціональній валюті України та російських рублях (крім фінансових інструментів,в умовах випуску яких емітент передбачає інші методи).

Прирозрахунку процентних доходів та витрат враховується перший день і невраховується останній день договору (контракту).

Нарахуваннядоходів та витрат за операціями з клієнтами здійснюють уповноважені працівникиопераційних підрозділів. Попередній додатковий контроль правильностінарахування доходів та витрат (застосування процентних ставок відповідно доумов договорів (додаткових угод), визначення періоду, за який здійснюється такенарахування тощо) здійснюється працівниками структурних підрозділів установБанку, які ініціюють та здійснюють супроводження таких операцій.

3. Основні вимоги до програмного забезпеченняАРМ «Операції по договорам»

 

Виходячиз специфіки операцій, до системи повинні бути пред'явлені наступні вимоги:

1.   Функціональні можливості АРМ повинні дозволяти виконання вавтоматичному режимі основних операцій, необхідних для повного і правильногонарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операційз клієнтами.

2.   Базове (системне) програмне забезпечення повинно дозволяти роботув реальному часі, і допускати проведення в великій кількості операцій введення /виведення, читання, друкування.

3.   Базові програмні засоби повинні забезпечувати перенос пакетаприкладних програм на нові апаратні платформи, без будь-яких в них змін.

4.   Прикладні програмні засоби повинні забезпечити взаємодію зіснуючою БД.

5.   Управління АРМ повинно бути простим і наглядним, а робота звикористанням АРМ повинна знижувати кількість помилок яких може припуститисяопераційний працівник.

6.   Апаратна реалізація системи повинна бути достатньо простою іефективною по вартості.

Реалізаціявищевикладених вимог дозволить створити просту і ефективну автоматизованусистему, яка значно підвисить продуктивність праці, зменшить витрати часу навиконання рутинних операцій, дозволить приділяти більше уваги якостіобслуговування клієнтів.

4. Склад функціональних задач АРМ «Операціїпо договорам»

Основноювимогою до АРМ «Операції по договорам», з точки зору потреб споживачів, єавтоматизоване виконання комплексу робіт, пов'язаних з нарахуванням операційнихкомісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами.

Необхіднорозробити систему, яка автоматизує основні, найбільш трудомісткі операції, якіповинен виконати працівник при нарахуванні доходів та витрат:

–     підрахунок кількості операцій, за здійснення яких банк нараховуєфіксовану суму комісійних (кількість документів відправлених через СЕП, тощо) врозрізі клієнтів;

–     визначення суми залишку на який нараховується відсотки (вхідний,вихідний, середньоденний, тощо);

–     можливість редагування тарифів і відсоткової ставки в залежностівід зміни умов договорів;

–     перерахунок комісійних доходів від операцій з іноземною валютою(видача готівкової іноземної валюти з поточних рахунків суб'єктівпідприємницької діяльності) в гривневий еквівалент по курсу НБУ на деньздійснення операції;

–     можливість диференційованого нарахування доходів та витрат (взалежності від кількості операцій, від розміру залишку на рахунку, від розміруобороту по рахунку, тощо);

–     можливість вибору щодо необхідного виду документа, яким будесписання з поточного рахунку клієнта відповідно до умов договору (меморіальнийордер, платіжна вимога, тощо);

–     формування відомостей нарахованих сум комісій та процентів;

–     автоматичне формування в ОДБ проводок по нарахуванню і сплатідоходів та витрат;

–     автоматичне перенесення несплачених понад сім днів нарахованихдоходів на відповідні їм рахунки прострочених нарахованих доходів, формування вОДБ проводок які відображають ці операції.

Згідноінструктивним матеріалам НБУ процес нарахування та взискання відсотків повинноздійснюватися в два етапи:

1) нарахуваннярозрахованої суми на рахунках доходів/витрат;

2)погашення нарахованих відсотків. Всі тарифи повинні бути розділені на наступнілогічні:

Комісії:

1.        по кількості документів;

2.        по сумі обороту.

Крімтого, повинно бути відокремлено специфічний тариф «Плата за послуги та операції».


/>

Рис. 1.1. Функціональна схема АРМ «Операції по договорам»

Нарахуванняна залишок на рахунку:

1.        за вхідний або вихідний;

2.        по способу розрахунку –

–                простий;

–                середньоденний;

–                незнижувальний.

Важливоюособливістю проектуємого АРМ є створення дружнього інтерфейсу системи зкористувачем, враховуючого його рівень підготовки і можливість самонавчання. Нарис. 2.1 представлена функціональна схема АРМ «Операції по договорам».

5. Інформаційне забезпечення

 

Інформаційнезабезпечення АРМ передбачає організацію його інформаційної бази, регламентуєінформаційні зв'язки і передбачає склад і зміст всієї системи інформаційноговідображення.

Розрізняютьнемашинне і внутрімашинне інформаційне забезпечення.

Немашиннезабезпечення – це вся сукупність інформації про вищеописані операції.Розрізняють первинні (вхідні) документи та звітні (вихідні) документи.

Вхіднимидокументами при введення електронних договорів і розрахунку доходів та витратє:

–          договори на розрахунково-касове обслуговування;

–          депозитні договори;

–          розпорядження кредитних інспекторів.

Склад вихідних документівнаступний:

–          меморіальні документи по нарахуванню та сплаті;

–          відомість (журнал) нарахувань.

Напідставі вхідних документів створюються схеми нарахування комісійних тапроцентних доходів і витрат, оформлюється електронний договір.

Схеминарахувань відсотків описуються наступним складом параметрів:

1.   Найменування схеми;

2.   Рахунок витрат(доходів) – банківський рахунок, з якого будевиплата (зарахування) розрахованих відсотків за користування залишками на їх рахунках(кредитними коштами), для нього необхідно встановити позиціювання приздійсненні проводки – Дебет або Кредит; в якості другого рахунку беретьсяосновний рахунок, на якому оформлено умови, якщо в карточці Договори не вказаноіншого;

3.   Період ставки – період, на який встановлена ставка (необхідновказати кількість днів, яка буде враховуватися під періодом при розрахункувідсотків, встановлених на місяць: фактичне або 30, логічно – на рік: 360 або365);

4.   «Дни в расчете» – календарні (всі дні заданого періоду) абобанківські (тільки робочі дні);

5.   «Тип залишку» – по яким залишкам розраховувати – по вхідним абовихідним;

6.   «Методика розрахунку» –

/>

–     простий залишок – нарахування здійснюється по реальним щоденним залишкам;

–     середньоденний залишок – визначається середня сума залишку заперіод;

–     незнижувальний залишок – з усіх днів періоду вибирається minзалишок. Формула – опис умов оплати.

/>


Схемипо нарахуванню комісій мають аналогічні параметри. В договорі вказуються параметри,на підставі яких буде здійснюватися нарахування і формування платіжнихдокументів:

1.        Схема нарахування.

2.        Номер договору.

3.        Період дії договору.

4.        Вид документа.

Напідставі оформлених електронних договорів працівник операційного відділуздійснює розрахунок. Для цього він повинен вибрати необхідні йому договори,ввести дати початку і кінця^розрахунку. Результати повинні виводитися на екранмонітора. При виявлення помилок, необхідно мати змогу забракувати та видалитирезультати розрахунку, відредагувати помилкові параметри схеми або договору іздійснити повторний розрахунок.

Маючивже встановлене уявлення щодо вхідної та вихідної інформації, головнимзавданням при розробці внутримашинної інформаційної бази є створення структуриБД, яка забезпечує:

–     простоту та зручність роботи;

–     відповідні умови доступу до підбаз з урахуванням санкціонованогодоступу до даних;

–     достатню продуктивність для роботи в режимі реального часу.

Типові форми вихідних документівнаведені в Додатках А, Б, В, Д.

Внутримашиннеінформаційне забезпечення – це подання даних на машинних носіях у виглядіспеціальним способом організованих масивів (файлів), БД та їх інформаційнихзв'язків. Внутримашинне інформаційне забезпечення системи АРМ «Операції подоговорам» повинно створювати інформаційне середовище, направлене на виконанняпрацівниками операційного підрозділу своїх професійних обов'язків в частинінарахування витрат та доходів, та їх своєчасне перенесення на рахункипрострочених нарахованих доходів. По змісту Внутримашинне забезпечення повинновідображати реальну роботу. Вся інформація, яка вводиться та переробляється,організується у вигляді сукупності БД. Внутримашинне інформаційне забезпеченняповинно працювати в режимі реального часу, тобто всі розрахунки, здійсненіпрацівником операційного підрозділу відразу повинні відображатись навідповідних рахунках класів, що дозволить працівникам фінансово-аналітичноговідділу мати уяву про обсяги доходів та витрат банку (стосовно обслуговуванняклієнтів) на будь-який момент часу.

6. Автоматизована технологія розрахункуопераційних доходів та витрат

 

На рис. 1.2 представлена структурна схема автоматизованоїтехнології розрахунку операційних доходів та витрат.

/>

Рис. 1.2Структурна схема автоматизованої технології нарахування операційних доходів та витратвід операцій з клієнтами


7.Апаратне забезпечення АРМ «Операції по договорам»

 

Можливостіавтоматизованих робочих місць різного рівню, які створюються у рамках АБС, взначній мірі залежать від складу технічних засобів і їх функціональниххарактеристик. Тому на стадії проектування ATM формуються вимоги до окремихпараметрів технічних засобів зберігання, обробки і видачі інформації, наборуфункціональних пристроїв, інтерфейсам, тощо.

Доособливостей АРМ «Операції по договорам», які повинні враховуватися при йоготехнічному оснащенні, відносяться наступні фактори:

–          робота в реальному часі;

–          великий обсяг обробляємої інформації.

На основі віщевикладеного можливозапропонувати наступний склад апаратних засобів:

–     IBM персональний комп'ютер на базі мікропроцесора Pentium зтактовою частотою min 166 МГц (200 МГц) з платою мережі;

–     обсяг оперативної пам'яті 32 МБ;

–     накопичувач на магнітному диску, місткістю не менше 1,0 Гб;

–     струйний або лазерний принтер;

–     блок безперебійного живлення;

–     пристрій приймання / передавання даних на сервер на основімережі.

Блок-схема технічноїбази «АРМ «Операції по договорам» наведена на рис. 1.3

/>

Рис. 1.3. Блок-схема технічної бази «АРМ «Операціїпо договорам

8. Перелік та опис основних АРМів

 

АРМ «Операціїпо договорам» повинен бути повністю сумісним з іншими АРМами, які входять доскладу АБС «Операційний день банку»: АРМ «Бухгалтера», АРМ «Менеджер клієнтів»,АРМ «Касові операції», ATM «Звітність та аналіз», АРМ «Конфігуратор системи»,АРМ «Адміністратор системи» та інші.

АРМ«Бухгалтера» – призначений для управління банківськими рахунками таінформацією про клієнтів банку.

Дозволяєкерівництву банку оперативно керувати операціями банку, відстежувати станбудь-яких рахунків та аналізувати інформацію по клієнтах.

Дозволяєавтоматизувати операції: переоцінка, формування фінансового результату,перевірка балансу, аналіз особового рахунку, закриття операційного дня,формування податкових декларацій та інше.

АРМ«Менеджер клієнтів» – призначений для найбільш ефективногообслуговування клієнтів безпосередньо операціонистом або менеджером.

Дозволяєшвидко відстежувати та надавати інформацію про стан рахунків та рух коштів поних, готувати необхідні довідки та звіти, приймати первинні документи відклієнтів.

АРМ«Касові операції» дозволяє організувати оперативний контроль заопераціями з готівкою та проводити швидку підготовку касової звітності.

Дозволяєвести електронний документообіг касових документів незалежно від місцезнаходженнякаси та знизити до min витрати часу на закриття каси в кінці дня.

Формуєрізноманітні касові журнали і форми звітності як внутрішньобанківські, так ідля НБУ.

АРМ«Реєстр клієнтів» призначений для ведення єдиного реєстру клієнтівбанку в масштабах всього банку з будь-якою територіальною організацією філійноїмережі і надання інформації о закритих, змінених і відкритих рахунках в органиподаткової служби.

АРМ«Звітність та аналіз» призначений для підготовки формзвітності в НБУ, органи ДПА і Статистики як по одному підрозділу, так і побанку в цілому.

Включаєв себе засоби для побудови аналітичних показників, які базуються на даних масивурахунків, інформації про клієнтів та його операціях. Дозволяє настроюватирозрахунок аналітичних показників згідно вимог користувача.

Набазі модуля побудовано блок розрахунку аналітичних показників згідно зІнструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженоїПостановою Правління НБУ 28.08.2001 р. №368.

Маєзасоби побудови податкових декларацій, ведення архіву і консолідація данихфайлів.

АРМ«Конфігуратор системи» – потужний інструмент, який дозволяєАдміністратору системи настроювати функціональність системи найбільшоптимальним чином: підключення нових звітів, виконання регламентних операцій ідобавлення нових операцій, заповнення довідників, настройка робочого місця,настройка роботи окремих алгоритмів (виконання сторно, робота з овердрафтами порахункам, тощо).

АРМ«Адміністратор системи» призначений для розподілу доступукористувачів до системи і об'єднання користувачів в групи. ДозволяєАдміністратору швидко і легко підключити користувача до необхідних ресурсівсистеми.


Висновок

 

АРМ «Операціїпо договорам» дозволить вирішити наступні основні задачі:

–     підвищення продуктивності праці операційних працівників банку, якіздійснюють операції по нарахуванню операційних доходів та витрат від операцій зклієнтами;

–     скорочення витрат робочого часу на виконання рутинної роботи;

–     підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів банку.

РозробленийАРМ «Операції по договорам» дозволить автоматизувати найбільш трудомісткіоперації, які здійснює операційний працівник комерційного банку, дозволитьпідвисити продуктивність праці оператора, за рахунок скорочення часувитрачаємого на облік операцій по нарахуванню та стягненню операційних доходівта витрат.


Списоквикористаної літератури

 

1.    Єрьоміна Н.В., Банківські інформаційні системи. К.: КНЕУ, 2000. — 220 с.

2.    Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А., Інформаційні системиу фінансово – кредитних установах. – К.: ІСНЕУ, 2001.-239 с.

3.    Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів тавитрат банків, затверджені Постановою Правління НБУ від 25.09.1997 р. №316(зі змінами та доповненнями).

4.    Система автоматизации банковской деятельности ProFIX/BANK – www.profix.com.ua

5.    Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційнійдіяльності [Текст]: підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. –Львів: Новий Світ ‑ 2000, 2006. – 584 с.

6.    Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційнітехнології [Текст]: навчальний посібник / В.М. Антонов, Г.К. Яловий;ред. В.М. Антонов; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка.– К.: ЦНЛ, 2005. – 432 с.

7.    Гужва, В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах[Текст]: навчальний посібник / В.М. Гужва; Мін-во освіти і науки України,КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

8.    Гуржій, А.М. Інформатика та інформаційні технології [Текст]:підручник / А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов. – Х.: КомпаніяСМІТ, 2003. – 352 с.

9.    Информационные системы и технологии: приложения в экономике иуправлении: Кн. 6 [Текст]: учебное пособие / Мин-во образования и наукиУкраины, Донецкий нац. ун‑т; ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк:Юго-Восток, 2004. – 377 с.

10.   Маслов, В.П.Інформаційні системи і технології в економіці [Текст]: навчальний посібник / В.П. Маслов;Мін-во освіти і науки України. – К.: Слово, 2003. – 264 с.

11.   Олійник, А.В.Інформаційні системи і технології у фінансових установах [Текст]: навчальнийпосібник / А.В. Олійник, В.М. Шацька. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 436 с.

12.   Румянцев, М.И. Информационныесистемы и технологии финансово-кредитных учреждений [Текст]: учебное пособиедля вузов / М.И. Румянцев; Западнодонбасский ин‑т экономики иуправления. – Днепропетровск: ИМА-пресс, 2006. – 482 с. –

13.   Черняк, О.І.Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О. І. Черняк, А.В. Ставицький,Г.О. Чорноус. – К.: Знання, 2006. – 447 с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию