Реферат: Корпоративні інформаційні системи

КОРПОРАТИВНІІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………...……..3

1. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем..................4

2. Корпоративна інформаційна система R/3 ……………………………………6

3. Система управління бізнесом і фінансами SCALA 5……………………….14

4. Система управління ресурсами підприємства ORACLE APPLICATION…19


ВСТУП

Сучасні економічні інформаційні системистворюються для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях начас видачі результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняттярішень для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входятьдо складу системи, значну кількість зв'язків між елементами, характеризуються гнучкістюі можливістю модифікації.

Мета моєї курсової роботи з предмету «Основистворення інформаційних систем»:

— отримати основні теоретичні положеннястворення економічних інформаційних систем;

— ознайомитися із сучасними підходами доданої проблеми;

— зі складом і змістом технологічнихоперацій створення інформаційні систем на різних рівнях ієрархії;

— із засобами автоматизації проектування таметодами управління проектуванням інформаційної системи.

Вона має свої теоретичні основи таметодологію і потребує попереднього вивчення циклу математики, економіки,технології та інших дисциплін.

Свою курсову роботу я зробив за допомогоюметодичних матеріалів, Інтернету, таблиць.

Основним завданням було навчитисяобчислювати нарахування заробітної плати та вдосконалити свої знання длямайбутньої професії.


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНИХІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В останні роки в Україні досить стрімко навеликих підприємствах почались впроваджуватися корпоративні інформаційнісистеми КІС, що базуються на клієнт-серверній архітектурі. Цими системамипочались витіснятися традиційні АСУП і цей процес набирає оберти. В даний часна ринку програмних продуктів України пропонується більше десятка зарубіжних ідекілька вітчизняних зразків корпоративних систем. Сам термін «корпоративнаінформаційна система» не має типового визначення, більш того, у деяких працях зінформаційної тематики ці системи називають інтегрованими, хоча в нашійлітературі, як було зазначено раніше, інтегровані інформаційні (автоматизовані)системи мають цілком визначене значення.

Корпоративна інформаційна система — це інформаційнасистема, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (вкорпорації) і поставляє інформацію для прийняття управлінських рішень. У нійреалізована управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес стратегію підприємстваі прогресивні інформаційні технології.

Сучасні КІС мають такі основніхарактеристики.

Масштабність. Це одна із важливиххарактеристик інформаційних систем такого класу, враховуючи масштаби діяльностікорпорації. Масштабна ІС повинна функціонувати на масштабній програмно-апаратнійплатформі (сервери, операційні системи, системи комунікації, СУБД), що потребуєзначних зусиль спеціалістів з проектування й упровадження таких систем.Оскільки варіантів конфігурації базового устаткування і програмногозабезпечення може бути багато, то КІС має бути багатоплатформною.

Багатотатформне обчислювання. В КІС виникаєпотреба в тому, щоб прикладна програма працювала на кількох платформах. Прицьому мають бути забезпечені однакові інтерфейс і логіка роботи на всіхплатформах, маючи на увазі подібність схем екрана, елементів меню і діалоговоїінформації, що надається користувачеві різними платформами; інтегрованість зкористувацьким операційним середовищем; однакова поведінка на різнихплатформах; узгоджена підтримка незалежно від платформи тощо. Реалізуватиприкладну програму одночасно в кількох середовищах нелегко. Тому з'явилисяінтегровані програмні середовища розробки (framewors), які значно полегшуютьперенесення прикладаних програм між різними середовищами. До них належатьWsndows Ореn Systems Агсhitecture (WOSА); Win 32, загальне відкрите програмнесередовище UNІХ С0SЕ s Арр Ware Foundation та інші.

Робота в неоднорідному обчислювальномусередовищі. Важливою перевагою КІС є можливість роботи в мережах, до якихвходять комп'ютери, що працюють під управлінням різних операційних систем абопобудовані на різних обчислювальних платформах. При цьому має бути забезпеченавзаємодія всіх робочих обчислювальних платформ і операційних систем, яківикористовуються.

Розподілені обчислення. Це один із видівроботи в клієнт-серверній архітектурі, коли поступаючі з клієнтських машин данічи запити розподіляються поміж кількома машинами, наприклад між кількомасерверами, що збільшує пропускну здатність для користувача і дає можливістьбагатозадачної роботи. Це сприяє максимальному використанню обчислювальнихресурсів, зниженню витрат і підвищенню ефективності системи.

Забезпечення розподіленої роботи і удаленогодоступу до документів — це обов'язкова вимога до інформаційних системкорпоративного рівня. Останніми роками невід'ємною складовою частиною цієївимоги стала підтримка роботи в архітектурі Internet/Intranet.

КІС надає користувачеві можливість вирішеннятаких глобальних задач:

зробити прозорим для керівництва корпорацієювикористання вкладених у бізнес капіталів;

надати повну інформацію для економічноїдоцільності стратегічного планування;

професійно керувати витратами, наочно ісвоєчасно показу вати, за рахунок чого можна мінімізувати витрати;

реалізувати оперативне управлінняпідприємством згідно вибраних ключових показників (собівартість продукції,структура витрат, рівень прибутковості тощо);

(Забезпечити гарантовану прибутковістьпідприємства за рахунок оптимізації і прискорення ряду процесів (строківвиконання нових замовлень, перерозподілу ресурсів і т. д.).

Повноцінна КІС повинна забезпечитиінформаційну прозорість підприємства, формувати єдиний Інформаційний простір,який об'єднує інформаційні потоки, що йдуть від виробництва до нього, з данимифінансово-господарських служб і видавати необхідні повідомлення для всіх рівнівуправління підприємства.

Розглянемо коротко найбільш відомі в Українікорпоративні інформаційні системи, котрі впроваджені на багатьох вітчизнянихоб'єктах господарювання.

2. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА R/3

Автоматизована система R/3 розробленанімецькою компанією — акціонерним товариством SAP AG, яка є безперечнимсвітовим лідером по обсягу продаж прикладного програмного забезпеченняархітектури клієнт-сервер (в 1996 році обсяг продаж її склав більше 1,5 млрд. $, що в три рази перевищує продажі цього продукту відомою компанією Oracle, щойде на другому місці). SAP AG має свої численні філіали в країнах Європи,Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Австралії. Продукт компанії R/3впроваджений більш ніж 15000 підприємствах світу. Зокрема, клієнтами SAP є таківідомі фірми як BMW, Mersedes-Benz AG, Adidas, General Electric, Philips, IBM,Telecom AG та багато інших. В Україні корпоративна система R/3 застосовуєтьсяна Жидачівському ЦПК, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому металургійномукомбінаті, в Міненерго України, на комбінаті «Азовсталь» та ін.

У системі R/3 відображений світовий досвідефективного менеджменту підприємствами та корпораціями, що дозволяє в широкомудіапазоні підтримувати бізнес-процеси, необхідні для діяльності будь-якогосучасного підприємства, зокрема фінансову бухгалтерію; облік витрат; облікосновних засобів; управління проектами; планування і управління виробництвом;управління інвестиціями; матеріально-технічне постачання; збут, відвантаження,фактурування продукції, технічне обслуговування і ремонт обладнання; управліннякадрами; документообіг.

Система R/3 реалізована на базі сучасноїархітектури клієнт-сервер, що дає можливість організувати ефективну розподіленуобробку інформації і працювати в UNIX- та WindowsNT-cepeдовищах на обладнанняхпровідних фірм-виробників обчислювальної техніки. Як системи управління базоюданих можуть використовуватися сервери Oracle, Informix, Microsoft та ін.

У кожній країні, де використовуєтьсякорпоративна система R/3, вона адаптується до національних та мовнихособливостей, при цьому зберігається можливість одночасного використаннякількох мов і варіантів фінансового законодавства. Існує близько ЗО мовнихваріантів системи, зокрема російський. Вихідні документи на замовленнякористувача можуть виконуватися також і українською мовою.

Відмітні особливості програми корпоративноїсистеми R/3 такі:

інтеграція всіх виробничих сфер(послідовності функцій дозволяють з'єднати виробництво, збут і сферу обліку);

модульний принцип побудови, який допускаєізольоване використання окремих компонентів програми, а також їх комбінації, щодиктуються виробничо-економічною необхідністю;

наскрізний облік: в тому числі в сферілогістики визначаються значення, які негайно запам'ятовуються на носіяхінформації в системі обліку (бухоблік, калькуляція витрат);

незалежність від конкретної галузі:програмне забезпечення R/3 застосовується на виробничих підприємствах, вторгівлі, в банках і страхових агентствах, а також в сфері державної служби і врізних союзах; дружний призначений для користувача інтерфейс полегшуєіндивідуальну адаптацію;

інтернаціональність: програма враховує різнівимоги найбільших промислових країн, вона не залежить від мови користувача івалюти країни;

структурування шляхом чіткого ення базовогопрограмного забезпечення з технічними функціями (управління діалогом і базамиданих) і прикладних виробничо-економічних програм;

відкритість: концепція програмного продуктуR/3 орієнтується на використання у відкритих системних середовищах; прикладніпрограми можна інсталювати на обчислювальних машинах найбільш відомихфірм-виробників.

За сферою застосування в R/3 виділенінаступні компоненти:

система фінансового обліку і звітності(фінанси, фінансова бухгалтерія) — FI;

облік основних засобів (управління,планування і контроль основних засобів) — AM;

« планування і управління проектами — PS;

контролінг — CO;

управління матеріальними потоками — ММ;

• технічне обслуговування і ремонтобладнання — РМ;

• система забезпечення якістю — QM;

• збут (продажа /відвантаження/фактурування) — SD;

• планування виробництва — РР;

управління персоналом — HR;

управління інвестиціями — IМ.

Система «Фінансовий облік і звітність»включає в себе основні дані за планом рахунків, що застосовується, і дозволяєпроводити введення і обробку даних за всіма фінансово-господарськими операціямиза кожним фінансовим роком і кожним підом, як у внутрішній, так і іноземнійвалюті; закриття фінансового року; реєстрацію і управління проводками, швидкевведення документів; управління портфелем векселів; централізований контроль потермінах платежів і надходженні оплати; заповнення будь-яких структур балансівз їх автоматичним коректуванням; автоматичне переоцінювання балансових рахунківу іноземній валюті; автоматичний перерахунок валют відповідно до різних типівкурсів і перерахунок валют по фіксованій даті валютування або по періодах;складання стандартної звітності з наданням Головної книги як регістра основнихрахунків наростаючим підсумком; отримання звітів фінансового становища накожний день і так далі.

Система «Облік основних коштів» включає всебе безпосередній облік основних коштів і малоцінних та швидкозношуванихпредметів за їх класифікаційними групами. Основні дані по основних коштахмістять: субномер; господарську приналежність; зв'язок з витратами; код пошуку;первинну і ліквідаційну вартість об'єкта; норму амортизаційних відрахувань.

За допомогою системи «Облік основних коштів»знаходять своє відображення операції з оприбуткування й списання основних коштівз виявленням фінансових результатів, отриманих при їх ліквідації. Шляхомінтеграції із системою «Фінанси бухгалтерії» фіксуються розрахунковівзаємовідносини з постачальниками і підрядчиками, а також здійснюєтьсянарахування зношування з віднесенням вироблених нарахувань на рахунки заобліком виробничих втрат, за місцем виникнення витрат. Система передбачаєможливість здійснювати періодичне переоцінювання основних засобів, щопроводиться за спеціальними рішеннями урядових органів.

Система «Планування і управління проектами»за допомогою графічного інтерфейсу забезпечує швидке створення структурнихпланів проектів та сіткові графіки або діаграми Ганта для календарногопланування. Реалізує задачі планування виробничих витрат і їх прогнозування,дозволяє визначати планові обсяги виробництва і ціну товарної продукції, щовипускається. Вона перевіряє і автоматично відстежує чи є відповідні фінансовізасоби, потужності і матеріали, необхідні для виконання проекту. Вона управляєбюджетом стосовно кожного проекту.

За допомогою системи «Контролінг»вирішуються задачі з обліку витрат на виробництво. При цьому облік витратведеться за їх видами і місцями виникнення, як загалом по підприємству, так іпо окремих замовленнях і проектах з складанням одиничних калькуляцій. Ведетьсяоблік вироблення. Використовуючи бухгалтерські дані (через бухгалтерськийдокумент), виробляються проведення за рахунками бухгалтерського обліку.Здійснюється оцінювання витрат на виготовлення і збут. Визначається стратегіяпланування виробництва і результатів господарської діяльності. За даними облікувитрат готуються звіти типу план/факт, за місцем виникнення витрат і заокремими позиціями, звіти порівняння в тимчасових інтервалах.

Система «Управління матеріальними потоками»містить основні дані матеріалів в аспекті функціональних сфер:конструкторської; складування; закупівлі; планування потреби в матеріалах;бухгалтерського обліку; калькулювання витрат; забезпечення якості; управлінняскладами; допоміжних виробничих засобів. Вона дозволяє здійснювати управліннядокументами і обробку операцій по руху матеріальних ресурсів. За допомогоюфункціональної сфери «Закупівлі/Постачання», що містить основні дані позакупівельних організаціях, умовах постачання готової продукції і її оплати,формуються заявки і відбувається управління запитами/пропозицією на постачання,оформляються механізованим способом контракти/угоди про постачання. Черезінформаційну систему «Закупівлі» ведеться якісне оцінювання роботипостачальників. Важливим елементом системи є управління складуванням, щомістить інформацію про стан складського господарства, надходження матеріалів,їх переміщення і запасів. Система «Управління матеріальними потоками» дозволяєпроводити інвентаризацію матеріалів на конкретну дату і автоматичне оновленняїх вартісних оцінок.

Система «Технічне обслуговування і ремонтобладнання» забезпечує облік відповідних об'єктів, що вимагають технічногообслуговування і профілактичних робіт з підтримки їх у робочому стані. Здійснюєуправління замовленнями на технічне обслуговування і ремонт обладнання зіскладанням технологічних карт і плануванням необхідних матеріалів.

Домагаючись підвищення якості продукції, щовипускається, і її конкурентоздатності на ринках збуту, підприємство не зможеобійтися без системи «Забезпечення якості». З цією метою в базу вводятьсяосновні контрольні ознаки і методи контролю, а також створюються контрольнікаталоги.

Система «Збут» дозволяє мати основні даніклієнтів, а також визначає канал і ринок збуту. З її допомогою проводитьсяоцінка ділових партнерів-дебіторів в розрізі: замовники; одержувачі товару;платники; одержувачі рахунку-фактури; зацікавлені особи. При цьому можливеуправління кількома адресами одного клієнта для постачання. Через систему«Збут» ведеться обробка замовлень по видах операцій. У залежності від вибранихкритеріїв, визначаються ціни і надбавки. Здійснюється календарне плануваннявідвантаження і форми постачання. Проводиться обробка операцій з відпусканняматеріалів, управління даними упаковки, автоматичне визначення кількості, щопоставляється, складання супровідних документів, переоцінювання матеріалів.

Система «Планування виробництва» дозволяєвизначати об'єкти і типи специфікацій, вести обробку даних по робочих місцях,створювати технологічні карти із заданим терміном дії, проводити плануванняпотреб у матеріалах і виробничих потужностей, здійснювати управліннявиробничими замовленнями і калькулювання виробів. Інтеграція практично з усімамодулями.

Система «Управління персоналом» забезпечуєбазовий опис штатних одиниць і робочих місць із затвердженим робочим часом,дозволяє зробити оцінку і обробку на певний день і певний період часуорганізаційних структур, створювати всілякі види звітів, у тому числі додатковівибірки по співробітниках підприємства виходячи з їх статевої ознаки, сімейногостану, віку, часу надходження на роботу і т. ін., проводити формуваннякаталогів кваліфікаційних вимог. Через систему ведеться формування пропозицій знавчання і підвищення кваліфікації кадрів, а також реєстрація окремих заходів, щопроводяться в цьому напрямі. Здійснюється планування використання робочихприміщень, порядок заміщення штатних посад і організаційне підкорення. Шляхомуправління персоналом проводиться оформлення особистих справ, визначаєтьсястатус розрахунку заробітної плати, дані про податки і обов'язкові внески. Усистемі визначаються процедури обробки даних в області діловодства ізакладаються різні види кодів пошуку, є можливість ретроспективного аналізуданих по персоналу за тимчасовими періодами та у хронологічному порядку.

Крім обліку і планування робочого часу,обробки операцій з нарахування заробітної плати і належних з неї утримань,система «Управління персоналом» передбачає ведення розрахунків за витратами навідрядження і підзвітними сумами.

Серед численних модулів системи R/3 є модульIМ, котрий забезпечує повну комп'ютерну підтримку інвестиційних проектів — відпланування до розрахунків. До основних функцій IМ входять:

• складання бюджету,

• інвестиційні заходи,

• прогнозування амортизаційних відрахувань,

• автоматичне розмежування в основномукапіталі.

Складання бюджету. Модуль складання бюджетуR/3 — IМ

спрощує процес інвестиційного планування іскладання бюджету незалежно від конкретних заказів і проектів. На основібудь-яких критеріїв можна створити програму інвестицій в ієрархічній формі,наприклад за організаційними ознаками. Після включення в програму інвестиційнових інвестиційних заходів (заказів чи проектів) в розпорядженні ОПР буде внаявності вся інформація щодо наявних фондів, запланованих і фактичних витрат,котрі вже сформовані внаслідок виконання окремих видів інвестиційноїдіяльності. Крім того, інвестиційна програма дозволяє розподілити бюджет длявикористання безпосередньо в інвестиційному процесі. Система дозволяє недопустити дефіциту бюджету і ефективно його контролювати.

Інвестиційні заходи. Більшість інвестиційнихзаходів, котрі необхідно контролювати окремо, в системі відображаються яквнутрішні замовлення чи проекти. Така гнучка процедура забезпечує актуальнірозрахунки на основі повної інтеграції з плануванням і контролем господарськихоперацій.

Прогнозування амортизаційних відрахувань.При розробці балансів і плануванні витрат в модулі R/3 — IМ використовуютьсялише актуальні значення. Розрахункові (планові) значення для інвестиційнихзаходів можуть бути використані безпосередньо в поточному плануванні непрямихвитрат. При актуалізації планових значень очікувані суми амортизаційнихвідрахувань завжди перераховуються заново.

Автоматичне розмежування в основномукапіталі. Модуль R/3 — IМ забезпечує актуальний огляд зовнішніх і внутрішніхінвестиційних операцій компанії. При розрахунках за окремими позиціями вбухгалтерському обліку основних засобів вміщується точна інформація щодопроходження всіх операцій. У цьому модулі виконується реєстрація, розрахунок іобробка надходжень, вибуття переміщень, амортизації і збільшення балансовоївартості матеріальних активів.

Як бачимо, в модулі R/3 — IМ реалізованавелика кількість функцій, в основному, облікового характеру. Тому й сам модульвходить до підсистеми R/3 «Облік і звітність», куди входять також модулі«Фінанси», «Контролінг» та «Фінансовий менеджмент».

3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ І ФІНАНСАМИSCALA 5

Корпоративна інформаційна система Scala буларозроблена Швецькою компанією Beslutsmodeller AB для задоволення потреб вобласті ефективного управління сферами або різними аспектами діяльностіпідприємства. Забезпечуючи повне врахування місцевих особливостей, можливістьроботи з багатьма валютами (понад ЗО) і багатьма мовами, Scala являє собоюгнучку систему, що використовується більш ніж у 90 країнах. Це є відкритасистема з архітектурою клієнт/сервер, розроблена на основі сучасної технологіїі призначена для роботи в різних операційних системах, включаючи Windows95,Windows97, WindowsNT, Novel Netware. Комплексні модулі Scala охоплюють такіаспекти бізнесу як фінанси, матеріально-технічне постачання, виробництво,обслуговування і управління проектами. Опишемо основні модулі системи Scala.

Графічний інтерфейс Scala дозволяєпереміщатися в системі за допомогою простого меню і панелей інструментів.Система повністю багатомовна, тому кожний користувач може працювати, вибравшизручну для себе мову, або настроїти все меню, документи і звіти.

Фінансові модулі Scala об'єднують всіфункціональні можливості Головної книги, Книги продажу і Книги закупівель зелементами вибору, включаючи Основні фонди, Консолідацію компаній і Плануванняруху грошової готівки.

Головна книга е ядром системи Scala. Вонамістить план рахунків підприємств і всю інформацію про бухгалтерськіпроведення, потрібні для звітності. Головна книга виконує автоматичнийрозподіл, накопичення, робить повний запит і формує готові на підпис звіти.Основні функції і процедури Головної книги:

План рахунків. План рахунків досить гнучкий,він спеціально створений таким чином, щоб задовольнити місцевим вимогам. Сальдопо рахунках накопичується на кожному рахунку, що дозволяє миттєво складати звітза даний період. Можна створювати вибірку проводок, взятих із файла проводок.Серед рахунків є статистичні, що містять дані, не призначені для офіціальноїзвітності.

Десять звітних вимірів. Надається можливістьдля кожної компанії використовувати будь-яку кількість із десяти вимірів.Прикладами облікових вимірів, необхідних для офіційного і аналітичного обліку,є центр витрат, носій витрат, відділ, проект та ін. Існують правила, згідно зякими можна комбінувати облікові виміри.

Звітні рівні. Можна відбити звітні вимірикомпанії за п'ятьма рівнями, зокрема проводити групування географічних районіву країні.

Файл валют для ЗО валют. В файлі валют можнавказати види валют, в яких проводяться торговельні операції і облік. Зв'язавшистатистичний рахунок з балансовим, можна відстежувати вартість в будь-якій ізЗО валют паралельно з балансовою вартістю у місцевій валюті. При змініобмінного курсу можна визначити накопичені прибутки чи збитки, провестипереоцінку.

Автоматичний розподіл витрат. Надаєтьсяможливість рознести витрати по декількох рахунках, центрах витрат або іншимобліковим вимірам. Розподіл може здійснюватися автоматично у процесі реєстраціїпроведень або за вимогою користувача періодично.

Періодизація. Любу проводку можнарозподілити по декількох періодах, включаючи і періоди наступного фінансовогороку.

Вивірення рахунків. Для вивірення проводок внаявності є книга вивірень. При потребі зробити перевірку деяких проведеньможна діяти вручну або автоматично, імпортуючи файл банківських проведень.

Процедури за запитами. Процедури за запитамидозволяють виводити на екран сальдо по рахунках, кошториси або зведення побудь-якому виміру, що використовується. Результати можна віддрукувати.

Імітаційне моделювання. Надана можливістьпроводити модельний аналіз, досліджувати звіти в різних виглядах. За допомогоюімітаційного моделювання можна створити 100 різних варіантів, а такожвикористовувати його при веденні постійних журналів, які легко можна привестидо початкового виду.

Складання кошторису. В системі передбачено 5варіантів і 10 моделей, що дозволяють значно прискорити ввід даних. Можнаскласти кошторис для кожної комбінації допустимих вимірів обліку. Це полегшуєоновлення кошторисів і прогнозів.

Створювані користувачем звіти. Генераторзвітів дозволяє створювати власні звіти. Створивши форму звіту, її можна зберігатидля подальшого використання. Пропонується набір стандартних звітів (пробнібаланси, рахунки Головної книги, список проводок тощо), що можуть бути зразкамидля власних звітів.

Опція — Консолідація. Модуль дляконсолідації дозволяє зводити дочірні компанії в групові рахунки, об'єднуватирізні фінансові роки в один, вести неперервну консолідацію, що дозволяєвідображати рахунки в інших компаніях, перетворюючи валюти і номери рахунків.

Опція — Управління основними засобами. Задопомогою даної опції можна управляти основними засобами. У головному файліосновних засобів зберігаються всі дані про активи, включаючи вартість,інформацію про постачальника, дати і способи придбання та нарахування зношення.Це дає змогу проводити різні операції з управління основними засобами.

Інтеграція. Модуль Головна книга є основоюдля інтеграції з іншими модулями Scala, а також працювати автономно.

Книга продаж призначена для відстежуванняруху грошової готівки, для поліпшення процедур збирання виторгу, дляефективного дослідження маркетингу і збуту. У ній є підпрограми для виписуваннярахунків-фактур, удосконалення платежів, збирання виторгу і ведення звітності зурахуванням відповідної валюти розрахунків і балансової вартості. Можливостіобробки основних і статистичних даних в розрізі замовників дозволяютьпроаналізувати власний ринок і розбити його на сегменти. Багатовалютність ібагатомовність системи дозволяють проводити транснаціональні операції.

Книга закупівель. Модуль забезпечує повнупідтримку повідомлень про постачальника і потік платіжних операцій. Цедопомагає скоординувати планову послідовність закупівлі і видачі дозволу, даєсвободу маневру у виборі способів платежу, спростити процедуру обліку длярізних ставок ПДВ і податків з обороту, а також полегшує ведення офіційноїзвітності.

Модулі матеріально-технічного постачанняScala задовольнять всім вимогам бізнесу. Зосереджені навколо модуля Облікутовару, модулі Замовлення на продаж і Облік закупівлі реалізують всі операції.Для майбутнього аналізу є достатній матеріал у модулі Статистика.

До функцій, що виконуються модулямиматеріально-технічного постачання, відносяться такі, як порядкові номери,відомість матеріалів, зв'язок засобів вимірювань з національними еталонами ізагальні замовлення та пропозиції на закупівлю. Численні склади і вісім різнихтипів Замовлень на продаж забезпечують гнучкість у роботі. Призначені ціни врізних валютах і калькуляція витрат виробництва відповідно до заданої методикиоцінки дають можливість управляти прибутковими статтями і маржею. Повністюінтегрований модуль Бази даних маркетингу дає перспективну інформацію длямайбутнього збуту товару.

Управління виробництвом є закінченоюсистемою планування виробничих ресурсів, що забезпечує замовлення.Конфігуратор, об'єднаний з модулем Замовлення на продаж, допомагає справлятисяменеджерам з варіантами спеціалізованого виробництва. Користуючись розрахункомвиробничих ресурсів, можна управляти роботою і контролювати рівень запасів іпотреби в розширенні виробничих потужностей. Модуль Калькуляції витратдопомагає контролювати витрати і встановлювати розцінки за різнимипередбачуваними сценаріями. Ефективно реалізується система обліку витрат іведення статистики виробництва. Щоденне планування можна провести ефективно ігнучко за допомогою модуля Контролю за торговим залом. Повна інтеграція з Головноюкнигою допомагає аналізувати роботу, що ведеться, і виробничі відхилення.

Управління проектами — це інтегрований засібдля складання кошторису, бюджету, планування ресурсів і планового обліку.Гнучка структура проекту Scala, що використовує чотири рівні, допомагаєуправляти проектом в міру його здійснення і спрямує увагу користувача нарозв'язання проблемних питань. Цей модуль об'єднує модульвантажно-розвантажувальних операцій з модулем матеріально-технічного постачанняі забезпечує підтримку всіх основних аспектів обліку. Шаблони і гнучкі зразкирахунків-фактур зроблять роботу менеджерів ефективною.

Модуль управління замовленнями наобслуговування споживача надає широкі можливості для управління діяльністю всфері обслуговування, в тому числі повний контроль за матеріалами і ресурсами.Модуль управління замовленнями призначений для обробки даних від сотеньтехнічних консультантів, що перебувають у різних місцях та здійснюють якобслуговування на виїзді, так і внутрішнє обслуговування та забезпечення. Використовуючифункції контракту на обслуговування, можна користуватися своєю базою, правильнооцінювати замовлення на обслуговування і автоматично планувати виклики наперіодичне технічне обслуговування і ремонт.

Модуль Scala PayrllPro є засобом для всіх відділівкадрів і фінансових відділів. Модуль забезпечує підтримку всіх етапів процесуроботи з наймання — від прийому на роботу і введення табелів до розрахункузаробітної плати, автоматичного здійснення платежів і складання статистичнихзвітів. Повна інтеграція з бухгалтерським обліком дозволяє зіставляти бюджети іуправляти витратами.


4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВАORACLE APPLICATION

Будучи світовим лідером в областіавтоматизації підприємств і використовуючи свій більш ніж двадцятирічний досвідз розробки комплексного програмного забезпечення, Oracle пропонує компаніям іорганізаціям всіх сфер діяльності програмні рішення — сімейство модулів OracleApplications, призначене для створення корпоративних інформаційних систем.

Пакет бізнесу-додатків Oracle Applications —це 55 інтегрованих програмних модулів, кожний з яких представляє повністюфункціональні рішення в області управління кадрами, фінансами, виробництвом,матеріально-технічним постачанням і збутом. У сукупності модулі додатків Oracleутворять могутню систему ділової активності, здатну задовольнити всі вимогисучасного бізнесу і вирішити практично будь-які задачі, що з ними можестикнутися сучасне підприємство.

Перша версія корпоративних бізнесу-додатківOracle Applications з'явилася на ринку в 1989 р. Вона була результатом більшніж 4-х річної роботи розробників Oracle по узагальненню досвіду створення«замовних» рішень. У створення першої версії було залучено біля 200розробників, і капітальні витрати на її випуск становили $165 млн. У наступномуроці першими клієнтами Oracle Applications стали біля 90 компаній в західнійЄвропі і США. Починаючи з 1990 року корпорація Oracle проводить планомірнуполітику по розширенню частки готових рішень сімейства Oracle Applications узагальній лінійці продуктів компанії. Власна технологічна база і передовітехнічні рішення Oracle роблять пакет готових додатків Oracle Applicationsнеперевершеною за багатьма техніко-експлуатаційними характеристиками. Багатафункціональність і масштабність прикладних програм забезпечують провідніпозиції Oracle на ринку корпоративних ERP систем.

Остання версія Rll Oracle Applicationsпідтримує 29 мов, і на сьогоднішній день клієнтами корпоративних додатківOracle є більше за 7700 організацій і компаній в 79 країнах світу. Версія R11повністю реалізована в архітектурі Інтернет/Інтранет (ICA, Internet ComputerArchitecture) і за багатьма параметрами не має аналогів на ринку корпоративнихсистем. Трудовитрати Oracle на її створення становили 700 людино-років.

Закладена в Oracle Applications бібліотекабізнес-моделей узагальнює світовий досвід управління в різних галузяхпромисловості. Реструктурування виробничих процесів підприємства звикористанням Oracle Applications — це прибутковий і швидкий шлях до побудовипродуктивної системи управління компанією будь-якої сфери діяльності.

Модульний підхід при впровадженні OracleApplications дозволяє замовнику почати з мінімального набору модулів іпоступово розширювати його, доповнюючи базову функціональність системи іпозбавляючи від необхідності придбання зайвих у даний момент функціональнихблоків. Існують такі групи модулів.

Модулі Oracle Applications для управлінняфінансами: (Oracle Financials): Головна книга (General Ledger), Кредитори(Accounts Payable), Дебітори (Accounts Receivable), Рух грошових засобів (CashManagement), Основні засоби (Fixed Assets), Фінансовий аналізатор (FinancialAnalyzer).

Модулі управління матеріальними потоками:Планування матеріальних потоків (Supply Chain Management), Управлінняматеріальними запасами (Inventory Management), Планування постачальників(Supplier Shediiling), Закупівля (Purchasing), Введення замовлень (OrderEntry), Конфігуратор продукції (Configuration Management), Послуги (ServiceManagement), Контроль якості (Quality Management).

Модулі Oracle Applications для управліннявиробництвом: Технологічне проектування (Engineering), Конфігуратор продукції(Configuration Management), Специфікації (Bill of Materials), Плануванняматеріального постачання (Supply Chain Planning), Планування виробництва(Master Production Scheduling), Планування виробничих потужностей (CapacityPlanning), Управління матеріальними запасами (Inventory Management), Плануванняпостачальників (Suppliers Scheduling), Закупівля (Purchasing), Незавершеневиробництво (Work in Process), Управління витратами (Cost Management), Контрольякості (Quality Management), Управління безперервним виробництвом (OracleProcess Manufacturing).

Модулі Oracle Applications no управліннюпроектами: Облік витрат по проектах (Project Costing), Виставлення рахунків попроектах (Project Billing), Виробництво по проектах (Project Manufacturing),Облік персональних витрат і часу (Personal and Expenses).

Розглянемо основні функціональні можливостіOracle Applications. Посилення зв'язків між підприємством і бізнес-партнерами.

За допомогою Oracle Applications компаніяможе добитися значних поліпшень в роботі з постачальниками і замовниками. Сутьцих поліпшень у розширенні ринків збуту за рахунок залучення нової клієнтури іполіпшення рівня обслуговування вже існуючих клієнтів. Замовники можутьпрацювати з Інтернетом-додатками Oracle так само, як і співробітники компанії.Вони самостійно можуть відвідувати Інтернет-сервер підприємства для отриманнясвіжої інформації про ціни на продукти, що поставляються, і послуги, продоступність номенклатурних позицій на складі готової продукції, для розміщеннязамовлень на постачання і відстеження етапів їх проходження. Клієнти вибираютьпродукт, який вони хочуть, вирішують, чи влаштовує їх поточна ціна і відразу оформляютьсвої замовлення на комп'ютері. Замовлення напряму передається на склад абокомерційний відділ без яких-небудь ручних операцій. Клієнт отримує повний звіт,що містить статус замовлення, який оновлюється в реальному часі в міру того, яктовар переміщується зі складу на відвантаження.

Точно так само, використовуючиІнтернет-додатки Oracle Applications, постачальники компанії можуть отримуватиінформацію про потребу підів підприємства в матеріалах і послугах, і відповіднокоректувати власні плани постачання. Наприклад, вони можуть мати доступ доінформації про виробничі запаси компанії. Коли кількість на складі якихосьматеріалів вичерпується, постачальники можуть за власною схемою організувати їхвідвантаження і доставку. Цей процес дозволяє зробити постачальника реальнимчленом виробничої групи, скоротити дистанцію між компаніями і знизити витратиобох підприємств. Розподіл з допомогою Oracle Applications бізнес-процесів вІнтернет, за межі окремого підприємства, перетворює електронну торгівлю з інструментамаркетингу в новий ефективний зразок ведення бізнесу.

Додатки CRM (Customer RelationshipsManagement) Oracle Applications є комплексним рішенням задач побудовипов'язаних бізнес-процесів всередині компанії, орієнтованих на роботу зклієнтами (продаж, маркетинг, післяпродажне обслуговування).

Система інформаційної підтримки керівництва.Oracle Business Intelligence System (OBIS, Система інформаційної підтримкикерівництва) являє собою набір з 20 Інтернет-прикладних програм, призначенихдля відстежування і оперативного відображення для керівництва найбільшзначущих, з точки зору управління, показників діяльності підприємства. Системавиконує роль аналітичної надбудови над базовою системою управління ресурсамипідприємства ERP (Enterprise Resource Planning). За її допомогою керівникипідів і відділів можуть отримувати оперативну звітність про функціонуваннясвоїх підів. OBIS автоматично виконує семафорні функції, відстежуючи значенняключових показників (наприклад, поточну оборотність, дебіторську заборгованість,рівень незнижуваних складських залишків і т. д.).

Фінансовий аналіз і планування. Фінансовийаналіз вимагає надання інформації не тільки керівництву підприємства, але ібільш широкому колу співробітників, яким щодня треба приймати обґрунтовані рішенняна основі оперативних, несуперечливих даних. Фінансовий аналізатор Oracleдозволяє всім уповноваженим особам організації провести пошук потрібноїінформації, деталізувати дані до потрібної міри і виводити негайно результати,не чекаючи втручання співробітників відділу автоматизації або бухгалтерії.Аналіз може бути будь-яким складним, оскільки засоби інтерактивних запитівOracle підтримують необмежену кількість аналітичних зрізів, що набагатоперевершує можливості звичайних засобів звітності. Модулі Головної книги іФінансового аналізатора дозволяють вести фінансове планування по схемах зверхувниз, знизу вгору і розподіленим методом, як на корпоративному рівні, так і нарівні окремих підів.

Фінансова консолідація. Oracle Applicationsволодіє великою гнучкістю і легко підтримує часті зміни, що нерідковідбуваються в сучасних організаціях. Зміни організаційної структурипідприємства відбиваються в системі за допомогою Редактора організаційноїструктури. Вбудована система глобальної консолідації (GCS, Global ConsolidationSystem) дозволяє задавати необмежену кількість правил консолідації результатівгосподарської діяльності і оперативних балансів підприємств на рівні окремихгосподарських операцій або залишків по рахунках. За будь-якої структуриорганізації допускається автоматична консолідація окремих господарських одиницьнезалежно від відмінностей у операційних валютах, календарях і планах рахунків.

Управління платежами. Сучасні умови жорсткоїконкуренції вимагають високої ефективності операцій в поєднанні з потужнимінструментом управління. Тісна інтеграція модулів Закупівлі, Кредитори іОсновні засоби усуває необхідність роботи з паперовими документами і надмірноговведення даних, оскільки вся необхідна інформація автоматично можеперенаправлятися всередині системи. Для підвищення ефективності операційзастосовуються засоби автоматичного створення замовлень на придбання, утриманняподатків і обробки рахунків-фактур та платежів. Потужність управліннядосягається за рахунок багаторівневого блокування платежів за інвойсамипостачальників і узгодження відфактурованих постачань за двома, трьома абочотирма параметрами контролю.

Виставлення рахунків і збір засобів. МодульДебітори забезпечує весь необхідний набір засобів для ведення господарськихоперацій, включаючи підтримку необмежених способів платежів, облік місцевих іфедеральних податків, а також видачу акредитивів. Система Oracle Applicationsнадає можливість істотної автоматизації процесів виставлення рахунків і зборудебіторської заборгованості. Наприклад, допускається автоматична обробканадходжень з використанням електронних переказів, векселів та списання зрахунку. Модуль Дебіторів дозволяє вводити оплату за відвантажені товари абонадані послуги без прив'язки до документів відвантаження і товарів. Автоматичнореалізована можливість розподілу оплати, що поступила по кожному товару аботоварній групі пропорціонально заборгованості клієнта або за іншимиалгоритмами, що задаються користувачем.

Модуль Дебіторів підтримує паралельневедення книги продажу по оплаті і по відвантаженню, для цілей оподаткування ідля цілей бухгалтерського відповідного обліку. У разі мультивалютного облікувідповідні сумарні і курсові різниці розраховуються автоматично. Гнучкіоблікові схеми і необмежена глибина аналітичного обліку господарських операційз реалізації продукції і послуг дозволяють істотно спростити процедуруузгодження даних книги продажу і податкових декларацій по розрахунку з бюджетівпо ПДВ. Гнучка структура рахунків Головної книги забезпечує необхідну глибину аналітичногообліку, що дає можливість формувати інформацію в розрізі, необхідному длядостовірного визначення податкової бази і складання звітності по податках іінших обов'язкових фіскальних платежах.

Рух грошових засобів. Інтеграція модулівРуху грошових коштів, Дебітори, Кредитори і Головна книга забезпечують повнерішення для мультивалютного вивіряння банківських виписок і управління рухомгрошових коштів на рахунках організації.

Управління основними засобами. МодульОсновні засоби призначений для організації точного обліку майна, капітальнихвкладень і нематеріальних активів підприємства. Його використання дозволяєпідприємству забезпечити оптимальний вибір стратегії обліку і оподаткуванняосновних засобів з можливістю паралельного обліку основних засобів в декількохстандартах обліку (наприклад, українських або міжнародних стандартах).Паралельне ведення основних засобів за двома стандартами виключає необхідністьдублювання інформації за картками аналітичного обліку. Усі бухгалтерськіпроведення при операціях з активами (оприбуткування, рух, зміна вартості,переоцінка, вибуття, переміщення і перепідпорядкування) генеруютьсяавтоматично.

Управління постачанням і збутом. Модуліуправління постачанням і збутом включають багатофункціональні інтегровані інструментипланування і виконання, що оптимізують управління попитом і пропозицією. Канализбуту розміщують замовлення через центри розподілу, які, у свою чергу, можутьзадовольнити попит з використанням різних варіантів постачання. Додатковаавтоматизація постачання і збуту досягається за рахунок повної підтримкиелектронного обміну даними з постачальниками і замовниками в стандарті ED1.

Планування матеріальних потоків. МодульПланування матеріальних потоків Oracle реалізує сучасний підхід до інтеграціїпланування виробництва і збуту. За допомогою списків розподілу і правил виборуджерела одночасно виконується планування всієї мережі матеріальних потоків,після чого замовлення на виробництво, поповнення і придбання виписуютьсяавтоматично. Модуль Закупівлі дозволяє покупцям переглядати каталогипостачальників, передавати прогнози і замовлення на придбання, а такожзаздалегідь отримувати повідомлення про постачання в електронному вигляді. Крімтого, за допомогою Web-прикладних програм Oracle, постачальники отримуютьможливість переглядати свої власні прогнози, договори, рахунки-фактури іплатежі. Модуль Закупівлі Oracle Applications підтримує різні типи замовлень,включаючи постійні контракти. Він дозволяє відстежувати історії замовлень накупівлю для зіставлення отриманої кількості і кількості за рахунком-фактурою.При цьому система автоматично контролює стани запасів на складах для визначенняоптимальної кількості, що замовляється.

Управління запасами. Надійне функціонуванняматеріальних потоків неможливо без гнучкості операцій і точності облікузапасів. Модуль управління матеріальними запасами дозволяє визначити складськіструктури і необхідні параметри для декількох місць фізичного зберіганнязапасів. Є можливість гнучкого контролю по номерах партій, серійних номерах абономерах версій. Облік партіями включає інформацію щодо статусу контролю якості,терміну зберігання партії, дати закінчення терміну зберігання, статусу партії,а також параметрів партії, які додатково задаються. Точність оперативногообліку складських залишків досягається за рахунок застосування вибірковоїперіодичної інвентаризації (ABC аналізу) по графіку, що автоматично генеруєтьсясистемою. Модуль управління матеріальними запасами Oracle забезпечує точневедення складських залишків, розподіл і резервування запасів за місцямизберігання, складах, партіях, підпартіях і статусу контролю якості кількоходиницях вимірювання. Система автоматично формує бухгалтерські проводки ізберігає контрольну інформацію за операціями із запасами (коригування кількості,зміну вартості, руху між матеріально-відповідальними особами, резервування,видача зі складу у виробництво і т. д.). При цьому виключається дублюванняданих складського сортового обліку, за картками аналітичного обліку і оборотнихвідомостях бухгалтерії, оскільки оперативна інформація, що вводитьсякомірником, стає одночасно доступною і бухгалтеру.

Управління замовленнями на продажу. Модульвведення замовлень забезпечує ефективність і високу якість обслуговуваннязамовників. Кожний канал збуту може визначити власну політику обслуговуваннядля максимального прискорення обробки замовлень. Наприклад, допускається вибірполітики ціноутворення, кредитної політики, політики затвердження і доставкизалежно від каналу і конкретного замовника. Торгові піди можуть перевірятинаявність товарів, розміщувати замовлення на наявні запаси чи майбутнєпостачання або забезпечувати постачання з будь-якої точки світу. Щобгарантувати точне і своєчасне постачання, Конфігуратор продукції виконуєперевірку складних конфігурацій перед розміщенням замовлень на них. Модульвведення замовлень Oracle Applications підтримує весь цикл реалізації готовоїпродукції і послуг: введення і зміну замовлень на продаж з використаннямінформації реального часу про запаси на складах; генерацію вимог на виконаннязамовлень; перевірку кредитної лінії замовника і контроль виконаннявідвантаження; ведення прейскуранта і множинних знижок на рівні однієї позиціїабо всього замовлення; автоматичне обчислення планової дати відвантаження наоснові необхідної дати замовника і терміну транспортування; ведення даних зупакувки і відвантаження (число упаковок, маса нетто і брутто) і т. д.

Післяпродажне обслуговування. Для управлінняпісляпродажним обслуговуванням замовників призначений модуль Послуги. Він дозволяєвести базу даних продуктів, встановлених у замовників, вести контракти наобслуговування, записувати контракти на обслуговування, записувати заявки наобслуговування, приймати повернення і виконувати ремонт.

Планування і управління виробництвом. Модуліуправління виробництвом Oracle дозволяють вирішувати задачі комплексноїавтоматизації як дискретного, так і безперервного типу виробництва сучасногопідприємства. На відміну від інших систем управління виробництвом Oracleдозволяє легко розвивати можливості виробництва від малосерійного складанняпрототипів до великих обсягів серійного складання і далі до складногопланування виробничих замовлень.

Проектування нових товарів. Скорочення часувипуску нових товарів на ринок неможливе без тісної взаємодії проектувальників,виробничників, співробітників відділу маркетингу і замовників. Унікальниймеханізм потоків операцій Oracle дозволяє налагодити зв'язок всерединіпідприємства і за його межами протягом всього циклу розробки і моделювання.Модуль Технологічного проектування скорочує час розробки товарів за рахуноквикористання потужного каталогу позицій. Існує можливість швидкого створенняпрототипу і гнучкого планування впровадження нових розробок. Окрім того, модуліУправління витратами і Планування виробництва допомагають визначити вартістьреалізації технологічних змін і мінімізувати застарілі запаси.

Планування і моделювання. Мінімізаціязапасів, що зберігаються, досягається за рахунок своєчасного планування,оптимізованого по безлічі виробничих майданчиків і місцям зберігання,моделювання комплексної структури складського господарства організації. Oracleпропонує повний набір засобів планування, що охоплюють весь виробничий цикл відпрогнозування до графіків запуску виробництва, замовлень на поповнення і замовленьна придбання матеріальних цінностей. Відповідальні за планування матеріалівможуть автоматично запускати замовлення на придбання і передавати їх велектронному вигляді безпосередньо постачальникам на виробництво. Потужніймеханізм планування виробництва Oracle Applications дозволяє формувати прогнозина основі історичних даних з урахуванням сезонних змін; здійснювати автоматичнеформування плану на основі прогнозу і замовлень на продаж із засобамивізуалізації даних, що прогнозуються, і реальних; виконувати формування планіввсіх рівнів і різних горизонтів; автоматично забезпечувати процедури перевіркипотужностей стосовно підготовленого виробничого плану.

Управління матеріальними потоками. Сучасніумови жорсткої конкуренції вимагають скорочення тривалості виробничого циклу.Модуль Закупівлі спрощує виконання звичайних операцій, скорочує кількістьпаперових документів і надає засоби електронного зв'язку для проведеннящоденних закупівель. Електронні каталоги позицій і списки постачальниківдозволяють легко створювати заявки і інші закупівельні документи. Роботапостачальників організована по переліках пріоритетних дій із застосуваннямзатвердження електронних документів і повідомлень про закінчення терміну діївідкладених контрактів. Є можливість електронної пересилки замовлень напридбання і графіків постачання зовнішнім і внутрішнім постачальникам.

Виробництво. Як правило, однієї системиуправління виробництвом виявляється замало для обробки всіх вимог виробництва,що неминуче приводить до застосування декількох систем. Модуль незавершеневиробництво застосовується для управління як для потокового виробництва звисокими обсягами випуску, так і при виконанні унікального разового складання —виробництво під замовлення. Наприклад, є можливість планувати критично важливівиробничі цикли з точністю до хвилин, отримувати вимоги замовлень на збираннябезпосередньо з модуля Введення замовлень, автоматично запускати графікивиробництва за допомогою спеціалізованих систем планування. Система точномоделює інтегроване виробниче середовище для контролювання випуску продукціїабо вироблення, і допомагає контролювати випускання продукції на підприємстві,відстежуючи вироблення на кожній стадії виробничого циклу.

Управління витратами. Розуміння структуривартості товару є важливим чинником роботи компаній. Модуль Управліннявитратами і Фінансовий аналізатор дозволяють оцінювати, контролювати іаналізувати рентабельність операцій, аналізувати складові статей витратпідприємства для порівняння планових і фактичних показників складної,багатопрофільної організації. Модуль Управління витратами включає не тількипотужні засоби управління витратами за операціями (при цьому число елементіввитрат не обмежується), але і апарат моделювання витрат. Калькуляціясобівартості може проводитися за середніми і стандартними цінами з заданоюнеобмеженою кількістю типів витрат, стандартних вартостей матеріалів, накладнихвитрат і ресурсів. Система дозволяє вести декілька стандартів калькуляціїсобівартості одночасно, для різних підприємств всередині цілісної групикомпаній. Бухгалтерські проводки автоматично переносяться з цехової вцентральну бухгалтерію, де вони відбиваються по відповідних статтях калькуляціїдля подальшої обробки і аналізу.

Управління якістю. На вибір даних зчисленних систем контролю якості звичайно йде дуже багато часу, якого потім невистачає для аналізу і прийняття рішень. Модуль Контроль якості надає легкийдоступ до даних про якість товарів за допомогою спеціального сховища даних нарівні підприємства. Система замкнених циклів модуля Контроль якості дозволяєлегко визначати причини зниження якості, виконувати узгоджений аналіз і робитикоригуючі впливи. Допускається також автоматизація коригуючих дій, таких якуправління обладнанням, повідомлення персоналу і припинення операцій, причомубез жодного втручання співробітників.

Управління персоналом. Витрати на персоналзвичайно становлять найбільшу частину витрат організації, причому персоналодночасно є і найбільшим активом. Щоб зберегти конкурентоспроможність, управлінняперсоналом має бути так само динамічне, як і сучасний світ з його постійнимизмінами законодавства, правил господарської діяльності і умов праці. МодульУправління персоналом Oracle Applications Rll (Oracle Human Resources) дозволяєдобитися максимальної віддачі від співробітників за рахунок ефективного наборуперсоналу, управління кадрами, навчання, оплати праці і планування кар'єри.

На сьогоднішній день в своєму класіпродуктів модуль Управління персоналом Oracle Applications є однією з найбільшфункціонально повних систем для організації роботи відділу кадрів сучасногопідприємства. Його використання дозволяє вирішувати такі завдання:

Планування організаційних змін, включаючимоделювання структурних і посадових ієрархій організації (ситуаційний аналіз«що якщо»).

Планування структурних підів, опис розряду,посади, позиції, ведення довідників .

Персональний облік співробітників ікандидатів з повним записом їх професійних якостей (для оптимальноговикористання тру дових ресурсів), даних для нарахування зарплати, даних провикористання робочого часу, послужного списку співробітників, потреби впідвищенні кваліфікації і результатів навчання співробітників.

Аналіз і ведення звітності за типовимидержавними формами, по нестандартній звітності за допомогою засобів розробки Oracle— оперативний аналіз даних і підтримку прийняття рішень на базі технологіїOLAP.

Планування організаційних змін. Багато якіорганізації схильні до постійних змін: злиттю, розукрупненню, крупно масштабнимреорганізаціям і т. д. Система управління персоналом повинна забезпечуватишвидкий відгук на об'єднання різнорідних структур, спеціальностей і посадовихієрархій, а також на зміну організаційної структури компанії. Створення іоновлення організаційних структур, спеціальностей і посад проводиться задопомогою графічного редактора організації. Для прогнозування змін можнастворити модель, яка буде переглянена і затверджена перед її прийняттям. Існуєможливість використання нестандартних організаційних одиниць, таких як комітетиі робочі групи. Для великомасштабних організацій застосовуються засоби масовогоперенесення. Нарешті, допускається збереження історичних даних про організаціїі введення в дію нових структур в заздалегідь заданий час.

Управління проектами. У сучасній економіцівсе більше місце займає сектор послуг, тому рентабельність багатьох організаційвизначається за допомогою обліку проектів. Багато які компанії, в тому числі іті, які раніше не вели обліку витрат, використовують модуль Проекти длявизначення рентабельності окремих проектів в рамках сукупного фінансовогорезультату компанії. Сучасна точна інформація про витрати і прибутки дозволяєкерівництву уникнути невиправданих затримок і перевитрати фінансових коштів.

Облік проектів. Керівникам проектівнеобхідно управляти їх ходом, а економістам-аналітикам потрібні зведення длярозрахунку рентабельності. Модуль-проекти дозволяє керівникам проектів вестидокладний облік витрат, дотримуючись кошторису і графіка робіт у процесіуспішного досягнення мети проекту. Для економістів-аналітиків надаєтьсяможливість перекладу відомостей про проект на мову фінансових операцій, більшзручних для аналізу. Модуль-проекти дозволяє організувати і контролюватиоперації по виконанню проекту за допомогою необмеженої структури розбиттяробіт, незалежною від використання плану рахунків Головної книги.Модуль-проекти дозволяє обмінюватися інформацією із зовнішніми системами облікуремонтних і монтажних робіт, а також може бути інтегрований на рівні обмінуданими в режимі реального часу з системами мережного планування третіх фірм.

Облік витрат. Більшість систем керівництвапроектами надає надто жорсткі способи обліку витрат. На відміну від них модульОбліку витрат по проектах використовує гнучку систему, що дозволяє визначитинеобхідний рівень контролю витрат. Допускається як пряме введення витрат, так іїх імпорт через пакетні інтерфейси. Існують зручні засоби запису операцій зпостачальниками по проектах в модулях Закупівлі і Кредитори. Є можливість зборувитрат на обладнання і інших витрат за допомогою існуючих механізмів облікувитрат з подальшим імпортом даних в модуль Обліку витрат по проектах. Крімзбору витрат і зобов'язань для кожної операції проекту, надається можливістьконтролю над тим, які витрати допускаються за проектом. Спільне використаннямодулів Виробництво за проектами і Основні кошти дозволяє управлятикапіталізацією витрат з капітального будівництва і витрат зпусково-налагоджувальних робіт. Це усуває надмірність введення даних ізабезпечує точність обліку проектних робіт. Наприклад, вартість активів можналегко скоригувати, в тому числі і після капіталізації.

Облік персональних витрат і часу.Співробітникам, працюючим поза офісом, необхідно вести облік відомостей пропроект навіть тоді, коли вони знаходяться на проектному об'єкті. Модуль Облікуперсональних витрат і часу призначений для віднесення робочого часу і витратспівробітників за проектами під час їх роботи в офісі і поза ним. Застосуваннянової технології мобільного доступу дозволяє відрядженим співробітникам вводитидані на персональний комп'ютер в автономному режимі, а потім завантажувати їхна сервер підприємства. Введення даних про час і витрати на переноснийкомп'ютер забезпечує необхідну гнучкість для контролю витрат за проектом. Щобзапобігти введенню неправильних або недозволених витрат, усі операції за часомі витратами проходять перевірку по заданому набору умов. Залежно від правилдіяльності, що застосовуються, подані зведення про час і витрати можуть бутинаправлені на перегляд і затвердження перед їх обробкою.

Капіталізація витрат за проектом. Дляпроектів капітального будівництва необхідні засоби легкого управління всімавитратами і витратами незавершеного будівництва за проектом. Тісна інтеграціямодуля Обліку витрат по проектах і Основні засоби усуває надмірність введенняданих і забезпечує точність обліку. Вартість активів можна легко скоригувати, утому числі й після капіталізації.

Нарахування прибутків і виставленнярахунків. Перед кожним підприємством, працюючим по проектах, звичайно стоїтьзадача визначення прибутків і виставлення рахунків в досить гнучкій формі, щобурахувати різні вимоги замовників. Модуль Виставлення рахунків по проектахзабезпечує гнучке нарахування прибутків відповідно до політики компанії —наприклад, за ставками рахунків за роботу і матеріали, за сумою витрат інацінок, за процентом витрачання або за будь-яким іншим алгоритмом, щовизначається користувачем. Зі зміною політики можна легко змінити параметривиставлення рахунків за проектами, причому без перепрограмування. Допускаєтьсязастосування різних методів нарахування для різних типів проектів і підів. Крімтого, для кожного проекту можна виставляти рахунок по-різному, навіть якщодекілька проектів відносяться до одного клієнта. Для управління подальшимзбором коштів застосовується модуль Дебітори.

Інтерактивні запити і звіти. Рентабельністьпроекту неможлива без своєчасного доступу до даних, необхідних дляобґрунтованого прийняття рішень. Модулі управління проектами Oracle дозволяютьв будь-який час проаналізувати всі дані за проектом і легко внести необхіднікорективи, зберігаючи при цьому повний звіт відстеження операцій. Інструментидеталізування надають докладні відомості про джерело кожної операції. Кожнийкористувач може визначити власне представлення даних по проекту за допомогоюрозробленої Oracle технології досьє. За наявності великого числа стандартнихзвітів керівникам більше не треба переглядати багато сторінок звітів, а можназосередитися на проблемній ситуації.

Аналіз проектів. Як додатковий крок по шляхувирішення проблеми доступу до інформації Oracle надає можливості повногобагатомірного аналізу даних за проектами. Сховище даних Oracle Applicationsдозволяє всім уповноваженим користувачам провести пошук важливої інформації запроектом і аналізувати її, не звертаючись за допомогою до співробітниківбухгалтерії або відділу автоматизації. Можна порівнювати числові показники зарізними проектами, а також фактичних, договірних, бюджетних і інших показникахпо всій організації.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию