Реферат: Інформаційні системи і технології на підприємстві

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

„ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУЛЮДИНИ УКРАЇНА”

Реферат

з дисципліни

„_Інформаційні системи і технології напідприємстві_”

Реєстраційний номер___________________________________________

2008


План

1 Реорганізація діяльності підприємства за методикою BSP

2. Класифікація програмних систем для автоматизаціїбухгалтерських робіт

Практичне завдання


1 Реорганізація діяльності підприємства заметодикою BSP

Методика BSPвизначається, як «підхід, який допомагає підприємству визначити план створенняінформаційних систем, які задовольняють його найближчі і перспективніінформаційні потреби». Інформація є одним із основних ресурсів і повиннаплануватися у масштабах усього підприємства, інформаційна система повиннапроектуватись незалежно від поточного стану і структури підприємства.

BSP основуєтьсяна аналізі інформаційних об’єктів і регламентує 13 етапів виконання робіт.Особливістю підходу є виділення трьох організаційних етапів, які забезпечуютьтак званий «запуск» проекту, а саме:

— отримання підтримки керівництва підприємства;

— підготовка до аналізу;

— проведення стартової наради.

На етапі 4 формується перелік основних діяльностейпідприємства і бізнес-процесів, які в них здійснюються. Також дається їхнійкороткий опис. На етапі 5 виявляються основні класи даних (логічно зв’язанікатегорії даних). Наприклад, Працівники, Ремонти, Технологічний транспорт і т.д. В результаті виконання етапів 4 і5 формується матриця зв’язків. На наступному етапі (шість) здійснюється аналізіснуючих на підприємстві ділових і системних взаємодій. Аналогічно з етапом 5будуються чотири матриці, які демонструють використання існуючих і майбутніхінформаційних систем:

— матриця «керівники-процеси», яка демонструє основніобов’язки керівників, ступінь їх зайнятості в основні бізнес-процесипідприємства;

— матриця «інформаційні системи-керівники», яка показуєякими системами (існуючими чи майбутніми) користуються керівники;

— матриця «інформаційні системи-процеси», яка демонструєспіввідношення систем з бізнес-процесами підприємства;

— матриця «інформаційні системи-файли даних», яка показуєякі файли даних і якими системами використовуються.

На сьомому етапі вирішуються наступні задачі:

— уточнення матриць;

— визначення і оцінка необхідної керівництву інформації;

— визначення пріоритетів потреб;

— визначення поточних задач;

— приваблення на свою сторону керівництва.

Далі всі проблеми поділяються на три види:

— проблеми, які не відносяться до автоматизації і які незачіпають інформаційні системи;

— проблеми, які пов’язані з існуючими інформаційнимисистемами;

— проблеми, пов’язані з майбутніми інформаційнимисистемами;

Проблеми першого виду передаються керівництву підприємствадля прийняття відповідних рішень. Проблеми, що залишились, сортуються побізнес-процесам.

На дев’ятому етапі традиційними методами здійснюєтьсяпроектування архітектури інформаційної системи. Десятий етап визначаєпріоритети в реалізації і намічає послідовність її етапів. Етап 11 визначаєпланування модифікацій інформаційної системи у зв’язку з постійним процесомпояви нових вимог до такої системи. Етапи 12 і 13 заключаються у виробленнярекомендацій і планів і формуванні звітності по проведеним роботам.

Аналіз і реорганізація діяльності підприємства здійснюєтьсяна основі побудованих матриць і виявлених проблем (звісно, ці матрицідеталізуються до рівня бізнес-функцій), основні зміни здійснюються з метоюорієнтації підприємства на спроектовану інформаційну систему.


2. Класифікація програмних систем дляавтоматизації бухгалтерських робіт

Застосування комп’ютерних технологій у бухгалтерськомуобліку значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Організаціябухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації залежить у першу чергу відреалізованого на відповідних технічних засобах програмного забезпечення. Отже.вибір програмного забезпечення є найважливішим моментом у створеннякомп’ютерних систем бухгалтерського обліку (КСБО), оскільки відповідає виборуформи обліку на підприємстві.

Для того, щоб не помилитись у виборі програми, необхіднозробити порівняльний аналіз програм, які є на ринку. Першим кроком дляпорівняння можливостей наявних програмних продуктів є проведення їхньоїкласифікації. Це дуже важливий етап в організації комп’ютеризованого обліку:тільки після поділу програмного забезпечення на групи за певними критеріямиможна формулювати вимоги до програм і порівнювати їхні функціональніможливості.

З погляду розробників програмного забезпечення найбільшповною є класифікація програм бухгалтерського обліку, яка склалася припроведенні конкурсів програмного забезпечення. Ця класифікація поєднує в собікритерії для групування як за призначенням, так і за способом реалізаціїбухгалтерських функцій і розміром підприємств.

Програми для ведення домашньої бухгалтерії. За допомогою цих програм персональний комп’ютер можна використовуватидля обліку особистих доходів і витрат, планування сімейного бюджету (включно здовгостроковими вкладеннями), для складання особистих податкових декларацій.Наприклад, «1С: Деньги», MS Money (Microsoft).

Міні-бухгалтерія. До цього класуналежать програми, призначені для використання одним чи декількома працівникамив бухгалтеріях невеликих підприємств. Такі програми не мають чіткоїспеціалізації за ділянками обліку. Вони реалізують функції ведення синтетичногоі підсумкового аналітичного обліку, дозволяють вводити господарські операції йобробляти їх (сортувати, здійснювати пошук необхідної інформації тощо),формувати невеликий набір первинних документів та звітних форм. Наприклад,«Инфин-бухгалтерия», «Фінансист» («Атей»), «Ажур» («Терцет»).

Універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія). До цього класу належать програмні продукти, орієнтовані набухгалтерії малих та середніх за розмірами підприємств, які в спрощеномуваріанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку. Такі системи поєднують усіоблікові функції, у тому числі функції кількісного обліку, у межах однієїпрограми і, як правило, розраховані для роботи на одному комп’ютері. Винятком єрозрахунок заробітної плати, який виконують окремо. Деякі програми цього класупризначені для роботи на кількох комп’ютерах у локальній мережі. Наприклад,«1С: Бухгалтерия 7,7» («1С»), «дебет плюс» («ДИЦ»).

Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ). Такі програми призначені для виконання окремих облікових завдань — обліку праці та заробітної плати, основних засобів, товарно-матеріальнихцінностей тощо й охоплюють окремі ділянки бухгалтерії і, як правило, непов’язані між собою. АРМ мають високий рівень спеціалізації і тому можутьефективно комп’ютеризувати окремі частини бухгалтерії без формування зведеноїзвітності. Наприклад, «1С: Расчёт» («1С»), АРМ «Зарплата» («Электронные деньги»).

Комплекси пов’язаних АРМ. Ці програмнісистеми орієнтовані на використання в бухгалтеріях з чисельністю працівниківбільше восьми при чіткому розподілі функцій між ними. Комплекс складається знабору АРМ, кожне з яких реалізує функції окремих ділянок обліку. Кожна такапрограма розрахована на специфіку облікових робіт і орієнтована на персонал зневисокою бухгалтерською і комп’ютерною кваліфікацією. Як правило, АРМкомплексу підтримують розгорнутий аналітичний облік, мають глибокуспеціалізацію і встановлені на окремих комп’ютерах. Комплекс має засобиоб’єднання даних з різних АРМ, які необхідні для отримання зведених звітнихформ. Звичайно поєднання даних здійснюється за допомогою спеціалізованогоцентрального модуля — Головної книги. При об’єднання даних обмін інформацієюможе здійснюватись як за допомогою дискет, так і в локальній мережі. Наприклад, «парус» («Парус»), «Коплекснаясистема бухгалтерского учёта» («Звезда»).

Управлінські системи. До цього класувходять функціонально повні системи організаційного управління з елементамибухгалтерського обліку, планування, діловодства, а також з модулями прийняттярішень і деякими іншими. Бухгалтерська складова програми в даному разу не єголовною. Більш важливим є взаємозв’язок усіх складових систем, можливістьефективного управління підприємством, допомога у вирішення головного завданнябізнесу — в отриманні прибутку. Наприклад, «Галактика» («Галактика»), «Текон»(«Интелгруп»).

Фінансово-аналітичні системи. Церізноманітні програми фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних, задопомогою яких автоматизуються завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту.Наприклад, «1С: АФС» («1С»), «ПОПІ (Планування, Оптимізація, Подотки,Інвестиції)» (GI-consulting).

Правові бази даних. До них належатьупорядковані довідкові системи, що містять підібрані в тематичному абохронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгалтерськогообліку тощо. Ці системи дозволяють швидко знаходити потрібні документи,оперативно відстежувати зміни та доповнення до нормативних документів. Вонимають опосередковане відношення до бухгалтерських програм. Хоча цю категоріюпрограмного забезпечення було створено, перш за все, на допомогу юристам,значна її частина орієнтована на таких користувачів, як бухгалтери, фінансисти,економісти. Наприклад, «Сапфір» («Динай»), Libra(Libra).

Слід зазначити, що, хоча наведений перелік категорійпрограм і корисний для уявлення про основні класи бухгалтерського програмногозабезпечення, що пропонуються на конкурсах бухгалтерських програм, він склавсястихійно і тому непридатний для класифікації програмного забезпечення запевними ознаками та вибору оптимальних програм. Наступна класифікаційна системапередбачає чітке групування програмного забезпечення за певними ознаками.

Програмне забезпечення бухгалтерського облікукласифікується:

За способом створення:

— написане штатним програмістом;

— створене на замовлення;

— універсальне.

За об’єктами обліку:

— домашня бухгалтерія;

— малі підприємства;

— середні підприємства;

— великі підприємства;

— багатогалузеві корпорації.

За способом реалізації в програмах бухгалтерських функцій:

— програми, в яких перевага надається ручному веденнюоперацій;

— програми, в яких перевага надається веденню операцій зашаблонами.

За комплексністю виконуваних функцій:

— інтегровані програми зведеного обліку;

— окремі АРМ;

— комплекси пов’язаних АРМ.

За призначенням:

— програми для ведення бухгалтерського обліку;

— фінансово-аналітичні системи;

— програми для автоматизації управлінської діяльності, щомістять модуль бухгалтерського обліку;

— правові бази даних.

Наведений перелік класів бухгалтерських програм допомагаєпорівняти їхні можливості і вибрати оптимальну програмну систему длябухгалтерії.

Практичне завдання

Фінансовому менеджеру потрібно вибрати один із трьох альтернативнихпроектів. Грошовий потік І проекту за 1-ий рік 10000грн., грошовий потік Іпроекту за 2-ий рік 10000грн., грошовий потік І проекту за 3-ій рік 10000грн.,грошовий потік І проекту за 4-ий рік 10000грн., грошовий потік І проекту за5-ий рік 10000грн., грошовий потік ІІ проекту за 1-ий рік 20000грн., грошовийпотік ІІ проекту за 2-ий рік 20000грн., грошовий потік ІІ проекту за 3-ій рік10000грн., грошовий потік ІІ проекту за 4-ий рік 5000грн., грошовий потік ІІпроекту за 5-ий рік 5000грн., початкові капіталовкладення 45000грн., грошовийпотік ІІІ проекту за 1-ий рік 25000грн., грошовий потік ІІІ проекту за 2-ий рік15000грн., грошовий потік ІІІ проекту за 3-ій рік 20000грн., грошовий потік ІІІпроекту за 4-ий рік 30000грн., грошовий потік ІІІ проекту за 5-ий рік 5000грн.,початкові капіталовкладення 60000грн., дисконтна ставка 10%.

Визначити: чисту теперішню вартість прибутку від реалізаціїпроекту з найбільшим початковим вкладом, чисту теперішню вартість сподіваногоприбутку з найменшим сумарним вкладенням за їх теперішньою вартістю.

Розв’язання:

Нехай ми маємо справу з трьома альтернативнимиінвестиційними проектами А, В, С, які здійснюватимуться протягом 5 років. Устовпчику А електронної таблиці вносимо нумерацію років, у стовпчику В вносимогрошові потоки для проекту А, у стовпчику С — для проекту В, у стовпчику D — для проекту С. Початкові капіталовкладеннявносимо нижче у комірки В9, С9 і D9 відповідно, дисконтну ставку у комірку В10.

Найбільше та найменше початкове капіталовкладення знаходимоза допомогою Exel-функцій МАКС таМИН. Отже, у комірці Е9 записуємо формулу =МИН(В9:D9), де масив В9:D9 охоплюєфінансові показники всіх трьох проектів. У комірці G9 записуємо формулу =МАКС(В9:D9). Отже. проект з найбільшим початковим капіталовкладенням С, а знайменшим — А. Для того, щоб знайти чисту теперішню вартість прибуткувикористовуємо Exel-функції ЧПС.Для проекту А у комірці F14 записуємоформулу =ЧПС(В10; В4: В9), де В4: В9 масив, що охоплює всі надходження проекту, аВ10 — дисконтна ставка. Для проекту С у комірці F12записуємо формулу =ЧПС(В10;D4:D9),де D4:D9 масив,що охоплює всі надходження проекту.

Результатом є таблиця:

Альтернативні проекти Грошові надходження А В С 1 10 20 25 2 10 20 15 3 10 10 20 4 10 5 30 Найбільші початкові вклади Найменші початкові вклади 5 10 5 5 Початкові капіталовкладення -40 -45 -60 -60 -40 Дисконтна ставка 10% Чиста теперішня вартість Проект з найбільшим початковим вкладом С 39,88р. Чиста теперішня вартість Проект з найменшим капіталовкладенням А 15,33р.

Список використаної літератури:

1. Івахненков С.В., Інформаційні технологіїв організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр.і доп. — К.: Знання. 2006. — 350 с.

2. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І., Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005.- 187 с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию