Реферат: Інформаційні системи в економіці та підприємництві

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститутпідприємництва та перспективних технологій

приНаціональному університеті “Львівська політехніка”

Факультетекономіки і підприємництва

Кафедраміжнародної економіки

Інформаційнісистеми

векономіці та підприємництві

МЕТОДИЧНІВКАЗІВКИ

довиконання індивідуальних завдань

длястудентів освітно-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

базовогонапряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

Затверджено

назасіданні кафедри міжнародної економіки

протокол№1 від 30 серпня 2007 р

Завідувач кафедри

міжнародної економіки

доц., к.е.н. Домарадзька Г.С.

Львів2007


ЗМІСТ

Загальні положення

Перелік завдань, вимоги до їхвиконання та критерії оцінювання

Література

Перелік електронних джерел інформації

Додаток 1. Карта самостійної роботистудента

Додаток 2. Перелік видів економічноїдіяльності

Додаток 3. Перелік підрозділіворганізації

Додаток 4. Зразок титульної сторінкизвіту


1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

Технічна йтехнологічна децентралізація, поява типових автоматизованих робочих місць іпотужних стандартних проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програмзумовлюють необхідність суттєвого підвищення рівня кваліфікації студентівекономічних спеціальностей в сфері обробки інформації, супроводу інформаційнихсистем та розробки альтернативних управлінських рішень.

Метоюзапропонованої індивідуальної роботи є розвиток у студента навичок роботи зсучасними інформаційними та комунікаційними технологіями як складової йогопрофесійної підготовки.

Робочою програмоюдисципліни «Інформаційні системи в економіці і підприємництві» передбаченовиконання індивідуального завдання, за яке студент максимально може отримати 60балів, а його виконання є умовою допуску до семестрового контролю (заліку). Індивідуальнезавдання виконується на аркуші формату А-4, згідно з варіантом та графікомвиконання, затвердженими лектором (див. Карту самостійної роботи студента –Додаток 1). Воно повинно містити особисті висновки студента з висвітлюваноїтематики, обсягом не менше 0,5 аркуша. Оформлення індивідуального завданняздійснюється відповідно до сучасних вимог. Текст слід набрати на комп’ютері 14шрифтом у 1,5 інтервали з полями: 3-1-1-1. Допускається текст, написаний відруки, але розбірливим, чітким почерком. Зразок титульної сторінки наведено вДодатку 4. В кінці роботи слід навести перелік, як мінімум 10-ти джерелінформації, використаних при виконанні даного індивідуального завдання, середяких обов’язково повинні бути: монографії, навчальні посібники та Інтернет-сторінки.


2. ПЕРЕЛІКЗАВДАНЬ, ВИМОГИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Завдання: Удосконалення інформаційноїсистеми підрозділу організації.

Дослідженняможливостей удосконалення інформаційної системи на підприємстві полягає впослідовному виконанні таких завдань:

1.        Описатипідприємство, його місію та дати характеристику його основним напрямкамдіяльності. Вид діяльності підприємства визначається на підставі перелікунаведеного в Додатку 2, відповідно до групи, в якій навчається студент (варіант1,2,3,4), та його порядковому номеру згідно з журналом викладача. Підрозділорганізації, що підлягає детальному дослідженню, вибирається студентом зДодатку 3 із узгодженням даного факту з викладачем, про що робиться запис ужурналі групи. Кількість управлінського персоналу і робітників, а також формавласності підприємства студентом визначається самостійно.

2.        Намалюватиструктуру управління підприємства, в якій буде окремо виділений вибраний вамипідрозділ. На цій схемі додатково вкажіть функціональні зв’язки.

3.        Описатипідрозділ, на базі якого розгортатиметься спеціалізована інформаційна система.Опишіть технологічні процеси (виробничі, інформаційні тощо), які характеризуютьпризначення цього підрозділу. Вкажіть функції (2-3) цього підрозділу.

4.        На основівказаних функцій сформулюйте задачі:

Ø  метарозв’язання;

Ø  вхіднідані;

Ø  шляхирозв’язання задачі (методи упорядкування – відбір, сортування, фільтрування,експертні підходи тощо)

Ø  вихіднідані;

Ø  вихіднаформа (чи документ) у якій буде представлено розв’язок задачі.

5.        Згідно з організаційноюструктурою управління опишіть інформаційні потоки, які пов’язані з вказанимизадачами (тобто охоплюють вхідні чи вихідні дані). Окремо вкажіть зв’язки ззовнішнім світом (якщо такі дані поступають ззовні). Для висвітлення цьогозавдання потрібно використати оперограму, маршрутно-технологічнукарту, документограму.

6.        Запропонуйтевласний варіант формування локальної обчислювальної мережі, яка б реалізувалазадачі у спеціалізованій інформаційній системі. Зверніть увагу на відповідністьорганізаційної структури управління у підрозділі і структури локальноїобчислювальної мережі.

Максимальнаоцінка за це завдання – 60 балів, з яких:

 - за повне тасамостійне і вчасне виконання всіх складових завдання – 16 балів;

 - за оформленняроботи згідно з вимогами – 4 бали;

 - за повне обґрунтуваннявикладеного в самостійній роботі матеріалу на підставі конспекту лекцій – 40балів.

Бальна оцінказменшується:

— за невчасневиконання – на 5 балів;

— за недостатнєрозкриття теми (по кожному завданню) – на 2 бали;

— за відсутністьпосилань на джерела інформації – на 5 бал;

— за недостатністьобгрунтування і недостатність самостійності

 при відповідях назадані питання при захисті роботи – на 10 балів.

— за невідповідністьвимогам до виконання даного завдання – на10 балів.


ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про інформацію”,К., 1992.(зі змінами)

2.      ЗаконУкраїни “Про науково-технічну інформацію”, К., 1993.(зі змінами)

3.      ЗаконУкраїни “Про захист інформації в автоматизованих системах”, К., 1994. (зізмінами)

4.      ЗаконУкраїни “Про електронні докумети та електронний документообіг”, К., 2003. (зізмінами)

6.      ЗаконУкраїни “Про електронний цифровий підпис”, К., 2003.и)

7.      Класифікаторвидів економічної діяльності. ДК 009:2005, К., 2005

8.      Класифікаторіноземних валют. Постанова НБУ №34 від04.02.98, К., 1998

9.      Кодиі кодування інформації. ДСТУ 3359-96, К., 1996

10. Береза А.М. Основи створенняінформаційних систем: Навч. посібн.- К.: КНЕУ, 1998.—140 с.

11. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А.,Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник.—К.:КНЕУ, 1997.—252 с.

12. Інформаційнісистеми і технології в економіці. Посібник. / За ред. В.С.Пономаренка  – К., ВЦ «Академія»,2002. – 544с.

13. В.П.Плескач, Т.Г.Затонацька.Електронна комерція. Підручник -К., Знання, 2007. – 535 с.

14. МеджибовськаН.С. Електронна комерція: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с.

15. Ананьєв О.М. Сервіси Internet:Навч.-метод.посібник для студ.вузів. — Л.: вид-во ЛКА, 2007. – 124 с.

16 Автоматизированные информационныетехнологии в экономике. Под. ред.  Г.А.Титоренко — М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, — 336 с.

17. Гордієнко І. В. Інформаційнісистеми в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост.  вивч. дисц. — К:КНЕУ, 1999. — 128 с.

18. Дибкова Л.М. Інформатика такомп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих  навчальних закладів. – К.:Видавничий центр „Академія”, 2002. – 320 с

19. Елесеева Т.П. Системамаркетинговой информации – основа регулирования спроса и  предложения. –Минск:Технологія, 1997, 204 с.

20. Інформаційні системи вменеджменті: Навч. Посібник / Ю.М. Мінаєв, В.П. Бочарников,  О.Ю. філімонова,М.М. Гузій. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 191 с.

21. Інформаційні системи вменеджменті: Навчальний посібник / Глівенко С.В., Лапін Є.В.,  Павленко О.О. таін. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 407 с.

22. Кондрашова С.С. Информационныетехнологии в управлении. Учебное пособие. – К.,  МАУП, 1998. с. 131с.

23. Лавінський Г.В. Автоматизованісистеми обробки економічної інформації. К. Вища школа, 1995.

24. Мур Джеффри, Уедерфорд Ларри Р.,и др. Экономическое моделирование в Microsoft  Exel, 6-е изд.: Пер. с англ. –М.: издательский дом «Вильямс», 2004. – 1024с.

25. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П.,Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в  маркетингу. К.: КНЕУ, 1999, — 328.

26. Проектування інформаційнихсистем: Посібник // За ред. В.С. Пономаренка. – К.:  Видавничий центр„Академія”, 2002. – 488 с.

27. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А.,Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних  систем. Навчальний посібник. — Київ, КНЕУ, 1997.

Перелік електронних джерел інформації

www.bank.gov.ua НБУ www.banking.com.ua Банківські видання www.companion.com.ua Журнал “Компаньйон” www.doc.gov U.S. Department of Commerce www.dol.gov U.S. Department of Labor (DOL) www.dot.gov U.S. Department of Transportation (DOT) www.econ.ag.gov Economic Research Service (ERS) www.finance.com.ua Курси валют www.imf.org Міжнародний валютний фонд (IWF) www.jetro.go.jp Зовнішньоторговельна організація Японії (JETRO) www.kitco.com Ціни на банківські метали www.mckinseyquarterly.com Економічний огляд МакКінсі www.oecd.org Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD) www.strategy.com.ua Журнал “Стратегії” www.ueplac.kiev.ua. TACIS. Тенденції української економіки www.ukrnet.ua Новини www.ukrstat.gov.ua Держкомстат України www.unog.ch Женевська штаб-квартира ООН www.stock.com.ua Торгівельна мережа України www.poshuk.com «Пошук», інформаційний бізнес-портал www.pricenews.com.ua Каталог товарів і послуг www.ukrbp.com Український бізнес-портал www.ufs.com.ua Український фінансовий сервер www.dengi-info.com Газета „Гроші” www.aval.ua Поштово-пенсійний банк «Аваль» www.usb.com.ua АКБ «Укрсоцбанк» www.upc.kiev.ua Український процесинговий центр www.uabankir.com Банківський портал www.ufg.com.ua Українська фінансова група www.businessweek.com Бізнес у світі — огляди www.belerp.com Огляд інформаційних економічних систем www.tenfore.ukrpack.net Інформаційні фінансові системи info.ua.net/fin.htpl Info.UA.NET- новини фінансових ринків www.e-uniondirect.com Довідник європейських фірм www.olap.ru Теорія та практика використання Оn-Line Analytical Processing www.delukr.cec.eu.int Корисні посилання на Інтернет сайти від Делегації Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусії www.olapreport.com Детальна інформація про ринок та продукти Оn-Line Analytical Processing. www.terf.ru Інформація про досвід реструктуризації підприємств в Росії. www.cfin.ru Корпоративне управління та інформаційні системи. www.osp.ru Журнали та статті по інформаційних технологіях. www.russianenterprisesolutions.com Проектування, розробка та впровадження корпоративних інформаційних систем. devbiz.narod.ru Матеріали по розвитку бізнесу та інформаційних систем. www.projectmanagement.ru Програмне забезпечення та методи управління проектами. www.rcsme.ru Ресурсний центр малого підприємництва. www.intelligententerprise.com Публікації присвячені стратегічним бізнес програмам. www.rusdoc.ru Велика база даних статей по інформаційних технологіях. www.fsforum.com Сервер обміну ідеями та інформацією між спеціалістами по фінансових системах. www.mcsa.ru Проектування, розробка та впровадження корпоративних інформаційних систем.

Додаток 1

Карта самостійноїроботи студента

з дисципліни„Інформаційні системи в економіці та підприємництві”

для студентівбазового напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

форма навчання –денна

семестр – шостий

Вид самостійної роботи Планові терміни виконання відповідно до робочої навчальної програми Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів

На одне

заняття

Разом 1. Систематичність і активність роботи під час лабораторних занять Модуль І 1.1. Підготовка до лабораторного заняття №№ 1.1, 2.1, 3.1 До кожного заняття відповідно розкладу Активна участь у лабора-торних заняттях, під час опитування теоретичного матеріалу, розв’язування завдань та проведення ана-літичної оцінки виконаної роботи 1 3 1.2. Підготовка і захист звіту по лабораторній роботі № 1.1 До кожної лабораторної роботи Перевірка виконаних робіт 5 5 1.3. Підготовка і захист звітів по лабораторних роботах № № 2.1, 3.1 До кожної лабораторної роботи Перевірка виконаних робіт 4 8  Модуль ІІ

1.4. Підготовка до лабораторних занять

№ № 4.1, 5.1

До кожного заняття відповідно розкладу Активна участь у лабора-торних заняттях, під час опитування теоретичного матеріалу, розв’язування завдань та проведення ана-літичної оцінки виконаної роботи 1 2 1.5. Підготовка і захист звіту по лабораторній роботі № 4.1 До кожної лабораторної роботи Перевірка виконаних робіт 4 4 1.5. Підготовка і захист звіту по лабораторній роботі № 5.1 До кожної лабораторної роботи Перевірка виконаних робіт 8 8 Всього:  30  2. Опрацювання теоретичного матеріалу  Модуль І 2.1. Опрацювання лекційного теоретичного матеріалу До кожної наступної лекції протягом семестру Оцінка активності сприй-няття нового лекційного матеріалу, здатності визна-чення взаємозв’язку із вже напрацьованим теоретич-ним матеріалом 1 2.2. Опрацювання теоретичного матеріалу, який заданий для самостійного вивчення Протягом семестру Опитування студентів на лекціях 3 Вид самостійної роботи Планові терміни виконання відповідно до робочої навчальної програми Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів

 

На одне

заняття

Разом

 

 Модуль ІІ

 

2.3. Опрацювання лекційного теоретичного матеріалу До кожної наступної лекції протягом семестру

Оцінка активності сприй-няття нового лекційного матеріалу, здатності визна-

чення взаємозв’язку із вже напрацьованим теоретич-ним матеріалом

1

 

2.4. Опрацювання теоретичного матеріалу, який заданий для самостійного вивчення Протягом семестру Опитування студентів на лекціях 3

 

2.5 Орігінальний погляд на створення ІС в підприємництві Протягом семестру Загальна світопоглядна оцінка студента 2

 

Всього 10

 

 3. Виконання завдань самостійного опрацювання

 

 Модуль І

 

3.1. Виконання індивіду-ального завдання Удосконалення інфор-маційної системи під-розділу організації

Видача –

ІХ тиждень

Контроль –

ХІІ тиждень

Перевірка частини викона-ної роботи під час індиві-дуальних консультацій  30

 

 Модуль ІІ

 

3.2. Письмове виконання індивідуального завдання Удосконалення інфор-маційної системи під-розділу організації Виконання – ХVІ тиждень Захист виконаної роботи під час індивідуальних консультацій та усної компоненти залікового контролю  30

 

Всього  60

 

Максимальна сумарна кількість балів, яку може набрати студент за СРС  100

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Лектор к.т.н. Бріскін

Затверджено назасіданні кафедри міжнародної економіки.

Протокол № 1 від30.08.2007 р.

Завідувач кафедриМЕ доц.., к.е.н. Домарадзька Г.С.


Додаток 2

Перелік видівекономічної діяльності

Варіант 1

1.        Рибальство,надання послуг у рибальстві

2.        Добуваннята збагачення кам'яного вугілля

3.        Добуванняприродного газу

4.        Добуваннязалізних руд

5.        Добуванняруд кольорових металів

6.        Переробленнята консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших угруповань

7.        Виробництвопродуктів борошномельно-круп'яної промисловості

8.        Виробництвочаю та кави

9.        Виробництвопродуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів

10.     Виробництвохарчових продуктів

11.     Виробництвоінших текстильних тканин

12.     Виробництвоготових текстильних виробів, крім одягу

13.     Виробництвокилимів та килимових виробів

14.     Виробництвотекстильних виробів

15.     Виробництвотрикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів

16.     Виробництвоодягу зі шкіри

17.     Виробництвоверхнього одягу

18.     Виробництвоспіднього одягу

19.     Виробництвохутра та виробів з хутра

20.     Виробництвогалантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів

21.     Виробництвовзуття

22.     Тиражуваннязвукозаписів

23.     Тиражуваннявідеозаписів

24.     Тиражуванняпрограмного забезпечення

25.     Виробництвоцегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

26.     Виробництвовиробів з бетону для будівництва

Варіант 2

1.        Виробництвочавуну, сталі та феросплавів

2.        Виробництвоінших кольорових металів

3.        Виробництводвигунів та турбін

4.        Виробництвопідшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів

5.        Виробництвомашин та устаткування загального призначення

6.        Виробництвомашин та устаткування для сільського та лісового господарства

7.        Ремонт,технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для сільського талісового господарства

8.        Виробництвоверстатів для оброблення металу

9.        Ремонт,технічне обслуговування та монтаж верстатів

10.     Виробництвопортативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів

11.     Ремонт,технічне обслуговування та монтаж верстатів

12.     Виробництвомашин та устатковання для добувної промисловості та будівництва

13.     Ремонт,технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виготовленнятекстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів

14.     Ремонт,технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виробництва паперута картону

15.     Виробництвомашин та устаткування спеціального призначення.

16.     Виробництвоелектричних ламп та освітлювального устаткування

17.     Виробництвоелектричного устаткування

18.     Виробництвоавтомобілів

19.     Технічнеобслуговування та ремонт автомобілів

20.     Виробництвомеблів для сидіння

21.     Виробництвомеблів для офісів та підприємств торгівлі

22.     Обробленняметалевих відходів та брухту

23.     Обробленнянеметалевих відходів та брухту

24.     Виробництвоелектроенергії

25.     Передачаелектроенергії

26.     Розподіленнята постачання електроенергії

Варіант 3

1.        Виробництвогазу

2.        Розподіленнята постачання газу

3.        Розбираннята знесення будівель; земляні роботи

4.        Виготовленнякаркасних конструкцій і покрівель

5.        Будівництводоріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд

6.        Іншіспеціалізовані будівельні роботи

7.        Електромонтажніроботи

8.        Монтажніроботи

9.        Покриттяпідлог та облицювання стін

10.     Малярніроботи та скління

11.     Оптоваторгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

12.     Оптоваторгівля іншими продуктами харчування

13.     Оптоваторгівля текстильними товарами

14.     Оптоваторгівля хутряними виробами та доповненням до одягу

15.     Оптоваторгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатамиз них

16.     Оптоваторгівля верстатами

17.     Оптоваторгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

18.     Оптоваторгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажноговиробництва

19.     Оптоваторгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням

20.     Оптоваторгівля офісною технікою та устаткуванням

21.     Оптоваторгівля електронними компонентами та устаткуванням

22.     Оптоваторгівля сільськогосподарською технікою

23.     Ремонтінших побутових виробів та предметів особистого вжитку

24.     Діяльністьготелів

25.     Діяльністьїдалень

26.     Діяльністьавтомобільного вантажного транспорту

Варіант 4

1.        Грошовепосередництво

2.        Біржовіоперації з фондовими цінностями

3.        Допоміжнадіяльність у сфері фінансового посередництва

4.        Купівлята продаж нерухомого майна

5.        Здаванняв оренду власного нерухомого майна

6.        Діяльністьагентств нерухомості

7.        Розробленнястандартного програмного забезпечення

8.        Інші видидіяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

9.        Інша діяльністьу сфері інформатизації

10.     Дослідженняі розробки в галузі природничих наук

11.     Дослідженняі розробки в галузі технічних наук

12.     Дослідженняі розробки в галузі гуманітарних наук

13.     Дослідженняі розробки в галузі суспільних наук

14.     Діяльністьу сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

15.     Діяльністьу сфері фотографії

16.     Наданнясекретарських послуг та послуг з перекладу

17.     Діяльністьтелефонних центрів

18.     Регулюваннята сприяння ефективному веденню економічної діяльності

19.     Діяльністьу сфері юстиції та правосуддя

20.     Загальнасередня освіта

21.     Позашкільнаосвіта

22.     Іншадіяльність у сфері охорони здоров'я людини

23.     Збираннята знищення інших відходів

24.     Збиранняі оброблення стічних вод

25.     Прибираннясміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності

26.     Діяльністьмузеїв та охорона історичних місць і будівель


Додаток 3

Перелікпідрозділів організації

1.        Відділмаркетингу

2.        Фінансовийвідділ

3.        Планово-економічнийвідділ

4.        Відділкадрів

5.        Відділзв’язків з громадськістю

6.        Відділзбуту

7.        Зовнішньоекономічнийвідділ

8.        Відділконтролінгу

9.        Відділлогістики

10.     Відділконтролю якості

11.     Відділголовного конструктора

12.     Відділголовного технолога

13.     Відділголовного енергетика

14.     Відділпостачання

15.     Відділ управлінняпроектами

16.     Відділрозвитку виробництва

17.     Бухгалтерія


Додаток 4

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститутпідприємництва та перспективних технологій

при Національномууніверситеті “Львівська політехніка”

Факультетекономіки і підприємництва

Кафедраміжнародної економіки

ІНФОРМАЦІЙНІСИСТЕМИ

І ТЕХНОЛОГІЇ ВЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

студента групи____________

прізвище

______________________200___

 місто

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию