Реферат: Інформаційні ресурси економічної діяльності

ПВНЗ«ЄВРОПЕЙСЬКМЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МатвієнкоО.В.

 Інформаційніресурси економічної діяльності

Конспектлекцій і практичних занять

Київ-2008


ЗМІСТ

Вступ

Заняття №1 Національні інформаційні ресурси України умережі Інтернет

Заняття №2 Оцінювання характеристик джерел інформації

Заняття №3 Підготовка інформаційно-аналітичного оглядуконкретної галузі (джерелознавчий бібліографічний огляд)

Заняття №4 Оцінювання рейтингів представників еліти(ділової, наукової, політичної) за формальними характеристиками публікацій

Заняття №5 Моніторинг згадувань об’єктів (подій) умережі Інтернет

Заняття №6 Інформаційне забезпечення кадровогоменеджменту

Заняття №7 Експертне оцінювання характеристикінформаційно-пошукових систем мережі Інтернет

Заняття №8 Аналіз організаційного середовища.Структура інформаційних потоків організації

Заняття №9 Організація діяльності відділу управлінняінформаційними ресурсами

Заняття №10 База даних Інтернет-ресурсів (запредметними галузями)

Заняття №11 Аудит комунікативної політики організації(на основі ресурсів мережі Інтернет)

Висновок

Перелік використаної літератури


Вступ

 

Інформаційніресурси є основою, на якій ґрунтується інформаційно-аналітична діяльність.Знання формування та використання інформаційних ресурсів, особливо електроннихє основою для сучасного інформаційного забезпечення споживачів. Сучаснесуспільство, в життя якого все більше впроваджуються новітні інформаційнітехнології, вже не може забезпечувати ефективне економічне зростання безвикористання інформації, перш за все в економічній діяльності. Отриманнятеоретичних знань та набуття практичних навичок у процесах формування,зберігання та використання інформаційних ресурсів є необхідною умовоюкваліфікаційної характеристики сучасного документознавця – інформаційногоаналітика. «Інформаційніресурси економічної діяльності» є фаховою дисципліною для підготовки фахівцівзі спеціальності «Документознавство та інформаційно-аналітичнадіяльність”. Вона дає теоретичні та практичні знання з питань формування тавикористання інформаційних ресурсів в економічній сфері.Метанавчальної дисципліни – надати цілісне теоретичне уявлення тапрактичні знання про інформаційні ресурси економічної діяльності, сформуватипрактичні навички обробки економічної інформації.Завдання курсу:

·         Надатизнання для теоретичного представлення про систему інформаційних ресурсівінформаційної діяльності як об’єкт дослідження.

·         Висвітлитиосновні етапи формування створення, збереження та використання системиінформаційних ресурсів як цілісного явища.

·         Розглянутиосновні сучасні методи здобування економічних знань на основі інформаційнихресурсів.

·         Надатитеоретичні практичні знання щодо інформаційних ресурсів глобальної світовоїмережі Інтернет та ознайомити з сучасними методами пошуку економічноїінформації в мережі Інтернет.

·         Означитипроблеми та надати теоретичні і практичні знання щодо побудови системтехнічного захисту інформаційних ресурсів економічної діяльності.

·         Надатипрактичні знання щодо використання інформаційних ресурсів в економічнійдіяльності

·         Датихарактеристику конкретних інформаційних ресурсів у конкретних інформаційнихсистемах, в тому числі в Українському інституті науково-технічної і економічноїінформації та системі НТІ загалом.

Знання та уміння студентів

Студент повинензнати: джерела пошуку економічної інформації, її характеристики, сучаснітехнологічні процеси інформаційного забезпечення економічних процесів, технологіїпідготовки і опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів в економічній інауково-технічній сферах.

Студент повиненвміти:

У результатіосвоєння дисципліни у студентів формуються практичні навички, необхідні для:

·    проводитипошук та аналіз інформаційних ресурсів економічної діяльності, представлених умережі Інтернет;

·    застосуватиу практичній роботі методи та системи добування знань з інформаційних ресурсівекономічної діяльності;

·    визначатипринципи та основи побудови конкретних інформаційних систем в сфері економіки;

·    застосуватиотримані знання при використанні систем технічного захисту інформаційнихресурсів економічної діяльності;

·    ефективновикористовувати інформаційні ресурси науково-технічної і економічноїінформації;

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі:

Теоретичніпитання дисципліни розкриваються на лекціях, закріплюються на практичнихзаняттях та в процесі самостійної роботи студентів. Практичні заняття надаютьможливості використовувати знання, здобуті на лекціях.


Заняття№1

Національніінформаційні ресурси України у мережі Інтернет

 

Урядова тапарламентська інформація у мережі Інтернет

Подання органами державноївлади інформації у мережі Інтернет є одним найбільш дієвих способів взаємодіївлади і суспільства. Сайт органу державної влади є відкритим ізагальнодоступним інформаційним ресурсом, використання якого здійснюєтьсябезоплатно, однак, сайт можемістити також інформацію обмеженого доступу.

До сайта органудержавної влади висуваються певні вимоги:

­ представлення інформаціїпро орган влади, його місцезнаходження, наявність контактної інформації, визначення умов і форм використанняматеріалів сайта;

­ забезпеченняцілодобового контролю за працездатністю сайта;

­ з метоюзапобігання створенню нерівних умов для різних користувачів для доступу досайта не повинні пред’являтись завищені вимоги до апаратного і програмногозабезпечення;

­ дотриманняпринципу поваги до практики інформаційного обміну у мережі Інтернет(відсутність відповідей на звертання громадян і організацій є неприйнятноюпрактикою);

­ обмеження на сайтіоргану державної влади інформації, джерелом якої виступають треті особи (увипадку, якщо така інформація наявна, орган влади повинен визначити межі своєївідповідальності за її повноту і достовірність);

­ коженелектронний документ повинен мати власну унікальну адресу, має публікуватисьінформація про дату його розміщення, а також забезпечуватись довготривалезберігання оновлюваної інформації;

­ розміщенняінформації про умови використання сайта.

Пошук урядових ресурсівУкраїни доцільно починати з урядового порталу України (http://www.kmu.gov.ua). Повний список адрес серверівпарламентів світу представлений на сайті Міжпарламентського союзу(www.ipu.org/english/parlweb.htm).

Пошук парламентськоїінформації України — з сайту Верховної Ради України (www.rada.kiev.ua).

Інформаційніресурси архівів у мережі Інтернет

Архіви зберігаютьнайрізноманітніші види документів з усіх сфер суспільної і особистої діяльності:управлінську документацію, документи особового походження, картографічні документи,науково-технічну документацію, кіно-, фото-, фоно-, відедокументи, документи церковнихконфесій тощо.

Метоюфункціонування сайтів архівних установ є популяризація архівної справи,розширення доступу громадян і організацій до архівних матеріалів, надання інтерактивнихпослуг, висвітлення діяльності архівних установ, висвітлення змісту періодичнихвидань з архівної справи. Сайти архівів виконують такі функції: надання дляширокого кола користувачів науково-довідкового апарату архівів, інформування продіяльність архівних закладів, надання інформації про склад і зміст архівних документів,подання законодавчої, нормативної та методичної бази функціонування архівних установ,висвітлення змісту публікацій (з повними текстами) з архівної справи.

Пошук інформації,яка надається архівами України, можна починати з порталу “Архіви України” (http://www.archives.gov.ua/).

Бібліотечно-бібліографічніресурси мережі Інтернет

У мережі Інтернетпредставлено значну кількість бібліотечнобібліографічних інформаційних ресурсівяк у вигляді бібліотечної реклами, так і з власне бібліографічною інформацією,яка міститься у електронних каталогах. Крім цього, бібліографічна інформація розташовуєтьсяна серверах наукових і освітніх закладів, які представляють доступ до своєїнаукової продукції – періодичним виданням у електронній формі, при чому як набібліографічному рівні, так і на повнотекстовому.

Бібліографічнаінформація може надаватись також серверами видавництв та книготорговельних організацій,спеціальними службами, які забезпечують рефератами або анотаціями журнальних статейта інших друкованих матеріалів та ін.

Сайт найбільшоїбібліотеки України – Національної бібліотеки України м.В.В.Вернадського(www.nbuv.gov.ua), який містить гіперпосилання на провідні бібліотеки світу іУкраїни.

Мета роботи:опанувати пошук національних інформаційних ресурсів України, представлених умережі Інтернет.

Хід роботи:

1. Ознайомитись зурядовими, парламентськими, архівними та бібліотечними ресурсами мережіІнтернет за наведеними адресами порталів.

2. Проаналізуватипредставлені ресурси. Порівняти склад і структуру інформаційних ресурсів, дояких надається доступ. Скласти порівняльну таблицю (поставити знаки + та -).

Таблиця

Тип (назва) ресурсу, web-адреса Доступ до електронного каталогу або пошук по сайту Доступ до повних текстів електронних документів Посилання на інші інформаційні ресурси мережі Інтернет

3. Оформити звіт.

Заняття№2

Оцінюванняхарактеристик джерел інформації

 

Загальнівідомості

Можливість іефективність використання інформації обумовлена показниками її якості, серед якихрепрезентативність, змістовність, достатність, доступність, актуальність,своєчасність, точність, достовірність.

Джереламиінформації є передбачені або встановлені Законом носії інформації: документи таінші носії інформації, які являють собою матеріальні об'єкти, що зберігають інформацію,а також повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.

За періодичністювидання поділяють на:

­ неперіодичне — виходятьодноразово, їх повторення заздалегідь не передбачено (книги обсягом більше 48сторінок, брошури від 4 до 48 сторінок, матеріали конференцій);

­ періодичне видання– видання, що виходять через певні проміжки

часу, має заздалегідьвизначену щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформленихвипусків, які не повторюються за змістом.

Інформаційніресурси мережі Інтернет використовуються у інформаційному забезпеченні з метоюузагальнення наявних підходів і складання системного уявлення про предмет дослідження.Мережовим інформаційним ресурсам притаманні такі недоліки:

­ неповнота,фрагментарність;

­ неактуальність(поповнення і оновлення відбуваються епізодично, може бути представленазастаріла і неточна інформація);

­ необов’язковість(ресурс може з’являтись і зникати, для періодичних – затримуватись з виходом,перестати підтримуватись та ін.).

До джерелінформації пред’являються такі вимоги:

­ оперативність –поява і розповсюдження інформації у короткі терміни;

­ повнота –наявність всіх найбільш суттєвих даних, які характеризують предмет повідомленняу всіх можливих аспектах;

­ новизна –наявність максимальної кількості нових відомостей, не відомих раніше;

­ достовірність –наявність мінімуму викривлень (спотворень) порівняно з реально одержанимирезультатами або фактичним станом справ;

­ стислість –властивість інформації бути представленою у мінімальному знаковому обсязі змаксимальним збереженням змісту.

Хід роботи:

1. Визначитивідносну цінність різних джерел інформації з точки зору їх використання усистемі інформаційного забезпечення управління. Провести експертне опитуваннястосовно того, якою мірою різні види джерел інформації задовольняють вимогамоперативності, повноти, новизни, достовірності, стислості (використовується5-бальна шкала оцінювання).

2. Таблиця заповнюєтьсякожним студентом як експертом

Таблиця 1

 Вимоги Види джерел

Засоби

масової

інфор-

мації

Періодична

література

Непе-

ріодична

література

Рекламна

документа-

ція

Інтернет

Урядові

та відомчі

акти,

закони

Конфере-

нції,

наради

Джерела

усної

інфор-

мації

Оперативність Повнота Новизна Достовірність Стислість

 За результатами індивідуальноїекспертизи заповнити зведену табличну форму за кожним з видів вимог для висловлюваньвсіх експертів, якими виступають студенти групи, і таким чином, одержати груповуекспертну оцінку джерел інформації. наведено у


Таблиця 2

Оперативність

Види джерел Експерти 1 2 … n Засоби масової інформації Періодична література ………. Конференції, наради Джерела усної інформації

Від викладачаодержати оцінки експертів-професіоналів (Додаток 1).

Виконати трипарних порівняння: студент — група, студент – професіонали, група — професіонали.

Побудувати графік,на якому відобразити власні оцінки, оцінки експертів-професіоналів, оцінкигрупи студентів-експертів.

Оформити роботу увигляді звіту.

Заняття№3

Підготовкаінформаційно-аналітичногоогляду конкретної галузі (джерелознавчий бібліографічнийогляд)

 

Загальнівідомості

Джерелознавчийбібліографічний огляд – вторинний документ, який містить систематизовані іузагальнені відомості про характер, призначення і тематику первиннихнауково-технічних видань з проблеми, предмета. Первинний документ або первинне джерелоінформації фіксує результат будь-якого виду людської діяльності (наукової,виробничої, суспільної та ін.). Вторинні документи (бібліографічний опис,анотація, реферат, переклад) і джерела вторинної інформації виникають у результатіаналітикосинтетичної переробки первинних документів. Вся множина первинних івторинних документів, а також джерел інформації, які цілеспрямовано передаютьсяінформаційними каналами від відправника до споживача, називаєтьсядокументальним інформаційним потоком.

 Мета роботи:виконати джерелознавчий бібліографічний огляд щодо характеру, призначення і тематикипервинних видань, які відображають сферу інформаційного менеджменту.

 Хід роботи:

1. Користуючисьфондами і каталогами бібліотеки (університету, Національної бібліотеки,Парламентської бібліотеки або ін.) дослідити документальний інформаційний потікза заданою тематикою (напр. Назвою спеціальності, за якою навчаються студенти).Структуру документального потоку можуть складати газети, журнали, автореферати

дисертацій, книги(монографії, навчальні посібники) за певний період (напр., останні 5 років).

2.        Сформуватиінформаційний масив за обраною темою, скласти список знайдених джерел (назвикниг, журналів, газет, у яких розглянуто різні аспекти заданої теми).

3. Розкрити структуру документальногоінформаційного потоку. Побудувати діаграму, на якій у %-му відношенні представитиструктуру документального потоку на задану тематику (приклад на рис.1).Побудувати графік, який би відображав динаміку документального потоку за роками(приклад на рис.2).

4. Зробити висновки щодо кількісногота якісного складу документального інформаційного потоку, а також оцінити впливі взаємодію важливих чинників соціально-економічного та політичного характеру надосліджувану проблему.

 />Рис. 1

/>

Рис. 2

Заняття№4

Оцінюваннярейтингів представників еліти (ділової, наукової, політичної) за формальнимихарактеристиками публікацій

 

Загальні відомості

Роботаґрунтується на одному з методів, що застосовуються при ситуаційному аналізі, прогнозуванніполітичних процесів, ситуації в регіонах, оцінці активності при проведенніполітичних (в тому числі виборчих) кампаній, в наукових закладах – для встановленняактивності участі спеціалістів у житті міжнародної професійної спільноти, внескув розвиток наукових напрямів, оцінюванні діяльності бізнес-структур на ринку іокремих представників бізнесу — методі об’єктивного оцінювання публікаційноїактивності за формальними характеристиками публікацій.

Мета роботи: навчитисьзастосовувати методи об’єктивної оцінки рейтингів шляхом дослідженняпублікаційної активності.

Хід роботи:

1. Сформуватисписок видань. Відбір здійснюється залежно від ймовірної наявності у виданніматеріалів потрібної тематики.

2. Виконати добірматеріалів, опублікованих за одиницю часу (день/тиждень/місяць).

3. Застосовуючиметод контент-аналізу дослідити публікації у газетних та журнальних виданнях заобраний період стосовно політичної (ділової, культурної тощо) еліти України.

Дані занести втаблицю.

Політична таділова еліта в пресі України

п/п

Ім'я, прізвище Особисті публікації Згадується в газетах вересень, 2009 жовтень, 2009 вересень, 2009 жовтень, 2009

4. Побудуватитаблицю розподілу публікацій за типами.

Наприклад

/>

Дана робота можебути виконана з використанням ресурсів мережі Інтернет.

5. Рейтингпублікації певного типу визначається як:

Рейтинг типупублікації = Кількість публікацій в загальному масиві/частота публікацій даноготипу

6. Для кожного зпредставників визначити рейтинг особистих публікацій і рейтинг згадувань.Обчислити публікаційний рейтинг кожного з представників за формулою:

Публікаційнийрейтинг представника = Кількість публікацій за роками (за типом)*Рейтинг публікаціїданого типу. Дані занести в таблицю.


Наприклад:

Прізвище Кількість за роками Рейтинг особи 2008 2009

Аналогічнозаповнюється Таблиця „Згадування в газетах”.

Побудувати заодержаними значеннями діаграми.

Оформити роботу, представитивикладачу побудовані діаграми, захистити роботу.

Заняття№5

Моніторингзгадувань об’єктів (подій) у мережі Інтернет

 

Загальнівідомості

Подієвий аналіз єодним із найбільш розповсюджених методологічних засобів вивчення динаміки політичнихситуацій. Методика івентаналізу ґрунтується на спостереженні за розвитком таінтенсивністю подій з метою визначення тенденцій еволюції геополітичноїобстановки на міжнародній арені.

Моніторинг — безперервне спостерігання за станом оточуючого середовища з метою управлінняним шляхом своєчасного інформування про можливості настання несприятливих,критичних або неприпустимих ситуацій. Моніторингові дослідження широко застосовуютьсядля вивчення різноманітних об’єктів соціокультурного поля з метою прогнозу їхрозвитку.

Моніторингові дослідженняпередбачають одержання статистичних або змістових показників, які характеризуютьоб’єкт спостереження і які можна виміряти. Система спостережень будується нафіксації дискретних кількісних характеристик об’єкта спостереження, накопичуванніцих відомостей і на можливості шляхом інтелектуальної інтерпретації одержанихвідомостей зробити висновки про якісний стан об’єкта. Моніторинг ґрунтується наспостереженні типових рис у поведінці об’єктів спостереження і на своєчаснійфіксації на їх фоні різних відхилень від норми.

Хід роботи

1.        Визначитиоб’єкт (особу, організацію або подію), відносно якого буде здійснюватисьмоніторинг.

2.        Визначитисайти (новинні, органів державної влади або ін.), які будуть використані якінструмент дослідження.

3.        Визначитиперіод (напр. 07.12.2008-22.09.2009 щотижня), протягом якого буде здійснюватисьдослідження.

4.        Протягом визначеногоперіоду здійснювати моніторинг згадувань об’єкта (події), кількісні показники

5.        Побудуватиграфік (див.приклад).

Приклад графіка

/>

6. Зробитивисновки щодо причин і тенденцій динаміки зафіксованих характеристик об’єктаспостереження.

Заняття№6

Інформаційнезабезпечення кадрового менеджменту

 

Загальні відомості

З метою атестації,адаптації персоналу і моніторингу ефективності кадрового менеджменту доцільнозастосовувати експертні опитування. Ця методика дає змогу відслідковувати стансоціально-психологічного клімату в організації, проводити оцінку задоволеностіперсоналу, вивчати особливості організаційної культури тощо.

Основним інтегральнимчинником, який позитивно впливає на професійну діяльність особистості, єпривабливість для неї самої виконуваної роботи. Компонентами цього чинника є:

1. Чинники прийнятності(необхідні, але не достатні):

− політикафірми і адміністрації

− умовиробочого оточення

− заробітнаплатня

− міжособистіснівідносини (в т.ч. з керівництвом)

− ступіньбезпосереднього контролю за роботою (рівень регламентації, концепція роботи запринципами досягнення заданих цілей, за принципом виконаних завдань тощо);

2. Мотиваційні чинники(достатні для підвищення продуктивності праці):

− досягненнявизнаного особистого успіху;

− просуванняпо службі;

− визнаннярезультатів роботи;

− високийступінь відповідальності;

− можливістьтворчого зростання.

 Мета роботи: виконатидослідження соціально-професійних уподобань членів колективу і порівняти їх з результатамитаких самих досліджень у США і Росії.

 Хід роботи:

1. Для оцінки відносноїзначущості чинників привабливості роботи необхідно виконати ранжування чинників(за 10-бальною шкалою: 1 – мінімальна значущість, 10-максимальна) і порівняти зрезультатами опитування працівників у США і Росії (Додаток 2).

2. Оцінити іпорівняти ранги чинників:

­ між студентами вгрупі, виконавши аналіз загальних уподобань групи;

­ між показникамистудентів групи і показниками, одержаними у США і Росії.

Таблиця

п/п

Чинники, які роблять роботу більш

привабливою

Робить роботу більш

привабливою

Стимулює працювати

більш інтенсивно

Студент Середнє Студент Середнє 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Робота без значних напружень і стресів 2 Зручне розташування 3

На робочому місці немає шуму і

будь-яких забруднень оточуючого середовища

4 Робота з людьми, які викликають симпатію 5 Хороші відносини з безпосереднім керівництвом 6 Достатня інформація про те, що взагалі відбувається у фірмі 7 Гнучкий темп роботи 8 Гнучкий робочий час 9 Значні додаткові пільги 10 Справедливий розподіл обсягів робіт

Виконати аналізодержаних даних, пояснити результати.

Оформити звіт


/>

Заняття№7

Експертнеоцінювання характеристик інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет

 

Загальнівідомості

Експертні оцінки- це думки висококваліфікованих спеціалістів-професіоналів, висловлені увигляді змістової, якісної або кількісної оцінки об’єкта, призначені длявикористання при прийнятті управлінських рішень.

Експертизи можутьбути:

— індивідуальні іколективні;

— з обміномінформацією між експертами і без обміну;

— анонімні івідкриті.

Підготовка рішеньздійснюється на основі всієї сукупності інформації про ситуацію, її ретельногоаналізу і оцінок.

Предметекспертного оцінювання — інформаційно-пошукова система мережі Інтернет.Критерії оцінювання:

— за об’єктивнимихарактеристиками (розвиненість інформаційно-пошукової мови системи, кількість знайденихпосилань за запитом певною мовою, наявністю або відсутністю дій (або інформаціїна екрані), які не мають безпосереднього відношення

до змістувиконуваного завдання);

— за суб’єктивнимикритеріями (простота вивчення, суб’єктивна задоволеність).

Відомості щодохарактеристик пошукових систем

Булів пошук — Boolean search – інформаційний пошук за запитом, побудованим з використанням операційбулевої алгебри: AND, OR і NOT.

Використання булевихоперацій істотно підвищує ефективність пошуку. Особливості конкретної мови запитіввикладені у описах пошукових систем.

ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ

Оператор Опис

AND Логічне Ідозволяє знайти документи, у яких присутні всі пошукові терміни, об’єднані цимоператором

NOT Логічне НЕ дозволяєвиключити із результатів пошуку документи, які містять термін, що знаходитьсяпісля оператора. Наприклад, у запиті освіта NOT вища із списку результатівбудуть знайдені ті документи, у яких є слово освіта, але немає слова вища.

OR Логічне АБОдозволяє знайти документи, які містять хоча б одне із слів запиту. Наприклад, узапиті менеджмент OR управління будуть знайдені документи, які містять або словоменеджмент, або слово управління.

Мета роботи: організуватиі провести експертизу та підготувати експертний висновок для прийняття рішення провикористання інформаційно-пошукової системи Інтернет.

Хід роботи:

1. Сформуватиекспертну комісію.

2. Визначитикритерії, за якими буде проведено експертизу (приклад наведено у табл.1).

3. Обґрунтуватисклад експертної комісії.

4. Підготувати длякожного експерта оцінювальний лист, у якому крім кількісних оцінок (або оцінкинаявності або відсутності відповідного показника) мають бути наявні такожякісні оцінки.

Критерій оцінювання (приклад) Інформаційно-пошукова система Google.com meta-ukraine.com Yandex.ru Rambler.ru

Можливості розширеного пошуку (OR, NOT, за заголовком сторінки,

за різними граматичними формами слова, за

цитатою та ін.)

Повнота видачі (за запитом українською

мовою)

Зручність інтерфейсу

5.        Підготуватиекспертний висновок щодо характеристик обраних для експертизиінформаційно-пошукових систем.

6.        Оформитизвіт.

Заняття№8

Аналізорганізаційного середовища. Структура інформаційних потоків організації

 

Загальнівідомості

Інформаційнийпотік – документальна інформація, яка знаходиться у впорядкованому русі зазаданими напрямками з фіксованими початковими, проміжними та кінцевими точками.Інформаційний потік характеризується: джерелом виникнення, напрямом, періодичністю,ступенем сталості, структурою, обсягом і щільністю, видом носія інформації, інформаційноюємністю окремих повідомлень, ступенем використання.

Горизонтальнийінформаційний потік пов’язує органи управління, які знаходяться на одномурівні. Вертикальний інформаційний потік пов’язує органи управління різнихрівнів. Вертикальний інформаційний потік може бути висхідним і низхідним, тобтоспрямованим від вищих органів управління до нижчих і навпаки.

/>

Рис. 1. Видиінформаційних повідомлень у офісі

Розрізняютьчотири види інформаційних потоків у організації:

1. Обмін між організацієюта зовнішнім середовищем (маркетинг, реклама, зв’язки з громадськістю).

2. Міжрівневийобмін інформацією в організації:

— нисхідні потокиінформації, якими повідомляють персоналу про поточні завдання, конкретнідоручення, зміну пріоритетів та ін.;

— висхідні потокиінформації – звіти про виконання завдань, пропозиції з удосконалення технологіїта ін., за допомогою яких керівництво інформують про поточні та можливіпроблеми, про можливі варіанти рішень.

3. Горизонтальнийобмін інформацією:

— нарадикерівників суміжних підрозділів, задіяних у виконанні спільних завдань;

— нарадикерівників підрозділів, які мають схожі виробничі завдання;

— робота у межахробочих груп (управління проектом).

4. Неформальнийобмін інформацією:

— обговореннявиробничих питань під час неформальних зустрічей (під час обідньої перерви,святкових заходів та ін..);

— чутки, основноюпричиною яких є дефіцит офіційної інформації.

Хід роботи:

1. Дослідитиструктуру і зміст інформаційних потоків, які надходять до підприємства і циркулюютьвсередині його (на прикладі факультету, університету, бібліотеки тощо).

2. Побудуватисхему інформаційних потоків у організації.

3. Описатихарактеристики інформаційних потоків (приклад у табл.1).

Таблиця

Назва нформаційного

потоку

Джерело

виникнення

Напрям Періодичність Структура Вид носія

Заняття№9

Організаціядіяльності відділу управління інформаційними ресурсами

 

Загальнівідомості

Інформаційний менеджментпредставляє персонал інформаційних підрозділів як один з пріоритетних ресурсів,який реалізує інформаційну стратегію організації.

Управління інформаційнимперсоналом організації – комплекс управлінських заходів, які забезпечуютьвідповідність кількісних і якісних характеристик персоналу та спрямованості і мотиваціїйого професійної діяльності цілям і завданням організації.

Системауправління інформаційними ресурсами організаційно базується на розробці положенняпро відділ управління інформаційними ресурсами. Зміст діяльності і призначення відділувизначається, виходячи з таких підсистем загальної системи діяльностей: документно-інформаційніресурси – управління інформаційною діяльністю – комунікації.

З метою підвищенняефективності діяльності організацій пропонується введення посади CIO (ChiefInformation Officer) – професійного менеджера, який має системний стратегічнийпогляд на бізнес, поєднує компетенції менеджера і фахівця з інформації,інформаційних потоків і структур, бере на себе відповідальність за формуванняінфраструктури для створення єдиної інформаційної системи підприємства,відповідає за організацію всіх інформаційних потоків всередині організації, заїї представлення у зовнішньому середовищі, відповідає за забезпеченняінформацією всіх функціональних спеціалістів компанії і керівників; має знанняі навички формування і використання інформаційних ресурсів в управлінніпідприємствами і бізнес-процесами.

Відповідно до загальноїструктури організації та завдань, що перед нею постають, спрямованість діяльностівідділу управління інформаційними ресурсами може визначатись у таких напрямах:відділ зв’язків з громадськістю, інформаційно-аналітичний відділ, інформаційна служба,яка працює за принципом інформаційно-технологічного підрозділу, щоспеціалізується на збиранні, обробці, зберіганні та розповсюдженні документальної,документально-фактографічної і фактографічної інформації, маркетинговий відділтощо

Мета роботи: наоснові загальносистемних принципів діяльності інформаційно-технологічних підрозділів,які спеціалізуються на збиранні, обробці, зберіганні і розповсюдженні документальної,документальнофактографічної і фактографічної інформації для цілей інформаційно-аналітичногозабезпечення сформулювати типові завдання діяльності у кожній із підсистемдіяльності, визначити перелік умінь, необхідних фахівцю для виконання цихзавдань.

Хід роботи:

1. Визначитиперелік типових завдань діяльності, які будуть виконуватись відділом відповіднодо об’єкту діяльності: документно-інформаційні ресурси – управління інформаційноюдіяльністю – комунікації. Типові завдання діяльності описані функціямименеджменту (планування, організація, контроль).

2. Відповідно докожного з об’єктів діяльності та типових завдань діяльності обрати із списку(або визначити самостійно) відповідні вимоги до персоналу, визначити уміння інавички, які повинні мати працівники, які будуть працювати у відділі управлінняінформаційними ресурсами.

3. Заповнититаблиці (приклад — табл.1, 2, 3).

Таблиця 1

Документно-інформаційніресурси

Типове завдання діяльності Уміння

-         планування комплексу інформаційних ресурсів для забезпечення цілей діяльності організації

— аналіз інформаційних потреб користувачів

— організація інформаційного забезпечення діяльності організації і її співробітників;

— створення умов для зберігання нормативної, довідкової та архівної інформації;

— автоматизована підтримка технологічних процедур роботи з документами;

— контроль використання інформаційних ресурсів;

Таблиця 2

Управлінняінформаційною діяльністю

Типове завдання діяльності Уміння — розробка стратегічних напрямів розвитку інформаційної діяльності організації,

— здійснення ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем

— здійснення окремих робіт з розробки і впровадження інформаційних систем, Веб-сайта організації та ін.;

— управління діяльністю підрозділів, які здійснюють інформаційну діяльність, розробка посадових інструкцій співробітників — контроль інформаційної безпеки організації;

Таблиця 3

Комунікації

Типове завдання діяльності Уміння

— застосування інформаційних технологій для здійснення ефективних комунікацій як всередині організації, так і з зовнішнім середовищем;

— планування зовнішніх і внутрішніх комунікацій, підтримка доступу до віддалених інформаційних джерел і фондів;

— організація комунікацій у глобальному інформаційному середовищі мережі Інтернет;

— адаптація інформаційних ресурсів підприємства до розповсюдження їх через глобальні інформаційні мережі

— комунікації у процесах прийняття

управлінських рішень;

— оцінка ефективності основних комунікативних каналів

Заняття№10

База данихІнтернет-ресурсів (за предметними галузями)

 

Загальнівідомості

База даних — цевпорядкована сукупність відомостей про певну предметну галузь.

Мета роботи: опануватиметодологію проектування бази даних для інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Хід роботи:

1. Визначититематику предметної галузі для пошуку Інтернет-ресурсів.

2. Розробити структурубази даних і обрати програмний засіб, за допомогою якого база даних будереалізована.

3. Виконатиінформаційний пошук у мережі Інтернет.

4. Наповнити базуданих інформацією, продемонструвати результати пошуку.

Рекомендації довиконання.

Мінімальноможлива кількість ознак, за якою можна ідентифікувати Інтернет-ресурс,складається з його адреси та назви. Для пошуку у базі даних запису про Інтернет-ресурснеобхідно описати його додатковими атрибутами, наприклад такими як тема(предметна рубрика), ключові слова, дату звертання до інформаційного ресурсу,можливість зв’язку із власником, та ін. Наприклад, сайт, малюнок якогорозміщено нижче, може бути у базі даних описаний таким чином:

ПРИКЛАДОрієнтовна структура бази даних

Адреса сайта www.cjes.ru/lib Назва ресурсу Кузнецов И.Н. Учебник по информационно-аналитической работе. Информация: сбор, защита, аналіз Ключові слова Інформаційно-аналітична робота, підручник, інформація Тема Інформаційно-аналітична діяльність

Продемонструвати структуруі можливості пошуку у створеній базі даних.

Заняття№11

Аудиткомунікативної політики організації (на основі ресурсів мережі Інтернет)

 

Загальнівідомості

Одним із видів інформаційно-аналітичногомоніторингу є комунікативний аудит, який передбачає вивчення повідомлень проорганізацію і повідомлень, розповсюджуваних від імені організації і здійснюванийля визначення результативності комунікативної політики, яка проводитьсяорганізацією.

Поняття“комунікативна політика” може застосовуватись у таких значеннях:

1. Перспективнийкурс дій підприємства і наявність у нього обґрунтованої стратегії використаннякомплексу комунікативних (комунікаційних) засобів взаємодії з усіма суб’єктами маркетинговоїсистеми, яка забезпечує стабільну і ефективну діяльність з формування попиту іпросування товарів і послуг на ринок.

2. Комплексзаходів із забезпечення ефективної взаємодії бізнес-партнерів, організації реклами,методів стимулювання збуту і зв’язків із громадськістю.

Мета роботи:навчитись здійснювати аудит комунікативної політики організації ізвикористанням інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Хід роботи:

1. Визначитистратегію пошуку (добрати ключові слова, за якими буде здійснено пошук, визначитипошукову систему, за допомогою якої буде здійснюватись пошук).

2. Виконати:

— семантичнийпошук за визначеними ключовими словами;

— пошук укаталогах та рейтингових системах;

3. Визначити популярністьсайта організації. Для WWW індекс цитування4 (link popularity) розуміють як кількістьпосилань, що ведуть до даного сайта з інших сайтів.

4. Зробити висновкищодо ефективності комунікативної політики, яка проводиться організацією.

5. Оформити звіт,у якому відобразити:

− назву іадресу використаної інформаційно-пошукової системи, навести пошуковий запит у томувигляді, у якому він був внесений до ІПС (табл.1);

− перелікджерел (посилань), за якими було виконано пошук, або, якщо їх багато, вказатикількість (табл.1);

Таблиця 94

Пошукова система Пошуковий запит Кількість посилань Наявність посилань у каталогах пошукових систем (+або -) Кількість посилань на сайт досліджуваної організації з інших сайтів

 

 − висновкищодо ефективності комунікативної політики організації;

− пропозиціїщодо вдосконалення комунікативної політики організації у мережі Інтернет.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Нормативно-правовіакти

1.     Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 року №254-к.Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року //ВідомостіВерховної Ради України. – 1996.- №30. – Ст.141.

2.     Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади. НаказДержавного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовленняУкраїни, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада2002 №327/225//Офіційний вісник України. – 2003. — №2. – Ст.49.

3.     Про захист інформації в автоматизованих системах. Закон Українивід 5 липня 1994 р. №80/94 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. — №31.– Ст.286.

4.     Пронауково-технічну інформацію. Закон України від 25 червня 1993 року №3322//Відомості Верховної Ради України. – 1993. — №33. – Ст.345.

Основна література

5.     Аверченков В. И., Мирошников В. В., Рощин С. М.Информационный поиск в сети Интернет: Учеб. пособие / Брянский гос. техническийун-т / В.И. Аверченков (общ.ред.). — Брянск: Издательство БГТУ, 2007. — 202с.

6.     Банківська система та електронна комерція якінформаційні ресурси: Навч. посібник / Київський національний ун-т ім. ТарасаШевченка / Валерій Миколайович Антонов (упоряд.), Юрій Васильович Бондарчук(упоряд.). — К.: ВПЦ „Київський ун-т“, 2009. —56с.

7.     Вовченко Т. О., Кузьмин С. К., Поляк Ю. Е.Технологии электронных коммуникаций. — М.: Эко- Трендз Ко Т. 68:Информационные ресурсы Интернет. 2008. — 60с.

8.     Карманеева Ксения Михайловна. Мировыеинформационные ресурсы: Учеб. пособие / Санкт-Петербургский гос.инженерно-экономический ун-т. — СПб.: СПбГИЭУ, 2008. —82с.

9.     Ландэ Дмитрий Владимирович. Поиск знаний вInternet: Пер. с англ… — М.; СПб.; К.: Диалектика, 2009.— 271с.

10.   Яковенко Віктор Якович. Інформаційні ресурси: Навч.посібник. — Донецьк: ДонНУ, 2007. — 202с.

Додатковалітература

11.   Брижко В. М., Базанов Ю. К., Харченко Л. С.Ліцензування прав на інформаційні ресурси. — К., 2008. — 132с

12.   Вертузаєв Михайло Сергійович, Юрченко ОлександрМихайлович. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованогодоступу: Навч. посіб. / Європейський ун-т / С.Г. Лаптєв (ред.). — К.:Видавництво Європейського університету, 2007. — 322с. — (Безпека). — Бібліогр.:с. 309-318. — ISBN 966-7942-09-0.

13.   Захист економічної інформації: Навч. посібник /Національний авіаційний ун- т / Володимир Олексійович Хорошко (ред.), МиколаМиколайович… Браіловський (уклад.). — К.: НАУ, 2009.

14.   Інтернет-ресурси України: Каталог адрес українськихсайтів: Довідкове видання / Український ін-т науково-технічної і економічноїінформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович… Камишин(уклад.). — К.: УкрІНТЕІ, 2007. — 228с.

15.   Коваленко Микола Миколайович. Комп'ютерні віруси ізахист інформації: Навч. посібник / Національна академія внутрішніх справУкраїни. — К.: Наукова думка, 2008. — 268с. — Бібліогр.: с. 264-266.

16.   Мастяниця Йосип Устинович, Соснін ОлександрВасильович, Шиманський Леонід Євгенович. Інформаційні ресурси України: проблемидержавного управління / Адміністрація Президента України; Національний ін-тстратегічних досліджень; Центр інформаційних ресурсів і технологій. — К.:НІСД, 2007. — 140с.

17.   Національна електронна бібліотека України: проектнірішення, інформаційні ресурси, вхідні формати www.nbuv.gov.ua/eb/ /Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / М.М. Єрмошенко(наук.ред.)Анатолій Олексійович… Чекмарьов (уклад.). — К., 2008. — 17с.

18.   Попович Олександр Сергійович. Науково-технологічната інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / Центрдосліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУкраїни / Б.А. Маліцький (ред.). — К.: Фенікс, 2007. — 248с. — Бібліогр.: с.234-244. — ISBN 966-651-233-5.

19.   Халер Міхаель. Пошук і збір інформації: Навч.посіб. / Костянтин Макєєв (пер.з нім.), Павло Демешко (пер.з нім.). — К.:Академія Української Преси, 2008. — 308с. — Тит. арк. парал. укр., нім. мовами.— Бібліогр.: с. 299-307.

20.   Щедрин Александр Николаевич. Электронныеинформационные ресурсы в информационной экономике / НАН Украины; Институтэкономики промышленности. — Донецк: Ин-т экономики промышленности, 2009.

21.   БутоваРаїса Костянтинівна. Системи оброблення економічної інформації: Конспект лекційдля студ. спец. 7.050102 всіх форм навч. / Харківський національний економічнийун-т. — Х.: ХНЕУ, 2007. — 219с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 214-216.

22.   Захистекономічної інформації: Навч. посібник / Національний авіаційний ун- т /Володимир Олексійович Хорошко (ред.), Микола Миколайович… Браіловський(уклад.). — К.: НАУ, 2008. — 78с. — Бібліогр.: с. 77.

23.   Інтернет-ресурсиУкраїни: Довідкове видання / Український ін-т науково- технічної і економічноїінформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович… Камишин(уклад.). — 2.вид. — К.: УкрІНТЕІ, 2007. — 239с.

24.   Інтернет-ресурсиУкраїни: [Каталог] / Український ін-т науково-технічної і економічноїінформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович… Камишин(уклад.). — 3.вид., оновлене та доп.- Довід. вид. — К.: УкрІНТЕІ, 2008. —312с.

25.   Інноваційніпідходи до обслуговування споживачів економічної інформації / Я. Сошинська //Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2008. — Вип. 12. — С.164-172. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

26.   Інформаційніорганізації та служби науково-технічної інформації України: довідник: станом на1 лютого 2008 року / Український ін-т науково- технічної і економічноїінформації (УкрІНТЕІ) / Лариса Хомівна… Каретнікова (упоряд.). — К.:УкрІНТЕІ, 2009. — 160с.: табл. — ISBN966-7505-62-6.

27.   ПархоменкоВолодимир Дмитрович, Пархоменко Олексій Володимирович. Інформаційна аналітика усфері науково-технічної діяльності / Український ін-т науково-технічної іекономічної інформації (УкрІНТЕІ). — К.: УкрІНТЕІ, 2009. — 224с.: рис., табл.— Бібліогр.: с. 213-221. — ISBN 966-7505-73-1.

28.   ЧернякОлександр Іванович, Ставицький Андрій Володимирович, Чорноус ГалинаОлександрівна. Системи обробки економічної інформації: Підручник. — К.:Знання, 2009. — 448с.: рис., табл. — (Серія „Вища освіта ХХІстоліття“). — Бібліогр.: с. 438-440. — ISBN 966-346-098-9.

29.   Економічнаінформація і практичні проблеми її реферування / Т. Рогаченко // Вісн. Кн. палати.— 2009. — N 8. — С. 16. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Економічна інформація та її вплив на планування господарської діяльностіпромислового підприємства: моногр. / А.М. Ткаченко, Т.В. Лівошко; Запоріз.держ. інж. акад. — Запоріжжя, 2007. — 182 с. — Бібліогр.: с. 150-159. — укp.

30.   Використанняінформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективностіінформаційно-аналітичної та управлінської діяльності / Т. Гранчак // Бібл.вісн. — 2007. — N 3. — С. 7-10. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

31.   Загальніпроблеми формування електронних інформаційних ресурсів з науково-технологічноїі економічної діяльності / В.І. Воронков // НТІ. — 2008. — N 4. — С. 7-11.

32.   Захистекономічної інформації: Навч. посіб. / Ред.: В.О. Хорошко; Нац. авіац. ун-т. —К., 2009. — 77 с. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

33.   Інформаційнісистеми і технології в банківській сфері: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / Г.Т. Кравчук, Т.В. Шевчук, У.М. Коновал; Нац. банк України. Львів.банк. ін-т. — Л., 2007. — 135 с. — Бібліогр.: с. 135. — укp.

34.   Інформаційнісистеми і технології в обліку: Конспект лекцій: Навч. посіб. для студ. дистанц.форми навчання / В.Д. Шквір, Б.М. Романишин, А.Г. Загородній, О.С. Височан;Нац. ун-т „Львів. політехніка“. Ін-т дистанц. навчання. — Л., 2007. —211 с.

35.   Інформаційнісистеми і технології в обліку: Навч. посіб. / М.М. Бенько; Київ. нац.торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 361 c. — Бібліогр.: с. 357-361. — укp.

36.   Інформаціяяк основa ефективної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки / Т.М.Іванюта // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. — 2008. — N 17. — С. 89-91.

37.   Кредитнібюро і бюро економічної інформації у польській банківській системі / Г.Жуковська, Р. Олейнюк // Журн. європ. економіки. — 2008. — 4, N 2. — С.216-222. \

38.   Информационнаяэкономика: вопросы теории: Моногр. / И.В. Пенькова; Донец. нац. техн. ун-т. —Донецк, 2008. — 295 с. — Библиогр.: 370назв. — рус.

39.   Информационнаяэкономика: Учеб. пособие для студ. вузов / Л.Г. Мельник. — Сумы: ИТД»Унив. кн.", 2009. — 288с.

40.   Информация:социально-экономический аспект: Моногр. / И.В. Пенькова; Донец. нац. техн.ун-т. — Донецк, 2007. — 224 с. —

41.   Экономикаи информация: экономика информации и информация в экономике: Энциклопед. слов./ Л.Г. Мельник. — Сумы: Унив. кн., 2008. — 384 с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию