Реферат: Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

Державний вищийнавчальний заклад

«Українськаакадемія банківської справи

Національногобанку України»

Кафедраекономічної кібернетики

Контрольна робота

З дисципліни:

«Інформаційнісистеми в менеджменті»

На тему:

"Інформаційніпотреби управлінського апарату підприємства"

Суми 2008


Вступ

Сучасне підприємство зі своєю складноюструктурою виробництва виступає в економіці динамічним об’єктом господарства іпредставляє закінчену (завершену) систему з певними (визначеними) внутрішніми ізовнішніми цілями. Вони визначають склад і зміст інформації, котра формується іобробляється на підприємстві.

Постійнозростаюча складність і динамічність виробничих, економічних ісоціально-економічних систем, великі розміри цих систем, складність їх зв'язківі взаємозв'язків, колосальні обсяги обчислювальних робіт при плануванні,прогнозуванні і прийнятті управлінських рішень – такі підстави для широкоговпровадження інформаційних систем в практику повсякденного життя. Інформаційнісистеми на сьогоднішній день представлені великою різноманітністю як поінтелектуальному і системотехнічному складу, так і за областями застосування іорганізаційними формами функціонування. При цьому в різних сферах діяльності ємісце і простим, і складним інформаційнім системам.

Інформаційнасистема з точки зору користувачів є єдиним неподільним засобом, щовикористовується для виконання їх професійних функцій. З позицій фахівця зуправління єдина інформаційна система представляється на нижньому (базовому)рівні як сукупність взаємозалежних складових (структурних компонентів, видівзабезпечень), а на верхньому (системному) рівні як частина ще більшої системи,в яку вона входить (локальні, регіональні і глобальні системи). В даній роботіцей підхід використовується як головний при вивченні предметної областіінформаційних систем. Крім того, при розгляді інформаційної системи в ціломуабо окремих її складових, приводяться приклади передових технологій і зразківтоварних систем та її компонентів. Окреме місце займає концепціяавтоматизованого проектування інформаційних систем, орієнтована на використанняметодології високорівневого архітектурного проектування. Вона відповідає схемітрадиційної розробки ІС, але базується на формалізації представлення знань іавтоматизації процедур проектування, тобто на використання CASE-технологій.

Інформаційнісистеми в менеджменті – науковий і технічний напрямок, що вивчає проектування,експлуатацію і розвиток інформаційних технологій і систем (ІС), щоавтоматизують управління економічними системами.

ПредметомІСМ є інформаційні технології і системи в різних формах їх застосування, атакож окремі компоненти систем: підсистеми, АРМи, види забезпечень і т.п.

ЗадачіІСМ – ознайомлення з основами автоматизації економічних систем, вивченняархітектури сучасних інформаційних систем; вивчення роботи типових АРМвиробничого й офісного призначення; одержання практичних навичок роботи зтиповими АРМ.


1.Загальна характеристика підприємства

ВАТВЕК «Сумигазмаш» є виробником технологій і обладнання яке дозволяєвикористовувати енергію альтернативних видів палива, природного і супутньогонафтового газів. Використання газу в якості моторного палива економічно вигідноі екологічно цілеспрямоване в порівняні з використанням рідких моторних палив.В 1993 році в результаті науково-технічної діяльності підприємства була розробленадокументація і створено виробництво автомобільних газонаповнювальнихкомпресорних станцій (АГНКС). Виробництво цих АГНКС вперше на Україні і вкраїнах СНД розпочав завод «Газмаш» ВАТ ВЕК «Сумигазмаш». Завод «Газмаш» – цебільше тридцяти висококваліфікованих конструкторів чиї передові розробки буливідтворені в металі в газозаправних колонках (з 1994 року – ЄТ6, а з 1999 року– КПГ‑1, КПГ‑1А, з 2001 року – КПГ‑2) і автомобільнихгазонаповнювальних компресорних станцій (з 1995 року – АГНКС М‑45, з 1998року – АГНКС‑60, з 2001 року – АГНКС‑75). Обладнання використовуєтьсядля заправки автомобілів, спеціальної техніки, автобусів і іншого транспортустиснутим природним газом (метаном). Такі станції успішно працюють в Росії(Москва і ін.), Таджикистані, Молдові і багатьох містах України. В 1999 роцізаводські системі управління якістю присуджено міжнародній сертифікат якостіISO 9001. Обладнання АГНКС сертифіковане в системі «УкрСЕПРО» в Україні і маєсертифікати Російської Федерації.

Втеперішній час завод «Сумигазмаш» є провідним виробником даного обладнання наУкраїні і в країнах СНД.

ВАТВЕК «Сумигазмаш» пропонує комплексну програму переобладнання автотранспорту дляроботи на стиснутому природному газу і будівництво автомобільнихгазонаповнювальних компресорних станцій.

Загальнимиперевагами переобладнання автотранспорту на стиснутий газ, є:

1.        Низькі ціни продажу природного газу (ціна природного газу метану вдва рази менше ціни нізькооктанового бензину).

2.        Постійне зменшення об’ємів добутку нафти, конденсату і тенденціязростання цін на бензин і дизельне пальне, а також значні ресурси природногогазу і багаторічний досвід використання стиснутого природного газу.

3.        Природний газ, як газомоторне паливо найбільш безпечне, недивлячись на високий тиск, не токсичний, що в наслідок його використанняпокращується стан атмосферного повітря в промислових регіонах.

СьогодніВАТ ВЕК «Сумигазмаш» є мобільним підприємством, яке спроможне в короткий термінвирішити технічні завдання і виробництво АГНКС значно вищої продуктивності принадмірному вхідному тиску газу від 6 до 12 кгс/см2. За бажаннямзамовників можливе виробництво обладнання АГНКС, як блочно-контейнерного виконання,так і стаціонарного. При цьому виконує весь перелік робіт по впровадженню АГНКС(транспортування обладнання до місця призначення, шеф-монтаж,пусконаладжування, гарантійне і сервісне обслуговування), допоможе в підготовціпроектної документації станції, надасть консультації покупцям.

ВАТВЕК пропонує гнучку грошову комбіновану схему розрахунків та іншу, за згодоюсторін, цінову політику. В разі придбання двох і більше комплектів обладнанняпередбачені знижки 5% від вартості обладнання. Про надійність обладнання АГНКС,виробництва заводу «Газмаш» серійно з 1995 року говорить той факт, що все введенев експлуатацію обладнання продовжує успішно працювати і приносить прибутоксвоїм господарям.

Головнимстратегічним напрямком компанія ВЕК вибрала забезпечення високої якостіобладнання та послуг.


2.Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

Інформаційнісистеми, як і інформація і інформаційні технології, існували з моменту появисуспільства, оскільки на будь-якій стадії його розвитку є потреба в управлінні.А для управління потрібна систематизована, заздалегідь підготовлена інформація.

Такимчином, місія інформаційних систем – це виробництво інформації, що її потребуєорганізація для забезпечення ефективного управління всіма своїми ресурсами,створення інформаційного і технічного середовища для здійснення управлінняорганізацією.

Воснові будь-якої системи лежить процес. В основі інформаційної системи – процесвиробництва інформації. У цьому розумінні ми можемо розглядати інформаційнусистему як систему управління, де цей процес є об'єктом управління. І як убудь-якій системі управління, існують органи управління інформаційною системою(табл. 1).

Автоматизованаінформаційна система управління організацією є взаємопов'язаною сукупністюданих, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів процедур,призначених для збору, опрацювання, розподілу, зберігання, видачі (надання)інформації відповідно до вимог, що випливають з діяльності організації.

Якправило, це система для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційнихпродуктів, що використовує комп'ютерну інформаційну технологію, і персонал,який взаємодіє з комп'ютерами і телекомунікаціями.

Технологіяроботи в комп'ютеризованій інформаційній системі повинна бути доступна длярозуміння фахівцем некомп'ютерної галузі і може бути успішно використана дляконтролю процесів професійної діяльності та управління ними.


Таблиця1. Інформаційна система як об'єкт управління

Об'єкт управління Оперативний рівень управління Тактичний рівень управління Стратегічний рівень управління Інформаційна система організації Персонал інформаційної системи, менеджери підрозділів і функціональних служб Корпоративна рада директорів і головні менеджери інформаційної системи Інформаційні технології, що застосовуються Персонал інформаційної системи Головні менеджери інформаційної системи

Існуваннявиробничих і економічних об'єктів визначається призначенням їх задовольняти тічи інші потреби суспільства. Кожний такий об'єкт вступає у певні відносини зсередовищем, що змінюється (з державними органами управління, з іншимиоб'єктами тощо), і складається з безлічі різних елементів, взаємодія яких ізабезпечує його існування і виконання ним свого призначення.

Оскількиздійснення управління виділяється в особливу функцію, то на її виконанніспеціалізуються деякі елементи організацій. З огляду на це в межах організаціїможна виділити керований процес (об'єкт управління) і керуючу частину (органуправління). Сукупність їх визначається як система управління.

Керуючачастина певним чином впливає на керований процес. Щоб керуюча частина моглаздійснювати управління, їй необхідно зіставляти фактичний стан керованогопроцесу з метою управління, у зв'язку з чим керований процес впливає на керуючучастину. Взаємовплив обох частин здійснюється як передача інформації. Такимчином, у системі управління завжди наявний замкнений інформаційний контур (рис. 1).

Умежах інформаційного контуру існує і передається інформація про ціліуправління, стан керованого процесу, про керуючі впливи. Інформаційний контурразом із засобами збору, передачі, опрацювання і зберігання інформації, а такожз персоналом, що здійснює ці дії над інформацією, утворить інформаційну системуданої організації.

/>/>/>

Рис. 1.Інформаційний контур

Зазвичайбудь-яка організація є складним комплексом, що об'єднує декілька об'єктів,котрі мають власні керовані процеси і керуючі частини. Тому для узгодженогофункціонування комплексу вводиться додаткова керуюча частина, що координує діїінших керуючих частин і керованих процесів (своєрідних локальних системуправління), орієнтуючи їхню діяльність на виконання загальної мети комплексу.За більш складної побудови керованого процесу керуюча частина може матибагаторівневу структуру, що є характерним для більшості систем управління.

Традиційнорозрізняють три рівні управління в керуючій частині об'єкта: вищий, середній інижчий. Кожний з них характеризується власним набором функцій, рівнемкомпетенції і потребує відповідної інформації. На вищому рівні управлінняреалізується стратегічне управління, визначаються місія організації, ціліуправління, довгострокові плани, стратегія їх реалізації тощо. Середній рівеньуправління – це рівень тактичного управління. Тут складаються тактичні плани,здійснюється контроль за їх виконанням, відстежуються ресурси тощо. На нижчомурівні управління здійснюється оперативне управління, реалізуютьсяоб'ємно-календарні плани, оперативний контроль та облік (рис. 2).

Певнийподіл праці на кожному з рівнів управління зумовлює закріплення за окремимиелементами керуючої частини організацій окремих функцій управління: планування,організації, обліку й контролю, мотивації, аналізу й регулювання. Ці функціїреалізуються в різному обсязі на різних рівнях управління.

Наявністьфункціональних елементів у керуючій частині організацій приводить до появивідповідних підсистем у їхніх інформаційних системах.

Виділенняпланування або контролю як функцій управління породжує відповідні структурніелементи в організаційній структурі організації, а в межах його інформаційноїсистеми – підсистему планування або контролю. Перша забезпечує формуваннябізнес-планів, планів виробництва, планів маркетингових досліджень, фінансовихпланів тощо, а друга – інформаційну підтримку контролю.

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>

Рис. 2.Розподіл інформації за рівнями управління

Залежновід галузі економіки, де функціонує організація, і рівня керуючої частини вієрархії органів управління інформація про зміни в об'єкті управління надходитьу цю керуючу частину з різною частотою. У машинобудуванні директор підприємстваотримує інформацію про виробництво кожного дня, начальник цеху – кожної зміни,майстер спостерігає за цим виробництвом. У будівництві частота отриманняінформації про об'єкт управління є меншою. Якщо ж говорити про управліннярізними технологічними процесами, наприклад у нафтохімії, то там інформаціянадходить постійно.

Такимчином, у різних галузях економіки, на різних рівнях управління дискретністьотримання інформації про керований процес є різною. Тож і необхідність укоригуванні цього процесу з боку органу управління організації з огляду на їїцілі виникатиме (або не виникатиме) відповідно до частоти отримання інформації.

Актцілеспрямованого впливу на керований процес, заснований на інформації пронього, з метою досягнення визначеної раніше мети називається прийняттямрішення, а процес формування рішення – процесом прийняття рішень. Відповідно доподілу праці в межах управління організацією рішення, що приймаються,стосуються тієї чи іншої функції управління.

Забезпеченняпроцесу прийняття рішень, а саме: надання потрібної інформації в потрібний часі в потрібному місці, – одне з основних завдань інформаційної системиорганізації. У зв'язку з цим характер рішень, процес їх прийняття, дискретністьїх прийняття істотно впливають на функціонування інформаційної системиорганізації, а також технології, що застосовується, і навіть викликаютьнеобхідність формування нового класу інформаційних систем – комп'ютерних системпідтримки прийняття рішень (СППР).

 


3.Аналіз наявних на ринку програмних продуктів автоматизації управлінськоїдіяльності

 

3.1Інтегрована інформаційна система менеджменту підприємства SAP R/3

Середзакордонних систем автоматизованого управління SAP R/3 викликає сьогодні,напевно, найбільше зацікавлення. Наявність у світі понад 12 тис. інсталяцій усвіті (в СНД – близько 100) робить систему R/3 однією із найпоширеніших ERPпрограм. Технологічні особливості, що закладені в систему на початку, ідосягнення останнього часу вивели її в число лідерів серед інтегрованих системуправління.

СистемаR/3 складається із набору прикладних модулів (рис. 3), які підтримуютьрізні бізнес-процеси компанії та інтегровані між собою у масштабі реальногочасу.

/>/>

3.Основні модулі R/3

Фінанси(Fl). Модуль призначений для організації основної бухгалтерської звітності задебіторами, кредиторами та допоміжною бухгалтерією. Він включає: головну книгу,бухгалтерію дебіторів, бухгалтерію кредиторів, фінансове управління,спеціальний регістр, консолідацію та інформаційну систему обліку та звітності.

Контролінг(CO). Модуль забезпечує облік затрат і прибутку підприємства та включає: облікзатрат за місцями їх виникнення (центри затрат), за замовленнями, за проектами,калькуляцію затрат, контроль прибутковості (результатів), контроль місцьвиникнення прибутку (центрів прибутковості), облік напрацювання, контролінгдіяльності підприємства.

Управлінняосновними засобами (AM). Модуль призначений для обліку основних засобів тауправління ними. Ключові елементи модуля: технічне управління основнимизасобами, техобслуговування й ремонт обладнання, контролінг інвестицій тапродаж активів, традиційний бухгалтерський облік основних засобів, замінаосновних засобів та амортизація, управління інвестиціями.

Управлінняпроектами (Р8). Прикладний модуль Р8 підтримує планування, управління імоніторинг довготермінових проектів з високим рівнем важливості. Ключовіелементи прикладного модуля Р8: контроль фінансових засобів і ресурсів,контроль якості, управління часовими даними, інформаційна система управлінняпроектами, загальні модулі.

Виробничепланування (РР). Модуль використовується для планування, організації і контролювиконавчої діяльності підприємства. Ключові елементи прикладного модуля:специфікації (ВОМ), технологічні карти, робочі центри (місця), планування збуту(SOP), виробниче планування (MPS), планування потреб у матеріалах (MRP),управління виробництвом (SFC), виробничі замовлення, калькуляція затрат навиріб, облік затрат за процесами, серійне виробництво, планування неперервноговиробництва.

Управлінняматеріальними потоками (MM). Модуль підтримує функції постачання запасів іуправління ними, що використовуються в різних господарських операціях. Ключовіелементи: закупка матеріалів, управління запасами, управління складами,контроль рахунків, оцінка запасів матеріалу, атестація постачальника, обробкаробіт та послуг, інформаційна система закупівлі та управління запасами.

Збут(SD). Модуль вирішує завдання розподілу, продажу, постачання та виставленнярахунків. Ключові елементи: передпродажна підтримка, обробка запитів,пропозицій, замовлень, постачань, виставлення рахунків (фактурування),інформаційна система збуту.

Управлінняякістю (QM). Цей модуль включає інформаційну систему й систему управлінняякістю. Він забезпечує підтримку планування якості, перевірку та контрольякості при виробництві й закупівлі. Ключові елементи: перевірка якості,планування якості, інформаційна система контролю якості (QMIS).

Техобслуговуванняй ремонт обладнання (РМ). Модуль допомагає враховувати затрати й плануватиресурси на техобслуговування та ремонт. Ключові елементи: незапланованийремонт, управління сервісом, планово-профілактичний ремонт, веденняспецифікацій, інформаційна система техобслуговування й ремонту.

Управлінняперсоналом (НК). Повністю інтегрована система для планування роботи персоналута управління нею. Ключові елементи: адміністрування персоналу, розрахунокзарплати, управління тимчасовими даними, розрахунок витрат на відрядження,пільги, набір нових співробітників, планування та підвищення кваліфікаціїперсоналу, використання робочої сили, управління семінарами, організаційнийменеджмент, інформаційна система персоналу.

Управлінняінформаційними потоками (WF). Ця частина системи пов'язує інтегровані прикладнімодулів із загальними для всіх додатків технологіями, сервісними засобами таінструментами. Управління потоками операцій (workflow) автоматизує господарськіпроцеси відповідно до наперед визначених процедур та правил. Модуль включаєбагатофункціональну офісну систему з вбудованою електронною поштою, системууправління документами, універсальний класифікатор і систему інтеграції з САПР.Коли відбувається певна подія, то запускається відповідний процес, а диспетчерініціює одиницю потоку операцій (Workflow Item). Дані та документи об'єднують уприкладні модулі SAP R/3 і додаткову функціональність, специфічну для галузі,та обробляють на кожному кроці за певною логікою. Сьогодні наявні галузевірішення для промисловості: авіаційної та космічної, оборонної, автомобільної,нафтової та газової, хімічної, фармацевтичної, машинобудівної, товарівнародного споживання, електронної та невиробничої сфери (банки, страхування,державні органи, телекомунікації, комунальне господарство, охорона здоров'я,роздрібна торгівля).

СистемаSAP R/3 служить основою і гарантує інтеграцію усіх прикладних модулів танезалежність від апаратної платформи. Базисна система забезпечує можливістьроботи у багаторівневій розподіленій архітектурі «клієнт-сервер». Система R/3функціонує на серверах UNIX, AS/400, Windows NT, S/390 та з різноманітними СУБД(Informix, Oracle, Microsoft SQL Server, DB2). Користувачі можуть працювати усередовищі Windows, OSF/Motif, OS/2 або Macintosh.

Необхідновідзначити, що тут перераховані тільки основні функції системи R/3 і не згаданіширші можливості доступу зовнішніх систем до логіки SAP R/3 через інтерфейсиВАРІ (Business Application Programming Interface) і т.ін.

Навітькороткий огляд функцій системи R/3 показує її здатність вирішувати основнізавдання, що стоять перед великими організаціями. SAP R/3 – це одна знайпоширеніших на сьогоднішній день систем. Невипадково багато лідерів світовоїекономіки вибрали саме її в якості основної корпоративної системи. Однак,статистика свідчить, що більше третини компаній, які купують R/3, – це середніфірми з річним оборотом менш 200 млн. дол. Справа в тому, що R/3 – конфігураційнасистема (рис. 4), тому, придбавши її, підприємство працюватиме зіндивідуальною версією, налаштованою саме під його параметри. Показникомтехнічного рівня системи може служити спосіб її настройки. Чим ширші можливостіконфігурації та настройки системи без необхідності її переписування, тим вищийтехнічний рівень даної системи. Тому параметр R/3 також займає провіднестановище у світі.

/>

Рис. 4.

Впровадженнябудь-якої фінансово-економічної системи переслідує певну мету – підвищення ефективностіроботи, а в кінцевому підсумку виживання підприємства в умовах конкурентноїборотьби. Щоб вижити, підприємству необхідно перейти від традиційних методів,орієнтованих на функції з більш гнучкими формами, до орієнтованих на процеси.На практиці такий перехід може бути розрахований і здійснений тільки принаявності відповідних інструментальних засобів – для SAP R/3 це спеціалізованийінструмент бізнес-інжинірингу. З його допомогою можна сконфігурувати іналагодити систему R/3 так, щоби вона задовольняла потреби підприємства,підтримувала у відповідному стані весь життєвий цикл системи.

3.2Загальна характеристика системи Scala

СистемуScala було створено у Швеції в 1978 р. групою компаній «Скала» (ScalaBusiness Solutions) – усесвітнім розробником і постачальником програмногозабезпечення з управління бізнесом, фінансами й виробництвом для місцевих іміжнародних компаній. За час, що минув, система безперервно розвивалася якуніверсальний засіб фінансового обліку й комплексного управління підприємством.Центри розробки і розвитку системи Scala працюють у Західній Європі, Азії,Росії та Америці. На теперішній час систему успішно використовують понад 90держав світу на більш як 14 000 підприємств різного масштабу і профілю.

Середостанніх досягнень компанії «Скала» можна відзначити серію програмних продуктівScala для електронної комерції – Scala Solutions, яка стала володарем головногопризу в категорії «Прикладання для електронної комерції» (Нью-Йорк, 1999 p.), атакож новий продукт Scala 5.1, який отримав акредитацію Асоціації розробниківприкладного програмного забезпечення (BASDA) на сумісність з евровалютою (1999 р.).

Головніпозитивні якості програмного забезпечення Scala – це гнучкість і модульність,що дозволяють ураховувати не лише міжнародні стандарти з організаціїбізнес-процесів, а й вимоги місцевого законодавства. Програмне забезпеченняScala дає можливість працювати більш як 30 мовами й зі стількома ж валютами,використовувати бази даних MS-SQL або Pervasive SQL на базі ОС Windows NT, NovellNetware, UNIX.

Наринку СНД система Scala вперше була представлена в 1991 p. Scala СНД є лідеромна ринку у своїй галузі, має офіси в Москві, Санкт-Петербурзі, Києві тапідтримує своїх регіональних клієнтів через мережу дилерів, яка постійнозростає.

Успішнийрозвиток Scala на світовому ринку програмного забезпечення для управлінняпідприємством і фінансами пов'язаний передусім з високим рівнем кваліфікаціїспеціалістів, зайнятих розробленням, упровадженням і підтримкою системи. Вонаможе бути використана в будь-якій сфері діяльності, будь-якою компанієюнезалежно від типу й розмірів. Усі інстальовані системи характеризуютьсянабором параметрів, унікальним для кожної компанії, що дає підстави говоритипро індивідуалізацію продукту. Клієнт сам вибирає для себе модулі та функції,які найбільше відповідають його спеціалізації.

Комплекснийнабір модулів Scala охоплює такі напрями бізнесу, як фінанси,матеріально-технічне постачання, управління виробництвом, сервіснеобслуговування, ведення проектів і управління персоналом.

СистемаScala охоплює такі 12 модулів: Головна книга, Книга продажу, Книга закупівель,Замовлення на продаж, Замовлення на закупівлю, Управління запасами, Прямевиписування рахунків, Статистика, Управління виробництвом, Управліннязамовленнями на обслуговування, Управління проектами, Розрахунок заробітноїплати (Payroll PRO).

Головнакнига є функціональним ядром системи Scala. У ній описується структурапідприємства чи компанії. У цьому модулі, використовуючи гнучку десятивимірнуструктуру фінансового й бухгалтерського обліку, можна встановити будь-яку схемугрупування й кодування рахунків. Головна книга є фінансовим модулем, який можепрацювати як в автономному режимі, так і в поєднанні з іншими модулями системи.В останньому випадку саме до неї автоматично надходять бухгалтерські дані зінших модулів: Книга закупівель, Книга продажу, Управління запасами, Управліннявиробництвом, Управління проектами, Управління замовленнями на обслуговування,Розрахунок заробітної плати.

Іншимисловами, вся отримана інформація аналізується в модулі Головна книга, потім уньому формуються обороти й залишки на бухгалтерських рахунках, бухгалтерські йуправлінські звіти для конкретного звітного періоду фінансового року (сальдовавідомість). Кількість звітних періодів у фінансовому році може бути встановленавід 1 до 24.

Істотнедостоїнство системи Scala – можливість використання до десяти різних обліковихвимірів. Обліковий вимір «0» є керівним виміром і позначає номер рахунка вплані рахунків. Інші дев'ять компанія використовує на свій розсуд, наприклад,центр витрат, продукт, проект і т. д. У системі є функція встановленнякомбінації допустимих значень облікових вимірів для рахунка під час уведенняпроведень.

Використовуючиоблікові виміри в системі Scala, можна створити 99 автоматичних розподілів сумдля кожного облікового виміру. Тобто якщо в користувача є необхідністьперерозподілити суму, занесену на один рахунок (обліковий вимір), у деякійпропорції чи в процентному співвідношенні на інші рахунки (облікові виміри), тодля спрощення створення і запису таких проведень існують 99 автоматичнихрозподілів.

Можливітакі два варіанти використання розподілів: автоматично (під час уведенняпроведень) чи періодично (періодичний автоматичний розподіл).

Періодичніавтоматичні розподіли дозволяють будь-яке проведення розподілити за кількомаперіодами, включаючи періоди наступних фінансових років. Вони використовуютьсяпід час формування проведень з витрат чи доходів майбутніх періодів. У моментзвернення до цієї функції система перерозподіляє введену суму на майбутнізвітні періоди і для кожного з них автоматично створює бухгалтерськепроведення.

Функціяімітаційного моделювання допомагає користувачеві зберігати до 100 варіантівімітаційних проведень (їх можна використовувати як типові проведення). Щоб булозручніше оцінювати результати введення імітаційного проведення, краще вивестина друк звіти за Головною книгою, в яких це проведення подане реальновиконаним. Можна моделювати підсумкові звіти з будь-якого періоду записів укнизі. Імітаційне проведення може бути легко перетворене на реальне.

МодульГоловна книга надає користувачеві широкі можливості для складання власнихкошторисів бюджетів. Для кожної комбінації десяти облікових вимірів уводитьсядо п'яти різних варіантів кошторису. Система містить кошториси на поточний інаступний фінансові роки. Це дозволяє, працюючи з кошторисами поточногофінансового року, уводити кошторис для наступного фінансового року. Отже,використовувати новий кошторис можна з першого дня роботи в новому фінансовомуроці.

Дляавтоматизації введення кошторисів можна використовувати десять моделей зрозрахунку розподілу сумарного річного кошторису за звітними періодами. Такожможна скористатися функцією імпорту кошторисів.

Книгапродажу. Модуль Scala Книга продажу слугує для спрощення роботи з фінансамикомпанії. У ньому є підпрограми для виписування рахунків-фактур, реєстраціїплатежів і передоплат, ведення звітності. Проте цим його можливості невичерпуються. У модулі Книга продажу можна обробляти основні й статистичні даніпро замовників. Це дає користувачу змогу проаналізувати свій ринок і, якщо ценеобхідно, прийняти правильні управлінські рішення. Книгу продажу можнавикористовувати як окремий, самостійний модуль, а також поєднувати з іншими модулями:Головна книга, Замовлення на продаж, Управління проектами, Управліннязамовленнями на обслуговування, Пряме виписування рахунків, Статистика.

Умодулі формується файл покупців, який містить загальну інформацію про кожногопокупця (ПІБ, адресу, номер телефону), про наданий кредит, умови платежу, умовиі спосіб поставки, мову, яку буде використано в інструкціях до товару, і т. ін.

УКнизі продажу передбачена навіть та ситуація, коли ваш покупець одночасно є івашим постачальником. У цьому разі можна одержати інформацію про можливостівзаємозаліку рахунків на отримання товарів і рахунків на оплату.

Рахунки-фактуриможна вводити безпосередньо в Книгу продажу і коригувати їх, зазначаючи кодипокупців і номери рахунків-фактур.

Рахунки-фактури,що створюються в інших модулях (наприклад, Замовлення на продаж чи Управліннязамовленнями на обслуговування), автоматично переносяться в Книгу продажу.Можна роздрукувати зведення журналу рахунків-фактур і відправити інформацію заними в Головну книгу.

Задопомогою функції об'єднання рахунків-фактур є можливість провести їхконсолідацію з кількох замовлень (якщо є модуль Замовлення на продаж чиУправління замовленнями на обслуговування) у єдиний рахунок-фактуру.

Книгазакупівель. Цей модуль використовується для відсте-ження інформації пророзрахунки з постачальниками й підрядчиками. У ньому можна виписуватирахунки-фактури, реєструвати платежі та передоплати, одержувати необхіднізвіти.

Книгузакупівель можна використовувати як самостійний модуль чи разом з іншимимодулями, такими як Головна книга, Замовлення на закупівлю, Статистика і т. ін.

Укнизі формується файл постачальників, який містить інформацію про кожногопостачальника (ПІБ, адресу й номер телефону), а також платіжну інформацію,тобто повідомляє про валюту, в якій проводяться взаєморозрахунки, методипостачання, мову, яка використовуватиметься у документах, що відправлятимуться,тощо. Щоб дані про нового постачальника було простіше заносити у файл, можнастворити кілька шаблонів і користуватися ними. Якщо в системі встановлено Книгупродажу, а ваш постачальник одночасно є й вашим покупцем, то можна одержатиінформацію про взаємозаліки рахунків на одержання і рахунків на оплату.

Крімназваних функцій у модулі передбачено оформлення централізованих закупівель,виписування рахунків-фактур, розрахунок ПДВ, здійснення електронних платежів,спеціальний механізм автоматизації створення і введення ряду проведень(наприклад, з розрахунку курсових різниць, розрахунку ПДВ і т. ін.) таскладання звітів.

Замовленняна продаж. Цей модуль спрощує процес збуту продукції настільки, що він стаєзовсім нетрудомістким. Етапи збуту представлені в Scala різними функціями. їхможна налагодити по-своєму, так, як вимагає той чи інший бізнес. Зв'язок модуляЗамовлення на продаж з модулями Управління запасами і Управління виробництвомзабезпечує безперервний потік інформації в системі. Наприклад, на основі данихпро продаж, що передбачається, Scala може скласти план закупівель чивиробництва.

Користуючисьфункцією програми комерційні пропозиції, персонал із відділу продажу можесформувати комерційну пропозицію (розцінку) для клієнтів. Після того якпропозицію прийнято клієнтом, можна автоматично перетворити її на замовлення напродаж. Пропозиції, термін яких минув, легко вилучаються із системи.

Якщокористувачу необхідні звіти про пропозиції, то є можливість одержати зведенняпро діючі та застарілі комерційні пропозиції.

Модульпередбачає кілька різних типів замовлень на продаж, перетворених з комерційнихпропозицій чи уведених вручну. Scala розрізняє вісім типів замовлень. Залежновід типу замовлення товар може відвантажуватися відразу чи через деякий час.

Використанняцієї функції надає користувачеві інформацію про те, товар треба доставитинегайно чи протягом якогось терміну, здійснити постачання безпосередньо відпостачальника покупцю чи на склад, використовувати процедуру періодичнихпоставок, здійснювати повернення товарних запасів від покупця на складпостачальника і т. ін.

Можливістькопіювання рядків замовлень з архіву (історії замовлень) чи відкритих замовленьспрощує введення даних. Автоматична перевірка статусу кредиту покупця під часуведення замовлення на продаж знижує ризик появи безнадійних боргів.

Застосовуючимодуль Замовлення на продаж:, користувач може під час відвантаження товарівпокупцю вибрати конкретну партію. Водночас модуль може автоматично оброблятипартії за принципом «першим надійшов – першим проданий». Система надає графікпостачання, що цілком ураховує стан справ із запасами товарів. Спеціальнафункція значно спрощує пошук потрібних партій товарних запасів.

Замовленняна закупівлю. Незалежно від виду діяльності компанії (оптова торгівля, сервіснеобслуговування чи виробництво) закупівлю можна робити різними способами. Цеймодуль легко пристосовується до різних бізнес-процесів. Усі функції (плануваннязакупівлі, оброблення замовлення на закупівлю, постачання, розподіл додатковихвитрат і введення рахунків-фактур) може виконати один користувач чи кілька.Зведення про плановані та вже виконані замовлення на закупівлю доступні у всіхмодулях матеріально-технічного постачання Scala. Тому можна планувати не лишезакупівлю, а й продаж. Це дає користувачу загальне уявлення про стан складськихзапасів на будь-який момент. Така функція дуже корисна, тому що вона дозволяєзменшити загальні витрати на складування і закупівлю.

Усистемі передбачені різні методи планування закупівель. Перший метод – цепланування за кошторисом продажу, до того ж окремо для кожного місяця івідповідно до бюджету. Сюди ж входить варіант планування закупівель заскладськими залишками, який передбачає облік очікуваного продажу і закупівель,оптимальну кількість перезамовлень у постачальника і мінімальний складськийзалишок. Другий метод полягає в тому, що під час планування закупівельвикористовуються різні схеми вибору постачальників. Це може бути основний чиальтернативний постачальник для певного складського запасу, а може бути йпостачальник з найменшою ціною і терміном поставки. Крім того, система дозволяєдля прямого постачання клієнту створювати замовлення на закупівлю на основізамовлення на продаж.

Управліннязапасами. За допомогою цього модуля реалізуються функції автоматизованоговедення електронної картотеки на товари, системи складського господарства,включаючи інформацію про кількість і місцезнаходження товару на складі, веденняпрейскурантів для кожного товару, оброблення партій товару на складі (номерпартії, дані про постачальників, строки зберігання, розмір складських площ,номер митної декларації тощо), присвоєння серійних номерів для кожної одиницітовару і складання списків матеріалів для комплектації та продажу, оцінюваннязапасів (використовуються три методи – за принципом витрат у порядкунадходження (FIFO), за середньовиваженою вартістю, за нормативною вартістю), атакож складання інвентаризаційних відомостей і звітів.

Однез головних достоїнств модуля Управління запасами – це велика кількість даних,які можна пов'язати з кожним видом товару. Рівні перезамовлення, звіти прорезервні запаси й дефіцити допоможуть підприємству ефективно керувати запасамиі зменшити обсяг капіталовкладень. Крім того, модуль дозволяє оперуватисерійними номерами і списками матеріалів. Він також володіє функціональнимиможливостями для оброблення інформації про партії товарів, повне трасування іведення розширеної статистичної звітності.

МодульПряме виписування рахунків призначений для створення рахунків-фактур; вінураховує перелік позицій запасів і нематеріальних послуг, причому без допомогимодулів Управління запасами і Замовлення на продаж. Але модуль Прямевиписування рахунків-фактур вимагає наявності модуля Книга продажу, у якомуможна вести взаєморозрахунки з покупцями. Якщо модуль Книга продажу інтегруватиз модулем Головна книга, то можна отримати доступ до облікових вимірівостанньої. Це дозволить розширити аналіз господарської діяльності. Модуль Прямевиписування рахунків-фактур дуже зручне для компаній, чия діяльність пов'язаназ продажем послуг (юридичних і рекламних), і для консалтингових агентств.

Оброблятий заповнювати рахунок-фактуру можна за допомогою простого екрана. Зручнийінтерфейс модуля значно полегшить виписування рахунків-фактур. У рядкирахунка-фактури можна вводити позиції запасів (з файла запасів чи введені лишедля конкретного рахунка-фактури), рядки специфікації і текстові рядки.

Уцьому модулі підтримується файл обліку запасів, куди можна записувати товарніпозиції чи коди повторюваних подій. Є також опція, що дозволяє перерахуватинаявний прейскурант в іншу валюту множенням на константу і т. д.Передбачено можливість уведення додаткових витрат і знижок покупцям.

Модульзабезпечує швидке і гнучке автоматичне керування виставлянням рахунків таінтегрується з інтерфейсом обміну електронними документами (EDI).

МодульScala Статистика є ефективним інструментом для проведення аналізу. В інтеграціїз іншими модулями системи Scala, такими як Замовлення на продаж, Замовлення назакупівлю, Книга продажу, Книга закупівель і Управління запасами, модульСтатистика надає докладнішу й повнішу статистичну інформацію, ніж засобизвітності, вбудовані в окремі модулі. Інші достоїнства цього модуля – це гнучкенастроювання структури звітів, широкий вибір критеріїв сортування, а такожможливість побудови аналітичних звітів (звіти про комісійні, аналіз валовогодоходу чи статистика з проданих товарів). Крім роздруку цих звітів можназберегти їх на диску у форматі Excel.

МодульУправління виробництвом – це система планування виробничих ресурсів, щобазується на принципах стандарту MRPII і здатна правильно й повно інформуватименеджерів про керування виробництвом. Система допомагає ефективно управлятивиробничим процесом і контролювати його. Крім того, вона може бути об'єднана зфінансовими додатками для могутньої інтегрованої системи. Програма міститьвеликий функціональний набір, вирізняється високою гнучкістю й забезпечуєрозв'язання задач з планування й управління всіма видами виробничої діяльності.Управління виробництвом Scala може використовуватися для різних типіввиробництва: дрібносерійного, серійного, великосерійного, для виробництва підзамовлення і виробництва продукції на склад. Система підтримує стандартиJust-in-time, ISO 9000, EDI і СІМ.

Виробничиймодуль системи охоплює такі функції:

-     підтримка бази даних готових виробів та їхніх комплектуючих;

-     розрахунок собівартості готової продукції;

-     планування ресурсів і складання головного плану-графікавиробництва;

-     планування потреб у матеріалах і потужностях;

-     планування потреб у розподілі та виробничих замовлень;

-     управління роботою цехів, включаючи завантаження потужностей,збирання виробничих даних і введення звітів про витрату матеріалів, завершенняоперацій з виготовлення продукції, випуск продукції та передача її споживачевічи на склад;

-     операції експорту-імпорту даних.

Управліннязамовленнями на обслуговування. У багатьох компаній доходи від сервісногообслуговування, продажу запасних частин і технічної підтримки перевищуютьдоходи від збуту основної продукції. Модуль Scala Управління замовленнями наобслуговування відкриває нові можливості контролю за такими видами діяльності,як установка і ремонт устаткування, гарантійне обслуговування, постачаннявидаткових матеріалів і запасних частин.

Длякожного запиту на сервісні послуги вводиться замовлення на обслуговування.Система перевіряє умови контракту та копіює цю інформацію в замовлення. Статусзамовлення відображає стадію виконання, у якій воно перебуває. Наприклад, статус10 – замовлення уведено, статус 20 – замовлення в процесі виконання, статус 30 –очікується постачання запчастин, статус 40 – готовий до виконання, статус 50 – готовийдо фактурування. Для того щоб спростити введення замовлення, використовуютьсяшаблони. Під час уведення рядків замовлення можна зробити запит про наявністьресурсів та матеріалів і ввести оцінний час виконання робіт.

Крімтого, працюючи над замовленням на обслуговування, є можливість сформуватизамовлення на закупівлю в разі недостатньої кількості деталей на складі.

МодульScala Управління проектами (Project Management) – це інструмент для відстеженнявсього життєвого циклу проекту: фінансового планування, планування ресурсів,складання кошторисів, контролю за виконанням підпроектів і видів діяльності,закриття проекту. Отже, цей модуль контролює управління різними видамидіяльності єдиного проекту.

Усистемі Scala існує чотирирівнева ієрархічна структура проекту: перший рівень –Головний проект (Main Project), другий – Проект (Project), третій – Підпроект(Sub Project) і четвертий – Діяльність (Activity). Така організація дозволяєпроводити детальне планування всіх етапів проекту, встановлювати їхній взаємозв'язокі контролювати хід робіт на кожному етапі, навіть якщо вони різняться за своїмхарактером і терміном реалізації. У разі відхилення планових показників відфактичних така структура допомагає у виробленні відповідних управлінськихрішень і проведенні вартісного аналізу елементів проекту в локальній таоригінальній валютах.

МодульРозрахунок заробітної плати – це програмний продукт, розроблений спеціально дляавтоматизації розрахунку нарахувань, утримань, перерахувань заробітку,відрахувань у фонди і складання звітів для фінансових відділів, податковихорганів і відділів кадрів. Цей модуль автоматизує роботу на кожному етапірозрахунку заробітної плати, включаючи облік найманих (або тих, когозвільняють) працівників; табельний облік (облік робочого часу); розрахунокзаробітної плати для працівників за різними видами оплат і доплат; роздрукрозрахункових листків, складання звітів для бухгалтерії, податкових органів,відділів кадрів, ревізорів, аудиторів і керівництва, а також формуванняпроведень для Головної книги. Модуль передбачає можливість налагодитирозрахунок зарплати і звітність як відповідно до чинних у конкретній країнізаконодавчих норм та правил, так і згідно з внутрішніми вимогами підприємства.

Крімзазначених інформаційних систем корпоративного рівня можна назвати й інші,наприклад, інформаційну систему управління підприємством Miracle V (розробник –науково-виробнича фірма «І.В.А.», Росія), автоматизовану систему управлінняпідприємством ММІІ (розробник – фірма «Hewlett-Packard»).


4.Характеристика змін в системі управління в результаті впровадження обраної інформаційноїсистеми управління

 

Післяпроведеного аналізу двох інформаційних систем керівництво підприємства дійшлодо висновку впровадити інтегровану інформаційну систему менеджменту підприємстваSAP R/3

Післявпровадження цієї системи в організації управління підприємством пройшлиістотні зміни в кращій бік.

Завдякивідкритому стандартному інтерфейсу користувача Business Engineer партнери R/3 іконсультанти можуть створювати попередньо сконфігуровані галузеві рішення набазі господарських сценаріїв R/3 (рис. 5). Крім того, відкриті інтерфейсидають клієнтам R/3 можливість розробляти власні шаблони для впровадженнясистеми R/3.

BusinessEngineer включається у стандартну поставку системи R/3 і складається із трьохголовних компонентів:

-     бізнес-конфігуратор, що підтримує процедури створення і веденнямоделей підприємства з автоматичною генерацією відповідних задач та профілівпобудови;

-     посилкова модель R/3 – широка модель впровадження R/3, що включаєорганізаційну модель, модель процесів, модель даних, модель розподілу функцій імодель бізнес-об'єктів;

-     репозитарій R/3 – основний банк даних для посилкової моделі,галузевих моделей та створених моделей підприємства.

Системазабезпечує динамічне графічне моделювання бізнес-процесів і може працювати удіалоговому режимі. Інструмент Business Engineer значно пришвидшує процесконфігурування системи Business Engineer. При створенні моделі підприємствможуть використовуватись типові сценарії бізнес-процесів, що постачаються SAP іїї партнерами. Інструментарій бізнес-інжинірингу може застосовуватись і дляреалізації власних методів впровадження, в тому числі з використанням звичнихінструментів динамічного моделювання бізнес-процесів від інших виробників.

/>/>/>

Рис. 5

Керівникиорганізацій піклуються про якнайшвидше підвищення ефективності діяльності свогопідприємства, то намагаються звести до мінімуму терміни впровадження системиуправління. З цією метою була розроблена програма пришвидшеного впровадженнясистеми R/3, яка отримала назву AcceleratelSAP (ASAP). Нова технологія булавпроваджена і випробувана більш як на 100 підприємствах США і дозволила значнопришвидшити впровадження системи. Зараз програма AcceleratelSAP стала доступноюв усьому світі.

AcceleratelSAPяк універсальний засіб швидкого впровадження та неперервної оптимізації системиR/3 має три складові частини:

1.        маршрутна карта (Roadmap) – визначає послідовність дійвпровадження R/3, пропонуючи клієнтам пояснення на усіх фазах проекту тасупроводжуючи їх на всіх етапах впровадження (рис. 6);

2.        ассистент – інструмент впровадження, який використовується длянавігації по маршрутній карті й пропонує клієнтам моделі, анкети та контрольнілисти, а також послуги в сфері сервісного обслуговування та підтримки. У складінструментальних засобів входить також засіб оцінки проектів (ProjectEstimator), що дозволяє визначити затрати часу, фінансових засобів та людськихресурсів, необхідних при впровадженні системи;

3.        система сервісу та підтримки. Серед іншого ця система включаєзасоби ранньої діагностики (Early Watch), забезпечує постійну підтримкуспеціалістів і оперативне вирішення проблем.

Дляпришвидшення впровадження системи і зручності її використання компаніярозробила нову компонентну архітектуру Business Framework. Ця інтегрована,відкрита заснована на окремих компонентах архітектура, об'єднує додатки R/3 ітехнології інших постачальників. У результаті система R/3 перетворюється унабір компонентів із модулів R/3, що мають старі додатки та продукти третіхфірм. Подібна фрагментація дає користувачам можливість легко обновлюватиприкладні компоненти, розширювати компонентність і добавляти нові додатки, неторкаючи працюючої системи.

/>/>

Рис. 6

 

Уякості прикладів, що підтверджують працездатність описаної архітектури, можна навестирішення, розроблені у компанії Sterling Group. їх суть – у створеннікомплексного рішення для нафтодобувних підприємств на базі інтеграції комплексувиробничих додатків управління нафтовидобутком «АСУ-Видобутку», розробленогоSterling Group, і системи R/3. А також робота з інтеграції системи аналітичнихдосліджень «Прогноз» із модулями системи R/3 з управління фінансами та збутовоюдіяльністю підприємства.


Висновки

Потрібнозазначити, що впроваджена на підприємстві система SAP розвиває не тількифункціональні можливості системи R/3, а зосереджує увагу на вдосконаленнітехнології її впровадження, опираючись на інструментарій (Business Engineer) татехнологічні прийоми (Acclerated SAP), що знаходяться у системі R/3.Спеціалісти Sterling Group розробили методологію впровадження системи SterlingGroup. В її основі лежать принципи системного підходу до вирішення завданьуправління підприємством на базі інтеграції апаратних засобів і модулів системиSterling Group. Процес створення інформаційної технології управлінняпідприємством згідно з методологією умовно розбивається на шість етапів:

-     дослідження (інжиніринг) підприємства – розробка функціональноїмоделі;

-     аналіз об'єкта – алгоритмізація виконання фінансових тагосподарських процесів;

-     створення прототипу інформаційної системи – розробка моделіфінансово-економічної та виробничої діяльності підприємства;

-     створення технічної інфраструктури (корпоративна обчислювальнамережа, центр обробки даних);

-     впровадження системи;

-     супровід.

Використовуючиінструментарій R/3 та методологію його застосування, спеціалісти Sterling Groupведуть низку великих проектів створення інформаційних систем управлінняпідприємством на базі Sterling Group: BAT «Владивостоцький морський торговийпорт», ВАТ «Астраханьгазпром», ВАТ «Надимгазпром», ВАТ «Вар'єганафтогаз» (м.Радужний, Тюменська обл.).

Такимчином, є підстави сподіватись, що останні зміни та доповнення, внесені усистему Sterling Group разом із новими потужними засобами її швидкого таефективного впровадження, будуть допомагати подальшому укріпленню позиції SAP внашій країні та в усьому світі.Списоквикористаної літератури

1.  Ананьєв, О.М.Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст]: підручник /О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. –584 с.

2.  Антонов, В.М. Фінансовийменеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст]: навчальний посібник / В.М. Антонов,Г.К. Яловий; ред. В.М. Антонов; Мін-во освіти і науки України, КНУім. Т.Г. Шевченка. – К.: ЦНЛ, 2005. – 432 с.

3.  Гужва, В.М. Інформаційнісистеми і технології на підприємствах [Текст]: навчальний посібник / В.М. Гужва;Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

4.  Гуржій, А.М. Інформатиката інформаційні технології [Текст]: підручник / А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов.– Х.: Компанія СМІТ, 2003. – 352 с.

5.  Информационные системы итехнологии: приложения в экономике и управлении: Кн. 6 [Текст]: учебное пособие/ Мин-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун‑т; ред. Ю.Г. Лысенко.– Донецк: Юго-Восток, 2004. – 377 с.

6.  Інформаційні системи вменеджменті [Text]: підручник / В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко, В.П. Бондар,В.В. Матвєєв. – К.: Каравела: Піча Ю.В., 2008. – 616 с.

7.  Писаревська, Т.А.Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці [Текст]:навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. / Т.А. Писаревська, О.В.Городній; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун‑т ім.Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.

8.  Пономаренко, Л.А. Електроннакомерція [Текст]: підручник / Л.А. Пономаренко, В.О. Філатов; Мін-воосвіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ. ун‑т. – К.:Київський нац. торг. – економ. ун‑т, 2002. – 443 с.

9.  Татарчук, М.І.Корпоративні інформаційні системи [Текст]: навчальний посібник / М. І. Татарчук;Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун‑т. – К.:КНЕУ, 2005. – 291 с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию