Реферат: Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Кафедра економічної кібернетики


Контрольна робота

З дисципліни: “Інформаційні системи в менеджменті"

Впровадження інформаційної системи управління напідприємстві


Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика установи

2. Інформаційні потреби управлінського апарату установи

3. Аналіз наявних на ринку програмних продуктівавтоматизації управлінської діяльності

4. Характеристика змін в системі управління в результатівпровадження обраної інформаційної системи управління

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Розвиток науки і техніки, поява якісно новихінформаційних потреб підвищують роль інформаційного чинника у процесахприйняття управлінських рішень.

Сучасний стан інформатизації в Україніхарактеризується тим, що сформована і реалізується державна інформаційнаполітика, активно створюється нормативно-правова та нормативно-технічна базасфери інформатизації та інформаційної діяльності, зокрема прийнято ЗакониУкраїни «Про інформацію», «Про Національну програмуінформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації»,ряд інших нормативних актів Кабінету Міністрів України та Указів ПрезидентаУкраїни.

Інформаційна діяльність є типомінфраструктурних галузей людської діяльності, питання виникнення і розвиткуякої нерозривно пов'язані із процесом розподілу праці.

У Державному стандарті "Інформація тадокументація. Базові поняття. Терміни та визначення" так визначеноінформаційну діяльність: "Інформаційна діяльність — постійне тасистематичне збирання та оброблення записаної інформації з метою її зберігання,пошуку, використання чи пересилання, що виконується якою-небудь особою чиорганізацією". Проте слід зазначити, що, наприклад, у сфері управліннябагато аналітичних завдань вирішується в режимі прямого інформаційногомоделювання і спостереження за керованою сферою, минаючи стадію аналізутрадиційних публікацій, у яких інтервал між подією та її відображенням надтовеликий, на що звертають увагу дослідники проблем і завданьінформаційно-аналітичної діяльності. Специфічні завдання моніторингу,ситуаційного аналізу, використання електронних ресурсів ЗМІ, Інтернет,неформальних і недокументованих джерел, соціологічних даних,інтелектуалізованих режимів контекстного пошуку потребують відповіднихінформаційних підрозділів у структурі управління.

Сучасні методи управління інформаційноюдіяльністю на підприємствах і в організаціях базуються на концепціяхінформаційного менеджменту, його основних методах і засобах.

Для інформаційного менеджменту як наукихарактерна багатоваріантність, зумовлена тим, що, з одного боку, об'єктом йогодослідження виступає поняття інформації, яке є родовим для сукупності науковихдисциплін, з іншого — загальноуправлінська проблематика, пов'язана здокументаційно-інформаційним забезпеченням управління. До того ж інформаційнийменеджмент є наукою, яка перебуває в стадії становлення і оформлення.

Період розвитку інформаційних систем, щобазується на обчислювальній техніці, можна описати за допомогою 4-х поколінь.

Перше покоління ІС (1960-1970 pp.) почало своєфункціонування з централізованих систем на базі великих ЕОМ (мейнфреймів типуЄС-1020-1030 — 1040-1050-1060 для регіонів колишнього СРСР). У цьому випадку напідприємстві створювався обчислювальний центр (ОЦ), де провадилася вся обробкаінформації з розв'язуваних задач даного підприємства.

Друге покоління ІС (1970-1980 pp) виникло зпоявою міні-ЕОМ типу СМ-1420 або СМ-1700. У цей період почали використовуватисядворівнева і трирівнева структура ІС (рівень ОЦ на базі великих ЕОМ — рівеньпідрозділів і відділів на базі міні-ЕОМ). Для другого покоління ІС характерноактивне використання високопродуктивних СУБД і комерційних ППП.

Третє покоління ІС (1980-1990 pp.) пов'язане змасовим переходом на персональні комп'ютери. Це обумовило подальше зниженнюрівня ІС. На базі персональних комп'ютерів дістали широке розповсюдженняоднорангові ІС у вигляді локальних обчислювальних мереж з розподіленою обробкою.Подальший розвиток ІС цього покоління зажадало введення певної ієрархії — виділенняфайл-серверів, серверів друку, телекомунікаційних серверів і, нарешті, серверівдодатків. Концентрація ресурсів системи й ефективна організація обчислювальногопроцесу, підтримка корпоративної бази даних і виконання пов'язаних з неюцентралізованих додатків була реалізована за рахунок використання UNIX-серверів.Тому ринок серверів, що випускаються провідними комп'ютерними фірмами світу,став одним з динамічних секторів комп'ютерної індустрії. Однорангова модельнаприкінці свого періоду трансформувалася в ієрархічну модель клієнт-серверноїрозподіленої обробки.

Описані періоди розвитку характеризуютьперехід від централізованих до цілком децентралізованих структур ІС. Цей процесбув обумовлений, з одного боку, необхідністю підвищення продуктивностівиконавців на робочих місцях, з іншого боку, появою і широким розповсюдженням придатноїдля цих цілей персональної техніки.

Четверте покоління ІС (з 90-х років) орієнтованена ієрархічну організацію, у якій розумно сполучаються централізована обробка ієдине управління ресурсами ІС на верхньому рівні з розподіленою обробкою нанижньому.

Сьогодні спостерігається зворотний процес доцентралізації ресурсів ІС на базі сучасних мережних технологій і новихархітектурних рішень.

Таким чином, ІС 4-го поколінняхарактеризуються:

багаторівневою архітектурою системи, вузламиякої служать функціонально-розподілені сервери;

широким використанням персональних комп'ютерівна нижньому рівні і могутніх комп'ютерів (мейн-фреймів, UNIX-серверів абосуперкомп'ютерів) на верхньому, орієнтованих на технологію розподіленої обробки;

модульною побудовою системи на основі типовихархітектурних рішень;

централізацією збереження й обробки даних наверхніх рівнях ієрархії, що забезпечують більш ощадливий режим використанняресурсів системи;

наявністю ефективних централізованих засобівмережного і системного адміністрування, що гарантують необхідну гнучкістьуправління на всіх рівнях ієрархії;

підвищенням інтелектуальності ІС за рахуноквикористання інформаційно-аналітичних і систем прийняття рішень, а такожекспертних систем і систем штучного інтелекту.


1. Загальна характеристика установи

Глухівська районна спілка споживчих товариств(райспоживспілка) Сумської області була заснована в 1963 році. Відносини,пов’язані із створення і діяльністю райспоживспілки, регулюється Законом України“Про споживчу кооперацію”, іншими законодавчими актами та нормативнимидокументами Центральної спілки споживчих товариств України.

Форма власності — колективна.

Глухівська райспоживспілка виступає юридичноюособою і здійснює господарську та іншу, не заборонену чинним законодавствомдіяльність, з дня її державної реєстрації. Основним документом, що регулює їїдіяльність, є Статут.

Згідно Статуту основною метою райспоживспілкиє сприяння розвитку споживчої кооперації, координація діяльності та спрямуваннязусиль своїх членів, а також розвиток власного господарства для забезпеченняпотреб підприємств в товарах народного споживання і матеріально-технічногопризначення, сировині та різноманітних послугах.

Для досягнення основних цілей і виконаннязавдань Глухівська райспоживспілка:

розвиває кооперативну демократію, організуєколективне обговорення найбільш важливих питань діяльності, пропагандукооперативного руху, проводить активну організаторську роботу по залученнюнаселення у члени споживчих товариств, забезпечення дотримання прав пайовиків;

розробляє основні напрямки економічного ісоціального розвитку споживчої кооперації району;

всебічно сприяє роботі по вдосконаленнюгосподарського механізму, впровадженню ринкових методів управління, підвищеннюефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

захищає інтереси і майнові права споживчихтовариств і системи райспоживспілки в цілому, організує підготовку і підвищеннякваліфікації кадрів, сприяє збереженню власності, вирішенню соціальних питаньтрудових колективів та забезпечує дотримання чинного законодавства;

узагальнює і поширює передових досвід роботи,розробляє рекомендації по виявленню і найбільш повному використанню наявнихрезервів і можливостей, підвищенню ефективності роботи підприємств.

Управління Глухівською райспоживспілкоюздійснюється на соснові самоврядування, демократії, активної участі учасників увирішенні всіх питань діяльності райспоживспілки.

Вищим органом управління є конференціяпредставників споживчих товариств району, яка правомочна розглядати івирішувати будь-яке питання діяльності райспоживспілки. Виконавчо-розпорядчиморганом є правління, відповідальне перед конференцією та Радою райспоживспілки.Правління здійснює керівництво і контроль за поточною організаційною,господарською та соціальною діяльністю, а також несе відповідальність зазбереження основних засобів товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів таіншого майна.

Із фактичного населення, що проживає натериторії району34,6 тис. чол., споживча кооперація обслуговує 20,3 тис. чол.,або 58,7%.

Система Глухівської районної спілки споживчихтовариств об’єднує 11 суб’єктів господарювання: 7 споживчих товариств (Баничське,Березівське, Вольно-Слободське, Дунаєвське, Червонянське, Шалигинське та“Відродження”), одне міське споживче товариство, господарство правліннярайспоживспілки та два спільних підприємства (дочірнє підприємство “Кооператор",спільне підприємство “Баничський хлібозавод”).

Райспоживспілка має повну господарськусамостійність і розробляє програми свого економічного і соціального розвитку,розглядає та затверджує їх на загальних зборах, організовує через підприємствавласного господарства торговельне обслуговування і громадське харчування,заготівлю і переробку сільськогосподарських продуктів і сировини, наданнянаселенню різних послуг.


2. Інформаційні потребиуправлінського апарату установи

Широке використання комп’ютерів і програмпризвело до суцільної комп’ютеризації. Цей процес можна вважати найбільшзначною характеристикою науково-технічного прогресу другої половини ХХстоліття, який підвищує значення і цінність інформації.

Комп’ютеризація — техніка, математичні методиі спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються для збору, зберігання іобробки інформації, необхідної для управління, навчання, а також отриманнярізного роду інформаційних та обчислювальних послуг.

Одним з найефективніших та найпопулярнішихтехнічних засобів ділового зв’язку є обчислювальна техніка, що використовуєелектронний зв’язок. Коли комп’ютерів на підприємстві декілька, доцільновстановити електронну мережу.

Електронна мережа — група комп’ютерів,принтерів, інших технічних пристроїв, об’єднаних засобами зв’язку.

На підприємстві кожен службовець маєінформацію, яка може знадобитись іншим працівникам. Це може бути інформація,яку надають керівники відділів вищому керівництву і службовців своїмкерівникам, бухгалтерська а аналітична звітність, прогнози, поточна інформаціяпро розташування ресурсів, стан ринків тощо.

Головним надбанням будь-якого сучасногопідприємства є бази даних про клієнтів, їх потреби, наявне у них обладнання,товари, строки гарантійних зобов’язань, фінансовий стан, укладені договори,історію співробітництва, розмір націнок та знижок. Внутрішня маркетинговадіяльність теж насичена інформацією — даними про конкретні замовлення, їхкодифікацію, виробництво, виконання та відвантаження. Якщо комп’ютерипідприємства з’єднані мережею, то обмін такою інформацією між структурамипідприємства значно спрощується. На підприємстві, що має велику базу даних, доякої необхідно забезпечити доступ з усіх робочих місць, можна використовуватимережеве з’єднання. Це ефективніше, ніж розміщувати інформацію цієї бази данихна багатьох комп’ютерах.

Підприємство може використовувати декількавидів електронних мереж. За принципами побудови комп’ютерні мережі поділятьсяна локальні, регіональні та глобальні.

За технологією обробки фінансово-бухгалтерськоїінформації розрізняють одно-, двох — і багаторівневі обчислювальні мережі. Наявністьдекількох рівнів дозволяє говорити про рівневу розподілену обробку інформації. Однорівневаобробка передбачає створення безпосередньо в бухгалтерії ЛОМ зіркової топологіїрозподільного типу, що охоплює всі ділянки обліку. Таке проектування мережіпредставляється раціональним для середніх і дрібних підприємств, що маютьобмежений обсяг вхідної облікової номенклатури. При дворівневій обробцідоцільне проектування ЛОМ розподільного типу з шинно-зірковою (зірковою) топологією.Характеризується наявністю двох сегментів, що відображають відповідно матеріальнуі фінансову складові бухгалтерського обліку. Кожний з сегментів міститьавтоматизоване робоче місце (АРМ) по ділянках обліку, при цьому основнимнедоліком є відсутність автоматизації первинного обліку. Таке проектуваннядоцільне для середніх за розміром підприємств, що мають невеликі обсягипервинної облікової номенклатури.

Обрана установа — Глухівська районна спілкаспоживчих товариств — це середнє за розміром підприємство. Керівництво установипоставило задачу проаналізувати декілька програмних продуктів автоматизаціїуправлінської діяльності і винести рішення про забезпечення установи інформаційноюсистемою 4-го покоління.

Потреби керівників установи у наступних видахпрограмного забезпечення системи:

програми автоматизації управлінськоїдіяльності — програми організатори робочого часу менеджера, програми дляпланування впровадження нової продукції, оцінки інвестиційних проектів тощо;

програми для маркетингових досліджень — програми, призначені для дослідження попиту та пропозиції, вивчення поведінкипокупців та каналів розповсюдження товарів;

програми автоматизації бухгалтерського обліку — програми, що дозволяють вести бухгалтерський облік за допомогою комп’ютерів (вводитита накопичувати дані по бухгалтерських операціях, первинні документи,автоматично формувати звітність);

програми статистичної обробки економічнихданих — програми до яких належать галузеве та державні розробки для дослідженнямакроекономічних показників.

3. Аналіз наявних на ринку програмнихпродуктів автоматизації управлінської діяльності

Інформаційна система «Галактика»

Систему «Галактика» розробилакорпорація «Галактика», до якої входять фірми Росії (АТЗТ «НовийАтлант», ТОВ «Гелексі» (СПб) та ін), Білорусі (НТО «ТопСофт», ТОВ «Топ Софт Сервіс»), України (ЗАТ «ГелексіУкраїна»), Казахстану та інших країн колишнього СРСР. На вітчизняномуринку програмного забезпечення для розв'язання економічних задач колектив«Галактики» працює з 1987 р. За цей час пройдено шлях від програмногозабезпечення класичних АСУ на замовлення до розробки тиражованих галузевихрішень, цілковито адаптованих до специфіки провідних галузей економіки.

Галузеві рішення на базі системи «Галактика»- це технологія управління нового покоління, яка дає можливість перейти відуправління окремими господарськими операціями до управління ситуаціями, щовиникають. Характерною ознакою системи «Галактика» с швидкий розвитокі розширення її функціональних можливостей. Починаючи з 1995 p., коли буловипущено першу версію комплексної системи автоматизації управлінняпідприємством «Галактика», що містила 15 програмних модулів і булареалізована в архітектурі «клієнт — сервер», вийшло кілька поколіньсистеми — 5.2, 5.5, 5.7; розширився перелік контурів (контур логістики,адміністративний контур і т.ін.) та програмних модулів (контролінгу, управлінняресурсами, документообігу тощо); забезпечено настройку «Галактики» наконкретну галузь, регіон, особливості бізнесу та незалежність прикладнихякостей системи від програмно-апаратної платформи; гарантовано роботу системи врізних операційних середовищах (Windows (95, 98, 2000), Windows NT, NovellNetWare) і з різними СУБД — Oracle, MS SQL, Pervasive SQL (Btrieve).

Починаючи з покоління 5.5 змінилася концепціясамого продукту. Тепер він позначає версію ядра системи, а сам продукт розпавсяна системи з галузевою орієнтацією. Так, на базі ядра 5.5 створенні програмнізасоби для торгівлі, м'ясопереробної промисловості, зв'язку й телекомунікацій,металургії, автотранспортних підприємств; на базі ядра 5.7 — для нафтовихкомпаній і хімічних підприємств. У ядрі з'явилися такі нові підсистеми: кредити,векселі та позички, управління ремонтом устаткування, експорт/імпорт зовнішніхдокументів, управління договорами, спецодяг, технічна підготовка виробництва,управління автотранспортом, роздрібна торгівля, давальницька переробка. Системастала 32-розрядною. З'явилася можливість адаптувати інтерфейс користувача підбудь-яку (окрім арабської та японської) мову.

«Галактика» підтримує інтерфейси,через які здійснюється з'єднання з торговими терміналами, електронними вагами,датчиками АСУ ТП. Створено систему підтримки адміністратора «Галактики»,що дає змогу контролювати дії користувачів. Крім того, у процесі розвиткусистеми робиться ставка на її відкритість і можливість використання разом зіншими продуктами, наприклад, Галактика+SAS, Галактика+Aris Toolset. Плануєтьсятакож випуск галузевих рішень, до складу яких включається система динамічногомоделювання.

Вирішення всього комплексу завдань, на якийорієнтована система «Галактика» на теперішній час, забезпечуєтьсядев'ятьма функціональними контурами, такими як:

контур управління підприємством;

контур логістики;

виробничий контур

фінансовий контур;

контур управління персоналом;

контур управління взаємовідносинами зклієнтами;

адміністративний контур;

контур галузевих рішень;

контур системного адміністрування.

Структуру функціональних складових елементівсистеми «Галактика» показано на рис.1.

Система «Галактика» орієнтована наавтоматизоване розв'язання задач, що виникають на всіх стадіях управлінськогоциклу: прогнозування, планування, облік і контроль реалізації планів, аналізрезультатів діяльності, коригування прогнозів і планів. Система має модульнуструктуру, модулі, у свою чергу, об'єднані у функціональні контури (див.рис.1).


Рис.1. Структура системи Галактика

  />/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>

Контури логістики, фінансовий та управлінняперсоналом об'єднують модулі за видами ресурсів, над якими здійснюєтьсяуправлінська діяльність. У контури управління підприємством, виробничий,адміністративний та управління взаємовідносинами з клієнтами модулі включенівідповідно до виду діяльності, що автоматизується.

Модулі специфічних галузевих рішень тасистемного адміністратора об'єднані відповідно в контури галузевих рішень ісистемного адміністрування.

Функціональний склад системи «Галактика»дає можливість, по-перше, ізольовано використовувати як окремі модулі, так іїхні довільні комбінації залежно від виробничо-економічної необхідності, апо-друге, для будь-якого підприємства визначити набір компонентів, щозабезпечує вирішення завдань управління господарською діяльністю в трьохглобальних аспектах — за видами ресурсів, за рівнями управління (масштабамивирішуваних завдань), за видами управлінської діяльності (планування, облік і т.ін).

У технологічній схемі експлуатації системи«Галактика» кожен працівник виконує визначені для нього інструкцієюдії, отримуючи інформацію в обсязі, необхідному й достатньому для виконаннясвоїх посадових обов'язків.

Основним об'єктом системи «Галактика»є операційний документ. Операційні документи формуються під час проведеннябудь-якої господарської операції та підтверджують її виконання. Між документамиможуть бути встановлені зв'язки. Сукупність операційних документів створюєдокументообіг підприємства (корпорації).

Виокремлюють два основні типи документів:

документи-основи, які регламентують операціїміж юридичними особами, наприклад, угоди, рахунки, рахунки-фактури, вимоги,контракти тощо;

супроводжувальні документи (товарні тафінансові), які відображають сутність фактично виконаних операцій.

За всіма супроводжувальними документами можутьбути сформовані бухгалтерські проведення за допомогою механізму типовихгосподарських операцій (ТГО).

У процесі проведення конкретних господарськихоперацій, які належать до різних напрямів діяльності підприємства, відбуваєтьсянаповнення бази даних оперативною інформацією. При цьому забезпечуються:

принцип одноразового введення інформації в БД,що виключає дублювання функцій користувачів і впорядковує документообіг;

простота контролю коректності та цілісностіданих, персоніфікація дій користувача;

контроль регламенту виконання господарськихоперацій;

оперативна перебудова системи, змінаексплуатаційної схеми системи в разі зміни бізнес-процесу;

своєчасне отримання вірогідної інформації простан поточної діяльності підприємства.

Система «Галактика» є гнучкиммасштабованим продуктом, який містить модуль настройки для будь-якого комплектупоставки. У процесі настроювання виконується первинне заповнення основнихкаталогів, класифікаторів і довідників, які становлять єдину інформаційну базуй використовуються всіма модулями системи. Подальше поповнення класифікаторіввиконується в процесі експлуатації системи.

Параметри загальносистемної настойки даютьзмогу вибрати з наданих системою алгоритмів виконання різних функцій ті, якімаксимально відповідають специфіці певного підприємства. Параметрами настройкикористувача визначаються особливості роботи конкретного користувача. Частину зних, яка належить до права доступу до документів і можливостей їх редагування,установлює лише адміністратор системи. Крім того, більшість модулів маютьвласний блок настройки. До нього включені функції настройки універсальнихієрархічних звітів (управління постачанням, управління збутом, складський облік),типових господарських операцій (госпоперації), формату вхідних і вихіднихдокументів (обмін бізнес-документами) і т. ін.

До функцій настройки системи належать такожрозмежування прав доступу користувачів і організація корпоративного міжофісногообміну даними, якщо підприємство має кілька віддалених філіалів. Ці функціївиконуються за допомогою спеціальних модулів права доступу й тиражування даних,що входять до контуру системного адміністрування.

Основні технічні характеристики «Галактики»подано в табл.1.

Таблиця 1. Основні технічні характеристикисистеми «Галактика»

Використовувана СУБД Btrieve 6.15.451 Btrieve 7.0 MS SQL Server 7.0 Oracle 7.3.4

Oracle

8.05.22, 8.06,8. i. x

 

Операційна система мережі з виокремленим сервером Nevell NatWare 3.11 (Upgrade Brieve 6.15); Windows NT Server 3.51, 4.0 Windows NT Server 4.0, 2000 Понад 80 операційних систем, зокрема 40 варіантів UNIX; Alpha-VMS OS/390; Novell NetWare; Windows NT, 2000

 

Операційна система клієнта мережі з виокремленим сервером MS DOS, Windows 3.11; Windows for Workgroups; Windows NT Workstation 3.51,4.0 Windows 95, 98; Windows NT Workstation 4.0: Windows 2000 Professional Windows 95, 98; Windows NT Workstation 3.51, 4.0; Windows 2000 Professional Операційна система немережево-го клієнта (локальний варіант) Windows 95, 98; Windows NT Workstation Windows NT Workstation 4.0; Windows 2000 Professional Windows 95, 98; Windows NT Workstation 3.51, 4.0; Windows 2000 Professional Блокування даних у разі сумісного використання На рівні запису На рівні запису На рівні запису Структура класифікатора Крім стандартної класифікації клас — підклас — група і т.д. можна використовувати власний ієрархічний багаторівневий класифікатор Кількість одиниць виміру, підтримуваних класифікатором для кожного об'єкта обліку Без обмежень Розмежування прав доступу користувачів На рівні елемента меню, таблиці бази даних, полів і за відповідними умовами Мінімальні вимоги до сервера P-233/64/1G P-233/128/2G P-HI/256/20G Мінімальні вимоги до робочих станцій Р-100/32/500 (Windows) Р-100/32/500 Пропонована кількість робочих станцій у мережі До 300 До 100 300-500 Визначається технічними характеристиками сервера, типом вибраної ОС, пропускною спроможністю мережевого устаткування /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Інформаційна система Miracle V

Інформаційна система Miracle V є інтегрованоюінформаційною системою управління бізнес-процесами, що базується нанайновітніших технологіях і сучасних методах інформатизації. Система працює всередовищі MS Windows.

Система Miracle надає повний набірінструментів для швидкого розроблення користувацьких додатків та їхексплуатації. Практично це інструмент, який дозволяє автоматизуватибізнес-операції з урахуванням специфіки й особливостей ведення справ наконкретному підприємстві. Основний принцип роботи системи Miracle — цецілковите візуальне управління всіма процесами — від проектування віконнихформ, звітів і компонування додатків до моделювання бізнес-процесів, складанняалгоритмів оброблення інформації, управління рівнями доступу користувачів доінформації та програмних рішень. Розроблення програмних рішень інформаційноїсистеми проводиться різними інструментальними засобами Miracle:

конструктор бази даних — Miracle I BaseConstructor;

генератор віконних форм — Miracle FormGenerator;

генератор додатків (рішень) — Miracle TaskGenerator;

конструктор алгоритмів — — Miracle Mathematic;

конструктор звітів — Miracle Report.

У Miracle V немає формального чи напередзаданого рішення. З бібліотеки довідкових (референтних) моделей підприємствообирає те, що найкраще відповідає його вимогам. Довідкова модель у Miracle V — це повнофункціональна та внутрішньо узгоджена інформаційна система. Там, депроцеси, функції та структури не повною мірою відповідають потребампідприємства, вони можуть бути змінені та модифіковані за допомогоюінструментарію Miracle V. За допомогою Miracle V, або, точніше, її засобів длярозробників, підприємство створює власну цілком відповідну його потребам тавимогам інформаційну систему. Усі процеси моделюються графічно, подібно доблок-схеми, і потім уводяться до системи. Структури даних та їхні зв'язкиможуть за потреби змінюватися. За допомогою дизайнера форм їх можна змінюватита створювати наново. Інструмент запитів дозволяє впроваджувати запити набудь-якій стадії упровадження системи або пізніше.

Усі визначення та описи (процеси, форми,документи, структури даних і т.д.) інтерактивно взаємопов'язані. Вонифункціонують як правила роботи для інформаційної системи й докладно описуютьсяу власній базі даних, яка називається Repository (сховище). Вони також можутьзмінюватися чи розширюватися в будь-який час. Структури Repository контролюютьусю виконавчу систему Miracle V. Repository є «вихідним кодом» длясистеми.

У наш час успіх підприємства великою міроюзалежить від його здатності швидко реагувати на зміни. Звідси випливає, щобізнес-процеси також мають адаптуватися, щоб відповідати новим умовам. Перепроектуванняорганізацій та процесів потребує наявності інформаційних інструментів дляпідтримки здійснення відповідних завдань. Додаток Miracle V відповідає такимвимогам. Business Process Modeller забезпечує підтримку управлінськоїдіяльності, дозволяючи створювати нові процеси й адаптувати наявні. Задопомогою симуляції наслідків втілення нових ідей різні варіанти можна тестувати,перш ніж упроваджувати їх на підприємстві. Перепроектування бізнес-процесівотримує хорошу підтримку завдяки здатності їх симулювати. Усе досконалішіаналітичні засоби можуть генерувати надійні результати лише тоді, коли вонипостійно використовуються в повсякденній діяльності підприємства. Саме томуорганізація та інформаційна система мають працювати злагоджено. ФілософіяMiracle V базується на цій ідеї, оскільки виконуються лише процеси, необхідні вщоденній роботі підприємства.

За допомогою компонента Miracle V BusinessProcess Modeller усі процеси відображаються графічно і водночас здійснюєтьсябезпосередній вплив на інформаційну систему. Це означає, що доповіднадокументація, згенерована Process Modeller, у будь-який момент залишаєтьсяактуальною. Оскільки процеси відомі інформаційній системі, а вся відповіднаінформація (про виконані завдання) реєструється, ефективність процесів можеаналізуватися на основі бази поточних даних. Динамічна система підтримкикористувача також користується інформацією від Process Modeller. Вона завждипоказує користувачам, у якому процесі вони перебувають, попередні та наступнізавдання і відповідальних за них.

Основні компоненти системи Miracle V такі: репозитарій,у якому зберігаються всі визначення, правила та описи об'єктів (включаючизв'язки та відносини між ними), та інструменти ділових процесів, до якихналежать: Business Process Modeller, Business Process Executer, BusinessProcess Analyzer та Business Process Simulator. Modeller визначає процеси нарізних рівнях абстракції. Під час моделювання процеси відкриваються тавиконуються компонентом Executer. Уся інформація, зібрана під час роботи, можебути вивчена за допомогою компонента Analyzer. Simulator створює сценарії назразок «що, коли...?» для всіх процесів або їхніх частин.

Інформаційна система ММІІ

Система ММІІ дозволяє в комплексі розв'язуватизадачі з планування й управління у виробництві, постачанні та збуті, а такожзадачі бухгалтерського обліку і фінансів. Пакет ММІІ охоплює такі програмнімодулі підсистеми:

управління матеріально-технічними ресурсами (ММ/3000);

управління виробництвом (РМ/3000);

управління технічним обслуговуванням іремонтом устаткування (MNT/3000);

управління придбанням ПКВ (РО/3000);

управління збутом продукції (SOM/3000);

складання кошторису витрат (СА/3000);

ведення бухгалтерської та фінансової звітності(FA/3000).

Використовуючи модульну структуру ММІІ, можнакомбінувати різну її конфігурацію. Вона має багаторівневу систему меню, менюдопомоги, оперативну актуалізацію бази даних, оперативну реєстрацію даних, їхпопередню обробку і коригування помилок за допомогою системи VPLUS/3000,ефективні засоби захисту даних, автоматичне виконання рутинних диспетчерськихфункцій, а також дає можливість користувачеві взаємодіяти із системою рідноюмовою. Крім того, надається широкий набір засобів підтримки системи йконсультаційних послуг.

4. Характеристика змін в системіуправління в результаті впровадження обраної інформаційної системи управління

Проаналізувавши запропоновані інформаційнісистеми керівництво обрало систему Галактика.

Після впровадження цієї системи організаціяуправління установою значно поліпшилася.

Так, наприклад адміністративний контур,дозволив розв'язати такі основних задачі:

Складання планів структурних підрозділів іокремих виконавців за напрямами діяльності.

Розрахунок необхідних ресурсів для виконаннянакреслених планів.

Узагальнення планів структурних підрозділів водин господарський план корпорації.

Пов'язання робіт в один календарно-сітковийграфік.

Формування планів робіт виконавців на заданийперіод.

Реєстрація в пам'яті ПК процесу виконанняпланів, ведення журналу організованих заходів.

Контроль за виконанням планів управлінськимперсоналом, ведення документообігу за структурою господарського плану.

Поліпшив організацію управління установою імодуль управління документообігом, призначений для обліку, зберігання йоброблення документів (договорів, листів, наказів, протоколів, нарядів і т. ін)в електронному вигляді, а також для організації спілкування користувачів підчас вирішення виробничих завдань. Документи, що входять до документообігу,можуть бути отримані за допомогою електронної пошти, скановані з паперовихдокументів або підготовлені за допомогою різних текстових редакторів.

Основні можливості модуля такі:

створення і ведення номенклатури справ фірми;

створення документів за допомогою вбудованоготекстового процесора «Бізнес-текст» або іншого зовнішнього редактора;

ведення стадій оброблення документів іконтролю за їх виконанням;

пошук документів за заданими критеріями,просування документів за маршрутом оброблення, масове розсилання документів упідрозділи;

виведення на екран списку всіх обліковихдокументів, пов'язаних із документами-основами системи «Галактика» (наприклад,рахунками за продані товари або послуги). Зв'язок із документами-основамивстановлює користувач.


Висновки

Розповсюдження інформаційних технологій у 90-хроках призвело до суттєвих змін в організації виробництва, праці та управління.З одного боку, високотехнологічне середовище руйнує сталі ієрархічні структурив економіці та управлінні, створюючи на їх місцях більш гнучкі та пристосованідо нестабільного середовища, а з іншого — використання інформаційних систем вуправлінні різними соціальними та виробничими механізмами призводить доінтеграції способів ведення фінансів, діловодства, управління, обліку.

З впровадженням інформаційних систем новогопокоління суттєво змінюється управління установою в цілому. Застосування комп'ютеріввпливає на зміст праці облікового персоналу: зменшується кількість механічнихоперацій з обробки документів, систематизації облікових показників, заповненнярегістрів та звітів. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою наорганізацію та удосконалення обліку.

Основне завдання модуля інформаційної системикерівника — сформувати необхідну інформацію про виробничо-господарськудіяльність у потрібному аспекті, наочно, у динаміці та з попереднім аналізом. Основнівимоги до інформації для прийняття управлінських рішень — це своєчасність івірогідність.

Виробничо-господарська діяльність підприємствахарактеризується відповідними показниками (детальними й агрегованими), якіотримують під час розв'язання відповідних задач. Вони можуть бути об'єднані влогічні групи як за функціями управління (нормативні, планові, облікові,аналітичні і т. ін), так і за видами ресурсів (засоби виробництва, предметипраці, персонал, фінанси, готова продукція).


Список використаної літератури

1.   Ананьєв О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності[Текст]: підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. — Львів: НовийСвіт-2000, 2006. — 584 с.

2.   Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст]:навчальний посібник / В.М. Антонов, Г.К. Яловий; ред. В.М. Антонов; Мін-воосвіти і науки України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. — К.: ЦНЛ, 2005. — 432 с.

3.   Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст]: навчальнийпосібник / В.М. Гужва; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 с.

4.   Гуржій А.М. Інформатика та інформаційні технології [Текст]: підручник /А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов. — Х.: Компанія СМІТ, 2003. — 352 с.

5.   Информационные системы и технологии: приложения в экономике иуправлении: Кн.6 [Текст]: учебное пособие / Мин-во образования и науки Украины,Донецкий нац. ун-т; ред. Ю.Г. Лысенко. — Донецк: Юго-Восток, 2004. — 377 с.

6.   Інформаційні системи в менеджменті [Text]: підручник / В.О. Новак, Ю.Г.Симоненко, В.П. Бондар, В.В. Матвєєв. — К.: Каравела: Піча Ю.В., 2008. — 616 с.

7.   Писаревська Т.А. Інформаційні системи в управлінні персоналом таекономіки праці [Текст]: навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. /Т.А. Писаревська, О.В. Городній; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічнийун-т ім. Вадима Гетьмана. — К.: КНЕУ, 2006. — 284 с.

8.   Пономаренко Л.А. Електронна комерція [Текст]: підручник / Л.А. Пономаренко,В.О. Філатов; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ.ун-т. — К.: Київський нац. торг. — економ. ун-т, 2002. — 443 с.

9.   Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи [Текст]: навчальнийпосібник / М.І. Татарчук; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічнийун-т. — К.: КНЕУ, 2005. — 291 с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию