Реферат: Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

Зміст

 

1.   Склад і зміст робіт на стадії впровадження інформаційнихсистем

2.   Технологіяпроектування систем за CASE-методом

3.   Визначенняінформаційних систем управління

Висновки

Список використаної літератури


1.               Складі зміст робіт на стадії впровадження інформаційних систем

Увітчизняних стандартах процес впровадження АІС обліку складається з етапів,етапи ділять на стадії, стадії складаються з робіт, табл. 1.1 (Зірочкоюпомічені обов'язкові стадії).

Табл. 1.1. Стадії,етапи і роботи із створення АІС

Стадії

Етапи

1.Формування вимог до АІС

Обстеження об'єкту і обґрунтовування необхідності побудови системи Формування вимог користувача до системи Оформлення звіту і заявки на розробку АІС (технічне завдання)

 

2. Розробка концепції АІС

 

Вивчення об'єкту Проведення необхідних дослідницьких робіт Розробка варіантів концепції АІС і вибір одного з них Оформлення звіту про виконану роботу

* 3. Розробка технічного завдання

Розробка технічного завдання Затвердження технічного завдання

4. Ескізне проектування

Розробка попередніх проектних рішень щодо системи і її окремих частин

* 5. Технічне проектування

Розробка проектних рішень щодо системи і її частин. Розробка документації АІС і її частин. Розробка і оформлення документації на поставку або розробку виробів для комплектування системи. Розробка завдань на проектування в суміжних частинах проекту автоматизації.

* 6. Робоче проектування

Розробка робочої документації на систему і на її частині. Створення або пристосовування програм.

7. Введення системи в дію

Підготовка об'єкту автоматизації до упровадження АІС. Підготовка персоналу. Комплектування АІС (програмно-технічними і інформаційними засобами). Будівельно-монтажні роботи. Пусконалагоджувальні роботи. Попередні випробування. Досвідчена експлуатація. Приймальні випробування.

8. Стадія супроводу

Виконання робіт згідно гарантійним зобов'язанням. Післягарантійне обслуговування

Стадія 3" Розробка технічного завдання" (ТЗ) обов'язкова. ТЗ звичайно розробляєзамовник за планом: загальні відомості, призначення і ціль робіт,характеристика наочної області (відомості про процеси, які необхідноавтоматизувати), основні вимоги, (це найважливіший розділ), об'єми і термінивиконання робіт, параметри системи. Об'їм ТЗ є розрізнений, наприклад, в одномувипадку закінчене ТЗ на систему «Клієнт-банк займає 5 сторінок, в іншому — зверх 40. [2, стр.43].

На стадії 5»Технічне проектування" створюється документ «Технічний проект»(ТП), сама трудомістка частина якого — описи постановок функціональних задач.Крім того, технічний проект ТП містить і опис забезпечуючої частини (проектнірішення за інформаційним, програмним, технічному і іншим видам забезпечення).

На стадії 6 «Робоче проектування» самим трудомістким процесом єстворення програм і їх відладка. При об'єднанні стадій технічного і робочогопроектування об'єм документації скорочується приблизно на 20%..

Особливістю американського підходу до розробки ІС є концепція безперервностівдосконалення ІС, що забезпечує виживання організації в ринкових умовах. У насцей життєво важливий підхід сформульований як варіант технології проектування увипадку, якщо на об'єкті вже існує АІС.

Якщо АІС наоб'єкті вже існує, то процес розробки нових задач (або перепроектувалиіснуючих) охоплює 8 етапів:

1.     Формулювання вимог (аналогТЗ);

2.     Постановка задачі (частинаТП);

3.     Побудова алгоритму рішеннязадачі (частина ТП);

4.     Розробка контрольногоприкладу (частина ТП);

5.     Розробка машинної блок-схемиі програм (частина РП);

6.     Відладка нових програм наконтрольному прикладі (частина РП);

7.     Відладка нових програм нареальних даних (пробна експлуатація);

8.     Приймання в промисловуексплуатацію.

Етапи 6 і 7 можуть об'єднуватися, якщо реальні дані повноцінні, тобтодозволяють перевірити програму на всіх практично можливих ситуаціях.

Взагалі,стадії впровадження Інформаційних систем менеджменту можна означити у виглядінаступної таблиці 1.2.

Таблиця1.2.

Стадії впровадження Інформаційних систем менеджменту

Постановка завдання й оцінка готовності підприємства до впровадження ERP-системи

/>

Суть процесу. Оцінка апаратного забезпечення, укомплектованості персоналу та інших чинників, які можуть вплинути на успішність і терміни впровадження

/>

Навчання працівників компанії

/>

Суть процесу. Під час навчання працівникам компанії розповідають про стандартні можливості системи й розписують рекомендації для автоматизації бізнес-процесів. Після завершення тренінгів проводиться тестування персоналу

/>

Моделювання

/>

Суть процесу. Обговорення бізнес-процесів, які планується автоматизувати в новому програмному продукті. За підсумками інтерв’ю здійснюється моделювання конфігурації системи й визначається перелік необхідних модифікацій

/>

Конфігурування (налаштування системи)

/>

Суть процесу. Внесення до системи управління модифікацій, розроблених на попередньому етапі, перенесення довідкової інформації в систему, тестування налаштованої моделі в робочому середовищі, навчання ключових користувачів, а також внесення користувальних налаштувань

/>

Тестування системи кінцевими користувачами

/>

Суть процесу. Навчання кінцевих користувачів, підготовка користувальної документації і повна перевірка працездатності системи

/>

Введення системи в експлуатацію

/>

Суть процесу. Під дослідною експлуатацією розуміють паралельне використання нової та старої системи управління

/>

Вдосконалення

/>

Суть процесу. Після введення системи в промислову експлуатацію й стабілізації роботи підрозділів систему вдосконалюють і визначають необхідні доробки

В даний час найсучаснішій і ефективній є CASE-технологія розробки ІС (ретельнорозглянемо у наступному розділі), яку активно застосовують крупні промисловіпідприємства, створюючи автоматизовані робочі місця (АРМ) фахівців ібухгалтерів. [3, гл. 2].

2.    Технологіяпроектування систем за CASE-методом

Оскільки у вітчизняній літературі питаннястворення бази моделей ІС за CASE-методом практично невисвітлене, доцільно дати опис концепції бази моделей на простому прикладі.

Нехай на підприємстві діють дві прикладні задачі:

Задача А — обчислення повного обсягу збутупродукції за п періодів часу (наприклад, місяць);

Задача В — обчислення середнього обсягу збутупродукції за п періодів часу.

Математичні моделі цих задач і іншіхарактеристики наведені на рис. 2.1. В інформаційних системах першого поколіннядля розв'язування цих задач необхідно створити дві незалежнісистеми зі своїми файлами даних і своїми обчислювальними функціями:

для задачі А — файл даних М1 іобчислювальна функція ПОВН, що охоплює операції підсумовування і присвоєння;

для задачі В — файл даних М1 івеличина п; обчислювальні функції: ПОВН, ДІЛ (ділення), ПРИС (присвоєння).

В інформаційних системах другого покоління даніпро обсяг збуту розглядались як загальний компонент і були створені дванезалежні алгоритми для обробки колективно використовуваних даних.

В третьому поколінні було усвідомлено, щообчислення повного обсягу також необхідне для середнього обсягу збуту, томуодин і той самий алгоритм ПОВН застосовувався в обох системах.

На цьому простому прикладі відразу помітна задачарозпізнавання одиниць обчислювальних функцій, оскільки у другій прикладнійзадачі можна не побачити, що обчислення повного обсягу — незалежна частинаалгоритму і що можна використати уже створений алгоритм.

CASE-засоби дозволяють створювати ІС і СППР за модульнимпринципом, причому модулі, що створюються робляться взаємозв’язуємими.

Отже, одна з важливих проблем створення такій єдиноїбази моделей полягає в опису обчислень об'єктивно і незалежно від застосування,що має на меті охоплення якомога ширшого діапазону прикладних задач.

Приклад створеннябази моделей БМ наведено на рис.2.1.

Заснована на знаннях (інтелектуальна) CASE-технологіяпередбачає впровадження в інформаційні системи та відповідніприкладні програми елементів штучного інтелекту, зокрема баз знань і правилвиводу для оброблення якісної інформації, методології IDEF і природної мови длястворення інтерфейсу користувача. Інформаційні системи, котрі містять у собіелементи штучного інтелекту, називаються інтелектуальними інформаційнимисистемами.

До інформаційних систем, котрі повністю базуютьсяна знаннях і правилах маніпулювання з ними, належать експертні системи.Створені також окремі продукти на базі комерційних технологій штучногоінтелекту. Зокрема, продукт INTELLECT фірми АІ Corp., створений за CASE-технологією дає змогу збирати, показувати і аналізувати дані завдякизапитанням англійською мовою. Таких продуктів щодня стає все більше.

 


а)

Індекс задачі Назва задачі Математична модель Дані Обчислювальні функції А Обчислення повного обсягу збуту V продукції за n періодів

/>,

де xi – обсяг збуту за період i

/>

/>– ПОВН

В Обчислення середнього обсягу S збуту продукції за n періодів часу

/>

або

/>

/>

ПОВН

/> – ДІЛ

/> – ПРИС

б)


Перше покоління ІС

Друге покоління ІС Третє покоління ІС

/>

/>

/>

Рис. 2.1. Приклад створення бази моделей (БМ):

а — обґрунтування концепції БМ,

б — схема розв'язування задач в інформаційнихсистемах

Останніми роками у CASE-засоби додаються нові принципи інформаційної технології, зокрема OLAP,сховища даних, програмні агенти, котрі застосовуються як самостійно, так ів компонентах інформаційних систем. Безумовно, використання їх в інформаційнихсистемах має комплексний характер, проте вони можуть розглядатися як окремітипи програмних засобів, право на розробку яких виборюють десятки найбільшихфірм світу.

На даний час розроблено досить багато аналітичнихсистем, сконструйованих з використанням OLAP- кубів (Hyperion OLAP, Elite OLAP,Oracle Express та багато інших). Ринок програмних OLAP- продуктів постійнорозширюється. Сучасні системи оперативної аналітичної обробки даютькористувачам змогу вирішувати ключові задачі управління бізнес-процесом,зокрема прикладні програми Hyperion OLAP дозволяють виконувати аналізприбутковості; аналіз напрямків розвитку продукції; аналіз продажу; аналізстановища на ринку; аналіз асортименту продуктів; аналіз ризику; аналізконкурентоспроможності; складання звітів з продуктивності; моделюваннясценарію; аналіз бюджету і прогнозів тощо. Зауважимо, що згідно із сучаснимипоглядами на створення інформаційних систем OLAP- системи мають базуватися наспеціальній базі даних — сховищі даних.

Сховище даних (Data WarenHouse) як особлива формаорганізації бази даних, котра призначена для зберігання в погодженому виглядіісторичної інформації, що надходить з різних оперативних систем та зовнішніхджерел, в останній час набуває широкого розповсюдження в інформаційнихсистемах, зокрема в системах підтримки прийняття рішень. І хоча з формальногопогляду сховище даних являє собою різновид звичайної БД, проектують їхпо-різному.

Для звичайних БД процес створення відбувається засхемою: вивчення предметної області; побудова інформаційної моделі; розробка наоснові інформаційної моделі проекту бази даних; створення бази даних.Обов'язкові етапи створення сховищ даних інші, а саме:

·       визначення інформаційних потреб користувачів стосовно даних, котрінагромаджуються в базах даних операційних систем — системобробки трансакцій OLTP-систем, що є джерелами оперативних даних;

·       вивчення локальних баз даних OLTP-систем;

·       виокремлення для кожної бази даних підмножини даних, необхіднихдля завантаження у сховище даних;

·       інтегрування локальних підмножин даних і розробка загальноїпогодженої схеми сховища.

Для виконання створення сховищ даних за CASE-технологією існують різні інструментальні засоби, зокрема програмнийпродукт Oracle Designer та його спрощена версія Oracle Data Mart Designer, девираз Data Mart означає вітрину даних як спеціалізоване сховище, що обслуговуєодин з напрямків діяльності компаній, наприклад облік запасів чи маркетинг. Увітрини даних інформація надходить або зі сховища (залежні вітрини), абобезпосередньо з джерел даних, проходячи попередні узгодження та перетворення(незалежні вітрини).

Схему формування та використання сховища даних вСППР зображено на рис. 2.2. Дані беруться з різноманітних джерелоперативних даних. Після їх переміщення відбираються дані для гарантуваннятого, що вони мають сенс, є неперервними і точними. Потім дані завантажуються вреляційні таблиці, здатні підтримувати різноманітні види аналізу та запитів, іоптимізуються для тих таблиць, котрі, як очікується, найчастішевикористовуватимуться. І нарешті дані зберігаються для подальшого використанняв СППР.

/> <td/> />  

Рис. 2.2. Схема формування і використання сховищаданих у СППР

Коли сховища даних уже створені та оптимізовані,необхідно ефективно завантажувати нові дані в систему, завантажувати їх безпереривання процесу підтримки прийняття рішень. Проте зі збільшенням кількостіданих розробники змушені визначати нові синтаксичні формати та формат запитів,які є більш швидкими та легкими, а також вишукувати нові підходи до поєднанняреляційних таблиць і добування даних із цих дуже великих баз даних звикористанням різновиду програмних агентів — інтелектуальних («розумних»)агентів (Intelligent agents).

СППР належать до інформаційних систем новогопокоління, основне призначення яких полягає в забезпеченні комп'ютерноюпідтримкою прийняття рішень зі слабоструктурованих та неструктурованих проблеморганізаційного управління на різних фазах створення рішень і моніторингу.Незважаючи на те, що на даний час у світі розроблено сотні типів СППР (самтермін DSS уперше був запроваджений 1971 року Горрі і Мортоном), такі системи вУкраїні практично не використовуються. Більш того, існує плутанина із самим терміномСППР.Немаючи змоги докладно спинитися на цій проблемі (СППР докладніше розглядаються вокремому розділі цього посібника), лише зауважимо, що у класичному розумінніСППР є інформаційна система, котра має компоненти (рис. 2.3): інтерфейскористувача, систему управління базами даних (СУБД), систему управліннябазами моделей (СУБМ), систему управління повідомленнями (СУП), причомупідсистема СУП з'явилася лише останніми роками. Ця структура може бути основоюдля виокремлення дійсних СППР.

/> <td/> />  

 

Рис. 2.3. Компоненти системи підтримки прийняттярішень

СППР широко застосовуються у США (ринокстворюваного програмного забезпечення СППР тут щорічно досягає мільярдадоларів) та в інших розвинутих країнах у різних сферах людської діяльності(економіка, бізнес, юриспруденція, державне управління тощо). Наприклад, дляуправління фінансами корпорацій (а також в управлінні виробництвом, устатистиці) ефективно використовується СППР Visual IFPS/Plus, котра буластворена ще на початку 70-х років минулого століття і модифікувалася згодом підклієнт-серверну платформу (компанія COMSHARE продає Visual IFPS/Plus підWindows NT за 15000 дол. США). На ринку України пропонується російськомовнаСППР для маркетингових досліджень Marketing Expert. Перспективними напрямкамирозвитку СППР є групові системи підтримки прийняття рішень (ГСППР), котріпризначені для комп'ютерної підтримки прийняття рішень групами індивідів, атакож виконавчі інформаційні системи (ВІС).

АрхітектураСППР представляється різними авторами по-різному. Приведемо приклад. Marakas(1999) запропонував узагальнену архітектуру, що складається з 5 різних частин:

(a)система керування даними (the data management system — DBMS),

(b)система керування моделями (the model management system — MBMS),

(c)машина знань (the knowledge engine (KE)),

(d)інтерфейс користувача (the user interface) і

(e)користувачі (the user(s)).

 

3.               Визначенняінформаційних систем управління

У вітчизнянійлітературі часто використовують терміни, «автоматизована система управління»,«автоматизовані інформаційні системи», а в закордонної — "інформаційні системи", "інформаційні системи менеджменту".Причому за рубежем за замовчуванням передбачається, що інформаційні системиавтоматизовані. Приведемо кілька визначень із сучасних літературних джерел.

Економічнаінформаційна система (ЕІС) — це сукупність внутрішніх і зовнішніх потоків прямої ізворотного інформаційного зв'язку економічного об'єкта, методів, засобів,фахівців, що беруть участь у процесі обробки інформації і виробленніуправлінських рішень. [1, c.17].

Інформаційнасистема (ІС) — цез'єднання інформаційних ресурсів, процесів і людей, що збирають, перетворять іпоширюють інформацію в організації. Узагальненою метою ІС є трансформація«сировинних» ресурсів даних в інформаційні «продукти»,необхідні конкретним користувачам. Інформаційну систему менеджменту (ІСМ) деякірозуміють як синонім ІС, інші — як чітко регламентовану систему постачаннястандартних звітів менеджерам. У сучасній системі знань про менеджмент і про ІСтермін "інформаційна система менеджменту" розуміється расширенно — якколо різноманітних ІС, що забезпечують менеджерам ефективне прийняття рішеньщодо розвитку керованого об'єкта. При цьому ІСМ за замовчуванням розуміється яккомпьютеризованная система. (переклад з англ.). (Див. табл. 1.1) [1, c.7].

У сфері керуванняпідприємством вітчизняна наука з 1960-х років розрізняє:

·       автоматизовані(і автоматичні) системи управління технологічними пpоцессами [АСУТП]

·       автоматизованісистеми оpганизаційного упpавління [АСОУ].

АСУТП упpавляютшвидкотічьними пpоцессами матеpиального виробництва, наприклад, плавкою стали,виробництвом продукту, а АСОУ — в основному повільними пpоцессами взаємодіїлюдей і обладнання в складних комплексах. Можуть існувати й АСУ змішаного типу.

Оpганизаційне упpавління не може бутиавтоматичним, рішення отут завжди пpиймають люди, і об'єктами керування отут єне стільки машини й обладнання, скільки колективи людей.

По рівню чи сфеpе діїрозрізнюють АСУ міжнародні, державні(національні), теpитоpіальні (pегіональні), отраслеві, об'єднань, підприємствчи коpпоpаций і фіpм.

По ступеніалгоритмічного описупpоцессів керування поділяють АСУ інформаційно-довідкові,інформаційно-радникові, керуючи, а також ті, що самонавчаються.

Табл. 1.1.Інформаційні системи в менеджменті

Рівень

Клас

Сутність

3. ІС для забезпечення поточних

бізнес-операцій

3.1. Системи обробки операцій

Виконують поточну реєстрацію записів про операції й угоди, модернізують бази даних, обробляють ці дані і виводять різноманітні документи, повідомлення, звіти

3.2. Системи керування процесами

Керують фізичними процесами виробництва продукції, подачі товарів і т. п.

3.3. Системи автоматизації офісу

Підтримують комунікації, діловедення і продуктивність офісу. Перетворять ручні методи діловедення і традиційні комунікації шляхом збору, обробки, збереження і передачі даних у виді електронних офісних комунікацій. Охоплюють обробку текстів, електронну пошту, друк на робочому столі, організацію телеконференцій, обробку документів

2. ИС для забезпечення прийняття

управлінських

рішень

2.1. Системи надання інформації

Надають менеджерам визначені і регламентовані повідомлення (звіти, довідки) про поточні бізнес-операції

2.2.

Системи

підтримки

прийняття

рішень

Надають менеджерам спеціальний набір діалогових засобів проектування і вибору альтернатив для використання в не програмувальних ситуаціях. Стандартні засоби генератора підтримки рішень менеджер пристосовує до власного унікального стилю. На стадії перевірки вибору альтернативи можуть використовуватися експертні системи.

2.3.

Інформаційні системи керівників

Обслуговують менеджерів вищого рівня з метою формування критичної інформації у вільних форматах (за бажанням самих менеджерів). На вибір вищих керівників інформують про ключові фактори, що впливають на досягнення фірмою своїх стратегічних цілей. Можливе використання експертних систем.

1. ІС для забезпечення стратегічних конкурентноздатних переваг

ІС для залучення й утримання клієнтів, закріплення постачальників, і т. п.

Залучають клієнтів (від конкурентів) і закріплюють постачальників унікальним комфортним інформаційним обслуговуванням. Широко використовують миттєвий доступ до внутрішніх і зовнішніх баз даних. Можливе використання експертних систем.

Опис конкретногозавдання користувача вхідною мовою системи (наприклад, VBA, Pascal, С++ чиформальної мови баз даних) називають програмою вхідної мови (ПВМ).

 Оброблюючимодулі виконують перетворення даних, що складають інформаційну базу інформаційноїсистеми.

Щоб забезпечитивзаємодію інформаційної системи з користувачем і керуючих модулів ІС зінформаційною базою й обробляючими модулями, до складу ІС включаютьсяобслуговуючі модулі.

Висновок:

Таким чином, інформаційнісистеми ІС можна розглядати як об'єднання вхідної мови, інформаційної бази, щокерують, обслуговуючих і обробляючих програмних модулів. Сукупність обробляючихмодулів часто називають функціональним наповненням інформаційної системи.Керуючі й обслуговуючі модулі називаються системною частиною інформаційноїсистеми, чи системним наповненням ІС.


Висновки

 

Фінансово-управлінські інформаційні системи значно більшгнучкі в адаптації до нестатків конкретного підприємства.

Бази даних й електронні таблиці у ІС — це спеціалізованепрограмне забезпечення, яке дозволяє логічно ставити завдання в термінахтексту, даних і формул, а потім покладати виконання великого об'єму рутиннихутомливих обчислень на комп'ютер. Воно може використовуватися всякий раз, колирішення задачі можна розділити на логічні етапи (тобто не тільки стосовнозавдань економіці та бухгалтерського обліку).

Можливості,що надаються базами даних й електронними таблицями ІС користувачам, варіюютьсявід пакету до пакету, але загальними для всіх таких пакетів є: команди друку,команди маніпулювання файлами, команди форматування і засобу редагуванняінформації в СУБД.

 Проектування і реалізація систем для роботи з базамиданих припускає структуризацію бази даних, організацію доступу до даних, їхвикористання, оновлення і висновку (у вигляді звітів або відповідей на запити)безліччю різних менеджерів-користувачів. В результаті того, що програмні пакетидля роботи з базами даних стали більш дружніми по відношенню до користувачів, амісткість зовнішньої пам'яті мікрокомп'ютерів стала дуже великою, відбувсярізкий стрибок у використанні систем баз даних в бізнесі.

Спостерігається масове впровадження реляційних СУБД вкорпораціях. У таких системах на кожного клієнта заводиться один комплекснийзапис, постійний доступ до якої можливий з будь-якого вузла розподіленоїкорпоративної мережі.

 


Порівняльніхарактеристики інформаційних систем в менеджменті та СППР

Характеристика Інформаційні системи в менеджменті СППР Логіка рішень Лінійна логіка, формалізовані (програмовані) процедури рішень Спеціалізовані евристики, що ґрунтуються на базах знань і правилах виводу Забезпечення звітів Регулярні звіти Нерегулярні звіти Підтримка рішень Відсутність підтримки рішень Система сама створює рішення, відтворюючи логіку мислення людини-експерта

Незважаючи на те, що загальнаконфігурація систем може бути досить складнаі, практично усіфінансово-управлінські системи здатні працювати на персональних комп'ютерах узвичайних мережах передачі даних, наприклад, Wіndows NT. Вони спираються натехнологію виділеного сервера бази даних (fіle server), що характеризуєтьсявисоким завантаженням мережних каналів для передачі даних між сервером іробочими станціями. Тільки окремі з пропонованих на Україні систем такого класубули розроблені для промислових баз даних.


Список використаної літератури

1.          Введениев информационный бизнес: Учеб. пособие / Голосов О.В и др. – М.: Финансы истатистика, 1998. – 240 с.

2.          РогачІ.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитнихустановах. Навчальний посібник. Видання 2-ге, перераб. і доп. Київ, КНЕУ,2001.-239 с.

3.          УстиноваГ.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии вподдержке принятия решений. Изд-во DiaSoft-UP, СПб, 2000. -368 с. Глава 2.

4.          Автоматизированыеинформационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. проф. Г.А.Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1999 — 400 с.

5.          ИльинаО.П. Информационные технологи бухгалтерского учета. С-Пб.: Питер, 2001. – 686с.

6.          ПетровВ.Н. Информационные системы. С-Пб.: Питер, 2002. – 686 с.

7.          СитникВ.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем:Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию