Реферат: База даних по приватних підприємствах регіону

Міністерство внутрішніх справУкраїни Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковийінститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій  Кафедра інформаційнихсистем і технологій в діяльності ОВС

Курсова робота

з дисципліни «Основипрограмування та алгоритмічні мови»

на тему: «База даних поприватних підприємствах регіону»

Харків


Зміст

Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючихданих:

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

2.1 Алгоритм процедури Is

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Все більше ібільше в регіонах реєструється приватних підприємців. Таким чином для обробкиінформації яка надана по приватним підприємствам заносять до бази даних. Дляполегшення цього процесу потрібно створити спеціалізовану програму, яка буду зпростим, доступним інтерфейсом, але в той же час вона виконуватиме всіпокладені на неї сподівання.

Інформатизаціясуспільства значним чином полегшила обробку інформації. Я вибрав мовупрограмування ТурбоПаскаль, з метоюзакріплення своїх навиків з програмування.


1. Основна частина 1.1 Неформальна постановка задачі

Розробити програму-«приватні підприємства регіону», дляреєстрації та автоматизованої обробки відомостей про підприємців в певномурегіоні.

/>        Занесеннядо бази даних (спеціальний файл) всіх відомостей про приватне підприємство:

o    ФІОвласника підприємства;

o    Назваприватного підприємства;

o    Виддіяльності підприємства;

o    Адресареєстрації;

o    Номер телефону.

/>        Можливістьвидалення відомостей

/>        Організаціяпошуку за критеріями:

o    ФІОвласника;

o    Назваприватного підприємства;

o    Виддіяльності підприємства;

o    Адресареєстрації;

o    Номертелефону.

/>        Можливістьперегляду всіх існуючих відомостей;

/>        Зручнийінтерфейс для користувача;

/>        Вскладних випадках створення підказок для користувача;

/>        Швидкістьта простота роботи в даній програмі;


1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

Нехай П={П1, П2,…, Пi}, де ( i=1, 2, ...,N ) – множина підприємств.

Рi<sub/>є Пi – ПІБ власникаприватного підприємства<sub/>Fi<sub/>є Пi – адреса підприємства<sub/>Di<sub/>є Пi – ріддіяльності підприємства<sub/>Hi<sub/>є Пi – назва підприємства<sub/>L<sub/>i<sub/>є Пi – номер телефону

Таким чином отримуємо нову сукупність Пij – яка більшрозширена в плані інформації про підприємства

Результат:

Множина Zj, яка формуються з вхіднихданих а саме множини Пij.

Таким чиноммножина Zj<sub/>є підмножиною Пij

/> 1.3 Структура зберігаючих даних

Tyr – запис, якийприймає на себе відомості та потім зберігається в файл.

ü  Naz –поле куди заноситься назва підприємства

ü  Vd – полекуди заноситься вид діяльності підприємства

ü  Reg –поле куди заноситься інформація про адресу підприємства

ü  Vl – ПІБвласника приватного підприємства

ü  Nt – полекуди заноситься телефон підприємства

F – типізованийфайл

Kl – процедураяка малює рамочку

Rrr – процедураяка вимальовує меню без управляючої частини

Into – процедурадля збереження відомостей, які ввів користувач, до файлу.

Is – процедураяка забезпечує виконання пошуку

Ud – процедурадля видалення


2. Алгоритми/>2.1 Алгоритм основної програми

/>


 

/>2.1 Алгоритм процедури Is

/>/> 

/>3. Вихідний код програми

uses crt,dos;

type tyr=record

 naz,vd,reg,vl,nt:string[15];

 end;

var f:file oftyr; pr:tyr;

{..........................................}

procedure kl(x1,y1,x2,y2,a,b:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(b);

 window(x1,y1,x2,y2);

 write('Й');

 for i:=1 to(x2-x1)-1 do

 begin

 write('Н');

 end;

 write('»');

 for i:=2 to(y2-y1)-1 do

 begin

 gotoxy(1,i);

 write('є');

 gotoxy(x2-x1+1,i);

 write('є');

 end;

 write('И');

 for i:=1 to(x2-x1)-1 do

 begin

 write('Н');

 end;

 write('ј');

 end;

{------------------------}

procedurenewreadkey (var a:char;var b:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{------------------}

procedurerrr(st1,st2,st3,st4:string);

begin

 window(1,1,40,25);

 textbackground(7);

 clrscr;

 kl(5,2,35,5,7,0);

 gotoxy(3,1);

 write(#181,st1,#198);

 kl(5,8,35,11,7,0);

 gotoxy(3,1);

 write(#181,st2,#198);

 kl(5,14,35,17,7,0);

 gotoxy(3,1);

 write(#181,st3,#198);

 kl(5,20,35,23,7,0);

 gotoxy(3,1);

 write(#181,st4,#198);

end;

{------------------}

procedureprig(x,y,u,n:byte);

var i:byte;

begin

 textbackground(0);

 textcolor(u);

 gotoxy(x,y);

 for i:=1 to n do

 write(#176);

end;

procedure pamka(x1,y1,x2,y2:integer);

var i,c:integer;

begin

gotoxy(x1,y1);

write(#201);

for i:=1 tox2-x1-1 do

begin

gotoxy(x1+i,y1);

write(#205);

end;

gotoxy(x2,y1);

write(#187);

for i:=1 toy2-y1-1 do

begin

gotoxy(x2,y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy(x2,y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1-1do

begin

gotoxy(x2-i,y2);

write(#205);

end;

gotoxy(x1,y2);

write(#200);

for i:=1 toy2-y1-1 do

begin

gotoxy(x1,y1+i);

write(#186);

end;

end;

{.........................................}

 procedure into;

 var i,n:integer;

 begin

 window(1,1,40,25);

 textbackground(0);

 clrscr;

 textcolor(3);

 pamka(1,19,39,25);

 pamka(1,1,39,25);

 gotoxy(1,19);

 write(#204);

 gotoxy(39,19);

 write(#185);

 window(2,20,38,24);

 writeln(' ЯЯЯЯЯЬЬЯЯЬ ЫЯЯЯЫ Я ЬЬЬ ' );

 writeln(' ЬЯ Ы ЫЫЬЬЬЫ Ы ЯЬ Я ');

 writeln(' ЬЯ ЫЬЬЬЫ Ы Ы ЯЬ ');

 writeln(' ЯЬЬЬЬЬЫ Ы Ы Ы ЯЬЬЬЯ ');

 window(5,2,37,17);

 textcolor(7);

 write('vvedikolichestvo predpreatiy- ');readln(n);

 assign(f,'d:\bas.bas');

 rewrite(f);

 clrscr;

 for i:=1 to n do

 begin

 seek(f,filesize(f));

 clrscr;

 with pr do

 begin

 write('vvedinasvanie predpreyatia-');readln(naz);

 write('vvedi viddeyatelnosti predpreyatia');readln(vd);

 write('vvediregion v kotorom zareg.-');readln(reg);

 write('vvedivladelcha predpriyatia-');readln(vl);

 write('vvedinomer telefona predpreyatia');readln(nt);

 end;

 write(f,pr) ;

 end;

 close(f);

 end;

{.................................}

procedure is;

vars:string;i:integer;

begin

 window(1,1,80,25);

 textbackground(0);

 clrscr;

 ifFSearch('bas.bas','d:\')='' then

 begin

 textbackground(0);

 clrscr;

 textcolor(132);

 writeln('FAIL NENAYDEN');

 readln;

 end

 else

 begin

textcolor(7);

 pamka(1,19,39,25);

 pamka(1,1,39,25);

 gotoxy(1,19);

 write(#204);

 gotoxy(39,19);

 write(#185);

 window(2,20,38,24);

 writeln(' ЫЯЯЯЫЫЯЯЯЯЫ Я ЬЬЬ Ы ЬЯ ');

 writeln(' ЫЬЬЬЫЫ Ы Ы ЯЬ Я ЫЬЯ ');

 writeln(' Ы Ы ЫЫ ЯЬ ЫЯЬ ');

 writeln(' Ы ЫЬЬЬЬЫЫ ЯЬЬЬЯ Ы ЯЬ ');

 window(5,2,37,17);

 textcolor(7);

 write('vvedislovo dla poiska-');readln(s);

 assign(f,'d:\bas.bas');

 reset(f);

 for i:=0 tofilesize(f)-1 do

 begin

 seek(f,i);

 read(f,pr);

 with pr do

 begin

 if (s=naz) or(s=vd) or (s=nt) or (s=reg) or (s=vl) then

 begin

 writeln('zapis',i+1);

 writeln('nasvanie predpreyatia-',naz);

 writeln(' viddeyatelnosti predpreyatia-',vd);

 writeln(' regionv kotorom zareg.-',reg);

 writeln('vladelcha predpriyatia-',vl);

 writeln(' nomertelefona predpreyatia-',nt);

 end

 else

 writeln('poetomu zaprocu nichego ne naydeno');

 end;

 end;

 readln;

end;

end;

{..............................}

 procedure ud;

 begin

 window(1,1,40,25);

 clrscr;

 ifFSearch('bas.bas','d:\')='' then

 begin

 textbackground(0);

 clrscr;

 textcolor(132);

 writeln('FAIL NENAYDEN');

 readln;

 end

 else

 begin

 pamka(1,1,39,25);

 window(2,2,38,24);

 writeln('Nagmina «enter» dla udalenia');

 if readkey=#13then

 begin

 assign(f,'d:\bas.bas');

 erase(f);

 writeln('failudalen');

 end;

 end;

 readln;

 end;

{:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}

varst1,st2,st3,st4:string;

 e:char;d,p:byte;

begin

textmode(c40);

{into;

{is;

ud;

readln;}

repeat

window(1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

st1:='Zapis';

st2:='Nayti';

st3:='Steret';

st4:='Vixod';

rrr(st1,st2,st3,st4);

window(1,1,40,25);

prig(6,3,14,29);

p:=1;

repeat

newreadkey(e,d);

if d=80 then

 p:=p+1;

if d=72 then

 p:=p-1;

if p=5 then

 p:=1;

if p=0 then

 p:=4;

case p of

 1: begin

 rrr(st1,st2,st3,st4);

 window(1,1,40,25);

 prig(6,3,14,29);

 end;

 2: begin

 rrr(st1,st2,st3,st4);

 window(1,1,40,25);

 prig(6,9,14,29);

 end;

 3: begin

 rrr(st1,st2,st3,st4);

 window(1,1,40,25);

 prig(6,15,14,29);

 end;

 4: begin

 rrr(st1,st2,st3,st4);

 window(1,1,40,25);

 prig(6,21,14,29);

 end;

end;

until e=#13;

case p of

1:into;

2:is;

3:ud;

end;

until p=4;end.


Висновок

В даній курсовійроботі були поставлені такі задачі: поглибити свої знання в алгоритмічнихмовах, та вдосконалити програмування на мові Паскаль. Та створити кориснийпродукт. Була створена програма, якою я виконую обидві задачі які ставилися напочатку.

В даній роботібуло створено досить велику кількість процедур, які можливо використати і вінших програмних проектах, були використані різні типи даних, а також булизастосовані процедури та функції які були створені раніше, ці процедури тафункції я брав з модулів CRT та DOS


Список використаної літератури

1.        Струков В.М.Основы алгоритмизации и программирования.Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. – 188 с.

2.        СердюченкоВ.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. – X.,1995.

3.        НемнюгинС.А. Turbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию