Реферат: База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Гірничий факультет

Кафедра інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з дисципліни «Проектування та експлуатація інформаційних систем»

на тему:

«База даних “Теорія та практикаприкладного програмування”

(Літературне джерело: “Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7.– СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 608 с.: ил”. Розділ: “Глава 2. Управляющие сруктуры языка Delphi”, сторінки: 85–123)»

Виконав ст. гр. ДГ-К7-1

Куров А. В.

Керівник Ушакова І. В.

Стаханов

2009


Форма № У-6.01

Затв. наказом Мінвузу УССР

від 3 серпня 1984 р. №253

УІПА, гірничий факультет

(найменування вищого навчального закладу)

Кафедра інформаційних технологій

Дисципліна «Проектування та експлуатація інформаційних систем»

Спеціальність 6.01010036

Курс 3 Група ДГ-К7- 1 Семестр 5

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

Курова Артема Вiталiйовича

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема проекту База даних “Теорія та практика прикладного програмування”

(Літературнеджерело: “Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. – СПб.:БХВ-Петербург, 2003. – 608 с.: ил”. Розділ: “Глава 2. Управляющие срук-турыязыка Delphi”, сторінки: 85–123)

2.Термін здачі студентом закінченого проекту до 5 грудня 200 р.

3. Початковідані до проекту Загальні вимоги до баз даних: забезпечення функціонування,цілісності та скорочення збитковості. Наявність обгрунтованої кількостівіконних форм та таблиць (від 4 до 7). Реалізація семи запитів різного типу, втому числі обов’язкові запити з використанням розрахунків та з формуваннямзвіту. Загальна кількість полів в універсальній таблиці (від 20 до 30). В базіданих можуть бути поля з додатковою інформацією розробника. Кількість записіввизначається змістом інформації в базі даних. Обов’язкові поля: з операторами,поясненням їх синтаксису та семантики, приклади програм або їх фрагментів,рисунки.

4. Змістрозрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)Вступ з обов’язковим посиланням на літературу, в якій вказується актуальність іефективність використання баз даних. Опис предметної області та користувачівбази даних. Проектування бази даних (інфологічне, даталогічне та фізичнепроектування). Інструкція з експлуатації інформаційної системи з ілюстраціями(опис використання бази даних різними користувачами системи). Висновки зобов’язковим переліком кількісних даних, що характеризують інформаційнусистему. Використані джерела. Додатки.

Дозаписки додається диск з програмним продуктом.

5. Перелікграфічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Схемавикористання інформаційної системи; ER – діаграма — початкова та нормалізована;екранні копії таблиць, бланків запитів за зразком, вікон, звітів, тощо.

6.Дата видачі завдання Дата видачі завдання 17 вересня 2009 р.


КАЛЕНДАРНИЙПЛАН

Найменування етапів курсового

проектування

Термін

виконання

Примітки 1. Затвердження та підписування завдання. Вступ. Вивчення фактичних даних інформаційної системи за заданою літературою. до 01.10 2. Опис предметної області та користувачів системи. Заповнення даними універсального відношення. до 08.10 Активна співпраця з керівником проекту 3. Інфологічне проектування. Вихідна ER-діаграма. Нормалізація діаграми до 15.10 Активна співпраця з керівником проекту 4. Даталогічне проектування. Універсальне відношення. Таблиці та зв’язки між ними. Нормалізація таблиць до 29.10 Активна співпраця з керівником проекту 5. Фізичне проектування інформаційної систем в СУБД Access (таблиці, запити, форми, звіти, макроси і т.п.) до 19.11 Активна співпраця з керівником проекту 6. Тестування інформаційної системи. Внесення в систему, при необхідності, змін та доповнень. до 26.11 Активна співпраця з керівником проекту 7. Оформлення тексту пояснювальної записки: титульна сторінка, зміст, етапи проектування, результати тестування, інструкція з експлуатації, висновки, список використаних джерел та додатки до 30.11 Активна співпраця з керівником проекту 8. Представлення керівнику роботи на перевірку до 5.12 9. Робота з зауваженнями керівника. Вилучення неточностй та помилок. Підготовка студентом роботи до захисту до 05.12 10 Захист курсової роботи перед комісією

від 05.12

до 10.12

Комісія: завідувач кафедри, керівники

проекту

Студент______________

(підпис)

Керівник_____________Ушакова І. В.

(підпис)(прізвище, ім’я, по батькові)

17вересня 2009 р.


РЕФЕРАТ

Курсовийпроект: 41 с., 38 рис., 7 табл., 0 додатків, 10 джерел.

Об'єктомдослідження є довідкова інформація, що міститься у певних главах посібника зприкладного програмування («Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. –СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 608 с.: ил»)

Предметомдослідження є проектування та експлуатація інформаційних систем.

Метоюдослідження є закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні навчальноїдисципліни «Проектування та експлуатація інформаційних систем» і придбаннянавичок у використанні сучасних інформаційних технологій для виготовленняпрограмних продуктів, що підтримують функціонування інформаційних систем.

Методидослідження. Для вирішення поставлених задач застосовані:

·       загальнонаукові методи: теоретичного пошуку;концептуально-порівняльного аналізу, визначення теоретичних і прикладнихаспектів дослідження, визначення структури і змісту підготовки;

·       емпіричні методи: дослідження предметної області, дослідженняоб’єкту, що вивчається у штучно створених для нього умовах, порівняння об’єкту,що досліджується з аналогом;

·       метод створення інформаційної системи довідкового призначення.Введення даних до ІС згідно моделі сутність-зв'язок з обов’язковоюнормалізацією даних; створення запитів та форм.

Теоретична значущість дослідження: розроблена інформаційнасистема, на базі якої були засвоєні теоретичні відомості про інформацію, їїобробку та зберігання; етапи проектування ІС, алгоритм та необхідність нормалізації;загальні відомості про роботу з базами даних та їх супроводження у середовищіMS Access.

Практична значущість була розробленаінформаційна система, що дозволяє отримувати у зручному, простому длясприйняття, та, як наслідок, зрозумілому користувачеві вигляді довідковуінформацію з посібника, яка може бути корисною при вирішенні задач, пов’язанихз прикладним програмуванням.

Результатидослідження можуть бути використані в інженерних та інженерно-педагогічних ВНЗ.

БАЗАДАНИХ, АДМІНІСТРАТОР, КОРИСТУВАЧ, КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ, КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ,ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ, ПРОЕКТУВАННЯ БД, КОНЦЕПУТАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, СУТНІСТЬ,АТРИБУТ, ЗВ'ЯЗОК, ER-ДІАГРАМА, МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК», НОРМАЛІЗАЦІЯ, ФІЗИЧНЕПРОЕКТУВАННЯ, СУБД, ТАБЛИЦЯ, ЗАПИТ, ФОРМА, ЗВІТ, МАКРОС, МОДУЛЬ

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию