Реферат: Антивірусна програма "Kaspersky Аntivirus Personal 5.0"

 

Волинський державний університет

ім. Лесі Українки


Факультет

післядипломної освіти


Реферат

на тему:

Антивірусна програма

 Kaspersky Аntivirus Personal 5.0


Виконав

студент ФПО

Ващук Богдан


Луцьк 2004р.

 

План:

Вступ Призначення програмного продукту. Основні функціональні можливості. Перелік розв’язуваних за допомогою програмного продукту задач. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. Основні прийоми. Висновок.

 

Антивірусна програма

 „Kaspersky Аntivirus Personal 5.0”

 

/>1.                        Комп'ютернівіруси і шкідливі програми.

 

Комп'ютерним вірусом називається програма (деяка сукупність виконуваногокоду/інструкцій), що здатна створювати свої копії (не обов'язково цілкомспівпадаючі з оригіналом) і впроваджувати їх у різні об'єкти/ресурси комп'ютернихсистем, мереж і т.д. без ведена користувача. При цьому копії зберігаютьздатність подальшого поширення.

Із збільшенням кількості людей, щокористуються комп'ютером, і можливостей обміну між ними даними по електроннійпошті і через інтернет зросла загроза зараження комп'ютера вірусами, а такожпсування або розкрадання інформації іншими шкідливими програмами.

Щоб знати, якогороду небезпеки можуть загрожувати вашим даним, корисно взна-ти, які буваютьшкідливі програми і як вони працюють. В цілому шкідливі програми можнарозділити на наступні три класи: Щоб знати, якого роду небезпека може загрожу-вативашим даним, корисно взнати, які бувають шкідливі програми і як вони працюють.  

В цілому шкідливіпрограми можна розділити на наступні три класи:

·          Черв'яки — дана категорія шкідливих програм длярозповсюдження використовує мережні ресурси. Назва цього класу була данавиходячи із здатності черв'яків «переповзати» з комп'ютера накомп'ютер, використовую-чи мережі, електронну пошту і інші інформаційні канали.Також завдяки цьому черв'яки володіють виключно високою швидкістюрозповсюдження.

Черв'яки проникають на комп'ютер, вичисляють мережні адреси іншихкомп'юте-рів і розсилають за цими адресами свої копії. Крім мережних адресчасто вико-ристовуються дані адресної книги поштових клієнтів. Представникицього класу шкідливих програм іноді створюють робочі файли на дисках системи,але можуть взагалі не звертатися до ресурсів комп'ютера (за виняткомоперативної пам'яті).

·          Віруси — програми, які заражають інші програми — додають в них свій код, щоб отримати управління при запуску заражених файлів.Це просте визначення дає можливість виявити основну дію, виконувану вірусом — зараження.Швидкість розповсюдження вірусів дещо нижче, ніж у черв'яків.

·          Троянські програми — програми, які виконують на комп'ютерахнесанкціоновані користувачем дії,  тобто залежно від деяких умов знищуютьінформацію на дисках, приводять систему до «зависання», крадуть конфі-денційнуінформацію і т.д. Даний клас шкідливих програм не є вірусом в традиційномурозумінні цього терміну (тобто не заражає інші програми або дані); троянськіпрограми не здатні самостійно проникати на комп'ютери і розповсюджуютьсязловмисниками під виглядом «корисного програмного забезпечення». Прицьому шкода, що наноситься ними, може у багато разів перевищувати втрати відтрадиційної вірусної атаки.

Останнім часом найпоширенішими типамишкідливих програм, що псують комп'ю-терні дані, стали черв'яки. Далі попоширеності слідують віруси і троянські програми. Деякі шкідливіпрограми суміщають в собі характеристики двох або навіть трьох з перерахованихвище класів.

Основними джерелами розповсюдження шкідливихпрограм є електронна пошта і інтернет, хоча зараження може також відбутисячерез дискету або CD-диск. Ця обстави-на зумовлює зсув акцентів антивірусногозахисту з простих регулярних перевірок комп'ютера на присутність вірусів наскладнішу задачу постійного захисту комп'ютера від можливого зараження.

Далі як позначення вірусів, троянських програмі черв'яків ми використовуватимемо термін «вірус». Акцент наконкретний вид шкідливої програми робитиметься тільки у разі коли це необхідне.

2.  Антивірус Касперського  призначений дляантивірусного захисту персональних комп'ютерів, що працюють під керуваннямопераційної системи Windows. Ця програма є детектором та фагом одночасно іпризначена для виявлення і лікування програм, які заражені відомими типамивірусів. Крім того програма містить евристичний аналізатор, який, базуючись назагальних відомостях про характерис-тики та властивості вірусів, дозволяєінколи знаходити нові, невідомі їй екземпля-ри.

3.  АнтивірусКасперського  виконує наступні функції:

/>/>/>·   Захист від вірусів ішкідливих програм — виявленняі знищення шкідливих програм, що проникають через змінні і постійні файловіносії, електронну пошту і протоколи Інтернету. Можна виділити наступні варіантироботи програми (вони можуть використовуватися як окремо, так і в сукупності):

/>o  Постійний захист комп'ютера — перевірка всіх об'єктів що запус-каються і відкриваються,  і об’єктів, що зберігаються на комп'ютері, на присутністьвірусів.

/>o  Перевірка комп'ютера за вимогою — перевірка і лікування як усьогокомп'ютера в цілому, так і окремих дисків, файлів абокаталогів. Таку перевірку ви можете запускати самостійно або настроїти її регулярний автоматичний запуск.

/>·    Відновленняпрацездатності після вірусної атаки. Повна перевірка і лікування з рекомендованими експертами ЛабораторіїКасперського настройками  дозволяє вамвидалити усі віруси, що вразили ваші дані при вірусній атаці.

/>·    Перевірка і лікування вхідної/вихідної пошти — аналіз на присутність вірусів і лікуваннявхідної пошти до її надходження в поштову скриньку і вихідну пошту в режиміреального часу. Крім того, програма дозволяє перевіряти і лікувати поштові бази різних поштових клієнтів завимогою.

/>·    Відновлення антивірусних баз і програмнихмодулів — поповненняантивірусних баз інформацією про нові віруси і способи лікування заражених нимиоб'єктів, а також відновлення власних модулів програми. Відновлення виконуєтьсяіз серверів відновлень Лабораторії Касперськогоабо з локально-го каталогу.

/>·    Рекомендації з настроювання програми і роботі з нею — поради від експертів Лабораторії Касперського, що супроводжують вас у процесі роботи з Антивірусом Касперського, і настроювання, що рекомендуються,відповідному оптимальному антивірусному захистові.

/>У випадку виявленнязаражених або можливо заражених файлів, коли антивірусні бази не обновляються критичнодовгий термін, або колидавно не проводилася повна перевіркакомп'ютера, у головному вікні Антивірусу Касперського  завжди можна знайти рекомендації по виконанню тих абоінших дій і обґрунтування для їхнього здійснення.Відразу після установки продукту і йогозапуску набирають сили настроювання антиві-русного захисту, що рекомендуютьсяекспертами.

/>·    Карантин — поміщення об'єктів, можливо заражених вірусами або їхніми модифікаціями, у спеціальне безпечнесховище, де їх можна лікувати, видаляти,відновлювати у вихідний каталог, а також відправляти експертам Лабораторії Касперського на дослідження. Файли на карантинізберігаються в спеціальному форматі і не представляютьнебезпеки.

/>·    Формування звіту — фіксування всіх результатів роботи Антивірусу Касперського  у звіті. Докладний звіт про результатиперевірки включає загальну статистику поперевірених об'єктах, зберігає настроювання, з якими була виконана та або інша задача, атакож послідовність перевірки й обробки кожного об'єкта окремо. Звіт формуєтьсяі за результатами відновлень.

4.  Версія 5.0 Антивірусу Касперського дещо відрізняється від попередньоїверсії 4.5 наступними задачами:

/>·    Веденняінформаційної бази по перевірених об'єктах. Антивірус Касперськоготепер не перевіряє повторно ті об'єкти, що були проаналізовані під часпопередньої перевірки і з тих пір незмінилися, не тільки при постійному захисті, але і при перевірці за вимогою.Така організація роботи помітно підвищує швидкість роботи програми.

/>·    Перевірка і лікування  вхідної та вихідної пошти  довільної  поштової  системи, приймаючої пошту по протоколі POP3і відправляючої поштові повідомлення по протоколі SMTP.У попередній версіїантивірусний захист пошти забезпечувався тільки для поштових програм, суміснихз Microsoft Exchange.

/>·    Лікування заражених архівів. Антивірус КасперськогоPersonal дозволяє лікувати заражені файли вархівах типів zip, arj, cab, rar. У попереднійверсії програма дозволяла тільки виявляти заражені файли в архівах і лікувати заражені об'єкти в zip-архівах.

·   Антивірус Касперського перевіряє архіви, що саморозпаковуються,але не лікує їх./>/>/>

·   Простий інтерфейс. Продукт являє собою одну програму, у той часяк попередня версія продукту складалася з набору програм, кожна з якихвиконувала одну функцію антивірусного захисту. Новий підхід дозволив домогтисяпростоти в звертанні і керуванні усіма найбільш важливими функціями антивірусу. Тепер,наприклад,  можна встановлювати рівень антивірусного захисту не шляхомредагування настроювань, а використовуючи шкалу рівнів і повзунок.

/>·   Рекомендованінастройки и поради експертів.Для спрощення роботи з програмою в данійверсії продукту за замовчуванням установленірекомендовані експертами Лабораторії Касперськогонастроювання. Немає необхідності настроюватипродукт перед його використанням. У ситуаціях, колиантивірусний захист установлений на низькому рівні, програма видає відповіднеповідомлення і пропонує різні варіанти підвищення рівня захисту.

/>·    Продовження ліцензії навикористання  продукту.Антивірус Касперського вер-сії 5.0 дозволяє  установлюватиліцензійний ключ, продовжувати тим самим ліцен-зіюна використання продукту.

/>·    Відправка об’єктів на експертизу в ЛабораторіюКасперського. В даній версіїможна відправляти для дослідження в Лабораторію Касперськогоможливо заражені об'єкти, виявлені АнтивірусомКасперського, а також файли, які є підозрілимина зараження.

/>·    Забороненовидалення заражених складенихоб'єктів. В даній версії неможна видалити заражені складені об'єкти(архіви, поштові бази, файли поштових форматів) за допомогою Антивірусу Касперського. Однак  як і раніше можна видалитикожен з їх окремо. Виняток складають архіви, що саморозпаковуються.

Основні задачі розв’язувані за допомогоюАнтивірусу Касперського:

1.    Автоматичне регульоване оновленняантивірусних баз і програмних модулів через Інтернет.

2.    Повна перевіркакомп’ютера.

3.    Перевірка окремихоб’єктів.

4.    Перевірка зміннихносіїв(дискет, CD-дисків,…)

5.    Перевірка електронноїпошти.

6.    Зміна рівнів захистукомп’ютера від вірусів.

7.    Знаходження і лікуваннявідомих типів вірусу.

8.    Виявлення невідомихекземплярів вірусу.

9.    Відправка запитів уЛабораторію Касперського.

10. Відправка підозрілихфайлів і об’єктів у Лабораторію Касперського для аналізу.

11. Поміщення файлів накарантин, і виймання файлів із карантину.

12. Перевірка коректностіроботи Антивірусу(вірус-тест)

13. Настройка звуковихоформлень.

14. Відключення і включенняперевірки пошти, сценаріїв і інших об’єктів.

15. Включення і виключенняАнтивірусу Касперського./>

 

5. />Для нормальногофункціонування Антивірусу Касперського  потрібнощоб апаратне і відповідне програмне забезпечення  комп'ютера відповідало перерахованим нижче вимогам.

/>Загальнівимоги:

/>·    50 МБвільного місця на жорсткому диску;

/>·    CD-ROM-пристрій (для установкиАнтивірусу Касперського з CD-диска).

/>·    Microsoft Internet Explorer версії 5.5 (длявідновлення антивірусних баз і  програмних модулів через Інтернет)

/>Windows 98:

/>·    процесор Intel Pentium 133 Мгц або вище;

/>·    32 МБоперативної пам'яті.

/> 

Windows ME:

/>·   процесор Intel Pentium 150Мгц або вище;

/>·   32 МБоперативної пам'яті.

/>Windows NT Workstation 4.0(Service Pack 6a):

/>·   процесор IntelPentium 133 Мгц або вище;

/>·   32 МБоперативної пам'яті.

/>Windows 2000 Professional (ServicePack 2 або вище):

/>·   процесор IntelPentium 133 Мгц або вище;

/>·   64 МБ оперативної пам'яті./>

Windows XP Home Edition або XPProfessional (Service Pack 1 або вище):

/>·   процесор IntelPentium 300 Мгц або вище;

/>·   128 МБоперативної пам'яті.

6.                                     Установка продукту на комп'ютер

  Щоб встановитиАнтивірус Касперського Personal   на  комп'ютер, на CD-диску   з продуктомзапускаємо файл kavsetup.exe.

 Програма установки працює в діалоговому режимі. Кожне вікно містить набіркнопок для управління процесом установки. Програма установки працює вдіалоговому режимі. Кожне вікно містить набір кнопок для управління процесомустановки. Стисло пояснимо їх призначення:

·          Далі > — прийняти дію і перейти до наступного крокупроцедури установки.

·          < Назад — повернутися на попередній крок установки.

·          Відміна — відмовитися від установки продукту.

·          Завершити — завершити процедуру установки програми накомп'ютер.

Розглянемо детальнокожен крок процедури установки пакету.

Крок 1. Перевірка версії встановленої операційної системи.

  Перш ніжприступити до установки програми, на  комп'ютері виконується пере-віркавідповідності встановлених операційної системи і Service Pack програмним вимо-гамдля установки Антивіруса Касперського Personal.

Увипадку якщо який-небудь з тих, що вимагаються Service Pack   для операційноїсистеми не встановлений, на екран буде виведене відповідне повідомлення.Встановіть необхідний Service Pack за допомогою сервісу Windows Update, післячого повторіть установку Антивіруса Касперського Personal.

  Крок 2. Пошук інших антивірусних програм

Даний крок процедури установки виконується тільки в тому випадку, якщона вашому комп'ютері встановлене інше антивірусне програмне забезпечення.

 Наступний етап попередньої роботи перед установкою програми полягає в пошукуінших встановлених антивірусних продуктів, у тому числі і продуктів Лабо-раторіїКасперського, сумісне використовування з якими Антивіруса Касперського Personalможе привести до виникнення конфліктів.

Привиявленні встановленого на вашому комп'ютері Антивіруса Касперського ранішихверсій   (наприклад, версії 4.5) на екран буде виведене повідомлення, що вима-гаєвидалення даного програмного забезпечення, оскільки його сумісне використовуван-няз Антивірусом Касперського Personal 5.0 неможливе.

Натисніть на кнопку ОК   і видаліть ранішу версію Антивірусу, післячого знову запустіть файл kavsetup.exe.

Привиявленні на  комп'ютері встановленого антивірусного програмного забезпе-ченняіншого виробника   на екран буде виведене повідомлення з рекомендацією видали-тийого, перш ніж встановлювати Антивірус Касперського Personal.

Рекомендуємо  перервати процес установки і видалити вказану програму.Для цьо-го натисніть на кнопку Відміна, видаліть вказаний програмний продукт,після чого знову запустите файл kavsetup.exe.

  При виявленні на  комп'ютері вже встановленого АнтивірусаКасперського Personal версії 5.0 на екран буде виведено відповіднеповідомлення. Якщо  продовжити установку, то дана копія програми видалитьвстановлену раніше.

Крок 3. Стартове вікно процедури установки.

 Якщо на  комп'ютері не знайдено інших антивірусних програм, відразупіслявико-нання файлу kavsetup.exe   на екрані буде відкрите стартове вікно, щомістить інформацію про запуск програми установки Антивіруса КасперськогоPersonal на ваш комп'ютер.

Для продовження установки натисніть на кнопку Далі продовженняустановки натисніть на кнопку Далі >. Відмова від установки продуктувиконується по кнопці Відміна.

Крок 4. Проглядання Ліцензійної Угоди.

Наступне вікно програми установки містить Ліцензійну Угоду міжкористувачем і Лабораторією Касперського. Уважно прочитайте його, і, за умови, згоди зі всіма пунктами Угоди, натискаємо на кнопку Згоден. Процедура установкибуде продовжена.

Крок 5. Відомості про користувача.

Наданому етапі установки визначаються ім'я користувача і назва організації. Зазамовчуванням використовуються дані, вказані в реєстрі операційної системи, якіможна змінити.

 Для продовження установки натисніть на кнопку Далі >.

Крок 6. Прочитання важливої інформації про програму.

Наданому етапі установки  пропонується ознайомитися з важливою інформацією пропрограму, перш ніж приступати до роботи з нею.

Уданому діалоговому вікні приведені основні можливості Антивірусу Касперського,особливості його роботи і т.д.

Після прочитання інформації натисніть на кнопку Далі >.

Даний крок процедури установки виконується тільки в тому випадку, якщопрограма установки Антивірусу Касперського Personal не змогла самостійно знайтиліцензійний ключ!

 На цьому кроці установки продукту виконується інсталяція ліцензійного ключаАнтивірусу Касперського Personal. Ліцензійний ключ є  особистим«ключем» користува-ча, в якому знаходиться службова інформація,необхідна для повнофункціональної роботи програми, а саме:

·          інформація про підтримку(хто здійснює і де можна її одержати);

·          назва і номер ліцензії, атакож дата її закінчення.

Без ліцензійного ключа програма працювати не буде.

У стандартному вікні вибору файлів вкажіть ліцензійний ключ інатискаємо на кнопку Далі > для продовження установки програми.

Увипадку якщо на момент установки програми  немає ліцензійного ключа (наприклад,ключ замовлений в Лабораторії Касперського по інтернету, але ще неодер-жаний),  можна встановити його пізніше, при першому запуску програми.Пам'ятайте, що без ключа  не можна приступити до роботи з АнтивірусомКасперського.

Крок 8. Вибірдиректорії установки.

 Наступний етап установки Антивірусу Касперського визначає директорію на  комп'ютері,в яку буде встановлений продукт.   За замовчуванням заданий шлях:  С:\ProgramFiles\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal.

Щоб змінити шлях, натисніть на кнопку Огляд..., в стандартному вікнівибору вкажіть директорію установки продукту і натисніть на кнопку Далі >.

 Після цього буде запущена процедура копіювання файлів Антивірусу КасперськогоPersonal на  комп'ютер.

Крок 9. Завершенняпроцедури установки.

Вікно Завершення установки містить інформацію про закінчення процесуустановки Антивіруса Касперського Personal на  комп'ютер.

Щобзавершити установку программи

1.   Виберіть один з варіантівзавершення роботи:

       Так. Перезавантажити комп'ютер зараз

       Ні. Перезавантажити комп'ютер пізніше

2.   Натисніть на кнопку   Завершити.

 

 Перш ніж перейти доосновних прийомів захисту комп’ютера від вірусів нагадаємо на які типиподіляються антивірусні програми.

Засобизахисту від вірусів поділяються на такі групи, як детектори, фаги, ревізори,охоронці, вакцини.

Детектори (сканери). Їх метою є постановка діагнозу, лікуваннямбуде займатися інша антивірусна програма або професійний програміст –“вірусолог”.

Фаги (поліфаги). Програми спроможні найти і знищити вірус (фаги) абодекілька вірусів (поліфаги). Сучасні версії, як правило, проводять евристичнийаналіз файлів – вони досліджують файли на предмет коду, характерного длявіруса.

Ревізори. Цей тип антивірусів контролює всі (відомі на момент випуску програми)можливі способи зараження комп’ютерів. Таким чином, можливо знайти вірус,створений вже після виходу програми-ревізора.

Охоронці. Резидентні програми, постійно знаходяться в пам’яті комп’ютера іконтролюють всі операції.

Вакцини. Використовуються для обробки файлів і завантажувальних секторів зметою попередження зараження відомими вірусами (в останній час цей методвикористовується все частіше). Як відомо, ні один з даних типів антивірусів незабезпечує 100% захисту комп’ютера, і їх бажано використовувати в зв’язку зіншими пакетами. Вибір тільки одного, “найкращого” Антивірусу вкрай помилковий.

Як захистити від вірусів пошту

/>Антивірус Касперського дозволяє захистити пошту, що надходить на  комп'ютер і  виходить з нього, у режиміреального часу.

/>Щоб захистити від вірусів пошту,/>/>/> досить включити постійний захист іперевірити в Настройці параметрів захисту, що прапорець      Виключитипостійний захист пошти знятий./>

Антивірус  Касперського користується такими правилами для роботи з поштою:

·    Антивірус Касперського захищає від вірусів пошту незалежно від того, якийз поштових клієнтів ви використовуєте1. Пошта перевіряється вмомент її надходження, а також при її відправленні — неважливо, чи відправляєтеви її самостійно чи це намагається зробитиякась із програм вашого комп'ютера.

·   При виявленні зараженогооб'єкта в поштовому повідомленні над нимвиконується дія, що рекомендується: Антивірус Касперського намагається лікувати такий об'єкт, а якщолікування неможливе — видаляє його зпошто-вого повідомлення.

/>·    При роботі зпоштою віддалених веб-серверівза допомогою Інтернет-браузера, наприклад, за допомогою Microsoft InternetExplorer, програма буде перевіряти тільки вкладені у вхідні повідомлення файлив момент їхнього запуску або запису на диск.

/>Поштовібази, перенесені з інших комп'ютерів і не підключені в даний момент, можнаперевірити за запитом.

Щоб перевірити поштові скриньки програм Microsoft Outlook або Microsoft OutlookExpress, необхідно:

/>/>/>1. />Переконатися, що в Настройціпараметрів перевірки не встановлений прапорець      Неперевіряти поштові скриньки.

/>2. Скористатися гіперпосиланнямПеревірити об'єкти в лівій частині закладкиЗахист.

/>3. />У відкрившумося вікніВибір об’єктів для перевірки встановите прапорець       Поштові скриньки.

/>4. Натисніть на кнопку Перевірити.

/>У  цьому випадку  накомп'ютері будуть перевірені поштові скриньки Microsoft Outlook, MicrosoftOutlook Express.

У результаті обробки поштових баз MicrosoftOutlook, Microsoft Outlook Express незалежно від обраної дії над об’єктамизавжди змінюється дата і час їхньої модифікації.

Щоб перевірити поштові бази іншої поштовоїпрограми (наприклад, The Bat) або бази, принесені, наприклад, з роботи на дискеті,необхідно:

/>/>/>

/>1. Скористайтеся гіперпосиланнямПеревірити об'єкти в лівій частині закладкиЗахист.

/>2. У вікні, щовідкрилося,Вибір об'єктів для перевірки виберіть диск або каталог, на якому зберігаються бази.

/>3. Натисніть на кнопку Перевірити.

/>/>/>1АнтивірусКасперського  захищає в режимі реального часувсю пошту, що надхо-дить по протоколі POP3 і вихідну по протоколіSMTP.

/>Як перевірити окремий об'єкт

Вибрати об'єкт для перевірки можна як задопомогою Антивірусу Касперського, так і стандартними засобами операційноїсистеми Windows(наприклад, у вікні програмиПровідник або наРобочому столі і т.д.).

Щоб запустити перевірку об'єкту, вибраногозасобами Windows встановлюємо кур-сор миші на імені вибраного об'єкту,  правоюкнопкою миші відкриваємо контекстне меню Windowsі виберіть пункт Перевірити на віруси.

Щоб вибрати об'єкт перевірки за допомогоюАнтивірусу Касперського,

1.  Потрібно скористатися гіперпосиланням Перевіритиоб'єкти, розташованим в лівій частині закладки Захист. Увікні, що відкрилося Вибір об’єктів для перевірки знаходитьсясписок об'єктів, які можна перевіряти, а також кнопки редагування списку ікнопки управління перевіркою.

2.  Виберіть об'єкти, які необхідно перевірити.

3. Якщо потрібно можна додати новий об'єкт в список, натискуючи на кнопку Додатиі у вікні проглядання файлів, що відкрилося,вказуючи потрібний файл або каталог.

4. Натискуємо на кнопку Перевірити для запускуперевірки. />

Як перевірити CD-диск абодискету

/>Через дискети, CD іінші змінні диски легко заразити комп'ютер вірусом. Якщо дискета (або завантажувальний CD-диск) зараженазавантажувальним вірусом, залишена в дисководі і комп’ютер перезавантажили,результати можуть бути самі сумні.

/> Тому, рекомендовано перевіряти всі зміннідиски перед їхнім використанням. />

Це можна зробити запустивши перевірку зміннихдисків з головного вікна Антивірусу Касперського,а також з контекстного меню Windows, відкритого,наприклад, у вікні програми Провідник,на Робочому столі і т.д.

Для перевірки змінних дисків з контекстногоменю Windows, потрібно:

/>/>/>вибратидиски (можна вибрати відразу і CD-диск і дискету), правою кнопкою мишівідкриваючи контекстне меню Windows і вибратипункт Перевірити на віруси.

Щоб перевірити CD-диск або дискету на присутність вірусів з головного вікна Антивірусу Касперського, необхідно:

/>/>/>1. Вставити CD-диск у CD-ROM-пристрій або дискету в дисковод. Програма може перевірити CD-диск і дискету одночасно.

/>2. Скористатися  гіперпосиланнямПеревірити змінні диски, розташованимв лівій частині закладки Захист.

/>або

/>По гіперпосиланню Перевіритиоб'єкти перейти у вікно Вибір об’єктів дляперевірки, вибираючи змінні диски інатискаючи на кнопку Перевірити.

/>Відразу після запускуперевірки на екрані відкриється вікно Перевірка,де буде відображатися процес виконання дії над обраними об'єктами списку.

/>Якщо для перевірки  вибрано тільки один змінний диск (пристрій), тоді по закінченні перевірки Антивірус Касперського запропонує вставити наступний диск (пристрій).

Звернемо  увагу на деякі особливості роботи програми:

/>/>/>· Якщо  диск або дискета не вставлена перед запуском перевірки,або змінний накопичувач, дисковод або CD-ROM, відключений, перевірка проводитися не буде, і програма не видасть ніякогододаткового повідомлення з цього приводу.

/>·  Якщо  вставити дискету в дисковод уже після запускуперевірки, вона не буде переві-рена. Те ж відноситьсядо CD-диска й інших знімних дисків.

/>·  Якщо  вийняти дискету з дисководуабо відключили змінний диск під час йогоперевір-ки, програма занесе в звіт повідомлення про помилку, але не видасть наекран ніякого додаткового повідомлення. Програма перейде до перевіркинаступного змінного диска, якщо такий є.

/>У момент монтуваннязмінного диска в систему (коли диск визначається операцій-ною системою як новий пристрій) Антивірус виконує перевірку такого диска іна присут-ність boot-вірусу.

Як поводитися з вірусами

Порядок дій Антивірусу Касперського  при виявленні зараженогооб'єкту, шкідливої програми або об'єкту, можливо зараженого вірусом або йогомодифікацією, цілком і повністю залежить від заданих  настройок постійногозахисту і перевірки на вимогу. В даному розділі  розглянемовипадки, коли в процесі перевірки Антивірус Касперського  пропонує на вибір діїнад об'єктом.

Такі ситуаціївиникають тоді, коли внаслідок дії над об'єктом було вибрано:

·   в настройках постійногозахисту:

Забороняти доступ і запрошувати дію у користувача

·   в настройках перевірки навимогу:

Запрошувати дію укористувача

Отже, при виявленні зараженого об'єкту,шкідливої програми або об'єкту, можливо зараженого вірусом або йогомодифікацією, на екран виводиться повідомлення,що містить:

·   докладний опис об'єкту з вказівкою імені вірусу, яким він можливо зараженийабо точно заражений, або імені шкідливої програми, якою він є;

·    набір дій, які  можна виконати над об'єктом.Одна з пропонованих дій завжди є такою, щорекомендується експертами Лабораторії Касперського для обробки об'єкту. Поряд з такою дією вказано слово (рекомендується). Навибір  можуть бути запропоновані наступні дії(набір пропонованих дій залежить від виду знайденогооб'єкту):

Лікувати — намагатися лікуватизаражений об'єкт, якщо його лікування можливо.

Видалити — видалити заражений або можливозаражений об'єкт.

Пропустити — не виконувати над об'єктом ніякихдій, лише зафіксувати інформацію про нього в звіті.

Помістити на карантин — перенести об'єкт, можливо заражений вірусомабо його модифікацією, на карантин дляподальшої перевірки, відновлення, відправки на дослідження в Лабораторію Касперського або видалення.

Таку вибрану дію можна застосувати до всіхзаражених або можливо заражених об'єктів, встановивши відповідний прапорець.Так, наприклад, щоб застосувати вибрану дію для всіх заражених об'єктів, якіпрограма не може вилікувати, встановіть прапорець

/>     Застосувати до всіх заражених об'єктів,лікування яких неможливе (в рамках даної сесії).

Постійний захист

Відразу післястарту (про що свідчить червоний значок       в Системній панелі) АнтивірусКасперського перевіряє на присутність вірусів всі об’єкти, виконувані  при старті операційної системи, а також пам’ятькомп’ютера і власні модулі.

Постійний захист  комп'ютера функціонуєвідповідно до настройок, експертами Лабораторії Касперського, щорекомендуються, а саме:

·   на присутність вірусівперевіряються об'єкти , що  відкриваються,зберігаються і запускаються,  жорсткого і змінних дисків комп'ютера,причому ті з них, які потенційно можуть бути заражені.Перевіряються наступні об'єкти:

завантажувальнісектори дисків (дані об'єктиперевіряються відразу після старту програми);

запаковані файлиі приєднані або вбудовані в інші файлиоб'єкти (OLE-об’єкти);

вхідні поштові повідомлення(по прибуттю).

При постійному захисті не перевіряються тіоб'єкти, які явно не можуть містити вірусів.

·   при виявленні зараженого об’єктудоступ до нього блокується, і на екран видається запит на його обробку;

·    при виявленні об'єкту можливо зараженого вірусом або його модифікацією, програмаблокує до нього доступ і видає запит на обробку;

·    результати роботи програми фіксуються в звіті.

Постійний захиствключений з моментустарту операційної системи і до завершення роботи зкомп'ютером.

 Можна самостійно відключити постійний захист. Для цього:

o клацнути правою кнопкою миші по значку      вСистемній панелі;

o в  відкрившомуся контекстному менювибераємо пункт Вимкнути постійний захист.

Постійний захист комп'ютера буде відключений. Свідченням  відключення стане перехід значка       зактивного стану (червоний колір значка) в пасивний       (сірий колір значка).

Не рекомендується  відключати постійний антивірусний захист, оскількице значно підвищує ризик зараження  комп'ютера вірусами.

 

Настройка постійного захисту комп'ютера

Постійний захист комп'ютера  означає, що всіпотенційно небезпечні з погляду антивірусної безпеки дії відстежуватимутьсяАнтивірусом Касперського. До числа таких дій входить відкриттяфайлу, збереження зміненого файлу, прогляданнятієї, що входить і відправка витікаючої пошти, а також запуск файлів накомп'ютері і сценаріїв в Microsoft Internet Explorer. Коли користувач  абоякась програма намагається виконати одну зперерахованих дій, Антивірус перехоплює його, перевіряє об'єкт, і, залежно відрезультатів перевірки, дозволяє або забороняєзапрошувану дію, або видає на екран повідомлення.

/>/>Якперевірити стан захисту

Інформація про станпостійного захисту знаходиться на правійпанелі закладки Захистголовного вікна Антивірусу Касперського.

Стан постійного захисту позначається наступнимизначками:

/>     постійний захист включений, настройкивідповідають тим, що рекомендуються;

/>    постійний захист включений, але настройки не відповідають тим, щорекомендуються;

/>     постійний захист відключений або непрацює.В першому випадку рекомендується включити постійний захист, а вдругому — налаштувати параметри постійного захисту і запустити його./>/>

Оновлення антивірусних баз

Пошук вірусів і лікування заражених об'єктіввиконуються на підставі записів антивірусних баз, що містятьопис всіх відомих на даний момент шкідливихпрограм і способів лікування уражених ними об'єктів.

Украй важливопідтримувати бази в актуальному стані,оскільки щодня з'являються нові віруси.

Оновленняантивірусних баз — ще однаважлива функція, виконувана Антивірусом Касперського. За умовчанням базикопіюються з серверів оновлень Лабораторії Касперського і встановлюються на  комп'ютерікожні три години. Можна змінити частоту оновлення антивірусних баз, абозапускати оновленнясамостійно.

Можна самостійно відновити антивірусні бази. Дляцього:

клацнути правою кнопкою миші по значку       в Системнійпанелі. У  відкрившомуся контекстному меню вибратипункт Відновити антивірусні бази.

або:

відкриваємо закладку  Захист головного вікна програми і в лівій їїчастині скористаємося гіперпосиланням Завантажити оновлення.

або:

в правій частинізакладкиЗахист скористайтесягіперпосиланням відновити антивірусні бази.

/>/> 7.                                                     Висновок

/>ЗАТ«Лабораторія Касперського» була заснована в 1997 р. Сьогодні це найвідомі-ший у Росії розроблювач широкого спектра програмних продуктів длязабезпечення інформаційної безпеки: систем захисту від вірусів, небажаної пошти(спама) і хакерских атак./> Лабораторія Касперського — міжнародна компанія. Центральний офіс знаходиться в Росії, відкриті локальніофіси у Великобританії, Франції, Німеччині, Японії, Бенілюксу, Китаї, Польщі,Румунії і США (Каліфорнія). В Франції відкрите нове відділення компа-нії –Європейський центр антивірусних досліджень. Партнерська мережа поєднує більше500 компаній по усім світі.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию