Реферат: Автоматизована система обробки економічної інформації

Кафедра економічної кібирнетики

Контрольна робота

З дисципліни:

“Системи обробки економічної інформацій”

Автоматизована система обробки економічної інформаціїна підприємстві АТВТ “Суми-Авто”


Вступ

Комп'ютерні інформаційні системи відіграють значну роль на сучаснихпідприємствах. Вони безпосередньо впливають на планування і прийняттяуправлінських рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізаціїтоварів і послуг.

Діяльність господарського суб'єкта базується на трьох компонентах:системі управління підприємством; його економічній системі і інформаційнихтехнологіях, що використовуються як інструментарій двох попередніх компонентів.Центральною ланкою комп'ютерної інформаційної системи підприємства єбухгалтерська інформаційна система, де хронологічно і систематичнонакопичуються і оброблюються дані, пов'язані з обліком, контролем, плануванням,аналізом і регулюванням. На основі цих даних формується інформація про роботупідприємства, порівнюються фактичні показники і нормативні, формулюютьсяглобальні і локальні напрями діяльності, розроблюються пропозиції повстановленню причин відхилень і коригуванню результатів, здійснюєтьсяпрогнозування ефективності політики управління підприємством.

Більшість інформаційних систем почала з'являтися в Україні на рубежі 90-хроків, коли з отриманням більшої свободи в веденні бізнесу підприємства і фірмипочали замислюватися про комп'ютеризацію. З об'єктивних причин ринковоїекономіки першими змогли виділити необхідні фінансові кошти підприємстваторгівлі і сфери послуг.

Саме тому практично всі системи почали розвиватися як об­лікові. Багато зних продовжують зали­шатися суто обліковими, дозволяючи автоматизувати одну абодекілька функцій підприємства, але не даючи цілісної картини для управлінняпідприємством.


1.Загальнахарактеристика підприємства

Практична роботавиконана на матеріалах підприємства акціонерного товариства відкритого типу “Суми-Авто”,що утворене на підставі рішення зборів акціонерів шляхом перетворення Сумськогообласного орендного підприємства “Автосервіс” у акціонерне товариствовідкритого типу, відповідно до Закону України “Про господарські товариства” тачинного законодавства.

АТВТ “Суми-Авто”включено до Єдиного Державного реєстру підприємствта організацій України.

Форма власності– колективна.

Товариство єюридичною особою з дня його державної реєстрації.

Статутний фондна момент утворення підприємства згідно установчих документів склав 19715100крб. Статутний фонд поділено на 131434 простих іменних акцій номінальноювартістю 10 грн. кожна.

Здійснює своюдіяльність на підставі Статуту, в якому зазначено що головною метою утвореннятовариства є отримання прибутку та задоволення потреб населення.

Для досягненнямети підприємство здійснює наступні види діяльності:

q оптова торгівлянедержавних організацій, крім споживчої кооперації;

q роздрібна торгівлянедержавних організацій, крім споживчої кооперації;

q ремонт і технічнеобслуговування легкових автомобілів та інших транспортнихзасобів на замовлення населення;

q посередницькі послуги прикупівлі-продажу товарів народного споживання;

q посередницькі послуги вгалузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутовогообслуговування, освіти, культури, охорони здоров’я і науки.

Фактичноосновним видом діяльності підприємства є торгівельна діяльність щодо реалізаціїтранспортних засобів та надання послуг по технічному обслуговування, ремонту ідіагностиці транспортних засобів.

За звітнійквартал сукупний валовий дохід підприємства склав 401800грн. в цей же часзагальна сума валових витрат склала 437800грн., а амортизаційні відрахування31700грн., таким чином підприємство отримало збитки в сумі 67700грн.

За останній рікефективність діяльності підприємства покращилася, що видно з росту всіхекономічних показників, це можна пояснити зміною керівництва яке зацікавлене впроцвітанні підприємства.

Керівникомпідприємства є голова правління акціонерного товариства, який призначається напосаду загальними зборами акціонерів. Йому підпорядковані перший заступникголови правління, заступник по комерційній діяльності, та головний бухгалтер.Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється бухгалтерією під керівництвомголовного бухгалтера, відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік тафінансову звітність в Україні” затверджених Положень (стандартів)бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. В цьому підрозділіздійснюється систематичний облік всіх господарських операцій, ведутьсярозрахунки з різними суб’єктами господарювання, здійснюється облік розрахунківз податковими органами, контроль за збереженням матеріальних цінностей, складаннязвітних калькуляцій собівартості продукції, розробка первинних документів,розрахунки по оплаті з працівниками, своєчасне складання та подання фінансовоїзвітності.

Облікова політика, яка сформована на підприємстві АТВТ“Суми-Авто” відповідає вимогам повноти, обачності, принципам превалюваннясутності над формою, послідовності, безперервності, періодичності та іншимпринципам, передбаченим Законом України. Наказ про облікову політику на АТВТ“Суми-Авто” включає принципи обліку, всі законодавчі акти якими користуються напідприємстві, визначені теоретичні основи бухгалтерського обліку, положення танормативні акти з питань організації обліку в Україні. Також в цьому Наказівизначена структура бухгалтерії яка є централізованою, зазначені розроблені інструкції,форма ведення обліку яка є журнально-ордерна. Методика облікової політикивключає принципи та правила отримання, обробки, фіксації, передачі інформації,оцінки, ведення рахунків, нарахування амортизації, обліку ремонтів, оцінкизапасів та готової продукції, списання витрат майбутніх періодів, визначенняобсягу реалізації продукції, встановлення резерву сумнівних та безнадійнихборгів, визначення результатів діяльності.

Також Наказом про облікову політику передбачено використаннятаких елементів як документообіг, організація внутрішнього контролю, порядокскладання регістрів обліку та форм звітності, проведення інвентаризації майна,форма бухгалтерського обліку яка є журнально-ордерна з використаннямкомп’ютерної програми “Універсал”. З метою удосконалення і спрощення веденнябухгалтерського обліку на підприємств в 2004 році була встановленабухгалтерська програма “Універсал”, яка носить індивідуальний характер, тобторозроблена спеціально для АТВТ “Суми-Авто”. Якщо розглядати порядок складаннязвітності то вона заповнюється за рік головним бухгалтером.

2.      Характеристика автоматизованоїсистеми обробки економічної інформації, яка використовується на підприємстві

Бухгалтерська комп’ютерна програма “Універсал”- це потужна програманового покоління, її можливості дозволяють не тільки ефективно автоматизуватиоблік любої ділянки роботи бухгалтерії організації, а і вести паралельно облікв декількох облікових системах, а також в розрізі відокремлених підрозділів, щознаходяться на окремому балансі.

Основні характеристики цієї програми такі: універсальна; складається зодного модуля, який дозволяє обробляти всю бухгалтерську інформацію в одномусередовищі; веде облік в єдиній базі даних; працює в реальному масштабі часу;розрахована як на роботу в комп'ютерній мережі, так і на персональну роботу,достатньо надійна при обробці декількох десятків тисяч операцій на місяць;адаптується до додаткових вимог замовника з використанням власної макромовипрограмування, що входить до стандартного комплекту поставки.

Програма “Універсал” дозволяє автоматизувати обробку облікової інформаціїза основними видами діяльності, якими займаються більшість підприємств:виробництво; гуртова торгівля; роздрібна торгівля; надання послуг; інші видидіяльності.

Для того, щоб програма могла задовільно працювати необхідно мати:

-     процессорINTEL 80486 DX і вище;

-     оперативнупам'ять 32 і більше Мбайт;

-     накопичувачна жорсткому диску з достатнім обсягом місця (тільки при встановлені програмивикористовується 20 Мбайт);

-     накопичувачна гнучких дисках 3,5 (для встановлення програми з дискет комплекта поставки);

-     пристрійдля друку інформації (лазерний або струйний принтер) VGA- сумісний дисплей(рекомендовано SVGA-дисплей);

-     операційнусистему Microsoft Windows 95/98.

Програма на комп'ютері може бути розміщена та працювати в таких режимах:«Конфігуратор», «Настроювач», «Монітор» і“Універсал”, а також службові програми.

3. Технологічний процес обробки інформації конкретноїзадачі в системі

В АТВТ “Суми-Авто”бухгалтерськийоблік здійснюють 3 бухгалтери. Облік на підприємстві автоматизовано і ведетьсяз використанням комп«ютерної програми “Універсал”, яка носить індивидуальний характер, тобто розроблена спеціально для АТВТ“Суми-Авто”. Дляобліку розрахунків в комп»ютерній програмі створені об"єктинормативно-довідкової інформації:

-     інформаціяпро агентів;

-     реквізитиконтрагентів;

-     інформаціяпро укладені договори.

За допомогою комп'ютерної програми автоматизовано наступні операції:

1.        укладаннядоговору;

2.        надходженнякоштів на поточні рахунки підприємства;

3.        формуваннязвітів по договорах;

4.        контрользобов'язань як контрагента, так і самого підприємства за терміном виконання;

5.        формуваннярахунків до сплати;

6.        формуваннязамовлення постачальникам і покупцям за товарними операціями договору;

7.        контрольпоточної дебіторської заборгованості.

Програма веде картотеку кредиторів. Вона включає його юридичну адресу, атакож інші адреси, реквізити основного, валютного, депозитного та іншихбанківських рахунків.

Таким чином, облікового процесу в АТВТ “Суми-Авто” автоматизований, що дозволяє значно полегшити процессистематизації, узагальнення й аналізу облікової інформації.

АТВТ“Суми-Авто” беретовар на реалізацію і розраховується з постачальниками по мірі продажу товару.Для правильного проведення взаєморозрахунків для кожного товару на підприємствівведено код постачальника і застосовується партіонний облік.

Комп'ютерна програма        забезпечує оперативну         виписку товаросупроводжувальнихдокументів при оприбуткуванні товарів від постачальника і продажу товарів покупцям;при цьому відбувається автоматичне формування бухгалтерських проводок

 В залежності від використаних на підприємстві спеціалізованих програм фінансовийоблік здійснюється таким чином: на першому етапі фінансового обліку призводитьсядокументальне оформлення здійснених на підприємстві господарських факторів.Одночасно з вводом первинних даних формуються усі бухгалтерські проводки.Бухгалтер має можливість і вручну сформувати проводку, але це може привести допомилок, а також займає багато часу. Автоматизоване формування бухгалтерськоїпроводки здійснюється на основі довідника типових господарських операцій.

На другому етапі фінансового обліку усі бухгалтерські проводкизаписуються в консолідований бухгалтерський регістр, який називається книгойобліку господарських операцій. Книга обліку господарських операцій представляєсобою синтетичний та аналітичнй бухгалтерськй регистр, в якому у хронологічномупорядку записуються проводки по рахунках. У книгу обліку заносяться усіпроводки, які були здійснені у поточному розрахунковому періоді. Кожнийбухгалтерський запис має свій регістраційний номер. В книзі облікугосподарських операцій відображаються усі бухгалтерські операції і вона служитьосновним джерелом формування консолідованих фінансових звітів.

На третьому етапі фінансового обліку формуються регістри бухгалтерськогообліку, регістри внутрішньой та зовнішньой звітності. Регістри внутрішньої бухгалтерськоїзвітності предназначені для внутрішнього використання і потрібні для накопиченняінформації для руху коштів та їх джерел на рахунках бухгалтерського обліку. Наоснові бази даних бухгалтерських проводок формуються регістри синтетичногообліку регістри і звіти аналітичного обліку, а також складаються документи спеціальноїзвітності.

Дані внутрішніх облікових регістрів призначені для фактичного визначеннястану коштів на рахунках, залишків на рахунках, оборотів на рахунках, оборотівпо кореспондуючим рахункам, а також для аналізу та контролю. До регістріваналітичного обліку відносяться аналітичні відомості по рахунках і оборотно — сальдова відомість в аналітичному розрізі.

На четвертому етапі фінансового обліку здійснюється закриттярозрахункового періоду а також формування архіву облікових даних.

Як приклад розглянемо операції програми „Універсал” по обліку податків вбухгалтерії на АТВТ “Суми-Авто”.

 Облік податків реалізується в контурі оперативного управління.

Податки, що передбачається враховувати, потрібно описати в каталозі«Налоги ».

Типові податки, що застосовуються в окремих випадках об'єднуються в«Налоговые группы ».

Митні платежі розраховуються аналогічно до інших податків, їх можнавиключити з розрахунків податків у документах, якщо для контрагента установитизначення «Нет» в полі «Автоматически использовать налоги длятаможенной декларации». Якщо це поле має значення «Нет» длявласного підприємства, митні платежі не беруть участь у розрахунку цін товаріву прайс-листах.

Щоб автоматично розраховувати податки по позиції специфікації приформуванні оперативних документів, у каталогах запасів і послуг присутнє поле«Налоговая группа», де можна вибрати необхідну групу податків. Призаповненні каталогу «Организации и банки» зазначається«Государство», резидентом якого є дане підприємство, в тому числівласне. Для держави, в свою чергу, задається, чи застосовуються податки.

При оформленні документів оперативного контуру: документів-підстав,накладних, прайс-листів можна вказати, з податками чи без податків будутьзадаватися ціни в позиціях специфікації. Включення податків до накладних,створених по документах-підставах, таке ж, як і у відповідномудокументі-підставі, і не може бути змінене.

Відомості про податки по документу в цілому і по позиції специфікаціїможна одержати за допомогою екранних кнопок і функцій локального меню. В цьомувікні можна змінити контрагента, на якого будуть віднесені податки, і принеобхідності відредагувати їх суму. За допомогою функції локального меню«Расчет налогов по позиции по обрапой группе» надасться можливістьзмінити податкову групу для поточної позиції.

При оприбуткуванні податки, для яких у каталозі податків встановлене«всегда входить», включаються до облікової ціни, інші — залежно відзначення відповідної ознаки для складу і параметрів налагодження.

Прайс-листы формуються з податками чи без податків. Порядок розрахункуціни в прайс-листі (спочатку націнка, потім податок чи навпаки) встановлюєтьсяв реквізиті «Настройка пользователя ».

Таким чином, прийнятий на підприємстві механізм обліку податків необхідновідобразити при заповненні каталогів, встановленні параметрів налагодження,введенні оперативних документів. Суми податків можна побачити безпосередньо увікнах введення документів, у відповідних звітах, а також розрахувати задопомогою програмних ключів при оформленні платіжних документів.

4. Зауваження користувача щодо функціональних іергономічних характеристик системи обробки даних

Технологія виконання певних комплексів функціональних завдань АСБО на АРМбухгалтера повною мірою залежить від організації обміну між ними інформацією.Обмін між комплексами завдань, що виконуються на різних АРМ бухгалтера, може відбуватисяз використанням паперових документів, проміжного машинного носія і каналамизв'язку.

Технологія виконання облікових робіт на АРМ бухгалтера передбачаєвведення нормативно-довідкової і оперативної інформації безпосередньо в ЕОМ зклавіатури, тобто без використання проміжного машинного носія. Однак якщозагальний обсяг первинної інформації, що обробляється, великий, то можутьвиникнути проблеми через обмеженість обсягу пам'яті однієї ПЕОМ і необхідностірозподілу роботи з обробки документів між кількома бухгалтерами і ПЕОМ. Уданому разі виникає потреба використовувати проміжний машинний носій івключення в технологічний процес обробки облікової інформації на АРМ бухгалтераоперацій підготовки машинного носія і автоматичного введення з нього даних вЕОМ або організовувати обмін інформацією між ПЕОМ каналами зв'язку.

Склад, послідовність і способи виконання операцій технологічного процесуавтоматизованої обробки облікової інформації на підприємстві має однорівневуобчислювальну систему, основану на мережі АРМ бухгалтера..

Первинні документи складаються вручну. Дані цих документів для завданьсинтетичного і аналітичного обліку на відповідних АРМ бухгалтера вводяться вЕОМ з клавіатури.

Якщо первинні документи складаються на АРМ матеріальної особибагаторівневої обчислювальної системи, що діє автономно, то їх дані водночасзаписуються на проміжний машинний носій, з якого потім (за окремимтехнологічним підходом) вони автоматично вводяться в ЕОМ АРМ бухгалтера дляподальшої обробки. Якщо ж АРМ матеріально відповідальної особи входить доскладу об'єднаних в локальну мережу каналами зв'язку АРМ фахівців, на базі якихоснована багаторівнева обчислювальна система, то необхідність запису на проміжниймашинний носій даних первинних документів, що складаються на ПОЕМ, відпадає.Вони за спеціальними командами автоматично передаються в інформаційні базивідповідних АРМ бухгалтера каналами зв'язку.


Висновки

Впровадження в дію автоматизації бухгалтерськогообліку на підприємстві дає змогу швидко складати необхідні бухгалтерськідокументи, знаходити необхідні дані в автоматизованій системі.

Дана програма „Універсал” відрізняєтьсязручністю інтерфейсу, швидкістю проведення операцій, зрозуміла для використаннякористувачу.

Автоматизація бухгалтерського обліку дає змогу:

-         забезпечуватиповну відповідність номенклатури об'єктів обліку необхідному рівню узагальненняінформації;

-         автоматизуватипроцес відображення господарських операцій на машинних носіях;

-         підвищитиоперативність обліку;

-         зменшититрудомісткість алгоритму складання балансу та звітності;

-         автоматизуватипроцес розрахунків показників;

-         здійснювативведення інформації на місці її виникнення;

-         спрощуватисхему документообігу а підприємстві;

-         безпомилковоформувати бухгалтерські проведення;

-         раціоналізуватипрацю бухгалтерів.

Узагальнюючи вищенаведене, можнавизначити, що автоматизація обліку має дві основні оцінки ефективності — кількісну та якісну.

Кількісна оцінка полягає в скороченнітрудомісткості і водночас сприяє скороченню персоналу.

Якісна сторона характеризує покращеннякультури фінансово-господарської діяльності на підприємстві..


Список використаної літератури

1.        Ананьєв,О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст]:підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. — Львів: НовийСвіт-2000, 2006. — 584 с.

2.        Антонов, В.М.Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст]: навчальнийпосібник / В. М. Антонов, Г. К. Яловий; ред. В. М. Антонов; Мін-во освіти інауки України, КНУ ім.Т.Г.Шевченка. — К.: ЦНЛ, 2005. — 432 с.

3.        Гужва, В.М.Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст]: навчальнийпосібник / В. М. Гужва; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. — К.: КНЕУ,2001. — 400 с.

4.        Гуржій, А.М.Інформатика та інформаційні технології [Текст]: підручник / А. М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В. В. Самсонов. — Х.: Компанія СМІТ, 2003. — 352 с.

5.        Информационныесистемы и технологии: приложения в экономике и управлении: Кн. 6 [Текст]:учебное пособие / Мин-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т; ред.Ю. Г. Лысенко. — Донецк: Юго-Восток, 2004. — 377 с.

6.        Маслов, В.П.Інформаційні системи і технології в економіці [Текст]: навчальний посібник /В. П. Маслов; Мін-во освіти і науки України. — К.: Слово, 2003. — 264 с.

7.        Олійник, А. В.Інформаційні системи і технології у фінансових установах [Текст]: навчальнийпосібник / А. В. Олійник, В. М. Шацька. — Львів: Новий Світ-2000, 2006. — 436с.

8.        Румянцев, М.И.Информационные системы и технологии финансово-кредитных учреждений [Текст]:учебное пособие для вузов / М. И. Румянцев; Западнодонбасский ин-т экономики иуправления. — Днепропетровск: ИМА-пресс, 2006. — 482 с. -

9.        Черняк, О.І.Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О. І. Черняк, А.В. Ставицький, Г. О. Чорноус. — К.: Знання, 2006. — 447 с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию