Реферат: Автоматизована система обліку праці та зарплати

/>/>/>1.1 Постановказадачі

Основнимизавданнями обліку праці та зарплати є правильне визначення виробітку робітникаі часу, затраченого на виконання робіт, отримання відомостей про виконання нормкожним працівником, точне й своєчасне нарахування заробітку кожного робітника,систематичний контроль за правильністю використання фондів заробітної плати таін.

Основнимипередумовами автоматизації цієї ділянки бухгалтерського обліку є великарізноманітність форм вхідних та вихідних документів, висока трудомісткістьзбору, реєстрації та обробки інформації, багатогранність розв’язуваних задач таїх значимість, масовість вхідної інформації для нарахування заробітної плати таутримань‚ складність виконуваних розрахунків.

Внародному господарстві України використовуються відрядна‚ погодинна та іншіформи оплати праці. При відрядній формі оплата проводиться за кожну одиницюпродукції або за виконаний об’єм робіт, при погодинній формі — за фактичновідпрацьований час відповідно з окладом (або тарифною ставкою) працівника.

Дляавтоматизованої обробки інформації по обліку праці та зарплати використовуютьсятри групи первинних документів: довідкові, оперативні та документи для внесеннязмін. Довідкові документи містять дані про працівника, систему оплат праці таінші відомості, потрібні для повного автоматизованого розрахунку заробітноїплати. До основних довідкових документів відносяться особовий рахунокпрацівника, наказ про прийняття на роботу, наказ про звільнення з роботи,накази про переміщення, виконавчі листи та ін.

Оперативнідокументи служать для відображення поточної інформації. Основними оперативнимидокументами є:

-  табель обліку робочого часу інарахування заробітної плати (форма № 13.1) — ведеться для працівників ізпогодинною оплатою праці;

-  наряд на відрядну роботу (форма № 13.2)відображає склад виробничого завдання для виконання кожним робочим визначеноїроботи на протязі розрахункового періоду;

-  єдиний наряд бригади (форма № 13.3)використовується при бригадній формі організації праці. Зворотна сторонадокумента відображає склад бригади та її виробіток;

-  листок тимчасової непрацездатності;

-  наказ про надання чергової відпустки.

Документипро внесення змін необхідні для здійснення корекції масивів машинних носіїв,створених на основі документів перших двох груп. Якщо документи перших двохгруп є в основному типовими формами, то документи третьої групи маютьіндивідуальний (внутрішній) характер і розробляються кожним підприємством,організацією чи установою.

Приавтоматизованій обробці інформації по обліку праці й зарплати передбаченовикористання кодів: категорій та професій робітників, режимів роботи робочих іслужбовців, видів оплат та утримань, синтетичних рахунків та субрахунківаналітичного обліку та ін.

ВПрикарпатській асоціації розвитку краю використовується погодинна системаоплати праці. Заробітна плата при цьому обчислюється на основі документів профактично відпрацьований час і документів‚ які містять різного роду доплати таутримання.

/>/>/>1.2 Вхіднаінформація

Вхідноюдля даної задачі є інформація первинних документів — нарядів на виконаннявідрядних робіт форми № 13.2 або форми № 13.3. Дані з цих первинних документіввводяться з клавіатури ПК і записуються на ТМД у файл ZARPLATA.DAT. Структуразапису вхідного файлу представлена в таблиці 1.

Таблиця1 Структура запису файлуZARPLATA.DAT

Назва реквізиту Ідентифікатор Значність Тип даних Код підприємства SH_FIRMA 2 Символьний Дата DATA 2 Символьний Шифр виробничих затрат SZVZ 4 Символьний Вид утримань KOD_UTR 2 Символьний Нарахована сума SUMA 7(2) Дійсний

Файлмає логічне ім’я ZARPLATA.DAT, фізичне ім’я файлу — zarplata.dat, повне ім’яфайлу C:\pascal\data\zarplata.dat.

Організаціяфайлу — послідовна.

Ввідданих і запис їх у файл здійснює процедура VVID.

Вивідзаписів файлу на дисплей здійснюється процедурою VYVID.

/>/>/>1.3 Вихіднаінформація

Вихідноюінформацією при розв’язуванні даної задачі є відомість, форма якої представленав таблиці 2.

Таблиця2. Відомість утриманьівнесків з оплати праці

Дата Підприємство Вид утримань

Сума

утримань

MIS SH_FIRMA VYD_UTR SUMA Всього по виду утримань

SUMAvu

Разом по відомості

SUMApdpr

ПоказникиMIS, SH_FIRMA, VYD_UTR, SUMA єполями записів вхідного файлу ZARPLATA.DAT. Підсумкипо виду утримань (<sub/>SUMAvu)обчислюються за формулою:


/>(1)

деі — кількість записів файлу ZARPLATA.DAT, в яких співпадає значення показника«вид утримань» .

Підсумкипо підприємству ( SUMApdpr)обчислюються за наступною формулою:

/>(2)

деj — кількість записів, що мають різне значення показника «код с/гпідприємства».

Відомістьрозподілу оплати праці за видами сільськогосподарських робіт використовуєтьсядля аналізу й контролю утримань з сум заробітку, для складання статистичноїзвітності по праці, для складання бухгалтерських проводок та ін. Ця відомість єосновою для розрахунків з бюджетом за підсумками‚ утриманими із заробітноїплати робітників і службовців‚ і інших платежів до бюджету‚ іншим організаціямта окремим фізичним особам.

Вихіднезведення «Відомість розподілу оплати праці за видами сільськогосподарськихробіт» формується на основі даних вхідного файлу ZARPLATA.DAT,просортованого по виду оплати і отриманого таким чином файлу SZARPLATA.DAT.

Сортуваннявхідних даних здійснюється процедурою SORT, формування та вивід зведення надисплей здійснюється процедурою DRUK_VIDOM.


2. Практичначастина

 2.1 Архітектура програми

Поставленазадача реалізується програмою KURS.

Програмаскладається з головного блоку та чотирьох процедур:

-   VVID;

-   VYVID;

-   SORT;

-   ZVEDENNYA.

Запускпрограми здійснюється двома способами:

n зголовного меню інтегрованого середовища TurboPascal шляхом вибору опції Run(попередньо програма повинна бути завантажена в ОП — F10,File, Open,KURS.PAS);

n ізсередовища операційної оболонки NortonCommander шляхом запуску KURS.EXE(попередньо програма повинна буди відкомпільована з опцією DestinationTo Memory).

Програмавиводить на дисплей головного меню, котре пропонує користувачеві вибір однієї зопцій:

Ø  записданих на диск;

Ø  вивідфайлу на дисплей;

Ø сортування записів вхідного файлу;

Ø  вивідзведення на дисплей;

Ø  завершенняроботи.

Привиборі певної опції викликається відповідна процедура програми. Завершенняроботи програми й повернення в середовище системи програмування Turbo Pascalздійснюється при натисканні клавіші Esc, або при виборі опції «Завершенняроботи». Програма формує на жорсткому диску файл послідовного доступуZARPLATA.DAT, сортує записи цього файлу з без утворення нового дискового файлу іна основі даних файлу ZARPLATA.DAT формує та виводить на екран дисплеювідомість утримань і внесків з оплати праці.

Наведемоопис процедур програми KURS.PAS.

ПроцедураVVID. Призначення — ввідданих з первинних документів і запис їх на диск у файл ZARPLATA.DAT. Процедуравикликається з головного меню програми при виборі пункту «Запис даних надиск» (функціональна клавіша F2). Процедура виводить на дисплей екраннуформу для вводу даних з первинних документів. Ввід даних здійснюється в такійпослідовності:

—   місяць;

—   код сільськогосподарського підприємства;

—   шифр виробничих затрат;

—   вид утримань;

—   сума утримань.

Післявводу запису користувачеві пропонується продовжити ввід даних, натиснувшиклавішу Enter, або завершити ввід, натиснувши клавішу Esc. В останньому випадкупроцедура припиняє роботу і повертає керування в програму.

ПроцедураVYVID. Призначення — читаннявхідних даних з дискового файлу ZARPLATA.DAT та вивід їх на дисплей. Процедуравикликається з головного меню програми при виборі пункту «Вивід файлу надисплей» (функціональна клавіша F3). При ініціалізації процедури на екранвиводиться екранна форма і відкривається вхідний файл ZARPLATA.DAT для читання.Записи файлу зчитуються з диска один за одним і виводяться на дисплей (див.додаток 5). Процедура завершує роботу при досягненні кінця файлу ZARPLATA.DAT іпередає керування в програму.

ПроцедураSORT. Призначення — сортування записів вхідного файлу ZARPLATA.DAT. Процедуравикликається з головного меню програми при виборі пункту «Сортування файлу»(функціональна клавіша F4). Сортування записів файлу здійснюється в пам’яті ПКметодом прямого обміну. При запуску процедури записи вхідного файлу зчитуютьсяв масив змінних, а по завершенні впорядкування переписуються у файлZARPLATA.DAT. Після запису впорядкованого масиву на диск процедура передаєкерування головному блокові програми.

ПроцедураZVEDENNYA. Призначення — вивідстрічки вихідного зведення на екран дисплею.Вхідна інформація для даної процедури знаходиться у файлі ZARPLATA.DAT. Викликпроцедури здійснюється з головного меню програми при натисканні функціональноїклавіші F7, тобто при виборі пункту «Вивід зведення на дисплей».

Данапроцедура здійснює зчитування записів вхідного файлу та форматований вивід їхна друк з одночасним підрахунком підсумків по коду утримання та по коду с/гпідприємства. При досягненні кінця файлу ZARPLATA.DAT процедура завершує своюроботу і передає керування в програму.

Блок-схемапроцедури представлена в додатку 3.

/>/>/>2.2 Описпрограми

Програмаскладена і відладжена в середовищі Turbo Pascal 7.0. Опишемо призначеннякожного оператора програми.

Напочатку програми згідно з вимогами технології програмування щодо документуванняпрограм розміщено вступний коментар до програми, а решта операторів програмимають таке призначення:

001 заголовок програми 002 підключення зовнішнього модуля управління дисплеєм (Crt) 003-008 опис структури запису вхідного файлу 009 опис типованої змінної для дискових файлів 010 опис дискового файлу zarplata 011-015 опис робочих змінних програми 016 заголовок процедури VVID 017-019 початок процедури, опис мітки та очистка екрану 020 відкриття дискового файлу ZARPLATA в режимі запису та дозапису 021-022 присвоєння змінним і та s початкових значень 023-029 вивід екранної форми для вводу даних з первинних документів та запрошення для продовження роботи або виходу з процедури вводу 030 заголовок оператора приєднання 031 присвоєння системній змінній CheckEof істинного значення (для організації виходу з процедури при натисканні комбінації клавіш Ctrl+Z 032 Заголовок циклу вводу 033-036 ввід значень змінних data (дата), sh_firma (код с/г підприємства), kod_utr (код утримань), suma (сума утримань) 037 запис уведених даних у дисковий файл ZARPLATA 038 збільшення номера стрічки (s) на одиницю 039-044 організація вводу по сторінках: при досягненні 23 стрічки здійснюється очистка екрану (вікна вводу) 045 кінець циклу вводу даних 046 кінець дії оператора приєднання 047 закриття оперативного файлу ZARPLATA (мітка zakr) 048 кінець тіла процедури вводу вхідних даних 049 заголовок процедури VYVID 051 початок процедури 052 відкриття дискового файлу ZARPLATA для читання записів 053-060 вивід екранної форми для відображення вхідних даних 061 присвоєння змінній s (номер стрічки екранної форми) початкового значення 7 063 початок циклу вводу записів файлу ZARPLATA (поки не eof) 064 зчитування запису файлу ZARPLATA у змінну w1 065-068 форматований вивід полів прочитаного запису на екран 069 збільшення змінної позиціонування курсору на одиницю 070 кінець циклу вводу 071 кінець дії оператора приєднання 073 закриття дискового файлу 074 пауза в роботі процедури 075 кінець процедури VYVID 076 заголовок процедури SORT 077-080 опис локальних змінних процедури 081 початок процедури 082 відкриття файлу F1 для читання 083 присвоєння змінній n значення‚ рівного кількості записів у вхідному файлі F1 084 зчитування записів вхідного файлу в масив змінних а 085 закриття вхідного файлу F1 086-093 впорядкування елементів масиву а методом простого обміну 094 відкриття файлу F2 для запису 095 запис елементів масиву а в файл F2 096 закриття вхідного файлу F2 097 кінець процедури сортування 101 заголовок процедури zvedennya 103 початок процедури 104 відкриття дискового файлу zarplata для читання 105-112 вивід заголовку та шапки вихідного зведення 113 читання запису файлу ZARPLATA в змінну w1 114 заголовок оператора приєднання 115 заголовок циклу по кінцю файлу ZARPLATA (доки не eof) 116 запам’ятовування коду с/г підприємства поочного запису (sh_firma) в змінній c 117 присвоєння початкових значень змінній s1, яка призначена для підрахунку підсумків по коду с/г підприємства 118 заголовок циклу по коду с/г підприємства (до тих пір c = sh_firma) 119 присвоєння початкових значень змінній s2, яка призначена для підрахунку підсумків по коду утримання 120 запам’ятовування коду утримання поточного запису (kod_utr) в змінній kod 121 заголовок циклу по коду утримання (до тих пір поки kod = kod_utr 122 накописення підсумків по коду утримань 123 читання наступного запису дискового файлу ZARPLATA в змінну work 124 умовний оператор, котрий перевіряє, чи досягнуто кінець файлу ZARPLATA і в разі виконання цієї умови передає керування на мітку vtn (оператор 126) 125 кінець циклу по коду утримання 126 вивід підсумків по коду утримання 127 підрахунок підсумків по коду с/г підприємства 128 кінець циклу по підприємству (по кінцю файлу) 129-134 вивід підсумків по підприємству 133 закриття файлу ZARPLATA 134 організація паузи у виконанні програми 135 кінець процедури VYVID 137 початок головного блоку програми 138 присвоєння дисковому файлу з логічним іменем ZARPLATA фізичного імені zarplata.dat 139 заголовок циклу виводу меню програми 140 початок циклу 141-144 Встановлення основного та фонового кольорів, опис вікна виводу головного меню програми 145-155 вивід головного меню програми 156 очікування натискання клавіші на клавіатурі та присвоєння коду натиснутої клавіші змінній choise 159 заголовок оператора вибору, котрий аналізує код натиснутої клавіші 160

виклик процедури VVID, якщо натиснуто клавішу F2 (код клавіші 6016)

161

виклик процедури VYVID, якщо натиснуто клавішу F3 (код клавіші 6116)

162

виклик процедури SORT, якщо натиснуто клавішу F4 (код клавіші 6216)

163

виклик процедури ZVEDENNYA, якщо натиснуто клавішу F7 (код клавіші 6516)

164

оператор виходу, завершення роботи програми при натисканні клавіші Esc (код 2716)

165 кінець оператора вибору 166 кінець циклу виводу меню 167 кінець програми

Блок-схемапрограми представлена в додатку 2, текст програми представлена в додатку 4.

/>/>/>2.3 Контрольнийприклад та результат машинного експерименту

Випробуваннябудь-якої системи є найбільш відповідальним і пов’язаний з найбільшимитруднощами і найбільшими втратами часу. Відпадка й тестування — найважливішіжиттєвого циклу програм. Не можна робити висновок про правильність програмилише на тій підставі, що програма повністю відкомпільована і при виконаннівидає числові результати. Все, чого досягнуто в даному випадку — це отриманнядеякої вихідної інформації, необов’язково правильної. У програмі все ще можутьміститись логічні помилки. Тому необхідно здійснювати «ручну»перевірку машинних результатів.

Існуєкілька способів перевірки правильності машинних результатів:

1) обчисленнярезультатів вручну;

2) отриманнярезультатів з довідкової літератури, документації або сукупності таблиць;

3) отриманнярезультату з допомогою іншої програми.

Дляперевірки правильності створеної програми розроблено тестові дані, представленітаблиці 3.

Таблиця3. Тестові дані дляперевірки правильності програми.

Дата С/г підприємство Вид утримань Сума утримань /> /> 15.11 01 81 1520.00

 

15.11 01 81 478.00

 

15.11 01 82 1457.00

 

18.11 01 82 204.00

 

18.11 01 90 252.00

 

17.11 01 93 300.00

 

16.11 02 81 1864.00

 

16.11 02 81 234.00

 

17.11 02 83 450.00

 

19.11 02 89 258.00

 

17.11 02 89 1230.00

 

17.11 02 90 560.00

 

Дані,представлені в таблиці 3 співпадають з результатами роботи програми, представленимина екранній копіях (додаток 1),що свідчить про те, що процедури запису даних на диск та виводу даних надисплей працюють вірно.

Контрольнийприклад для вихідної відомості розроблено з допомогою табличного процесора Excelі представлено в таблиці 4.


Таблиця4. Контрольний приклад дляспівставлення з даними машинногоексперименту

Дата С/г підприємство Вид утримань Сума утримань /> /> 15.11 01 81 1998.00

 

15.11 01 82 1661.00

 

15.11 01 90 252.00

 

18.11 01 93 300.00

 

Всього по підприємству 4211.00

 

18.11 02 81 2098.00

 

17.11 02 83 450.00

 

16.11 02 89 1488.00

 

16.11 02 90 560.00

 

Всього по підприємству 4596.00

 

Порівняннярезультатів роботи програми (див. додаток 6) та даних таблиці4 свідчить про їх повне співпадання. Таким чином, можна стверджувати, щопрограма дає правильні результати для розроблених тестових даних. Однаквисновок про правильність програми можна зробити тільки після тривалоїексплуатації.


/>/>/>Висновки

Розв’язуванняекономічних задач з використанням персональних комп’ютерів в умовах ринковоїекономіки набуває великого практичного значення, оскільки дає можливістьотримати оперативну та достовірну інформацію. Використання з цією метою готовихпакетів прикладних програм має певні вади, найважливішими серед яких є високавартість фірмових пакетів та складність їх прив’язки для розв’язку конкретних,особливо нескладних задач. Тому надзвичайно важливо вміти самостійно складатипрості програми для розв’язування задач економічного характеру.

Вданому курсовому проекті розроблено і описано програму для отримання відомостівідвантаження готової продукції. Для розробки програми вибрано мову Паскаль(середовище Turbo Pascal 6.0). Програма розроблена із застосуванням методикипроцедурного програмування.

Програмавідкомпільована з отриманням незалежного ехе-файла та відладжена звикористанням набору тестових даних. Контрольний приклад для перевіркиправильності роботи програми розроблено з допомогою табличного процесора Excel97.Результат машинного експерименту та контрольний приклад повністю співпали, томуможна зробити висновок про можливість використання розробленої програми напрактиці. Дана програма може бути використана також при розробці пакету програмдля автоматизованої системи обробки інформації по обліку праці і зарплати дляконкретного замовника. Вибіралгоритмічної мови Паскаль для реалізації поставленої задачі повністю виправдавсебе. В процесі відладки програми зроблено висновок про можливість їївдосконалення — реалізацію деяких підзадач можна було б оформити у виглядінезалежних програмних модулів, які б можна було надалі використати при розробціінших подібних задач економічного характеру.


/>/>/>/>/>Список використаної літератури

1.        В.М. Бондарев‚ В.И. Рублинецкий‚ Е.Г.Качко. Основы программирования. — Харків: Фоліо‚ 1997. — 364 с.

2.        Е.А. Зуев. Язык программирования TurboPascal 6.0.Москва: Унитех‚

3.        1992. — 298 с.

4.        А.И.Марченко‚ Л.А.Марченко.Программирование в среде BorlandPascal 7.0.К: Юниор‚ 1998. — 478 с.

5.        Ю.С.Бородич‚ А.Н.Вальвачев‚ А.И.Кузьмич. Паскаль для персональных компьютеров. Минск: Вышейшая школа‚ 1991. — 476 с.

6.        Г.Е.Федорова‚ З.С.Чубасова‚Б.Ф.Пономаренко. Проектирование и организация машинной обработки экономическойинформации. Москва: Финансы и статистика‚ 1986. — 399 с.


/>/>/>ДОДАТКИ

/>


/>


/>


/>

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию