Реферат: Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Зміст

 

1.Теоретична частина.

2. Практична частина. Постановказадачі «Автоматизація аналізу ресурсів підприємства».

Висновок

Списоквикористаної літератури

Додаток1

Додаток2


1. Теоретична частина

 

Головним завданням підрозділівзабезпечення підприємства ресурсами є своєчасне і оптимальне забезпеченнявиробництва необхідними ресурсами відповідно комплектності і якості.

Вирішуючи завдання забезпечення,працівники служб забезпечення повинні вивчати і враховувати попит і пропозиціїна всі необхідні підприємству матеріальні ресурси, рівень і зміну цін на них іна послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму рухутоварів, оптимізувати запаси.

Організація матеріально-технічногозабезпечення ресурсами включає:

— збір інформації про потреби всировині, матеріалах, комплектуючих, участь в ярмарках, виставках-продажах,аукціонах;

— аналіз всіх джерел задоволення потребив матеріальних ресурсах з метою вибору найбільш оптимального;

— укладання з постачальникамигосподарських договорів на поставку продукції;

— отримання і організація завозів доскладів реальних ресурсів у межах необхідних потреб;

— організацію складського господарства,яке входить в склад служб забезпечення;

— забезпечення цехів, дільниць, робочихмісць необхідними матеріальними ресурсами.

Контроль і координація робіт в складяких входять:

— контроль за виконанням договірнихзобов’язань постачальників, виконання ними обсягів і строків поставкиматеріальних ресурсів;

— контроль за розходом матеріальнихресурсів на виробництві;

— вхідний контроль за якістю ікомплектністю матеріальних ресурсів, що надходять;

— контроль за виробничими запасами;

— висунення претензії постачальникам,транспортним організаціям;

— аналіз роботи служб забезпечення, розробказаходів по координації діяльності цих служб і підвищення її ефективності.

В умовах ринку підприємство саме вибираєпостачальників, а значить і саме має право на вибір ефективних ресурсів. Цезаставляє працівників МТЗ вивчати ринок, а також якість поставок, співпрацюватиз різними постачальниками.

В залежності від об’ємів, типів іспеціалізації підприємств, матеріаломісткості продукції і територіальногорозміщення на підприємствах складаються різні умови, які вимагають відповідногорозподілу функцій і вибору структури матеріально-технічного забезпечення.

Основною ланкою для любогопідрозділу МТЗ являються складські господарства, основне завдання яких єприйом, зберігання матеріалів, їх підготовка до виробничого споживання,контроль за їх відпусткою у виробництво й на сторону, безпосереднє забезпеченняцехів необхідними матеріальними ресурсами.

Специфікація ресурсів – церозшифровка номенклатури по видах, марках, профілях, сортах, типах, розмірах.Наскільки правильно складена специфікація матеріальних ресурсів залежитьматеріальне забезпечення виробництва. Якщо в специфікації допущена помилка, топоставка не буде відповідати дійсності. Тим самим підприємство буде підзагрозою невиконання виробничої програми.

Очікуваний запас матеріальних ресурсів Овизначають:

О = Оф + Вф – Р,

де, Р = (Ро.п + Рнзп+ Рбр),

Оф – фактичний залишок на 1число по бухгалтерських даних,

Вф – кількість відпущенихцеху (виробничому підрозділу) матеріалів за весь період,

Ро.п – фактичний відпуск наосновне виробництво,

Рнзп – фактичний відпуск назміну незавершеного виробництва,

Рбр – розхід на брак(оформлений актом списання).

В даній курсовій роботі цейрозрахунок ми здійснімо у наступний спосіб:

/>

де, Shr, Shrj, Shri – відповідно залишок,надходження та витрати матеріальних ресурсів за h-ий період за r-имордером згідно з j-имприбутковим чи i-имвидатковим документом.

В курсовій роботі буде розроблятисямодуль корпоративної інформаційної системи (КІС) автоматизації аналізуматеріальних ресурсів підприємства за допомогою процедур, що написані на VBA (Visual Basic for Application) для MS Access, зокрема длякнопки „Отримати документ” за вищенаведеною формулою.

MS Access — це функціонально повна реляційна СУБД. В ній передбачені всінеобхідні вам засоби для визначення і обробки даних, а також для управлінняними при роботі з великими об'ємами інформації. Що стосується легкостівикористовування, то Microsoft Access вчинив тут справжній переворот, і багатохто для створення своїх власних баз даних і додатків, зокрема на VBA (Visual Basic for Application) звертається саме до нього.

Система управління базами данихнадає вам можливість контролювати завдання структури і опис своїх даних, роботуз ними і організацію колективного користування цією інформацією. СУБД такожістотно збільшує можливості і полегшує каталогізацію і ведення великих об'ємівв численних таблицях інформації, що зберігається. СУБД включає три основні типифункцій: визначення (завдання структури і опис) даних, обробка даних іуправління даними. Всі ці функціональні можливості повною мірою реалізовані в MicrosoftAccess. В практиці, як правило, необхідно вирішувати і задачі з використаннямелектронних таблиць і текстових процесорів. Наприклад, після підрахунку абоаналізу даних необхідно їх представити у вигляді певної форми або шаблону. Урезультаті користувачу доводиться комбінувати програмні продукти для отриманнянеобхідного результату. В цьому значенні все істотно спростять можливості, щонадаються Microsoft Access. У курсовій роботі пропонується розглянути ціможливості.


2. Практична частина. Постановказадачі «Автоматизація аналізу ресурсів підприємства»

 

2.1.Мета, призначення, техніко-економічнасутність задачі й обґрунтування доцільності її розв’язання

Задача “Автоматизаціяаналізу ресурсів підприємства” призначена для отримання інформації профактичний рух матеріальних ресурсів та їх залишки на балансових рахунках підприємства.

Мета розв’язання задачі – своєчасне отримання документів,що засвідчують фактичний стан реєстру ордерів матеріальних ресурсів у будь якиймомент часу, а також операції надходження-вибуття матеріальних ресурсів набалансових рахунках підприємства, які були проведені у зазначений термін.

Задача виникає у тому разі, коли уповноважена особа підприємствахоче побачити, які операції відбувалися по балансових рахунках, що відбиваютьматеріальні ресурси за деякий період. При цьому необхідно видати паперовийдокумент, якій є офіційним підтвердженням проведених операцій. Тому така задачаповинна бути автоматизована на підприємстві.

2.2.    Перелік об’єктів, при управління якимирозв’язують задачу

Ця задача вирішується при керуванні такими об’єктами підприємства:

-          АРМ фахівця по матеріальних ресурсах;

-          АРМ оператора;

-          АРМ контролера.


2.3.    Використання вихідної інформації,періодичність розв’язання та організація по строках видачі вихідної інформації

Інформація, що виникає на виході розв’язання задачі, використовуєтьсятаким чином: друкується два примірники реєстрів ордерів по балансових рахунках,що відбивають матеріальні ресурси. Один із них видається керівництву підприємства,а другий залишається у підприємстві як архівний документ.

Термін розв’язання встановлюється вимогами уповноваженихосіб підприємства, тобто ця задача не має певного терміну виконання, авиконується за запитом.

Видача інформації здійснюється негайно після її отриманняна виході задачі.

2.4.    Вимоги до організації збору і передачі вобробкувхідної інформації, до порядку її контролю й коригування

Інформація, що надходить на вхід задачі формується урезультаті розв’язання інших задач корпоративної автоматизованої системи підприємства(КІС). Усі дані про рух матеріальних ресурсів по балансових рахунках вводятьсяу результаті вирішення задачі “Виконання розрахункових операцій”. Тому непотрібно ніяких додаткових заходів щодо збору та передачі в обробку вхідноїінформації.

Єдине, що треба ввести на вході задачі – це період, за якийтреба видати реєстр ордерів. Контроль за правильністю вводу цієї інформаціїлежить на технічних та програмних засобах, які відслідковують, щоб дативводилися формально правильно. Для контролю логіки вводу дат можна такожскористатися автоматизованими засобами, наприклад зробити запити, які вводятьдіапазон дат на основі словесного опису.

Варіантами таких описів можуть бути такі фрази:

-          За поточний день;

-          За поточний тиждень;

-          За поточний місяць;

-          За останні 3 дні;

-          За останні 5 днів;

-          За останні 10 днів;

-          За весь час.

2.5.    Умови, за яких припиняється розв’язаннязадачі автоматизованим способом

Умови, за якихприпиняється виконання задачі:

·         відсутня необхідна інформація з розв’язування задачі;

·         у загальносистемній базі даних виявленінедостовірні дані із задач, що сумісні з даною задачею;

·         виявлені порушення у базі даних унаслідокнесанкціонованого доступу;

·         вийшло з ладу енергопостачання ЕОМ;

·         вийшло з ладу обладнання, в якому зберігались необхідні дані длярозв’язування задачі тощо.

2.6.    Зв’язки даної задачі з іншими задачамиабо системами

Функціональна схемазадачі має такий вигляд:

/>


Задача отримує дані з файлу OPERRES, в якому зберігається інформація про всі операції по балансовихрахунках матеріальних ресурсів, які були проведені у підприємстві за певнийчас. Операціоніст уводить номер ордеру та період, за який треба відібратиінформацію. На виході маємо ордер по балансовому рахунку, що відбивають матеріальніресурси, чи реєстр ордерів у вигляді документу, що видається керівництву підприємства./>

2.7.    Розподіл функцій між персоналом і технічнимизасобами у різних ситуаціях розв’язання задачі

При розв’язанні задачі розподіл дій між персоналом і технічними засобами зарізних ситуацій такий:

Функціями операціоністає:

·         введення й контроль правильності первинних даних;

·         складання, перевірка й підписування первиннихдокументів;

·         друкування вихідних результатних документів,контроль і підписування їх;

·         ведення баз даних (додавання, вилучення,коригування записів у базі даних;

·         пошук даних

Функціями технічнихзасобів є:

·         ведення бази даних відповідно до команд СУБД;

·         обробка даних і друкування вихідної інформаціївідповідно до прикладних програм;

·         виведення повідомлень про системні та інші помилки(збої) на екран дисплея.

/>/>/>3.Вихідна інформація

Перелік та опис вихідних повідомлень наведено у таблиці 1:

Таблиця 1

п/п

Найменування вихідного повідомлення

Ідентифі-катор

Форма подання

Періодичність видання

Строки видачі

Одержувач інформації

1 Реєстр ордерів матеріальних ресурсів REC Документ За запитом У момент запиту

Керівництво підприємства,

Архів підприємства

Перелік та опис структурних одиниць інформації вихіднихповідомлень задачі, які мають самостійне смислове значення, наведено в таблиці2.

Таблиця 2

п/п

Структурна одиниця

Ідентифікатор вихідного повідомлення, який містить структурну одиницю інформації

Вимоги до точності та надійності обчислення

1 Номер документа REC 2 Дата документа REC 3 Дата операції REC 4 Тип операції REC 5 Сума операції REC 0,01 6 Поточна сума REC 0,01 />/>/>4.Вхідна інформація

Вхідна інформація для розв’язання задачі – первиннідокументи, файли з довідкової бази даних. Перелік і опис вхідних повідомленьдля розв’язання задачі наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

з/п

Вхідне повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Термін і частота надходження

Джерело 1 Дата початку періоду DAT1 Поле При введенні Матеріальний відділ підприємства 2 Дата кінця періоду DAT2 Поле При введенні Матеріальний відділ підприємства 3 Номер ордеру NR Поле При введенні Матеріальний відділ підприємства 4 Список операцій OPERRES Файл По запиту БД

Перелік та описструктурних одиниць інформації вхідних повідомлень задачі наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

п/п

Структурна одиниця

Необхідна точність числового значення

Джерело інформації

Ідентифікатор джерела інформації

1 Дата початку періоду Поле вводу DAT1 2 Дата кінця періоду Поле вводу DAT2 3 Номер ордеру Поле вводу NR 4 Дата операції Файл БД OPERRES 5 Тип операції Файл БД OPERRES 6 Сума операції 0,01 Файл БД OPERRES />/>/>5.Опис алгоритму5.1.Математичний опис задачі

Усі записи, що потрібні для вирішення задачі, зберігаютьсяу одному файлі БД під назвою OPERRES. Кожна запис цього файлу – це окрема операція, яка відбулася з певнимордером. Кожна операція має певну суму, яку ми позначимо як S.

Сума, яка стосується певного ордеру та певної дати (абоперіоду) позначимо як Shr – де h – це позначенняперіоду, r – позначення ордеру.

Операції по рахунках матеріальних ресурсів бувають двохвидів: прибуткові та видаткові. Позначимо індексами пр та вид типоперації. Тоді сума може мати вигляд:

/>  або    />

Щоб визначити залишок по балансових рахунках матеріальнихресурсів, треба використати таку формулу:

/>                                                 (1)

де Shr, Shrj, Shri – відповідно залишок,надходження та витрати матеріальних ресурсів за h-ий період за r-им ордеромзгідно з j-им прибутковим чи i-им видатковим документом./>


5.2. Структурно-логічна схема алгоритму

/>6.1. Таблиці та запити БД

Для зберігання вхідних даних задачі створено такі таблиці:

Назва таблиці

Призначення таблиці

Рахунки Код і тип балансового рахунку матеріальних ресурсів Довідник матеріальних ресурсів Код та назва матеріального ресурсу Операції Операції, які проводилися у підприємстві за період Ордери Коди та номери ордерів, залишкова сума

Структури таблиць:

Рахунки

Назва поля

Тип

Довжина

Опис

Ордер Лічильник 12 Код ордеру Номер Текстовий 20 Тип балансового рахунку Матеріальний ресурс Числовий 4 Код матеріального ресурсу Назва рахунку Числовий 255 Назва рахунку Сума Числовий 8 Сума Стан Логічний 3 Стан рахунку

Довідник матеріальних ресурсів

Назва поля

Тип

Довжина

Опис

Матеріальний ресурс Числовий 4 Код матеріального ресурсу Назва Текстовий 30 Назва матеріального ресурсу

Операції

Назва поля

Тип

Довжина

Опис

Операція Числовий 4 Код операції Номер Текстовий 15 Номер операції Дата Дата 8 Дата операції Тип Числовий 4 Тип операції Документ Числовий 8 Ордер операції Сума Числовий 8 Сума операції

Ордери

Назва поля

Тип

Довжина

Опис

Номер Лічильник 4 Номер ордеру Рахунок Числовий 20 Номер рахунку Назва Текстовий 4 Назва рахунку Тип Текстовий 12 Тип рахунку Сума 10 Залишкова сума по рахунках матеріальних ресурсів

Структура запиту розроблено безпосередньо длякнопці «Отримати документ» (кнопка 8) форми на мовіVBA.

Схема даних БД модулюаналізу матеріальних ресурсів наведено на рис.6.1.

/>

Рис.6.1.

Форма «Реєстр матеріальних ресурсів» наведено на рис.6.2.

/>

Рис.6.2.

Після введення у формі початковоїдати і кінцевої дати проміжку часу, за який потрібно отримати інформацію поруху коштів за матеріальними ресурсами та вибору номера документу з випадаючогосписку треба натиснути кнопку „Отримати документ”.

Звіт (натиснення кнопки „Отриматизвіт”) „Реєстр матеріальних ресурсів” наведений на рис.6.3.

/>

Рис.6.3.

 

При натисненні кнопки „Надрукувати звіт” – звіт будевідправлено на друкарський пристрій (принтер) до друку.

При натисненні кнопки „Вихід” будездійснено закриття форми.

Вихід з програми здійснюється задопомогою кнопці „Вихід” головної кнопкової форми (наведена в додатку 1), щозавантажується автоматично при відкритті БД.

Лістинг кодів VBA модулю„Матеріальні ресурси підприємства” наведений у додатку 2 до даній курсовоїроботи.


Висновок

Microsoft Access, володіючи всімарисами класичної СУБД, надає і додаткові можливості. Access — це не тількимогутня, гнучка і проста у використовуванні СУБД, але і система для розробкипрацюючих з базами даних додатків. За допомогою Access ми створили додаток, щопрацює в середовищі Windows і повністю відповідне нашим потребам по управліннюданими. Використовуючи запити, ми можемо вибирати і обробляти в таблицяхінформацію, що зберігається. Створили форми для введення, перегляду і оновленняданих, а також використали Access для створення як простих, так і складнихзвітів. Форми і звіти «успадковують» властивості базової таблиці або запиту,так що в більшості випадків ми вказуємо формати, умови на значення і деякі іншіхарактеристики даних тільки один раз. До числа наймогутніших засобів Access відносятьсязасоби розробки об'єктів — Майстри, яких ми використовували для створеннятаблиць, запитів різних типів форм і звітів, а також кнопок і інших атрибутіввбудованого Visual Basic, просто вибравши за допомогою миші потрібні опції. Щобповністю автоматизувати роботу додатку, за допомогою макросів Access такожможна легко зв'язати дані з формами і звітами. Переконалися, що можна створитидодаток, не написавши ні єдиного рядка програми, але якщо нам необхідностворити щось вже дуже витончене, то на цей випадок Microsoft Access надаємогутню мову програмування — Microsoft Access Visual Basic for Application — VBA.

І, нарешті, всі ці засоби дозволяютьстворювати додатки, що працюють не тільки з базою даних Access, але і з іншиминайпоширенішими базами даних. Наш додаток, при потребі, може працюватибезпосередньо з файлами dBASE, з базами даних Раrаdох, FохРrо і будь-якою базоюданих, підтримуючих ОDВС. Можна також легко імпортувати дані з текстових файлів,документів текстових процесорів і електронних таблиць (і експортувати дані вних).

Microsoft Access має безліч областейзастосування: на малому підприємстві; в роботі за контрактом, коли мирозробляємо прикладні програми за замовленням або виступаємо в роліконсультанта; у великих корпораціях, коли ми виступаємо в ролі координаторавиробничих інформаційних систем і навіть у сфері домашнього застосування.


Список використаноїлітератури

1.        Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А., ДенісоваО.О. Інформаційні системи. – Київ, КНЕУ, 2001. – 324 с.

2.        Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем –К.: КНЕУ, 2001

3.        Береза А.М. Основи створення інформаційних систем –К.: КНЕУ, 2001

4.        Информационные системы в экономике. Под редакциейпрофессора В.В.Дика – М.: Финансы и статистика, 1996

5.        Смирнова Г.Н, Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф.Проектирование экономических информационных систем – М.: Финансы и статистика,2003


Додаток 1

/>

Рис.Д1. Головна кнопкова форма модулю„Матеріальні ресурси підприємства”


Додаток 2

Лістинг кодів VBA модулю „Матеріальні ресурси підприємства”

Option Compare Database

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)

Me.РухКоштів.Form.Filter = False

Me.РухКоштів.Form.FilterOn = True

End Sub

Private Sub Кнопка10_Click()

DoCmd.Close

End Sub

Private Sub Кнопка8_Click()

Dim StrFilt As String

Dim StrDat1 As String

Dim StrDat2 As String

Dim sv As Single

Dim sp As Single

Dim dbs As Database

Dim oper As Recordset

Dim rah As Recordset

Set dbs = CurrentDb

Set oper = dbs.OpenRecordset(«Операції»)

Set rah = dbs.OpenRecordset(«Рахунки»,dbOpenDynaset)

StrDat1 = "#" & Month(Me.ДатаС) &"/" _

    & Day(Me.ДатаС) & "/" _

    & Year(Me.ДатаС) & "#"

StrDat2 = "#" & Month(Me.ДатаПо) &"/" _

    & Day(Me.ДатаПо) & "/" _

    & Year(Me.ДатаПо) & "#"

StrFilt = «Дата >= » & StrDat1 &" AND " & _

   «Дата <= » & StrDat2 & " AND" & _

   «Документ = » & Me.Ордер

'Me.РухКоштів.Form.Filter = StrFilt

rah.FindFirst «Ордер = » & Me.Ордер

Me.Залишок = rah! Сума

oper.MoveFirst

sv = 0

sp = 0

Do While Not oper.EOF

 If oper! Документ = Val(Me.Ордер) Then

  Select Case oper! Тип

   Case «Видаток»

    sv = sv + oper! Сума

   Case «Прибуток»

    sp = sp + oper! Сума

  End Select

 End If

 oper.MoveNext

Loop

Me.Залишок = Me.Залишок — sv + sp

oper.Close

rah.Close

Set dbs = Nothing

Me.РухКоштів.Form.Filter = StrFilt

End Sub

Private Sub Кнопка9_Click()

DoCmd.OpenReport «Реєстр документів»,acViewPreview,, _

  Me.РухКоштів.Form.Filter

End Sub

Private Sub Кнопка13_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка13_Click

 Dim stDocName As String

 stDocName = ChrW(1056) & ChrW(1077) & ChrW(1108)& ChrW(1089) & ChrW(1090) & ChrW(1088) & ChrW(32) &ChrW(1082) & ChrW(1072) & ChrW(1089) & ChrW(1086) & ChrW(1074)& ChrW(1080) & ChrW(1093) & ChrW(32) & ChrW(1086) &ChrW(1088) & ChrW(1076) & ChrW(1077) & ChrW(1088) & ChrW(1110)& ChrW(1074)

 DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview

Exit_Кнопка13_Click:

 Exit Sub

Err_Кнопка13_Click:

 MsgBox Err.Description

 Resume Exit_Кнопка13_Click

End Sub

Private Sub Кнопка14_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка14_Click

 Dim stDocName As String

 stDocName = ChrW(1056) & ChrW(1077) & ChrW(1108)& ChrW(1089) & ChrW(1090) & ChrW(1088) & ChrW(32) &ChrW(1087) & ChrW(1083) & ChrW(1072) & ChrW(1090) & ChrW(1110)& ChrW(1078) & ChrW(1085) & ChrW(1080) & ChrW(1093) &ChrW(32) & ChrW(1076) & ChrW(1086) & ChrW(1082) & ChrW(1091)& ChrW(1084) & ChrW(1077) & ChrW(1085) & ChrW(1090) &ChrW(1110) & ChrW(1074)

 DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview

Exit_Кнопка14_Click:

 Exit Sub

Err_Кнопка14_Click:

 MsgBox Err.Description

 Resume Exit_Кнопка14_Click

End Sub

Private Sub Кнопка15_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка15_Click

 Dim stDocName As String

 stDocName = ChrW(1056) & ChrW(1077) & ChrW(1108)& ChrW(1089) & ChrW(1090) & ChrW(1088) & ChrW(32) &ChrW(1084) & ChrW(1072) & ChrW(1090) & ChrW(1077) & ChrW(1088)& ChrW(1110) & ChrW(1072) & ChrW(1083) & ChrW(1100) & ChrW(1085)& ChrW(1080) & ChrW(1093) & ChrW(32) & ChrW(1088) & ChrW(1077)& ChrW(1089) & ChrW(1091) & ChrW(1088) & ChrW(1089) &ChrW(1110) & ChrW(1074)

 DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview

Exit_Кнопка15_Click:

 Exit Sub

Err_Кнопка15_Click:

 MsgBox Err.Description

 Resume Exit_Кнопка15_Click

 

End Sub

Private Sub Кнопка16_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка16_Click

 Dim stDocName As String

 stDocName = ChrW(1056) & ChrW(1077) & ChrW(1108)& ChrW(1089) & ChrW(1090) & ChrW(1088) & ChrW(32) &ChrW(1084) & ChrW(1072) & ChrW(1090) & ChrW(1077) & ChrW(1088)& ChrW(1110) & ChrW(1072) & ChrW(1083) & ChrW(1100) &ChrW(1085) & ChrW(1080) & ChrW(1093) & ChrW(32) & ChrW(1088)& ChrW(1077) & ChrW(1089) & ChrW(1091) & ChrW(1088) &ChrW(1089) & ChrW(1110) & ChrW(1074)

 DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal

Exit_Кнопка16_Click:

 Exit Sub

Err_Кнопка16_Click:

 MsgBox Err.Description

 Resume Exit_Кнопка16_Click

 

End Sub

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию