Реферат: Автоматизація нарахування процентів по контокорентним кредитам банка

Зміст

 

Розробкапостановки та алгоритму автоматизованого розвязання задачі „Облік розрахунків сум процентів законтокорентний кредит”

Списоквикористаної літератури


Розробка постановкита алгоритму автоматизованого розвязання задачі „Облік розрахунків сумпроцентів за контокорентний кредит”

1. Характеристика задачі

Задача призначена для створення й підтримки масивівінформації про облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит. Метавирішення задачі – автоматизація обліку й контролю розрахунків сум процентів законтокорентний кредит, яка повинна підвищити точність і якість обліку, зменшитикількість помилок, прискорити виконання типових операцій обліку, автоматизуватибільшість рутинних операцій, які доводиться виконувати обліковим робітникам у банківськійустанові.

Техніко-економічна суть задачі полягає у тому, що облікта контроль розрахунків сум процентів за контокорентний кредит є доситьскладним процесом; облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит неможе бути розрахований прямо, оскільки він залежить від ряду факторів, щолежать за межами компетенції облікових робітників та за межами самої банківськоїустанови.

Рішення даної задачі дозволить оперативно отримуватиінформацію про облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит. Цеповинно призвести до економії робочого часу відповідних робітників банку, атакож підвищити швидкість видачі інформації для вищого керівництва, що повиннопривести до більш виважених, своєчасних і ефективних рішень на рівнікерівництва банківської установи.

У вирішення задачі приймають участь такі підрозділи банку:

Ø  Кредитний відділ у особі фахівцякредитного відділу, який веде облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит;

Ø  Вище керівництво у особі директора чи заступника директора поекономіці та фінансах банку, який приймає рішення по доцільність чинедоцільність тієї чи іншої операції.

Призначення й використання вихідної результатноїінформації:

“Облік розрахунків сум процентів” документ, призначений для календарного облікурозрахунків сум процентів за контокорентний кредит. Використовується кредитнимвідділом та бухгалтерією.

“Відомість процентів за кредитами” документ — звіт, призначений для обліку розрахунківсум процентів за контокорентний кредит за певним критерієм. Використовуєтьсякерівництвом, кредитним відділом та бухгалтерією.

Інформаційна модель розв’язання даної задачі,призначений для обліку розрахунків сум процентів за контокорентний кредитнаведена на рисунку 1.1.

/> <td/>

Рисунок 1.1. Інформаційна модель розв’язання задачі

 

/>


Умови за яких припиняється виконання задачі:

·         відсутня необхіднаінформація з розв’язування задачі;

·         у загальносистемній базіданих виявлені недостовірні дані з задач, що сумісні з дано задачею;

·         виявлені порушення у базі данихунаслідок несанкціонованого доступу;

·         вийшло з ладу енергопостачанняЕОМ;

·         вийшло з ладу обладнання, в якомузберігались необхідні дані для розв’язування задачі тощо.

При розв’язанні задачі розподіл дій між персоналом ітехнічними засобами за різних ситуацій такий:

Функціями фахівця кредитного відділу є:

·         введення й контрольправильності первинних даних;

·         складання, перевірка йпідписування первинних документів;

·         друкування вихіднихрезультатних документів, контроль і підписування їх;

·         ведення баз даних(додавання, вилучення, коригування записів у базі даних;

·         пошук даних

Функціями технічних засобів є:

·         ведення бази данихвідповідно до команд СУБД;

·         обробка даних і друкуваннявихідної інформації відповідно до прикладних програм;

·         виведення повідомлень просистемні та інші помилки (збої) на екран дисплея.


/>/>/>/>/>/>/>/>2. Вихідна інформація

У результаті розв’язування задачі формується вихіднаінформація, представлена у вигляді:

-         машинограм (відомостей, регістрів, звітів) яківикористовуються фахівцями, бухгалтерами чи іншими спеціалістами для виконанняїх функцій;

-         відеокадрів – для перегляду оперативної тадовідкової інформації на моніторі комп’ютера;

-         файлів на машинних носіях, які формуються длярозв’язання даної задачі у наступному місяці або розв’язання інших задач зуправляння об’єктом.

Перелік та опис вихідних повідомлень наведено у таблиці 1:

Таблиця 1. Перелік таопис вихідних повідомлень

Вихідний документ

Ідентифі-катор

Форма подання

Періодичність видання

Термін виконання

Користувачі інформації

Облік розрахунків сум процентів OBL Документ За запитом В режимі діалогу Кредитний відділ Відомість розрахунку сум процентів за кредитами VIDOM Документ Раз на місяць, за запитом 2-го числа наступного місяця Кредитний відділ, Керівництво

Перелік та опис структурних одиниць інформаціївихідних повідомлень задачі, які мають самостійне смислове значення, наведено втаблиці 2.

Таблиця 2. Перелік та опис структурних одиниць інформаціївихідних повідомлень

Структурна одиниця

Ідентифі-катор

Позначення у формулах

Ідентифікатор вихідного повідомлення, який містить структурну одиницю інформації

Вимоги до точності та надійності обчислення

Ідентифікаційний номер ID - OBL, VIDOM 1 Код відсотку Cod_PR - OBL, VIDOM 1 Загальна сума, з який нараховуються відсотки Sum_for_PR

/>

OBL, VIDOM 0,01 Сума кредитного відсотку Sum_PR

/>

OBL, VIDOM 0,01 День Dt - OBL, VIDOM 1 Місяць Mon - OBL, VIDOM 1 Рік Gear - OBL, VIDOM 1 Обличчя Lic - OBL, VIDOM - ПІБ FIO - OBL, VIDOM - />/>/>/>/>/>/>/>3.Вхідна інформація

Вхідна інформація для розв’язання задачі – первиннідокументи, файли з довідкової бази даних. Перелік і опис вхідних повідомленьдля розв’язання задачі наведено в таблиці 3.

Таблиця 3. Перелікта опис вхідних повідомлень

Вхідне повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Термін і частота надходження

Відомість облич VID Документ У міру обліку позикових внесків Довідник облич DOVL Файл При формуванні та веденні БД Довідник відсотків DOVV Файл При формуванні та веденні БД

Перелік та опис структурних одиниць інформації вхіднихповідомлень задачі наведено в таблиці 4.

Таблиця 4. Перелікта опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень

Структурна одиниця Ідентифікатор Позначення у формулах Необхідна точність числового значення Джерело інформації Ідентифікатор джерела інформації Ідентифікаційний номер ID - 1 Відомість облич VID Обличчя Lic - - Відомість облич VID ПІБ FIO - - Відомість облич VID Сума контокорентних відрахувань банку Sum_conto

Lim

0,01 Відомість облич VID Адреса Address - - Відомість облич VID Телефон Telef - - Відомість облич VID Код відсотку Cod_PR - 1 Довідник відсотків DOVV Тип відсотків Name_PR - - Довідник відсотків DOVV Процент за кредитом Proc_PR

Vm

0,01 Відомість облич VID Загальна сума, з який нараховуються відсотки Sum_for_PR - 0,01 Відомість облич VID День Dt - 1 Відомість облич VID Місяць Mon - 1 Відомість облич VID Рік Gear - 1 Відомість облич VID />/>/>/>/>/>/>/>4. Математичний описзадачі/> 4.1. Математичний опис

Для опису задачі у математичному вигляді введемо такіпоказники:

/> – Загальнасума, з який нараховуються відсотки по контокорентному кредиту за i-м обличчям у m-ому місяці, на t-дату.

/> -сума контокорентних відрахувань банку за i-м обличчям у m-ому місяці,на t-дату.

/> - відсотокза кредитом у m-ому місяці, наt-дату.

/> -сума кредитних відсотків за і-м обличчям у m-ому місяці, на t-дату.

Сума кредитного відсотку обраховується по формулі:

/>                    (1)

/>/>/>/>/>/>4.2. Структурно-логічна схема алгоритму

Структурно-логічна схема алгоритму розв’язання задачінаведено на рисунку 4.1.

Розв’язання задачі починається з вибору у головному менювідповідного режиму роботи: обличчя, обчислення відсотків.

При виборі режиму обличчя з первісного документувводяться дані про обличчя – ідентифікаційний номер, ПІБ, сума комісійних,тощо. Якщо помилок немає, то робиться запис у базу даних.

При виборі режиму обчислення відсотків на екран виводитьсяоблік щодо осіб, які мають суму, більше чим Sіm, з якої нараховуєтся позиковий відсоток.Значення S задається користувачем у процесе виконання запиту. Інформаціяавтоматично записується у БД.

Після здійснення обрахувань користувач може вивести на друкзвіт про сплату позикових відсотків.

/>

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

 />/>/>5. Розробляєма база даних

 

«Відсотки за контокорентними кредитами» можескладатися з таких таблиць:

Обличчя

Відсотки

Облік

Ідентифікаційний номер Код відсотку Ідентифікаційний номер Тип обличчя Тип відсотку Код відсотку ПІБ Відсоток за кредитом Загальна сума, з який нараховуються відсотки Сума контокорентних відрахувань банку Сума відсотків Адреса День Номер телефону Місяць Рік

 

Схему даних БД „Відсотки законтокорентними кредитами” зображено на рис.5.1.

/>

Рис.5.1.

Форми для введення даних до таблиць БД „Відсотки законтокорентними кредитами” зображено на рис.5.2 – 5.4.

/>

Рис.5.2.

/>

Рис.5.3.

/>

Відомість „Звіт відсотків за кредитом” зображено нарис.5.5.

Для отримання відомості треба ввести відсоток, наприклад25, його код, наприклад, 1 і суму кредиту вище за яку треба вивести розрахункивідсотків, наприклад 1000.

/>

Рис.5.5.


Список використаної літератури

/>/>/>/>1.        Автоматизированые информационные технологии вэкономике: Учебник/ Под ред. проф. Г.А.Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1999- 400 с.

/>/>/>/>/>/>2.        Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційнісистеми у фінансово-кредитних установах. Навчальний посібник. Видання 2-ге,перераб. і доп.Київ, КНЕУ, 2001.-239 с. />

/>/>/>/>3.        Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента:Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений. Изд-воDiaSoft-UP, СПб, 2000. -368 с. Глава 1.

/>/>/>/>4.        Справка MicrosoftAccess 2002.//Корпорация Microsoft(Microsoft Corporation), — 2001.

/>/>5.        Волков С.И., Романов А.И. «Организация машиннойобработки экономической информации», М.: Финансы и статистика, 1988г./>/>

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию