Реферат: Регистрации актов гражданского состояния

/>Міністерство освіти України

Кіровоградськийінститут  регіонального управління та економіки


Кафедра правознавства

Конрольнаробота

 

Зпредмету: «Реєстрація актів громадянського стану»

На тему:  “Порядок реєстрації актівгромадянського стану “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала студентка гр.ПР-97-2 з

Риндич Тамара

КІРОВОГРАД 1998

/>ПЛАН:


ВСТУП


1.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ.


2.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ


3.РЕЄСТРАЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА


4.РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ


5.РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ


6.РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕМІНИ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ, ПО БАТЬКОВІ


ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА


ЛІТЕРАТУРА


/>ВСТУП

 

Громадянський стан особи залежить від сукупностіфакторів, котрі характеризують громадянина як суб´єкта цивільного права.Так, виникнення та припинення правоздатності пов´язано з фактомнародження та фактом смерті громадянина, шлюб сприяє виникненню права сумісноївласності подружжя, а усиновлення — та відносини законного представництва, ивесь комплекс особистих та майнових прав і обов´зків, котрі виникають міжбатьками та дітьми.

Щоденна праця  співробітників відділів реєстраціїактів громадянського стану та будинків реєстрації шлюбів необхідна длязадоволення важливих соціальних потреб людей та організацій. Їх щоденна працяпов´язана з великим об´ємом ручних  операцій, які потребуютьпостійної уваги та охайності.

Згідно  з  статтею  159  Кодексу про шлюб та сім’ю України актигромадянського стану реєструються в районних центрах, районах у   містах  Києві   та  Севастополі  відділами  реєстрації  актів громадянського станумісцевих державних адміністрацій,  у містах і в  районах  міст  обласногопідпорядкування — відділами реєстрації актів громадянського стану виконавчих комітетів  відповідних  Рад народних   депутатів,   а  в  сільській  місцевості і  селищах  — виконавчими  комітетами  сільських   і   селищних   Рад  народних депутатів.

При реєстрації актів громадянського  стану  пред’являютьсядокументи,  які  підтверджують  факти,  що підлягають реєстрації в органахреєстрації актів громадянського стану,  а також документи, які  посвідчують особу заявника:  паспорт,  посвідчення особи або військова книжкавійськовослужбовця.

1.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ.

 

Згідно з інструкцією міністерства юстиції України N22/5 від 29.12.84 Про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні(Зі змінами і доповненнями, внесеними Мін’юстом України 19 квітня 1994 р., особи,  які бажають зареєструвати шлюб,  подають особистописьмову заяву за встановленою формою до органу  реєстрації  актів громадянського стану  за  місцем  проживання  однієї з них або за місцем проживання їхбатьків. Особи, які  раніше  перебували в шлюбі,  можуть зареєструвати новийшлюб тільки при пред’явленні  документів,  що  підтверджують припинення попереднього  шлюбу.

Якщо особи,  які одружуються,  подають  заяву  до  органуреєстрації актів громадянського стану за місцем проживання батьків або одного зних,  повинен бути пред’явлений паспорт  з  відміткою про його прописку в даніймісцевості.

На заяві про вступ у шлюб,  а також в  графі  “Для  відміток”запису   акта  про  одруження  зазначаються:  прізвище,  ім’я,  по батьковітого з батьків,  який пред’явив паспорт,  ким і коли  він виданий, серія іномер паспорта, а також коли і де він прописаний.

Особи,  які  бажають  зареєструвати   шлюб,   зобов’язаніпред’явити для посвідчення їх особи і віку паспорти або документи, що замінюютьїх.

Приймання заяв про реєстрацію шлюбу громадян України, які мають загальногромадянські  закордонні  або  службові   паспорти, провадиться  на загальнихпідставах,  але цими особами обов’язково повинна  бути  пред’явлена  довідка про  сімейний  стан,   видана компетентним органом.

/>Особи,  які відправляються в закордонне плавання і  маютьпосвідчення  особи моряка,  при поданні заяви про реєстрацію шлюбу повинніпред’явити до органу реєстрації актів громадянського стану свій  паспорт громадянина  України  з відміткою органу внутрішніх справ про прописку івідомостями про сімейний стан.

Заяви  про  реєстрацію  шлюбу в Україні громадян України, які постійно  проживають   за   кордоном,   приймаються   за   їхзагальногромадянськими     закордонними    паспортами,    виданимиуповноваженими на те державними органами. У тих  випадках,  коли в цихпаспортах відсутні відомості про сімейний стан їх власників,  вони повинніподати органу реєстрації актів  громадянського  стану  довідку про те,  що неперебувають у шлюбі,  видану компетентним органом країни за місцем їхпостійного проживання і легалізовану консульською установою або дипломатичнимпредставництвом України.

Орган  реєстрації актів громадянського стану,  що прийняв заявупро реєстрацію  шлюбу,  зобов’язаний  ознайомити  осіб,  які вступають   у  шлюб,  з  умовами  і  порядком  реєстрації  шлюбу, переконатися,  що ці особивзаємно обізнані зі станом  здоров’я  і сімейним  станом,  а  також роз’яснити  їм  права  і обов’язки як майбутнього подружжя і батьків тапопередити про  відповідальність за приховання перешкод до вступу в шлюб.

Шлюб    укладається    в    органах    реєстрації   актів громадянськогостану.  Укладення шлюбу відбувається по  закінченні місячного  строку  післяподання особами,  які бажають одружитися, заяви. В окремих  випадках цей строкможе бути скорочений керівником відділу реєстрації актів громадянського стану.

     При обчисленні   місячного   строку   відповідно  до  чинногозаконодавства  органи РАГСу керуються такими  правилами:   перебіг місячногостроку починається наступного дня після подання заяви до органу  реєстрації актів  громадянського  стану  і   закінчується відповідного  числа  наступногомісяця.  Якщо це число припадає на неробочий день відділу реєстрації актівгромадянського стану, днем закінчення строку вважається найближчий за нимробочий день.

/>Якщо до  органу  реєстрації  актів  громадянського  стану надійде заява про наявність законних перешкод до укладення шлюбу, реєстрація   його  відкладається.   В   цьому   разі   заявникові пропонується  у  визначенийстрок подати відповідні докази.  Орган реєстрації   актів   громадянського  стану   може   на   прохання заінтересованих  осіб  або  з  своєї ініціативипровести необхідну перевірку.  Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у шлюб.  За наявності законних перешкод доукладення шлюбу орган  реєстрації  актів  громадянського  стану відмовляє  в його  реєстрації і видає письмове роз’яснення.  Якщо відомості  про  такі  перешкоди   не   дістануть   підтвердження, реєстрація  шлюбу  провадиться  назагальних підставах.  Перевірка обставин повинна бути закінчена у місячнийстрок.

За погодженням з особами, які бажають укласти шлюб, органреєстрації актів громадянського  стану  призначає  день  і  годину реєстрації  шлюбу,   не   виключаючи   загальновстановлених  днів відпочинку, з додержаннямстроку, передбаченого статтею 14 Кодексу про шлюб та сім’ю України ( 2006-07 ).

Якщо  громадяни,  які  бажають  одружитися,   не   можутьз’явитися   з   поважних   причин   до  відділу  реєстрації  актівгромадянського стану в  установлений  їм  день,  строк  реєстрації шлюбу  на їх  прохання  переноситься  на  інший  день згідно з їх бажанням.  Про церобиться відмітка на заяві та в  журналі  обліку заяв.

У цих випадках строк перенесення  реєстрації  шлюбу  не  можеперевищувати одного року з дня подання заяви. Якщо ж особи,  які подали заяву, не з’явились до  органу реєстрації  актів  громадянського  стану протягом />місячного строку після дня,  призначеного для реєстрації  шлюбу, і  не  повідомили причину неявки, заява втрачає силу.

Орган реєстрації актів  громадянського  стану  забезпечуєурочисту  обстановку  реєстрації  шлюбу при згоді на це осіб,  які одружуються.

Реєстрація  шлюбу  провадиться в органах реєстрації актівгромадянського стану в присутності осіб,  які  укладають  шлюб,  а також  за їх бажанням в присутності свідків,  родичів,  знайомих.

Якщо  особи,  які  одружуються,  не  можуть  прибути  до   органівреєстрації актів громадянського стану внаслідок тяжкої хвороби або з іншоїповажної причини, з дозволу виконавчого комітету районної, міської,  районної в  місті  Ради народних депутатів та районної, районної  міст  Києва  та Севастополя   державної   адміністрації реєстрація шлюбу може бути проведенавдома, в лікарні або в іншому місці в присутності осіб, які укладають шлюб.Наявність у   особи,  яка  одружується,  тяжкої  хвороби,  що перешкоджає їїявці  до  органу  реєстрації  актів  громадянського стану,   повинна   бути  підтверджена  лікарською  довідкою,  яка додається до заяви.

Про реєстрацію   шлюбу   в   лікарні,   вдома  або  в  іншому відповідномумісці,  а також про те,  ким і коли видана  лікарська довідка,  її номерзазначається в графі “Для відміток” запису акта про одруження.

Укладення шлюбу по довіреності або через представника,  тобтозаочно — не дозволяється.

 У документах,  що посвідчують особу тих,  які одружилися,проставляється штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища, імені,  побатькові і року народження другого з подружжя,  місця і часу реєстрації шлюбу.

Якщо особа,  в  паспорті  якої   проставляється   штамп   про реєстраціюшлюбу,  прийняла прізвище другого з подружжя, на першій сторінці паспорта зазначається,  що  паспорт  підлягає  обміну  в місячний строк у зв’язку зпереміною прізвища при вступі в шлюб.

2.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Реєстрація   розірвання   шлюбу, як і реєстрація одруження, провадиться  за  місцем проживання подружжя або одного з них.

Реєстрація розірвання   шлюбу   на   підставі   рішення  судупровадиться за заявою подружжя або одного з  них  по  пред’явленні копіїрішення суду про розірвання шлюбу, що набрало законної сили, а також квитанціїпро сплату встановленої  судом  суми  державного мита.

У випадках,  коли  один  з  подружжя,   що   розриває   шлюб,звільнений від сплати державного мита, реєстрація розірвання шлюбу і  видача  йому свідоцтва  провадиться   незалежно   від   сплати державного мита другим зподружжя.

Шлюб припиняється з часу реєстрації  розлучення  в  книзі записівактів про розірвання шлюбу, тобто датою припинення шлюбу є не датапостановлення рішення суду про розірвання  шлюбу,  а  дата реєстрації розлучення  в  органі  реєстрації актів громадянського стану хоча б одним зподружжя.

Реєстрація  розірвання  шлюбу  може провадитись незалежно від строку,  що  минув  після  постановлення  судом  рішення  про розірвання шлюбу.

Орган реєстрації актів  громадянського  стану  не  вправівідмовити  в  реєстрації  розірвання  шлюбу,  якщо один з подружжя звернувся ззаявою  про  реєстрацію  розірвання  шлюбу  до  органу реєстрації   актів  громадянського   />стану  не  за  своїм  місцем проживання, а за місцем проживаннядругого з подружжя.

При одержанні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу органреєстрації  актів  громадянського  стану  з’ясовує,  чи  не   булозареєстровано  розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану зазаявою другого з подружжя.  Якщо такої реєстрації не було або  той  з подружжя,  що  подав  заяву,  про неї не знає,  орган реєстрації актівгромадянського стану  після  реєстрації  заяви  в спеціальному  журналі  не пізніше  тижневого  строку  надсилає до органу реєстрації актів громадянського стану  України  за  місцем реєстрації  шлюбу  запит  про те,  чи немає в записуакта про шлюб відмітки про вже проведену реєстрацію  розірвання  шлюбу.  Тому з подружжя,  що  подав  заяву,  роз’яснюється,  що  після  одержання відповідірозірвання шлюбу буде зареєстровано.

Орган  реєстрації актів громадянського стану,  що одержав такийзапит,  повинен не пізніше тижневого строку повідомити, коли і   яким  органом  реєстрації  актів  громадянського  стану  було зареєстрованорозірвання шлюбу другим з подружжя,  чи про  те,  що відмітки про розірванняшлюбу в запису акта про одруження немає.

Орган реєстрації актів  громадянського  стану,  одержавшиповідомлення  про  відсутність  відмітки про розлучення,  запрошує заявника дляреєстрації розірвання  шлюбу  і  в  його  присутності реєструє розлучення.

Якщо органу реєстрації актів громадянського стану відомо, щодругий з подружжя вже зареєстрував розірвання шлюбу,  заяву, що надійшла, разом з копією рішення суду  і  квитанцією  про  сплату державного   мита  він   надсилає  до  відділу  реєстрації  актів громадянського стану України замісцем знаходження актового запису про  розірвання  шлюбу  для  доповнення йоговідомостями,  яких не вистачає.

У випадках,  коли  один  з  подружжя  згідно  з рішенням судузареєстрував розірвання шлюбу,  а другий з поважних причин не може особисто з’явитися  до  відділу  реєстрації  актів громадянського стану для йогореєстрації,  доповнення актового запису  може  бути проведено  по  нотаріально засвідченій  довіреності  на загальних підставах.

Орган реєстрації актів громадянського стану, який одержав такі матеріали,  зобов’язаний  у  десятиденний  строк   доповнити актовий  запис про  розлучення  і надіслати до відділу реєстрації актів громадянського  стану за  місцем  проживання  заявника  для вручення  йому свідоцтва про розірванняшлюбу,  зазначивши в ньому ту ж дату розірвання, що й першому з подружжя.

Після  доповнення  актового запису орган реєстрації актів громадянськогостану повинен повідомити про це в архів  за  місцем знаходження  другого примірника  актового  запису  про розірвання шлюбу.

Той  з  подружжя,  що  бажає,  щоб  йому  було  присвоєне дошлюбнепрізвище,  повинен заявити про це  в  органах  реєстрації актів громадянського  стану при реєстрації розірвання шлюбу.  Про присвоєння одному зподружжя дошлюбного прізвища органи реєстрації актів громадянського стануроблять відповідний запис.

Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя у випадках, передбачених  статтею  41  Кодексу  про  шлюб  та сім’ю України (  2006-07  ), провадиться  на підставі їх заяви,  в якій повинно бути зазначено провідсутність  у  подружжя  неповнолітніх дітей.

У цих  випадках  оформлення  розлучення  і  видача   подружжюсвідоцтва про розірвання шлюбу провадиться після закінчення одного місяця з дняподачі />подружжям заяви про розлучення. При обчисленні  строку відповідно  до  чинного законодавства органи РАГСу керуються правилами: перебіг  місячного  строку починається  наступного  після  подачі  до органуреєстрації актів громадянського стану заяви дня і закінчується  відповідного числа третього  місяця.  Якщо це число припадає на неробочий день,  днемзакінчення строку вважається найближчий наступний за  ним  робочий день.

Перед прийняттям заяви про розірвання шлюбу керівник  відділуреєстрації актів громадянського стану зобов’язаний провести бесіду з особами,які подають заяву про розірвання шлюбу.

Якщо  один  з  подружжя  через  поважну  причину  не  має можливостіз’явитись до  органу  реєстрації  актів  громадянського стану  для  поданнязаяви про розірвання шлюбу наприклад, у зв’язку з тяжкою хворобою,  тривалим  відрядженням,   проживанням   у   віддаленій місцевості,  той з подружжя, щоз’явився, повинен подати від імені подружжя спільну заяву.

Підпис  на заяві того з подружжя,  що відсутній,  повинен бути належним  чином  засвідчений   (органом   реєстрації   актів громадянськогостану,  командуванням військової частини, капітаном судна, консулом, адміністрацієюмісця позбавлення волі, виконкомом селищної, сільської Ради народнихдепутатів).

Якщо один з  подружжя,  незважаючи  на  відсутність  у  ньогозаперечень  проти  розлучення,  ухиляється від явки для реєстрації розірванняшлюбу в органах реєстрації актів  громадянського  стану, або  коли  місцепроживання другого з подружжя  невідоме,  питання  про  розірвання шлюбурозглядається судом.

До  заяви  про  розірвання  шлюбу  повинно  бути   доданесвідоцтво про одруження.  Якщо у подружжя такого свідоцтва немає і запис актапро одруження в органі реєстрації актів  громадянського стану не зберігся, занаявності в документах, що посвідчують особу заявника,  відмітки  про одруження,  вимагати  поновлення запису акта не треба.  Про відсутність свідоцтваробиться відмітка на заяві про реєстрацію розірвання шлюбу.

Якщо   кожний  з  подружжя  з  поважних  причин  не  можез’явитися до відділу реєстрації  актів  громадянського  стану  для реєстрації розірвання  шлюбу  в установлений для них день,  строк реєстрації на їхпрохання може бути перенесений на інший день. Про це робиться відмітка на заявіта в журналі обліку заяв. У цих випадках строк перенесення реєстраціїрозірвання  шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.

Питання про визнання причин неявки поважними  вирішуєтьсякерівником відділу реєстрації актів громадянського стану.

Якщо той з подружжя,  що буде  відсутній  при  реєстраціїрозірвання   шлюбу,   бажає  після  розлучення  іменуватися  своїм дошлюбнимпрізвищем,  він повинен  вказати  про  це  в  заяві  про розлучення.

Якщо розірвання шлюбу реєструється одним з подружжя,  прискладанні   актового   запису  в  нього  вносяться  всі  необхідні відомості, що стосуються цієї  особи.  Щодо  другого  з  подружжя зазначаються лише прізвищедо розірвання шлюбу, ім’я, по батькові, дата народження і сума  державного мита,  яку  він  має  сплатити відповідно до рішення суду. У цьому разі всвідоцтві про  розірвання  шлюбу  зазначається прізвище,  присвоєне  післярозірвання шлюбу лише тому з подружжя, що зареєстрував розлучення.

Якщо  один  з  подружжя  визнаний у встановленому законом порядку безвісно  відсутнім,  недієздатним   внаслідок   душевної хвороби   чи  недоумства,   засуджений  за  вчинення  злочину  до позбавлення волі на строкне менше трьох років,  розірвання  шлюбу провадиться за місцем проживаннядругого з подружжя.

До заяви про розірвання шлюбу додаються копія або виписка з рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім абонедієздатним внаслідок душевної хвороби чи  недоумства,  копія або  виписка  з вироку про засудження його до позбавлення волі на строк не менше трьох років.Про подання  заяви  відділ  реєстрації актів  громадянського  стану повідомляє  другого  з подружжя,  що перебуває у місцях позбавлення волі,  абоопікуна недієздатного  і встановлює  у повідомленні строк,  протягом якого слідсповістити, чи є спір про дітей,  про поділ  майна,  що  є  спільною  сумісноювласністю  подружжя,  або  сплату  аліментів  тому з подружжя,  що потребуєматеріальної допомоги.  Встановлений для відповіді  строк не повиненперевищувати одного місяця.

Якщо до закінчення призначеного строку не надійде  відповідь, яка підтверджує,  що  засуджений  перебуває  в місцях позбавлення волі,  реєстрація   розірвання   шлюбу   відкладається,   а    до виправно-трудовоїустанови надсилається нагадування.

Якщо  за  повідомленням  адміністрації місць позбавлення волізасуджений звільнений або умовно  звільнений  з  обов’язковим залученням  допраці*, реєстрація розірвання шлюбу провадиться на загальних підставах.

При   одержанні  відповіді  про  відсутність  спору  абонеодержанні її  у  встановлений  в  повідомленні  повторний  строк відділ реєстрації  актів громадянського стану реєструє розірвання шлюбу.

У документах, що посвідчують особу розлученого подружжя,проставляється  штамп  про   реєстрацію   розірвання   шлюбу,   де зазначаютьсяпрізвище,  ім’я,  по батькові особи, з якою припинено шлюб, місце і часреєстрації розірвання шлюбу.

Коли особа,  в паспорті якої робиться відмітка про розірванняшлюбу, перемінила прізвище на дошлюбне, одночасно вказується, що у зв’язку  зі зміною  прізвища  паспорт  підлягає обміну в місячний строк. Якщо реєстрація розірвання  шлюбу  проведена  за відсутності одного з подружжя,  відмітка проце в його документах робиться при врученні  йому  свідоцтва про розірванняшлюбу відділом реєстрації актів громадянського стану  за  місцем  прописки (тимчасової  або постійної) або за місцем проживання цієї особи.

/>     Орган  реєстрації  актів  громадянського   стану,   якийзареєстрував   розірвання  шлюбу,  повинен  у  десятиденний  строк надіслатиповідомлення про  розлучення  відділу  реєстрації  актів громадянського  стану за  місцем  знаходження актового запису про одруження. Одержавши таке   повідомлення,   відділ   реєстрації   актів громадянського стану повинен удесятиденний строк зробити в  графі “Для  відміток”  запису акта про одруженнявідмітку про розірвання шлюбу,  зазначивши,  коли  і   яким   органом  реєстрації   актів громадянського   стану   зареєстровано   розірвання  шлюбу, номер актового запису.  Одночасно на лицьовій стороні  запису  акта  проодруження зверху вказується:  “Шлюб розірвано”, щоб не допустити в подальшомупомилкової видачі свідоцтва про одруження. Після цього   орган  реєстрації актів  громадянського  стану надсилає  повідомлення  про  розірвання  шлюбу до  архіву  органу реєстрації актів громадянського стану,  в якому знаходитьсядругий примірник запису акта про одруження, для відповідної відмітки.

/>У  разі  з’явлення  того з подружжя,  що у встановленому закономпорядку був оголошений померлим, і скасування рішення суду про  це,  шлюб вважається  поновленим,  якщо другий з подружжя не уклав новий шлюб.  Коли ж він  вступив  у  новий  шлюб,  той,  що з’явився,    вправі    одержати   у  відділі   реєстрації   актів громадянського стану,  що зареєстрував розірванняшлюбу, свідоцтво про розірвання шлюбу.

Якщо  один  з  подружжя  був  визнаний  у  встановленому законом порядку  безвісно  відсутнім і з цієї підстави шлюб з ним було розірвано,  вразі його з’явлення і скасування  рішення  суду про  визнання  цієї  особи безвісно  відсутньою  шлюб  може  бути поновлений  органом  реєстрації  актів громадянського  стану   за спільною  заявою  подружжя.  Анулювання запису актапро розірвання шлюбу провадиться органом реєстрації актів громадянського стану,в якому знаходиться цей запис. Шлюб не може бути поновлений,  якщо другий зподружжя  особи, визнаної безвісно відсутньою,  вступив у новий шлюб.  У цьомуразі той  з  подружжя,  що  з’явився,  вправі  одержати  свідоцтво  пророзірвання  шлюбу у відділі реєстрації актів громадянського стану, що зареєстрував  розірвання  шлюбу.  При  цьому  запис  акта  про розірвання шлюбудоповнюється відомостями, яких не вистачає.

3.РЕЄСТРАЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА

Реєстрація  встановлення   батьківства   провадиться   в органахреєстрації актів громадянського стану за місцем проживання одного з батьків, які у випадках одруження, або за  місцем  постановлення  рішення  суду  провстановлення батьківства.

Реєстрація  встановлення  батьківства   провадиться   на підставі спільної заяви батьків або рішення суду про встановлення факту батьківства іфакту  визнання  батьківства;  в  разі  смерті матері,  визнання матерінедієздатною, позбавлення її батьківських прав чи неможливості встановити місцеїї проживання  -  за  заявою батька дитини.

Реєстрація встановлення батьківства по  довіреності  або черезпредставника не допускається.

Якщо один з батьків з поважних причин не  може  особистоз’явитись  до  органу  реєстрації  актів  громадянського стану для реєстраціївстановлення батьківства,  його підпис на заяві повинен бути  засвідчений  у належному  порядку (органом реєстрації актів громадянського   стану,    командуванням   військової    частини, адміністрацією  місця  позбавлення  волі,  начальникомгеологічної експедиції, головним лікарем лікарні, госпіталю). Відповідно дозакону реєстрація встановлення батьківства щодо осіб,  які досягли на деньподання заяви повноліття,  допускається лише  за  їх  згодою.  У цих випадкахдо заяви батьків обов’язково додається   письмова   згода   повнолітнього   на    встановлення батьківства.  Така  згода  може бути виражена в окремійзаяві цієї особи або  в  її  підпису  під  спільною  заявою  батьків ). Одночасно  повнолітній  зазначає,  чи бажає він прийняти прізвище батька чихоче залишитися  на  прізвищі  матері.  Про  це робиться   відповідна  відмітка   в  графі  19  запису  акта  про встановлення батьківства.

До   заяви   про   реєстрацію  встановлення  батьківства додаєтьсясвідоцтво про народження дитини.  У тих  випадках,  коли реєстрація  встановлення   батьківства  провадиться  одночасно  з реєстрацією народженнядитини,  свідоцтво про народження дитини не додається. Якщо запис акта пронародження знаходиться  в  іншому  органі реєстрації  актів  громадянського стану,  його />копія повинна бути витребувана у триденний строк для уточненнязазначених  відомостей і  додана  до  заяви.  В цьому разі заява реєструється вжурналі в день  її  надходження  в  звичайному   порядку,   а   встановленнябатьківства провадиться в присутності заявників негайно при одержанні копіїактового запису про народження.

Реєстрація    встановлення    батьківства    провадиться незалежновід того, чи перебуває батько дитини в шлюбі, тому згода його дружини нареєстрацію встановлення батьківства не потрібна. У тому разі,  коли в актовомузапису  про  народження  дитини батьком  вказаний  чоловік  заявниці  або  іншаособа (за винятком випадків,  передбачених статтею  55  Кодексу  про  шлюб  та сім’ю України (  2006-07  ),  в  реєстрації встановлення батьківства має бути відмовлено  до  вирішення  судом  питання   про   виключення відомостей пробатька з запису акта про народження дитини.

Не допускається  встановлення  батьківства  за   заявою особи, визнаної в судовомупорядку недієздатною внаслідок душевної хвороби  або  недоумства,  а  також  за   заявою   опікуна   цієї недієздатної особи.

Врішенні суду про встановлення батьківства  обов’язково повинні  міститись такі  відомості  про батька дитини:  прізвище, ім’я,  по батькові, число, місяць, рік і місце народження, а також йогонаціональність, місце постійного проживання і роботи.

При складанні  запису  акта  про   встановлення   батьківствавідомості про батька наводяться відповідно до рішення суду. Якщо у судовомурішенні відсутні відомості про національність та  громадянство  батька,  графи запису  акта  “Національність” і “Громадянство” заповнюються  згідно  з графами N 14 і N 15 запису акта про народження.  Про це робиться відмітка уграфі  18  запису акта  про  встановлення  батьківства.  Місце постійногопроживання вказується   зі   слів   заявника.   Надалі   зміни   запису   пронаціональність батька дитини можливі лише у порядку, встановленому Положеннямпро порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану,порядок і строки зберігання актових книг.

У разі встановлення батьківства, якщо батьки уклали шлюб післянародження дитини  і  при  реєстрації  шлюбу  мати  прийняла прізвище чоловіка,в запису акта про народження дитини провадиться виправлення прізвищаматері.      Раніше видане   свідоцтво   про   народження  відбирається  ізнищується  в  порядку,  передбаченому  Інструкцією   по   обліку, зберіганню і  витрачанню  бланків  свідоцтв  про реєстрацію актів громадянського стану вУкраїні.

Виправлення прізвища матері,  а в необхідних випадках  і дитини взапису акта про народження дитини у випадках, якщо батьки дитини вступили вшлюб до або після встановлення батьківства і при укладенні  шлюбу мати прийнялапрізвище чоловіка,  провадиться без складання висновку.  Підставою длявнесення  виправлення  є  запис акта про одруження.

У   випадках   встановлення   батьківства   і   внесеннявідомостей про батька в запис акта про народження дитини,  в якому раніше було  зазначено  про  видачу  матері  довідки  до  органів соціального захисту  населення  для  одержання  допомоги,  відділ реєстрації  актів громадянського  стану,  який   вносить   зміни, зобов’язаний   повідомити  про   це  органи  соціального  захисту населення за місцем проживання матері дитини.  Такі  повідомлення надсилаються  у  тих  випадках,  коли дитина недосягла 16-річного віку.

На   підставі  реєстрації  встановлення  батьківства  за бажаннямособи,  яка визнає себе батьком дитини,  в  документ,  що посвідчує   особу (паспорт  />заявника),  органи  реєстрації  актів громадянського стану вносятьвідомості про дитину.

Запис   акта   про   встановлення   батьківства  в  разі скасуваннярішення суду про  встановлення  батьківства  анулюється  органом реєстраціїактів громадянського стану. При одержанні копії ухвали суду  про  скасуванняраніше  винесеного  рішення про встановлення батьківства,  а також судовогорішення,  що набрало законної сили, про анулювання запису акта  провстановлення батьківства,  про визнання запису недійсним орган реєстрації актівгромадянського стану  перекреслює  його  по діагоналі.   При   цьому   на  лицьовій   стороні  запису  зверху зазначається:  “Запис анульовано” і робитьсявідмітка в  графі  18 запису  акта  про  народження,  де  вказується,  коли іяким судом постановлено рішення. Про анулювання  актового  запису повідомляється  відповідний архів реєстрації актів  громадянського  стану, який  в  такому  ж порядку провадить анулювання другого примірника цьогозапису. Про анулювання запису акта  про  встановлення  батьківства  вдесятиденний   строк   повідомляється   відділ   реєстрації  актівгромадянського стану за місцем  знаходження  актового  запису  про народженнядитини,  який в той же строк повинен зробити відповідну відмітку,  поновивши в   актовому   запису   первинні   відомості (змінюється  прізвище  дитини, якщо воно було змінено у зв’язку з встановленням батьківства,  а також по батькові і  відомості  про батька).  Про  зроблену  відмітку  повідомляється  обласний архів реєстрації  актів  громадянського  стану  за  місцем   знаходженнядругого примірника актового запису про народження.

При анулюванні запису акта про встановлення  батьківства орган реєстрації  актів  громадянського стану видає матері дитини довідку дляпред’явлення до відділу соціального захисту  населення для одержаннявідповідної допомоги. У вказаних випадках особі,  раніше записаній батьком дитини, повторне свідоцтво про народження цієї дитини не видається.

 

4.РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ

Реєстрація  народження  провадиться  за  місцем народження дитиниабо за місцем проживання її батьків чи одного з  них,  а  в разі  хвороби, смерті  батьків  або  неможливості для них з інших причин зареєструватинародження — за заявою  родичів,  інших  осіб або  адміністрації  лікувальногозакладу,  в якому перебувала мати під час народження дитини. Коли батьки  дитини   не  перебувають  у  шлюбі  між  собою, народження дитини може бути зареєстроване  за  місцем  проживання  особи, яка визнає себе батьком дитини,якщо одночасно з заявою про реєстрацію  народження  вона  подасть   заяву  про   встановлення батьківства.

Заява про реєстрацію народження дитини повинна бути подана не пізнішетрьох місяців з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини — непізніше трьох діб. Якщо заява   про   реєстрацію   народження   надійшла  після закінчення  року  з  дня  народження дитини і  по  досягненні  нею 16років, реєстрація  народження  провадиться  відділом реєстрації актівгромадянського стану за місцем проживання  дитини  у   книзі реєстрації поновлених  записів  актів про народження на загальних підставах, як первинна,але після порядкового номера зазначається: “Реєстрація з пропуском строку”.  Вцих випадках подаються довідка лікувального закладу про  народження,  а  також довідка  з  місця проживання дитини.

Якщо реєстрація народження дитини провадиться  за  місцемпроживання  батьків  чи  одного з них,  місцем народження дитини в запису актавказується />місце проживання батьків (чи одного з них), а  при  реєстрації народження  дитини  за  місцем її народження — фактичне місце народження,  щоповинно бути роз’яснено особам, які прийшли реєструвати народження дитини. Якщобатьки  чи  один  з  них  не  досягли  18-річного  віку, народження дитиниреєструється в звичайному порядку. Згода батьків (опікунів)  неповнолітніх батька   або   матері   на   реєстрацію народження дитини при цьому непотрібна.

Реєстрація  народження   дитини   за   бажанням   батьківпровадиться в урочистій обстановці.

Реєстрація народження провадиться при пред’явленні: а) довідки лікувального  закладу  про  народження дитини.  У виняткових випадках,  при народженні  дитини  вдома  без  подання медичної допомоги, факт і часнародження повинні бути підтверджені підписами двох свідків у графі“Документи,  що  підтверджують факт народження дитини” із зазначеннямпрізвища,  імені, по батькові та місця проживання свідків; б) документів,  що   посвідчують  особу  батьків  (одного  з батьків); в) документа,  який  є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво  про одруження,  заява  матері,  спільна заява   матері   та  батька  або  рішення суду  про  встановлення батьківства). При відсутності   свідоцтва   про  одруження  підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмітка про реєстрацію  шлюбу  в паспортах матері та батька дитини.

Якщо в медичній довідці  про  народження  дитини  вказане дошлюбнепрізвище матері,  а паспорт на  момент  реєстрації  народження  вже  одержаний нею  на прізвище,   присвоєне   їй   при  реєстрації  шлюбу,  заявником  вобов’язковому порядку повинно бути подано свідоцтво про одруження, яке підтверджує,  що  дана медична довідка видана жінці,  паспорт якої пред’явленийдо  органу реєстрації   актів   громадянського  стану.  Якщо  жінці  під  часреєстрації шлюбу було присвоєно прізвище чоловіка,  однак  паспорт на  нове прізвище  вона  не  обміняла  і  в  медичній довідці про народження дитинитакож вказане дошлюбне прізвище матері,  заявник в   обов’язковому  порядку також  повинен  подати  свідоцтво  про одруження.

У  разі народження дитини поза лікувальним закладом і без подання медичної  допомоги  при  пологах  народження  може   бути зареєстроване напідставі показань свідків.  У таких випадках факт народження  підтверджується підписами  одного  або  двох  свідків у графі “Документи,  що  підтверджують факт народження дитини” із зазначенням прізвища,  імені,  по  батькові  та місця  проживання свідків. Ці дані наводяться на підставі документів, щопосвідчують особу свідків. При неможливості   явки  свідка  (свідків) справжність  його підпису під письмовим підтвердженням  факту  народження дитини  у даної  жінки повинна бути засвідчена керівником відділу реєстраціїактів   громадянського   стану   за   місцем   його    проживання;військовослужбовців  -  командиром відповідної військової частини; громадянУкраїни,  які перебувають під час  плавання  на  морських суднах або суднахвнутрішнього плавання,  що плавають під прапором України,  — капітанами цих суден;  громадян,  які  перебувають  у розвідувальних,   арктичних   та  інших подібних  експедиціях,  — начальниками  цих  експедицій;  громадян,   які  перебувають   на лікуванні  в  стаціонарних  лікувально-профілактичнихзакладах,  — адміністрацією цих закладів.

Якщо  дитина  народилася  під  час  перебування матері наморському,  річковому або повітряному судні або в поїзді,  капітан (командирсудна, начальник поїзда) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщолікар або фельдшер є на судні,  в поїзді) може скласти  акт  про  народженнядитини.  Цей />акт подається до органу реєстрації актів громадянського  стану, що  реєструє  народження, замість медичної довідки про народження.

Якщо реєстрація народження  провадиться  не  батьками,  а іншою особою,  повинен бути поданий документ,  що посвідчує особу заявника.  У цьомуразі в графі “Для відміток”  вказуються  серія, номер, дата видачі цьогодокумента і те, ким його видано.

Реєстрація народження дітей, які народилися в експедиції, на судні,  на полярній станції та в інших віддалених місцевостях, де  немає  органів   реєстрації   актів   громадянського   стану, провадиться  за  місцем проживання  батьків  чи  одного  з них не пізніше трьох місяців з дня їхповернення.

Реєстрація  народження  знайденої  дитини,  батьки   якоїневідомі,  провадиться  за  заявою  органів  опіки  і  піклування,адміністрації дитячого закладу,  куди влаштована дитина, за заявою органіввнутрішніх справ або особи,  у якої знаходиться дитина, не пізніше трьох діб зчасу виявлення дитини.  Одночасно з заявою про реєстрацію   народження  дитини   до   органів  реєстрації  актів громадянського стану подаєтьсядокумент (акт,  протокол, довідка), складений   органом  внутрішніх  справ або  виконкомом  селищної, сільської Ради народних депутатів,  із зазначеннямчасу,  місця  і обставин  знайдення  дитини,  а також довідка лікувальногозакладу про вік дитини.  Прізвище,  ім’я,  по  батькові  знайденої  дитини записують  за  вказівкою  органу,  за  заявою  якого  провадиться реєстрація народженнядитини (лікувального,  дитячого  дошкільного закладу,  де  перебуває  дитина, органів внутрішніх справ) або за вказівкою особи, у якої дитина знаходиться навихованні. У графі “Для відміток” зазначається: “Дитиназнайдена, батьки невідомі,  відомості про них внесені зі слів  заявника”,  а  також вказуються  назва  та  адреса  дитячого  закладу,  де знаходиться дитина, або прізвище, ім’я, по батькові та адреса особи, яка взяладитину на виховання. У графі  “Місце  народження”  зазначається  місце реєстрації народження дитини.

Батько  і  мати,  які  перебувають  у  шлюбі  між  собою,записуються   батьками   дитини   в  книзі  реєстрації  актів  про народженняза заявою будь-кого з них. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, записпро матір дитини провадиться за заявою матері,  а запис про батька дитини  — заспільною заявою батька і матері дитини,  або батько записується згідно зрішенням суду.  В разі  смерті  матері,  визнання  матері недієздатною, позбавлення  її  батьківських  прав,  а  також  при неможливості встановити місце  її  проживання  запис  про  батька дитини провадиться за заявою батька.У разі,  коли мати не перебуває у  шлюбі  та  немає  спільної заяви батьків аборішення суду про встановлення батьківства, запис про батька дитини провадитьсяза  прізвищем  матері,  а  ім’я,  по батькові   -   за   бажанням  матері, запис  про  громадянство  і національність батька — за громадянством інаціональністю матері. При реєстрації народження дитини у матері, яка неперебуває у шлюбі,  за заявою  будь-якої  іншої  особи,  а  не  матері  дитинивідомості  про  батька  записуються  за вказівкою цієї особи.  При цьому вграфі “Для  відміток”  вчинюється  запис:  “Відомості  про батька внесені завказівкою заявника” і заявник розписується в цій графі. У подальшому, принезгоді матері дитини з внесеними в запис акта  про  народження  відомостями про  батька дитини виправлення провадяться згідно з Положенням  про порядок  зміни,  поновлення, анулювання  записів  актів громадянського стану, порядок і строки зберігання   актових   книг,   затвердженим   постановою  колегії Міністерства юстиції  України  від  14  квітня   1993   р.   N   6 (v0006323-93 ).

/>     У разі   реєстрації   народження   дитини   у   громадян,   внаціональній   традиції   яких   немає  звичаю  зафіксовувати  “по батькові”, усвідоцтві про народження дитини можна записувати лише її прізвище та ім’я.

Коли громадянин, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’юдитини,  не може особисто з’явитися до  органу  реєстрації актів громадянськогостану для подання такої заяви, необхідна його нотаріально засвідчена заява, якапідтверджує, що він не є батьком дитини.

Відповідно до статей 167-168 Кодексу про  шлюб  та  сім’ю України( 2006-07 ) якщо дитина народилась після смерті особи, яка перебувала  з матір’ю новонародженого в шлюбі,  в запису акта і в свідоцтві про народженняпомерлий громадянин  може  бути  вказаний батьком  дитини  за  умови,  коли  здня його смерті до народження дитини минуло не більше 10 місяців. Реєстраціянародження дитини, зачатої в шлюбі, але народженої після  розірвання  шлюбу абовизнання шлюбу недійсним,  якщо з дня розірвання шлюбу чи визнання  його недійсним  до  дня  народження дитини минуло не більше 10 місяців,  провадитьсяв тому ж порядку, що й реєстрація  народження  дитини,  батьки  якої перебувають  у шлюбі. У графі  “Для  відміток”  зазначається,  де   і   коли  було  зареєстровано  розірвання  шлюбу,  або  коли  і  яким  судом  буловинесено рішення про визнання  шлюбу  недійсним,  або  коли  помер батькодитини.

Якщо  батьки  мають   спільне   прізвище,   це   прізвищеприсвоюється  і  дітям.  При  різних прізвищах дитині присвоюється прізвищебатька або матері за згодою батьків,  а  при  відсутності згоди — за рішенняморганів опіки і піклування. При розірванні шлюбу або  визнанні  шлюбу недійсним  той  із батьків,  у  якого  дитина  залишилась жити,  вправізвернутися до органів  опіки  і   піклування   з   питання   переміни  прізвища неповнолітній дитині, причому він вправі просити присвоєння дитинітільки того прізвища,  яке він має на момент звернення  з  заявою. Присвоєннянеповнолітній дитині іншого прізвища не допускається.

При переміні прізвища неповнолітньої дитини в запису акта про їїнародження може бути змінено і прізвище того з батьків,  що звернувся  з клопотанням  про  переміну  прізвища   неповнолітній дитині.

Ім’я  дитини  визначається   за   згодою   батьків.   Привідсутності  згоди  батьків  щодо  імені  дитини  спір вирішується органамиопіки і піклування. Якщо батьки   настоюють   на  присвоєнні  дитині зменшеного, пестливого або скороченого імені,  в графі  “Для  відміток”  требазробити  про це відповідну відмітку і засвідчити її підписами обох батьків.

По батькові присвоюється за іменем батька.  Якщо у батька подвійнеім’я,  по батькові дитині присвоюється за одним з них  на вибір батьків.

Відповідно до Положення про паспорт  громадянина  України (2503-12 )   на  прохання  громадян  до  їх  паспортів  вносяться відомості продітей,  які народилися у  них:  прізвище,  ім’я,  по батькові  і  рік народження.  Записи  цих  відомостей провадяться органами реєстрації актівгромадянського стану.

Відомості  про  дітей,  які народилися від шлюбу громадян Україниз іноземними громадянами,  вносяться на прохання одного  з батьків у документгромадянина України.

Дитина,  яка  народилася  мертвою,  записується  в  книзіреєстрації   актів   про  народження  на  підставі  свідоцтва  про перинатальнусмерть.  У графі запису акта  про  народження  “Живим народжений      чи     мертвим      народжений”     зазначається: “Мертвонароджена”.  Свідоцтво  про народження  в  цьому  разі  не видається.

У тих випадках,  коли  смерть  дитини  настала  незабаром після її народження (навіть якщо вона прожила хоч кілька хвилин), складаються два />записи:  про народження і про смерть.  Видається ж тількисвідоцтво про смерть. Обов’язок повідомити органи реєстрації  актів громадянського стану   про   мертвонароджену  дитину  покладається  на керівника лікувального закладу,  медичної частини,  де знаходилась мати  підчас  родів,  або  на дільничного лікаря,  якщо роди проходили поза лікувальнимзакладом.

Якщо батькам необхідно одержати документ,  що підтверджуєнародження дитини (мертвої або  живої,  але  померлої  на  першому тижні життя),  орган  реєстрації актів громадянського стану видає довідку пронародження з вказівкою про  мертвонародження  або  про те, що дитина померла.

Для пред’явлення адміністрації підприємства, організації, установизаявнику видається довідка на виплату допомоги.

Лікувальні  заклади щомісяця (до п’ятого числа наступного місяця)надсилають  до  відділу  реєстрації  актів  громадянського стану  за  місцем знаходження родильного стаціонару списки дітей,  які народилися в цьомустаціонарі, із зазначенням постійного місця проживання і місця роботи матері.

Якщо мати проживає не в тій місцевості,  де народила, пронародження   дитини   повідомляється   відділ   реєстрації   актів громадянськогостану за її місцем проживання.

У  тих  випадках,  коли мати,  яка не перебуває в шлюбі з батьком дитини,  померла  або  передала  дитину  на  утримання  і виховання  повністю за  рахунок держави,  тобто відмовилась взяти  дитину з родильного будинку, або її місце проживання невідоме,  а батьківство   не   встановлено,  реєстрація   народження   дитини провадиться за заявою адміністраціїлікувального закладу,  в якому знаходилась   мати  під  час  народження дитини,  або  за  заявою адміністрації дитячого закладу  чи  особи,  під опікуванням  якої перебуває  дитина.  Відомості  про  матір  наводяться  напідставі медичної  довідки  про  народження,  прізвище  дитини  і  прізвищебатька — за прізвищем матері, ім’я і по батькові дитини та батька, а такожнаціональність батьків — за вказівкою заявника.  При цьому по  батькові  дитиниповинно відповідати імені батька (решта даних про батьків дитини  не записується).  Про  реєстрацію  народження такої  дитини  орган реєстраціїактів громадянського стану повинен негайно повідомити орган опіки і піклування.

Якщо  в  подальшому  суд  винесе  рішення  про виключеннявідомостей про батька (матір) з запису акта про народження,  орган реєстраціїактів громадянського стану на підставі рішення суду, що набрало  законної сили,  вносить  зміни  до   запису   акта   про народження: відомості  про батька (матір) закреслюються і в графі “Для відміток” зазначається: “Напідставі рішення ________________ (найменування суду) N справи__________________ від __________________________________ виключені відомості про  батька (матір)”.  У цьому разі за заявою матері в  запис  акта  про народження  дитини  батько  може  бути вписаний за прізвищем матері. Ім’я, побатькові батька записуються за вказівкою матері,  а національність тагромадянство батька — за громадянством та національністю матері.  Іншівідомості про батька не вносяться.  При цьому матері видається довідка для подання  до органів  соціального  захисту  населення для одержання відповідноїдопомоги.

Всі зміни, внесені у запис акта про народження, засвідчуютьсяпечаткою  та   підписом   керівника   відділу   реєстрації   актівгромадянського стану.

На підставі рішення суду,  що набрало законної сили,  пропозбавлення батьківських прав у графі “Для відміток” зазначається: “Батьки(батько, мати) позбавлені  батьківських  прав  на підставі рішення__________________________________________________(найменування суду)

N справи __________________ від ________________________________”.

Вчинений запис засвідчується печаткою і підписом керівника відділуреєстрації актів громадянського стану  (відомості  про  батьків  з актовогозапису не виключаються).

/>При  поновленні у батьківських правах на підставі рішення суду, що набрало законної сили,  в  запису  акта  про  народження робиться відмітка:“Батьки (батько, мати) поновлені в батьківських правах на підставі рішення_______________________________________ (найменування суду)

N справи ____________________ від ______________________________”.

Вчинений запис засвідчується печаткою і підписом посадової особи.

Про  кожну  проведену  реєстрацію народження дитини органреєстрації  актів  громадянського  стану  зобов’язаний  повідомити органи  внутрішніх   справ   за  місцем  проживання  батьків  для статистичного обліку.

 

5.РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ

Реєстрація  смерті   провадиться   за   останнім   місцемпроживання  померлого  або  за місцем настання смерті чи виявлення трупа або замісцем поховання.

     Реєстрація   смерті   провадиться   за   заявою   родичівпомерлого,  його  сусідів,   працівників   житлово-експлуатаційних організацій та  інших  осіб  чи  за  повідомленням  адміністрації лікувального закладу, десталася смерть.

Заява  про  реєстрацію  смерті  повинна  бути зроблена не пізнішетрьох діб з дня  смерті  чи  виявлення  трупа,  а  в  разі неможливості одержання  довідки лікувального закладу або висновку судово-медичної експертизичи прокурора — не пізніше п’яти діб.

Реєстрація  смерті  особи,  оголошеної судом померлою,  а такожреєстрація факту смерті,  встановленого в судовому  порядку, провадиться  відділами   реєстрації  актів  громадянського  стану районних,    районних   у    містах    Києві    та    Севастополі держадміністрацій,    а    також   відділами   реєстрації   актів громадянського стану міських (міст  обласного підпорядкування)  і районних у містах Рад народних депутатів. Датою смертіособи,  оголошеної  судом  померлою,  вважається день набрання законної силирішенням суду,  якщо інше не зазначено в рішенні.

Підставою для реєстрації смерті  є:  лікарське  свідоцтво абофельдшерська довідка про смерть,  видані лікувальним закладом, рішення  суду про  встановлення  факту   смерті   чи   оголошення громадянина  померлим,  а також  повідомлення з місць позбавлення волі. Ці документи додаються до другогопримірника запису акта про смерть.

Реєстрація   смерті   військовослужбовців  та  військовихбудівельників, які загинули в період проходження військової служби у   мирний    час,   провадиться   відділами   реєстрації   актів громадянського  стану з  зазначенням  у  актовому  запису  та   у свідоцтві   про   смерть  про  те, що  смерть  настала  в  період проходження військової служби,  якщо відповіднийзапис є  у  графі “Причина   смерті”  лікарського  свідоцтва  про  смерть, виданого лікувальним закладом.

Реєстрація смерті осіб,  які померли в місцях позбавлення волі, провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану районних,   районних    у    містах    Києві    та    Севастополі держадміністрацій,   а    також    відділами   реєстрації   актів громадянського стану міських(міст  обласного  />підпорядкування)  і районних  у  містах  Рад  народних  депутатів за  останнім місцем проживання цих осіб до їх арешту або за місцем знаходження  місця позбавлення волі. В запис акта про смерть і в свідоцтво просмерть записується причина смерті, зазначена в повідомленні. Реєстрація смертіосіб, які репресовані за рішенням несудових та  судових органів,  незалежно відчасу її настання,  провадиться відділами  реєстрації  актів   громадянського  стану   в   книгах поновлених  актових записів про смерть за поточний рік напідставі повідомлення державного архіву. В актовому  запису  графи  “Причинасмерті” та “Місце смерті” заповнюються відповідно до повідомлення.  Якщо причина  та  місце смерті   невідомі,   у   відповідних   графах  записується:   “Не встановлено”.

При  реєстрації  смерті невпізнаних осіб у запис акта про смертьвносяться тільки  ті  відомості,  які містяться у  висновку про смерть,виданому судово-медичною експертною установою. При встановленні в подальшомувідомостей про померлого,  яких бракувало,  зміни  і  доповнення в запис актапро смерть вносяться згідно з Положенням  про  порядок  зміни,  поновлення, анулювання записів  актів  громадянського стану,  порядок і строки зберіганняактових книг.

Якщо  померлий  мав паспорт або військовий квиток,  органреєстрації  актів  громадянського  стану,  який  реєструє  смерть, забирає  ці документи  і  на першій сторінці їх проставляє штамп: “Власник паспорта(військового квитка) помер ______ 19__  року. Запис акта про смерть N _______від ______ 19__ року”.

Паспорти померлих осіб щомісяця  передаються  за  списком  доорганів внутрішніх справ за місцем реєстрації смерті,  а військові квитки — до районних  (міських)  військкоматів,  в  яких  померлі перебували наобліку.      Нездача паспортів  або  військових  квитків  померлих  не   єперешкодою   до   реєстрації  смерті.  Про  нездачу  паспорта  або військовогоквитка орган  реєстрації  актів  громадянського  стану зобов’язаний повідомити  органи  внутрішніх  справ  або  районний (міський) військовийкомісаріат.

На підставі запису акта про смерть орган реєстрації актівгромадянського  стану  видає  довідку  про  смерть  для  одержання допомоги на  поховання,  про  що  робиться  відмітка в графі “Для відміток” запису актапро смерть.

Органи  реєстрації актів громадянського стану зобов’язаніповідомляти органи внутрішніх справ про дітей,  які померли у віці до 16 років.

Якщо при реєстрації смерті стане відомо про неповнолітніх дітей, які  залишилися  без  опікування,  орган  реєстрації актів громадянського станузобов’язаний в той же день повідомити про  це органи опіки і піклування замісцем проживання дітей.

6.РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕМІНИ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ, ПО БАТЬКОВІ

   Реєстрація   переміни   прізвища,   імені,  по  батьковігромадян   України   провадиться   відділом    реєстрації    актівгромадянського стану за місцем їх постійного проживання. Про проведену реєстрацію  переміни   прізвища,   імені,   по батькові  повідомляється  орган реєстрації  актів  громадянського стану,  в якому були зареєстрованінародження  і  шлюб  особи,  що змінила прізвище, ім’я та по батькові.

Реєстрація  переміни  прізвища,  імені  та  по  батькові громадян України  провадиться  на  підставі  дозволу,  виданого в порядку, передбаченому Положенням про порядок розгляду  клопотань про  переміну громадянами  України  прізвищ,  імен,  по батькові, затвердженим   постановою  Кабінету   Міністрів    України    від 27 березня 1993 р. N 233 ( 233-93-п ).

/>При задоволенні клопотання заявникові роз’яснюється,  що він повинен  у тримісячний строк зареєструвати переміну прізвища, імені, побатькові. У разі  порушення  цього строку без поважних причин дозвіл напереміну прізвища,  імені,  по  батькові  втрачає  силу.  Повторне клопотанняможе бути розглянуте лише через рік.

Після реєстрації переміни прізвища,  імені,  по батькові відділреєстрації актів громадянського стану  на  першій  сторінці паспорта  заявникаповинен поставити штамп з відміткою про те,  що паспорт підлягає обмінупротягом місячного строку.

Після реєстрації переміни прізвища,  імені,  по батькові відділ реєстрації  актів  громадянського  стану  в  установленому порядку  вносить необхідні  зміни  в  записи актів громадянського стану заявника і йогонеповнолітніх дітей.  Зміни в  записи  актів громадянського  стану повнолітніх  дітей  відділ реєстрації актів громадянського стану вносить в разіїх прохання про це. До органів реєстрації   актів  громадянського  стану  за місцем  знаходження записів акта про народження надсилаються повідомлення длявнесення аналогічних  змін до других примірників цих записів і видачі новихсвідоцтв відповідно до змін, внесених в записи акта. Раніше видані свідоцтва відбираються  і  знищуються  в  порядку,  передбаченому Інструкцією по обліку, зберіганню і витрачанню  бланків  свідоцтв про реєстрацію актів громадянськогостану в Україні.

Якщо записи актів громадянського стану,  в які необхідно внестидані,  пов’язані з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові,  знаходяться   в   інших   органах   реєстрації   актів громадянського  стану,   за  місцем  їх  знаходження  висилаються повідомлення про внесеннянеобхідних змін. На підставі  вказаного  повідомлення  відділ реєстрації актівгромадянського стану за  місцем  знаходження  відповідного  запису акта вносить до пер шого примірника необхідні зміни,  висилає нове свідоцтво довідділу реєстрації  актів  громадянського  стану  для вручення  заявнику замісцем його проживання,  після чого надсилає повідомлення   до   відповідного    органу    реєстрації    актів громадянського  стану  для внесення  аналогічних  змін до другого примірника цього запису акта.

Про  проведену реєстрацію переміни прізвища,  імені,  по батьковіпризовника  і  військовозобов’язаного  відділ  реєстрації актів  громадянського   стану   повідомляє   районний   (міський) військовийкомісаріат,  в якому призовник чи військовозобов’язаний перебуває   на  обліку,   а   також   відділ   внутрішніх   справ райміськвиконкому за місцемпроживання заявника.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

З усього вищевказаного можна бачити наскільки відповідальною та важкоює праця співробітників органів реєстрації актів громадяянського стану. Можназвинувачувати законодавство в надмірній бюрократії, але це може робити лишеобмежена та нерозвинута людина. Якщо проаналізувати весь порядок реєстрації,можна побачити, який відривається шлях до шахрайства у випадку спрощеннясистеми реєстрації.

На закінчення можна додати, що РАГС, це один з найважливіших  органів всистемі нашої, як і любої іншої держави, який регулює багато відносин, адже назакладі громадянського стану людини вирішуються так чи інакше любі судові таінші справи.   

 

/>ЛІТЕРАТУРА:

 

·    Конституція України

 

·    Кодекс України  про шлюб та сім´ю

 

·    Інструкція міністерства юстиції України N22/5 від 29.12.84 Про порядок       реєстрації актів громадянського стану вУкраїні (Зі змінами і доповненнями, внесеними Мін’юстом України 19 квітня 1994р.

 

еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву и процессу