Реферат: Основи правознавства

Зміст

Вступ

1. Обсяг виконаної роботи

2. Правова основа діяльності товариства

2.1 Мета і предмет діяльності

2.2 Юридичний статус товариства

2.3 Майно товариства

2.4 Права товариства

2.5 Обов'язки товариства

3. Основні права та обов’язки юрисконсульта

Висновки


Вступ

Навчальнапрактика студентів є важливою складова частина навчального процесу. Мета їїполягає у закріплені теоретичних знань, які студент одержав під час навчання.

Вона сприяєформуванню фахівця, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю;формуванню потреби та здатності поповнювати знання, творчо мислити, правильнотлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювативласну позицію; давати правильну правову і моральну оцінку суспільнонебезпечним-діянням.

Студент за періодпрактики має оволодіти сучасними методами та формами праці юриста, навчитисязахищати права, свободи і законні інтереси громадян, інтереси суспільства тадержави, що є важливою складовою навичок майбутнього спеціаліста.

Навчальнапрактика допомагає закріпленню та поглиблено теоретичних знань зконституційного, цивільного, трудового, кримінального, господарського та іншихгалузей права і на їх основі самостійно вирішувати конкретні життєві ситуації вуправлінській та господарській діяльності.

Вона –обов’язкова умова набуття юридичної освіти.


1. Обсягвиконаної роботи

Я, Обушак РоманМирославович, студент спеціальності «Правоохоронна діяльність» вперіод з «5» липня 2010р. по «19» липня 2010р. проходивпрактику в ТОВ «Хмельницькпромгаз» м. Хмельницький.

В перший деньпроходження практики я знайомився з структурою та основною діяльністю ТОВ «Хмельницькпромгаз».

Основними видамидіяльності Товариства є:

— оптова тароздрібна торгівля нафтопродуктами

— інші видидіяльності, не заборонені законодавством України.

В наступні дніпроходження практики я знайомився з основними правами та обов’язкамиюрисконсульта Товариства.

Я знайомився зпретензійно-позовною роботою Товариства, брав участь в оформлені судовихнаказів та позовних заяв для подачі в суд примусового стягнення заборгованості.

За період практикибуло оформлено 8 позовних заяв.

Брав участь упідготовці відповіді на припис прокурора.

Разом зкерівником практики брав участь у судових засіданях в яких.

Протягом всьоготерміну проходження практики я брав участь у перевірці відповідності вимогамзаконодавства проектів, наказів, інструкцій, положень і інших документівправового характеру, які подаються на підпис директору. Також під час практики ябрав участь у роботі з складання господарських договорів.


2.Правова основа діяльності товариства

2.1Мета і предмет діяльності

Товариствостворюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва,торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг,здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Предметомдіяльності Товариства є:

— оптова тароздрібна торгівля нафтопродуктами

— закупівля іоптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;

здійсненняоперацій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукціївиробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;

— інформаційно-консультативні послуги;

— консалтинг;

— оптова тароздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;

— послугипрокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортнихзасобів;

— представницькі,агентські та посередницькі послуги;

— сервіснеобслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів,автопричепів;

— торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельнихплощ;

— інші види діяльності,не заборонені законодавством України.


2.2Юридичний статус Товариства

Товариствоє юридичною особою.

Праваі обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації.

Товариствоздійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавстваУкраїни та Статуту, який затверджується органом управління майном.

УчастьТовариство в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднанняхздійснюється на добровільних засадах, по погодженню з Органом управліннямайном, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншимнормативним актам України.

Товариствоведе самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установахбанків, печатку зі своїм найменуванням, штамп, фірмові бланки та інші атрибути юридичноїособи

Товариствонесе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майназгідно з чинним законодавством .

Товариствоне несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу управління майном.

Товариствомає право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нестиобов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, в господарському суді.

2.3Майно Товариства

МайноТовариство становлять основні фонди та обігові кошти, а також цінності,вартість яких відображається у самостійному балансі Товариство.

Джереламиформування майна Товариство є:

— майно передане йому власником ;

— доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт та

— надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

— кредити банків та інших кредиторів ;

— капітальні вкладення ;

— безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій підприємств ігромадян ;

— кошти з бюджету у вигляді компенсацій, дотацій, субсидій для населення та інше;

— придбання майна іншого підприємства, організації;

— інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

Одержанів результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно наінвестиції Товариства.

Товариствомає право здавати в оренду, відповідно до чинного законодавства, підприємствам,організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби,інвентар та інші матеріальні цінності, які належать йому на правах повногогосподарського відання, а також списувати їх з балансу.

Збиткизавдані Товариству в результаті порушення його майнових прав громадянами,юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству зарішенням суду або господарського суду .

2.4Права Товариства

1.Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основнінапрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів тапріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та економічноїситуації.

2.Товариство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами,що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках,передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами.

3.Товариство має право створювати, філії, представництва, відділення та іншівідособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків ізатверджувати положення про них .

2.5Обов'язки Товариства

1.При визначенні стратегії діяльності Товариство повинно враховувати державніконтракти, державні та галузеві замовлення та інші договірні зобов'язання .

2.Товариство :

— забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чиннимзаконодавством ;

— придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій і установнезалежно від форм власності, а також фізичних осіб ;

— відповідно до державного контракту і державного замовлення, укладених договорівзабезпечує виробництво і поставку продукції і товарів;

— створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує до держання законодавствапро працю, правил та норм праці, техніки безпеки, соціального страхування;

— здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників зметою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистоїпраці, так і в загальних підсумках роботи підприємства, забезпечує економне іраціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки зпрацівниками Товариства;

— несе в установленому порядку відповідальність за шкоду, що завдала здоров’юпрацівників.

Уразі порушення Товариством законодавства про охорону навколишнього природного середовища,його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припиненавідповідно до чинного законодавства.

Товариствоздійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде звітність згідно з чиннимзаконодавством, яку подає в строк в статистичні органи.

ДиректорТовариствоа та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність задодержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.


3. Основні правата обов’язки юрисконсульта

Відповідно допосадової інструкції, призначення на посаду юрисконсульта та звільнення з неїздійснюється наказом директора товариства за поданням заяви. Юрисконсультпідпорядковується безпосередньо директору товариства.

У своїйдіяльності юрисконсульт :

— бере участь урозроблені документів правового характеру. Перевіряє відповідність вимогамзаконодавства проектів, наказів, інструкцій, положень і інших документівправового характеру, які подаються на підпис директору, завізовуючи їх.

— готує за участюінших підрозділів товариства матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі тапро інші правопорушення для подання їх до правоохоронних та судових органів, здійснюєоблік і зберігання судових цивільних та господарських справ, які перебувають увиконанні або закінченні судочинством.

— бере участь у роботіз складання господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість,а також у розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.

— готує разом зіншими розділами пропозиції про зміну діючих або відміну тих наказів, щовтратили чинність, та інших нормативних актів, яки були видані на підприємстві.

— забезпечуєоблік і зберігання текстів законодавчих інших нормативних актів, а також актівнормативного характеру, виданих управлінням, підтримує їх у контрольному стані.

— організовуєпретензійну і веде позовну роботу, пpедставляє у встановленому законодавствомпорядку інтереси управління в cyдax, інших органах під час розгляду правовихпитань та спорів, дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені управлінню узв'язку з порушенням його прав і законних інтересів.

— аналізуєнаслідки розгляду претензій, позовів, цивільних і господарських справ, практикуукладання та виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій дляусунення виявлених недоліків у поліпшенні господарсько-фінансової діяльностіпідприємства.

/> — дає висновки стосовно правомірностісписання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, розглядаєматеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, щоготуються з відповідними підрозділами на підставі економіко-правового аналізуданих бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документівфінансово-господарської діяльності управління та матеріалів перевірок, проведенихправоохоронними та контролюючими органами.

— сприяєдодержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішенняним питань виробничого характеру і соціального розвитку, бере участь упідготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органитрудового колективу з питань законодавства, що стосується їхніх повноважень.

— разом звідповідними підрозділами управління бере участь у підготовці заходів щодозміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві, надаєправому допомогу працівникам товариства, які потребують соціального захисту.

— забезпечує правильнезастосування норм трудового, житлового, пенсійного і іншого законодавства, щозачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівнику товариствапро поновлення порушених прав, у разі невиконання вимог законодавства призвільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягнення додисциплінарної чи матеріальної відповідальності, дає письмовий висновок зпропозиціями щодо усунення порушень.

— бере участь узабезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього середовища тавжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням.

— проводитьроботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб товариства знормативними актами, які стосуються їх діяльності а також із змінами в чинномузаконодавстві.

— дає довідки іконсультації товариства підприємства про сучасне чинне законодавство, а такожвисновки з організаційно-правових та інших юридичних питань,, надає допомогу воформленні документів і актів майново-правового характеру

— виконує окреміслужбові доручення свого безпосереднього керівника.

Під час вчиненнятрудових відносин юрисконсульт має право ознайомлюватись з проектами рішенькерівництва товариства, що стосується його діяльності, вносити на розглядкерівництва товариства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками,що передбачені цією інструкцією. В межах своєї компетенції юрисконсульт маєправо повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки тавносити пропозиції щодо їх усунення, вимагати та утримувати інструкцію тадокументи, необхідні для виконання його посадових обов’язків, залучати фахівцівусіх підрозділів для виконання покладених на нього завдань.

Юрисконсульт несевідповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, щопередбачені посадовою інструкцією, за правопорушення, скоєні в процесіздійснення своєї діяльності, за завдання матеріальної шкоди товариства.

На посадуюрисконсульта призначається особа, яка має повну або базову юридичну освіту.


Висновки

В ході могопроходження виробничої практики зі спеціальності Товаристві насамперед янавчився самостійно вирішувати питання юридичного значення, а це я вважаюнайголовніше для моєї майбутньої професії; також набув навичок розв'язанняреальних завдань, використовуючи знання відповідної галузі права.

У періодпроходження виробничої практики я розробив разом з керівником від відділуплан-графік проходження стажування, підпорядковувалась діючим в відділіправилам внутрішнього трудового розпорядку, суворо дотримувався правил охоронипраці, техніки безпеки, виробничої санітарії, брав активну участь у суспільномужитті колективу відділу, засвоїв питання передбачені програмою стажування,збирав практичні матеріали необхідні для написання звіту і представляв їхнауковому керівнику, мав змогу ознайомитися з порядком організації діяльностіТовариства, нормативними актами, які регулюють його діяльність.

Я багато чомунавчився, оволодів новими для себе знаннями, навчився працювати здокументацією, навчився оформляти ділові папери, вести ділову документацію і явважаю, що все це мені знадобиться для моєї майбутньої роботи в державнійслужбі.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву