Реферат: Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

Дніпропетровськийдержавний університет

внутрішніхсправ

 

Кафедра„Цивільного права і процесу”

Реферат

 

здисципліни „Трудове право”

натему:

„Особливостіпрацевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка якихздійснюється за державним замовленням”

Виконав:

курсант 303 н.г.

рядовий міліції

Безручко А.С.

Перевірив:

викладач кафедри

цивільного праваі процесу

ст. лейтенантміліції

Савко В.В.

 

Дніпропетровськ

2007


План

 

1.          Правове регулювання працевлаштування випускників.

2.          Права і обов'язки замовників та випускників .

3.          Порядок працевлаштування випускників, які навчались за державнимзамовленням.

4.          Соціальні гарантії і компенсації.

Література

 


1. Правове регулювання працевлаштування випускників

Особливостіпрацевлаштування випускників вищих навчальних закладів визначена у ПостановіКМУ «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,підготовка яких здійснювалась за державним замовленням», необхідність у якомузазначена у Законі України  «Про  освіту»/>.

Данимнормативним актом регулюється/> забезпечення контролю  за виконанням заходів,  передбачених у колективних  договорах  підприємств, установ,  організацій   щодо надання роботи  за  фахом  молодим  фахівцям  - випускникам вищих навчальних закладів,  підготовка яких здійснювалась  за  державнимзамовленням, а також зазначається про />необхідність зобов'язатикерівників підпорядкованих  їм  вищих  навчальних закладів  проводити  постійнуроботу із замовниками щодо сприяння працевлаштуванню випускників цих закладів.

Низкаположень щодо працевлаштування випускників зазначена також у такихнормативно-правових актах, як Кодекс законів про працю, Указ  ПрезидентаУкраїни від  23  січня  1996  р.  N  77 «Про заходи щодо реформуваннясистеми підготовки спеціалістів  та  працевлаштування випускників вищихнавчальних закладів», Закон України «Про зайнятість населення», в якомушироко роз’яснені права громадян при обранні професії, а також державнігарантії.


2. Права і обов'язки замовників та випускників

/>/>Випускники вищих навчальних закладів,  яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою  освітою різнихосвітньо-кваліфікаційних  рівнів і які працевлаштовані на підставі направленняна  роботу,  вважаються  молодими  фахівцями  протягом трьох  років  з моменту  укладення  ними  трудового  договору  із замовником.  Час  навчання в  інтернатурі  до  цього  терміну  не включається.

/> Формування  державного замовлення на підготовку фахівців з вищоюосвітою здійснюється згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від  29 лютого  1996  р.  N 266 «Про Порядок формування та розміщення державних замовленьна поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням». />

Міністерства,інші  центральні органи виконавчої влади, враховуючи інтереси замовника, доводять державне  замовлення  до  підпорядкованих  їм вищих навчальнихзакладів. />

Керівникивищих навчальних закладів після зарахування осіб на навчання за державнимзамовленням укладають  з  ними  угоду/>.

Зарік  до закінчення   навчання  міністерства,  інші центральні органи виконавчої влади укладають контракти з виконавцями державного  замовлення (замовниками)відповідно до кількості замовлених місць, подають міністерствам та відомствам, що мають  у  своєму  підпорядкуванні  вищі  навчальні заклади, перелік місць працевлаштування та  умов, які   вони   зобов'язуються  створити  випускнику  (забезпеченістьжитлом,  розмір  заробітної плати, інші соціальні гарантії). Замовники несуть відповідальністьза  достовірність  поданої інформації про потребу у фахівцях./>/>

Згідноз угодою випускник зобов'язаний  глибоко  оволодіти всіма  видами професійноїдіяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою,  тавідпрацювати у  замовника  не менше   трьох   років,   а  вищий навчальний заклад забезпечити відповідні якість та рівень підготовки фахівця з вищою освітою.

Замовники можуть  за  рахунок   своїх   коштів   надавати студентам  матеріальнудопомогу,  а також встановлювати доплати до державної стипендії,  визначеної для  відповідної  спеціальності, курсу,  навчального закладу. Граничні розміризазначених виплат не обмежуються. />

Випускники, які уклали угоду з вищим навчальним  закладом після  зарахування  на навчання,  повинні  відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років. />

Особи,зараховані до вищих  навчальних  закладів  на  цільові місця  відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р.  N 408 «Пропільги для сільської молоді при  прийомі  до вищих навчальних закладів, удосконалення системи  перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів»(ЗП України, 1992 р., N  8,  ст.  192),  після закінчення вищого навчальногозакладу направляються на роботу на підприємства, до   організацій сільського, лісового, водного  господарства,  переробних галузей агропромислового  комплексу, закладів  соціальної  сфери  села  і зобов'язані відпрацювати за призначеннямне менше трьох років. />

Особи,зараховані  до вищих навчальних закладів відповідно до Закону України«Про  статус і соціальний  захист  громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи»  та віднесені до 3 та 4 категорії, зобов'язаніпісля закінчення вищого навчального  закладу  відпрацювати  за призначенням неменше трьох років. />

Розірваннявипускником угоди, передбаченої пунктом 4 цього Порядку, допускається з такихповажних причин:

/>1) встановлення  інвалідності  1 або 2 групи,  внаслідок чоговипускник не може виїхати на роботу за призначенням;

/>2) встановлення  інвалідності 1 або 2 групи у дружини (чоловіка)  випускника,  одного  з  батьків  (або  осіб,  які  їх замінюють) випускника;

/>3) якщо випускник — вагітна жінка, мати або батько, які маютьдитину  у віці до трьох років,  або дитину,  яка згідно з медичним висновкомпотребує догляду (до досягнення нею шестирічного  віку); одинока  мати  абобатько,  які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

/>4) проходження чоловіком (дружиною) військової  служби  (крімстрокової), в тому числі  за  контрактом,  на посадах рядового, сержантського йстаршинського  складу,  прапорщиків,  мічманів  та офіцерів   у   Збройних Силах,  Національній  гвардії,  Державній прикордонній  службі,  Службі  безпеки, а  також інших військових формуваннях,  створених  відповідно  до  законодавстваУкраїни, та служби в  органах  внутрішніх  справ  поза  місцем  розташуваннязамовника;

/>5) вступу до вищих  навчальних   закладів   III-IV   рівнівакредитації  для випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Розірванняугоди за ініціативою замовника допускається  у разі:

/>1) неможливості  надання випускникові роботи за спеціальністюзгідно з медичним висновком (якщо медичний огляд для прийняття  на роботу відповідно  до законодавства є обов'язковим) або висновком медико-соціальної(експертної) комісії;

/>2) банкрутства замовника.

/>Якщо випускник без  поважних  причин  не  захистив  дипломнийпроект,  замовник  може надати йому роботу з урахуванням одержаноїспеціальності та кваліфікації. />

Випускник, призваний на  строкову  військову  службу  до Збройних  Сил,  після їїзакінчення зобов'язаний прибути на роботу за призначенням.  Перебування у Збройних Силах зараховується в передбачений  угодою термін роботи за призначенням.Це стосується також  випускників,  які  проходять  альтернативну   (невійськову)службу. />

Часперебування жінки у відпустці після закінчення вищого навчального закладу узв'язку з вагітністю,  пологами, доглядом за дитиною до досягнення неютрирічного віку зараховується до терміну роботи за призначенням. />

Якщоумови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не  передбачають направлення  їх  до  одного  й того ж населеного пункту,  місце їх роботивизначається за домовленістю між  ними  й замовниками,  а у разі коли вони недійшли згоди,  один з подружжя має право розірвати договір в односторонньомупорядку. />

Уразі неприбуття молодого фахівця  за  направленням  або відмови без поважноїпричини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативиадміністрації за  порушення  трудової дисципліни,  звільнення  за  власнимбажанням протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати  у встановленому  порядку  до державного  бюджету  вартість навчання такомпенсувати замовникові всі витрати./>

Випускникові, якому відмовлено  в  прийнятті  на  роботу після  прибуття до місцяпризначення,  замовник компенсує витрати, пов'язані з переїздом випускника ічленів його сім'ї як  до  місця призначення,  так  із  поверненням  допостійного місця проживання  (якщо  він  був  направлений  до  іншої   місцевості)  згідно   з визначеними в угоді умовами. />

Уразі  відмови  у  прийнятті  на  роботу  за  призначенням і звернення  молодихфахівців до центрів зайнятості замовники відшкодовують державній службізайнятості всі витрати, пов'язані з працевлаштуванням,   перепідготовкою,виплатою допомоги по безробіттю  та  матеріальної  допомоги в розмірі стипендіїпід час проходження професійної  підготовки  та  перепідготовки.  Одержанікошти  спрямовуються до місцевої частини Державного фонду сприяння зайнятості населення./>

Спори,що виникають у разі порушень угоди, розглядаються в судовому порядку.


/>3. Порядок працевлаштування випускників, якінавчались за державним замовленням

/> 

Випускники вищих  навчальних закладів працевлаштовуються на місця,  доведені  до  вищого навчального  закладу  виконавцями державного замовлення. />

Керівництво вищого навчального закладу не пізніше ніж за рік до закінчення навчанняпропонує випускнику  посаду  відповідно до   укладеної   угоди. При цьому вищимнавчальним закладом оформляється картка працевлаштування випускника у двох примірниках на кожну особу.  Перший примірник зберігається у вищому навчальномузакладі, другий — надсилається замовникові. />

Замовникне пізніше ніж за два місяці до закінчення  навчання на  підставі одержаноїкартки працевлаштування підтверджує вищому навчальному закладу достовірністьнадісланого ним  переліку  місць працевлаштування випускників. />

Вручення випускникові  диплома  про  закінчення  вищого навчального закладу, направленняна роботу та видача належних  йому  коштів,  які  перераховані  до  вищогонавчального закладу  замовником,  здійснюється  протягом семи днів після закінчення ним  вищого навчального закладу.  Оформлене замовником або вищим навчальним закладом  (за  домовленістю  із  замовником) направлення на роботу є підставоюдля укладання трудового договору між молодим фахівцем і замовником. />

Молодийфахівець повинен прибути до місця  призначення  у термін, визначений унаправленні на роботу.

Якщо замовник  відмовив  у  прийнятті на роботу молодого фахівця,  останнійзвертається до державної служби  зайнятості  за сприянням у працевлаштуванні.При цьому пред'являється направлення на роботу і скріплена печаткою замовника довідка  про  відмову  у працевлаштуванні. />

Реєстраціямолодих фахівців у державній службі зайнятості здійснюється за місцем постійногопроживання у порядку, визначеному законодавством про зайнятість населення. />

На прохання  молодого фахівця,  який отримав довідку про надання можливості самостійногопрацевлаштування, або  за  направленням служби зайнятості протягом трьох роківпісля закінчення ним вищого навчального закладу  керівник  підприємства,установи, організації може оформити йому направлення на роботу.

/> 

4. Соціальні гарантії і компенсації

Молодим фахівцям,  які  одержали  направлення на роботу після  закінчення  вищогонавчального закладу, надається відпустка тривалістю  30 календарних днів. Зачас відпустки молодим фахівцям виплачується   допомога у розмірі академічної абосоціальної стипендії,  що вони отримували в останній місяць навчання у вищомунавчальному закладі  (крім  додаткової  соціальної  стипендії, що виплачуєтьсяособам,  які   постраждали   від   Чорнобильської катастрофи)   за  рахунок замовника.  Після  укладення  трудового договору на молодих фахівців поширюються усі види соціального захисту, передбачені  колективним  договором  працівниківпідприємства,  установи,  організації.  

Молодимфахівцям, які звернулися за   сприянням   у працевлаштуванні до державноїслужби зайнятості і зареєстровані як такі,  що шукають  роботу,  протягом десяти  календарних  днів  з моменту  реєстрації  підшукується  підходяща робота з урахуванням спеціальності.  Якщо  підходящої  роботи  незапропоновано, їм надається  статус безробітних з виплатою допомоги побезробіттю до вирішення питання про працевлаштування  згідно  із законодавством про зайнятість населення.  В цей період молоді фахівці маютьправо на  безоплатну  професійну  орієнтацію,  а  також  на   участь   в оплачуванихгромадських роботах.  На осіб, зайнятих на громадських роботах,  поширюються соціальні  гарантії,  включаючи  право   на пенсійне  забезпечення,  виплату допомоги  у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. />

Звільненнямолодого фахівця  з  ініціативи  замовника  до закінчення  терміну  угоди дозволяється у випадках,  передбачених статтею 40 Кодексу законів про працюУкраїни, а саме:

1)  змін  в організації  виробництва  і  праці, в тому числі ліквідації,   реорганізації,  банкрутства   або  перепрофілювання підприємства,  установи,  організації, скорочення чисельності або штату працівників;

2)  виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній  роботі  внаслідокнедостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженнюданої роботи, а так само в разі  скасування  допуску  до  державної  таємниці,якщо виконання покладених  на  нього  обов'язків  вимагає  доступу  до державної таємниці;

3) систематичногоневиконання працівником без поважних причин обов'язків,  покладених на ньоготрудовим договором або  правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо допрацівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадськогостягнення;

4) прогулу (втому числі відсутності на роботі  більше  трьох годин  протягом  робочого дня)  без поважних причин;

5) нез'явлення на  роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд   внаслідок   тимчасової  непрацездатності,   не   рахуючи відпустки  по  вагітності  і родах, якщо законодавством  не встановлений триваліший строк  збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.За   працівниками,  які  втратили працездатність у зв'язку  з  трудовим каліцтвом  або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до  відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

6) поновлення нароботі працівника,  який раніше виконував цю роботу;

7) появи нароботі в нетверезому стані,  у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

8) вчинення  за місцем  роботи  розкрадання  (в  тому  числі дрібного) майна  власника, встановленого вироком суду,  що набрав законної сили,  чи постановою органу, докомпетенції якого входить накладення  адміністративного  стягнення  абозастосування заходів громадського впливу./>

Уразі  неможливості  надати  підходящу  роботу  державна служба  зайнятості  за бажанням  молодих фахівців направляє їх на перепідготовку з  метою  подальшого працевлаштування  за  набутою новою спеціальністю чи професією. />/>

Якщо замовник  відмовляє молодому фахівцеві в прийомі на роботу  після одержання  з вищого  навчального  закладу   картки працевлаштування, влаштування його нароботу здійснюється згідно з пунктом 25 Постанови КМУ «Про Порядокпрацевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка якихздійснювалась за державним замовленням» у разі якщо вищий  навчальний  заклад не може запропонувати випускникові інше місце роботи.

Посади за  штатним  розписом,  на  які  в поточному році повинні бути прийняті нароботу молоді фахівці згідно з угодою, не підлягають   заміщенню  іншими працівниками.  У  разі  виробничої потреби на ці посади  можуть  бути прийняті  інші  працівники  на термін до призначення на них молодих фахівців. />

Якщо випускник  за його згодою переводиться на роботу до іншого підприємства, установи,  організації,  йому видається  цим підприємством, установою,організацією нове направлення на роботу. За випускником у цьому разізберігаються  усі  права  і  обов'язки молодого фахівця. />

Випускникам, які  закінчили  вищі  навчальні  заклади  з відзнакою,  за  рішенням замовника  може   встановлюватися   вища заробітна плата в межах схемипосадових окладів. />

Випускники, які  одержали направлення на роботу до іншої місцевості, а також члени їхніхсімей забезпечуються житлом згідно із законодавством. />

Випускники,яких не було забезпечено житлом згідно з угодою і які  продовжують  працювати за  призначенням  після   визначеного терміну,  мають право на позачерговеодержання житла незалежно від терміну роботи за цим призначенням. />

Уразі ліквідації підприємства,  установи,  організації право на   позачергове  одержання   житла   забезпечується   згідно  із законодавством.

Завипускниками,  які одержали направлення на  роботу  до іншої   місцевості,  житло   за   попереднім   місцем  проживання зберігається згідно іззаконодавством.


Література

1.        КонституціяУкраїни. – 1996 р.

2.        Кодексзаконів про працю.

3.        Закон   України  «Про  освіту».

4.        Закон України «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи». 

5.        Закон України «Про зайнятість населення».

6.        Постанова КМУ «Про Порядок працевлаштування випускників вищихнавчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від22 серпня 1996 р. N 992.

7.        Постанова КМУ «Про Порядок формування та розміщення державнихзамовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їхвиконанням» від  29  лютого  1996  р.  N 266.

8.        Указ  Президента України «Про заходи щодо реформуваннясистеми підготовки спеціалістів  та  працевлаштування випускників вищихнавчальних закладів» від  23  січня  1996  р.  N  77 в ред. від 16 травня1996 р.  N 342.

9.        Постанова КМУ «Про пільги для сільської молоді при  прийомі до вищих навчальних закладів, вдосконалення системи перепідготовки і підвищеннякваліфікації кадрів» від 21 липня 1992 р.  N 408.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву