Реферат: Правова організація працевлаштування громадян

Міністерствоосвіти і науки України

Міжгалузевийінститут управління

Кафедрацивільно-правових дисциплін

КУРСОВАРОБОТА

 

з дисципліни: Трудове право

натему: Правова організація працевлаштування громадян

 

Виконала:

 студенткаIV курсу

ГрупиПД-4.1

КіяніцинаО. С.

Перевірив:

Професор

БураН.А.

Київ –2006

План

Вступ

I.Поняття та організаційні формипрацевлаштування...............................4

II.Нормативно-правові акти попрацевлаштуванню громадян .................6

III.Органи, які забезпечують зайнятістьнаселення ..................................9

IV.Порядок проведення працевлаштування громадян..............................16

V. Державні гарантії працевлаштуваннянаселення ...................................28

Висновок....................................................................................................33

Список використаної літератури.............................................................34


Вступ

Життя людини всуспільстві тісно пов’язане з її трудовоюдіяльністю, спрямованою на отримання й використання матеріальних благ.

Праця людини, їїрезультати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини.Тому таке важливе право, як право на працю знаходить своє формулювання у КонституціїУкраїни .

Зокрема статтею43 Конституції України визначено, що кожен громадянин Ук­раїни має право на працю. Це означає наявність мож­ливості для кожного заробляти собі нажиття працею, яку вінвільно обирає або на яку вільно погоджуєть­ся, можливості вільно обирати вид діяльності, про­фесію, місце роботи відповідно досвоїх здібностей і бажань.«Держава створює умови для повного здійсненнягромадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудовоїдіяльності, реалізовує програмипрофесійно-техніч­ного навчання,підготовки і перепідготовки кадрів відповіднодо суспільних потреб.» Це положення Кон­ституції в загальних рисах визначає державну політи­ку в сфері забезпечення зайнятості і гарантійреалі­зації права громадян на працю.

Правові, економічні та організаційні основизайнятості населення України визначає Закон Украї­ни «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року зі змінамиі доповненнями, інші законодавчі акти, прий­нятівідповідно до цього закону, а також глава ІП-А Кодексу законів про працю«Забезпечення зайнятості вивільнюванихпрацівників».


I. Поняттята організаційні форми працевлаштування

Поняттяпрацевлаштування розрізняється в широкому і вузькому значеннях. Працевлаштування– це система організаційних, економічних, та правових заходів,направлених на забезпечення трудової зайнятості населення.

Уширокому значенні працевлаштування об’єднує всі форми трудової діяльності, щоне суперечать законодавству, включаючи самостійне забезпечення себе роботою, втому числі індивідуальну трудову діяльність, підприємство, фермерство.

У вузькомузначенні під працевлаштуванням розуміють такі форми трудової діяльності, яківстановлюються при сприянні органів держави або недержавних організацій наоснові ліцензування.

Громадяни України вільно обирають види діяльності, які не заборонені законодавством, у тому числі і не пов'язані з виконанням оплачуваної роботи, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Примушування до праці в будь-якій формі не допускається. Добровільна незайнятість громадян не є підставою для притягнення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності.

В Україні до зайнятого населення належать громадяни, які проживають на її території на законних підставах.

1.        працюють за наймом на умовах повного абонеповного робочого дня (тижня) на підприємствах незалежно від форм власності, уміжнародних та іноземних організаціях в Україні і закордоном;

2.        громадяни, якісамостійно забезпечують себе роботою, включаючи підпри­ємців,творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їхсімей, які беруть участь у виробництві;

3.        обрані, призначені або затверджені на оплачуванупосаду в державних органах та об'єд­наннях громадяни; проходять службу вЗбройних Силах, Службі безпеки, Прикордоннихвійськах, військах внутрішніх справ і цивільної оборони, інших військовихформуваннях, створених відповідно дозаконодавства України, альтернативну (невійськову) службу;

4.        направлені на виконання оплачуванихгромадських ро­біт; проходять професійну підготовку, перепідготовку і підви­щення кваліфікації з відривом від виробництва; навчаються в денних середніхзагальноосвітніх школах, професійних навчаль­но-виховнихі вищих навчальних закладах;

5.        працюючі громадя­ни інших країн, які тимчасовоперебувають в Україні, викону­ють функції, не пов'язані іззабезпеченням діяльності посольств і місій.

Цейперелік не є вичерпним, оскільки законодавством можуть передбачатись й іншікатегорії зайнятого населення[1].

З норм трудового законодавства України можнавизначити такі організаційно-правові форми працевлаштування громадян України,іноземних громадян та осіб без громадянства:

а)      укладення громадянами трудовихдоговорів в індивідуальному порядку;

б)      укладення громадянами трудових договорівпри організованому наборі;

в)      переведення працівників за їхньоюзгодою на інші підприємства, організації, установи;

г)       укладеннятрудового договору за направленням Державноїслужби зайнятості України;

д) укладення громадянами трудових договорів за сприяння суб'єктів підприємницької діяльності, що займаються посередництвом у
 працевлаштуванні громадян .

Право кожного громадянина — розпоряджатися своїми здібностями до праці.

Відносини між державою і громадянами зприводу зайнятості основуються на захисті ігарантуванні права кожного з них на працю.


I. Нормативно-правові акти попрацевлаштуванню громадян

 

Трудовівідносини за своєю природою є доситьскладними, а тому регулюються за допомогою численних нормативних актівяк національного так і міжнародного права.

УКонституції України, зокрема статтею 43 визначено, що кожен маєправо на працю, і держава створює умови для повного здійснення громадянамиправа на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудовоїдіяльності, реалізує програмипрофесійно-технічного навчання,підготовки і перепідготовки кадрів відпо­відно до суспільних потреб .

 Наступним нормативно – правовим актом є Кодексзаконів про працю, він визначає правові засади, гарантії здійсненнягромадянами України їх конституційного права на працю та розпоряджатись своїмиздібностями до продуктивної праці.

Окремі положення, які віднесенідо законодавства про зай­нятість, містяться у главі ПІ-А «Забезпечення зайнятості вивільнюванихпрацівників».

Основу національного законодавства про зай­нятість становить Закон України «Про зайнятість населення», який був прийнятий ВерховноюРадою України 1 березня 1991 року (з подальшими змінами та доповненнями). В ньому чітко вказані права та обов’язки державної служби зайнятості, державні гарантії права на вибір професії та виду діяльності,

викладені основні принципи державної політикизайнятості населення, регулювання та організація зайнятості, визначенняпідходящої роботи та інші важливі питання.

Суттєве значення для регулювання відносин зайнятості мають також підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, відповідні укази Пре­зидентаУкраїни, постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни,нормативно-правові акти Міністерства праці та соціальної політики Українита деяких інших цент­ральних органів виконавчої влади.

Питаннюпрацевлаштування багато уваги приділено і у міжнародно-правових актах, середяких слід згадати Загальну декларацію прав людини прийнятоюГенеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, в якій сказано, що кожна людина має право на працю, на вільнийвибір роботи та на захиствід безробіття.

У свою чергу, статтею 6 Міжнародногопакту про економічні, соціальні та культурні права, прийнятого Генеральноюасамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, передбачено, що держави, які беруть участь уцьому пакті, визнають право на працю, що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі нажиття працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, ізроблять належні кроки для забезпечення цього права. Заходи, яких повинні вжити держави — учасники цього пакту з метою повногоздійснення такого права, включають програ­мипрофесійно-технічного навчання і підготовки, шляхи і методи досягненняпродуктивної зайнятості в умовах, що гарантуютьосновні політичні й еко­номічні свободи людини.

У свою чергу, Європейська соціальнахартія вста­новлює, що з метою здійснення права напрацю її учасники зобов'язуються: вважати однією зісвоїх найголовніших цілей і одним із найголовніших обо­в'язків досягнення і підтримання якомога високого і стабільного рівнязайнятості, маючи на меті досяг­нення повної зайнятості;ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає; створювати безкоштовні служби пра­цевлаштуваннядля всіх працівників або забезпечи­ти їх функціонування; забезпечувати належнупро­фесійну орієнтацію, підготовку та перекваліфікацію абосприяти їм.

Крім цього, сьогодні важко собі уявити законо­давство про зайнятість без таких міжнародно-право­вихактів, як конвенції та рекомендації Міжнародної ОрганізаціїПраці (МОП),які встановлюють міжнародні стандарти у сферіпрацевлаштування та зайнятості.

 Серед них можна згадатиКонвенцію № 2 «Про безробіття» 1919 року, Конвенцію №29«Про примусову чи обо­в'язкову працю» 1930 року, Конвенцію №105 «Про ліквідацію примусової праці» 1957 року, Конвенція 1958 р. № 111 <Про дискримінацію в галузі праці і зайнятості>, Конвенцію № 122«Про політику у галузі зайнятості» 1964 року, Конвенцію № 142 «Про професійнуорієнтацію і про­фесійну підготовку у галузі розвитку людських ресурсів» 1975 року, Конвенцію № 159 «Про профе­сійну реабілітацію тазайнятість інвалідів» 1983 року, які ратифіковані Україною.

Конвенція 1958 р. № 111 продискримінацію в галузі праці і зайнятості містить достатньо гнучкі і загальні положення, що стосуються дискримінаціїв галузі праці і занять, які б грунтува­лисяна відмінностях раси, кольору шкіри, статі, релігії, по­літичних поглядів, соціального походження інаціональної на­лежності. В цій Конвенціїпередбачається, що країни, які її ратифікували, проводять політику ліквідації дискримінації відповідно до умов і практики країни, скасовуютьабо змінюють будь-які законодавчіположення, що не відповідають цій політиці, і вживають заходів, які можутьсприя­ти в загальнійпрактиці рівності можливостей і звернень.

 Згідно з Конвенцією № 122 «Про політику в галузі зайнятості» 1964 рокукожна дер­жава — учасник цієї Конвенції здійснює активну політику, спрямовану на сприяння повній,продуктивній і вільно обраній зайнятості. Причомувказана політика має на меті забезпечення роботи длявсіх, хто бажає працювати; щоб ця робота була якомога продук­тивнішою; була свобода вибору зайнятості і можливостідля кожного працівника здобути підготовку тавикористовувати свої навички і здібності для виконанняроботи, до якої він придат­ний, незалежно від раси,кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, іноземногочи соціаль­ного походження.

Рекомендація 1962 р. № 117 про професійненавчання передбачає створеннянаціональних систем професійного навчан­ня, регламентує їхпланування і управління, встановлює заходи щодо професійноїорієнтації та відбору, допрофесійної підготов­ки,організації самого навчання тощо, тобто фактично пропо­нує детальний план державних заходів щодоорганізації профе­сійного навчання.[2]

Огляд нормативних актів у сфері працевлаштуваннята зайнятості свід­чить про те, що багато держав прагнерозробити заходи по забезпеченню повної, продуктивної і вільно обраноїзайнятості, надання рівних прав всім хто бажає працювати незалежно від статі,раси, віросповідання .


III.Органи, які забезпечують зайнятість населення

Перш за всезайнятість населення забезпечується державою, шляхом прове­дення активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення його потребу добро­вільному виборівиду діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприєм­ництва. При цьому державна політиказайнятості населення в Україні базується на таких законодавче визначених принципах:

·   забезпечення рівних можливостей усім громадянам, незалежно від

походження, соціального і майнового стану, расової та національної

належності, статі, віку, політичних переконань, ставлення до

релігії, в реалізації права на вільний вибір виду діяльності

відповідно до здібностей та про фесійної підготовки з урахуванням

особистих інтересів і суспільних потреб;

·   сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганню

безробіттю, створенню нових робочих місць та умов для розвитку

підприємництва;

·   координації діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямами

економічної і соціальної політики на основі державної та

регіональних про грам зайнятості;

·   співробітництва про фесійних спілок, асоціацій (спілок)

підприємців, власників підприємств, установ, організацій або

уповноважених ними органів у взаємодії з органами державного

управління в розробці, реалізації та контролі за виконанням

заходів щодо забезпечення зайнятості населення;

·   міжнародного співробітництва у вирішенні проблем зайнятості

населення, включаючи працю громадян України за кордоном та

іноземних громадян в Україні.

З метою створення умов для здійснення громадянами права на працевлаштування держава передбачає:

заходи інвестиційної та податкової політики, спрямовані на

раціональне розміщення продуктивних сил, створення нових технологій, створення малих підприємств і застосування гнучких режимів праці та праці вдома, інші заходи, які сприяють збереженню і розвитку системи робочих місць;

забезпечення прав і інтересів працівників, вдосконалення законодавства про зайнятість населення і працю ;

проведення аналітичних та наукових досліджень структури

економіки і прогнозування наступних змін якості й розподілу

робочої сили;

регулювання зовнішньоекономічної діяльності в частині

залучення і використання іноземної робочої сили в Україні на

основі квотування і ліцензування;

сприяння в разі необхідності створенню додаткових робочих

місць підприємствами, установами і організаціями всіх форм

власності, а також поліпшенню умов праці у суспільному

виробництві;

організацію професійної орієнтації.

У забезпеченні зайнятостіта організації працевлаштування населення, реалізації державної політикизайнятості, соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян беруть участьдержавні органи двох видів: загальні та спеціальні.

Загальнекерівництво працевлаштуванням і його організація покладається на Міністерствопраці та соціальної політики України і його органи на місцях .

Спеціальним органом працевлаштування виступає Державна служба зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Державна служба зайнятості складається з:

Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики

України, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних,

Київського та Севастопольського міських, районних, міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації про фесійного навчання незайнятого населення і центрів професійної орієнтації професійної

орієнтації населення, інспекцій по контролю задодержанням законодавства

законодавства про зайнятість населення.

До складу державної служби зайнятості входять також навчальні

заклади професійної підготовки незайнятого населення ,

інформаційно-обчислювальні центри, територіальні та спеціалізовані

бюро зайнятості, центри реабілітації населення, підприємства,

установи і організації, підпорядковані службі зайнятості.

Статтею 19 Закону України «Про зайнятість на­селення»Державна служба зайнятості має права :

—  одержувати від підприємств, установ і органі­зацій незалежно від форм власності статистичні дані по наявність вакантних робочих місць, характер і умовипраці на них, про всіх вивільнюваних, прий­нятихі звільнених працівників та інформацію про передбачуванізміни в організації виробництва і праці, інші заходи, що можутьпризвести до вивіль­нення працівників;

—  розробляти і вносити на розгляд місцевих Рад народних депутатів пропозиції про встановлення дляпідприємств, установ, організацій незалежно від формвласності квоти прийняття на роботу осіб, які потребуютьсоціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати наринку праці, та направляти таких громадян для їхпрацевлаштування;

—  направляти для працевлаштування на підприємства, в установи і організації всіх форм власностіза наявності там вільних робочих місць (вакантних посад) громадян,які звертаються до служби

 зайнятості, відповідно до рівня їх освіти і професійної підготовки;

—  направляти безробітних громадян за їх ба­жанням на оплачувані громадські роботи;

—  укладати за дорученням підприємств, установіорганізацій всіх форм власності договори з грома­дянамипри їх працевлаштуванні з попереднім (у разі потреби)професійним навчанням, оплатою вар­тості проїзду, добових, атакож надавати допомогу при переїзді на нове місцепроживання та праці зарахунок коштів підприємств, установ іорганізацій;

—  оплачувати вартість професійної підготовкиосіб, працевлаштування яких потребує здобуття но­воїпрофесії (спеціальності), а також установлюватиїм наперіод навчання стипендії у розмірах, передбаченихзаконодавством України;

—  вносити пропозиції до місцевих Рад народних депутатів про зупинення на строк до 6 місяців рішенняпідприємств про вивільнення працівників у разіутруднення їх наступного працевлаштування з одночасноючастковою або повною компенсацією витрат підприємств,викликаних цією відстрочкою, у порядку, визначеномузаконодавством України;

—  компенсувати до 50 відсотків витрат підпри­ємствам, установам іорганізаціям на перепідготовку працівників,які підлягають скороченню у зв'язку зі змінами в організації виробництва іпраці, за умови їх працевлаштування.

Державну службу зайнятості покладено такі обов'язки:

1.  аналіз і прогноз попиту та пропозиції на робо­чу силу, інформування населення й державних органівуправління про стан ринку праці;

2.  консультування громадян,     власників підприємств, установ і організацій або уповноваже­них ними органів, які звертаються до служби зайня­тості, про можливість одержання роботи і забезпе­чення робочою силою, вимоги, що ставляться допрофесії, та з інших питань, що є корисними для сприяння зайнятості населення;

3.  ведення обліку вільних робочих місць і грома­дян, які звертаються з питань працевлаштування;

4.  надання допомоги громадянам у підборі підхо­дящоїроботи і власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органамудоборі необхідних працівників;

5.  організація при потребі професійної підготов­ки і перепідготовки громадян у системі служби зай­нятостіабо направляння їх до інших навчальних

6.  закладів, що ведуть підготовку таперепідготовку працівників, сприяння підприємствам урозвиткові та визначенні змісту курсів навчання йперенавчан­ня;

7.  надання послуг з працевлаштування та про­фесійної орієнтації працівникам, які бажають зміни­ти професію або місцероботи (у зв'язку з пошуками
високооплачуваної роботи, зміною умов і режимупраці тощо), вивільнюваним працівникам і незайня­томунаселенню; .

8.  реєстрація безробітних;

9.  участь у підготовці перспективних і поточнихдержавних і територіальних програм зайнятості тазаходівщодо соціальної захищеності різних груп на­селення від безробіття.

У складі державної служби зайнятості створюється інспекція, що здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності і господарювання, фермерами та іншими роботодавцями.Діяльність державної служби зайнятості фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, передбачених на ці цілі .[3]

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою безплатно.

Діяльність Державної служби зайнятості є посередницькою між громадянами, які звернулися до неї за допомогою, та підприємствами, установами, організаціями.

Крім Державної служби зайнятості посередницьку діяльність у працевлаштуванні здійснюють суб’єкти підприємницької діяльності.

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть надавати платні послуги, пов’язані з профорієнтацією населення, посередництвом у працевлаштуванні громадянам в Україні та за кордоном, лише на підставі дозволу ( ліцензії ), який видається Державним центром зайнятості. При наданні зазначених послуг без такого дозволу державна служба зайнятості стягує із суб’єктів підприємницької діяльності штраф у 50 – кратному розмірі неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожну особу, якій надавалися такі послуги, та припиняє цей вид діяльності.

Створюватися координаційні комітети сприяння зайнятості з однакової кількості представників профспілок, органів державного управління, власників підприємств або уповноважених ними органів, підприємців.

Порядок формування координаційних комітетів і організація їх роботи визначаються представленими в них сторонами.

Професійні спілки також беруть участь у розробці державної політики зайнятості, відповідних законодавчих актів України і рішень місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад. Права і повноваження професійних спілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків визначаються генеральною, галузевими, регіональними угодами та колективними договорами, що укладаються профспілковими органами з власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами відповідно до законів України. Професійні спілки, власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи проводять спільні консультації з проблем зайнятості населення, мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. [4]

IV. Порядок проведенняпрацевлаштування громадян

 

Громадяни мають право на працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення до підприємства, установи, організації, індивідуального селянського (фермерського) господарства і до іншого роботодавця або при безплатному сприянні державної служби зайнятості.  Іноземці та особи без громадянства, крім найнятих відповідно до угоди про розподіл про дукції, які прибули в Україну на визначений термін, одержують право на трудову діяльність лише за наявності в них дозволу на працевлаштування, виданого державною службою зайнятості України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування.

 У разі використання праці іноземців або осіб без громадянства без дозволу державної служби зайнятості України з підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку особу у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Ці кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.Порядок і умови укладення трудового договору визначаються законодавством України про працю.

Працевлаштування громадян за сприяння Дер­жавноїслужби зайнятості населення починається зі зверненнягромадян до цієї служби. Врезультаті звернення громадянина до служби зайня­тостіміж ними виникають правовідносини, що пород­жуютьпевні права і обов'язки обох сторін, наслідком якихє конкретні дії по підшуканню підходящої роботи.

До Державної службизайнятості мають право зверта­тися за безплатним сприянням у працевлаштуванні всі незайняті громадяни, які бажають працювати, а такожзайняті громадяни, які бажають змінити місце роботи,працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчаннячас.

Громадяни, які звернулись до службизайнятості, мають право на отриманнявідповідної інформації, а та­кож консультації щодопрофесійної орієнтації.

 Незайняті громадяни (в томучислі особи, які доглядають за інвалідом І гру­пиабо дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який зависновком медичного закла­ду потребує постійногостороннього догляду), інвалі­ди та пенсіонери, якізвертаються до Державної служби зайнятості за сприянням упрацевлашту­ванні, підлягають реєстрації у цій службі.

Зайняті громадяни, які бажають змінитипрофесію або місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвомчи у вільний від навчання час і звернулися до Державної служби зайнятості,підлягають обліку.

Реєстрація та облік громадян, які звертаютьсяза сприянням у працевлаштуванні, здійснюється Дер­жавноюслужбою зайнятості за місцем постійного проживання (постійноїабо тимчасової прописки) за умови пред'явлення паспорта ітрудової книжки, а у разі потреби — військового квитка,документа про освіту або документів, які їх замінюють, аіноземних громадян і осіб без громадянства, якіпостійно про­живають в Україні, — тільки за наявностіпостійної прописки. У разі відсутності у громадянинапаспорта його може замінити довідка, яка видаєтьсяжитлово-експлуатаційною конторою або місцевим органом внутрішніх справ із зазначенням місця постійного проживання(реєстрації) особи, якщо паспорт пере­буває в органах внутрішніх справ наоформленні, переоформленні, а також свідоцтва пронародження та довідки з житлово-експлуатаційної конториабо органів місцевого самоврядування із зазначенням місця проживання (постійної або тимчасової пропис­ки)для громадян до 16 років. У разі відсутності тру­дової книжки громадянин, якийвперше шукає робо­ту, повинен пред'явити паспорт, диплом або інший документ проосвіту чи професійну підготовку, а звільнені військовослужбовці— військовий квиток.

Випускники вищих навчальних закладів,підготовка яких здій­снювалась за державним замовленням, якимвідмовлено у при­йнятті на роботу за місцем призначення,подають направлення на роботу і скріплену печаткою замовника довідку про відмовув працевлаштуванні або довідку просамостійне працевлаштуван­ня, формиякої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992.

Випускники професійно-технічних училищпред'являють довідку про надання можливості самостійногопрацевлаштуван­ня. При відсутності у них такої довідки їм надаються протягом календарного року з дня закінчення навчання консультаційні послуги.

Громадяни, які втратили роботу в колективнихсільськогос­подарських підприємствах, у тому числі звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, пред'являють довідку про вихід із складу членів сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського колективу, сільськогосподарського ак­ціонерноготовариства, видану цим підприємством, кооперати­вом, товариством.

Особи, які одержують пенсію, пред'являютьпенсійне посві­дчення або посвідчення інваліда.

У Державній службі зайнятості громадяни реєст­руються на загальних підставах як такі, що шука­ють роботу, крім осіб, які реєструються на підставі статті 26 Закону України «Про зайнятість населен­ня», а саме працівники, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці.

Неповнолітні, які досягли 15 років ізвернулися до державної служби зайнятості за сприянням упрацевлаштуванні, можуть, як виняток,, бути зареє­строваніяк такі, що шукають роботу, за згодою од­ного з батьків абоосіб, що їх замінюють.

Реєстрація громадяняк таких, що шукають роботу, здійснюєть­ся Державною службою зайнятості зазаявою грома­дян незалежно від часу втрати роботи.

Водночас для деякихкатегорій працівників встановлено окремі вимоги щодо часу їх реєстрації як таких, що шукають роботу та подання документів, а саме:

— працівники, трудовий договір з якими булорозірвано з ініціативи власника або уповноваженого ниморгану у зв'язку зі змінами в організації вироб­ництваі праці, в тому числі ліквідацією, реорганіза­цією або перепрофілюваннямпідприємств, установ і організацій, скороченням чисельності абоштату пра­цівників (пункт 1 статті 40 КЗпП України),повинні бути зареєстровані в Державній службізайнятості як такі ,

 що шукають роботу, протягом семи кален­дарних днів після звільнення;

— громадяни, які втратили роботу внаслідокнещасного випад­ку на виробництві або настання професійногозахворювання і через це потребують професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації, реєструються у державнійслужбі за­йнятості як такі, що шукаютьроботу, протягом семи календар­нихднів після звільнення.

—  працівники, звільнені з підприємств, установ іорганізацій незалежно
від форм власності у зв'язку звідселенням або самостійним

переселенням з тери­торії радіоактивного забруднення, реєструються у Державнійслужбі зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом одногомісяця після звільнення;

—  військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, реєструються у Дер­жавнійслужбі зайнятості як такі, що шукаютьроботу, протягом семи календарнихднів з дня по­ставлення на військовийоблік військовими комісарі­атами .

Громадяни, які протягом семи календарних днівне зареєст­рувалися у державній службі зайнятості через хворобу чи з ін­ших поважних причин, повинні звернутися до центру зайнято­сті нанаступний день після хвороби чи іншої поважної причи­ни ізареєструватися як такі, що шукають роботу. У разі порушенняцього строку вони втрачають передбачені законо­давствомособливі гарантії, а умови виплати допомоги по безро­біттю та її розмірвстановлюються на загальних підставах.

Громадяни, що зареєструвалися в Державній службі зайнятості як особи, що шукають роботу, ма­ютьправо на отримання безоплатної професійної орі­єнтації,консультації, одержання відповідної інфор­маціїз метою вибору виду діяльності, професії, місцяроботи, режиму праці.

Громадянам, зареєстрованим у Державній службізайнятості як такі, що шукають роботу, протягом семи календарних днів з моменту реєстрації підби­рається «підходящаробота».

Визначення підходящої роботи міститься у статті 7 Закону України «Про зайнятість населення», згідно з якоюдля громадян, що втратилироботу і заробіток (трудовий дохіді. підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікаціїпрацівника і надається втій самій місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який особа мала за попередньою роботою зурахуванням її середньогорівня, що склався в галузі відповідної сфери за минулий місяць. При пропозиції підходя­щої роботи враховується трудовий стажгромадяни­на заспеціальністю, його попередня діяльність, вік, досвід, становище на ринку праці, тривалість періо­ду безробіття.

В свою чергу, для громадян, які впер­ше шукають роботу і не мають професії (спе­ціальності),підходящою вважається робота, яка потребує попередньоїпрофесійної підготовки, або оплачувана робота (включаючироботу тимчасового характеру), яка не потребує професійноїпідготовки, а для громадян, які бажають відновити трудовудіяльність після перерви тривалістю понад шість місяців, — робота за спеціальністю, що потребує по­передньоїперепідготовки чи підвищення кваліфі­кації, а в разінеможливості її надання — інша оп­лачувана робота заспорідненою професією (спеціальністю).

Для громадян, які працювали не за професією(спеціальністю) понад шість місяців, підходящою вважаєтьсяробота, яку вони виконува­ли за останнім місцемроботи, а робота за основною професією (спеціальністю) може бути підходящою за умови попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікаціїз урахуванням потреб ринку праці у цій професії (спеціальності).

У разі неможливості на­дання громадяниновіроботи за професією (спеціаль­ністю) протягом шестимісяців безробіття підходя­щою вважається робота, якапотребує зміну професії (спеціальності) з урахуваннямздібностей, здоров'я громадянина і колишньогодосвіду, доступ­них длянього видів навчання та потреб ринку праці у цій професії (спеціальності). При зміні громадяна­ми професії (спеціальності) за направленнямдер­жавної службизайнятості підходящою вважається робота як за новою, так і за попередньою професією (спеціальністю) за останнім місцемроботи. Закон та­кожпередбачає право місцевих Рад народних депу­татів встановлювати транспортну доступність та інші критерії підходящої роботи, якіпосилюють со­ціальнийзахист населення.

Громадяни, зареєстровані у Державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, зобов'язані сприятисвоєму працевлаштуванню, виконувати всі рекомендації центрузайнятості, відвідувати центр зайнятості у строки,встановлені працівником цієї служби. Процеспрацевлаштування громадян за сприяння Державної службизайнятості після їх реєстрації як таких, що шукають роботу,та пошуку для них «підходящої роботи» продовжується через наданнягромадянину направлення на роботу, на підставі якого він тароботадавець укладають трудо­вий договір.[5]

У випадку необхідності, а саме у разі:неможливості підібрати підходящу ро­боту через відсутність у громадянинанеобхідної професійної кваліфікації; необхідності змінитиква­ліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, яка відпо­відає професійним навикам громадянина; втрати здатностівиконання роботи за попередньою про­фесією; пошуку роботи впершеі відсутності про­фесії (спеціальності) — особам, щозареєстровані в Державній службі зайнятості як такі, щошукають роботу, забезпечується надання професійноїпідго­товки, підвищення кваліфікації і перепідготовка осіб.

Виходячи із принципу свободи праці,правовідносини зі службою працевлаштування завжди можутьбути при­пинені за ініціативою громадянина. Він можевідмови­тись від послуг по працевлаштуванню як доотримання направлення на роботу, так і після нього.

Направлення на роботу є рекомендацією для власника або уповнова­женого ним органу прийнятигромадянина на роботу, за винятком випадків направлення на роботу в межах вста­новленихквот, згідно укладених контрактів випускників вузів, коли воно зобов'язує роботодавця прий­няти громадянина на роботу. Томувласник або уповно­важенийним орган теж може відмовити у працевлашту­ванні направленого громадянина, наприклад, на підставі його невідповідності за професійнимиякостями чи за станомздоров'я роботі, вказаній в направленні.

Процес працевлаштування закінчуєтьсяукладенням трудового договору громадянина з власникомабо упов­новаженим ним органом. Процеспрацевлаштування не обмежується конкретни­мистроками. Працевлаштування триває до того часу, покигромадянин не буде влаштований на роботу або навчання.

З обліку в службі зайнятості можуть бути зняті тільки ті громадяни, які в період підшукання їм підходя­щої роботивідмовились від двох пропозицій. Протягом шестинаступних місяців (для громадян, які користують­ся пільгами щодопрацевлаштування, — протягом трьох місяців) їм надаються лишеконсультаційні послуги. Після закінчення цього строку такігромадяни можуть повтор­но зареєструватись у службізайнятості як такі, що шука­ють роботу.

Місцеві державні адміністрації, виконавчікомітети відпо­відних рад за участю державної службизайнятості для забезпе­чення тимчасової зайнятості населенняорганізують проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствахкомунальної власності і за договорами на іншихпідприємствах.

Громадські роботи —це загальнодоступні види тимчасової трудової діяльностібезробітних або частково незайнятих грома­дян,що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.Вони організуються з метою

тимчасової роботи гро­мадян,які втратили роботу і заробіток, в першу чергу безробіт­них,а також юнаків до призову їх в Збройні Сили, учнівської молодіу вільний від навчання час; забезпечення роботою осіб передпенсійного віку,інвалідів, які втратили професійну і тери­торіальну мобільність; трудовоїреабілітації громадян, які мали значну перерву в професійнійдіяльності у зв'язку із тривалою хворобою, вихованням дітей,доглядом за непрацездатними чле­нами сім'ї тощо. Порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт регулюється Положенням,затвердженим постановою Ка­бінетуМіністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578.

Оплачува­нігромадські роботи повинні мати суспільно корисну спрямо­ваністьі сприяти соціальному розвитку регіону.

До видів робіт, які можуть застосовуватися під часорганіза­ції оплачуваних громадських робіт, належатьблагоустрій та озеленення територій населених пунктів, зонвідпочинку і туриз­му; підсобні та ремонтні роботи набудівництві житла, об'єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів,спортивних майданчиків, закладів культури іохорони здоров'я будинків для осіб похилого віку та інвалідів ); будівництво шляхів, водопровідних, каналізаційних,газових, залізничних, портовихта інших господарських споруд; землевпорядні та ме­ліоративні роботи; виконаннясільськогосподарських робіт (під час весняно-польових робіт, збирання врожаю, сінокосіння); окремі види робіт на овочевих базах;виконання вантажно-роз­вантажувальнихробіт на залізницях; догляд за особами похило­го віку та інвалідами, а також догляд за хворими взакладах охоро­низдоров'я; збирання та заготівля лікарських рослин і ягід; інші доступні види трудової діяльності.

Для організації оплачуваних громадських робітможна вико­ристовувати на договірній основі тимчасову роботу на підпри­ємстві на строк до двох місяців. Не можуть використовуватися під громадські роботи вакантні робочі місця.

Оплачувані громадські роботи є підходящоюроботою для осіб, які вперше шукають роботу і не маютьпрофесії (спеціальності).

Для проведення оплачуваних громадських робіт місцеві дер­жавні адміністрації, виконавчі органи відповіднихрад створю­ють на підвідомчихпідприємствах за рахунок коштів місцевого бюджету спеціальні додатковіробочі місця, в тому числі з гнуч­кимиформами зайнятості, а також вивчають умови та порядок створення таких робочих місць на іншихпідприємствах, незалеж­но від формвласності і господарювання.

Місцеві органи виконавчої влади приймаютьрішення про організацуо оплачуваних громадських робіт на підприємствахкомунальної власності, визначають види оплачуваних громад­ських робіт та їх обсягиі доводять їх до підприємств. Відповідно доприйнятого рішення центри зайнятості укладають договори з підприємствами комунальної власності.

Центри зайнятості безпосередньо можутьукладати договори про організацію оплачуваних громадських робіт з підприємствами усіх форм власності. На підставі укладених договорів держав­ною службою зайнятості здійснюється направлення громадян на оплачувані громадські роботи.

З громадянами, які бажають брати участь в оплачуваних гро­мадськихроботах, підприємства укладають строкові трудові до­говори з правом їх продовження за погодженням сторін до вирі­шення питання про їх працевлаштування на підходящуроботу.

Громадянам, зайнятим на оплачуваних громадських роботах, тривалість робочого часу встановлюється відповіднодо законо­давства про працю України. Прицьому до оплачуваного робо­чого часугромадянина, зайнятого на оплачуваних громадських роботах, додається 2 годинина тиждень, призначені для пошуку підходящоїроботи та відвідування центру зайнятості.

Служба зайнятості, підприємство, робітникможуть розірва­ти договір у разі, коли однією з сторін невиконуються встанов­лені договором умови.

Фінансування оплачуваних громадських робітпроводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів державного фонду сприяння зайнятості населення та коштівпідприємств, для яких ці роботи виконуються.

Оплата праці осіб, зайнятих на оплачуванихгромадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу і не може бути меншою мінімального розміру заробітної плати, встанов­леноїзаконодавством. За умови якісного виконання норм праці підприємства можутьвстановлювати відповідні доплати до за­робітноїплати.

Також організовуються сезонні робіти. Сезоннимивважаються роботи, які через природ­ні ікліматичні умови виконуються не весь рік, а протягом пев­ного періоду (сезону), але не більше 6 місяців.

Сезонні роботи організуються підприємствами засприянням державної служби зайнятості і місцевихорганів виконавчої вла­ди для підвищення ефективності виробництватрудонедостатніх регіонів та прискорення їх економічногорозвитку. Направлення робітників на сезонні роботипроводиться центрами зайнятості за прямими договорами зпідприємствами усіх форм власності, які потребуютьдодаткової робочої сили, і здійснюється надобровільних засадах.

Переважне право на участьу сезонних роботах мають громадяни, зареєстровані у дер­жавнійслужбі зайнятості як безробітні. При направленні на під­приємство заповнюєтьсякартка персонального обліку громадян, які звернулися додержавної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні на сезонні роботи.Не допускається направ­лення на сезонні роботи громадян, якіпідлягають призову на військову службу у період виконаннясезонних робіт, крім тих, які мають відстрочку.

Оплата праці осіб, зайнятих на сезоннихроботах, здійснюється на основі трудових договорів за фактично виконану роботу згід­но з нормами, розцінками, тарифними ставками, якідіють на підприємстві .

Громадяни, зареєстровані у державній службізайнятості як такі, що шукають роботу, і безробітні, які виявили бажання пра­цювати на сезонних роботах, знімаються з обліку. Вкартці персонального обліку робиться запис про працевлаштування на се­зонну роботу, зазначаються номер договору міжцентром зайня­тості і підприємствомта дата початку роботи.

Після закінчення строку дії договору громадяни маютьправо наперереєстрацію в державній службі зайнятості за місцем по­стійного проживання. [6]

Поряд з правами і державними гарантіями попрацевлаштуванню, матеріаль­ної і соціальної підтримкигромадян в період безробіття законодавство Українипередбачає для них певні обо­в'язки, а також встановлюєвідповідальність за їх неви­конання.

Перш за все, громадяни повинні сприятисвоєму пра­цевлаштуванню відповідно до рекомендаційслужби зай­нятості. Вони повинні періодично з'являтисьв органи служби зайнятості для перереєстрації іповідомляти про влаштування на тимчасову, сезонну чи постійнуроботу в період одержання допомоги по безробіттю.

Відповідальність за невиконання обов'язківпередбачає:

— припинення виплати допомоги по безробіттю у разі її одержання обманним шляхом і зняття з обліку в службі зайнятості;

— припиненнявиплати допомоги по безробіттю на строк до 3-х місяців увипадку:

 а)      приховуваннявід служби зайнятості відомостей про влаштуванняна тимчасову роботу в період одержання цієїдопомоги;

 б)      порушення безробітним умов його реєстрації та пе­ререєстраціїяк безробітного;

 в)      відмовивід 2-х пропозицій підходящої роботи;

 г)      відмови від роботи за спеціальністю, набутоюпісля перенавчання за направленнямслужби зайнятості;

 д)      припинення навчання у навчальному закладі підви­щення кваліфікації та перепідготовки без поважнихпри­чин.

Громадяни мають право оскаржити дії працівників дер­жавної служби зайнятості до відповідного вищестоящого за підпорядкуванням органу цієї служби або до суду в порядку, встановленому законодавством.


V.Державні гарантії працевлаштуваннянаселення

 

 Державні гарантіїпрацевлаштування населення закріплені в статтях 4 і 5 Закону України “Про зайнятість населення “. Основні державні гарантіїмістяться в статті 4 цього закону, в ній говориться, що держава гарантує працездатному населенню у працездатному віці в Україні:

 а) добровільність праці, вибір або зміну професії та виду діяльності

б) захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи;

в) безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і

працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної

підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, всіма доступними засобами, включаючи професійну орієнтацію і перепідготовку;

г) компенсацію матеріальних витрат у зв'язку з направленням на

роботу в іншу місцевість;

д) виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу на підприємствах, в установах і організаціях, у випадках і на умовах, передбачених чинним законодавством;

е) безплатне навчання безробітних нових професій,

перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби

зайнятості з виплатою матеріальної допомоги;

 є) виплату безробітним в установленому порядку допомоги по

безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги

членам сім'ї, які перебувають на їх утриманні, та інших видів допомоги;

 ж) включення періоду перепідготовки та навчання нових професій,

участі в оплачуваних громадських роботах, одержання допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги по безробіттю до стажу роботи,

а також до безперервного трудового стажу;

 з) надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам — випускникам державних навчальних закладів держави, раніше заявлених підприємствами, установами, організаціями.

КрімЗакону України “Про зайнятість населення “, гарантії забезпечення права громдянна працю закріплені в статті 5-1 Кодексу законів про працю, дер­жава гарантує працездатнимгромадянам, які постійно прожи­вають натериторії України, вільний вибір виду діяльності: без­платне сприяння державними службами зайнятості у підборі під­ходящої роботи і працевлаштуванні відповідно допокликання, здібностей, професійноїпідготовки, освіти з урахуванням суспільних потреб; надання підприємствамивідповідно до їх попередньо поданихзаявок роботи за фахом випускникам дер­жавних вищих навчальних закладів;безплатне навчання безро­бітних новимпрофесіям, перепідготовку з виплатою стипендій; компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншумісцевість; право­вий захист віднеобгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

ЗакономУкраїни “Про зайнятість населення “ встановлені також і додатковігарантії працевлаштування для окремих категорій населення. Йдеться пропрацездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захистуі не здатні на рівних конкурувати на ринку праці .

Доних належать:

1.    жінки,які мають дітей віком до 6 років ;

2.    одинокіматері, які мають дітей віком до 14 років або дітей – інвалідів;

3.    молодь,яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах,професійно-технічних закладах освіти, звільнилися зі строкової військової абоальтернативної ( невійськової ) служби та якій надається перше робоче місце,діти ( сироти ), які залишились без батьківського піклування, а також особи,яким виповнилось 15 років і які за згодою одного з батьків чи особи, що їхзаміняє, можуть як виняток прийматись на роботу особи передпенсійного віку (чоловіки з досягненням 58 років, жінки – 53 років);

4.    особи,звільнені після відбуття покарання чи примусового лікування ;

5.    інвалідам, які недосягли пенсійного віку.

З метою працевлаштування цих категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості бронюють та встановлюють квоти робочих місць на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, з чисельністю понад 20 чоловік до 5 % загальної чисельності робочих місць за робітничими професіями, у тому числі з гнучкими формами зайнятості.

 Згідноз п. 1 Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях іустановах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребуютьсоціального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від27 квітня 1998 р. № 578 , броня – це кількість робочих місць дляобов’язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту; квотаробочих місць – це закріплена норма робочих місць, в тому числі з гнучкимиформами зайнятості, у відсотках до кількості робочих місць для обов’язковогопрацевлаштування громадян, які потребують соціального захисту.

Умежах броні місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних радвстановлюють підприємствам квоту робочих місць для працевлаштування громадян,які потребують соціального захисту. Квота робочих місць встановлюєтьсястосовно кожної категорії громадян, які потребують соціального захисту.

 Квоти зменшутьсяабо взагалі не встановлюються лише у разі скороченнячисельності або штату працівників підприємств, установ і організаційу розмірі, що пе­ревищує встановлену квоту.

У разі відмови у прийомі на роботу громадян із числа категорій, (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), у межах встановленої броні з підприємств, установ та організацій державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту.

Крім Закону України «Про зайнятість населен­ня», деякі законодавчі акти України встановлюють і додаткові гарантіїщодо працевлаштування окремих верств населення, наприкладстатті 19, 20 Закону України «Про основи соціальноїзахищеності інвалідів в Україні»<sup/>встановлюютьтакож додаткові гарантії в Україні для інвалідів.

Згідно зі вказаним Законом для підприємств, установ і організацій незалежно від форми власностіі господарювання в Україні встановлюється нормативробочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів урозмірі 4 % від загальної чисельності працюючих, а якщопра­цює від 15 до 25 чоловік — у кількості одного робо­чого місця. Зазначені робочі місця інвалідів повинні відповідати вимогам Положення про робоче місце інвалідаі про порядок працевлаштування інвалідів, затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 3 травня 1995 року№ 314.

Підприємства, установи й організації незалежно від форми власності і господарювання, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж установ­лено нормативом, передбаченим частиною першою статті 19 цього Закону, повинні щороку сплачувати відповідним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визна­чається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві (в об'єднанні), в уста­нові, організації за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Висновок

Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що система працевлаштування в Україні пройшла етап свогостановлення в умовах ринку і на сучасному етапі потребує подальшоговдосконалення. Вдоскона­лення системипрацевлаштування вимагає, в першу чергу,вдосконалення його правового регулювання, включаючи необхідність прийняття Верховною Ра­дою України нового Трудового кодексу України, нової редакції Закону України «Про зайнятість на­селення», оновлення відповідних підзаконних норма­тивних актів з питань працевлаштування та приве­дення в цілому законодавства України з питання працевлаштування у відповідність з міжнародно-правовими актами. Вирішення зазначеного питання в умовах стабілізації та поступового ростуекономіки України, поряд із проведенням відповідних організа­ційних заходів,допоможе ефективніше вирішувати в Україніпроблему зайнятості та працевлаштування населення.


Література

 

1. Конституція України: Прийнята нап’ятій сесії Верховної Ради України 28червня 1998 р. – К.: Преса України, 1997 р.- 80 с.

2. Кодекс законів про працю України:Чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 15 серпня 2005 р.– К.:вид.Паливода А.В.,2005.- 112 с.

3. Науково-практичний коментар дозаконодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань .-К.: видавництво А.С.К. 2003. – 1024 с.

4. Закон України “Про зайнятість населення “ від 1 березня 1991 року

5. Гирич О.Г. – Трудове право: Курслекцій .- К.: ТП Пресс, 2003. – 208 с.

6. Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І. –Трудове право україни: Підручник ,2-ге видання ,- К.: Т-во “ Знання “, КОО, 2001. — 564 с.

7. Прокопенко В.І. – Трудове правоУкраїни: Підручник. видання третє. – Х.: Консум, 2002. – 528 с.

8. Трудове право України: Академ.курс: Підручник \ А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана; За ред. Н.М.Хуторян .- К.: вид. А.С.К., 2004. – 608 с.

9. Трудове право України: за ред.П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн “  ВидавничийДім “ Ін Юре “, 2004. – 536 с.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву