Реферат: Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

Міністерство  освіти УкраїниКіровоградський державний  технічний  університет

<img src="/cache/referats/5649/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1168">


                                                                                    

                                                                        Факультет  економіки

                                                                          Допущена  до  захисту_______

                                                                         __________________________

                                                                           Завідуючий  кафедрою

                                                                         “ Фінанси  та  планування ”

                                                                        __________________________

                                                                                            ( підпис )

                                                                        д. е. н., проф.

                                                                        Плаксов  Віктор  Антонович

                                                                        “____” _____________  1999 р.

ДИПЛОМНА   РОБОТА

на  тему:

                  Проблеми  формування і  виконання

                               місцевих  бюджетів

                                                               Виконавець :   студент

                                                               групи  ФК – 94 – 2

                                                               Подплєтній Валерій Володимирович

                                                               здав   “___” ___________ 1999 р.

                                                                _____________________________

                                                                                                                           ( підпис )   

                                                               Науковий  керівник:

                                                               к. е. н.,  доцент

                                                                              Пальчевич  Галина Тадеївна

                                 

Кіровоград — 1999<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

Кіровоградський  державний                                                  Затверджую

технічний  університет

Факультет  економіки                                                   _______________________

Кафедра  “ Фінанси та  планування ”                            (підпис,  прізвище, ім’я, по батькові)

Спеціальність  7.050104                                                “___” ____________1999 р.

ЗАВДАННЯ

на  виконання дипломної  роботи

студенту  ПодплєтньомуВалерію Володимировичу

            Факультет  економіки                                          група  ФК-94-2

1.<span Times New Roman"">     

Тема  дипломної  роботи:Проблемиформування і виконання місцевих бюджетів

     затверджена  наказом по  університету  № 295-02 від  “ 25 ” грудня  1998 р.

2.<span Times New Roman"">     

Термін  здачі роботи:

керівникові    “ 25 ”  травня 1999  р.

рецензенту     “ 21 ”  травня  1999 р.

3.<span Times New Roman"">     

                

Назва  розділів  дипломної  роботи

Строки  виконання

1.<span Times New Roman"">     

Сутність та необхідність місцевих

Бюджетів

01.02.99 р.

2.<span Times New Roman"">     

Аналіз формування і виконання місцевих

бюджетів на прикладі бюджету Новгород-

ківського району

22.02.99 р.

3.<span Times New Roman"">     

Пропозиції  щодо  вдосконалення процесу

формування і виконання місцевих бюджетів

22.03.99 р.

4.<span Times New Roman"">     

Перелік  графічного матеріалу ( таблиці,  рисунки):  Таблиць  — 17, рисунків – 5.

5. Консультації з роботи

Розділ

Консультант

Дата, підпис

завдання видав

завдання прийняв

Перший розділ

доц. Пальчевич Г.Т.

Другий розділ

Тимченнко Н.Д., нач. бюджетної інс-пекції райфінвідділу

Третій розділ

доц. Пальчевич Г.Т.

6. Дата видачі  завдання:   25  грудня 1998  року

                                   

                                                                                        ________________________

                                                                                                             ( підпис  керівника)

7.<span Times New Roman"">     

Завдання  прийнято до  виконання :  28 грудня  1998 року

 

                                                                                _______________________

                                                                                                            ( підпис  студента )

ЗМІСТ

стор.

     Вступ ………………………………………………………………………4   

1.<span Times New Roman"">    

Сутність та необхідністьмісцевих бюджетів          …………………………..6

1.1<span Times New Roman"">                       

    Економічний зміст і структура місцевихбюджетів………………6

1.2<span Times New Roman"">                       

  Роль та значення місцевих бюджетів усоціально-економічному

       розвитку території…………………………………………………..19

1.3<span Times New Roman"">                       

    Зарубіжний досвід формування місцевихбюджетів……………25

2.<span Times New Roman"">    

Аналіз формування і виконаннямісцевих бюджетів на прикладі

 бюджету Новгородківскогорайону…………………………………...40

2.1<span Times New Roman""> 

  Характеристикасоціально-економічного стану

        Новгородківского району………………………………………..40

2.2<span Times New Roman""> 

  Оцінка процесу складання, розгляду,затвердження та

        виконання місцевих бюджетів…………………………………..43

2.3<span Times New Roman"">                       

    Аналіз формування доходів  зведеного бюджету

              Новгородківського району ………………………………………51

2.4<span Times New Roman""> 

 Аналіз основних напрямків витрачання коштів змісцевого

Бюджету ……………………………………………………………60

2.5<span Times New Roman""> 

    Аналіз виконання місцевогобюджету…………………………69

3.<span Times New Roman"">    

Пропозиції щодо вдосконаленняпроцесу формування і

     виконання місцевих бюджетів ………………………………………...76

3.1<span Times New Roman"">                  

 Проблеми та напрямки зміцнення фінансової базиорганів

      місцевогосамоврядування………………………………………..76

3.2<span Times New Roman"">                  

 Удосконалення системи фінансового вирівнювання

 територій …………………………………………………………..87

     

      Висновки ……………………………………………………………….96

     Список літератури ……………………………………………………100   

      Додатки………………………………………………………………..103

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
ВСТУП

Сьогодніпитання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, аджефінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності тажиттєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухваленнярішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їйтериторії; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченнюсуспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади змісцевими потребами і уподобаннями.

Алереалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно-територіальногоутворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органувлади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання безвтручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти соїмфінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою ісоціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володітивідносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковимиплатежами, що надходять до відповідного бюджету.

Тому самемісцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевогосамоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави.Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвиткутериторії, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладівосвіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; такожфінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуваннюнаселених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальнийзахист та соціальне населення.

На жаль,в цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізмцентралізованого регулювання вищестоящими органами доходів місцевих бюджетів.Це позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності, на довгі рокизакріплює залежність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери відможливостей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, щознаходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл.

Такимчином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвогомеханізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чіткерозмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатківкожного виду бюджету, і що саме головне – доходів між різними ланками бюджетноїсистеми. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетнихвідносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісновзаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим безврахування двох  інших.

Ці таінші питання, пов’язані з фінансовою самостійністю місцевих органів влади не єновими. Проте багато з них чекають на своє практичне вирішення.

Саме цяобставина і зумовила потребу у вивчені процесу формування і виконання місцевихбюджетів, ролі планування в процесі використання коштів та етапів проходженнябюджетного процесу на місцевому рівні.

Тому,зважаючи на складність та неоднозначність проблеми, що досліджується, існуютьпитання, які потребують поглибленого вивчення, а саме:

-<span Times New Roman""> 

складаннямісцевих бюджетів в сучасних умовах;

-<span Times New Roman""> 

питаннярозмежування доходів і видатків між державним та місцевими бюджетами;

-<span Times New Roman""> 

проблемигоризонтального фінансового вирівнювання.

Актуальністьпроблеми місцевих бюджетів і зумовила вибір теми.

Метоюроботи є вивчення механізму функціонування і виконання місцевих бюджетів тарозробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення.

Длядосягнення цієї мети автор ставить слідуючі завдання:

-<span Times New Roman""> 

дослідженняекономічного змісту місцевих бюджетів та їх ролі  у соціально-економічних процесах;

-<span Times New Roman""> 

розглядпроцесу складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів;

-<span Times New Roman""> 

критичневивчення зарубіжного досвіду у вирішенні проблем місцевих бюджетів;

-<span Times New Roman""> 

дослідженняпроблем формування і використання місцевих бюджетів;

-<span Times New Roman""> 

розробкапропозицій щодо вдосконалення існуючого механізму функціонування місцевихбюджетів.

Предметомдипломної роботи є теоретичні та практичні аспекти формування та виконаннямісцевих бюджетів.

Об’єктдослідження – бюджет Новгородківського району і в розрізі йоготериторіального-адміністративних одиниць.

Теоретично-методологічнуоснову написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, щостосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів (Закони України:“Про бюджетну систему України”, “Про місцеве самоврядування”, “Про Державнийбюджет на 1997 рік”, “Про Державний бюджет на 1998 рік” та ін.), інформаційну –дані Новгородківського районного фінансового відділу, праці О.Д. Василика, К.В.Павлюк, І.В. Сало, І.І. Д’яконова, М.І. Деркача, Я.П. Городєєвої та іншихвчених-економістів, матеріали періодичного друку, інші джерела інформації.

Логіка таметодологія дослідження обумовили структуру роботи, яка складається з трьохрозділів, вступу та висновків, включаючи додатки та перелік використаноїлітератури.

1.<span Times New Roman"">   

Сутність та необхідністьмісцевих бюджетів

1.1<span Times New Roman""> 

Економічний зміст і структурамісцевих бюджетівПровідне місце в системірегулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовищадля швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічноїрівноваги в економіці належить бюджету. Він є невід’ємною частиною ринковихвідносин і одночасно важливим інструментом реалізації державної політики.

Бюджетяк одна  з ланок фінансової системивідображає виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу,опосередковує рух грошової маси.

БюджетУкраїни має досить тривалу історію становлення і розвитку. Вона бере свійпочаток у XVI ст., коли запорозьке козацтво набуло самостійної державності,мало дипломатичні відносини з рядом країн Європи.

Післявозз’єднання України з Росією ще майже півстоліття Україна зберігала всіатрибути державності, в тому числі самостійність фінансового господарства. Напочатку 20-х років XVII ст. уряд царської Росії почав стягувати значні сумивидатків у своє розпорядження. Можна вважати, що з цього часу настав період,який тривав 280 років, коли Україна стала колонією, змушеною вносити на потребиметрополії більше, ніж четверту частину свого національного доходу.

Бувперіод, коли робились спроби створити власну бюджетну системи(1918-1922 рр.).Спочатку Українська Центральна Рада протягом 14 місяців свого існування, апотім більшовицький уряд спробували оволодіти бюджетним процесом, але ці спробиз різних причин не мали успіху. Про повну державну незалежність, а водночас, іпро власний бюджет ні ті, ні інші питання не ставили.

Вумовах існування Радянського Союзу державний бюджет України виконувавпідпорядковану роль у розподільчих процесах. Він був інструментом перерозподілуресурсів між галузями республіканського господарства і різними соціальнимигрупами населення на території України, а також між територіями всереденіреспубліки. Як незалежна держава Україна склала проект державного бюджет тількина 1992 рік.

Бюджетуналежить важлива роль у фінансовій системі держави. Через бюджет здійснюєтьсяфінансування заходів економічного і соціального розвитку, що маютьзагальнодержавне значення, а також стосуються міждержавних відносин. За йогодопомогою  перерозподіляється частинафінансових ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями України зметою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальнихгарантій населенню. Бюджет є важливим інструментом держави, через якийзабезпечується контроль за станом виробництва в цілому.

Бюджетє складною економічною категорією, оскільки являє собою систему економічнихвідносин, які складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу івикористання централізованого грошового фонду країни, призначеного длязадоволення суспільних потреб.

Цівідносини мають слідуючу структуру:

-<span Times New Roman"">        

між державою і підприємствами впроцесі мобілізації доходів, накопичень і фінансування з бюджету;

-<span Times New Roman"">        

між державою і населенням впроцесі розподілу і перерозподілу національного доходу;

-<span Times New Roman"">        

між ланками бюджетної системипри бюджетному регулюванні.

 Дослідження і аналіз структури зазначенихвідносин дає змогу зрозуміти економічний зміст бюджету, глибше виявити йогороль у розподільчих процесах.

Бюджетнівідносини, що відображають зміст державного бюджету, функціонують у визначенихформах – суспільних і організаційних. І саме завдяки організаційним формам стаєможливим використання бюджету, як інструменту управління економікою.

Так,організаційними формами функціонування бюджетних відносин є конкретні видибюджетів (державний бюджет, бюджет Автономної Республіки (АР) Крим і місцевібюджети). Втілюючи внутрішньобюджетні відносини в зазначених формах, державаорганізовує бюджетні взаємовідносини по централізації бюджетних ресурсів врозпорядження органів влади, які наділені правом представляти інтереси державиі від її імені здійснювати певні функції.

Задопомогою організаційних форм держава “вибудовує” внутрішньобюджетні відносинистосовно форм державного і адміністративно-територіальнгого устрою. Сформованібюджетні взаємовідносини одержують матеріально-речове втілення у відповіднихфондах грошових коштів, створюваних у розпорядженні органів державноїструктури. Впливаючи на процеси формоутворення бюджетних відносин (шляхом змінипринципів, методів, способів формування доходів і видатків, їх регулювання іт.п.), держава коректує встановлені бюджетні взаємовідносини, регулює каналипроходження бюджетних потоків, уточнює пропорції розподілу централізованихресурсів і забезпечує управління внутрішньобюджетними відносинами, а черезбюджетні відносини – економічними процесами.

Такимчином, завдяки організаційним формам внутрішньобюджетних відносин стає можливимвикористання бюджету для забезпечення міжтериторіального розподілу суспільногопродукту, регулювання народногосподарських пропорцій, управління економічнимипроцесами на макро- і мікрорівні.

Стосовновизначення поняття “місцеві бюджети” в економічній літературі немає єдиноїточки зору.

В першіроки організації бюджетної системи місцеві бюджети розглядались як сукупністьзавдань, доручених місцевим органам, і сукупність коштів, котрими вониволодіють для їх задоволення.

В Положенніпро фінанси 1926 р. дається таке трактування: “Місцеві фінанси складаютьчастину єдиної системи фінансів СРСР і знаходяться в безпосередньому віданнімісцевих Рад та їх виконавчих комітетів”. Аналогічне визначення поняття“місцеві фінанси” дає професор В.Н. Твердохлібов [50, С.122].

Н.А.Ширкевич  так визначає сутність місцевихбюджетів: “Це частина основного річного фінансового плану країни – державногобюджету, крім того, місцеві бюджети утворюють централізований фонд грошовихкоштів місцевих Рад, котрим вони розпоряджаються з метою здійснення заходів,які щорічно передбачаються планом економічного і соціального розвитку” [50,с.123]

Деяківчені за основу визначення місцевих бюджетів приймають територіальний принцип,розгладаючи їх як бюджети окремих адміністративно-територіальних одиниць. Рядекономістів характеризують місцеві бюджети як економічні відносини. Наприклад,І.Н. Ходорович характеризує місцеві бюджети як “сукупність економічнихвідносин, що забезпечують фінансову базу місцевих Рад щодо розвитку і утриманняголовним чином галузей господарства, які безпесередньо спеціалізуються напідвищенні доброту населення” [50, с.118]. А Н.В. Васил’єва визначає місцевібюджети як “обумовлену адміністративно-територіальним поділом і бюджетним устроємчастину економічних відносин у суспільстві, пов’язаних з формуванням,розподілом і використанням фондів грошових коштів, призначених для задоволеннясуспільних потреб”. [10, С.16].

Усенаведене вище свідчить про різні підходи до трактування поняття місцевихбюджетів, що, в свою чергу, позначається на визначенні ролі  місцевих бюджетів у фінансовій системідержави.

Розглядрізних поглядів щодо визначення поняття “місцевих бюджетів” дозволяєохарактеризувати їх як сукупність економічних відносин, які сприяютьтериторіальному перерозподілу національного доходу країни та забезпечуютьстворення фінансової бази місцевих Рад.

Надумку автора, при дослідженні проблеми місцевих бюджетів, їх необхіднорохглядати у двох аспектах. По-перше, як організаційну форму мобілізаціїчастини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування.По-друге, як систему фінансових відносин, що складаються між місцевими тадержавним бюджетами, а також усередені сукупності місцевих бюджетів.

Якорганізаційна форма мобілізації доходів і здійснення витрат місцевими органамисамоврядування, місцеві бюджети – це балансові розрахунки, які відповідаютьвимогам складання балансів, тобто вони мають доходну й витратну частини, в їхоснові покладено принципи забалансування тощо. Тому можна стверджувати, щомісцеві бюджети – це балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються йвитрачаються на відповідній території.

Водночасмісцеві бюджети слід розглядати як важливу фінансову категорію, основу якоїстановить система фінансових відносин, а саме: відносини між місцевимибюджетами і господарськими структурами, що функціонують на даній території;відносини між бюджетами і населенням даної території, що складаються примобілізації й витраченні коштів місцевих бюджетів; відносини між місцевимибюджетами різних рівнів щодо перерозподілу фінансових ресурсів; відносини міжмісцевими бюджетами і державним бюджетом.

Місцевібюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальнимфактором регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплюєекономічну самостійність місцевих органів самоврядування, що передбаченоКонституцією та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від27.05.97р., активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуруна підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти івикористовувати резерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все церозширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потребнаселення.

Місцевібюджети є основним каналом доведення до населення кінцевих результатівсуспільного виробництва, що спрямовуються на суспільне споживання. Черезмісцеві бюджети  суспільні фондиспоживання розподіляються в територіальному і соціальному розрізах. Разом з іншимиланками бюджетної системи місцеві бюджети є одним з головних інструментівреалізації на практиці програми економічного і соціального розвитку якрегіонів, так і країни в цілому.

Важливимпри розкритті економічної сутності бюджету є розгляд його функцій:розподільчої, контрольної, функції по забезпеченню існування держави.

Прояврозподільчої функції зумовлений тим, що у відносини з бюджетом вступають майжевсі учасники суспільного виробництва. Основним об’єктом бюджетного розподілу іперерозподілу є чистий дохід, що створюється в суспільстві. Через розподільчуфункцію бюджету відбувається зосередження грошових коштів в руках держави і їхподальше використання з метою задоволення суспільних потреб. Розподіл іперерозподіл грошових коштів відбувається між окремими галузями і сферамидіяльності, між окремими групами населення. В результаті розподілу іперерозподілу здійснюється формування основних фондів грошових ресурсів –державного і місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, фондівзайнятості та ін.

Важливимпитанням посилення ролі бюджету в розподільчих процесах є досягненняоптимального співвідношення між різними ланками бюджетної системи. Іззагальнодержавного бюджету фінансується понад 61,1 відс. усіх витрат.Спостерігається тенденція до збільшення частки місцевих бюджетів у фінансуваннібюджетних витрат, що може позитивно вилучити на розвиток системи місцевогосамоврядування та на використання бюджетних коштів в цілому.

Контрольнафункція бюджету заключається в тому, що при формуванні доходів фінансовийконтроль здійснюється за правильністю здіймання різних видів податків,мобілізацією інших джерел доходів, дотриманням встановлених пропорцій між ними,визначенням податкової бази. При витрачанні бюджетних коштів контролюєтьсяефективність їх використання за цільовим призначенням. Фінансовий контрольздійснюється за виробництвом, розподілом і споживанням сукупного суспільногопродукту і національного доходу.

Функціябюджету по забезпеченню існування держави ставить своєю ціллю створенняматеріально-фінансової бази функціонування держави, утримання апаратууправління країною, законодавчої, виконавчої влади, правоохоронних органів.

Економічнасутність місцевих бюджетів проявляється в їх призначенні, а саме:

-<span Times New Roman"">        

формування грошових фондів, якіє фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади;

-<span Times New Roman"">        

розподіл і використання цихфондів між галузями народного господарства;

-<span Times New Roman"">        

контроль зафінансово-господарською діяльністю підприємств та організацій, підвідомчих циморганам влади.

Якекономічна категорія, місцеві бюджети відображають обумовлену адміністративнимподілом і бюджетним устроєм держави сферу економічних відносин суспільства,пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням централізованих грошовихкоштів, що знаходяться у розпорядженні місцевих органів влади і призначених длясоціально-економічного розвитку конкретних регіонів країни.

Увідповідності з Законом України “Про бюджетну систему України” від 29.06.95р.бюджетна система нашої держави складається з державного бюджету, бюджету АРКрим та місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів в Україні відносять: бюджетиобластей, міст республіканського підпорядкування, міст обласногопідпорядкування, міст районого підпорядкування, районів (в містах), сільські таселищні бюджети. Структура бюджетної системи України відображена на рис. 1.1

БюджетАР Крим об’єднує республіканський бюджет та бюджети районів і містреспубліканського підпорядкування Криму.

Сукупністьусіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України є зведеним (абоконсолідованим) бюджетом України. Він використовується для аналізу і визначенняекономічного і соціального розвитку України.

<div v:shape="_x0000_s1053"> Консолідований державний бюджет


Консолідований державний

<img src="/cache/referats/5649/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1061 _x0000_s1063 _x0000_s1064 _x0000_s1065">


<img src="/cache/referats/5649/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1105"><img src="/cache/referats/5649/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1104"><img src="/cache/referats/5649/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1103"><div v:shape="_x0000_s1101">

Сільські

бюджети

<div v:shape="_x0000_s1099">

Біджети міст

районого підпорядкування

<div v:shape="_x0000_s1098">

Районий

бюджет

<div v:shape="_x0000_s1100">

Селищні

бюджети

<img src="/cache/referats/5649/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1097"><img src="/cache/referats/5649/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1096"><div v:shape="_x0000_s1094">

Міський

бюджет

<div v:shape="_x0000_s1095">

Бюджети

районів

<img src="/cache/referats/5649/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1093"><img src="/cache/referats/5649/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1092"><img src="/cache/referats/5649/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1091"><img src="/cache/referats/5649/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1090"><img src="/cache/referats/5649/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1089"><div v:shape="_x0000_s1087">

Бюджети міст

районого підпорядування

<div v:shape="_x0000_s1086">

Бюджети

районів

<div v:shape="_x0000_s1085">

Обласний

бюджет

<img src="/cache/referats/5649/image012.gif" v:shapes="_x0000_s1084"><img src="/cache/referats/5649/image013.gif" v:shapes="_x0000_s1083"><img src="/cache/referats/5649/image014.gif" v:shapes="_x0000_s1082"><img src="/cache/referats/5649/image015.gif" v:shapes="_x0000_s1081"><div v:shape="_x0000_s1080">

Бюджети районів

<div v:shape="_x0000_s1079">

Міський бюджет

<img src="/cache/referats/5649/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1078"><img src="/cache/referats/5649/image017.gif" v:shapes="_x0000_s1077"><img src="/cache/referats/5649/image017.gif" v:shapes="_x0000_s1076"><img src="/cache/referats/5649/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1075"><img src="/cache/referats/5649/image019.gif" v:shapes="_x0000_s1073"><img src="/cache/referats/5649/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1072"><img src="/cache/referats/5649/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1071"><img src="/cache/referats/5649/image020.gif" v:shapes="_x0000_s1070"><div v:shape="_x0000_s1067">

Бюджети

областей

<div v:shape="_x0000_s1066"> Бюджет міст

республіканського

підпорядковування

(Київ та Севастополь)

<div v:shape="_x0000_s1069"> Місцеві

бюджети

<div v:shape="_x0000_s1068">

Республі-канський

бюджет

<div v:shape="_x0000_s1060">

Бюджет АР Крим

еще рефераты
Еще работы по государственному регулированию, таможне, налогам