Реферат: Економічна безпека Росії

ПЛАН:

I.Економічна безпека Росії: погрози і їхнє відображення

а) елементи економічної безпеки

б) концептуальні підходи

в) функції держави />

г) сучасні погрози:

-    руйнуваннянауково-технічного потенціалу

-    небезпекавтрати продовольчої незалежності

-    рістбезробіття

-    ослабленнятрудової мотивації

-    збільшеннязовнішнього боргу

-    криміналізаціяекономіки

-    проблемимитного контролю

II. Єврота його значення для Росії

-    Карбованецьперед вибором: Долар чи Євро?

-    Євро- що воно обіцяє росіянам.

-    Євро та економічнабезпека Росії

III. Елементи концепції економічної безпеки:

а) збереження і підтримка народногосподарського комплексу

б) підтримка економіки в умовах надзвичайних ситуацій

в) перетворення відносин власності:

-    відносинивласності на додатковий продукт

-    відносинивласності на загальнонародне надбання

IV.Макроаспекти економічної безпеки:

а) оцінка ризику і керуванням ризиком

б) компенсаційні ресурси і компенсаційний потенціал

V. Оцінки,проблеми, заходи забезпечення економічної безпеки:

а) стан економічної безпеки в Росії

б) фінансова стабілізація і економічна безпека

в) валютна безпека країни

VI.Додатки

Основні соціально-економічні показники Росії

           

Найважливішим елементом державноїбезпеки Росії є економічна безпека. Відповідно до Указу Президента РосійськоїФедерації від 29.04.96 р. №608 «Про Державну стратегію економічної безпекиРосійської Федерації (Основних положеннях)» економічна безпека Росії цейстан захищеності економічних інтересів особистості, суспільства і держави відвнутрішніх і зовнішніх погроз, заснована на незалежності, ефективності іконкурентноздатності економіки країни [2]. Об'єктами економічної безпекиРосійської Федерації, відповідно до Указу, є особистість, суспільство, державай основні елементи економічної системи, включаючи систему інституціональнихвідносин. На думку фахівців, стан економічної безпеки може бути досягнуто лишепри такому розвитку економіки, що забезпечило б:

·      захист цивільних прав населення Росії,гідний рівень життя, що гарантує соціальний світ і спокій у суспільстві;

·      ефективне рішення внутрішніх політичних,економічних і соціальних проблем, виходячи з національних інтересів;

·      ефективний вплив на соціально-економічніпроцеси, що відбуваються в різних регіонах Землі, і національні інтереси, щоторкаються, Росії.

Станекономіки, що відповідає вимогам економічної безпеки Російської Федерації,повинен характеризуватися визначеними значеннями деяких параметрів, при якихзабезпечуються прийнятні для більшості населення умови життя, стійкість соціально-економічноїситуації тощо. При переході значень одного чи декількох параметрів(індикаторів) через деякий рубіж (граничне значення) стан економіки країни стаєнебезпечним. У доповіді містяться рекомендації з вибору індикаторів і побудовісистеми моніторингу. Дано класифікацію індикаторів.

Відповіднодо Закону “Про безпеку” під погрозою безпеки розуміється сукупність умов іфакторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості,суспільства і держави. Погрози виникають із протиріч економічних інтересіврізних елементів, взаємодіючих як усередині, так і поза соціально-економічноюсистемою. Вони і визначають зміст і напрямки діяльності по забезпеченнюбезпеки. Слід зазначити, що аналіз проблем економічної безпеки необхіднопроводити, з огляду на взаємозв'язок економічних протиріч, погроз і втрат, дояких може приводити реалізація погроз. У доповіді представлений комплексзасобів моделювання й аналізу структурних взаємозв'язків соціально – економічїхсистем (СЕС) з метою виявлення протиріч і погроз її економічної безпеки.Проведено класифікацію протиріч і погроз по сферах прояву. Реалізована в рамкахапарата моделювання задача прогнозування і стратегічного планування.

Рішеннязадач забезпечення економічної безпеки здійснюється на трьох рівнях:стратегічному, тактовному, оперативному.

1.     Стратегічний рівень забезпеченняекономічної безпеки припускає ліквідацію протиріч, або як мінімум їхнюлокалізацію й ослаблення. Фактично на стратегічному рівні повинні прийматися іреалізовуватися глобальні (з погляду національної економіки), системоутворюючірішення.

2.     Тактичний рівень припускає рішеннязадач, зв'язаних з ліквідацією самих погроз чи запобіганням їхнього впливу наекономічну сферу. На тактовному рівні повинні розроблятися комплекси превентивнихзаходів.

3.     На оперативному рівні економічна безпекузабезпечується шляхом ліквідації наслідків погроз. Результати рішення задач наданому рівні являють собою переважливо комплекси оперативних заходів.

Основнізадачі забезпечення економічної безпеки повинні зважуватися в такий спосіб. Напершому етапі проводитися аналіз предметної області, метою якого є формуваннямоделі, що описує стан і розвиток соціально-економічної системи і зовнішньогосередовища. Розглянута модель задає безліч “фазових” станів, по яких оцінюєтьсязміна стану соціально – економічної системи. Модель системи винна описувати їїмоментальні стани, стан зовнішнього середовища і динаміку зміни стану, а такожзадавати в кожен момент години поточні обмеження на критичні з поглядуекономічної безпеки стани системи. (Наприклад, у виді безлічі “нормальних”станів для шкірного параметра), вихід за які неприйнятний.

Наіншому етапі повинні бути сформовані безлічі показників економічної безпеки(індикаторів) як бази для оцінки і прогнозування стану соціально – економічноїсистеми, розроблені комплекси методів і інструментальних засобів визначенняїхніх значень, а також методи визначення граничних значень показників.

Натретьому етапі повинний здійснюватися безупинний моніторинг соціально –економічної обстановки. Основною метою моніторингу як оперативної системиспостережень за динамікою зміни значень економічних параметрів є визначеннязначень показників економічної безпеки й оцінка їхнього виходу за граничнізначення.

Основоюдля оцінки і розрахунку значень показників і їхнього відхилень повинний бутикомплекс баз даних, що представляє собою істотно інтегроване сховищефактографічних і графічних даних, яку має інтерфейси з інформаційними йекспертними системами, системами моделювання тощо, з використанням програмнихзасобів яких повинне здійснюватися рішення функціональних задач забезпеченняекономічної безпеки на рівні галузі.

Наоснові даних моніторингу і результатів дослідження моделі системи повиннівиявлятися погрози економічної безпеки країни, а також здійснюватисяпрогнозування й оцінка ваги наслідків.

Длязабезпечення економічної безпеки потрібно рішення управлінських задач,спрямованих на дозвіл виявлених протиріч, протидія погрозам, а також зниженняваги наслідків. У вітчизняній науці накопичений визначений досвід розробкиметодичних підходів до рішення подібних задач. Одним з них є специфічнийрізновид сценарного підходу.

Представленняінформації у виді послідовності розгортання подій одержало назву сценарногопідходу до аналізу рішення проблем. Сценарний підхід базується на модельномупредставленні системи, а в силу дискретності виміру оперує зведеннями лише провиділені дискретні її стани. Отже, будь-який прогноз поводження складноїсистеми фактично є прогнозом “деякого сценарію поводження системи”, обумовленийтими передумовами, на які спирається аналіз поводження системи. Під сценаріямив даному випадку маються на увазі однобічні, внутрішньо несуперечливі варіантирішення проблеми, спроби глянути на неї з різних сторін, сформулювати точки зорурізних учасників федеральної і регіональної політики (у якомусь ступені за нихсамих), призначені для взаємної адаптації.

Розглянутийпідхід до рішення задач забезпечення економічної безпеки є ситуаційним і в тойже час об’єктно-орієнтованим методом представлення інформації про обстановку івироблення необхідних дій у ході вивчення поводження об'єкта, що наближаєтьсядо можливостей природної мови. У доповіді зроблена спроба формалізуватипроцедури побудови сценаріїв. Вихідною позицією для формалізації служитьоб'єктно-суб'єктний підхід у сполученні з методологією структурного аналізускладних систем. Для проведення конкретних розрахунків його застосуваннявимагає чіткої математичної формалізації, при цьому можуть бути побудованіекспертні системи, що дозволяють вивчати різні аспекти розвитку ситуацій у СЕСна основі генерації формалізованих сценаріїв їхнього поводження. Такий підхіддо вивчення СЕС називають “сценарним аналізом соціально-економічної системи”,основними елементами якого є формалізовані способи побудови сценаріївповодження системи, опис сценарних просторів і застосування сценарногочислення.

Підставоюдля оцінки протиріч, а також погроз і збитку від їхнього впливу як прийнятнихчи неприйнятних є критерії економічної безпеки, що можуть бути якісними чикількісними. Критерії у свою чергу виражаються показниками економічної безпеки.Таким чином, сутність економічної безпеки реалізується в системі її критеріїв іпоказників.

Передбачається,що для кожної позиції можна і потрібно розробити свій сценарій, що включає:

·      виділення «суб'єкта»(виразника) інтересів, тобто тієї групи, що має можливість виступати від іменіданої позиції;

·      аналіз критеріїв, якими керуєтьсясуб'єкт при формулюванні своїх інтересів, з підрозділом їх на об'єктивні(заданою самою позицією) і суб'єктивні, котрі неминуче присутні в людськійдіяльності;

·      аналіз порівняльної «сили»даної позиції, тобто реальної можливості її суб'єктів відстоювати свої інтересиперед обличчям інших позицій;

·      власне сценарій, тобто спробузмоделювати поводження даного суб'єкта в умовах зіткнення інтересів, його дії йаргументи, можливі поступки, пункти, по яких поступки небажані чи принциповонеможливі в рамках зайнятої позиції, реакцію на компромісні чи пропозиціїнепоступливість інших сторін.

Однимз найважливіших додатків розроблювального напрямку є створення системногоапарата вивчення і керування поводженням складних, у тому числісоціально-економічних систем (СЕС), що поєднує всі сторони зазначеноїпроблематики — від методологічних до практично реалізаційних.

Уцілому, сценарій розвитку об'єкта є необхідною проміжною ланкою між етапамицілезакладення і формуванням конкретних планів робіт.

Наоснові розроблених сценаріїв, що пропонують концепцію і шлях рішення проблемекономічної безпеки, будуються конкретні плани і програми управлінських дій ізаходів. На наступному етапі зважуються традиційні задачі контролю виконанняпланів і аналізу їхньої ефективності.

Проблеми забезпечення економічної безпеки Росії як неодмінної умови їївідродження залучають до себе все быльш пильну увагу політичних діячів, вчених,самих широких шарів населення. Така увага аж ніяк не випадкова. Масштаби погрозі навіть реальна втрата, нанесена економічній безпеці країни, висувають названіпроблеми на авансцену громадського життя.

Тут неприпустиме легкодумство і спроби зменшити погрозливі небезпеки.Дуже велика і відповідальна роль науки в розробці концепції економічноїбезпеки. Причому мова йде не просто про словесні вправи і не про пошук красивихформул, різного роду класифікацій небезпек –зовнішніх і внутрішніх,довгострокових і поточних. Принципово важливо розкрити саму суть проблеми,виявити реальні погрози, запропонувати надійні й ефективні методи їхньоговідображення.

Як показує світовий досвід, забезпечення економічної безпеки — цегарантія незалежності країни, умова стабільності й ефективності   життєдіяльності суспільства, досягнення успіху. Тому забезпечення економічноїбезпеки належить до числа найважливіших національних пріоритетів.

Економічна безпека органічно включена в систему державної безпеки разом зтакими її доданками, як забезпечення надійної обороноздатності країни, підтримка соціального світу в суспільстві, захист від екологічних бід. Тут усевзаємозалежно і один напрямок доповнює інший: не може бути військової безпекипри слабкій і неефективній економіці, як не може бути ні військової безпеки, ніефективної економіки у суспільства, що роздирається соціальними конфліктами.

Сама економічна безпека має досить складну внутрішню структуру. Можнавиділити три її найважливіших елементи: />

— економічну незалежність, що в умовах сучасного світового  господарства  ажніяк  не  носить абсолютного  характеру. Міжнародний поділ праці робитьнаціональні економіки взаємозалежними одну від одної. У цих умовах економічнанезалежність  означає  можливість  контролю   держави  за національнимиресурсами, досягнення такого рівня виробництва, ефективності і якостіпродукції, що забезпечує її конкурентноздатність і дозволяє на рівних братиучасть у світовій торгівлі, обміні науково-технічними досягненнями;

— стабільність і стійкість національної економіки, що припускають захиствласності у всіх її формах, створення надійних умов і гарантій дляпідприємницької діяльності, боротьба з кримінальними структурами  в економіці, недопущення серйозних розривів  у розподілі доходів, що грозять викликатисоціальні потрясіння і т.д.;

— здатність до саморозвитку і прогресу, що особливо важливо в сучасному світі,який невпинно розвивається. Створення сприятливого клімату для інвестицій іінновацій, постійна модернізація виробництва,  підвищення професійного,освітнього і загальнокультурного рівня працівників стають необхідними йобов'язковими умовами стійкості і самозбереження національної економіки.

Таким чином, економічна безпека – це сукупність умов і факторів, щозабезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість,здатність до постійного відновлення і самовдосконалення.

Найглибша   криза, що   охопила   російське   суспільство, істотноускладнює рішення задач, зв'язаних з відображенням погроз економічної безпеки.Утрата загальнонаціональних орієнтирів і ідеалів, інтуїтивний перехід достратегії самовиживання, що спостерігається на всіх рівнях народногогосподарства (регіональні структури, підприємства, родини), турбота про миттєвіінтереси відсувають на другий план рішення загальнодержавних задач, підриваютьоснови майбутнього відродження Росії і її економіки.

Відображення погроз економічної безпеки вимагає не тількивисокопрофесійних і ефективних політичних дій, але і змінисоціально-психологічних установок, що панують у суспільстві.

Якщо   говорити   про   вищі   довгострокові   національно-державніінтереси, на які спирається вироблення концепції економічної безпеки, то тутРосія має свої особливості, які диктуються як її федеративним пристроєм, так істатусом великої держави. Тут мова йде про ідентифікацію інтересів суб'єктівФедерації і, природно, їхнього населення з інтересами зміцнення і захистуросійської державності. З обліком цього економічна безпека країни можевиступати як вища цінність лише за умови, що вона гарантує стабільність істійкий ріст у кожнім з регіонів.

Коли ж мова йде про статус Росії як великої держави, виникає новий зріз урозумінні її національно-державних інтересів і відповідно умов забезпеченняекономічної безпеки. Ці інтереси, як і будь-якої іншої великої держави, неможуть замикатися межами її границь. Росія має свої особливі життєво важливіінтереси в багатьох регіонах земної кулі, з якими вона зв'язана економічно івід обстановки в яких залежить забезпечення її стабільності.

Форми і методи захисту Росією своїх особливих життєво важливих інтересівповинні відповідати нормам міжнародного права. Однак варто підкреслити, щооблік цих інтересів — необхідна ланка в розробці концепції економічної безпеки.

Крім численних задач, розв'язуваних у рамках цивільного суспільства іринкової економіки, існують проблеми, що відносяться до виняткової прерогативи  держави.   Ніхто інший, крім держави, їх просто не може вирішити.До числа таких проблем відноситься і забезпечення економічної безпеки країни.Строго говорячи, сама необхідність існування держави обумовлена наявністюпроблем подібного рівня. Якби їх можна було вирішувати без його участі, тодержава стала б непотрібною.

Ключова функція держави полягає в тому, щоб забезпечити стабільністьсуспільства, його самозбереження і розвиток, відбити можливі погрози безпецікраїни. При цьому вирішальне значення має попередження ще тільки зароджуючихсянебезпек, а не пасивне слідкування за подіями.

Забезпечення економічної безпеки — задача по самій своїй  істоті довгострокова,   стратегічна.   Її  рішення припускає розробку і твердженняДержавної стратегії (доктрини) економічної безпеки Росії. Це повинна бути самедержавна стратегія, що відповідає вищим національно-державним інтересам Росії ітака, що має нормативний характер.

Державна стратегія економічної безпеки повинна бути прив'язана дореального часу (15-20 років) і стати орієнтиром при прийнятті   найважливіших  політичних   і   господарських   рішень. Довгостроковий характер державноїстратегії економічної безпеки вимагає не тільки позначення в ній кінцевихцілей, але і виділення етапів їхнього досягнення. При цьому глибина сучасноїкризи і безліч погроз роблять необхідним концентрацію уваги на першочерговихнегайних заходах.

Розробка стратегії економічної безпеки, додання їй нормативного характеру  в  процесі  прийняття  політичних  і господарських   рішень,  включення   в   механізм   керування суспільними процесами індикаторів, щосигналізують про появу погроз, ефективні заходи по їхньому відображенню — такіголовні напрямки діяльності держави як гаранта економічної безпеки країни.

Розробка програми першочергових заходів для забезпечення економічноїбезпеки Росії і практичних кроків у цьому напрямку повинні спиратися на чіткеусвідомлення сучасних погроз.

Руйнування науково-технічного потенціалу і деіндустріалізація економіки. Серйозну і дуже реальнупогрозу економічній безпеці країни представляють згортання фундаментальнихдосліджень,   розпад   науково-дослідних   колективів   і конструкторських бюросвітового класу, різке скорочення замовлень на цілком конкурентноздатнупродукцію, «витік мозків» з Росії. Не менш серйозною небезпекою євідхід висококваліфікованих фахівців і робітників зі сфери своєї професійноїдіяльності в сектори економіки, які виявились більш престижними івисокооплачуваними.

Істотно змінюється структура промислового виробництва, у якому усе більшепочинають переважати сировинні галузі – паливна промисловість і металургія –при скороченні питомої ваги фінішних галузей – машинобудування, хімічної,легкої і харчової промисловості.

При загальному спаді промислового виробництва в січні-вересні 1994р. на23,1% у порівнянні з відповідним періодом 1993р. у ще великих масштабахскоротився випуск високоефективних видів промислової  продукції:  персональних  ЕОМ  -  на  26-46%, металорізальних верстатів – на 86%, вантажнихавтомобілів, що працюють на стиснутому і зрідженому газі – на 98%.

Небезпека втрати продовольчої незалежності країни. Загострення ціновихдиспропорцій між промисловістю і сільським господарством, відмовлення відрозумного патерналізму стосовно вітчизняних  виробників  і  практично  повне відкриття внутрішнього ринку для імпорту продуктів харчування – усе це підриваєбазу для самозабезпечення країни продовольством. Але це не означає проведеннякурсу на повну ізоляцію країни від світового ринку. Світова практика виробиларяд важливих і надійних підходів до рішення даної проблеми, серед них – гнучкийі ефективний захист вітчизняних виробників, регулювання співвідношень, щодозволяють весь імпорт продуктів харчування покривати експортом також продуктівхарчування, виробництво яких більш ефективне.

Зараз створюється погроза втрати продовольчої незалежності країни, щостане фактом, що здійснився, якщо небезпека не буде вчасно усвідомлена і небудуть прийняті радикальні заходи для її відображення.

Ріст безробіття й ослаблення трудової мотивації. Ріст безробіття, негативний сам пособі, викликає особливу тривогу тоді, коли безробіття здобуває масовий ізастійний характер.

Безробіття збільшує навантаження на зайнятих, переносячи на них витратипо змісту свого роду соціальних утриманців, тобто вона вкрай нераціональна інеефективна з економічної точки зору. За масове безробіття приходитьсярозплачуватися усім у першу чергу зниженням рівня життя, тому що на підвищенняпродуктивності праці розраховувати не приходиться. Нарешті, безробіття згодомнеминуче веде до втрати кваліфікації і трудових навичок, що знов-таки завдаєсерйозної шкоди економіці.

Істотну погрозу соціальної стабільності й економічної безпеки представляєі різке посилення диференціації в доходах різних груп населення. Світовимдосвідом доведено, що якщо децильный коефіцієнт перевищує відношення 1:10, тосуспільство вступає в зону соціальної нестабільності. Якщо в найбільшрозвинутих європейських країнах співвідношення в доходах 10% найбільшзабезпечених і 10% найменш забезпечених груп населення коливається у відношенні1:6-8, то в нас же це співвідношення росте, досягнувши до осені 1994р. 1:13.

Також сьогодні різко порушена структура особистих доходів населення поджерелах їхнього утворення. Якщо ще в 1993р. 2/3 особистих доходів формувалисяза рахунок оплати праці, то в першому півріччі 1994р. ця частка знизилася до50%, а в 1995р. вона упала до 41%. Подібної структури особистих доходівнаселення немає в жодній розвиненій країні і світу. Частка оплати праці в нихне менш 60-65%.

Така структура особистих доходів підриває основи трудової мотиваціїповодження. Працювати ефективно і продуктивно стає невигідним імалоприваблюючим. А це вже серйозна погроза економічної безпеки країни.

Істотне збільшення зовнішнього боргу. В умовах наростаючої економічноїкризи і штучного стримування ділової й інвестиційної активності російськекерівництво усе ширше використовує зовнішні запозичення для «латаннядір» у фінансовій системі. Строго говорячи, використання іноземних позиксаме по собі не є чимось негожим і небезпечним. Навпроти, воно може статипотужним важелем підйому економіки, її технічного переозброєння, підвищенняконкурентноздатності виробленої продукції. Усе питання в цільовому використанніпозик і в масштабах державного боргу.

Про    неефективність    зовнішніх   запозичень    наочно свідчить самхід економічного розвитку: триваючий спад виробництва, погіршення йогоструктури, зниження інвестиційної активності. Особливу тривогу викликаєорієнтація на покриття дефіциту федерального бюджету за рахунок зовнішніхпозик. Розмір зовнішнього боргу складе до кінця 1995р. 130 млрд. американських доларів.Це в півтора з зайвим разів більше, ніж зовнішній борг Радянського Союзу домоменту його розпаду. До того ж частка Росії у валовому внутрішньому продуктіколишнього СРСР складала 65%, а в 1995р. абсолютний обсяг ВВП складе приблизно32% від обсягу ВВП колишнього СРСР.

З обліком усіх цих факторів своєрідна «навантаження»зовнішнього боргу на ВВП виросте в 4,5 рази. Уже цього року на йогообслуговування буде спрямоване понад 10 трлн. карбованців, чи близько 5%бюджетних витрат. В наступні роки вони будуть стрімко підвищуватися.

Усе це відбувається на тлі масштабногоі слабко контрольованого відтоку валютних засобів, розташовуваних у західнихбанках. Таким чином, у наявності розвиток процесів, що представляють серйознупогрозу незалежності й економічної безпеки Росії.

Криміналізація економіки. В останні роки різко погіршується криміногенна ситуація векономічній сфері, що уже сьогодні становить реальну небезпеку. Криміналізаціяохопила практично всі області господарського життя – відносини власності, фінансовуі банківську діяльність,  виробництво,  торгівлю і послуги, зовнішньоекономічнівідносини.

По офіційним даним Держкомстату РФ, за січень-вересень 1994р. числоекономічних і посадових злочинів зросло на 15%, у тому числі   виявлені фактишахрайства – на 2,9%, фальшивомонетництва – на 3,5%, хабарництва – на 17%.

Серйозну погрозу для економіки і насамперед для становлення сучаснихринкових структур представляють рекет у всіх його формах і терор стосовнопрацівників банків, керівникам державних і комерційних підприємств.

Усе це наносить серйозний економічнийзбиток і не може не робити вкрай негативного впливу на ділову активність ізалучення закордонних партнерів.

Проблеми митного контролю. 8 років тому були закладені основи сучасної російськоїмитної служби, що є правонаступником митного органа СРСР і дореволюційноїРосії. Основна задача російської митниці — забезпечення економічної безпекикраїни в області зовнішньоекономічної діяльності.
  Сьогодні існує досить багато факторів, що містять погрозу економічнійбезпеці Росії. Найбільш серйозні з них наступні: перевага в експорті сировиннихтоварів і втрата традиційних ринків збуту машинотехнічної продукції; спробизахідних країн встановити контроль над російським ринком стратегічно важливоїсировини, технологій, транспорту й інформації; залежність Росії від імпортубагатьох видів споживчих товарів, значний зовнішній борг і залежність відіноземних кредитів; прозорість митного кордону з боку СНД; наявність злочинногобізнесу.
  Зазначені вище обставини визначили митній системі особливийстатус. Митниця — єдина в країні силова структура, що, виконуючи правоохоронніфункції, одночасно зобов'язана формувати федеральний бюджет: збиранняподаткових платежів і зборів від зовнішньоекономічної діяльності вище, ніж від«внутрішньої» реалізації товарів і послуг.
  На території Карелії знаходяться три митниці: Петрозаводська,Сортавальська і Костомукшська, що входять до складу найбільшого в країніПівнічно-Західного митного керування Росії. Що бачиться очима місцевих«митарів»? Які проблеми? Добре знаємо, що в очах обивателя митницюнерідко представляють ненаситним фіскалом, що кривдить і оббирає своїхспівгромадян. Мова йде в першу чергу про високі ставки імпортних мит. Дійсно, урозвитих країнах рівень імпортних мит відносно низький, у менш розвитих і щорозвиваються — досить високий. До категорії яких країн відноситься Росія — висновок зробити неважко. Однак у найближчому майбутньому буде преважатитенденція до їхнього зниження, оскільки формально цього вимагає наша участь уміжнародній торговій системі.
  Не будемо приховувати: не усе ще гладко і у взаєминах митниця — декларант. Одна з причин — недосконалість митного законодавства. Але і цеминущо: Урядом Росії уже підготовлений проект нового Митного кодексу РФ. Заразже проводяться заходи щодо удосконалювання митної структури.

Карбованець перед вибором: Долар чи Євро?

Європейці зможуть змусити американців жити по засобах

Європейський валютний союз (ЄВС) з перших чисел 99-го року, здовго виношуваної романтичної ідеї перетворився в живу відчутну дійсність,настільки відчутну, що народження єдиної валюти 11 країн Євросоюзу — Євро — непройшло непоміченим навіть у зануреній у фінансову смуту Росії.

Здавалося б, яка справа російському дерев'яному карбованцю,зав'язаному борговими зобов'язаннями з твердокам'яним доларом, до поки щеабстрактної грошової одиниці, що тільки претендує у віддаленій перспективістати другим універсальним платіжним інструментом у світовому масштабі. Але, якучать Камдесю і Вульфенсон, апостоли від МВФ і Всесвітнього банку, жити усвітовій економіці і бути від неї вільною і захищеною — порожня витівка.

І от уже Банк Росії приступив з 1 січня 1999 року довстановлення офіційного курсу євро до російського карбованця і проведення розрахунково-платіжнихі фінансових операцій з євро як резервною валютою. І от вже оголошено, щозасоби фізичних і юридичних осіб у національних валютах країн ЄВС на рахунках уросійських банках можуть бути конвертовані в євро на добровільній основі, а фізичніособи можуть відкривати рахунки в євро. І от уже Банком Росії погодженийпорядок проведення торгів по євро на уповноважених міжбанківських валютнихбіржах.

Нічого дивного у швидкому підключенні Росії до «зониєвро» немає: при новому економічному порядку, утім, як і при старому,слабкі валюти так чи інакше орієнтуються чи прив'язані до сильних валют. Хочана сьогоднішній день у ролі безроздільно пануючого грошового мірила залишаєтьсяамериканський долар. Саме в ньому виміряються обсяги майже половини торговихоперацій, чинених у світі. У 80 відсотках усіх фінансових трансакцій доларвиступає однією зі сторін. У різних країнах казначейства звичайно тримають 60відсотків своїх валютних запасів у доларах США і 20 відсотків у німецькихмарках.

Але появу євро тому і потрібно розцінювати як початок процесучасткової дедоларизації світової економіки, хоча поки нікому не відомо,наскільки масовою буде втеча капіталів у "Євроландію". Але що можна зупевненістю прогнозувати, так це відносне ослаблення позицій долара. Адже не єсекретом, що долар насолоджується своїм привілейованим положенням незаслужено — економіка Сполучених Штатів не настільки сильна, щоб «грінбек»залишався єдиним фаворитом фінансових ринків. Загальновідомо: частка США усвітовому виробництві складає 27 відсотків, а у світовій торгівлі — менше 20відсотків.

Однак коли іноземні держави і їхні громадяни тримають своїзаощадження чи ведуть розрахунки в доларах, вони в непрямій формі субсидіюютьСполучені Штати, забезпечуючи їм високий, а вірніше, завищений рівень життя, щоне відповідає їх реальним доходам. З пришестям євро безтурботному існуваннюдолара може наступити кінець, а американцям прийдеться навчитися, як пророкуютьфінансисти, «жити за коштами».

Для Росії важливо буде не упустити момент, коли євро доведесвою життєздатність. Подальший сценарій легко прораховується. Спершу сильнеєвро робить вигідним експорт американських товарів у Європу, але перетворюєєвропейські товари на американському ринку в дороге задоволення, від якого,щоправда, США не можуть відмовитися, оскільки традиційно ввозять більше, ніжвивозять. У підсумку виникає інфляційний тиск, ціни повзуть нагору. Потімвласники великих золотовалютних резервів, такі, як Японія, Тайвань і ВеликийКитай, переводять хоча б частину своїх авуарів у євро. У відповідь СШАпідвищують дисконтну ставку банківського відсотка, щоб залучати іноземнікапітали, але долар при цьому падає. Як резюмує експерт газети «Вашингтонпост», у підсумку «Сполучені Штати змушені будуть жити за коштами, яквсі інші».

Коли євро затвердиться в новій якості — другої резервноївалюти, — відбудеться новий якісний стрибок у процесі європейської інтеграції іЄвропа зможе повною мірою скористатися своїм економічним потенціалом. Ужесьогодні валовий внутрішній продукт (ВВП) єдиної Європи наблизився до оцінки в8 трильйонів доларів, і вона зовсім небагато уступає США, чий ВВП дорівнюєблизько 8,5 трильйона доларів. При використанні методів централізованогопланування, що доручено зараз Європейському центральному банку зі штаб-квартироюу Франкфурті-на-Майні, Європа зможе утримувати під контролем процесиекономічного розвитку у всій «зоні євро» шляхом регулюваннябюджетного дефіциту (не більше 3 відсотків від ВВП), державної заборгованості(не більше 60 відсотків від ВВП), темпів інфляції, утримання на стабільноневисокому рівні дисконтної ставки. І ніякий біржовий спекулянт типу ДжорджаСороса не зможе обвалити євро — у нього просто не вистачить грошей, щоб зігратина зниження його курсу.

З появою євро романтичний дует дерев'яного карбованця ітвердокам'яного долара починає фальшивити. Так що в найближчі роки процесдоларизації російської економіки, з чим упокорилися навіть такі геракливітчизняної фінансової думки, як Віктор Геращенко, хоча і продовжиться, але нев темпі фокстроту, а повільного танго. Карбованець уже пильно вдивляється вновачка, примірюючись, а ну як саме він зможе підперти плечем у важку хвилину,називану з 1985 року «перехідним періодом».

Євро — що воно обіцяє росіянам.

1 липня 2002 рокусвітові фінанси перенесуть важку втрату. Після важкого і багаторічного процесу,мирно помруть наші старі друзі: французький і бельгійський франки, німецькамарка, ірландський фунт, фінська марка, іспанська песета і португальськеескудо, італійська ліра й австрійський шилінг, голландський гульден. Відповіднодо плану, Греція, поки не включена в цей список, зробить чергову спробу внестидрахму до списку жертв. Тільки вперті британці, обережні датчани іконсервативні шведи збережуть фунти і крони у своїх гаманцях. В інших європейціву кишенях задзвенять євроценти, а в гаманцях шурхнуть Євро, у старі часи відомі якЕКЮ.

Усі згадані країни (а також Люксембург, що здавна користується бельгійськимигрошима) погодилися підкоритися винятково твердим правилам підтримки фінансовоїдисципліни і передати право випуску грошей централізованому органу – Європейській Монетарній Адміністрації вБрюсселі. З метою боротьби з інфляцією вони домовилися жорстко контролюватибюджет і податкову політику. Щоб уникнути санкцій, слабкі країни повиннізміцнити свої банківські системи.

Уже з наступного січня курси євровалют будуть взаємнозафіксовані, і розрахунки поступово перейдуть на Євро. Через рік усі цінніпапери і фінансові операції будуть деноміновані в Євро, а ціни в магазинах іхарчевнях повинні будуть вивішуватися паралельно й у місцевій валюті, і в Євро.З 1 січня 2002 старі валюти будуть прийматися до оплати, але здачу будутьдавати тільки в євро, ну а ще через півроку відбудуться урочистий похорон...

-   Ти знаєш, узоопарку народилося слоненя...
 - І що нам за
цебуде?

Засмучуватисячирадуватися?
Виникає резонне питання: що все це значить для Росії? Однозначної відповідітут просто не може бути. Але деякі прогнози робляться вже зараз. Їх можнарозділити на дві частини: чим уведення Євро грозить, і що ця радість обіцяєРосії і її економіці в цілому, а зокрема росіянам, що відправляються на відпочинок за рубіж.

На глобальному рівні введення євро повинне спростити життябізнесменам, що ведуть справи з Європою, тому що введення єдиної валюти зробитьнепотрібним закупівлю різних валют і зніме ризик падіння тієї чи іншої валютистосовно карбованця. З іншого боку, існує зв'язаний з цим один принциповий ризикдля російської економіки в цілому.

Так склалося, що ЄС — найбільший торговий партнер Росії, щопоглинає до 40% російських експортно-імпортних оборотів. Тому Євро буде валютоюрозрахунків по приблизно половині торгових операцій РФ (адже більшістьсхідноєвропейських валют прив'язані не до долара США, а до дойчмарки). Однак уРосії — і в населення, і в підприємств, і в держави — домінуючою резервною валютоюслужить американський долар (тобто саме його прийнято мати в панчосі на всякийпожежний випадок). В останні два роки це виявилося вигідно — стурбовані світовіінвестори збили курс марки (і відповідно майже всіх інших євровалют) з 1.30 до1.75 за долар, і європейські товари сильно подешевіли.

Чому? Тут довгий ланцюжок причин і наслідків. Німеччина, щопережила дві дивовижних гіперінфляції в 1923 і 1945-48 роках (у першому випадкупісля стабілізації довелося змінювати гроші в пропорції 1 мільярд старих заодну нову марку), поставила своєму Центральному банку єдиний обов'язок — недопущення інфляції за будь-яку ціну. У результаті цього дойчмарка була ізалишається гордістю німців: післявоєнний рівень інфляції був нижче тільки вЯпонії. Тому, до речі, 80% жителів Німеччини проти введення Євро (за данимиопитувань).

Уведення ж Євро передасть домінуючу роль у європейськихфінансів від Бундесбанка Німеччини під керівництвом записного борця з інфляцієюдоктора Титмаєра до нового банку колегіально керованому представниками різнихєвропейських країн. Будуть серед них і представники Італії й Іспанії, валютияких страждали від найжорстокішої інфляції, що була збита тільки шляхом твердихмір перед уведенням Євро. Будуть фіни й австрійці, центробанки якихзобов'язані не тільки боротися з інфляцією, але ще і сприяти розвитку економіки, боротьбі збезробіттям і ін. У багатьох виник сумнів у здатності нової адміністраціїпідтримати стабільність євро. Тому-те валюти європейських країн і впали стосовно до долара і до ієни.

А тепер уявимо собі, що новий загальноєвропейський центробанкбуде цілком дієздатний, стабільність Євро не буде піддаватися сумнівам. КурсЄвро, що вже існує в безготівковій формі, підніметься. І тоді європейськітовари, а головне техніка і запчастини різко виростуть у застосовуваних у Росії доларах. Зіншого боку, російська сировина, ціни на яку традиційно доларизовані, не подорожчає…

Вміст панчох не зміниться

Можливість перетворення євро в конкурента долара як резервноївалюти малоймовірна.

-   По-перше, звичка відіграє велику роль і у фінансах.

-   А по-друге, долар став улюбленою валютою росіян просто тому,що доларова готівка мається в достатку.

Європейці, боячись використання євро колумбійськими наркобаронамиі російськими мафіозі, будуть жорстко стежить за використанням своєї готівки. І навряд чи внески вєвро будуть такі ж популярними, як доларові депозити — зрештою внески вдойчмарках приймали завжди, але також завжди вони були екзотикою.

В особистому плані для росіян, що їдуть за рубіж, буде ігарне і погане. 

Гарне При поїздках закордон можна буде не томитися з обміном валюти в кожній країні. Економія можебути велика — у середньому на $1000 покупки валюти в Європі люди витрачають 30доларів на комісіях обмінних пунктів. При новій системі єдина валюта (так само,як єдина шенгенська віза) буде діяти на всьому просторі EC. Так що,проїжджаючи по маршруті Німеччина — Бельгія — Франція, вам не прийдетьсязмінювати спершу карбованці на марки, потім на бельгійські, а наприкінці і нафранцузькі франки.

Погане При єдиній валютіі єдиному економічному просторі ціни на товари і послуги в різних країнахбудуть зрівнюватися. Відповідно ціни у відносно дешевій Португалії й обурливодорогійШвеції будуть рухатися приблизно до рівних значень, а, як відомо, ціни маютьзвичку рости, але рідко знижуються. З іншого боку, для “доларових” росіянпадіння курсу євро до долара може привести до збільшення їхньої купівельноїспроможності.

На закінчення можна помітити, що фінансові прогнози поточності  дуже близькі до прогнозів погоди. Так що довідатися, чи буде ураган чи ясна погода, ми зможемотільки після урочистого похорону франків і гульденів через два роки.


Євро та економічна безпека Росії

Геополітичні наслідки введення євро прямо торкаютьсяекономічної безпеки Росії.

В даний час ступінь економічної залежності країни відзовнішнього світу є неприйнятно високий. До 70% продовольства, споживаногонаселенням великих міст, надходить з-за кордону. Держава не в змозі припинитинезаконний масований вивіз капіталу. Розміри виплат по зовнішніх боргахперевищують можливості російської економіки. Країна змушена підбудовувати своюекономічну політику під універсалистські вимоги міжнародних економічнихорганізацій, що нерідко не враховують належною мірою російську специфіку.

Особливо небезпечним є положення, що склалося у валютнійсфері. Глибока доларизація економіки привела до того, що в цій сфері Росіязнаходиться в стані не просто зовнішньої залежності, а в залежності від однієїкраїни і її валюти.

Це, зокрема, привело до перекосу між структурою валютнихвідносин Росії і структурою її зовнішньоекономічних зв'язків. Зараз гнітючачастина зовнішньої торгівлі Росії - до 2/3 - зв'язана з Європою, зяких одна третина приходиться на ЄС, а інша третина - на країниЦентральної і Східної Європи і європейські держави СНД, у той час як частка СШАв експортно-імпортних операціях РФ не перевищує 10%. Останнім часом Євросоюзстав і ведучим іноземним інвестором в економіку Росії.

Таблиця1. ЄС і США в зовнішньоекономічних зв'язках Росії

в1998 р., %

ЄС

США

Зовнішньоторговельний оборот 33 8 Прямі іноземні інвестиції (накопичений обсяг) 38 41 Прямі іноземні інвестиції в 1998 р. 44 35 Іноземні інвестиції в 1998 р. 64 19

Однак самою використовуваною і ліквідною іноземною валютою вРосії є долар США. Причому обсяги операцій з ним по ряду параметрів далекоперевершують аналогічні показники у світі в цілому. Невиправдано велика рольдолара в зовнішній торгівлі і банківських валютних депозитах.

Таблиця2. Долар США у світовій і російській економіці, %

Світ, 1995 р.

Росія, 1998 р.1

Зовнішньоторговельні контракти 48 80 Банківські депозити в іноземній валюті

652

90 Офіційні валютні резерви 65 65 Державний борг країн, що розвиваються 50 67

1 Усідані по Росії є оцінюючими.

2 Невключаючи ЄС, кінець 1996 р.

Можливі наслідки цього перекосу очевидні. Обвал долара наміжнародних валютних ринках мав би руйнівні наслідки для російської економіки.Це - реальна погроза безпеки країни.

Істотне значення має і геополітичний аспект проблеми.Сполучені Штати лише побічно залежать від розвитку економічної і політичноїситуації в Росії, тоді як Європейський Союз і Росія безпосередньовзаємозалежні. Їх поєднують тісні зовнішньоекономічні відносини, спільні транспортнімережі і науково-технічні проекти. Географічна близькість змушує їх разомвирішувати проблеми екології, міграції населення, незаконної торгівлі зброєю,поширення наркотиків і ін. Відносини між ЄС і Росією будуються на соліднійюридичній базі - Угоді про партнерство і співробітництво.

Необхідно підкреслити, що сильні позиції долара у вітчизнянійекономіці визначаються головним чином об'єктивною слабістю національної валюти.Тому ключем до відновлення економічної незалежності держави є оздоровлення внутрішньоїекономічної системи - зовнішньоекономічні важелі можуть зіграти в цьомуплані лише допоміжну роль. Це, зрозуміло, не применшує усієї важливості їхньогорозумного використання. Визначене місце серед цих важелів покликана зайняти ієдина європейська валюта.

У контексті економічної безпеки Росії поява євро і викликанецією появою зрушення убік біполярності представляються, безумовно,сприятливими. З уведенням євро в Росії, як і в будь-якій третьій країні (тобтоне вхідної в ЄС), з'являється більше поле для маневру при рішенні питань режимувалютного курсу, складу валютних резервів, валютної структури зовнішніхзапозичень і торгівлі.

У стратегічному плані представляється доцільною поступовадиверсифікованість валютних відносин Росії. Однак проводити її потрібно обачно,керуючись принципами економічної обґрунтованості і поступовості.

Оскільки коливання курсів долара і євро, як уже відзначалосявище, практично непереборне, більш збалансований розподіл активів і пасивів поосновних міжнародних грошових одиницях дозволить Росії (як на державному, так іна приватному рівні) мінімізувати ризик курсових утрат. Можливість виборунакладає на Росію і нові зобов'язання. Відтепер державним органам прийдетьсябільш скрупульозно вибудовувати лінію поводження, прораховувати ризики іпередбачати наслідку своїх дій. Винятково важливого значення набуває моніторингекономічної ситуації в ЄС і США, динаміки процентних ставок і курсовихспіввідношень валют.

У Росії широко поширена думка, начебто євро - усьоголише ще одна валюта, і тому виникаючі питання носять чисто технічний характер іможуть бути вирішені в робочому порядку. У дійсності проблеми євро набагатоскладніше і масштабніше, чим прийнято вважати. Поява євро істотно підсилюєпроцеси економічної (а в перспективі і політичної) консолідації вЄвропі.

По-перше, різко зростає глибина інтеграції усередині самої«зони євро». По суті справи, зі створенням ЕВС усерединіЄвропейського Союзу виникло так зване тверде ядро. Вхідні в нього країнизв'язані відносинами більш сильної, чим раніше, економічної і політичноїзгуртованості. Це може мати як позитивні, так і негативні наслідки для Росії(досить нагадати недавні події навколо Югославії).

По-друге, незважаючи на те, що ряд держав - членів ЄС неввійшов до складу ЕВС, доцентрові сили усередині Євросоюзу помітно зросли:країни-«аутсайдери» об'єктивно випробують на собі тиск, щопідсилюється, на користь вступу в ЕВС.

По-третє, валютний союз, безперечно, стане центром зрослогопритягання для інших частин Європи, насамперед Центральної і Східної(країни-кандидати в члени ЄС традиційно широко використовують німецьку марку йінші валюти «зони євро» у своїй зовнішній торгівлі, і більшість з нихмають режими валютних курсів, орієнтовані на євро). Швейцарія, Норвегія й Ісландіятакож будуть змушені усе більше будувати свою економічну політику з обліком нате, що відбувається в ЄС. Усі ці тенденції помітно змінюють зовнішнєсередовище, у якому приходиться діяти Російській Федерації, і роблять доцільнимбільш активну взаємодію з ЄС (у тому числі в плані досягнення більш вигідногодля Росії балансу вимог і поступок обох сторін).

Винятково важливе значення має участь Росії в скоординованихміжнародних зусиллях, спрямованих на протидію діяльності транснаціональнихзлочинних співтовариств у валютно-фінансовій сфері. Судячи з повідомленьзахідної преси, ці співтовариства, з якими тісно зв'язаний і російськийзлочинний світ, розраховують максимально використовувати у своїх інтересахелементи невизначеності, що неминуче супроводжують появу нової міжнародноївалюти. Особливу небезпеку представляє застосування «високихтехнологій» з метою відмивання кримінальних доходів і здійсненнянелегального перекидання капіталів із країни в країну.

З метою протидії цієї небезпеки керівні органи ЄС і урядудержав-членів, у першу чергу учасників ЕВС, прагнуть здійснити перехід до більшупорядкованих форм розрахунків і зміцненню фінансової дисципліни у всьомуєвропейському фінансовому просторі. ЄС підсилює боротьбу з легалізацієюнезаконних доходів, посилює правила фінансового нагляду і звітності, починаєспроби домовитися із сусідами по регіону про більш чіткі і «прозорі»правила ведення фінансових операцій. Підключившись до цих процесів, Росіязробила би крок у бік цивілізованого бізнесу, розширила б наявні у неї засобиборотьби з криміналізацією економіки.

Актуальність необхідних для цього мір підсилюєтьсяміжнародними зобов'язаннями Росії за Згодою про партнерство і співробітництво,якими, зокрема, передбачається поступова лібералізація руху капіталів, товаріві послуг між Російською Федерацією і країнами ЄС, а також політичною лінієюРосійської держави по питанню приєднання Росії до Страсбурзьскої (1990 р.)конвенції про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів відзлочинної діяльності. Ключовими складовими цієї політики є, по-перше, створенняєдиної загальнодержавної системи боротьби з легалізацією злочинних доходів інезаконно нажитих капіталів, забезпечення повернення незаконно вивезених зРосії валютних засобів і, по-друге, тісне, довірче співробітництво спецслужб іправоохоронних органів Росії і країн ЕВС.

Навітькороткий аналіз сучасних погроз дозволяє зробити висновок про необхідністьрадикальної зміни підходів до забезпечення економічної безпеки країни.Наростання цих погроз багато в чому зв'язано з прорахунками у виборі стратегіїі тактики російських реформ і тому їхнє відображення припускає серйозні змінипроведеного курсу. Вони повинні бути здійснені в рамках Середньостроковоїпрограми реформ і розвитку російської економіки в 1995-1997 роках. Її прийняттядозволить позбутися від примітивного методу «латання дір», чітко сформулювати  пріоритети  інвестиційної, структурної, фінансово-кредитної іподаткової політики,     визначити послідовністьі терміни рішення соціальних проблем, що нагромадилися.

Усвоїх пропозиціях по розробці програми «Реформи і розвиток російськоїекономіки в 1995-1997 роках» Інститут економіки РАН не міг охопити всіпроблеми середньострокової перспективи. Головна увага була зосереджена:

— на обґрунтуваннівихідних  положень  і  принципів  побудови  програми;  

— на розглядіключових питань соціально-економічної політики й інституціональних перетворень;

— на формуваннінового типу відносин між центром і регіоном.

Ще разнеобхідно підкреслити, що розробка середньострокової програми дає шанс зупинитирозвал російської економіки, що почався, вивести країну з найглибшоїекономічної і соціально-політичної кризи. Успішне рішення цієї задачі, крімякості, виваженості і реальності самої середньострокової програми, багато в чомузалежить від зміни суспільного клімату в країні. Важливе значення тут маєрішення наступних питань:

1. Відновлення довіри до керівництвакраїни і до діяльності уряду,  що можливо лише при Проведенні чесної іпередбачуваної соціально-економічної   політики,досягненні відповідності між словами і справами. У противному випадку шанси навихід з кризи невеликі, і країна прийдедо хаосу.

2. Розширення соціальної бази реформ,зацікавлене залучення в процес перетворень широких шарів населення. Якщо цьогоне вдасться домогтися, то подальший процесреформування російської економіки або буде взагалі припинений, або зажадаєпереходу до сугубо авторитарних методів продовження курсу, що вже довів своюнеспроможність.

3.  Відновлення законності іправопорядку в країні, рішуча боротьба з криміналізацією економіки, що сталаголовною перешкодою на шляху активізації сил відродження і відновленняросійського суспільства. У цьому сьогодні – одна із самих серйозних погрозекономічної безпеки країни.   Боротьба з наростаючою криміналізацією економіки,що охопила всі її ланки, включаючи вищі ешелони влади, повинна стати складовоючастиною програми дій на найближчу і середньострокову перспективи.

Чіткість цільових  настанов  середньострокової програми і створювана на цій основі стабільністьумов чи господарювання «правил гри» дозволяє різко підвищити діловуактивність, розширити обрій мислення підприємницьких кадрів.

Проблемаекономічної безпеки має як власний об'єкт — економічну систему країни, так іоб'єкти на перетині з іншими можливими сферами: військовою, суспільною, екологічною, інформаційною іт.д. Тому проблему економічної безпеки необхідно розглядати:

q  у власне економічній сфері, включаючивнутрішньоекономічні і зовнішньоекономічніпроблеми, у тому числі проблеми на їхньому стику;

q  в областяхперетинання економічної сфери із суміжними позаекономічними сферами. До нихвідносяться:

—  військово-економічна   сфера;  

—  сфера   захисту   науково-технічного   й інтелектуальногопотенціалу країни;

—  сфера забезпечення суспільної безпеки   (проблеми   тіньової  економіки,   організованої злочинності  і  корупції в економіці,  економічнихафер, здійснюваних у рамках закону, і т.д.);

—  сфера взаємодії економіки і природи і т.д. безпосередньо всуміжних позаекономічних сферах (військової й ін.).

Непринижуючи важливості рішення проблеми безпеки у всіх областях і сферахдіяльності, потрібно ще раз підкреслити базисну роль економіки, тому щовиробництво, розподіл і споживання матеріальних благ первинні для кожної зних,  визначають життєдіяльність і життєздатність суспільства.

Кризасуспільства в найбільшій мері охопила саме економіку, оскільки практичновідбулася катастрофа сформованої економічної системи, і робить спробипобудувати щось інше, схоже на капіталізм західного зразка. Подібна «перебудова»сама по собі є джерелом незлічимих потрясінь, а отже, і погроз безпеці країни.

Ізольоване,некомплексне виявлення всіляких погроз безпеки малопродуктивне і навряд чи можебути використано як основу при розробці державної стратегії в області економічноїбезпеки країни.

Економічна  безпека   забезпечується   як   чисто економічними методами, так і засобаминеекономічного характеру: політичними, військовими й іншими, включаючи захистсекретів. У свою чергу,   варто  підкреслити,   що   безпека   в   суміжнихпозаекономічних сферах забезпечується не тільки специфічними для них методами,але значною мірою й економічними засобами, у тому числі завжди з залученнямгрошових і інших ресурсів економічного характеру.

Придослідженні проблем безпеки, незважаючи на окремі методологічні і практичніуспіхи, дотепер продовжують панувати безсистемність, вибірковий і незваженийпідхід до окремих аспектів даної проблеми. Нашим сьогоднішнім підходам доаналізу питань безпеки явно бракує системності. Це або імпульсивна реакція,націлена на «латання дір», або відомче стягування на себе староїковдри. Повною мірою це відноситься і до проблеми економічної безпеки. Такаситуація в більшому ступені відбиває втрату представлення про економіку країнияк про систему. Головна системна вимога економічної безпеки складається взабезпеченні розвитку економіки країни і як мінімум — у створенні передумов дляїї виживання.

Вданий час сучасна економічна ситуація в Росії наблизилася до того рубежу, заяким, як у воєнний час, мова може йти про виживання частини населення в умовахможливого голоду, холоду, погроз середовищу місця знаходження, викликанихрізноманітними причинами, у тому числі епідеміями, порушенням транспортних іінформаційних комунікацій, утратою стійкості енергетичних і іншихтехніко-економічних систем. Звичайно, у подібній постановці проблема виживаннястосується не всіх жителів країни, а найбільш слабких, непрацездатних громадян,до того ж матеріально малозабезпечених.

Увизначеному змісті проблема виживання торкнулася і так названу головнувиробничу ланку – підприємства, більшість з яких виявилося на грані фінансовоїнеспроможності. На макроекономічному рівні проблема виживання, звичайно, не стоїть настільки буквально і прямолінійно.

Увиживанні і розвитку економічної системи виняткову роль грає активізаціявнутрішніх стимулів, на що в даний час і робиться ставка. Але тут не повиннобути ілюзій: у досить короткий термін можливілише розширення економічних зв'язків і визначені позитивні зрушення увикористанні окремих елементів ресурсного потенціалу (зрозуміло, поки в ньомуне почалися необоротні процеси), оскільки створення ефективної економікинемислимо без корінної структурної перебудови народного господарства.

Виживання,підтримка системи як мінімум припускають збереження її найважливішихструктурних елементів і забезпечення взаємодії між ними, дотримання визначенихекономічних і технологічних пропорцій. До того ж ситуація збільшилася розваломекономічного простору внаслідок розпаду Радянського Союзу. У багатьох випадкахмова йде навіть не про порушення економічних пропорцій, а про розривтехнологічних зв'язків часто на рівні елементарних виробничих ланок і процесів.Усе зростаюча відкритість економікиРосії стосовно країн з розвитоюекономікою не забезпечує ефекту внутрішньоекономічних диспропорцій, що компенсуються, а навпаки, таїть у собі погрозу їхнього посилення.

Існуванняекономічної системи характеризуєтьсязбереженням на визначеному рівні її найважливіших структуроутворюючихпоказників. Розвиток системи звичайно зв'язується з їхнім ростом, а їхні темпирозглядаються як характеристики цього росту. При спаді показників вірніше булоб говорити не про негативний ріст, а про деградацію системи.

Зберегтисистему в цьому випадку можна ціною мобілізації (витрати) її внутрішніхресурсів і резервів, у тому числі призначених для майбутнього розвитку. Цехарактерно для нинішнього стану російської економіки: зношене устаткування,скорочення розвіданих запасів корисних копалин, руйнування системи утворення,фундаментальної науки і культури, підрив здоров'я народу і генофонду нації іт.д. Подібний вихід із кризи чреватий істотною деградацією економіки ісуспільства в цілому, але не веде до повного руйнування системи і зберігаєвизначені шанси на «видужання».

Однакне виключений і більш важкий розвиток подій, при якому   відбуваєтьсяшвидкоплинне погіршення всіх показників, що характеризують систему:катастрофічні процеси, руйнування системи, її необоротні зміни.

Розвитоккатастрофічних процесів у деградаційноїсистемі може відбуватися в результаті щодо невеликих погроз і впливів, у томучислі і внутрішньому характері. Це случається, якщо система уже вичерпала своїресурси і резерви чи в ній відсутні механізми протидії погрозам і негативнимвпливам (система втратила стійкість чи близька до цього стану).

Багатоідей системного підходу представляються плідними при організації моніторингупоказників економіки Росії з метою виявлення погроз безпеки і прогнозуванняїхніх наслідків. Моніторинг у першу чергу припускає фактичне відстеження, аналізі прогнозування найважливіших груп економічних показників (індикаторів),включаючи показники:

— загальноекономічні (ВВП, обсяги виробництва по галузях, найважливіших видівпродукції і т.д.);

— специфічні, у найбільшій мері відображуючі економічну ситуацію в країні наданому етапі (рівень інфляції, споживання на душу населення, безробіття, міграція населення, смертність і т.д.);

— частки, що є важливими для характеристики конкретної ситуаціїв країні (наприклад, хід сівби чи збирання врожаю, ліквідація стихійного лихачи великомасштабної аварії і т.д.).

Зпозицій задач забезпечення економічної безпеки визначальну роль грає якіснийаналіз характеру зміни показників у процесі моніторингу.

Хоча   проблеми    економічної    безпеки    повинні розглядатися переважно в рамкахекономічних процесів, глибокі катастрофічні   наслідки   виявляються   і   впозаекономічній   сфері.   Найбільшу   небезпеку   представляють політичніпотрясіння в суспільстві через невдоволення мас своїм економічним становищем, а також викликані економічними причинами прямі великомасштабні руйнуваннявиробничого потенціалу, соціальної інфраструктури і природного середовища.

Іпроте в будь-якому випадку однієї з найважливіших задач держави була ізалишається реалізація визначених суспільно-політичних і соціально-економічнихцілей. Забезпечення ж безпеки є лише одним із засобів досягнення цих цілей.

Привсій розмаїтості надзвичайних ситуацій, що у силу своєї специфіки можуть бутивіднесені чи до техногенної безпеки, чи до екологічної безпеки, чи досуспільної безпеки і т.д., їхні економічні наслідки якісно досить подібні.

Надзвичайніситуації в економічній системі можуть викликатися і чисто економічнимифакторами, наприклад, рішеннями органів державного     керування (указами,постановами, розпорядженнями). Своєрідність ситуації полягає в тім, що,здавався б, порівняно незначний вплив здатний ініціювати ланцюг глибоких змін векономічній системі часто з непередбаченими   негативними   наслідками,   а  іноді   і катастрофічними. Це вимагає експертизи прийнятих рішень на предметїхньої економічної безпеки.

Вданий час у російській економіці важливе місце також займають перетвореннявідносин власності. Їхній можливий вплив на економічну систему до кінця ще неусвідомлено. Переважає умоглядний підхід до цієї проблеми, головним чином зпогляду тих плюсів, що може дати економіці перехід від суспільної власності доприватної. Мінуси практично не аналізуються івідкидаються переважно на основі політичної аргументації. Що відбуваються та очікувані зміни в структурі власності несприймаються як погроза економічної безпеки країни. Дрібне злодійстводержавного майна як і раніше розглядається як карний злочин, а масштабна афера,зв'язана з присвоєнням загальнонародної власності в процесі приватизації, — якпрояв заповзятливості в умовах будівництва ринкової економіки. У процесіпереділу власності можуть бути виділені дві фази:

Першафаза. Переділвідносин власності на додатковийпродукт, укладений у ціні на товар, що реалізується в основному через звільненняцін. Цей процес проходив і продовжує проходити практично при повній відсутностіреальних елементів ринку. Монополіявиробництва і дефіцит більшості товарів дозволяють виробникам і посередникамдиктувати споживчі ціни, збігачуючись прицьому з небаченою «ефективністю» (якщоїї оцінювати як доход наодиницю витрат).

Вивільнення цін значною мірою породило інфляцію, щоз'їла і з'їдає нагромадження як громадян, так і підприємств. Важливо те, щовідсутність нагромаджень, резервів, оборотних коштів і т.д. знижує здатністьгромадян і підприємств до опору при вимаганні в процесі змушеної покупки нимитоварів першої необхідності.   Це,   у   свою   чергу,   полегшує   данийперерозподіл власності.

Другафаза. Переділвідносин власності на загальнонародне надбання, що реалізується в основномучерез приватизацію державної власності. Досягнення в області приватизаціїносять формальний  характер.   Власне  кажучи  ж,   приватизація державноївласності робить лише перші кроки, оскільки ще не відбулося реального твердженнянових власників у своїх правах.

Вданий час реалізуються різнонаправленіпроцеси: визначені успіхи (просування) вобласті приватизації (у сфері організаційно-правових   перетворень)   при  одночасному неухильному спаді виробництва. При цьому матеріальні інтереси, щосформувалися в ході переділу власності і її приватизації, носятькороткостроковий характер: одержання прибутку, виплата дивідендів, вигіднийперепродаж акціонерної власності. Вони майже не зв'язані із системнимиекономічними процесами. Можна припустити, що в довгостроковій перспективісистема особистих інтересів, заснована на приватизованій власності, як бачимо,розставить усе на свої місця і буде сприяти створенню досить економічноефективного суспільства.

Погрозаекономічної безпеки значно зросте у випадку явної чи   схованої   взаємодії  комерційних   структур, адміністрації підприємств, а також представниківдержави. Як би те не було, однією з головних задач забезпечення економічноїбезпеки є аналіз і прогноз процесів перерозподілу власності, у першу чергувласності на виробничі фонди, природні копалини, землю, нерухомість і т.д.,виявлення на цій основі погрози економічному розвитку країни, регіонів,галузей, окремим підприємствам і громадянам Росії і розробка заходів длязапобігання погрози.

Паралельноз законною економічною діяльністю (чи принаймні не суперечливою з законом),як відомо, існує і кримінальна сфера. І особливістю дійсного періоду єзрощування законної і кримінальної економічної діяльності. Ситуаціязбільшується наявністю великих пробілів у чинному законодавстві, нечіткістю,двозначністю і суперечливістю багатьох положень законів, указів і іншихнормативних актів.

Нестабільністьі непередбачуваність суспільно-політичної ситуації заохочують підприємців досміливих і рішучих дій на грані криміналу і порушення елементарних етичних нормчи за цією гранню. І навпаки, підприємці, що тяжіють до подібної діяльності, самі виявляються зацікавленими в суспільно-політичній і економічнійнестабільності.

Економічнабезпека традиційно розглядається як найважливіша  якісна  характеристикаекономічної  системи, що визначає її здатність підтримувати нормальні умовижиттєдіяльності населення,  стійке забезпечення ресурсами розвитку народногогосподарства, а також послідовну реалізацію національно-державних інтересівРосії. Варто також мати на увазі, що необхідність забезпечення економічної безпеки як складової частининаціональної безпеки істотно зростає в умовах кризової фази розвитку. Неминучіекономічні і соціальні витрати цієї фази багато в чому деформують фактори ікритерії безпеки і разом з тим додатково обтяжуються всі механізми  підтримки стабільності  в  суспільстві.   Значучістьмакроекономічних аспектів економічної безпеки помітно підвищується також і вумовах великих національно-державних перетворень, що торкнулися в останнікілька років Росію як зовні її (розпад СРСР і заміщення його таким поки доситьаморфним утворенням, як СНД), так і усередині (різке посилення значимостіфакторів федеративного пристрою держави, ріст числа суб'єктів Федерації, загальна децентралізація процесів господарювання і керування й ін.).

Вумовах кризових і великомасштабних перехідних процесів економічного іпозаекономічного характеру механізми стабілізації і   забезпечення   безпеки  являють   собою   досить суперечливу  систему.   Як  приклад  можна  назватипротиріччя, що стосуються першочергової підтримки або граничні значення в області споживання, або мінімальнонеобхідних масштабів інвестиційно-іноваційних процесів.

Найважливішоюпроблемою характеристики економічної безпеки на макрорівні є визначення їїосновних критеріїв. І прийняття тут як основний критерій лише досягненнястійкого, динамічного й ефективного розвитку економіки з першочерговим рішеннямзадач підвищення якості життя не відповідає реаліям сьогодення.

Вумовах глибокої кризи, розмаїтості перехідних процесів таким критерієм можебути «мінімум сукупного збитку, що завдаєтся суспільству,  економіці,  людині».  Конкретизацієютакого підходу виступає прийняття як критерій безпеки особливої прикордонної«риси» як ознаки критичного чи граничного стану соціально-економічноїсистеми, за межами якої виникає погрозачи навіть фактично відбувається деградація і руйнування цієї системи. Длявизначення (у тому числі і кількісному вираженні) таких граничних значеньнеобхідно розглянути основні умови функціонування економічної системи івиділити найбільш важливі показники, що характеризують ці умови; визначитифактори її дестабілізації; оцінити можливості настання різних за характером і наслідкам критичних ситуацій;виявити шляхи запобігання погрози безпеки і підтримки стабільності.

Рішенняпоставлених задач вимагає теоретичного обґрунтування і розробки цілого рядунових категорій і показників, що дозволяють описувати  й  аналізувати базиснітенденції  економічної безпеки Росії і шляхи її забезпечення. Основоюформування цих показників є тісний взаємозв'язок поняття безпеки з категорієюризику, використання якої дозволяє значно підвищити ефективність керування,особливо у випадку, коли на зміну методам адміністративно-командногогосподарювання    приходить    система переважно ринкових взаємозв'язків векономіці, коли відбувається різка децентралізація керування господарськими ісоціальними процесами в суспільстві.

Концепціяризику в стратегії економічної безпеки містить у собі два найважливішихелементи: оцінку ризику і керування ризиком.

Оцінкаризику носить, як правило, експертний, імовірносний характер у силу невизначеності багатьох негативних наслідківяк дії об'єктивних факторів, так і прийнятих господарських рішень. Проте можназатверджувати, що російська економіка, що переживає кризу, має мінімумвнутрішньої стійкості, у результаті чого практично усі фактори ризику здатнісьогодні створювати в ній ситуації критичного характеру.

Керування  ризиком   припускає   передбачення   можливих надзвичайних (критичних)соціально-економічних ситуацій для того, щоб запобігти, послабити і зм'якшитиїх наслідок. Тому поряд з оцінкою імовірностіпояви тієї чи іншої критичної ситуації необхідна   й   оцінка  втрат   (збитку),що   супроводжують  її виникнення. Звідси випливає, що оцінка рівня економічноїбезпеки припускає поряд з аналізом факторів ризику також використання категорійвитрат (збитку) – фактичних,очікуваних, потенційних, компенсуємих та некомпенсуємих.

Сьогодні чітко  просліджується  наростання  критичних соціально-економічних ситуацій навсіх рівнях: локальному рівні, у межах суб'єктів Федерації,загальнонаціональному і транснаціональному (глобальному)  рівнях.   Більштого,   при визначеній  частоті повторюваності локальні і регіональні критичніситуації (як, наприклад, остання катастрофа з нафтопроводом у Республіці Комі)самі по собі починають формувати проблему безпеки на макрорівні.

Упроблематиці економічної безпеки важливо також виділити такі категорії, яккомпенсаційні ресурси і компенсаційний потенціал. Між   ними   маються  визначені   розходження. Компенсаційні ресурси як більш вузьке поняття близькіза своїм значенням до традиційногострахового, резервного чи «аварійного» запасу. Вони відповідають поняттювтрат чи збитку (очікуваного, фактичного),  що у кожному конкретному випадку обмежені визначеними рамками. Компенсаційний потенціал як категоріязначно більш широка повинна характеризувати загальну здатність економіки країниреагувати на критичні ситуації, попереджати і переборювати їх, відновлюватистабільність і стійкість процесів господарського, соціального й екологічногорозвитку у випадку їхнього порушення в тому чи іншому ключовому секторінародного господарства, у тому чи іншому великому регіоні.

Данийпідхід повинний знайти відображення у відповідній системі показників, щохарактеризують економічну безпеку Росії і тенденції її зміни на макрорівні.

Економічнабезпека країни сьогодні висунулася в число проблем, що залучають пильну увагуфахівців усілякого профілю, що працюють у сферах економіки, політики,міжнародних відносин. Найбільш зримі її прояви зв'язані з наростаючими  хвилями   економічної   злочинності,   що перетворилася в предмет комплексногоміждисциплінарного наукового аналізу.

Спробистворення федеральних органів типу Комітету з захисту економічних інтересівРосії (спочатку був створений при президенті), Робочої групи по економічнійбезпеці при уряді РФ, інших аналогічних структур успіху не мали. Ці спроби булипросто приречені на провал через відсутність ясно сформульованих доктриннаціонально-державних інтересів, національної безпеки.

Статистика,що свідчить про різке погіршення економічної безпеки, підтверджує всюсерйозність положення, що складається. Економічна злочинність проникає в усігалузі економіки і бюджетної сфери, уражає всі напрямки економічної реформи.Найбільш криміналізованою сферою вважається кредитно-фінансова система. Але жсаме по стану справ в області фінансів держави прийнято судити про успіхи впросуванні ринкових реформ. За перше півріччя 1994 р. у кредитно-фінансовійсфері виявлено 5,5 тис. економічних злочинів, що майже в три рази більше впорівнянні з аналогічним періодом 1993 року.

Економічнабезпека містить у собі комплекс власне економічних,  політичних, правових,геополітичних умов, що забезпечують захист життєво важливих інтересів країни увідношенні до її  ресурсного  потенціалу,  можливостей  збалансованого  ідинамічного росту, соціального розвитку,екології. Говорячи про економічну безпеку країни, необхідно мати на увазіширокий спектр питань починаючи з кримінальних аспектів проблеми і закінчуючи наважчими проблемами, зв'язаними з їїгеополітичним порядком. Поняття економічної безпеки може бути застосоване до різних суб'єктів, як-то: до окремих громадян, до приватного   підприємництва, до державних підприємств, національноїекономіки і держави в цілому.

Увнутрішньоекономічній сфері безпека зв'язуєтьсяз природними,      техніко-технологічними, інфраструктурними, соціальними йіншими факторами макро- і мікроекономічного розвитку, із внутрішнім імунітетомі зовнішньою захищеністю від різного роду дестабілізуючих і деструктивнихвпливів. В зовнішньоекономічній сфері економічна безпека характеризуєконкурентноздатність країни на світових ринках, стійкість її валюти, фінансовеположення держави. В умовах відкритої економіки в процесі залучення її усвітове господарство ключовою проблемою стає економічна незалежність країни.

В  умовах   кризи   встають   питання   технологічної, екологічної, фінансової, валютноїбезпеки. Зниження рівня життя і зростаюче безробіття перетворюють проблему соціальної захищеності громадян упроблему їхньої соціальної безпеки. Криміналізація економіки ставить під ударїхню особисту безпеку і правову захищеність (безпеку) бізнесу відкриміналізації і корупції.

Внутрішніфактори, що викликали розвал економіки, у контексті погроз економічної безпекикраїни ніколи не досліджувалися, хоча їхній руйнівний вплив на всі сферигосподарства виявився куди більш масштабним,   чим зовнішніх.   Наприклад,   заперечення  (по ідеологічнихрозуміннях) наявності в країні розгалуженої тіньової економіки нанесловеличезний економічний і моральний збиток суспільству (це явище притаманненашій економіці протягом багатьох десятиліть, включаючи сталінський період).

Слідзазначити, що сьогодні вплив внутрішніх факторів, що ведуть до розвалуекономіки, не тільки не припинений, а навпроти, підсилилося і продовжуєнаростати. Однак, якими б причинами не порозумівався кризовий стан економіки,фактом залишається те, що головна небезпека знаходиться усередині, а не замежами Росії. Також не були враховані погрози ослабленняросійської економіки, зв'язані з включенням її до мікрогосподарські зв'язки, із впровадженням іноземного капіталу в   країну,   зінтернаціоналізацією організованої злочинності, із прагненням іноземногокапіталу послабити Росію як потенційного конкурента на світових ринках.

Такимчином, концепція економічної безпеки Росії повинна ґрунтуватися на облікувсього розмаїття факторів, включаючи її головнийелемент – ріст ефективності економіки. Виходячи з цього можна сказати,   що  економічна   безпека   являє   собою сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, сприяючих ефективному динамічному ростунаціональної  економіки,   її здатності   задовольняти   потреби  суспільства,   держави, індивіда, забезпечувати конкурентноздатність назовнішніх ринках, що гарантує захист від різного роду погроз і втрат.

Безпосереднюнебезпеку економічним інтересам створюють економічні погрози, що порушуютьнормальний хід суспільного відтворення. До таких погроз можна віднестинаступні:

q  перетворення російської економіки воб'єкт політичного протиборства політичних еліт, партій і рухів;

q  розрив господарських зв'язків погоризонталі і вертикалі, утрата керованості даними зв'язками: це веде дозниження ефективності використання обмежених ресурсів,  викликає глибокий  спадвиробництва та інвестицій;

q  деградація техніко-технологічної базигосподарства: темпи вибуття основних фондів у даний час складають приблизно19%, а запровадження в дію нових фондів не перевищує 1%;

q  безробіття: якщо російський урядзважиться на запуск механізму банкрутств підприємств, те це буде означатиперехід від схованого до відкритогобезробіття, рівень якого може піднятися до 15-20%;

q  інфляція: це одна із самих гострихпроблем.

Доінших видів внутрішніх економічних погроз можна віднести:

q  масове відхилення відоподатковування;

q  монополізацію російської економіки;

q  криміналізацію економіки ісуспільства;

q  великі розміри внутрішнього ізовнішнього боргу;

q  витік валютних ресурсів.

Дозовнішніх погроз можна віднести обвалоподібне наростання імпортної залежності, надмірна відкритістьекономіки, перетворення Росії,часто за власною ініціативою, внетто-експортера природних ресурсів, ослаблення її позицій на ринках країн СНД,небезпека якого  недооцінюється  російським  керівництвом. Якщо взяти до уваги те, щоРосія має значний потенціал природних ресурсів, вона може і повинна при необхідностівикористовувати цю обставину як важіль впливу на своїх закордонних партнерів,інструмент реалізації національних інтересів. Так робили і роблятьусі країни світу, що мають аналогічні можливості.

Уцентр макроекономічної політики за минулі роки уряд поставив   подолання  дефіциту   держбюджету, встановлення контролю над грошовою емісією, приборканняінфляції.

Звичайно,  аналіз   і   оцінка   виявлених  тенденцій   по загальновизнаним у світовійпрактиці параметрам і критеріям багато в чому умовні не тільки черезунікальність російської економіки в перехідний період, але і через її історичнітенденції. Разом з тим такий критеріальнийпідхід дозволяє різко знизити небезпеку різного роду довільних тлумачень іспроб видавати бажане за дійсне.

Темпиінфляції в 1992-1994 р. свідчать про те, що вона протікала в режимігіперінфляції (тобто за межами 1000% у рік), вийшовши далеко (по мірках якзахіднихекономік, так іекономік, що розвиваються) за межі інфляційної безпеки. Масштаби і темпиінфляції гнітюче позначилися на виробництві,«підірвали» сформований рівень і якість життя широких мас населення,створюючи ситуацію постійної соціальної напруженості і конфліктності в суспільстві. Стійкістьзниження темпів інфляції в другій половині 1994 р. виявилася нетривалою.

Політика  фінансової   стабілізації   під   кутом   зору міжнародної  практики  терпить серйозні  невдачі  і  самий безпосередній образ позначається на фінансовійбезпеці країни. Неплатежі в народному господарстві несуть у собі реальнупогрозу наростання неконтрольованих банкрутств і неминуче супутньої їмфінансової паніки. Ступінь дезорганізації фінансової сфери настільки велика, щочревата втратою економічної незалежності країни.

Далеко  за   межі   економічної   безпеки   вийшов економічний спад. Падіння обсягіввиробництва, утрата ринків, структурна деградація і технологічний регресгрозять непоправним руйнуванням потенціалу країни.Прогресує розвал інтелектуального, інформаційного і науково-технічногопотенціалу Росії.

У рядінегативних факторів, що носять довгостроковий характер, треба відзначитибезпрецедентну інвестиційну кризу, що ще довго буде позначатися на майбутньомуросійської економіки.  Погрози технологічної безпеки і утрати від різного родунадзвичайних ситуацій, аварій і катастроф стали повсякденним фактом сучасногогосподарського життя.

Економічна   дійсність    ставить    нас    перед принциповими питаннями необхідності зміниконцепції ринкових реформ, розробки шляхів виходу з кризи, відновленняекономічного потенціалу, оздоровлення фінансів.

Застосовуваніпротягом останніх 2-3 років різні різновиди шоків попиту та пропозиції (твердіваріанти грошової і бюджетної політики, шоки пропозиції, зв'язані з інфляцієювитрат і кризою готівки) є засобами регулювання нормального ділового циклу. Дляекономіки в період спаду реалізація твердих варіантів політики попиту, зв'язанихз обмеженням ділової активності, не адекватна сформованій ситуації. Це підтверджується і досвідом країн Заходу.Монетаристські методи ніде не застосовувалися в чистому виді. Їхнєвикористання сусідило з опорою на концепції економіки пропозиції.

Сьогодні  гноблення   виробництва   й   інвестицій   викликано одночасною твердістю ігрошової,  і бюджетної політики (обмеження грошової маси,  реальних грошей; різке скидання урядових витрат; надзвичайно громіздка податкова система івисокий рівень податкових вилучень). Більш реалістичний підхід полягає всполученні, скажемо, твердої грошової політики з м'якої бюджетною чи, навпаки,у варіюванні окремих регулюючих параметрів цих видів політики.

Дляуспішного проведення твердої грошової політики необхідний розвитий риноккапіталу, включаючи ринок облігацій із властивими йому механізмами й інфраструктурою, що у Росії знаходяться в самійпочатковій фазі становлення. У таких умовах Центробанк замість нормальнихоперацій на відкритому ринку облігацій змушений безпосередньо регулювати ставкувідсотка і кредитну емісію, об'єктивно виступаючи державним розподільникомкредитів. Замість «пожежних» заходів для наведення порядку заднімчислом (як це було після «чорного вівторка» на ММВБ) державі вартобуло б, по-перше, цілеспрямовано формувати ринок і його інфраструктуру і,по-друге, здійснювати систематичне регулювання найбільш нестабільних сегментівфінансового ринку.

Необхіднопереглянути політику скорочення бюджетного дефіциту, проведену протягом останніх років. Справа в тому, що дефіцит єнаслідком не тільки бюджетно-податковоїполітики. Його ріст може бути результатом коливань економічного циклу. Не приймаючи до уваги даної обставини, не можна боротись проти нібито марнотратної політикидержавних витрат. Бюджетні «стиски» дають мізерний і минущий«ефект» з погляду дотримання необхідного МВФ нормативу. А от значенняі стійкість «ефекту» падіння виробництва під впливом зниженняурядових витрат і високих податків досягли вже екстремальних значень.Продовження незмінної  по  своїй  глибинній  суті  політики  фінансовоїстабілізації в її нинішньому варіанті перетворюється в реальну погрозуекономічної безпеки Росії.

Нинішнійступінь відкритості російської економіки породив складні проблеми у валютнійсфері. Склалася ситуація, коли Росія при її колосальній потребі в інвестиційнихресурсах, по суті, виступає кредитором інших країн з більш благополучноюекономікою. Точка зору, відповідно до якої осілі в іноземних банках валютніресурси повинні відлежатися і за певних умов повернутися в Росію, не заможна.Фактор часу в рішенні даної проблеми є визначальним.

Вирішити  проблему   «витоку»   валютних   ресурсів   тільки економічними(ринковими) методами неможливо. Запобігти несанкціонованому   вивозу  валютних   ресурсів   можна   шляхом використання системи мір, спрямованої настворення сприятливого інвестиційного клімату, — на основі реалізаціїефективної бюджетної, податкової, кредитної політики, раціонального грошовогообігу, валютного і митного регулювання і т.п. Припинення «витоку»валютних засобів припускає створення твердої й ефективної системи державноговалютного контролю за поверненням валютного виторгу російських експортерів. Дотакої системи взаємозалежних і одночасно діючих мір доцільно віднести наступні:

— створення кваліфікованої аудиторської служби, головними задачами якої повинністати відстеження об'єктивності і повноти обліку валютних операцій учасникамизовнішньоторговельних операцій;

— реформування фінансової і податкової служби в напрямку створення сприятливихумов для здійснення зовнішньоторговельних операцій;

— налагодження ефективної системи єдиного митно-банківського контролю занадходженням валютного експортного виторгу російських експортерів.

Передбачається,що нова система мір валютного контролю зробить його більш ефективним, оскількидо контролю підключаються банки, відповідальність яких за надходження валютноговиторгу від експортних угод значно зростає, інформація прозроблену угоду, суму і терміни надходження валютного виторгу документальнофіксується і знаходиться під контролем різних по підпорядкованості установ.Потрійний контроль за кожною експортною угодою утруднить змова між банком іекспортером або між експортером і митним інспектором, перекриє канали«витоку» валютних ресурсів.

Ценововведення здатне кардинальним образом уплинути на поповнення бюджету країнивалютними ресурсами, скоротити «витік» валютних ресурсів, забезпечитиекономічну безпеку країни.

Державнастратегія в області забезпечення економічної безпеки Російської Федераціїповинна будуватися на варіантних прогнозах економічногоі соціального розвитку Росії і її регіонів і коректуватися в залежності відрозвитку подій по тому чи іншомуваріанті, а також з обліком визначених тимчасових періодів.

Різноманітнастратегія надає визначені переваги і, зокрема,можливість «переключення» на той чи інший варіант у залежності відконкретного розвитку ситуаціїбезприйняття екстрених,недостатньо пророблених і взаємопов'язаних рішень.

Прицьому повинна бути сформована повноцінна система державного впливу наекономіку, що дозволяє здійснювати з найменшими втратами регулюваннянайважливіших структурних зрушень і здатна взяти на себе функцію підтримкиекономіки країни на безпечному рівні на основі чітко визначених границь ікритеріїв (умов) державного втручання в економіку (зокрема, границь державногосектора), а також розробку ефективних методів державного регулювання.

Зогляду на те, що економічна безпека державибазується насамперед на ефективному господарюванні кожного агента ринку, наперший план виходить робота по проведенню структурних перетворень.

Змінатипу господарювання, що відбувається вході реформ, поклала початок істотним структурним змінам – від зміни формвласності, лібералізації цін і умов зовнішньоекономічної діяльності дооб'єктивної зміни структури виробництва в результаті її пристосування доплатоспроможного попиту.

Узв'язку з цим в основу формування Основних положень державної стратегії вобласті економічної безпеки Російської Федерації доцільно покласти наступніпринципи економічної політики:

q  формування шару активних власників;

q  створення однакових умов поводженнядля всіххазяюючих суб'єктів;

q  активізація міжгалузевого переливукапіталів;

q  наступність цілей економічноїполітики для перспективного і середньострокового періодів;

q  необхідність порівняння і сполученняцілей економічної політики з реальними соціальними, фінансовими обмеженнями, атакож обмеженнями, обумовленими станом інфраструктури російської економіки.

Виходячиз цього структурна політика повинна реалізовуватися на макро- імікроекономічному рівнях по трьох основних напрямках, що визначають орієнтиридіяльності органів державної влади по селективній підтримці елементівросійської економіки для забезпечення економічної безпеки держави.

Намакроекономічному рівні – у ході проведення структурної політики повиннізважуватися наступні задачі:

q  підвищення сукупного попиту;

q  збільшення норми заощаджень ізабезпечення умов трансформації нагромаджень в інвестиції;

q  стимулювання переливу усіх видівресурсів зі стагнуючих секторів у сектори росту;

q  збільшення валових інвестицій;

q  регулювання імпорту з метою захистувітчизняних виробників у рамках загальноприйнятих процедур.

Намікроекономічному рівні в ході здійснення структурної політики необхідновирішити наступні задачі:

q  підтримка і стимулювання розвиткуекономічно ефективних підприємств і організацій;

q  ліквідація чи реорганізаціянеефективних економічних структур;

q  недопущення можливості появи новихмонополій;

q  стимулювання і регулювання розвиткуфондового ринку в інтересах забезпечення міжгалузевого переливу капіталу;

q  організація єднального процесу зметою гальмування росту цін;

q  стимулювання впровадження ринковихнорм поводження економічних суб'єктів.

Перший напрямок  структурної  політики  полягає  в безпосередній роботі з агентамиринку і пов'язано:

— по-перше, з ідентифікацією «точок росту», тобто підприємств,організацій, що реалізують проекти і програми, що забезпечують перебування йосвоєння реального платоспроможного попиту на вільному ринку. Той чи інший елемент економічногопростору може бути віднесений до «точок росту» у змісті пріоритетів структурної політики, якщо він дієекономічно ефективно, розширює обсяг, що втягується в сферу своєї діяльностіфінансових, трудових і інших ресурсів, не наближається до своєї «межі росту», обумовленоїкон'юнктурою   ринку  і якими-небудь  ресурсними   чи   іншими обмеженнями,сприяє формуванню на базі «точокросту» «секторів» росту.

— по-друге, з виведенням з господарського обороту неефективних підприємств івиробництв;

— по-третє, з необхідністю в сьогоднішніх умовах підтримки життєво важливихгалузей економіки з метою забезпечення економічної безпеки РФ.

Дожиттєво важливих галузей і виробництв із погляду економічної безпеки вартовіднести паливну промисловість і енергетику, харчову промисловість, транспорт,зв'язок і ін.

Другий напрямок  структурної  політики  полягає  у впливі держави на обсяг сукупногопопиту на товари та послуги через утворення державногопопиту, що формується на основі державних нестатків і програм федеральнихвідомств, регіональних адміністрацій і органів місцевого самоврядування врамках бюджетних обмежень усіх рівнів. Цей напрямок визначає обсягигарантованого попиту для суб'єктів вільного ринку, а також обсяги і напрямкивкладення державних ресурсів для забезпечення функціонування тих сфержиттєдіяльності, за які зазначені структури несуть пряму відповідальність.

Третійнапрямок структурної політики визначається як система проектів і  програмзаділового характеру — як наукових і інноваційних, так і виробничих і інвестиційних.Така система спирається насамперед на результати аналізу перспектив розвиткусвітового ринку і націлена на прорив у середньостроковій і довгостроковійперспективі на нові сегменти ринку, на освоєння прогнозованих нішплатоспроможного попиту, на  забезпечення  життєво   важливих національнихінтересів у майбутньому. До числа останніх відноситься і задача збереженняможливості активізувати діяльність у тих чи інших потенційно важливих длядержави наукових чи господарських сферах, що у даний час не можуть бутивіднесені до першого чи другого напрямку. Реалізація зазначених цілей вимагаєнайближчим часом:

— розробки державної політики в області правовогозахисту прав інтелектуальної власності;

— підготовки і прийняття нормативних актів, що забезпечують діяльністьнекомерційних наукових організацій;

— створення цілісної системи державного регулювання експорту технологій;

— підтримки міжнародних зв'язків російських наукових шкіл у пріоритетних областяхфундаментальних досліджень;

— створення системи стимулювання приватних інвестицій у НІОКР, у наукомісткевиробництво;

— розвитку наукової інфраструктури і упершу чергу її основи –системи науково-технічної інформації.

Зметою стабілізації суспільства проведена державою соціальна політика повиннасприяти консолідації суспільства при умовах досягнення стійкого економічногостановища громадян, підвищення рівня життя населення, у тому числі за рахунокзбільшення грошових доходів, що дозволить запобігти погрозі безпеки Росії зпогляду можливих соціальних конфліктів.

Усівищесказані погляди на розроблювальну проблему забезпечення економічної безпекиРосійської Федерації далеко не повною мірою розкривають усі її аспекти. Упроекті Основних положень державної стратегії в області  економічної безпеки РФзнаходять висвітлення і питання,  зв'язані з інвестиційною політикою, мірами уфінансовій і кредитно-грошовій сфері, регіональною політикою,зовнішньоекономічною діяльністю, а також з рішенням проблеми наростанняекономічної злочинності.

Основні соціально-економічні показники Росії

Листопад
2001р.

У % до

Січень-
 листопад
 2001р.
 у % до
 січня-
листопаду
 2000р.

Справка

листопаду
 2000р.

жовтня
 2001р.

листопал 2000г.
у% до

січень-
листопад
2000г.
у % до
січня-
листопада
1999г.

листопаду
1999г.

жовтня
2000г.

Валовой внутрішнійй продукт,
млрд. карбованців

6545,01)

105,02)

108,83)

Выпуск продукції та послуг
базовых отраслей4)

106,3 93,7 105,7 109,9 92,9 110,8

Об‘єм промислової продукції,
млрд. карбованців

548,5 104,7 97,1 105,1 111,6 97,4 112,7

Інвестиції в основний капітал,
млрд. карбованців5)

159,7 108,9 102,5 108,3 118,5 104,6 118,1

Продукція сільского господарства,
млрд. карбованців

68,0 107,7 61,5 106,0 103,4 55,7 107,4 Грузообіг транспорта, млрд.т-км 318,7 103,3 96,0 103,2 104,6 97,8 105,3

в тому числі залізничного
транспорта

123,8 102,9 92,6 105,2 111,5 97,6 114,8

Обіг роздрібної торгівлі,
млрд. карбованців

277,6 112,2 100,9 110,6 109,2 101,2 108,7

Зовнішньоторгівельний обіг6),
млрд.доларів США

13,0 98,5 100,6 107,1 127,8 103,5 133,4 у тому числі: експорт товарів 8,2 91,0 96,1 101,6 130,5 100,7 145,7 імпорт товарів 4,8 115,0 109,5 120,3 122,3 110,2 111,0

Реальнігрошові доходи, що є в розпоряджені5)

105,0 101,0 106,3 112,2 105,1 110,6

Нарахована середня заробітна
платня одного робітника5):

номінальна, карбованців 3655 146,5 104,0 146,2 143,0 103,4 148,7 Реальна 123,5 102,6 120,1 119,4 101,9 123,3

Загальна кількість безробітних,
млн.чоловік

6,3 90,0 101,6 84,5 77,0 99,6 81,6 Кількість офіційно зареєстрованих безробітних, млн.чоловік 1,1 106,5 105,4 97,2 79,3 103,3 66,4

Індекс споживацькихцін

118,6 101,4

116,77)

119,8 101,5

118,27)

Індекс цін виробників
пром
исловоїпродукції

111,5 100,3

110,47)

133,4 101,2

130,37)

___________________
1) Дан
іза січень-вересень2001 року.
2)
Січень-вересень2001р. у % досічня-вересня2000 року.
3)
Січень-вересень2000р. у % до січня-вересня1999 року.
4) Індекс випуску продукц
іїтапослуг базових галузей вираховуєтьсяна основі даних прозміну фізичного об‘єму випуску продукції промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, роздрібної торгівлі.
5)
Попередні дані.
6) Дан
іза жовтень2001р. розраховані Банком Росії у співвідношенні до методології платіжного балансу в цінах франко-границя країни-експортера. Відносні показники наведені у відсотках за жовтень і січень-жовтень 2001 р. і 2000р. в поточних цінах.
7) У %
до грудня попереднього року.

Списоквикористаної літератури

1. Обезопасности: Сборник законодательных и нормативных документов по состоянию нафевраль 1998 г. – М., Буквица, 1998 г. (Серия “Федеральное законодательство”)

2. «ОГосударственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации(Основных положениях)». Указ Президента Российской Федерации от 29.04.96г. №608

3. М.Арсентьев.Экономическая безопасность. Обозреватель, №5, 1998 г.

4. В.С.Загашвили.Экономическая безопасность России. М., ЮристьБ 1997 г.

5. Основыэкономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность)./Подред. Олейникова Е.А. М, ЗАО “Бизнес школа “Интел-Синтез”, 1997

6. К.Х.Ипполитов.Экономическая безопасность: стратегия возрождения России. М., Российский Союзпредприятий безопасности, 1996 г.

7. Д.А.Кононов, В.В.Кульба,С.С.Ковалевский, С.А.Косяченко Формирование сценарных пространстви анализдинамики поведения социально – экономических систем. Препринт. М, ИПУ РАН, 1999

8. А.Архипов, А.Городецкий, Б.Михайлов «Экономическая безопасность:оценки, проблемы, способы обеспечения» «Вопросы экономики» N 12 (1994), стр. 36-44

9. Е.Бухвальд,/> Н.Гловацкая, С.Лазуренко«Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии ипоказатели» «Вопросы экономики» N 12 (1994), стр. 25-35

10. С.Лыкшин, А.Свинаренко «Развитиеэкономики Росиии и ее реструктуризациякак гарантия экономической безопасности»«Вопросы экономики» N12 (1994), стр.115-125

11. Обеспечена ли экономическая безопсность России? // Газета «Карелия» №64(23 октября 1999 г.)

12. www.evro.ru

13. Госкомстат России – www.gks.ru

еще рефераты
Еще работы по геополитике