Реферат: Размещение продуктивных сил США

Вступ

Сполучені штати одна знайбільших країн на Землі, що має неабиякий вплив на інші країни. Це країна звеличезним потенціалом, що вимагає дослідження, країна, що зуміла за порівняноневеликий проміжок часу стати світовим економічним лідером. У цьому насамперед  заслуга продуктивних сил, що підлягаютьретельному дослідженню в цій курсовій роботі.

Об’єктом досліджень являються продуктивні сили США, тобто природні татрудові ресурси, галузі промисловості, участь країни в економічних зв’язкахтощо.

Предметом дослідження в цій курсовій роботі є закономірності і принципитериторіальної організації виробництва, ефективність розміщення галузейнародного господарства Сполучених Штатів Америки.

При дослідженні питання використовувались такі методи як загальнонауковий,міждисциплінарний та спеціальний.

Вивчаючи розміщення і роль продуктивних сил Сполучених Штатів Америки,ми можемо оцінити промисловість цієї країни, рівень продуктивності сільськогогосподарства, транспортну систему, перелік послуг, що надається іншим країнам,такі як, туризм, інвестування, банківські операції, а також роль країни вміжнародному поділі праці. Все це допоможе відповісти на такі важливі питання –“Який вплив Сполучених Штатів Америки на економіку, господарство тапромисловість інших країн?”, “Чи варто налагоджувати економічні та торговізв’язки з цією країною?”, “Чому країна має таку розвинуту структурувиробництва?” та багато інших.

Аналіз розміщення продуктивних сил такої економічно розвинутої країнияк Сполучені Штати дозволяє уникнути багатьох ускладнень під час налагодженняекономіки власної держави, адже США пройшли довгий і складний шлях відколоніальної сільськогосподарської країни в міцну індустріальну державу.

В ційкурсовій роботі ми визначимо роль  тазначення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу СполученихШтатів, розглянемо історичний аспект формування виробництва, приділимо увагутакож впливу природних ресурсів на розвиток господарського комплексу, оцінимоїх запаси та розміщення. Проаналізуємо демографічні передумови становленнягосподарського комплексу, а саме чисельність, природний приріст та густотунаселення, характер розміщення та рівень зайнятості трудових ресурсів.Найбільше значення надається аналізу сучасної галузевої структуригосподарського комплексу Сполучених Штатів Америки, його складових,територіальної структури господарства, тобто склад і співвідношення різних формтериторіального зосередження виробництва, що формуються під впливом галузевогоі територіального поділу праці. Також необхідним є розкрити рівень розвиткуміжгалузевих комплексів.

Дуже важливим є також розгляд участі США у міжнародному поділі праці тазовнішньоекономічні зв’язки країни, тобто необхідно розглянути, як на основітериторіального поділу праці розвиваються усі форми міжнародних економічнихзв’язків, таких як торгівля, міграція робочої сили, рух капіталу, кредитнівідносини, валютно-фінансові відносини, сфера послуг тощо.

Також ми розглянемо основні проблеми, що гальмують розвиток тарозміщення продуктивних сил та проаналізуємо шляхи їх вирішення. Дослідимозрушення у галузево-територіальній структурі, основні тенденції та перспективиподальшого розвитку продуктивних сил Сполучених Штатів на основітериторіального поділу праці.

В вивченні цих важливих питань нам стануть у нагоді картосхемиадміністративно-територіального поділу країни, розміщення корисних копалин таосновних транспортних шляхів, розміщення основних центрів галузей спеціалізаціїпромисловості та основних агропромислових територіальних комплексів. Також кориснимибудуть таблиці, діаграми, графіки, що ілюструють демографічний та виробничийпотенціал країни.

Роль та значення продуктивних сил урозвитку господарського комплексу Сполучених Штатів Америки

США — найбільша за своїмекономічним, полі­тичним і воєнним потенціалом країна сучасно­го світу. Її площа становить 9364 тис. км2. Населення налічує 263 млнчоловік.Сполучені штати Америкиадміністративно поділяються на 50 штатів і федеральний округ Колумбію. Є такіекономічні райони: Захід, Середній Захід, Північний Схід,, Північ і Південь;кожен з них має ще й дрібніший поділ. Кожен з цих районів спеціалізується напевній галузі виробництва.

При 4,7 % населення накраїну припадає понад 25 % світового ВНП. В 1995 р. її ВНП становив 7100 млрддоларів, тобто 26 980 доларів у розрахунку на одного жителя. За ІРЛП в 1997 р.США зайняли четверте місце серед 177 країн світу. США тримають пер­шість зарівнем продуктивності праці, розвитком наукових дослід­жень і наукоємнихвиробництв та послуг, в освоєнні космосу і воєнному виробництві. З-поміжтранснаціональних корпорацій світу — 2/5 американські.  США є найбільш впливовим членом Ради Безпеки00Н, воєнного блоку НАТО. В кінці XX ст. США претен­дують на роль єдиної всвіті «наддержави» і першої постіндустріальної країни.

Економіко-географічнеположення країни дуже вигідне. Воно багато в чому визначається тим, що зі сходуїї омивають води Атлантичного, а з заходу — Тихого океану. Морські границіпротягаються на 12 тис. км. Це здавна полегшувало торгові зв'язки з заокеанськимикраїнами й одночасно гарантувало країні безпека.

  Сприятливо вплинуло на економіко-географічнеположення і сусідство з Канадою і Мексикою, країнами, котрі економічно меншрозвиті. За рахунок цього монополії США з великим прибутком для себеексплуатують їх природні і трудові ресурси. Близько розташовані до США країниЛатинської Америки також сприяють розвитку економіки країни.

Внутрішній ринок завжди був головним угосподарстві США. Він є найбільш ємним у світі як для споживчих товарівмасового вжитку, так і для продукції виробничого призначення, а також всілякоговиду послуг.

З кожним роком кількість ВВП на душунаселення зростає, що безперечно свідчить про високу розвиненість країни векономічному плані.

<img src="/cache/referats/17035/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">  <img src="/cache/referats/17035/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026">

«Большаяэнциклопедия Кирилла и Мефодия”, 2001.

Проте структура ВНП неоднорідна. Найбільша частка виробництва припадає на сферу послуг – 80 %, даліпромисловість – 18 % і на сільське господарство – лише 2 % виробництва валовогонаціонального продукту.

Отже продуктивні силивідіграють вирішальну роль в економічному розвитку країни, визначають її роль вміжнародному поділі праці, якість зовнішньоекономічних зв’язків цієї країни,вплив на економіку інших держав. 

Сполучені Штати Америки єлідерами в багатьох галузях виробництва завдяки вигідномуекономіко-географічному положенню, великій кількості корисних копалин,висококваліфікованій робочій силі, а також прибутковому і високоефективномубагатогалузевому господарству.

Передумови  розвитку ірозміщення продуктивних сил Сполучених Штатів Америки

Дуже важливе значення мають для розвитку і розміщення продуктивних силмають історичні, природні та демографічні умови. Досліджуючи історіювиробництва, природні та трудові ресурси ми можемо проаналізувати факторирозміщення тієї чи іншої галузі господарства Сполучених Штатів.

Історичні передумови.Європейська колонізація Північної Америкипочалася майже відразу після відкриття в 1492 році Нового Світу іспанськоюекспедицією Христофора Колумба. Протягом 17 ст.  на величезній територіївід ріки Святого Лаврентія до устя Міссісіпі виникають численні французькіторгові факторії і дрібні поселення.

Переворот 1688-1689 років в Англії привів до утвердження буржуазноїземельної власності в пуританських колоніях Північної Америки. На отриманихземлях переселенці створювали фермерське господарство, вільне від яких-небудьфеодальних пут.

Основним заняттям поселенців протягом усієї колоніальної епохи було сільське господарство. Одночасно з нимпочинався розвиток ремесла і мануфактур. В другій половині 18 ст. з'явилисявеликі підприємства-мануфактури, що в окремих випадках дуже нагадували майбутніфабрики.

 Після початку громадянської війни в Англіївідбулося майже повне припинення привозу промислових виробів з Європи змусилоколоністів почати їхнє власне виробництво.

В другійполовині 18 ст.  великого розвиткуодержав лісовий промисел, зв'язаних з експортом лісових матеріалів уметрополію. Лісовий промисел стимулював розвиток суднобудування. Рістсуднобудування дуже вплинув  на розвитокрибного промислу. Одним з ранніх у колоніях було текстильне виробництво у формімануфактур, організованих на капіталістичній основі.

Відбувався повсюдний ріствнутрішньої торгівлі. До кінця колоніального періоду значних розмірів досяглазовнішня торгівля

З початку 19 ст. яснопозначилися дві тенденції економічного розвитку США. У північних і західнихрайонах країни відбувається швидкий розвиток капіталістичних виробничихвідносин, а на Півдні зміцнюється плантаційне рабовласницьке господарство. Напочатку 19 ст. американська економіка вступила в смугу промислового підйому.

У ході промисловогоперевороту був зроблений ряд оригінальних винаходів, що знаходили широкепрактичне застосування. Швидкий ріст промислового і сільськогосподарського виробництвасупроводжувався розвитком внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

Після закінченнягромадянської війни (1861-1865 р.) у США починається бурхливий розвитокпромисловості. Значні зміни відбулися в технології металургійного виробництва.Великих успіхів досягла машинобудівна промисловість, особливо в областівиробництва локомотивів і сільськогосподарських машин. Розвиток машинобудуванняі верстатобудування свідчило про те, що в 70-80-і роки в США завершувавсяпромисловий переворот.

До кінця 19 ст. США зробиливеличезний стрибок у своєму економічному розвитку і перетворилися в могутнюіндустріальну державу.

У цей час відбуваєтьсястрімке освоєння новий територій американського Заходу.

Сільськогосподарськевиробництво країни досягло небувалих доти  розмірів. Швидкий ріст фермерського господарства, заснованого накапіталістичних началах, призвів до утворення величезного, стійкого іплатоспроможного внутрішнього ринку.

Остання чверть 19 ст. булачасом величезного залізничного будівництва. Високими темпами розвиваласяверстатобудівна, текстильна, харчова промисловість. З 90-х років швидкопочинають розвиватися такі нові галузі індустрії, як хімічна, електротехнічна,гумова, автомобільна і нафтова промисловість.

Швидкому розвиткуамериканської промисловості сприяла наявність величезних природних ресурсів івигідне географічне положення. Велику роль в у капіталістичній індустріалізаціїСША зіграв приплив закордонних капіталів.

Економічнікризи були могутнім прискорювачем концентрації виробництва і централізації капіталу,у результаті чого в США виникають монополістичні об'єднання.

Бурхливийекономічний розвиток США в останній чверті 19 ст. призвів до величезногозбільшення виробництва і росту національного багатства країни.

Природні передумови.Природне середовище Сполучених Штатів Америкивідзначається великою різноманітністю. Зустрічаються екстремальні умови танегативні явища. Діяльність людини утруднена у високих широтах Аляски. Навнутрішніх плато і високогір’ях Кордильєр панує різкоконтинентальний,здебільшого аридний клімат з висотною поясністю. Тихоокеанське узбережжя,включаючи Аляску і Гавайї, — зона підвищеної сейсмічності. Країна не маєпокладів бокситів, марганцю, хрому, нікелю, кобальту, платини, олова. Південнийсхід “суміжних штатів” зазнає чималої шкоди від морських тропічних циклонів,південний захід – від хуртовин та ураганів. На Великих рівнинах буваютьпосушливі роки, а пізні заморозки можуть траплятись навіть у Флориді.

Проте в цілому навряд чиможна знайти іншу країну, де природні умови були б настільки сприятливими дляжиття і господарської діяльності, а ресурси – настільки великими, як вСША.  Територія країни, за виняткомАляски,  добре освоєна і використовуєтьсядуже інтенсивно.

Надра Сполучених ШтатівАмерики мають багаті, як правило, зручні для експлуатації і вигідно розташованіродовища корисних копалин: і паливно-енергетичні, і металеві, і неметалеві. СШАє лідером з забезпеченості кам’яним та бурим вугіллям в світі Загалом вугілляАпалацького басейну США має спікність і використовується для коксування.Світове значення мають поклади нафти, природного газу, бітумінозних сланців,урану, залізних руд, міді, свинцю, цинку, молібдену, фосфатів, калійної солі,сірки (див. картосхему ст.8). Загалом США має 6,9 % забезпеченості природнимиресурсами від території всього світу.

Великі озера є найбільшимрезервуаром прісної води на Землі, майже 2/3 їх площі знаходиться підюрисдикцією США. Річки, що стікають з Аппалачів і Кордильєр, багаті нагідроенергію. Майже 3/10 території все ще вкриті лісами. Морська економічназона США є найбільшою в світі і багатою на рибні та інші ресурси.

Комплекс чинників сприяєсільськогосподарському виробництву. Насамперед це величезні розміри земельногофонду, придатного для потреб рослинництва і тваринництва. “Суміжні штати”розташовані в помірному і субтропічному поясах. Межа між ними проходить між 350 та 400пн. ш. Гавайськіострови і південь Флориди – це вже тропіки. Східні території “суміжних штатів”,де знаходиться більша частини рівнинних земель, добре зволожені і практично незнають посух. Умовною межею між вологим сходом і посушливим заходом можнавважати 1000зх. д., вздовж якого річна сума опадів становитьприблизно 500 мм. Посушливі південно-західні штати мають можливості для штучногозрошення. Важливою є наявність масивів родючих ґрунтів, серед них – субтропічнічорноземи, чорні та каштанові ґрунти великих північноамериканських степів –прерій. Природна родючість ґрунтів в Сполучених Штатах значно поліпшеналюдиною.

У свій час Аппалачі іКордильєри являли собою важко прохідний бар’єр для колоністів. Зараз вони маютьсучасну транспортну інфраструктуру. Морські бухти Бостона, Нью-Йорка,Делаверська та Чесапікська затоки на Атлантичному узбережжі, затоки П’юджет–Саунд, гирло річки Колумбія і затока Сан-Франциско на Тихоокеанськомуузбережжі створюють зручні умови для мореплавства. Великі озера зв’язані зокеаном через річку Св. Лаврентія і басейн Міссісіпі. Взагалі Міссісіпі –найбільша прісноводна річка, води якої широко застосовуються в побуті, так і навиробництві.

Демографічні передумови. За кількістю жителів США поступаються лишеКитаю і Індії, але значно відстають від них. Середня густота населеннястановить 28 осіб на 1 км2. Дуже слабо заселені Аляска (0,6 чоловікана 1 км2), а також Гірські штати і Великі рівнини. Високою є густотанаселення в місцях концентрації великих міст, де міські агломерації, зливаючисьодна з одною, утворили гігантські мегаполіси.

<img src="/cache/referats/17035/image006.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

“Большая энциклопедия Кириллаи Мефодия», 2002.

Демографічна ситуація в Сполучених Штатах є типовою длявисокорозвинених країн: низький природній приріст, переважання частки жінок устатевій структурі, “постаріння” населення, велика частка працюючих економічносамостійних жінок, знедрібнення сімей.

Кількість працюючого населення (тис.)

140900

Частка працюючого населення по відношенню до загальної кількості населення (%)

49,7

Частка економічно активного населення у віці від 15 до 64 років по відношенню до загальної кількості зайнятих (%)

79,1

Частка жінок в економічно активному населенні (%)

46

“Большая энциклопедия Кириллаи Мефодия», 2002.

Як ми бачимо з таблиці,частка працюючого населення по відношенню до загальної кількості населення –49,7 %. Ця частка порівняно невелика. Найбільше трудових ресурсів зайнято впромисловості, інші – в сфері послуг та сільському господарстві.

Специфічними для США єпроблеми імміграції, характеру міських та позаміських територій.

Імміграції вСША належить виняткова роль. США були створені переселенцями і зараз жоднакраїна світу не приймає стільки іммігрантів, як вони. Серед іммігрантів нинінайбільшу увагу привертають три групи. Це політичні іммігранти, спеціалістивищої кваліфікації і некваліфікована робоча сила. Імміграція В СШАрозглядається як позитивне явище, що урізноманітнює можливості країни. Двері вкраїну шляхом всілякого роду регулювань та обмежень відчиняються то ширше, товужче залежно від внутрішніх потреб.

Міське розселення вСполучених Штатах Америки пережило в другій половині XX ст. Швидкий процес субурбанізації.Суть цього явища полягала в швидкому переміщенні населення і робочих місць зофіційних меж міст в передмістя. Зараз у передмістях живе 2/5 американців ізосереджена така ж частка робочих місць.

Згідно з реаліямисубурбанізації сучасні міські утворення в США поділяються на три типи: сіті,метрополітенський статистичний ареал і консолідований метрополітенськийстатистичний ареал. Сіті – це місто в його офіційних межах. Метрополітен –сіті з його передмістями, тобто те ж саме, що й агломерація. Консолідованийметрополітен – це два або більше метрополітенів, що зрослися.

Кількість населення (тис.)

283230

Середній приріст населення (%)

0,9

Густина населення ( чол./кв. км.)

28,9

Відсоток міського населення

77

Кількість міст з населенням більше 100000 чол.

219

Середня кількість чоловіків на 100 жінок

97

“Большая энциклопедия Кириллаи Мефодия», 2001

Містами в Сполучених Штатах Америки вважаються всі населеніпункти, в яких проживає понад 2500 осіб, всі інші – сільськими. За таких умов¾ американських жителів класифікуються як міські жителі і ¼ — яксільські. Фактично населенняСполученихШтатів Америки поділяється на метрополітенське, позаметрополітенське тафермерське.

Сучасна галузева структура і рівень розвитку продуктивних сил США

ГосподарствоСША характеризується не тільки своїми величезними масштабами, а й найсучаснішоюта комплексною структурою. Це твердження стосується не тільки господарства вцілому, а й усіх його галузей і підрозділів зокрема

Галузева структурагосподарства Сполучених Штатів надзвичайно різноманітна. Одними з найбільшзначущих галузей є добувна і обробна промисловості, сільське господарство,транспорт та нематеріальна діяльність держави, така як торгівля, фінанси тапослуги. В первинній сфері зайнято лише 3,3 % працюючих (у сільськомугосподарстві, лісівництві й рибальстві – 2,8 і в добувних галузях – 0,5), а увторинній сфері – 22,4 % ( в будівництві – 6,0, в обробній промисловості –16,4) і в третинній сфері – 74,3 % ( на транспорті, в зв’язку,електроенергетиці і комунальному господарстві – 7,1, в торгівлі – 20,9, уфінансах та страхуванні – 6,7, в галузях обслуговування – 34,9 і в громадськомухарчуванні – 4,7). Такий розподіл трудових ресурсів є прогресивним і відповідаєсучасним вимогам.

Структура корисних копалин,що їх видобувають в Сполучених Штатах Америки, за вартістю на ¾складається з палива, на 9 % — з неметалевої сировини і на 7 % з руд металів.США мають друге місце по видобутку вугілля – 23 % світових запасів. Видобутоккам’яного вугілля становить 820 млн т, нафти – 360 млн. Т, природного газу –550 млрд м3, залізної руди – 60 млн т. Відкритим способомвидобувають 60 % вугілля; загальні витрати на 25-30 % нижчі, ніж при підземномувидобутку. В США буре вугілля існує в найбільшій кількості – 21 % світових запасів.Найбільш Сполучені Штати Америки відомі своїм видобутком золота. Кількістьвидобутку становить 320 тис. т. Тут США поступаються лише ПАР – 495 тис. т. Увидобутку кольорових металів країна посідає друге місце (мідь – 1,86 млн т), аза виробництвом перше (рафінований алюміній – 3,37 млн т, рафінована мідь –2,25 млн т).

Добувнапромисловість тісно пов’язана з енергетикою. Зараз в енергобалансі частка нафтистановить 40 %, природного газу – 25, вугілля – 23, гідро-, атомної ігеотермальної — лише 12 %. Вугілля використовується перш за все як паливо натеплових електростанціях, природній газ – у комунальному господарстві та,частково,  в місцях видобутку на ТЕС,нафта – як пальне для двигунів.

Щорічне виробництвоелектроенергії вже перевищує 3000 млрд кВт за рік і продовжує зростати.

Обробна промисловість – цеоснова матеріального виробництва Сполучених Штатів. За вартістю продукціїчастка харчової промисловості (включаючи тютюнові вироби та напої) становить 15%, текстильної, швейної та шкіряно-взуттєвої – 5, деревообробної і меблевої –3,  паперової та поліграфічної – 10,хімічної (включаючи продукти нафти і вугілля, пластмаси і гуму) – 20, виробів зкаменю, глини та скла – 2, металургії – 5, металообробки і машинобудування – 40%. Надзвичайно розвинута внутрішньо- й міжгалузева спеціалізаціямашинобудування в США. Тут підприємства, які випускають складну продукцію,часто є лише збиральними, що одержують деталі та вузли від численнихсубпідрядників. За виробництвом автомобілів США посідає перше місце – 13,6 млншт… Також лідирують і за обсягом виробництва сільськогосподарських машин, вониж є  основними споживачами цієї техніки.Виробництво вовняних тканин становить – 98,9 млн м2, а бавовняногополотна – 4,1 млн т.

По всіхпараметрах сільське господарство Сполучених Штатів виявляє собою великийбізнес. Склався навіть спеціальний термін — «агробізнес», -  гігантська вага сільськогосподарськоговиробництва, що відбиває, в американській економіці. Під цим терміном маєтьсяна увазі весь агропромисловий комплекс від окремого фермера домультинаціонального концерну-виробника хімікатів.

Завдякищедрості природи і умілому використанню техніки, добрив і хімікатів,американський фермер практично не має собі рівних у виробництві рясної ідешевої продукції. На частку США приходиться половина світового виробництвабобів сої і кукурудзи і від 10 до 25 відсотків бавовни, пшениці, тютюну ірослинних олій.

Для потреб галузівикористовується 190 млн га орних земель і 220 млн т пасовищ, або, відповідно,0,7 і 0,9 га на особу. Понад 20 млн га земель зрошується. Ці показники взалежності від попиту на продукцію галузі можуть зменшуватися або зростати.

Площа, яку займають ферми (тис. га)

393471

Кількість ферм (тис.)

2073

Кількість ферм на 10000 кв. км.

2214

Середній розмір ділянки ферми (га)

190

Частка ферм, що знаходяться у власності окремих родин (%)

57,7

«Большая энциклопедия Кирилла иМефодия», 2001.

Затеперішніх умов американське сільське господарство стало інтенсивним: всередньому врожайність пшениці становить 26 ц/га, кукурудзи – 75 ц/га, надоїмолока – 7000 кг на одну корову.

Землеробствоі тваринництво займають приблизно однакове місце і є багатогалузевим. Вземлеробстві на перше місце треба поставити виробництво кормового зерна –кукурудзи, ячменю і сорго. Важлива роль належить кукурудзі. Її збір приблизно200-240 млн т, тобто до 2/5 світового збору.

Як продовольче зерновирощують пшеницю і рис. Збір пшениці сягає до 75 млн т, а рису – до 8 млн т.Загальний збір зерна в США досягає 360 млн т.

Серед олійних – соя, арахіс,соняшник і бавовник. Головна роль належить сої (3/5 світового збору) –культура, що перетворила США з найбільшого імпортера на найбільшого експортераолійних в світі.

В США культивують і цукровібуряки і цукрову тростину. Взагалі, виробництво цукру тут – одне з найбільших всвіті. Разом з тим, США є імпортером цукру з інших країн.

Серед технічних культурнайбільше значення мають тютюн і бавовник. США є одним з провідних їхвиробників.

США характеризується великимпоголів’ям (понад 100 млн голів великої рогатої худоби, з них 10 млн – молочнікорови, 60 млн голів свиней, 6,2 млрд бройлерів), високою продуктивністю іміцною кормовою базою (комбікорми, сіяні трави, грубі пасовища).

Виробництво м’яса в США весьчас зростає і перевищило вже 34 млн т на рік. Більше 2/5 його припадає на “білем’ясо” – м’ясо птиці.

Стосовно харчуванняамериканців, у ньому найважливішу роль відіграють м’ясо та інші продуктитваринного походження (крім тваринного масла), риба, олія, цукор, овочі іфрукти, різні напої, переважно фруктові соки. Споживання хліба, борошна, крупта картоплі незначне.

Рибальство є такожрозвиненою галуззю господарства США. Щорічний вилов риби – 5-6 млн т.

Як велика і розвиненакраїна, Сполучені Штати Америки мають всі види транспорту та їх збалансованусистему. Абсолютні та відносні розміри транспортної  інфраструктури і рухомого складу дуже великі.В перевезенні вантажів перше місце займають залізниці. На них припадає 38 %перевезень. Друге місце посідає автотранспорт – 28 %, далі внутрішній водний –16 % та авіаційний — 17 %. Частка залізниць, внутрішнього водного і морськоготранспорту в перевезенні пасажирів, за винятком туристських круїзів, зведена домінімуму. Тут передує авіаційний транспорт. Одночасно зростає роль авіації і вперевезенні вантажів. На дорогах США діють магістралі зі збільшеною швидкістюруху.

У сфері нематеріальноїдіяльності Сполучених Штатів Америки зайнято майже 2/3 працюючого населення івона складається з великої кількості напрямків, галузей і окремих видів.Головними Ії підрозділами є торгівля, фінанси та послуги. Послуги в свою чергуподіляються на ділові (бізнесові), видовищні й рекреаційні та професійні.Взагалі США мають високий рівень розвитку медичного обслуговування та охорониздоров’я. В США існує зручна система освіти.

Важливим складовимгосподарства Сполучених Штатів Америки в другій половині XX ст. стали науковідослідження і військово-промисловий комплекс. Витрати на науку перевищують 170 млрд доларів. Воєнні витрати досягають 310млрд доларів.

Особливості розміщення і територіальнаструктура провідних галузей господарства США

Господарство США має свої особливості розміщення. Для кожного регіонухарактерна своя галузь виробництва. В цьому питанні ми намагатимемося показатитериторіальну структуру провідних галузей країни.

Промисловість.Однією з найпотужніших галузей промисловості є добувнапромисловість. В США видобувають багато різноманітних корисних копалин,найважливішими з них є вугілля, нафта та природній газ.

Головним вугільним басейномє Аппалачський. За розмірами, геологічними умовами та якістю вугілля, завигідністю розташування (щодо Північного Сходу і Приозер'я), а також закількістю вже видобутого вугілля він не має рівних у світі.Продовжується експлуатація Східного Вну­трішнього басейну в штаті Іллінойс.Новим явищем стало зростання вугільної промисловості на захід від річкиМіссісіпі, зокрема в районі Скелястих гір

Нафту і природний газвидобувають у чотирьох районах: Ґалф, Мідконтинент, Каліфорнія, Аляска. Заразтут добува­ється 2/5 нафти і 4/5 природного газу країни. Інтенсивноексплуатуються шельфові родовища Каліфорнії і, особливо, Ґалфу.

Головний залізорудний басейнСША лежить біля озера Верхнього. Він один з найбільших у світі й інтенсивноексплу­атується вже понад 100 років. За своїми характеристиками його можнапорівнювати з Аппалачським вугільним і нафтогазоносними Мідконтинентом таҐалфом.

Урані більшість рудкольорових і рідкісних металів видобува­ють у Кордильєрах, фосфорити — наФлориді і в штаті Північна Кароліна, калійні солі — в штаті Нью-Мексико.

Енергетика. Виробляють електроенергію переважно вугільні ТЕС, частка ГЕС — 9 %,АЕС — 22 %. В країні понад 100 діючих атомних реакторів загальною потужністю105 млн кВт. Теплові елек­тростанції, включаючи атомні, розміщені там, де єспоживачі. Атом­на електроенергетика найбільш розвинена і має найбільшезначення в Північно-східному мегалополісі, в західному Приозер'ї, наАппалачському Підмонті та Флориді. Районами розвиненої гідроенергетики сталибасейни річок Колумбія на Тихоокеанському Північному Заході, Теннессі іКамберленда в Аппалачах, Сакраменто і Сан-Хоакін у Каліфорнії. Використовуєтьсятакож потенціал річок Міссурі та Колорадо

<span Times New Roman",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK"><img src="/cache/referats/17035/image008.jpg" v:shapes="_x0000_i1028">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK">«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2002.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Обробнапромисловість.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Обробна промисловість США зародилась у Новій Англії і згодом поширилась навесь Північний Схід, а потім і в Приозер'я. Вже перед першою світовоювійною тут сформувався величезний «промисловий пояс»: Бостон — Балтімор —Сент-Луїс — Мілуокі. Південь та Захід довгий час відставали в промисловомурозвитку. Впродовж другої половини XX ст. становище змінилося. Сучаснерозміщення обробної промисловості практично збігається з розміщенням населення.На Півночі, як і раніше, вона зосереджена в «промисловому поясі». На Півднінайбільші її осередки є на Аппалачському Підмонті і на узбережжі Ґалфу, наЗаході — в Каліфорнії. Крім того, на Півдні і Заході існують також значнівідособлені промислові центри.

Найбільшими промисловими центрами США є консолідованіметрополітени Нью-Йорка, Чикаго і Лос-Анджелеса.

Сільське господарство. Головноюперевагою сільського господарства США є його висока продуктивність. Ефективностісільського господарства сприяє наявність розви­неного агропромисловогокомплексу, який включає виробництво сільськогосподарської техніки та хімікатів,зберігання, переробку, транспортування і збут продукції.

Як наслідок, зайнятістьбезпосередньо в сільському господарстві є мінімальною — 2,8 млн осіб(1,4 млн фермерів і 0,8 мли найманих робітників) і продовжує зменшуватись.Тобто зараз на кожного працюючого припадає понад 70 га орних земель і 85 гапасовищ.

Загальна площа (тис. га)     

936336,4

Частка оброблюваної землі стосовно  загальної площі(%)

41,1

Частка сільськогосподарських угідь (%)

20,5

Площа сільськогосподарських угідь (тис. га)

187776

Частка зрошуваної оброблюваної землі (%)

12

«Большая энциклопедия Кирилла иМефодия», 2001

Для американськихфермз самого початку їхіснування була ха­рактерна висока товарність. Зараз вона практичнодосягає 100 %. Всі продукти, які споживають фермер та його родина, купуються вкрамниці.

<img src="/cache/referats/17035/image010.jpg" v:shapes="_x0000_i1029">   <img src="/cache/referats/17035/image012.jpg" v:shapes="_x0000_i1030">            

«Большая энциклопедия Кирилла иМефодия», 2002.

Найвідомішим є «Кукурудзянийпояс», що знаходиться на Центральних рівнинах у межиріччі Огайо і Міссурі(штати Айова та Іллінойс і їх оточення). Це територія площею приблизно 600 тис.км2, з вегетаційним періодом 150—200 днів, високими літнімитемпературами і                                                       опадами 600—1000 мм на рік, багатими на азот ґрунтами.

«Пшеничний пояс» — це відомі американськістепи-прерії, які простягаються у меридіональному напрямку від Техасу на півднідо кордону з Канадою на півночі вздовж 100-го меридіану західної довготи. Впівденній частині «пшеничного поясу» вирощують озиму, в північній — ярупшеницю. Головними штатами його є Канзас і Північна Дакота. Рис вирощують напівдні в долині Міссісіпі та в Каліфорнії.

Збір картоплі, як іїї споживання, порівняно незначні. Проте вирощування овочів і фруктівє одним з найбільших у світі. Спеціалізованими районами овочівництва ісадівництва стали південне узбережжя Великих озер, Приатлантична низовина,Флорида, узбережжя Ґалфу, Каліфорнія, штати Ореґон і Вашингтон.

Тютюн виро­щують по обидвабоки Аппалачських гір у штатах Північна Кароліна і Кентуккі. «Бавовницькийпояс» — колись суцільна смуга Півдня від Атлантичного океану до Техасу — теперперемістився в західно­му напрямку і перетворився на декілька розірванихареалів у долині Міссісіпі, штатах Техас, Нью-Мексико, Аризона і Каліфорнія.

Тваринництво. Молочні зониформуються навколо великих метрополітенів. На Північному Сході і в Приозер'ївони зливаються. Західне Приозер'я, особливо штат Вісконсін, є основнимпостачаль­ником масла і твердих сирів. Вирощування свиней — спеціалізація«кукурудзяного поясу».

Найбільша концентрація великої рогатої худоби м'ясного на­прямкумає місце на Великих рівнинах — штати Техас, Оклахома, Канзас і Небраска. Тутїї утримують на спеціалізованих ранчо і фермах, які стали відгодівельнимипідприємствами промислового типу — «фабриками м'яса». Бройлерне

господарство характерне для південних схилів Аппалачіві плато Озарк (штати Арканзас, Міссісі­пі, Алабама і Джорджія).

Сучасна географія сіл

еще рефераты
Еще работы по географии, экономической географии