Реферат: Атомна енергетика України і РПС

<span Courier New"; color:black;font-weight:normal">

<span Courier New"; color:black">План.

<span Courier New"; color:black;font-weight:normal">

<span Courier New"; color:black">Вступ.

<span Courier New"; color:black;font-weight:normal">Значення і місце атомної енергетики України    стор.1-6

<span Courier New"; color:black;font-weight:normal">

<span Courier New"; color:black">Розділ

<span Courier New";color:black;mso-ansi-language:EN-US">I<span Courier New"; color:black">.<span Courier New";color:black;font-weight:normal"> Особливості іфактори розміщення атомної енергетики України                           стор.7-13

<span Courier New"; color:black">

<span Courier New"; color:black">Розділ

<span Courier New";color:black;mso-ansi-language:EN-US">II<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:RU">.<span Courier New";color:black;font-weight: normal"> Основні етапи і сучасні проблеми розвитку атомної енергетики України                    стор.14-19

<span Courier New"; color:black">

<span Courier New"; color:black">Розділ

<span Courier New";color:black;mso-ansi-language:EN-US">III<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:RU">.<span Courier New";color:black;font-weight: normal"> Територіальна організація атомної енергетики України                                            стор.20

<span Courier New"; color:black">

<span Courier New"; color:black">Розділ

<span Courier New";color:black;mso-ansi-language:EN-US">IV<span Courier New"; color:black">.<span Courier New";color:black;font-weight:normal"> Продукціяатомної енергетики України у зовнішній та внутрішній торгівлі               стор.21-28

<span Courier New"; color:black">

<span Courier New"; color:black">Розділ

<span Courier New";color:black;mso-ansi-language:EN-US">V<span Courier New"; color:black">.<span Courier New";color:black;font-weight:normal"> Перспективарозвитку і розміщення атомної енергетики України                           стор.29-40<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Вступ

Значення імісце атомної енергетики України

<span Courier New";color:black">Атомнаенергетика(АЕ) – енергетика, зв’язана з проблемами виробітку та використанняатомної енергії.

<span Courier New";color:black">    АЕ стала окремою галуззю енергетики післяДругої світової війни. Сьогодні вона відіграє важливу роль в електроенергетиціУкраїни.

<span Courier New";color:black">    Це зумовлено тим, що Україна належить додержав, недостатньо забезпечених власним енергоресурсом.

<span Courier New";color:black">    Окремими видами палива країна забезпеченалише на 20-30% і тільки вугіллям на 100%. Водночас Україна має найбільшенергомістьку економіку: споживання умовного палива на душу населення у насстановить приблизно 6,5 т. Тоді як у США, Японії та країн західної Європитільки 4,2-5,5 т.

<span Courier New";color:black">    Запаси горючих копалин в Україні обмежені,вони здатні задовольнити потреби на протязі всього 100-150 років, тоді якатомні енергоносії (уран, торій, літій), та використання реакторів новогопокоління сприяють тому, що запаси атомної енергетики стануть безмежними.

<span Courier New";color:black">    Протягом останніх років Україна зазнаєвеликої енергетичної кризи, викликаної прискореним розвитком енергомісткіхгалузей господарського комплексу безплатним і марнотратним використанняменергоносіїв, відсталими технологіями, виснаженням і деградацією розвіданихпокладів вугілля, нафти і газу, через що, наприклад, відбуток нафти ставзнижуватись з 1970р., газу і вугілля з 1975р.

<span Courier New";color:black">    Тільки роботу атомних електростанцій вУкраїні визначено як задовільну. Сьогодні немає жодного надпланового простоюблоків АЕС Найбільш системно до осінню – зимового періоду готуються саме атомніелектростанції.

<span Courier New";color:black">    Використання транспортабельного палива даєзмогу розташовувати АЕС незалежно вид паливно – енергетичного фактора таорієнтувати на споживача у районах з напруженим паливно – енергетичнимбалансом. Приклад. Виплавляння алюмінію завдяки Запорізький АЄС.

<span Courier New";color:black">    Велика перевага атомної енергетики переденергетикою інших  видив вищаенергоємність ядерного палива (в 2 млн. разів більша  ніж нафти, в 3 млн. разів ніж вугілля).

—<span Times New Roman"">  

<span Courier New";color:black">кращіекономічні показники;

—<span Times New Roman"">  

<span Courier New";color:black">непотребує кисню, якого на енергетичні потреби використовується в 5 разів більше,ніж цього потребують усі живі істоти;

<span Courier New"; color:black">запаси ядерного палива в 20разів більше, ніж палива інших видів. Відсоток ядерної енергетики і увиробництві енергії в Україні в 2000 році становив 19% від загального виробітку

По даних експертів зараз на 40%електростанції (ТЕС, ГЕС) України використовуються морально-застарілеобладнання, що в 2010 році призведе до різкого зниження виробництваелектроенергії.

<span Courier New";color:black">    Атомна енергетика України працює і над тим,щоб збільшити виробництво рідкого палива: вилучені з обробітку надмірнозабруднені радіонуклідами землі використовуються для вирощування ріпаку, зерна,картоплі та інших культур і виробництва з них спирту які можна додавати добензину. Калорійність такого палива набагато вища, ніж одного бензину.

<span Courier New";color:black">    Економічна комісія ООН зробила важливийвисновок: існує пряма залежність рівня економічного розвитку енергетики.

<span Courier New";color:black">    Якщо через 100 років відбудеться збільшеннянародонаселення в Україні навіть в 5 разів, то практично задовольнити потребилюдей в їжі можливо буде тільки тоді, коли енергопостачання дасть можливістьдовести урожаї до високого рівня, тобто не їжа, а енергія може бути гальмомусунення голоду із життя людства. В цих умовах постає питання: який вид енергіїсамий економічний, безпечний і самий чистий? На розвиток якої галузі направитиосновні засоби.

<span Courier New"; color:black">Виробіток електроенергії не єдина область застосуванняядерно-енергетичних установок. Не менше важлива й інша їхня спеціалізація — длявиробництва промислового і побутового тепла. Нагадаємо, що, наприклад, вУкраїні на ці потреби витрачається? що добуваються пальних копальневих. Такимчином, електроенергетика є лише одним із багатьох, але не головним споживачемкопальневого палива. Серед інших у першу чергу необхідно назвати енергоємніпроцеси в металургійної, нафтової, хімічної промисловості.

<span Courier New";color:black">    На металургійних заводах опукло виявляєтьсяекологічна перевага атомної енергії. Зникають тисячотонні викиди вуглекислогогазу і сірчистого ангідриду, неминуче традиційним властивим засобам виплавкичавуна і стали. У тисячу разом зменшується надходження шкідливих відходів уводу, у повітря, у землю.

<span Courier New";color:black">    Перспективно застосування ядерної енергії вінших областях — для виробництва цинку, алюмінію, у підземній газифікації, привидобутку крекінга і риформінгу нафти, у хімічній індустрії (виробництво хромзвинувачувала, етилену, аміаку), одержання ароматних вуглеводів. Немає сумніви,що в області мирного використання атомної енергії в найближчі роки будутьвключені нові галузі, техніки і виробництво.

<span Courier New";color:black">    Сучасні темпи енергоспоживання складаютьприблизно 0,5 Q у рік, проте вони ростуть у геометричній прогресії. Так, упершій чверті такого тисячоріччя енергоспоживання, за прогнозами, складе 1 Q урік. Отже, якщо навіть врахувати, що темпи росту споживання електроенергії декількаскоротяться через удосконалювання енергозберігаючих технологій, запасівенергетичної сировини вистачить, як було вже зазначено, максимум на 100 років.

<span Courier New";color:black">Протеположення збільшується ще і невідповідністю структури запасів і споживанняорганічної сировини. Так, 80% запасів органічного палива припадає на вугілля ілигниты і лише 20%  на нафту і газ, у тойчас як 8/10 сучасного енергоспоживання припадає на нафту і газ. Отже, тимчасовірамки ще більш звужуються.

<span Courier New"; color:black">Альтернативою органічномупаливу і поновлюваному джерелу енергії є гідроенергетика. Проте і тутджерело енергії достатньо сильно обмежений. Це пов'язано з тим, що значні ріки,як правило, сильно віддалені від промислових центрів або їхніх потужностейпрактично цілком використані. Таким чином, гідроенергетика, у дійсний моментзабезпечивающая біля 10% виробництва енергії у світі, не зможе істотнозбільшити цю цифру.

<span Courier New"; color:black">Величезний потенціал енергіїСонця (порядку 10 Q у середньому в добу) міг би теоретично забезпечити усісвітові потреби енергетики. Але якщо віднести цю енергію на один квадратнийметр поверхні Землі, то середня теплова потужність утвориться не більш 200Вт/м, або біля 20 Вт/м електричної потужності при КПР перетворення велектроенергію 10%. Це, очевидно, обмежує можливості сонячної енергетики пристворенні електростанцій великої потужності (для станції потужністю 1 млн. кВтплоща сонячних перетворювачів повинна бути біля <st1:metricconverter ProductID=«100 км» w:st=«on»>100 км</st1:metricconverter> ). Принциповітрудності виникають і при аналізі можливостей створення генераторів великоїпотужності, що використовують енергію вітру, припливи і відливи в океані,геотермальну енергію, біогаз, рослинне паливо іт.д. Все це призводить до висновку про обмеженість можливостей розглянутих такназиваних “відтворених” і щодо екологічно чистих ресурсів енергетики,принаймні, у щодо близькому майбутньому. Хоча ефект від їхнього використанняпри рішенні окремих приватних проблем енергозабезпечення може бути вже зараздуже вражаюча, сумарна частка відтворених ресурсів у найближчі 40  50 років не перевищить 15  20%.

<span Courier New";color:black">    Звичайно, існує оптимізм із приводуможливостей термоядерної енергії й інших ефективних засобів одержанняенергії, інтенсивно досліджуваних наукою, але при сучасних масштабахенерговиробництва, при практичному освоєнні цих можливих джерела буде потрібнодекілька десятків років через високої капіталоємності (до 30% усіх капітальнихвитрат у промисловості потребує енергетика) і відповідної інерційності вреалізації проектів. Так що в перспективі до середини такого сторіччя можнаорієнтуватися на істотний внесок у світову енергетику лише тих нових джерел,для котрих уже сьогодні вирішені принципові проблеми масового використання істворена технічна база для промислового освоєння. Єдиним тут конкурентомтрадиційному органічному паливу може бути тільки ядерна енергетика, що забезпечуєвже зараз біля 20% світового виробництва електроенергії з розвитою сировинною івиробничою базою для подальшого розвитку галузі.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU; mso-bidi-language:AR-SA">

Розділ I.

Особливості і фактори розміщенняатомної енергетики України

На усе більшконкурентному і багатонаціональному глобальному енергетичному ринку ряднайважливіших чинників буде впливати не тільки на вибір виду енергії, але такожі на ступінь і характер використання різних джерел енергії. Ці чинники містятьу собі:

·<span Times New Roman"">       

оптимальне використання наявних ресурсів;

·<span Times New Roman"">       

скорочення сумарних витрат;

·<span Times New Roman"">       

зведення до мінімуму екологічних наслідків;

·<span Times New Roman"">       

переконливу демонстрацію безпеки;

·<span Times New Roman"">       

задоволення потреб національної і міжнародноїполітики.

Для ядерноїенергії ці п'ять чинників визначають майбутні стратегії в області паливногоциклу і реакторів. Ціль полягає в тому, щоб оптимізувати ці чинники.

Хочадосягнення визнання з боку громадськості не завжди включалося в якостінайважливішого чинника, у дійсності цей чинник є життєво важливим для ядерноїенергії. Необхідно відкрито і вірогідно ознайомити громадськість і осіб, щоприймають рішення, із реальними вигодами ядерної енергетики. У такому нижчеобговоренні утримуються елементи переконливої аргументації.  Небажання громадськості, що росте, особливо впромислово розвитих країнах, погоджуватися з запровадженням нових промисловихустановок позначається на політику в усім енергетичному секторі і впливає наздійснення всіх проектів енергетичних установок.

<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:UK">1.

Максимальневикористання ресурсів

Відомі іймовірні запаси урану і цирконію в Україні повинні забезпечити достатнєпостачання ядерним паливом у короткостроковому і середньостроковому плані,навіть якщо реактори будуть працювати головною уявою з однократними циклами, щопередбачають поховання палива, що відпрацював. Проблеми в паливозабезпеченніатомної енергетики можуть виникнути лише до 2030 року за умови розвитки ізбільшення до цього часу атомних энергопотужності. Для їхнього рішення будутьпотрібні розвідка й освоєння нових родовищ урану, виробництво ядерного паливана території України, використання накопичених збройного й енергетичногоплутонію й урану, розвиток атомної енергетики на альтернативних видах ядерногопалива. Одна тонна збройового плутонію по теплотворному еквіваленті органічногопалива при “згоранні” у теплових реакторах у відкритому паливному циклівідповідає 2,5 млрд. куб. м. природного газу. Наближена оцінка показує, щозагальний енергетичний потенціал збройової сировини, із використанням у паркуАЕС також реакторів на швидких нейтронах: запровадження нових технологій (термоядернаенергетика), яка використовує тільки дейтерій – dd-реакція, приводить до якіснонових впливів на оточуєще середовище і може відповідати виробітку 12-14 трлн.кіловат-годин електроенергії і заощадити в електроенергетиці біля 3,5 трлн.кубометрів природного газу.  Проте в міруросту попиту на уран і зменшення його запасів, обумовленого необхідністюзадовольняти потреби  потужностей атомнихстанцій, що ростуть, виникне економічна необхідність оптимального використанняурану таким чином, щоб вироблялася вся    на одиницю, що содержащаяся потенційно в ньому енергія, кількостіруди. Існують різноманітні засоби досягнення цього в ході процесу збагачення іна етапі експлуатації. У довгостроковому плані будуть потрібні повторневикористання напрацьованих  матеріалів,що діляться, у теплових реакторах і упровадження швидких реакторів-множителей.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU; mso-bidi-language:AR-SA">

Потреби вінвестиціях відповідно до результатів СДАРЕ (млрд. доларів)(СДАРЕ — Спільнедослідження альтернатив розвитку електроенергетики)

Високе енергоспоживання

Низьке енергоспоживання

Виробництво

електроенергії

1995-2000 рр

21-26

9-10

2001-2005 рр

25-32

14-20

Усього

46-58

23-30

Энерго

заощадження

1995-2000 рр

3-4

2-3

2001-2005 рр

5-11

3-8

Усього

8-15

5-11

Передача

енергії

1995-2000 рр

2-3

1-3

2001-2005 рр

5-5

3-5

Усього

7-8

4-8

Сумарні

потреби

1995-2000 рр

26-34

12-16

2001-2005 рр

35-48

20-33

Усього

61-81

32-49

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU; mso-bidi-language:AR-SA">

 

2. Досягненнямаксимальної економічної вигоди

Оскількивитрати на паливо щодо низькі, для загальної економічної життєздатності ядерноїенергії дуже важливо скорочення сумарних витрат за рахунок зниження витрат нарозробку, вибір площадки, спорудження, експлуатацію і початкове фінансування.Усунення непевностей і мінливості вимог ліцензування, особливо передзапровадженням в експлуатацію, дозволило б здійснити більш прогнозованістратегії капіталовкладень і фінансові стратегії.

3. Досягненнямаксимальної екологічної  вигоди

Хоча ядернаенергія з погляду  обсягів споживаногопалива, викидів і  відходів, щоутворяться, має явні переваги в порівнянні з теперішніми системами, щовикористовують копальневі види палива, подальші заходи для зм'якшеннявідповідних екологічних проблем можуть зробити значний вплив на відношеннягромадськості.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU; mso-bidi-language:AR-SA">

Порівняльнідані по паливу й відходам (тонн у рік для електростанції потужністю 1000 МВт)

Атомна станція:

 паливо :

 27(160 т. природного урану в рік)

 Відходи :

 27      високоактивні

 310     середньоактивні

 460     низькоактивні

 Станція

на розі:

 паливо:

 2,600,000[5 поїздів (1400 т. у день)]

 Відходи:

 6,000,000 CO2

 44,000 SO2

 22,000 NOn

 320,000 приски (включаючи 400 т. важких токсичних металів)

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU; mso-bidi-language:AR-SA">

Оскількизагальний вплив ядерного паливного циклу на здоров'я людей і навколишньогосередовища є невелика, увага буде спрямована на поліпшені методи в областірадіоактивних відходів. При цьому була б зроблена підтримка цілям стійкогорозвитку й у той же час підвищена конкурентноздатність у порівнянні з іншимиджерелами енергії, для котрих також повинні належним чином вирішуватися питаннявідходів. У реакторні системи й у паливні цикли можуть бути внесені зміни, щоповедуть до мінімуму утворення відходів. Будуть уводитися проектні вимоги позменшенню кількостей відходів і такі методи скорочення обсягів відходів, яккомпактування.

4.Максимальне підвищення безпеки реакторів

<span Courier New";color:black">Ядернаенергетика в цілому має відмінні показники безпеки: в Україні функціонує 5 АЕС,на яких встановлено 11 енергоблоків, що працюють у середньому більш ніж по 20років. Проте чорнобильська катастрофа показала, що дуже важка ядерна аваріяможе призвести до радіоактивного забруднення в масштабах країни і регіону. Хочапитання безпеки й екології стають найважливішими для всіх джерел енергії,багато хто сприймають ядерну енергетику як особливо й органічно небезпечну.Стурбованість із приводу безпеки в сполученні з відповідними регламентаційнимивимогами буде найближчим часом як і раніше робити сильний вплив на розвитокядерної енергетики. З метою зниження масштабів реальних і можливих аварій наустановках буде здійснений ряд підходів. Надзвичайно ефективні бар'єри (такі,як подвійні захисні оболонки) знизять можливість значних радіологічнихнаслідків аварій за межами площадок до вкрай низького рівня, усуваючинеобхідність у планах аварійних дій. Підвищення характеристик цілісностікорпуса реактора і реакторних систем також дозволить знизити можливістьвиникнення наслідків на площадці. Внутрішня безпека конструкцій і технологічнихпроцесів на станціях може бути підвищена скоріше шляхом умикання пасивнихфункцій безпеки, чим активних систем захисту. У якості життєздатного варіантаможуть з'явитися високотемпературні газоохолоджувальні реактори, щовикористовують керамічне графітне паливо з високою теплостійкістю і цілісністю,що знижує можливість викиду радіоактивного матеріалу.

<span Courier New";color:black">    Висновок:

<span Courier New";color:black">         Такі фактори, як

-<span Times New Roman"">        

<span Courier New";color:black">економічність;

-<span Times New Roman"">        

<span Courier New";color:black">мобільність;<span Courier New";color:black">

-<span Times New Roman"">        

<span Courier New";color:black">міцність;<span Courier New";color:black">

-<span Times New Roman"">        

<span Courier New";color:black">достатність в ресурсному відношенніатомної енергетики роблять її основною енергетикою майбутнього.<span Courier New";color:black">

<span Courier New";color:black">

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU; mso-bidi-language:AR-SA">

Розділ II.

Основні етапи і сучасні проблемирозвитку атомної енергетики України

За 40 років розвитку атомної енергетики у світі побудованобіля 400 енергоблоків у 26 країнах світу із сумарною енергетичною модністю біля300 млн. кВт. Основними перевагами атомної енергетики взагалі, і в Українітакож є висока кінцева рентабельність і відсутність викидів в атмосферупродуктів згорання (із цього погляду вона може розглядатися як екологічночиста), основними хибами потенційна небезпека радіоактивного зараженнянавколишнього середовища продуктами розподілу ядерного палива при аварії іпроблема переробки використаного ядерного палива.

<span Courier New";color:black">    Як і в кожній новій галузі, в атомнійенергетиці проблем вистачає. Розглянемо це, порівнюючи плюси і мінуси атомноїенергетики.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Courier New»;color:black">1.<span Times New Roman"">

<span Courier New";color:black">За 10місяців нинішнього року атомні станції виробили електроенергії (60,63 млрд.кВт. год. 43,9% загального виробництва). Через невчасні поставки свіжогоядерного палива (відсутність коштів для обов’язкових платежів за поставкиросійського ядерного палива) Атомні блоки простоюють у ремонтах, внаслідок чогонедовироблена електроенергія на суму близько 200 млн. грн.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Courier New»;color:black">2.<span Times New Roman"">

<span Courier New";color:black">Заостанні 15 років основний приріст електрогенеруючої потужності Українизабезпечувався за рахунок розвитку атомної енергетики. Частка атомнихелектростанцій встановленої потужності всіх електричних станцій країни досяглаприблизно 24 відсотка (12,8 млн. кВт.). Проблема. Швидкий ібезальтернативний розвиток атомної енергії призвів до згортання розвитку іпереозброєння теплової енергетики на базі використання органічного палива.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Courier New»;color:black">3.<span Times New Roman"">

<span Courier New";color:black">Витратина експлуатацію АЕС в десятки разів менший, ніж на ГЕС та ТЕЦ, тому, щособівартість інфраструктури для проживання оперативного та ремонтного персоналуобладнання для технічного обслуговування і інше в декілька разів менше. Проблема.АЕС створюють потенційну небезпеку радіоактивного забруднення в Україні. 45відсотків території та половина населення може опинитись в зонах радіоактивногозабруднення.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Courier New»;color:black">4.<span Times New Roman"">

<span Courier New";color:black">Собівартістьелектроенергії.

<span Courier New";color:black">Вид

<span Courier New";color:black">Ціна, грн. за кВт. рік.

<span Courier New";color:black">Атомні

<span Courier New";color:black">0,034

<span Courier New";color:black">Теплові

<span Courier New";color:black">0,1

<span Courier New";color:black">Гідравлічні

<span Courier New";color:black"><0,01

<span Courier New"; color:black">АЕС поза конкуренцією по собівартості продукції. Економічна криза.Немає палива, бо немає платежів. Платежі не надходять через неефективністьсхеми енергоринку. Проблема. Тому підвищенні прибутки Українських АЕСіснують тільки на папері. Реальна структура оплати за відпущену електроенергіюз преобладанням бартеру, не забезпечує навіть покриття собівартості виробленоїенергії, не кажучи про те, щоб накопичувати засоби для експлуатації зношенихблоків та будівництва нових.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Courier New»;color:black">5.<span Times New Roman"">

<span Courier New";color:black">Атомнаенергетика являється високотехнологічною і науково емкою галуззю. Вона даєроботу багатьом науковим і конструкторським колективам. Являється споживачемпродукції вітчизняного важкого машинобудування. Проблема. Екологічназагроза. Техногенна аварія на 4-му реакторі Чорнобильської АЕС за розміраминегативних соціальних, екологічних, та економічних наслідків, за масштабамивпливу на біосферу планети і на погляди людей на сучасні проблеми розвиткуземної цивілізації вважається найбільшою ядерною катастрофою в історії людства.Тому “НІ” будівництву нових енергоблоків в Україні, як густонаселеному регіоніЄвропейського континенту, висловлюються повсякчас і скрізь, на будь-якомурівні.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Courier New»;color:black">6.<span Times New Roman"">

<span Courier New";color:black">Побічнимпродуктом АЕС являється плутоній, який використовується для виробництва атомноїзброї, що в свою чергу збільшує економічну і політичну міць країни. Проблема.Відмова від атомної енергетики неминуче приведе до ослаблення України ірозцінюється безумний крок.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Courier New»;color:black">7.<span Times New Roman"">

<span Courier New";color:black">Об’єктивноАЕС екологічно не більш небезпечний, ніж ядерна, хімічна, біологічна, і другазброя. Порівняно з извергающими тони канцерогенної пилюки ТЕС, незайманаприрода навкруги АЕС виглядає вісьма убедительно. Рівень радіації в 50м. відреактора не вище, ніж на дитячому пляжі. Проблема. Реактори РБМК-1000встановлені на АЕС проектувались ще в 60-ті роки і відповідали двом умовам:

<span Courier New";color:black">А) виробляти збройний плутоній;

<span Courier New";color:black">Б) мати високу економічність.

<span Courier New";color:black">  Проблема їхнебезпечного функціонування фактично відсовувалася на задній план.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Courier New»;color:black">8.<span Times New Roman"">

<span Courier New";color:black">Найбільшгострою проблема в ядерної енергетиці сьогодні вважають тарифи наелектроенергію. Така увага до АЕС зрозуміла: середня ціна тепловихелектростанцій 10,5-11 коп. за кВт. год., АЕС – 7.5 коп. за кВт. год. Але тутіснують дві, діаметрально протилежні, точки зору:

<span Courier New";color:black">А) тариф дуже низький і не забезпечує розвитокенергетики;

<span Courier New";color:black">Б) дуже завищений.затрудняющий оплату споживачам

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Courier New»;color:black">9.<span Times New Roman"">

<span Courier New";color:black">Атомнаенергетика розвивається, йдеться про відкриття другого енергоблоку наХмельницькій АЕС та третього на Ровенській, проводиться диверсифікаціяпостачання ядерного палива, намічається виробництво власного ядерного палива,підвищується рівень роботи існуючих станцій та їх безпеку. Проблема. Цідобудови, включаючи повне добудування ХАЕС можливі лише за рахунок західнихкредитів, що несе дуже великі навантаження на економіку країни і бюджет. Або зарахунок збільшення тарифів.(В.Пустовойтенко Київ “Інформ”). А також на думкудеяких політиків добудова атомних енергоблоків в Україні, в першу чергу вигіднаенергетичним компаніям США, які втрачають ринки збуту у Європі та Америці інамагаються розширити свій вплив на Україну.

<span Courier New"; color:black">Висновок:

<span Courier New"; color:black">Рентабельність атомної енергетики укладається з декількохскладових. Одна з них незалежність від транспортування палива. Якщо дляелектростанції потужністю 1 млн. кВт потрібно в рік біля 2 млн. т.у.т. (абобіля 5 млн. низькосортного вугілля), те для блока РБМК-1000 знадобиться доставитине більш 30 т. збагаченого урану, що практично поведе до нуля витрати наперевезення палива (на вугільних станціях ці витрати складають до 50%собівартості). Використання ядерного палива для виробництва енергії не потребуєкисню і не супроводжується постійним викидом продуктів згорання, що,відповідно, не зажадає будівництва споруджень для очищення викидів в атмосферу.Міста, що знаходяться поблизу атомних станцій, є в основному екологічно чистимизеленими містами у всіх країнах світу, а якщо це не так, то це відбуваєтьсячерез вплив інших виробництв і об'єктів, розташованих на цій же території. Уцьому відношенні ТЕС дають зовсім іншу картину. Аналіз екологічної ситуації вУкраїні показує, що на частку ТЕС припадає більш 25% усіх шкідливих викидів ватмосферу.

<span Courier New";color:black;font-weight:normal">Дохиб ядерної енергетики варто віднести потенційну небезпеку радіоактивногозараження навколишнього середовища при важких аваріях типу Чорнобильської.Зараз на АЕС, що використовують реактори типу Чорнобильського (РБМК), прийнятіміри додаткової безпеки, що, по висновку МАГАТЕ (Міжнародного агентства поатомній енергії), цілком виключають аварію подібної ваги: у міру виробіткипроектного ресурсу такі реактори повинні бути замінені реакторами новогопокоління підвищеної безпеки. Проте   всуспільній думці перелом стосовно  безпечного використання атомної енергії відбудеться, очевидно, нешвидко. Проблема утилізації радіоактивних відходів коштує дуже гостро дляусього світового співтовариства. Зараз вже існують методи заскловування,бітуміровання і цементування радіоактивних відходів АЕС, але потребуютьсятериторії для спорудження могікан, куди будуть поміщатися ці Відходи на вічнезбереження. Україна, як країна з малою територією і великою щільністю населеннявідчуває серйозні трудності при рішенні цієї проблеми.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU; mso-bidi-language:AR-SA">

Розділ III.

Територіальна організація атомноїенергетики України

<span Courier New";color:black">Територіальнаорганізація атомної енергетики України.

<span Courier New";color:black">    В Україні функціонувало 5 АЕС на яких встановлено 11 енергоблоків(до березня 2001 року). Це Запорізька (5 млн. кВт.), Хмельницька іПівденноукраїнська (по 2 млн. кВт.), Чорнобильська (4 млн. кВт.) та Ровенська(818 млн. Вт.). З жовтня 2000 року вилучено Чорнобильську АЕС, на якій, до їїзакриття почався ремонт в середині об’єкта “Укриття”. Роботи ведуться по зміцненнюпошкоджених балок, на які спираються дах “Саркофаг”. Будівництво Кримської таЧигиринської АЕС законсервовано. Енергоблоки АЕС з реакторами всіх типівстабільно працюють в базовій частині графіка навантажень.

<span Courier New";mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU; mso-bidi-language:AR-SA">

Розділ IV.

Продукція атомної енергетики Україниу зовнішній та внутрішній торгівлі

<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:UK">У 1999 році «Энергоатом» зробив72,1 млрд. кВт/г, із них усього на «Энергоринок» було поставлено 67,4млрд. кВт/г. на суму 5,02 млрд. грн. Самі постачання ділилися на дві групи,левина частка котрих (49,2 млрд. кВт/г) була продана по т.зв. регульованомутарифі. При цьому грошима за її було отримано усього 296,4 млн. грн. або 0,6коп. за кВт/г, інше заліками, бартером і ін.

<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:UK">Ще біля чверті виробленої електроенергії(18,1 млрд. кВт/г) було продано по нерегульованому тарифу або, фактично, попрямих договорах. Це вдвічі більше, ніж у 1998 році (9,8 млрд. кВт/г)

<span Courier New"; color:black;font-weight:normal">Тільки прямий договір «в українськомувиконанні» виглядає достатньо специфічний. Спочатку «Энергоатом»реалізує електроенергію в оптовий ринок по ціні 7,45 коп. за 1 кВт/г. Потімкупує її з энергоринка вже по оптовій ціні — це приблизно 10,6 коп. за кВт/г. Авже потім поставляє електроенергію підприємствам щиро при середній ціні в 8,03коп. за кВт/г, гублячи на кожному

<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:UK">кВт/г 2,5-3 копійки.

<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:UK">З урахуванням того, що з травня 1999 року«Энергоатом» по цій схемі поставив понад 25 млрд. кВт/гелектроенергію, можна порахувати його «добровільні» збитки.

<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:UK">Втім, тільки цими збитками справа необмежувалася. Як правило, за поставлену «Энергоатому» електроенергіюнавіть підприємства з ліквідною продукцією сплачували не грошима, а товаром абоактивами. Зокрема, часто застосовувалася схема, що передбачає розрахунок такихпідприємств із НАЭК за електроенергію векселями під заставу майбутньоїпродукції. За реалізовані в 1999 році по нерегульованому тарифу 18,1 млрд.кВт/г електроенергії НАЭК одержав грошима 271,8 млн. грн. Іншими словами,тільки 18,7% від поставленої на підприємства з ліквідною продукцієюелектроенергії було оплачено грошима. Зате було отримано векселів номіналом на851,8 млн. грн., плюс до цього на 322,7 млн. грн. різних заліків.

<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:UK">При загальному рівні оплати в 5,02 млрд. грн.усі грошові надходження на рахунок НАЭК (із энергоринка і як постачальника понерегульованому тарифу) складають 0,57 млрд. грн. (11,3%), інше — різні формине грошових розрахунків. Точно розрахувати ціну продажу електроенергії складно,але можна зробити розрахунки її можливого рівня. Екс-президент НАЭК«Энергоатом» Нур Нигматуллин оцінював ринкову вартість атомнихактивів у 50% від номіналу. Причому це, скоріше, оптимістична оцінка, а неринкова ціна. Тоді одержимо формулу:

<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:UK;font-weight:normal;font-style:normal">Сумарнаоплата = (грошова оплата + не грошові розрахунки х 50%) — неплатежі.

<span Courier New"; color:black;font-weight:normal">Якщо підставити в цю формулу структуру платежів«Энергоатому» за відпущену в 1999 році електроенергію, виявиться, щоНАЭК оплатила 2,79 млрд. грн. При виробітку 72,1 млрд. кВт/г це складе 3,9 коп.за кВт/г.

<span Courier New"; color:black;mso-ansi-language:UK">Побічно це підтверджується і даними КабінетуМіністрів. Від

еще рефераты
Еще работы по географии, экономической географии