Реферат: Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Світовегосподарство — глобальна географічна система та економіко-географічнийвимір) 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Стандартне визначення світового господарства яксукупності національних господарств, що беруть долю в міжнародному поділі праціі зв'язаних міжнародними відношеннями, несе занадто вузьке навантаження і невраховує навіть у малій мірі роль просторові і просторової ієрархії у формуванніі функціонуванні світового господарства. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">У умовах сучасної глобалізації господарської діяльностісвітове господарство втягує у свою орбіту практично усі види економічноїдіяльності, роблячи на них прямий або непрямий вплив.   При динамізмі ринкових зон збуту важкопровести жорстку стійку межу між фірмами, компаніями, підприємствами, що берутьдолю в міжнародному обміні або замикають свою діяльність на внутрішньомуринку. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">У підсумку верхні поверхи в просторовій ієрархії займаютьтериторіальні і галузеві підсистеми світового господарства — інтеграційні об'єднання,національні господарські комплекси, галузеві і міжгалузеві транснаціональні корпорації(МНК).   Більш умовно до підсистем можнавіднести найважливіші сфери діяльності — первинні, вторинні, третинні,четвертинні й окремі галузі і види діяльності. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">До первинного, за традицією, відносять галузі сільськогогосподарства, рибальський промисел, лісове господарство, гірновидобувна промисловість.   До вторинних — усі галузі переробноїпромисловості.   До третинних — транспорті сферу послуг.   До четвертинних — новітнї види інформаційної діяльності, що включають збір, переробку івикористання інформації в управлінні, банківсько-фінансової сфері, маркетингу іконсалтингових послугах і т.п.   До цієїсфери тепер відносять і більшу частину НИОКР — наукових досліджень ідослідно-конструкторських розробок, що зумовлюють упровадження високих технологійі наукомістких виробництв в інші сфери діяльності. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Найважливішу системоутворюючу роль у світовомугосподарстві грають три типи просторів — географічне, економічне йінформаційне, у рамках яких функціонують підсистеми, що забезпечують самеіснування світової економіки. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">У географічному просторі — це сучасні види транспорту ізв'язку, без яких не може нині функціонувати жодний центр економічноїдіяльності.   У світі налагодженавзаємодія міжнародних, національних і локальних видів залізничного, автомобільного,річкового, морського й авіаційного транспорту, трубопроводів і ЛЕП, усіх видівзв'язку.   За допомогою супутниківзв'язку новітніх кораблів став можливий негайний зв'язок практично будь-якогомісця на земній кулі з будь-яким іншим.  Вантажний і пасажирський транспорт також можуть забезпечити перевезеннярізних вантажів і людей практично в будь-яке місце — усі залежить тільки відпорівняння витрат і результатів.  Організаційні форми, що утворюють глобальну підсистему транспорту ізв'язку, — це авіакомпанії, судновласницькі фірми, залізничні компанії, системизв'язку і т.п., чия діяльність регулюється сукупністю міжнародних угод. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">У економічному просторі системоутворюючу роль граютьсвітові фінансові інститути, серед яких ведуче місце займають Світовий Банк,Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ),що нині перетвориться в Міжнародну організацію по торгівлі (ВТО), а такожцентральні банки США (Федеральна резервна система), Великобританії, Франції,ФРН, Японії.   Саме ці організації ібанки забезпечували фінансові розрахунки у світовому господарстві й стійкістьосновної валюти, базової для міжнародних розрахунків після скасування«золотого стандарту», — долара США, фунта стерлінгів і франка, дояких прив'язані обмежено конвертовані валюти багатьох країн Співдружності наційі Французького Союзу, а також німецької марки й ієни.   З початком ХХI століття таку ж роль можеуспішно зіграти "євро" — єдина валюта Європейського Союзу.   Особливу роль, що стабілізує, у світовійфінансовій системі грають консорціум банків Швейцарії, через її традиційну роль«усесвітнього сейфа», і найбільші страхові компанії світу типубританського «Ллойда». 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Сферапослуг 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Відповідно до марксистської доктрини ( у котроїтретинному сектору, як нематеріальному виробництву, узагалі не були місця)сфера матеріального виробництва ділиться на чотири сектора: сільське і лісовегосподарство, добувна промисловість, обробляюча промисловість і вантажнийтранспорт (іноді включався пасажирський транспорт загальногокористування).   Таким чином, транспорттакож розглядалася яка галузь матеріального виробництва.   Цим як би підкреслювалася виробничадетермінованість господарства.   Усучасних умовах, коли на передній план усе більш виступають соціальні проблеми,структура господарства розглядається вже інакше.   Первинний сектор — це галузі, безпосередньозв'язані з природними ресурсами, — видобувна промисловість, сільське, лісове,рибне господарства; вторинний сектор — обробна промисловість, націлена на виготовленнякінцевого продукту; третинний сектор, або сфера послуг, — невиробнича сферадіяльності, спрямована на створення умов для функціонування господарства іжиттєдіяльності населення.   (З цієїтретинної сфери виділяють і четвертинну сферу — науку, або наукові дослідженняі дослідно-конструкторські розробки — НИОКР). 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Звідси випливає, що і транспорт, та й усю виробничу інфраструктуру можна і варто віднести доневиробничої сфери.   Це перша,«систематизаційна», особливість третинного сектора.   Далі треба відзначити темпи опереджаючогорозвитку третинного сектора в країнах — членах Організації економічногоспівробітництва і розвитку (промислово розвинені країни Заходу). 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">І, нарешті, третя особливість — інтенсивна змінавнутрішньої покомпонентної структури третинного сектора — зростання ролівиробничих послуг, що забезпечують кардинальні зрушення в галузевий,територіальній і організаційній структурі основних виробничих галузей.   Ці зміни в складі третинного секторапроявилися за останні 15-20 років.   Виробничі послуги не тільки не залежать відрівня основного виробництва, але стають галузями, що саморозвиваються, що усе вбільшому ступені визначають, що і як робиться.  Наприклад, у Великобританії число зайнятих у сфері виробничих послуг за1980-1995 доля виросло на 40% (на 1720 тис. чоловік), тоді як у сфері особистихпослуг лише на 15% (на 600 тис. чоловік). 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">З середини 70-х років, товарна частиназовнішньоторговельного балансу промислово розвинених країн була збитковою, тодіяк сервісна частина завжди зводилася з перевищенням прибутків над витратами(дивиться таблицю 1). 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Звичайно виробничі послуги розрізняють у такий спосіб: а)у сфері споживання (ринкового попиту); б) у сфері постачання; в) виконуючупосередницьку роль (забезпечення інформаційних, телекомунікаційних, транспортних,комп'ютерних послуг, створення організаційно-підприємницького середовища).   Ці властивості виробничих послуг у кінцевомурахунку забезпечують доставку виробничих товарів на принципово новому якісномурівні — більш швидко, надійно, на великі відстані, дешевше, із поліпшеннямінформованості клієнтури про альтернативні джерела обслуговування. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Таблиця

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> SEQ Таблица * ARABIC <span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">1<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"><span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK">Роки

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Зовнішньоторговельний

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> баланс 

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Товарна частина 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Сервісна частина 

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> 1970

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">8

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">2

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> 1975

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> -31

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 5

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> 1980

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> -83

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 19

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> 1985

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> -56

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 17

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> 1990

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> -40

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 18

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">  Динаміказовнішньоторговельного балансу промислово розвинених країн (млрд.долл) 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">За останні два-три десятиліття в ряді найбільш розвиненихв економічному відношенні країн відбулися швидкий ріст і зміна структуритретинного сектора. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Так, якщо порівняти зміни структури зайнятості економічноактивного населення двох регіонів — Західної і Східної Європи, ті розрив міжними нараховує приблизно 30 років (табл.2). 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Щоб зрозуміти причинивеличезних змін, які відбулися у структурі виробництва за останні десятиліття,треба розкрити поняття — постіндустріальний етап розвитку, на який перейшлипромислово розвинені країни Заходу і так називані країни новоїіндустріалізації.   Настання цього етапузв'язане  насамперед із зміною попиту наспоживчому ринку товарів і послуг ( а не з досягненнями науково-технічногопрогресу, на думку багатьох дослідників; ці досягнення дуже важливі, надаютьвеличезний ефект зворотного зв’язку на самий розвиток, але по своїй сутівторинні), переходом суспільства від задоволення потреб «першогокола» (життєзабезпечення), що має свої досить вузькі межі, до потреб«другого кола» (або — " вільного часу"), що по суті безмежні.   (Цей етап, що наступив із 70 років, щеназивають етапом інформаційних потреб.) З рештою решт ці зміни в потребахсуспільства визначаються змінами структури витрат сімейного бюджету.   По підрахунках академіка С.Шаталина, у Росіїпротягом усього радянського і пострадянського періоду частка витрат нахарчування в сімейному бюджеті не опускалося нижче 60%, а іноді піднімалася ідо 3/4, тоді як на Заході вона в останні 20 років знизилася до 20% . 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Таблица

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> SEQ Таблица * ARABIC <span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">2<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Структуразайнятості населення по секторах господарства в Західної і Східної Європі (%)

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">Сектори

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Східна

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Європа

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Західна

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Європа

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> господарства

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 1955 р. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 1995 р. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 1955 р. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 1995 р. 

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Третинний 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 23

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 40

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 38

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 62

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Промисловість і будівництво 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 30

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 43

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 42

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 30

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Сільське господарство 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 47

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 17

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 20

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 8

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Саме нові споживи суспільства викликали масовий перехідвиробництва від принципу «економії масштабу» (випуск масової серійноїпродукції) до принципу «економії розмаїтості), до попиту на продукціювідносно дорогу, що випускається невеликими партіями, цивільну й інноваційну.   Вартість одиниці продукції, що випускається,різко зросла, що викликало корінну перебудову всього логістично-розподільчого апарата.   За даними професора Н.В.Алисова вартість 1 ттрадиційної промислової продукції в 1995 році в тис. долл. складала: залізноїруди — 0,02, цементу — 0,023, природного газу (1 тис.м3) — 0,08, мінеральнихдобрин — 0,1, нафти — 0,12, сталі — 0,2.  Вартість же інноваційної (»нової") продукції рівнялася:пластмас і синтетичних смол — 1,0, хімічних волокон — 10,0, автомобілів — 15,0,електронного устаткування — 100,0, суперкомп’ютерів — 25000. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Структурно постіндустріальне суспільство в результаті цихпроцесів теж неминуче змінюється: зростає так називаний середній клас, щозабезпечує стабільність усього суспільства, його стійкий еволюційний розвиток,значне поліпшення криміногенної обстановки. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">І тільки в цих умовах створюються передумови длякардинальних змін структури матеріального виробництва — і галузевої, іорганізаційної, а поступово — і територіальної.   Одним із яскравих ознак постіндустріальногорозвитку є ріст значення дрібного підприємництва, більш відкрито довпровадження інновацій, більш гнучкого стосовно мінливого попиту на споживчомуринку, що відповідає, нагадаємо, переходові до принципу «економіїрізноманіття» (табл.3 ).  

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Таблиця

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> SEQ Таблица * ARABIC <span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">3<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"><span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">  

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Малі підприємства в економіці ряду країн у 1996 р. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">Країни 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Число

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">у тис.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> малих підприємств

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">на 1000 жителів

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Частка малих підприємств у чисельності зайнятих, % 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Частка малих підприємств у ВВП, % 

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Великобританія 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 2630

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 46

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 49

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 53

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Німеччина 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 2290

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 37

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 46

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 54

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Італія 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 3920

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 68

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 73

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 60

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Франція 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 1980

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 35

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 54

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 62

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Країни ЄС у цілому 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 15770

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 45

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 72

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 67

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Новий етап розвитку комунікаційних послуг поступовозаміняє (частково) транспортні послуги.  Це дозволяє співробітникам фірм «піти» із великих міст,зберігаючи при цьому повний контакт із своїм офісом.   При цьому використовується оптико-волоконнасистема зв'язку, що дозволяє одночасно звістки 100 тис. телефонних розмов.   Одержують поширення так називанівідеоконференції, що заміняють особисті контакти.   У Великобританії вже обладнано 250спеціальних помешкань для таких «заочних» конференцій.   За даними експертів, двочасова заочнаконференція філій фірми обходитися в 2-3 тис. фунтів стерлінгів замість 15тис.  , у які обходитися звичайнанарада.   Відзначається особлива рольбізнесу-центру в Шенноні (Ірландія), де створений допоміжний електронний офісдля змішаних фірм із центрами по обох сторони Атлантики (розрив у часу — 5годин).   Такий центр забезпечує майжецілодобову роботу цих фірм. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">До виробничих послуг можна віднести і фінансово-кредитнусферу, що знаходить своє вираження в концентрації і міжнародному переплетеннікапіталів і у формуванні великих банківських центрів, і зосереджена в першу чергув країнах Західної Європи (приблизно 1/3 всіх активів великого банківськогокапіталу),  у Японії (1/4) і в США (1/5)(див. таблицю 4). 

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Таблиця

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> SEQ Таблица * ARABIC <span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">4<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"><span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">  

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> Найбільшібанківські центри Західної Європи, 1995 р. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">Центри 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> А к т 

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">и в и

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Прибутковість 

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> млрд. долл. 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Ріст до рівня 1980 р., %

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> активів, %

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Париж 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 2610

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 177

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,30

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Франкфурт

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 1963

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 225

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,34

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Лондон

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 1431

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 170

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 1,28

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Мюнхен

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 715

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 238

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,36

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Брюссель

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 633

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 226

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,43

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Амстердам

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 508

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 185

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,69

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Мілан

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 421

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 141

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,50

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Рим

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 325

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 103

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,27

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Мадрид

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 299

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 149

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,80

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Вена

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 281

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 158

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,33

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Стокгольм

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 275

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 117

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 1,08

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Берлін

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 216

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 349

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,81

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Лісабон

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 176

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 391

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 0,88

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Головними банківськими центрами, як і слід булоочікувати, є Париж, Лондон і Франкфурт, причому лондонські банки в ціломудомоглися найвищої прибутковості своїх активів. Головна позиція Лондона як високоефективного фінансового центру, мабуть,і впливає на незгоду Великобританії приєднатися до валютного союзу ЄС,утворення якого намічено на початок 1999 р.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Високі темпи нарощування активів у банківських центрахНімеччини зв'язані з об'єднанням країни, а Брюсселя з його положенням як центруЄвропейського Союзу.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Важливу роль у сфері розподільних послуг грає внутрішняторгівля, що ділиться на оптову і роздрібну (Табл.  5).

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Таблиця

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> SEQ Таблица * ARABIC <span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">5<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"><span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Зовнішня торгівля в країнах ЄвропейськогоСоюзу

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">Галузі

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Число підприємств

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Число зайнятих

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Оборот

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Третинний сектор у цілому в тому числі

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 10 млн

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 47 млн

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 8042 млрд экю

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> оптова торгівля

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 11,7%

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 13,5%

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 29,4%

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> роздрібна торгівля

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 32,4%

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 26,4%

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 17,4%

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> кредитна сфера

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 9,9%

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 12,7%

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> 25,6%

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Між країнами є значні розходження по співвідношенню числазайнятих у роздрібній і оптовій торгівлі. Як видно з таблиці 5, у цілому по Європейському Союзі це співвідношенняскладає 2:1, однак у Бельгії і Данії число зайнятих в обох галузях майжеоднаково, у Швеції перевершує лише на 1/4, тоді як у Греції в 3 рази, уВеликобританії в 2,6 рази, у США майже в 3 рази.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Розходження в показниках насиченості підприємствамироздрібної торгівлі показані в таблиці 6.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Таблиця

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> SEQ Таблица * ARABIC <span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">6<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"><span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> Роздрібна торгівляв деяких країнах Західної Європи, 1995 р.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Країни

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> Число підприємств, тис.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> Число підприємств на 1000 жителів

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> Число зайнятих на 10 підприємств

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Італія

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 890,4

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 15,6

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 22

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Іспанія

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 555,5

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 14,2

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 23

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Португалія

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 123,5

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 12,5

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 25

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Франція

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 343,8

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 5,9

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 47

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Нідерланди

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 102,0

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 6,6

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 58

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Данія

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 38,4

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 7,4

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 48

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Німеччина

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 408,4

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 5,0

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 70

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Австрія

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 30,7

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 3,8

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Time

еще рефераты
Еще работы по географии, экономической географии