Реферат: Міський бюджет: пріоритети та механізми

Міністерство освітиУкраїни

Середня школа № 96м. Львова

<img src="/cache/referats/4205/image001.jpg" v:shapes="_x0000_i1025">

Реферат

на конкурс

 студентських та учнівських робіт«Львівське міське самоврядування: історія, сучасність та перспективирозвитку»

на тему:

«Міський бюджет: пріоритети та механізми»

Виконав:

учень 10 — А класу

середньої школи № 96

Коркуна Дмитро

Львів 2000

Планреферату

1. Вступ

2. Структура державного бюджету

3. Методи збалансування бюджету

4. Міський бюджет

5. Аналіз міського бюджету за 1999 рік

   

Вступ

Єдиним хорошимбюджетом є збалансований бюджет.

Адам Сміт,1776 р.

Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи неповинен бути збалансованим — крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію,змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом.

ВорренСміт, 1965 р.

У кожній країні основу державних фінансів складає бюджет, а точніше  бюджетна система, яка включаєдержавний бюджет і бюджети відповідних адміністративних одиниць.

Державний бюджет України — це го­ловний фінансовий план країни,він віддзеркалює суспільно-економічний стан у державі. Економічнанестабільність і спад виробництва негативно впливають на формування доходів та фінансування видатків бюджету. Бюджет, його дохідна частинатісно пов'язані із Державною програмою соціально-економічного розцінюванняУкраїни на поточний фінансовий рік. І навпаки,виконання зазначеної програми залежить від її фінансового за­безпечення. У цьомунапрямку Державний бюджет виступає основоюфінансування загальнодержавних програм та сприяє їхвиконанню. Дер­жавна програмасоціально-економічного розвитку України і Державний бюджет України мають своє особливе місце, роль і призначення у системісуспільно-економічнихвідносин. Одночасновони нероздільні, взаємоза­лежні, доповнюють один одного, вимагають комплексногопідходу при розробці ефективного механізму в процесі виконання.

Державний бюджет України є загальнодержавним централізованим фондомгрошових коштів, що затверджуєтьсяактом вищої юридичної сили, Законом. Бюджет будуєтьсяна принципах цілісності, повноти, достовірності, наглядності і самостійностівсіх бюджетів, які входять в бюджетну систему України.

Структурабюджету

Державний бюджет країни складається з двох підрозділів – доходів івидатків.

Кожна країна має свою структуру доходів та видатків бюджету, щозумовлено державним устроєм, рівнем економічного розвитку тахарактеромекономічної політики уряду. Водночас формування і використання бюджету в різнихкраїнах має спільні риси надходжень бюджету. Дохідна частина бюджету формуєтьсяза рахунок податкових надходжень, а видатки містять шість основних напрямів.Основними напрямами державних видатків є: національнаоборона; утримання державного апарату; фінансування бюджетного сектораекономіки; соціальні видатки; фінансування економіки; проценти за державнийборг

Головним матеріальним джерелом доходів бюджету є національний дохід. Коли національного доходу не вистачає на покриття фінансових потреб,держава залучає національне багатство. Одержавлення національного прибутку здійснюєтьсядержавою різними методами. Основними методами, що використовуються органамидержавної влади для перерозподілу доходіві утворення бюджетних прибутків, є податки, позикиі емісія грошей. Співвідношення між ними різне по країнах і у часі; визначається економічною ситуацією вкраїні, мірою гостроти соціальних і інших протиріч, станом фінансів і фінансової політики держави.

Обсяг кожного з шести напрямів установлюється в законодавчому порядку івідбиває політику уряду.

У структурі видатків державного бюджету України найвагомішими є частки,пов'язані з утриманням бюджетного сектора економіки(освіта, правоохоронна діяльність, культура і спорт, наука, охорона здоров'я,тощо), фінансуванням національної економіки, обслуговуванням державного боргу,заходів спрямованих на ліквідацію Чорнобильської катастрофи.

Якщо видатки більші за доходи то виникає дефіцит бюджету, якщо навпаки то, доходи перевищують видатки то маємісце надлишок бюджету. Майже всінині країни мають дефіцит бюджету.

Дефіцит державногобюджету характерний на даний момент для багатьох країн. У США, наприклад,державний бюджет, був збалансований без дефіциту за останні півсотні років тільки один раз (в 1969 р.), у Франції за останні 48 років державнийбюджет був дефіцитним 32 рази, і навіть в Німеччині,з її економічним і валютним «благополуччям», перевищення прибутків над витратами спостерігаютьсяпостійно. В Україні дефіцит державного бюджету за останні роки досяг такогорівня, що наша країна по цьому негативному показнику вийшла в лідери середінших країн. Зараз фінансування бюджетного дефіциту поглинає 85% — 95% кредитнихемісії і досягає майже 20% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Відношення суми дефіциту до ВВП називають рівнем дефіцитності бюджету.Якщо такий рівень становить 1–2 %, ситуація є терпимою, якщо більший, зокремаколи перевищує 7–10 %, то підриваються підвалини стабільності економіки.

Методи збалансуваннябюджету

Державний бюджет країни потрібно збалансовувати, тобто зрівноважуватидоходи і видатки. Існують три методи збалансування бюджету: підвищення податків; додаткова емісіягрошей; державні позики – випуск державних цінних паперів.

Підвищення податків має свої межі. На перший погляд може видаватися, щочим вищі податкові ставки тим більші надходження до бюджету. Проте частинаекономістів заперечує такий зв'язок, наголошуючи важливостінизьких ставок оподаткування для досягнення високих економічних результатів, утому числі значних надходжень податків. Вигідність низьких податкових ставокнаочно доводить крива Лаффера.

<img src="/cache/referats/4205/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1039">
Криву Лафферапояснюють так: за нульових податкових ставок жодних податкових надходжень небуде. Якщо ж податки сягнуть 100 %, тобто держава привласнюватиме всірезультати праці людини, ніхто не матиме бажання працювати. Тому знову не будеподаткових надходжень

Якщо податкові ставки зростають від нуля, то податкові надходженнязбільшуються. Тоді за певного рівня ставок податків люди починають меншепрацювати в офіційній економіці та спрямовують свою активність в тіньовуекономіку. Державні податкові надходження фактично починають зменшуватися,навіть якщо податкові ставки збільшуватимуться.

Другий метод збалансування державного бюджету – додаткова емісіягрошей. Держава випускає додаткову кількість грошей і начебто отримує додатковідоходи. Це дуже зручний для уряду метод збалансування бюджету. Однак він маєвеличезний недолік – викликає інфляцію. В Україні з 1997 р. емісію грошей невикористовують.

Найчастіше для зрівноваження доходів і видатків держави використовуютьпозику. Для утримання позики уряд випускає і продає державні цінні папери,натомість отримуючи гроші. Цей метод не викликає інфляції, але за звичайпризводить до виникнення боргу. Через певний проміжок часу державні цінніпапери треба викупити, тобто погасити борг, а також щорічно сплачуватипроценти. Нині у багатьох країнах від 10 до 15 % видатків державного боргуідуть на обслуговування державного боргу – оплату процентів та основної сумиборгу.

Стабілізація економіки надзвичайно важлива економічна категорія і маєширокий спектр розуміння. На місцевому рівні можна віднести дотації на окремігалузі сільського господарства, програми програми професійної перепідготовки,додаткові пільги і компенсації безробітним, громадські роботи тощо. Звичайнобільшість регулятивних важелів знаходиться в руках держави, але виконується навсіх рівнях управління державою, що визначається розподілом функцій таделегування повноважень по окремих видах діяльності.

Міськийбюджет

Основна частина видатків місцевих бюджетів припадає на соціальні заходий управління місцевим господарством. Це –фінансування місцевого будівництва,дорожнього господарства, побутових установ, громадського транспорту, видатки наосвіту й охорону здоров'я.

Основнимиміського джерелами бюджету є закріплені податки; регульовані податки; власнідоходи. Такий розподіл зроблений з метою можливості аналізу джерел доходів танапрямків видатків а значить можливості оцінки реальної незалежності місцевогобюджету від вищестоящих бюджетів. До групи закріплених податків віднесеніосновні джерела доходів місцевих бюджетів, нормативи яких закріплюються ЗакономУкраїни " Про державний бюджет України. До групи регульованих податківвіднесені джерела, нормативи відрахувань по яких встановлюється на рівніобласті. Група власних доходів є основним показником незалежності  місцевих рад від вищестоящих бюджетів.Незалежність в країнах розвинутої демократії формується на основі законодавчогозакріплення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків надовгостроковій основі та законодавчого визначення  можливості місцевих рад встановлювати місцевіподатки і збори. До цієї групи відносяться мито та плата за землю, поскількимито залишається в місцевих бюджетах на 100 %, а плата за землю є основнимподатком для всіх рівнів рад з законодавчо-визначеним нормативом, що дозволяєлегко прогнозувати величину надходжень до бюджету.

Витрати бюджету, будучи компонентомзагальної фінансової категорії — бюджету — являють собою витрати,виникаючі в зв'язку з виконанням державою своїх функцій. Ці витрати виражають економічні відносини, наоснові яких відбувається процесвикористання коштів централізованогофонду грошових коштів держави у різних напрямах. Місцевийбюджет, включаючи бюджет на рівні провінцій, повиннібули бути збалансованими і не мати дефіциту. Правда  протягом останніх років  з'явилисявиключення з правила, тобто допускався дефіцит центрального бюджету при одночасній збалансування місцевих бюджетів. Досвід різних країн відносно цієїпроблеми різний. Наприклад, в Китаї провінції повиннімати збалансовані бюджети, однак за останні роки була помічена тенденція понакопиченню прострочених платежів, що, як відомо, означає наявність бюджетногодефіциту.

Закон про бюджетну систему України вирішує проблему місцевих бюджетів.Органи місцевої влади самостійно розробляють, затверджуютьі виконують свої бюджети. Статті 13, 14, 15 закону «Про бюджетну систему України»регламентуютьскладання і виконання місцевих бюджетів, а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 м.регламентує повноваження органів місцевого самоврядуванняв бюджетній сфері.

Дохідна та видаткова частини місцевих бюджетів визначаються в ос­новномузатверджуваними парламентом нормами. Це означає, що дер­жавні органи створюютьсистему місцевих бюджетів, основною умовою існування якої має бути гармонія міждоходною та видатковою сторонами місцевих бюджетів, тобто рівновага. Передачаобов'язків і відповідаль­ності місцевим органам влади має супроводжуватисязабезпеченням цих органів відповідними фінансовими ресурсами. З правової точкизору про відповідність між зв'язками та фінансовими ресурсами можна говорититоді, коли обов'язки супроводжуються правами та компетенціями на ви­користанняджерел доходів. Ці компетенції можуть визначатися по-різно­му — від прав навикористання ресурсів до нормативних компетенцій, тобто прав щодо встановленняподатків. Місцеві органи влади повинні мати юридичне закріплені джереладоходів, достатні для покриття обо­в'язкових видатків. Це, звичайно, неозначає, що місцеві органи влади можуть мати можливість виконувати тількиобов’язкові функції. Може бути ситуація, за якої місцеві органи влади мають насвоїх рахунках необхідні фінансові кошти, але не мають відповідних прав щодо їхвикорис­тання. Існує небезпека, що чіткий розподіл обов'язків і ресурсів змен­шитьсамостійність місцевих органів влади. Однак така небезпека не оз­начає зв'язкуміж збалансованим бюджетом та недостатньою самостійністю. Збалансована системадоходів і видатків має забезпечувати відповід­ний рівень самостійності місцевихорганів влади як у видатковій, так і в доходній частині.

Прицьому передбачається, що для фінансування принципівзагально районного або загально обласного масштабу частина грошей місцевих органів влади заспільною згодою може передаватися до районних або обласних бюджетів. У той жечас до місцевих бюджетів з бюджетів більш високих рівнів можуть передаватися кошти у вигляді субвенцій, субсидій,дотацій. Можливість маневрувати коштамидає можливість місцевим органам влади концентрувати їх на розв'язанні важливихгосподарських регіональних і соціальних проблем. Крім того, самостійно призначати норми і об'єми витрат на зміст житлово-комунального господарства, установ охорони здоров'я, народногоутворення, соціального забезпечення, культури і спорту, органів охоронинавколишнього середовища, надаватидодаткові пільги і допомогу окремим верствам населення. Місцеві органи зупиняють розміри витрат на утримання управлінського апарату, створюють резервніфонди за рахунок власних прибутків і частин перевищення прибутківнад витратами бюджетів нижчих рівнів, які можуть передаватися на договірних ікомпенсаційних початках обласниморганам влади для фінансового збалансуваннябюджетів регіону.

Таким чином, відповіднодо законодавства України реформа бюджетної системи  з розрахунком ринкової специфіки базується наоснові принципів:

а) закріплення за кожноюланкою бюджетної системи певних джерел прибутків;

б) встановленнядиференційованих податків на прибуток в залежності від виду діяльності, ірівноправних податків на всі форми власності, впорядкованості і залежності врамках кожного виду діяльності;

в) забезпечення самостійностікожного осередку бюджетної системи вформуванні і використанні закріплених прибуткових джерел.

Аналіз міського бюджету за 1999 рік

За 1999 рік згіднооперативних даних в бюджет міста надійшло доходів в сумі 155,5 млн.грн., щоскладає 77,1 відсотка до річних призначень, з них за рахунок вексельного обігу– 13,3 млрд.грн.

Видатки з міського тарайонних бюджетів м. Львова за 1999 рік згідно оперативних даних проведені всумі 210,8 млн.грн. з врахуванням коштів переданих з міського бюджету.

–<span Times New Roman"">                  

На виконання листа з облдержадміністрації від 15.10.99 р.№5/33-3308/4-32 «Про уточнення місцевих бюджетів» з метоюзабезпечення розрахунків за енергоносії в грудні 1999 року виконкомом міськоїради внесені зміни в окремі показники міського та районних бюджетів, а саме:

–<span Times New Roman"">                  

збільшено податки на погашення недоїмки по платежах добюджету шляхом проведення взаємозаліків та погашення поточної заборгованості заенергоносії в рахунок невикористаної субвенції за 1999 рік:

(тис.грн.)

–<span Times New Roman"">      

на відшкодування пільг ветеранам та інвалідам війни       4755,6

–<span Times New Roman"">      

додаткові надходження на покриття витрат по

оплаті житлово-комунальних послуг                                      1729,0

–<span Times New Roman"">      

інші заходи по соціальному захисту (пільги інвалідам

загального захворювання)                                                     106,3

–<span Times New Roman"">      

на відшкодування втрат від перевезення пільгових

категорій населення (МКП «Львівелектротранс»)                    1340,3

крім цього на виконанняухвали міської ради від 23.12.99 р. «438 проведено збільшення видатків нафізичну культуру і спорт для часткового відшкодування втрат управлінняЛьвівської залізниці, пов'язаних з капітальним ремонтом стадіону»Україна" в сумі 4743,0 тис.грн. відшкодування видатків проведеновексельним заліком в рахунок погашення заборгованості по податку на прибуток.

Вказані зміни проведеніза рахунок зменшення видатків на :

                                                                                      (тис.грн)

– освіту                                                                          708,0

– охорону здоров'я                                                       3360,0

– житлово-комунальне господарство                          1827,3

– будівництво                                                                1459,4

– культуру                                                                       220,0

–<span Times New Roman"">      

соціальний захист та соціальне забезпечення

(допомоги сім'ям з дітьми)                                                4609,3

– інші видатки                                                               486,7

Враховуючи перевиконанняокремих джерел доходів та прийняті рішення ради пропонується:

– збільшити                                                                   (тис.грн)

          прибутковийподаток з громадян                       12000,0

          податок наприбуток                                           2800,0

          єдинийподаток на підприємницьку діяльність   1300,0

  надходження коштів від приватизації майна       900,0

  надходження до бюджету сум відсотків банку

 за користування тимчасово вільними коштами    700,0

надходження від продажуземлі                              150,0

–<span Times New Roman"">      

зменшити

місцеві податки та збори                                       500,0

інші неподаткові надходження                            17046,5

З резервного фонду міського бюджету спрямовано 1042,6тис.грн. з передбачених по бюджету 1500,0 тис.грн. (інформація додається)

В зв'язку з проведеними змінами уточнений обсяг міського тарайонних бюджетів м.Львова на 1999 рік складає 203,8 млн.грн.1

___________________________________________________

1 – пояснювальна записка до проекту ухвали «Проуточнення міського та районних бюджетів м. Львова на 1999 рік»

Доходибюджету на 1999 рік

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">Назва надходження

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">млн.грн.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">Податок на прибуток підприємств

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">22,7

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">15

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">Прибутковий податок з громадян

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">77,6

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">50

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">Інші надходження

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">26,6

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">17

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">Надходження від приватизації майна

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">4,8

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">3

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">Місцеві податки та збори

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">10,2

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">6%

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">Плата за землю

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">13,6

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">9%

<img src="/cache/referats/4205/image005.gif" " v:shapes="_x0000_s1040">
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">Всього доходів

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">155,5

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU;layout-grid-mode:line">100%

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;font-style:normal">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;font-style:normal">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;font-style:normal">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;font-style:normal">Використаналітература

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;font-style:normal">:

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;font-style:normal">

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US;font-style:normal">1.<span Times New Roman"">    

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; font-style:normal">Кравченко В. Фінансові проблеми місцевих органів влади вУкраїни. <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;font-style:normal">(’<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; font-style:normal">Фінанси України<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;font-style:normal">’<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;font-style:normal">.- 1995. — № 1.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;font-style:normal">)<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; font-style:normal"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;font-style:normal">

2.<span Times New Roman"">      

Економіка 10 — 11 клас, за редакцією Зіновія Ватаманюка таСтепана Панчишина (Київ «Либідь» 1999 рік)

3.<span Times New Roman"">      

Звіт про роботу виконкому.

4.<span Times New Roman"">      

Модель фінансового аналізу

5.<span Times New Roman"">      

Закони  про бюджетну систему України
еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике