Реферат: Інвестиційна діяльність страхових компаній

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра фінансів підприємств

та страхової справи .

Реферат

на тему :

“  Інвестиційнадіяльність страхових  компаній   “

                                                                      Виконав:студент 7 групи

                                                                                   3 курсу ФЕФ 

                                                                                             Вертелецький Д.Б.

                                                   

К и ї в      1 9 9 7

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">П л а н

 TOC o«1-1» Вступ                                                                                                                                            2

Розділ 1    Законодавчі особливості здійснення інвестиційної  

                      діяльності страховикамина Україні .                                               2

Розділ 2    Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної    

                      діяльності страховиками .                                                                      5

Висновки                                                                                                                                  6

С п и с о к     л і т е р а т у р и .                                                                                         7

Вступ

Страхування є об’єктивно необхідноюскладовою частиною економічної системи держави .  В умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що властиві сучасному процесу суспільного виробництва, страхове покриття повизначеним ризикам  , що надається страховикомстрахувальнику  у грошовій формі шляхомукладання  договору страхування, можнарозглядати як специфічний товар .

Слід визначити, що по-першеданний товар виступає  у грошовій формі,по-друге при його продажу за рахунок страхової премії утворюється страховийфонд, для якого характерний замкненний перерозподіл фінансових ресурсів — тільки серед страхувальників  , по-трете плата страхової премії за страховепокриття означає лише право страхувальника на отримання в майбутньому грошового відшкодування за обумовленінаслідки страхового випадку, що стався .

На відмінку від виробництва  , де спочатку провадяться затрати капіталу,а потім, при реалізації, проходить їх відшкодування, — у страховій справістраховик спочатку збирає кошти і лише потім — зазнає затрат, що пов’язані зліквідацією збитків в міру виникнення страхових випадків. При страхуванніжиття взагалі утворюється довготерміновий резерв премії під майбутні виплати.

Таким чином, завжди існуєпроміжок часу  , коли страховик має усвоєму розпорядженні значні кошти, які мають бути інвестовані в різні галузі економікиі використані як капітал з метою отримання прибутку .

Розділ1     Законодавчі особливості здійсненняінвестиційної                         діяльності страховиками на Україні .

У зв’язку з розширеннямінвестиційної діяльності доцільно визначити її основні джерела. Основними зних є:

<span Times New Roman"">           

 Власні кошти  (статутний фонд, резервний фонд, утворений з прибутку, прибуток, цільвефінансування  і надходження   ).

<span Times New Roman"">           

 Залученікошти  ( поточне надходження страхових премій  , резерви внесків івідшкодувань, фонд запобіжних заходів ) .

При інвестування коштів страховоїкомпанії в Україні керуються Законом України “ Про страхування “ .  Відповідно до статті 30 цього Закону  , “ Страхові резерви повинні розміщуватись зурахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості.

Перший принцип розміщення активів — принцип безпечності. Його дія повною мірою розповсюджується як на активи,що покривають страхові резерви так і на вільні активи. Данний принциппередбачає максимально надійне розміщення активів що забезпечує  їх повернення у повному  обсязі.

Другий принцип — прибутковість вкладень  . Відповідно до нього активиповинні приносити постійні і достатньо високі доходи .

Третій принцип — ліквідність вкладів . Страхова компанія повинна у будь-який час мати у розпорядженні суммугрошей  , яка б забезпечуваластрахувальникам виплату обумовлених договором сум у встановлені терміни.

Четвертий принцип — деверсифікація вкладів . Він служить розподілу інвестиційних ризиків серед різних видів вкладів,що в свою чергу забезпечує фінансову стійкість інвестиційного портфелястраховика.

З урахуванням вище наведеного іспираючись на Закон України “ Про страхування “ можна визначити такі напрямкиінвестування для страхових компаній :

<span Times New Roman"">           

 Банківські вклади та депозити .

<span Times New Roman"">           

 Нерухоме майно .

<span Times New Roman"">           

 Цінні папери, що передбачають одержаннядоходів .

<span Times New Roman"">           

 Цінні папери, що емітуються державою .

<span Times New Roman"">           

 Права вимоги до перестраховиків .

<span Times New Roman"">           

 Довгострокові інвестиційні кредити .

Згідно з “ Тимчасовим положеннямпро порядок формування і розміщення страхових резервів “, при визначенні рівняпокриття до заліку приймаються  вобме6жених обсягах такі активи  ( увідсотках до суми наявних технічних резервів і 50 % сформованого Статутногофонду ) :

<span Times New Roman"">           

 Банківські вклади (депозити ) не більше 30 % водному банку .

<span Times New Roman"">           

 Нерухоме майно не більше 10 % .

<span Times New Roman"">           

 Іноземна валюта у вигляді платіжних документівта інших цінних паперів не більше 40 % , в тому числі:

            а)  акції які не котуються на фондовійбіржі  — не більше 15  , з них акції одного емітента не більше — 2 %.

            б) акції які котуються на фондовій біржі — не більше 5  % одного емітента .

            в) облігації — не більше 5 %  .

4.  Грошові позики юридичним та фізичнимособам  - страхувальникам — не більше 30 %, втч:

а ) позики юридичним особамнезабезпечені банківськими гарантіями або гарантіями інших страховиків — небільше 5 %, з них розмір позики окремому позикоодержувачу не повиненперевищувати  1 % .

б ) позики юридичним особамзабезпечені банківськими гарантіями або гарантіями інших страховиків неповинені перевищувати  5 %  окремому позикоодержувачу.

5. Права вимоги доперестрахувальників — не більше 50 % обсягів страхових зобов’язань, переданихдо перестрахування .

Як бачимо  , наведені вище обмеження при формуванніінвестиційного портфеля страховика спрямовані в першу чергу на девірсифікаціюризику втрати інвестиції чи отримання збитків від інвестиційної діяльності.  На мій погляд це дуже правельнерішення в умовах економічної нестабільності в нашій країні. Однак, в ціхобмеженнях, я вважаю є певні недоліки. Наприклад, обмеження по нерухомомумайну — 10 % .  Виділивши у складінерухомого майна житлові будинки   і   піднявши ліміт  наприклад до 30-40 % можна було  б досягти значних залучень капіталу в сферубудівництва житла, яке на даннний момент і необхідне  і досить прибуткове. Така форма інвестицій (і будівництво вцілому ) є найбільш привабливою особливо для компаній, щозаймаються довгостроковим страхуванням . 

Для підняття авторитету іцінності національної валюти треба також обмежити ще більше обсяги вкладенькоштів страховиками  в іноземну  валюту до 1-2 %  .

В Україні в силу нерозвинутостідеяких видів вкладень основний доход українські страхові компанії отримали відбанківських депозитів ( в 1994 році 75 % ) . Зниження відсотку по банківських депозитах спонукало страховиків допереорієнтації інвестиційних портфелів в напрямку відносно більш доходних  , але й одночасно меньш ліквідних активів.

Лише 5-10   % всіх активів склали  цінні папери банків та підприємств.Цепояснюється насамперед фактором невизначеності, що домінує в економіці.

Розділ2   Зарубіжний досвід у провадженніінвестиційної                               діяльності страховиками . 

Великий інтерес  у галузі інвестиційної політики представляєдосвід країн ринкової економіки .

Так у Великобританії страховікомпанії не тримають, як правило, на поточних рахунках коштів більше ніж цепотребують повсякденні розрахунки. Проте в силу специфіки страхової справиможе виникнути ситуація, коли страховикові негайно знадобляться кошти  . Тому певну частину, в середньому 4 — 5 %всіх активів компанії, що займаються страхуванням життя та 10 — 13 % активівкомпаній, що займаються ризиковими видами страхування, складаютьвисоколіквідні  короткотермінові інвестиції     ( депозити, депозитні сертифікати,казначейські зобов’язання ), що порівняно швидко перетворюються в гроші .

Середньо та довго терміновіінвестиції можна розділити на такі групи: цінні папери з фіксованим доходом.акції, нерухомість та іпотечний кредит .

Цінні папери з фіксованим доходомє основним об’єктом інвестування страхових компаній Великобританії  . Вони є  надійним капіталовкладенням,яке забезпечує стійкий доход  і в тойсамий час можуть бути швидко реалізовані на ринку .

Одночасно страхові компаніїінвестують кошти в звичайні акції компаній та фірм різних галузей господарства. Це пояснюється намаганям отримати більш високий доход. Також через володінняакціями певних компаній страхові компанії намагаються впливати на галузі в якихвони мають свої інтереси .

Нерухомість, як об’єктінвестування, є дуже привабливою для страхових компаній, бо надійно захищаєвкладені кошти від інфляції. Разом з тим цей вид інвестицій є дуженизьколіквідним і їх реалізація за короткий час може бути проблематичною дляінвестора.

В Великобританії є дужерозповсюдженим іпотечне кредитуваня. Воно здійснюється  в сумі, що не перевищує  2 / 3 від суми яка може бути отримана відпродажу майна. Данний вид інвестицій носить довготерміновий та низьколіквіднийхарактер.

Останнім часом набуваєпопулярності такий вид інвестицій, як купівля творів мистецтва, антікваріату, різних цінних колекцій. Це не дає стабільного прибутку, а доход залежить виключно від  підвищення цін на данні предмети .

Висновки 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що найбільш доходними і стабільними є інвестиції в цінні папери з фіксованимпроцентом, які випускає  уряд і місцевіоргани влади .  В Україні ж до останньогочасу переважали банківські депозити ,  зізменшенням банківського відсотку акценти змістились в бік  державних цінних паперів. Вцілому за деякіхумов ( завершення приватизації, стабілізація грошової одиниці )  перспективними напрямками інвестицій станутьінвестиції у акції піприємств. Для компаній які здійснють довготерміновестрахування виходом зі становища моглоб бути інвестування вільних коштів вбудівництво, зокрема житла  , це надалоб можливість захистити зібрані кошти від інфляції на довгому періоді.

С п и с о к      л і т е р а т у р и .

<span Times New Roman"">           

. Бланк  А.И.       Інвестиційний менеджмент, К.,Ітем 1995

<span Times New Roman"">           

                              Страховийпортфель, М., Сомінтек 1996

<span Times New Roman"">           

 Харченко Н.В. Інвестиційна діяльністьстрахових компаній. Фінанси України 1996 № 7 .
еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике