Реферат: Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Міністерствоосвіти України

КиївськийДержавний Економічний Університет

Кафедрафінансів

Курсоваробота

на тему :

“Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності “

                                                                            Виконав: студент 7 групи

                                                                                           3 курсу ФЕФ 

                                                                                                     Вертелецький Д.Б.

                                                   Науковий керівник: Чирва Н. В.

К и ї в      1 99 6

П л а н

Вступ .

Розділ  1  Фінансове  регулюваннязовнішньоекономічної діяльності в Україні ;                   

    1. 1   Оподаткування зовнішньоекономічноїдіяльності .

                       1.1.1    Принципи оподаткуваннясуб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

                                  на Україні.

                         1.1.2    Мито, якподатковий засіб регулювання експорту-імпорту країни . 

                      1.1. 3    Особливості застосуванняподатку на додану вартість та акцизного                

                                 збору  у зовнішньоекономічній  діяльності  на Україні.

                         1.1.4   Аналіз законодавства про оподаткуваня прибуткупідприємств з

                                 іноземними  інвестиціями     

                  

   1. 2  Кредитування суб’єктівзовнішньоекономічної діяльності

           1.2.1 Особливості кредитування  зовнішньоторгівельних операцій

                        1.2.2  Основні законодавчі  положення про кредитування                        

                                зовнішньоекономічної   діяльності в Україні

              1. 3  Страхування зовнішньоекономічної діяльності .

Розділ  2   Основні формиміжнародних розрахунків  ;            

                   2.1    Відкритийрахунок ;

                   2.2    Банківськийперевод ;

                   2. 2    Акредитив ;

                     2.1.1     Сутність акредитивних операційта основні форми акредитива.

                    2.1.2     Застосування акредитива як механізмуфінансування.

                  2. 2    Інкасо ;

Висновки

Список використаної літератури

Вступ.

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльностівикористовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання. Він являєсобою сукупність способів організації фінансових відносин, що застосовуються вцілях  досягенння благоприємних умоврозвитку  як сфери зовнішньоекономічноїдіяльності, так і  економіки країнивцілому.

Фінансовий механізм включає види, форми, методифінансових відносин та способи їх кількісного визначення. Кількісні параметрита способи їх визначення є найбільш рухомими частинами фінансовогомеханізму  зовнішньоекономічноїдіяльності .  Так неодноразовозмінювались ставки податків, способи розподілення прибутку та ін .

Чітко працюючий, ефективнийфінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності дуже важливий як длядержави вцілому, так і для суб’єктів підприємницької діяльності, бо він  формує обличча  держави узовнішньоекономічних стосунках з іншими країнами  та надає можливість максимально ефективно використати наявні ресурси тапотенціал.

Для більш глибокого розумінняфінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності треба визначити що собоюявляє зовнішньоекономічна діяльність та хто її має право здійснювати натеріторії України.

Отже суб’єктамизовнішньоекономічної діяльності в Україні є :

а ) фізичні особи, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідноз законами України і постійно проживають на теріторії України ;

б ) юридичні особи зареєстровані яктакі в Україні і які мають постійне місце знаходження на теріторії України, втому числі  юридичні особи, майно та/абокапітал яких   є повністю у власностііноземних суб’єктів господарської діяльності ;

в ) об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб які не є юридичними особами за законами України,але які мають постійне місце знаходження на теріторії України і яким зазаконами України не заборонено здійснювати господарську діяльність ;

г ) структурні одиниці іноземнихсуб’єктів господарської діяльності які не є юридичними особами за законамиУкраїни ( філії, відділення тощо ), але мають постійне місце знаходження на теріторії України .

д ) спільні підприємства за участюсуб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарськоїдіяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на теріторії України .

е ) інші суб’єкти господарськоїдіяльності  , предбачені законами України;

Україна в особі її органів,місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовніщньоекономічнихорганізацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності на теріторіїУкраїни, а також інші держави, які беруть беруть участь у господарськійдіяльності на теріторії України діють як юридичні особи згідно з законів України.

До видів зовнішньоекономічноїдіяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності, належать :

а ) експорт, імпорт товарів,капіталів, робочої сили ;

б ) надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг  іноземним суб’єктам господарської діяльності, що не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземнимисуб’єктами господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльностіУкраїни ;

в ) кооперація з іноземнимисуб’єктами господарської діяльності ;

г ) міжнародні фінансові операціїта операції з цінними паперами у випадках предбачених законами України ;

д ) кредитні та розрахунковіоперації  між суб’єктамизовнішньоекономічної      діяльності  та іноземнимисуб’єктами господарської діяльності; створення суб’єктами зовнішньоекономічної      діяльності  банківських кредитних та страхових установ замежами України; створення зазначених установ іноземними суб’єктами господарськоїдіяльності  на теріторії України увипадках передбачених законами України ;

е ) спільна підприемницькадіяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної       діяльності  та іноземними суб’єктами господарськоїдіяльності як на теріторії України так і за її межами ;

ж )підприємницька діяльність натеріторії України  пов’язана з наданнямліцензій, патентів, ноу-хау, торгівельних марок та інших нематеріальнихоб’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності таанологічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної       діяльності за межами України ;

з )  організаціята здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів,конференцій симпозиумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюютьсяна комерційній основі, за участю суб’єктів зовнішньоекономічної       діяльності; організація та здійсненняоптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на теріторії України заіноземну валюту у предбачених законами України випадках;

и ) діяльність побудована на формах зустрічної торгівлі між між суб’єктамизовнішньоекономічної діяльності  таіноземними суб’єктами господарської діяльності ;

к ) орендні, в тому числі лізінгові, операції міжміж суб’єктами зовнішньоекономічної      діяльності  та іноземнимисуб’єктами господарської діяльності ;

л )  операції попридбанню, продажу та обміну валюти на валютнх аукціонах, валютних біржах таміжбанківському валютному ринку ;

м ) роботи на контрактній основі фізичних осіб Україниз іноземними суб’єктами господарської діяльності як на теріторії України так іза її межами; роботи на контрактній основі іноземних фізичних осіб  суб’єктами зовнішньоекономічної  діяльності як на теріторії України так і заїї межами;

н ) інші види зовнішньоекономічної діяльності незаборонені законами України .

Розділ  1      Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяль- 

                      ності в Україні.

             1.1    Оподаткування зовнішньоекономічноїдіяльності.

                      1.1.1  Принципи оподаткування суб’єктівзовнішньоекономічної            

                                діяльності    на Україні.

           

Оподаткування суб’єктівзовнішньоекономічної діяльності України здійснюється за такими принципами :

*<span Times New Roman"">                    Українасамостійно встановлює  і скасовує податкиі пільги для суб”єктів зовнішньоекономічної діяльності України ;

*<span Times New Roman"">                    Ставки податківвстановлюються і скасовуються Верховною радою України за поданням РадиМіністрів України ;

*<span Times New Roman"">                    Рівеньоподаткування встановлюється виходячи з необхідності досягнення тапідтримання  самоокупності   та самофінансування суб’єктів зовнішньоеко­номічноїдіяльності  та з метою  бездефіцитності платіжного балансу  України ;

*<span Times New Roman"">                    Забороняєтьсявстановлювати податки крім тих, що встановлені Верхов­ною Радою  України ;

*<span Times New Roman"">                    Ставки податківє однаковими для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності  та визначаються  за товарною ознакою: для одного товару  діє єдина ставка податку ;

*<span Times New Roman"">                     Заохоченняекспорту продукції

Податкові пільги згідно з законамиУкраїни надаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, які відповідаютьтаким критеріям :

*<span Times New Roman"">                    експортперевищує імпорт за фінансовий рік

*<span Times New Roman"">                    обсяг експортустановить не  меньше 5 % від обсягуреалізованих за фінан­совий рік товарів .

*<span Times New Roman"">                    стабільнареалізація науових а наукоємких товарів, а також товарів в яих часта доданоївартості становить не меньше 30 %

Зазначеним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності надаютьсяпильги по строках амортизації основних виробничих фондів  у вигляді :

·<span Times New Roman"">      нормприскореної  амортизації основнихвиробничих фондів, що використову­ються для виробництва експортних товарів

·<span Times New Roman"">      пільговихнорм амортизації основних  фондів,створених за рахунок  нових інвестицій,що використовуються для виробництва експортних товарів.

·<span Times New Roman"">      нормамортизації на імпортне обладнання  , якевикористовується для вироб­ництва експортних товарів, не меньших ніж ті, щовстановлені в країні поход­ження такого обладнання.

Зазначені пільги застосовуються Міністерством  зовнішньоекономічних зв’язків України заподанням суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Прицьому Міністерство  зовнішньоекономічних зв’язків приймаєвідповідне рішення, яке є обов’язковим для державних фінансових та податковихорганів України.

1.1.2    Мито, як податковий інструмент  регулювання експорту  імпорту країни.

Мито є непрямим податком, щостягується з товарів, які переміщуються через митний кордон країни, тобтоввозяться, вивозяться або прямують транзитом. Введення мита може мати на метідекілька цілей серед яких фіскальні, економічні, політичні .  На відміну від інших податків стігнення митапереслідує не стільки фіскальні цілі ( формування доходної частини бюджету)  , митна політика здебільшого спрямована на формування раціональної структуриекспорту-імпорту в умовах відсутності прямого втручання держави у цю сферу.Введення мита може мати на меті здійснення економічного тиску на відповіднідержави чи надання їм режиму найбільшого сприяння з політичних мотивів.

В економічно розвинених країнахнайпоширинішим є мито, яке стягується з товарів, що ввозяться до країн,тобто регулюванню підлягає лише імпорт. Експорт товарів регулюється, якправило, у країнах з невисоким рівнем еконгмічного розвитку.

 Платниками мита є будь-які юридочні чи фізичніособи, котрі здійснюють переміщення через митний кордон України  товарів або інших предметів, що підлягаютьмитному оподаткуванню згідно до чинного законодавства України.

Об’єкт оподаткування — митнавартість товарів або інших предметів, що преміщуються через митний крдон. Длявизначення митної вартості валюта контракту перераховується у національнувалюту України за курсом НБУ, що діє на день подання митної декларації .

 Мито сплачується у національній валюті України. Існує два види мита:

 а ) ввізне — сплачується по товарах, щоімпортуються ;

 б ) вивізне — по товарах, які експортуються ;

Запроваджено також  два види ставок, за якими обчислюється сумамита, що підлягає сплаті до бюджету :

1 ) в процентах до митної вартостітоварів ;

2 ) у встановленому грошовомурозмірі на одиницю товару ;

Мито нараховується митними органамивиходячи з митної вартості й установлених ставок мита. Митна вартістьвизначається у фактично сплачених цінах, або цінах, що підлягають сплаті  на момент перетинання  митного кордону. При встановленні митноївартості до неї включаються:

а) ціна товару за контрактом;

б) витрати з транспортування,навантаження, розвантаження та страхування товару від пункту постачальника домитного кордону України;

в) комісійні та брокерськівитрати 

г) плата, яка повинна бутисплаченою імпортером як умова ввозу ( вивозу ) за використання об’єктів інтелектуальної власності  , що належать до данних товарів.

При справлянні мита на Українівстановлена разгалужена система пільг. Так від оплати мита повністюзвільняються  :

<span Times New Roman"">            Транспортнізасоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення  вантажів, багажу та пасажирів, а такожпредмети матеріально-технічного постачання і спорядження паливо, продовольство та інше майно необхідні для їх нормальної роботи під час пребування удорозі, в пунктах проміжної зупинки або придбанні за кордоном  у зв’язку з  ліквідацією аварії ( поломки )транспортних засобів ;

<span Times New Roman"">            Предметиматеріально-технічного постачання  таспорядження паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та іншемайно, що вивзися за межі митної теріторії України для забезпечення виробничоїдіяльності суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозится на теріторію України ;

<span Times New Roman"">           Валюта України, іноземна валюта та цінні папери ;

<span Times New Roman"">           Товари  та іншіпредмети, що підлягають оберненню у власність держави у випадках,передбачених законами України ;

<span Times New Roman"">            Товари та іншіпредмети, що врезультаті їх пошкодження до проходження митного кордону сталинепридатними для використання  їх яквиробів або матеріалів ;

<span Times New Roman"">            Предмети,які  ввозяться на Україну  для офіційного та особистого користування абовивозяться за кордон організаціями та особами, які відповідно до міжнароднихдоговорів України  та законів Україникористуються правом безмитного ввезення на теріторію України та безмитноговивезення  з теріторії України такіхтоварів ;

<span Times New Roman"">           Товари та інші предмети, які походять з митноїтеріторії України  і ввозяться назад нацю теріторію без обробки або переробки  ,а також товари та інші предметиіноземного походження, які вивозяться назад замежі митної теріторії України без обробки або переробки ;

<span Times New Roman"">           Товари та предмети, що знову ввозяться на митнутеріторію України  , і походять з іношоїтеріторії ,  які були обкладені  митом при первісному ввезенні на митнцу теріторію України  та тимчасово вивозились за її межі ;

<span Times New Roman"">            товари та іншіпредмети, що знову вивозяться за межі митної теріторії України і похлдять зцієї теріторії, які були обкладені митом при первісному вивезенні за межі митної теріторії України  та тимчасововвозились на цю теріторію ;

<span Times New Roman"">            Інші товари тапредмети, що визначаються законами України ;

Згідно законів України можуть бутивстановлені пільги по сплаті мита у вигляді :

а ) зниження ставок мита ;

б) безмитного ввезення та вивезеннятоварів зі спеціальних митних зон

в ) установлення преференцій, щодоставок Єдиного митного тарифу України

Звернемось до порядку обчисленнямита при ввезенні товарів юридичними особами. Це порядок сплати визначаєтьсяЄдиним митним тарифом Укарїни. Оподатковувані товари зведені в товарну класифікаційнусхему, що базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів. Усі предмети, що підлягають митномуконтролю систематизовано у 21 розділі, 97 главах, 1241 товарній позиції,5019 товарних підпозиціях .  Кожний товармає свій чотиризначний цифровий код. Перші дві цифри означають товарнугрупу  , другі — товарну позицію.

Єдиний митний тариф Українипередбачає три види ставок, що розрізняються за розміром: преференційні,пільгові та повні.

 Преференційні ставки застосовуються:

а ) до товарів та  іншіх предметів  , що походять із країн, які входять разом зУкраїною до митних союзів  або утворюютьіз нею спеціальні митні зони ;

б ) при встановлені будь-якогопреференціального митного режиму згідно до міжнародних договорів за участюУкраїни ;

в ) до товарів та  іншіх предметів  , які походять з країн, що розвиваються завийнятком товарів котрі належать до товарних груп 25-97 ( товарні групи 1-24 цепродукція тваринництва та харчової промисловості  , продукти рослинного походження та ін. )

Преференційні ставки у розмірі  від  10до  30 % застосовуються лише до алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Усіінші товари, що оподатковуються за преференційними ставками звільняються відсплати мита.

Пільгові ставки застосовуються дотоварів та  іншіх предметів  , що :

а ) походять з країн абоекономічних союзів, що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння ;

б ) походять з країн, щорозвиваються ( за вийнятком товарних груп, до яких застосовуютьсяпреференційні ставки ) ;

Найменьший розмір пільгової ставкистановить 2 %, най більший — 30 %. На відміну від оподаткування за преференційнимиставками  , мито за пільговими ставкамисплачується по всіх групах товарів, які визначені у Тарифі.

Повні ( загальні ) ставки  застосовуються до решти товарів та іншипредметів, їх розмір становить від 5 до 50 % митної вартості.

Таким чином, для правильноговизначення суми мита, яка належить до сплати, важливо встановити не тількитарифну позицію товару, а і правильно визначити країну іх походження .  Країною походження товарів вважається країнаде товари були повністю вироблені або піддалися достатній  обробці чи переробці.

Розглянемо порядок обкладання митомпредметів, які ввозяться ( пересилаються ) громадянами ( фізичними особами ) в Україну, оскільки тут існують деякіособливості порівняно з і сплатою ввізного мита юридичними особами .  Термін “громадяни “ або  “ фізичні особи “охоплює громадян України ,  іноземнихгромадян та осіб без громадянства, які є платниками ввізного мита припереміщенні  товарів та  іншіх предметів  через митний кордон України.

Для визначення суми мита у вказанихплатників застосовуються тільки повні ставки Єдиного митного тарифу. Але для ціх платників дещо розширений обсягпільг. Так від сплати  мита звільняються  такі предмети :

а ) товари ( крім вино-горілчаних ітютюнових виробів ) загальною вартість еквівалентною 1400 доларів США включно ;

б ) предмети особистогокористування ( за вийнятком транспортних засобів      індивідуального користування та запаснихчастин до них ), що тимчасово ввозяться на митну теріторію України ;

в ) речі, що ввозяться (  пересилаються ) при переселенні на постійнемісце проживання в Україну ;

г ) горілчані вироби в кількості 1л, вино — 2 л, тютюнові вироби — 200 цигарок ( або 200 г цих виробів ) на однуособу. 

Перелік ставок ввізного мита натранспортні засоби індивідуального користування та запасні частини до них     визначаєтьсяне Єдиним митним тарифом, а окремим Декретом Кабінету Міністрів Украіни.Ставки дифереційовані в залежності від строку експлуатації транспортного засобу, що ввозиться: найменьшіставки  ( 0,1  долара США за  1 см3 об’ємуциліндра двигуна ) застосовується до нових транспортних засобів ( строкексплуатації до 1 року включно ); найбільші ( 0,5 долара США за  1 см3 об’єму циліндра двигуна)  застосовується до  транспортних засобів  строк експлуатації яких понад 6 років .

Вивізне мито є одним ізінструментів регулювання структури експорту і вводиться з метою скороченняпереліку товарів, експорт яких підлягає нетарифному регулюванню. Ставкививізного мита та товари, які підлягають оподаткуванню  зтверджуються Кабінетом Міністрів України.Вивізне мито сплачується у національній валюті України, його ставкивстановлюються у відсотках до митної вартості товарів, що вивозяться за митнімежі України. Згідно з преліком вивізним митом оподатковуються :  продукція тваринництва та харчовоїпромисловості ,  продукти рослинногопоходження та деякі види сировини та корисних копалин .  Найменьша ставка — 10 % митної вартості,найбільша — 30 %.

Від обкладення вивізним (експортним ) митом звільняються  товари (роботи, послуги ), які ивозяться  (надаються ) в межах отриманих суб’єктами підприємницької діяльності експортнихквот, а також ті товари, що вироблені повністю з давальницької сировини, якабула попередньо імпортована.

За ухилення від сплати митазастосовуються фінансові санкції у вигляді безспірного стягнення суми мита таштрафу за кожний день прострочки у розмірі 0,2 %  суми недоплати .

          1.1.3   Особливості застосування податку на доданувартість та           

                      акцизного  збору у  зовнішньоекономічній  діяльності в Україні.

Порядок обчислення та сллати   податка на додану вартість та акцизнгозбору  за товари ( роботи, послуги ),  ввезені за-за меж митних кордонівУкраїни та товари ( роботи, послуги )  ,експортовані за межі митних кордонів України визначаються             відповідною інструкцією Головноїдержавної податкової інспекції України . 

У відповідності до неї платникамиподатку на додану вартість та акцизного збору за імпортні товари є :

1 ) суб’єкти підприємницькоїдіяльності  , включаючи громадян, щозаймаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи (декларанти ), які ввозять товари ( продукцію ) як для власних так і длявиробничих потреб з ціллю реалізації  увільному обігу.

 2 ) міжнародні об’єднання,  включаючиміжнародні урядові організації, іноземні юридичні особи та громадяни, які відсвого імені здійснюють    підприємницікудіяльність на теріторії України, у випадку ввезення на теріторію України нимиімпортних товарів ,  за вийнятком майна,що ввозиться у якості внеску іноземного інвестора  в статутний фонд підприємства з іностраннимиінвестиціями

3 ) у випадку відсутності узазначениз вище неризидентів  розрахунковихрахунків в установах банків України та їх постійних представництв в Україні,сплата податка виконується покупцями (замовниками, отримувачами )товарів. 

4 ) при подальшій реалізації натеріторії України майна, що ввозиться в якості внеску іноземногоінвестора  в статутний фонд підприємстваз іностранними інвестиціями податок на додану вартість  та акцизний збір  сплачується на загальних підставах.

У відповідності до чинногозаконодавства об’єктами оподаткування ввезених на теріторію України товарів є :

1 ) для податку на додану вартість( крім конфіскованого, безхозного, успадкованого майна, кладів та іншихцінностей  , що перейшли за правомуспадкування до держави, імпортних товарів та продукції, які провозятьсячерез теріторію України транзитом ) є їх митна вартість ,  прерахована за курсом  Національного банка  України на дату подачі грузової  митноїдекларації  в митний орган, зурахуванням фактично сплачених сум мита та митних зборів та акцизного збору запідакцизні товари.

В митну вартість ввезених натеріторію України товарів включається :

а) ціна товару за контрактом;

б) витрати з транспортування,навантаження, розвантаження та страхування товару від пункту постачальника домитного кордону України;

в) комісійні та брокерськівитрати 

г) плата, яка повинна бути сплаченоюімпортером як умова ввозу ( вивозу )  завикористання об’єктів інтелектуальної власності , що належать до данних товарів.

2 ) для акцизного збору напідакцизні товари ( крім конфіскованого безхозного, успадкованого майна,кладів та інших цінностей  , що перейшлиза правом успадкування до держави, імпортних товарів та продукції, якіпровозяться через теріторію України транзитом а також тих, що використовуютьсядля виробництва підакцизних товарів ) є їх митна вартість ,  прерахована за курсом  Національного банка  України на дату подачі грузової  митноїдекларації  в митний орган, зурахуванням фактично сплачених сум мита та митних зборів  . 

При цьому рекламні матеріали тасувеніри, які ввозяться в Україну й призначені для представницьких цілей підчас проведення в Україні виставок, конкурсів, нарад, семінарів,ярмарок  та інших подібних міроприємств (пропускається за рішенням митного органу в кількості достатній для забезпеченняпотреб з врахуванням цілі переміщення ), не є об’єктом оподаткування.

Слід зазначити що у відповідностідо податкового законодавства України не підлягають обкладенню податком надобавлену вартість та акцизним збором :

а) транспортні засоби, щовикористовується  для міжнароднихперевезень пасажирів та вантажів ;

б) професійне обладнання  , майно та інструменти, що належатьіноземним юридичним особам і необхідні для надання послуг або виконання робітними   на теріторії України ;

в) зразки товарів  , якщо вони залишаються власністю іноземнихюридичних осіб та їх використання на теріторії України не має комерційногохарактеру.

 Інші товари , які ввозяться на теріторію України та входять до   переліку , що затверджений Верховною Радою України обкладаються акцизним збором  заставками вказаними у вищезазначеному переліку .

Обчислення акцизного зборуздійснюється виходячи з митної вартості товарів, прерахованої за курсомНаціонального банку  України  з врахуванням сплачених сум мита та митних зборів  і розміру ставок, затверджених за наступнимиформулами :

а ) за товари, що підлягаютьобкладенню митом та митними сборами :

( В + М )  х А  :  100

б ) інші товари :

( В  х А ): 100

де: В — митна вартість товару ;

      М — мито та митні збори ;

       А — ставка акцизного збору .

Підставою для обчислення акцизногозбору  є вантажна митна декларація .   Як було вже зазначено, імпортні  підакцизні товари, що  використовуються для виробництва підакцизнихтоварів звільняються від сплати акцизного збору при переміщені через митнийкордон України. Якщо ввезені імпортні підакцизні товари використовуються не для зазначених цілей, тообчислення акцизного збору виконується на загальних підставах.

Для розуміння принципу  обкладеня податком на додану вартість товарівщо ввозяться з-за меж України треба чітко визначити оподатковуваний оборот  та механізм оподаткування.

Отже, оподатковуваним оборотом дляобчислення податку на додану вартість  євартість, яку необхідно сплатити до чи після провадження митних процедур затовари ввезені на теріторію України, що включає в  себе митну вартість товара, прераховану закурсом Національного банку України, мито, митні збори та суму акцизного зборуза підакцизні товари .

 Обчислення самого податку провадиться заставкою 20 % від оподатковуваного обороту. Сума податку обчислюеться за такимиформулами :

а ) товари, що належать обкладеннюмитом, митним та акцизним збором :

                                          (В+М+А ) * П: 100

б ) товари, що належать обкладеннюмитом і митним збором, але не обкладаються акцизним збором :

                                          ( В+М ) * П: 100

в) інші товари :

                                           В *П: 1

еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике