Реферат: Макроэкономика

МІНІСТЕРСТВОАГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНТРОЛЬНАРОБОТА З

МАКРОЕКОНОМІКИ

                                                                       студента заочного факультету

                                                        3курсу

групи “Правовезабезпечення АПК”

Шатова Сергія Леонідовича

987159

м. Суми     2000 р.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Теоретичне завдання

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">ВВП і ВНП. Методи розрахунку ВНП (ВВП).

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK;mso-bidi-font-weight:bold">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">Існує безліч всілякихпоказників економічного добробуту суспільства. Загальновизнане, однак, щонайкращим доступним індикатором здоров'я економіки є обсяг річного сукупноговиробництва товарів і послуг, або, як його називають, сукупний випуск продукціїв економіці. Головним показником при складанні національних рахівниць служитьваловий національний продукт, або — стисло — ВНП Він визначається як сукупнаринкова вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг векономіці за один рік Ми побачимо, що не всі товари, вироблені в даному році,можуть бути продані деякі з них поповнять запаси Отже, будь-який прирістзапасів повинен бути врахований при підрахунку величини ВНП, оскільки здопомогою ВНП вимірюють всю поточну продукцію, незалежно від того, продана воначи ні. Поняття ВНП заслуговує істотних коментарів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">ВНП вимірює ринкову вартістьрічного виробництва ВНП є грошовим показником Дійсно,  він повинен бути таким, якщо нам необхіднопорівнювати різнорідні по складу набори товарів і послуг, зроблені в різніроки, і мати повне уявлення про їх відносну вартість Пояснимо на простомуприкладі Представимо економічну систему, в якій в одному році було випущено 3 апельсинаі 2 яблука, і 2 апельсина і 3 яблука у другому році. У якому році обсягвиробництва більше? На це питання не можна відповісти доти,  поки на різні продукти не будуть прикріпленіярлики з вказівкою суспільної оцінки їх відносної вартості. Передбачимо, щоціна (в грошовому вираженні) апельсина — 20 центів, а ціна яблук — 30 центів.Можна зробити висновок, що обсяг виробництва у другому році більше, ніж впершому. Чому? Тому що суспільство оцінює обсяг виробництва у другому роцівище; суспільство готово заплатити за набір товарів,зроблених у другому році, більше, чим за товари, вироблені в першому році.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">Для того щоб правильнорозрахувати сукупний обсяг виробництва, необхідно, щоб всі продукти і послуги,вироблені в даному році, були враховані один раз, і не більше за те. Більшістьпродуктів проходять декілька виробничих стадій, перш ніж попадають на ринок. Урезультаті окремі частини і компоненти більшості продуктів купуються іпродаються декілька разів. Таким чином, щоб уникнути багаторазового обліку частинпродуктів, які продаються і перепродуються, при розрахунку ВНП враховуєтьсятільки ринкова вартість кінцевих продуктів і виключається проміжна продукція

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">Під кінцевими продуктами мирозуміємо товари і послуги, які купуються для кінцевого користування, а не дляперепродажу або подальшої обробки або переробки. Операції, що включаютьпроміжні продукти, з іншого боку, відносяться до купівель товарів і послуг дляподальшої обробки або переробки або для перепродажу В ВНП включається продажкінцевих продуктів, але з нього виключається продаж проміжних продуктів Чому?Тому що у вартість кінцевих продуктів вже входять всі проміжні операції, щомали місце.  Окремий облік проміжнихпродуктів означав би подвійний рахунок і завищену оцінку ВНП.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">Щоб при розрахунку національногоприбутку уникнути подвійного рахунку, необхідно ретельно стежити, щоб в ньоговключалася тільки додана вартість, створена кожною фірмою. Додана вартість єринкова ціна обсягу продукції, зробленої фірмою, за вирахуванням вартостіспожитих сировини і матеріалів, придбаної нею у постачальників.

З допомогою ВНП робиться спробавиміряти обсяг річного випуску товарів і послуг в економіці. Для того щобдосягнути вказаної мети, необхідно з всією ретельністю виключити багато якінепродуктивні операції, що мають місце протягом кожного року. Непродуктивніоперації бувають двох основних типів: (1) чисто фінансові операції і (2) продажпотриманих товарів.

Фінансові операції.Чисто фінансові операції,в свою чергу, поділяються на три основних види: трансфертні виплати здержавного бюджету, приватні трансфертні платежі, а також купівля-продаж ціннихпаперів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Державні трансфертні платежі.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold"> Вони включають виплати посоціальному страхуванню, допомоги безробітним і пенсії ветеранам, які державанадає певним сім'ям і індивідам. Основною особливістю державних трансфертнихплатежів є те, що їх одержувачі у відповідь на ці виплати не вносятьякого-небудь внеску в створення поточного обсягу виробництва. Таким чином,включення їх в об'єм ВНП привело б до завищення цього показника для даногороку.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">Приватні трансфертні платежі

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold"> — наприклад, щомісячнісубсидії, що отримуються студентами університетів з дому, або разові дари відбагатих родичів — є не результатом виробництва, а актом передачі коштів відоднієї приватної особи до іншого.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">Операції з цінними паперами

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">, тобто купівля-продаж акцій іоблігацій, також виключаються з ВНП. Операції на ринку акцій являють собою нещо інше, як обмін паперовими активами. Як такі, ці операції прямо непередбачають збільшення поточного виробництва. Необхідно, однак, підкреслити,що, вилучаючи гроші з рук тих, хто робить заощадження, і передаючи їх в рукитих, хто використовує, деякі з таких операцій з цінними паперами можуть непрямопідштовхнути витрачання коштів, ведуче до збільшення обсягу виробництва.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-weight:bold">Продаж речей

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">, що були у вжитку<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-weight:bold">.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-weight: bold"> Основа для виключення сумпродажу потриманих речей зВНП представляється вельмиочевидною: подібний продаж абоне відображають поточного виробництва,або включають подвійний рахунок.Включення продажу товарів, зробленогодекілька років тому, в об'єм ВНП поточного року приведе до завищення обсягу виробництва в цьому році.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-weight:bold">Давши загальне уявлення про значення ВНП, перейдемо до наступної проблеми: яким чином може бути вимірянаринкова вартість всього обсягувиробництва, одинаково як і одиницізробленої продукції?

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-weight:bold">Це

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-weight:bold"> можна зробитидвома способами. По-перше,ми можемо просто подивитися,скільки споживач,як кінцевий користувач цієї продукції, витрачає на її купівлю. По-друге, ми можемо скласти всю заробітну плату, рентні платежі, відсоток і прибуток, створену в процесі виробництва. Другий підхід являє собою власне техніку розрахункудоданої вартості. Обидва ц<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight: bold">і<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-weight:bold"> підход<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">и<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-weight: bold"> — по кінцевому продукту і по доданій вартості — являютьсобою два різних погляди наодну і ту ж проблему. Те, що затрачено споживачем на придбання продукту,отримане у вигляді прибутку тими, хто брав участь в його виробництві.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-weight:bold">Аналогічнааргументація правомірна привимірюванні всього обсягу виробництвав економіці. Існують два різнихпідходи до вимірювання ВНП. Перший означає погляд на ВНП як на суму всіх витрат,необхідних для того, щоб викупити на ринку весь обсяг виробництва. Це — підхід до визначення ВНП по виробництву, або по витратах. Інший підхід передбачає погляд на ВНП з точки зору прибутку,отриманого або створеного в процесі виробництва ВНП. Це — підхіддо визначення ВНП по надходженнях,або, інакше, по розподілу, абопо прибутках. Більш глибокий аналізцих двох підходів дозволяєрозкрити суть, до якої вони обидвазводяться:

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight: bold">ВНП може бути визначений або шляхом підсумовування всіх витрат на купівлювсього обсягу виробленої в даному році продукції, або за допомогою складаннявсіх прибутків, отриманих від виробництва всього обсягу продукції даного року.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-weight:bold">Якщо<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-weight:bold"> представити це в формі простого рівняння, то можна сказати, що<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">, <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-weight:bold">по суті справи, це не просто рівняння, ця— тотожність. Купівля, тобто витрачаннягрошей, і продаж, тобто отриманнягрошей, являють собою, в суті,двох боці однієї і тієї ж операції. Те, що витрачено на виробництво продукту, є прибуткомдля тих, хто вклав свої людські і матеріальні ресурси у виробництво даного продукту і його реалізаціюна ринку.

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK;mso-bidi-font-weight:bold">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK;mso-bidi-font-weight:bold">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK;mso-bidi-font-weight:bold">

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: Arial;mso-ansi-language:UK">20.

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">Макроекономіка як складова економічної теорії. Взаємозв”язокмакро- і мікроекономічних процесів.

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK;mso-bidi-font-weight:bold">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language: UK">Широковживаним і добре відомим є визначення макроеконо

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">міки як науки, щовивчає економіку з точки зору її цілісності. <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">Макроекономіка — <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">це той особливий поглядна економічні відно­<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt; mso-ansi-language:UK">сини, яким на них має дивитись керівник уряду, державнийдіяч, <span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language: UK">політик, зрештою, будь-який громадянин, коло зацікавлень якого <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.45pt;mso-ansi-language:UK">не обмежуєтьсяродинними проблемами.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.6pt;mso-ansi-language: UK">Іноді макроекономіку називають теоретичною основою еконо­

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.65pt;mso-ansi-language:UK">мічної політикидержави. <span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.65pt; mso-ansi-language:UK">Таке визначення відображає той факт, що її висновкамикеруються ті, хто формує і здійснює економічну політику.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language: UK">Центральною проблемою макроекономіки є проблема дина­

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language:UK">мічної рівноваги,<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language: UK">взаємодії різних її елементів. З цього боку еконо­міку можна уявити яксистему терезів, еластичне зв'язаних між со­<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">бою. Доторкнувшись дооднієї шальки, ми спричинимо рух не ли­<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:UK">ше якихось певних терезів, а й усієїсистеми. Тому той, хто хоче ке­<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">рувати всією системою, повиненрозуміти суть головних зв'язків, <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.5pt;mso-ansi-language:UK">що існують у цій системі.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language: UK">Таким чином, виходячи з того, що рівновага є дійсно цен­

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language:UK">тральною проблемоюекономіки, ми дозволимо собі визначити ма­кроекономіку, як науку про умовизагальної рівноваги в економіці, <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.75pt;mso-ansi-language:UK">засоби її підтримання та наслідкипорушення.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language: UK">Макроекономічна стабільність, рівновага, достатні темпи еко­

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">номічного зростанняналежать до найважливіших суспільних благ, <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:UK">що їх спроможнийстворити для своїх громадян уряд країни.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language: UK">На сьогодні рівень цих благ в Україні надзвичайно низький.

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">Адже упродовж 90-хроків у країні наростала тотальна розбалансованість: невідповідність ресурсів іобсягів виробництва, загальних доходів і витрат, надходжень і видатків бюджету,обсягів товарів і <span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt; mso-ansi-language:UK">грошової маси, експорту та імпорту тощо. Такий стан, крімусього <span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language: UK">іншого, зумовлений і ілюзією щодо простоти макроекономічного <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.45pt;mso-ansi-language:UK">регулювання. Вражаєшвидкість, з якою пропонувалися, приймали­<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language:UK">ся і безслідно зникалипрограми виведення економіки з кризи. Ли­<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">ше протягом 1993 року було прийнятотри такі урядові програми. <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">Безліч політичних діячів, вищихурядовців, кандидатів у народні <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">депутати вважають за необхідне іможливе мати свою особисту, ні <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:UK">на які інші не схожу програму макрорегулювання економіки.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language: UK">Чи є випадковим таке становище? Ми вважаємо, що воно по­

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:UK">роджене тривалоюпрактикою соціалістичного регулювання, яке не <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">мало ні реальноготеоретичного обгрунтування, ні об'єктивних <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.45pt;mso-ansi-language:UK">економічнихрозрахунків.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.6pt;mso-ansi-language: UK">З 30-х років

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.6pt; mso-ansi-language:EN-US">XX<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.6pt"> <span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.6pt; mso-ansi-language:UK">століття у процесі дискусій і взаємозбагачення <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language:UK">різних теоретичнихшкіл, узагальнення найрізноманітнішого прак­<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:UK">тичного досвідудержавного регулювання у світі творилась і розви­<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">валась складна і цікаванаука макроекономіка. Соціалістичні «тео­<span Arial»,«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language:UK">рія" і практикалишалися, зрозуміло, осторонь цього процесу. Тому <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:UK">сьогодні в Українінадзвичайно актуальним є завдання надолужити, <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.45pt;mso-ansi-language:UK">засвоїти і застосуватинадбання світової макроекономічної теорії.<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language: UK">Головним інструментарієм теоретичної економіки, як відомо,

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.5pt;mso-ansi-language:UK">є економічні моделі.

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language: UK">Економічне моделювання в межах теоретичної економіки до­

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">помагає зрозуміти, якфункціонує економіка в цілому або її окре<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">мий фрагмент. <span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language: UK">Мета економічного моделювання —

<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">досягти розуміння того, якфункціонує економіка, а отже, що може трапитись, коли відбудуться ті чи іншізміни у її конкретній ланці. <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">А зрозумівши, можна прогнозуватинаслідки і варіанти доцільної <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.45pt;mso-ansi-language:UK">стратегії.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language: UK">Наскільки точними є економічні моделі? Всі моделі

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language:UK"> можна оцінювати якпевною мірою хибні й водночас вірні. <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">Кожна модель хибна в тому сенсі, щовона збіднена, більш проста, <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:UK">ніж реальне життя, і є результатомабстрагування від чогось од­<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">ного в ім'я з'ясування чогосьіншого. Кожна модель правильна, <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:UK">якщо завдяки їй вдається відобразитиреальну взаємодію явищ.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language: UK">Власне макроекономічні моделі традиційно поділяються на

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.45pt;mso-ansi-language:UK">три групи: моделірівноваги, моделі порушення рівноваги та струк<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-1.0pt;mso-ansi-language:UK">туралістські моделі.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language: UK">Головна риса моделей рівноваги— це припущення, що еконо­

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">міка складається ізвзаємопов'язаних ринків, які аналізуються так, <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">ніби вони природноперебувають у рівновазі. Останнє означає, що <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:UK">на всіх ринках попитвідповідає пропозиції, а механізм, що забезпе­<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.45pt;mso-ansi-language:UK">чує цю відповідність, —це ціни, які постійно коливаються.<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt;mso-ansi-language:UK">У моделях рівновагипевною мірою використовують і мо­

<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language:UK">менти моделей порушення рівноваги,оскільки становить інтерес і <span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language:UK">те, що має статися, коли рівновагапорушиться.

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language: UK">«Рівноважний підхід» застосовують представники різних те­

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.75pt;mso-ansi-language:UK">чій: монетаристи,неокласики, прихильники теорії раціональних очі­<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.55pt;mso-ansi-language:UK">кувань.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.5pt;mso-ansi-language: UK">Моделі порушення рівноваги грунтуються наприпущенні, що

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt; mso-ansi-language:UK">економіка складається із взаємопов'язаних ринків,рівновага яких <span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:UK">не є природною рисою. Отже, ціни не здатні забезпечувативід­<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language: UK">повідність попиту та пропозиції.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language: UK">Типовий приклад "нерівноважногопідходу" — кейнсіанська

<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language:UK">версія про те, що існує дефіцитефективного попиту на ринку това­рів, який спричиняє нерівновагу у формібезробіття на ринку праці.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.5pt;mso-ansi-language: UK">Структуралістські

<span Arial",«sans-serif»;color:black; letter-spacing:-.5pt;mso-ansi-language:UK">моделі виходять з ідеї, що порушеннярів­<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-ansi-language: UK">новаги на деяких ринках відіграє суттєву роль для економіки в ці­<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">лому, їх авторианалізують ті сили, що спричиняють порушення <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:UK">рівноваги.<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language: UK">На відміну від моделей рівноваги, які передбачають її віднов­

<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:UK">лення за рахунок зміницін, структуралістські моделі грунтуються на тому, щорівновага досягається завдяки перерозподілу доходів. <span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:UK">Такий перерозподілсуттєво впливає на рівень заощаджень та ін­<span Arial",«sans-serif»; color:black;letter-spacing:-.45pt;mso-ansi-language:UK">вестицій різнихсоціальних груп.<span Arial",«sans-serif»"><span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Практичне завдання

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Виберіть правильну відповідь:

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Уявімо, що ви купили новий будинок за 150 тис. дол. івселилися до нього. В національному доході буде враховано:

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">а) збільшення споживчих витрат на 150 тис. дол.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">б) зростання споживчих витрат на 150 тис. дол. поділенихна кількість запланованих вами років проживання у цьому будинку.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">в) збільшення споживчих витрат на величину ренти будинку(яка є ринковою рентою, якби цей дім дійсно здавався в оренду) та зростанняінвестицій на 150 тис. дол.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">г) споживчі витрати залишаться незмінними.

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">Збільшення споживчихвитрат на 150 тис. дол.

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Доходи громадянина України, який працює за вахтовимметодом в компанії “Ніжнєвартовськ-Нафта” є частиною:

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">а) ВНП України та ВНП Росії.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">б) ВНП України та ВВП Росії.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">в) ВВП України та ВНП Росії.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">г) ВВП України та ВВП Росії.

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">ВНП України та ВНПРосії.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Люди, які намагаються привернути увагу до велетенськихрозмірів корпорацій, часто порівнюють їхню валову виручку від продажу з ВНПмалих країн. В результаті виходить так, що, наприклад, корпорація “Ексон” в певному розумінні більше ніж Швеція, оскільки їївалова виручка перевищує шведський ВНП. Чому таке порівняння не є коректним?Чому сума валових виручок всіх американських фірм буде набагато більшою, ніжВНП США?

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

Сума валових виручок всіх американських фірмбуде набагато більшою, тому що у ВНП включається лише вартість кінцевогопродукту, а не вартість всіх продаж та перепродаж його компонентів увиробничому процесі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Як збільшиться ВНП в результаті таких колективних дій:лісоруб зрубав дерево і продав його за 10 дол. тесляру, який розпиляв його надошки та продав за 25 дол. клієнтові, який, в свою чергу продав їх в роздріб за35 дол. мебляру. Останній зробив з них досить вдалі книжкові полки і вирішив непродавати дешевше, ніж за 100 дол.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">ВНП збільшиться на 100 дол.

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">5.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Припустимо, що економіка складається тільки із двохвиробників: комп’ютерів та автомобілів. Свідомості про об’єми їх продажу таціну одиниці виробу за два різних роки:

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

Рік Комп’ютери

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Автомобілі

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Ціна

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">кількість

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">ціна

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">кількість

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">1975

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">10000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">200000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">6000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">1000000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">1990

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">2000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">1500000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">10000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">1500000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Допустимо далі, що всі товари призначаються дляособистого споживання. Потрібно визначити:

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">              А

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Номінальний ВНП в 1975 та 1990 рр.

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">1975<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">10.000х200.000+6.000х1.000.000=8.000.000.000

<span Arial",«sans-serif»">1990     2

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">.000х1.500.000+10.000х1.500.000=18.000.000.000

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Реальний ВНП в 1975 році, якщо прийняти за базові ціни1975 року.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">10.000х200.000+6.000х1.000.000=8.000.000.000

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Реальний ВНП в 1990 році, якщо вважати базовими ціни 1975року.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">2.000х1.500.000/0,20+10.000х1.500.000/1,67=15.000.000.000+

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">8.982.035.928= прибл.24.000.000.000

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Зміну реального ВНП (в%) за 1975-1990 рр… якщо вважатибазовими ціни 1975 року.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">ВНП зріс на 200%.

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">5.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Реальний ВНП в 1975 і 1990 рр., прийнявши за базові ціни1990 року.

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">1975<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">10.000х200.000/5+6.000х1.000.000/0,6=400.000.000+

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">10.000.000.000=10.400.000.000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">19902.000х1.500.000+10.000х1.500.000=18.000.000.000

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">6.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Зміну реального ВНП (в %) за 1975-1990 рр., якщо забазові прийнято ціни 1990 року.Зріс на 73%

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">7.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Пояснити відмінності у відповідях на питання 4 та 6.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Відмінності полягають у зміні цін на комп”ютерита автомобілі.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">В

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Вирахувати індекс споживчих витрат (СРІ).

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">За базовий рік приймемо 1975

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">1975 = 100

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">1990 =18.000.000.000/8.000.000.000х100 = 225

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Визначити індекс-дефлятор ВНП.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">За базовий рік приймемо 1975.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">1975 = 100

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">1990=18.000.000.000х100/(10.000х1.500.000+6.000х1.500.000) =

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">18.000.000.000х100/24.000.000.000 = 75

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Пояснити відмінності в знайдених значеннях індексів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Відмінності в знайдених значеннях індексів пояснюютьсятим, що у 1990 значно зросли обсяги виробництва товарі, а ціни на комп”ютери значно зросли.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Список використаної літератури:

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Основи економічної теорії. Посібник за ред. проф. Мочерного С.В. Київ,“Академія”, 1998.

2.<span Times New Roman"">  

РадіоноваІ.Ф, Макроекономіка та економічнаполітика. К.: Таксон, 1996.

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»">Макконнелл<span Arial",«sans-serif»">Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. — М.: Республика, 1995.<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial">4.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">James D. Gwartney andRichard L. Stroup, «What Everyone Should Know About Economics And Prosperty», 1993. <span Arial",«sans-serif»">Авторизованныйрусский перевод: Институт национальной модели экономики, <span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">М.: <span Arial",«sans-serif»">1996

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике