Реферат: Операции с ценными бумагами

Зміст

Вступ.......................................................................................................................  3

Частина І

Характеристика форм та методів навчання у студентській освітньо-віковій

групі.........................................................................................................................  4

Частина ІІ

Розробка навчальної програми дисципліни «Діяльність комерційних

банків»…7

2.1 Цілі навчання, загальні відомості продисципліну......................................  7

2.2 Структурна декомпозиціякурсу....................................................................  8

2.3 Тематичний план курсу…12

2.4 Модель засвоєння базизнань…13

2.5 Форми та методиконтролю...........................................................................  15

Список рекомендованоїлітератури.....................................................................  16

Частина ІІІ

Розробка навчально-методичнихматеріалів до теми «Інвестиційні

операції комерційнихбанків»…17

3.1 Місце теми в структурікурсу........................................................................  17

3.2 Модель засвоєння базизнань..........................................................................19

3.3 Рекомендації до проведеннязанять… 20

3.4 Завдання для самостійноїроботи… 27

3.5 Вправи та задачі до теми…27

3.6 Тестові завдання потемі…29

Список рекомендованоїлітератури…… 33

Частина ІV

Організаційні основи реформуванняекономічної освіти в школі................... 34

Заключення …42   

Вступ

На запитання чи впливає економічнаосвіта на рівень економічного розвитку в країні сьогодні однозначновідповідаємо «так», хоча масштаби такого впливу визначити поки що тяжко. Отжесистема ефективної економічної освіти, звичайно, необхідна суспільству, і з чимоднозначно слід погодитись, так це — з необхідністю реформування сучасноїсистеми економічної освіти в Україні.

Звичайно, що ці останні роки економічнаосвіта в Україні не стояла на місці. І це в першу чергу обумовлено тим, щооб’єкт вивчення в цій галузі стрімко видозмінювався. Зміни в економіці неминучеприводять до реформ в економічній освіті, адже безглуздим було б вчитися житивчора, а не сьогодні чи завтра.

Іншим є питання як швидко і наскількиефективно відбуваються зміни в системі економічної освіти України. Специфіка іособливість її серед інших видів освіти полягає в тому, що кожен з нас вивчаєекономіку в практичному житті, незалежно від бажання. А практика, як відомо,завжди підштовхує розвиток теорії. Тому навряд чи можна говорити, що бездерективних методів з боку Міносвіти або інших органів економічна освітазастигла в своєму розвитку. Інше, якщо ми скажемо, що правове врегулювання,політика уряду спрямована на підвищення рівня економічної освіти сприятимутьшвидшому виведенню її на світові стандарти, підвищенню її доступності длябільшості верств населення тощо.

ЧастинаІ .

 Характеристика форм та методівнавчання у студентській освітньо-віковій групі.

Дана методична розробка призначена длявикладання в вищому навчальному закладі економічного спрямування, наприклад уфінансово-банківській школі. Студенти такого закладу знаходяться у віці від 18років і до 22 — 23 років. Характерною рисою психічного розвитку в цьому віці єпосилення свідомих мотивів поведінки. Вивчення даного предмету відбувається, якправило, не на перших курсах, а вже ближче до завершення навчання. Відповіднона старших курсах мотивація студентів посилюється, чому сприяє остаточнеусвідомлення цілей свого навчання у вузі, уявлення про свою майбутню діяльність,зв’язок з практикою і т.д. Так для студентів на даному етапі найбільший інтересвикликають предмети і заняття якнайбільше пов’язані з практичною їхньоюмайбутньою або теперішньою професійною діяльністю. Враховуючи все вище сказане,можна зробити висновки, що важливим дидактичним принципом в данійконкретній  ситуації є зв’язок теорії зпрактикою.

Разом з тим є і деякі негативні наслідкицього процесу. Справа в тому, що в юнацькому віці все ще зберігається  схильність переоцінювати власний досвід і власнізнання. Тому нерідко студентами, накопичений за останні декілька років власнийдосвід, ставиться вище всіх тих теоретичних надбань, які намагається донести доних викладач.

Тому велику роль відіграє рівенькомпетентності викладача у всіх аспектах предмету вивчення або обговорення.

Ефективними методами проведення занять зобраної теми і предмету вцілому можуть бути дискусії, розв’язування конкретнихпроблемних ситуацій тощо. Студенти повинні мати змогу на заняттях висловитисвою думку з даного предмету, що потім сприятиме сприйняттю ними інформації, щонадходить від викладача.

Звичайно велике значення для проведеннязанять з активним залученням студентів до співробітництва має актуальністьобраного для цього предмету обговорення, а також те наскільки студенти знайоміз цією сферою діяльності.

У зв’язку з вище сказаним, а також зогляду на те, що при використанні так званої модульної системи освіти, різнісуб’єкти навчальної групи підходять до вивчення окремого предмету абопредметного модулю з різним рівнем початкових базових знань, умінь, навичокдоцільно на початку вивчення такого предмету (модулю) проводитизаняття-перевірки початкового ступеню базових знань, необхідних для сприйняттянових знань. Широко впроваджуваною формою таких перевірок останнім часом єпроведення комплексних іспитів. Результати такого іспиту, що, наприклад,включатиме питання з політичної економії, економічної історії, мікро тамакроекономіки, загальної теорії грошей, дозволяють оцінити готовність студентадо вивчення курсу «Банківська справа».

Враховуючи специфіку курсу, а такожочікування студентської аудиторії щодо нього, ефективним методом проведеннязанять можуть бути малі групи.

Згідно з найновішими течіями вменеджменті одним з найпродуктивніших форм управління персоналом є команднаробота, прийняття і формування колективних рішень. А робота в малих групах впроцесі навчання є безпосередньою імітаційною формою командної роботи. Іншимиперевагами цього методу є:

·<span Times New Roman"">    

він розвиваєвміння колективно приймати рішення та генерувати ідеї;

·<span Times New Roman"">    

виховуєпочуття відповідальності не лише за свої дії, але й за дії інших учасниківгрупи;

·<span Times New Roman"">    

дає можливістьоцінити рівень власної компетентності в порівнянні з іншими партнерами, а такожперевірити свою точку зору з приводу будь-якого явища, питання, проблемиспівставляючи її з поглядами інших учасників групи.

Паралельно з використанням малих группри проведенні практичних та семінарських занять з курсу «Банківська справа»ефективними були б дискусії, бесіди, а також заняття типу « науковіконференції».

На таких заняттях студенти мали бвисловлюватись з приводу найбільш зацікавивших їх питань,  актуальних проблем, з якими вони, можливо,стикаються самі, або про які добре освідомленні, а також залучати своїходногрупників до вирішення, обговорення цих питань.

Звичайно коло методів та форм викладанняцими, що наведені, не обмежуються і у викладача разом з  суб’єктами учіння є безліч можливостей длянововведень, експериментів, пошуку таких методів, що найбільш відповідають цілямїхньої діяльності.

ЧастинаІІ.

Розробка навчальної  програмидисципліни «Діяльність комерційних банків»

<span Times New Roman""><span Times New Roman"">§

2.1. Цілінавчання, загальні відомості про дисципліну

        «Діяльність комерційних банків»

Дисципліна, що пропонується длявикладання у вказаному вище закладі та освітньо-віковій групі носить назву«Діяльність комерційних банків». Як зрозуміло з назви, предметом вивченнядисципліни є діяльність комерційних банків як вцілому в світі, так і в Україні,зокрема.

Мета курсу:формування системи ЗУН щодо діяльності комерційнихбанків, їх операцій, результати діяльності; формування певних практичнихнавичок для їх подальшого застосування в майбутній професійній діяльності.

Основні завдання курсу:

1. Вивчення принципів організаціїкомерційного банку, та мети його створення.

2. Вивчення принципів діяльності комерційного банку та сутності його основнихоперацій.

3. Вивчення факторів зовнішнього і внутрішнього середовища,що впливають на діяльність КБ, а саме:

 поглиблене вивчення банківського законодавстваУкраїни;

             аналіз сучасного стану розвитку тамайбутніх тенденцій банківської системи.

4. Вивчення основ банківського менеджменту.

5. Вивчення нових напрямків діяльності КБ.

6. Набуття практичних вмінь та навичок виконання основнихбанківських операцій.

<span Times New Roman""><span Times New Roman"">§

2.2Структурна декомпозиція курсу.

Розділ І. Засади створення та організація діяльності комерційного банку.

№ п/п

Тема

План теми

Ключові поняття

1

Порядок створення, реєстрація та ліцензування КБ. Державне регулювання комерційного банку.

1) <span Times New Roman""> 

Створення КБ

2) <span Times New Roman""> 

Ліцензування банківських операцій новостворених банків

3) <span Times New Roman""> 

Економічні нормативи, що регулюють діяльність КБ

*Засновники

*Учасники

*Статутний фонд

*Кваліфікаційна інвестиція

*Сплатний статутний фонд

*Акціонери банку

*Установчий договір

*Установчі збори

*Ліцензування

*Мінімальний розмір статутного фонду

*Норматив платоспроможності

*Нормативи ліквідності

*Нормативи ризику

*Великий кредит

*Норматив інвестування

2

Організаційна структура КБ

1) Організаційна схема типового банку

2) Варіанти організаційної структури в банківській справі

*Організаційні форми

*Рада директорів

*Самостійні банки

*Банківські відділення

*Банківська холдингова компанія

*Філіальні банки

*Кореспондентські відношення

*Мережі банківського обслуговання

3

Доходи, витрати і прибуток КБ

1) <span Times New Roman"">  

Склад і структура доходів банку

2) <span Times New Roman"">  

Склад і структура видатків банку

3) <span Times New Roman"">  

Формування і управління прибутком банку

*Валовий доход

*Операційні доходи і витрати

*Процентні доходи і витрати

*Комісійні доходи і витрати

*Неопераційні доходи і витрати

*Непередбачені доходи і витрати

*Прибуток

*Потоки доходів

*Вихідні потоки

*Маржа

Розділ ІІ Пасивні операції КБ

№ п/п

Тема

План теми

Ключові поняття

4

Загальна характеристика ресурсів КБ

1)Управління власним капіталом КБ

2)Управління депозитами

3) Управління недепозитними ресурсами та іншими пасивами

*Капітал

*Власний капітал

*Акціонерний капітал

*Основний капітал

*Додатковий капітал

*Додатковий

*Резервний фонд

*Залучені кошти

*Депозити до запитання

*Строкові депозити

*Ощадні депозити

*Депозитні сертифікати

*Міжбанківські кредити

*Рефінансіування ЦБ

*Ломбардне кредитування КБ

центральним банком

Розділ ІІІ Активні операції комерційного банку

5

Організація банківського кредитування

1) <span Times New Roman"">  

Класифікація кредитів

2) <span Times New Roman"">  

Аналіз кредитоспроможності позичальника

3) <span Times New Roman"">  

Встановлення процентної ставки по кредиту

4) <span Times New Roman"">  

Забезпечення зобов’язень позичальника

*Забезпечені і незабезпечені кредити

*Кредити до запитання

*Пролонговані кредити

*Гарантовані кредити

*Кредити за необхідністю

6

Послуги комерційних банків

1) Лізингові послуги

2) <span Times New Roman"">  

Фаширонгові послуги

3) <span Times New Roman"">  

Посередницькі і консультаційні послуги

4) <span Times New Roman"">  

Трастові послуги

*Лізинг фінансовий

*Оперативний лізинг

*Фашиоринг

*Брокерська і дилерська діяльність

*Синдиційований кредит

*Трастові операції

*Агентські послуги

*Довірче управління

7

Особливі види кредитів

1) <span Times New Roman"">  

Вексельні кредити

2) <span Times New Roman"">  

Кредити під заставу цінних паперів

3) <span Times New Roman"">  

Контонорентний кредит

4) <span Times New Roman"">  

Споживчий кредит

*Обліковий кредит

*Ломбардний кредит

*Анцептний кредит

*Авальний кредит

*Овердрафт

*Диспонт векселя

*Кредити під заставу житла

*Кредити в розстрочку

*Кредити на будівництво

*Кредити під різницю в вартості будинку

№ п/п

Тема

План теми

Ключові поняття

8

Інвестиційні операції комерційних банків

1) Сутність та призначення інвестиційних операцій

2) <span Times New Roman"">  

Інвестиційні інструменти банку

3) <span Times New Roman"">  

Ризики інвестиційних операцій, способи хеджування ризиків

4) <span Times New Roman"">  

Формування інвестиційного портфелю

*Інвестиційні операції

*Інструменти грошового ринку

*Інструменти ринку капіталів

*Процентний ризик

*Кредитний ризик

*Діловий ризик

*Хеджування ризику

*Доходність до моменту погашення

*Номінальна ставка доходності

*Ефективна ставка доходності

Розділ ІV Організація розрахунків

9

Форми та способи безготівкових розрахунків

5) <span Times New Roman"">  

організація безготівкових розрахунків

6) <span Times New Roman"">  

Форми розрахунків

*Черговість платежів

*Платіжні доручення

*Вексельні розрахунки

*Акредитивні розрахунки

*Інкасування векселя

*Доміціляція векселя

*Протест векселя

*Відзивний і безвідзивний акредитив

10

Готівково-касові операції КБ

1) Організація касового обслуговування клієнтів

2) <span Times New Roman"">  

Державне регулювання готівкового обороту

*Чек

*Касові ліміти

*Інкасація готівки

*Приходна каса

*Видаткова каса

*Вечірня каса

*Оборотна каса

*Касові обороти

11

Організація міжбанківських розрахунків

1) Кореспондентські рахунки і кореспондентські відносини банків

2) <span Times New Roman"">  

Міжбанківські кредити

3) <span Times New Roman"">  

Клірингові системи

*Лоро-рахунки

*Ностро-рахунки

*Коррахунки

*Технічні коррахунки

*Кредит «овернайт»

*Кліринг

*Клірингові банки

*Клірингові системи

*СЕП

№ п/п

Тема

План теми

Ключові поняття

12

Валютні операції КБ

1) Купівля і продаж іноземної валюти

2) <span Times New Roman"">  

Пасивні і активні операції в іноземній валюті

3) <span Times New Roman"">  

Неторгівельні операції з іноземною валютою

*Валютний курс

*Котировка

*Кросс-курс

*Спот-курс

*Конвертованість

*ВКВ

*Резервні валюти

Розділ VI  КБ на міжнародному ринку

13

Форми міжнародних розрахунків

1) Форми міжнародних розрахунків, їх характеристика

2) Кредитування експортно-імпортних операцій

*Документарне інкасу

*Акредитив документарний

відзивний

безвідзивний

підтверджений

непідтверджений

*Негоціація

*Авізуючий банк

*Підтверджуючий банк

14

Діяльність міжнародних кредитно-фінансових установ

1) Інтернаціоналізація банківської системи

2) Міжнародні кредитно-фінансові інститути

*Транснаціональні банки

*Багатонаціональні банки

*Іноземні банки

*Банки з іноземним капіталом

*Репатріація прибутку

*Європейський банк реконструкції і розвитку

*Міжнародний валютний фонд

*Світовий банк

<span Times New Roman""><span Times New Roman"">§

2.3.Тематичний план курсу «Діяльність комерційних банків»

Кількість годин

Перелік тем

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

І. Засади створення та організація діяльності КБ

1. <span Times New Roman""> 

Порядок створення, реєстрація та ліцензування КБ.

Державне регулювання діяльності КБ

2. <span Times New Roman""> 

Організаційна структура комерційного банку

3. <span Times New Roman""> 

Доходи витрати і прибуток комерційного банку

 

2

2

2

2

2

2

ІІ. Пасивні операції комерційного банку

1. <span Times New Roman""> 

Загальна характеристика комерційного банку

2. <span Times New Roman""> 

Власний капітал

3. <span Times New Roman""> 

Залучення коштів комерційним банком

2

2

2

2

2

2

ІІІ, Активні операції комерційного банку

1. <span Times New Roman""> 

Організація банківського кредитування

2. <span Times New Roman""> 

Послуги комерційних банків

3. <span Times New Roman""> 

Особливі види кредитів

4. <span Times New Roman""> 

Інвестиційні операції комерційних банків

6

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

ІV Організація розрахунків

1. <span Times New Roman""> 

Форми та способи безготівкових розрахунків

2. <span Times New Roman""> 

Готівково-касові операції комерційних банків

3. <span Times New Roman""> 

Організація міжбанківських розрахунків

4. <span Times New Roman""> 

Валютні операції  комерційних банків

4

2

2

4

2

2

2

2

V. Ефективність діяльності комерційного банку

1.Прибуток комерційного банку

2.Баланс комерційного банку, його аналіз, основні показники бухгалтерського балансу комерційного банку

3. Платоспроможність банку, ризик та ліквідність банківських операцій

2

2

2

2

2

2

4

VІ. Обслуговування банками зовнішньо-економічної діяльності

1. <span Times New Roman""> 

Форми міжнародних розрахунків

2. <span Times New Roman""> 

Діяльність міжнародних кредитних установ

2

2

2

4

Загальна кількість годин:

42

38

18

          <span Times New Roman""><span Times New Roman"">§

2.4. Модель засвоєннябази знань

Розділ I

Рівень засвоєння знань

Цілі

Репродуктивний

Студенти мають вміти: дати визначення слідуючих понять; ліквідність КБ. Платоспроможність КБ, обов’язкові резерви, норма обов’язкового резервування;

знати: основні положення установчого договору банку, рівень min статутного фонду, умови ліцензування КБ, склад доходів і витрат КБ

Алгоритмічно-дійовий

Студенти мають вміти: обраховувати основні економічні нормативи діяльності КБ, знати граничні значення нормативів, класифікувати витрати і доходи КБ, вміти обраховувати обов’язкові економічні нормативи

Умовно-професійний

Студенти мають навчитися проводити аналіз економічних нормативів КБ, робити оцінку діяльності КБ в статиці та динаміці, визначати «+» і «-» сучасного стану банку оціненому за допомогою нормативів

Розділ ІІ.

Рівень засвоєння знань

Цілі

Репродуктивний

Студенти мають навчитися:

*визначати поняття: власний капітал, загальний капітал, додатковий капітал, залучений капітал, депозит, вклад, депозитний сертифікат, резервний фонд, міжбанківський кредит, облікова ставка, ставка рефінансування, депозитний <span Times New Roman""><span Times New Roman"">%

Алгоритмічно-дійовий

*визначати оптимальний розмір і джерела формування власного капіталу, резервного фонду, нерозподіленого прибутку.

*вирішувати завдання управління банківськими ресурсами, моделі управління пасивами

Умовно-професійний

Студенти мають навчитися планувати та прогнозувати склад і структуру пасивів, оцінювати ефективність залучення коштів.

Розділ ІІІ. Тема 3.1

Рівень засвоєння знань

Цілі

Репродуктивний

Студенти мають навчитися:

*давати визначення понять: кредитна угода, ссуда, позика, базитовий відсоток, забезпечення, застава, гарантія, синдиційований кредит, переуступка прав, цесія, кредитна заявка, проблемний кредит, споживчий кредит, іпотечний кредит;

Алгоритмічно-дійовий

*проводити аналіз кредитоспроможності позичальника, приймати рішення про кредитування за стандартних умов; класифікувати кредити за категорією ризику позичальника; за станом погашення позики

Умовно-професійний

*аналізувати фактори, що впливають на рівень <span Times New Roman""><span Times New Roman"">%

по позиках, приймати рішення про кредитування в нестандартних умовах

                  

Тема 3.2 і 3.3; 3.4.

Репродуктивний

*визначати поняття: лізинг, факторинг, форфейтинг, трастові послуги, вексель акцепт, аваль, акцептний, авальний, обліковий, ломбардний кредит, банківські інвестиції, інвестиційний портфель, кредитний ризик, фінансовийризик, процентний ризик

Алгоритмічно-дійовий

*здійснювати управління активами КБ з точки зору ліквідності доходності і з врахуванням ризику

Умовно-професійний

*оперативно реагувати на зміни на фінансовому ринку, визначати вартість своїх послуг і кредитів, оцінювати ризик, диверсифікувати портфель

Розділ ІV

Рівні засвоєння знань

Цілі

Репродуктивний

*Студенти мають навчитися визначати поняття: платіжне доручення, платіжний документ, платіжна вимога-доручення, акцепт, акредатив, інкасо, вексель, тратта, аваль, індосамент, чек інкасування, доміціляція, ліміт каси, касова заявка

Алгоритмічно-дійовий

*Вміти порівнювати різні форми розрахунків, обирати оптимальну формув конкретних стандартних умовах.

Обраховувати потребу в готівці у клієнта та ліміт каси

Умовно-професійний

*Висловлювати свою точку зору щодо доцільності використання в проблемній ситуації певної форми розрахунків.

Робити прогнозні розрахунки касового оборотуКБ, на основі аналізу касових заявок клієнтів

Розділ V

Рівень засвоєння знань

Цілі

Репродуктивний

*Студенти мають знати: поняття прибутку КБ, поняття ліквідності, стійкості, «великий кредит», маржа, комісійні витрати/доходи, операційні витрати/ доходи; процентні витрати/доходи

Алгоритмічно-дійовий

*Вміти проводити аналіз балансу КБ, оцінювати результати, робити висновки, вміти визначати чистий прибуток КБ, прибутковість окремих операцій

Умовно-професійний

*Вміти знаходити резерви зростання прибутку КБ, як основного показника ефективності діяльності КБ, приймати рішення щодо розподілу прибутку

<span Times New Roman""><span Times New Roman"">§

2.5. Форми таметоди контролю.

Контроль знань студентів з курсу«Діяльність комерційних банків» має проводиться в 3-х розрізах:

*попередній

*поточний

*підсумковий

Попередній контроль. Його мата полягає у виявленні готовності студентів докурсу, наявності у них певних базових знань, що включають знання з курсів«Гроші та кредит», «Грошово-кредитна система» та ін. Проводиться у виглядікомплексного іспиту у формі тесту, що включає питання з вище названихпредметів.

Поточний контроль. Встановлення зворотного зв’язку між студентом тавикладачем, перевірка ефективності методики викладання з точки зору засвоєннязнань, умінь, навичок. Форми контролю різноманітні, залежать від специфікикожної окремої теми.

 Можуть бути: задачі, опитування, дискусії,тести і т.д.

Підсумковий контроль.Проводиться у формі іспиту, що складається з двохчастин:

 перша — усний іспит, мета — перевірка таоцінка ступеню засвоєння теоретичного, нормативною та методологічногоматеріалу;

друга — письмове завдання (задача,ситуація), мета- перевірка ступеню засвоєння прикладних умінь та навичок.

<span Times New Roman""><span Times New Roman"">§

2.6    Рекомендована література

1.<span Times New Roman""> 

Питер Роуз С.« Банківський менеджмент». М.: 1995 р.

2.<span Times New Roman""> 

Мороз А.Н. «Основы банковского дела». К.: Либідь., <st1:metricconverter ProductID=«1994 г» w:st=«on»>1994 г</st1:metricconverter>.

3.<span Times New Roman""> 

Жуков « Ба
еще рефераты
Еще работы по ценным бумагам