Реферат: Необоротные активы

З М І С Т

Вступ…………………………………………………………………….........

3

Розділ  I

Характеристика необоротних активів та їх відображення в бухгалтерському балансі...............................................................

4

1.

Характеристика необоротних активів, їх зміст та класифікація.......

4

1.1.

Нематеріальні активи………………………………………………….

4

1.2.

Основні засоби…………………………………………………………

5

1.3.

Інші необоротні активи……………………………………………….

7

2.

Відображення необоротних активів в бухгалтерському балансі…...

7

2.1.

Основні засоби підприємства, їх класифікація, оцінка та завдання обліку…………………………………………………………………...

9

2.2.

Нематеріальні активи, їх облік……………………………………......

11

Розділ  II

Управління фінансуванням необоротних активів підприєм­ства.................................................................................................

14

 

3.

Політика управління необоротними активами……………………....

14

3.1.

Зміст та основні напрями політики управління необоротними активами..................................................................................................

14

3.2.

Критерії прийняття управлінських рішень про придбання або оренду необоротних активів…………………………………………

21

4.

Управління фінансуванням необоротних активів підприємства на прикладі ВАТ “Ластівка”......................................................................

27

4.1.

Загальна характеристика ВАТ “Ластівка”, аналіз основних показ­ників його діяльності.............................................................................

27

4.2.

Аналіз ефективності використання необоротних активів та управ­ління їх фінансуванням на підприємстві ВАТ “Ластівка”.................

34

Висновки………………………………………………………………….......

40

Література………………………………………………………………….....

43

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

В с т У П

Зараз Україна переживає етап обставлення ринкової економіки.Як наслідок переходу від соціалістичної до ринкової форми господарювання багатопідприємств опинилися в кризовому стані.

Ефективністьроботи промислового підприємства залежить, як відомо, від багатьох факторів:попиту на продукцію, що випускається, її конкурентоспроможності, технічногорівня виробництва, його відповідності сучасним вимогам, кваліфікаціївиробничого і управлінського персоналу тощо.

Поряд зцим, проблема стратегії управління активами підприємства займає одне зпершорядних місць в його діяльності.

Активипідприємства – це економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальнихцінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отриманняприбутку. Управління активами включає:

1)<span Times New Roman"">     

формування та управлінняфінансово-експлуатаційними потребами в обігових коштах;

2)<span Times New Roman"">     

управління дебіторськоюзаборгованістю;

3)<span Times New Roman"">     

стратегію фінансування поточнихактивів;

4)<span Times New Roman"">     

управління джерелами формуванняоборотного капіталу;

5)<span Times New Roman"">     

управління необоротними активами;

6)<span Times New Roman"">     

управління фінансуваннямнеоборотних активів;

7)<span Times New Roman"">     

управління грошовими коштами ікороткостроковими фінансовими вкладеннями.

Сформовані на первісному етапі діяльності підприємстванеоборотні активи вимагають постійного управління ними. Частина функцій цьогоуправління покладається на фінансовий менеджмент. Незважаючи на різноманіттяскладу необоротних активів, мета фінансового менеджменту в цій області відноснопроста — забезпечити умови своєчасного відновлення і підвищення ефективностівикористання необоротних активів. Саме на питанні управління необоротнимиактивами хотілося б більш детально зупинитись в роботі.

РОЗДІЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ БАЛАНСІ

1. Характеристика необоротних активів,

їх зміст та  класифікація

Необоротні активи–сукупність майнових цінностей підприємства, які неодноразово беруть участь упроцесі господарської діяльності та поступово переносять свою вартість напродукцію.

Необоротні (або фіксовані) активи менш ліквідні, ніжоборотні (поточні), призначені для використання протягом тривалого періодучасу. Вони важко реалізуються, тому що необхідний певний час та додатковівитрати.

Необоротніактиви включають в себе:

Нематеріальні активи — придбані права користування природними ресурсами, майном і об’єктамиінтелектуальної власності.

Основнізасоби являють собою засоби праці, що багаторазововикористовуються в господарському процесі, не змінюючи при цьому своюматеріально-натуральну форму.

Інші необоротні активи,до яких належать:

— незавершене будівництво;

— довгострокові фінансові інвестиції, інші фінансові інвестиції;

— довгострокова фінансова заборгованість;

— відстрочені податкові кредити;

— інші необоротні активи.

1.1.Нематеріальні активи

Нематеріальні активи представляють вкладення коштівпідприємства (його витрати) у нематеріальні об'єкти, що використовуютьсяпротягом довгострокового періоду в господарській діяльності та приносятьприбуток.

До нематеріальних активів відносяться правакористування земельними ділянками, природними ресурсами, патенти, ліцензії,«ноу-хау», програмне забезпечення, авторські права, монопольні праваі привілеї  (включаючи права на винаходи,патент, ліцензію на визначені види діяльності, промислові зразки, моделі,використання художньо-конструкторських рішень), організаційні витрати(включаючи плату за державну реєстрацію підприємства, брокерське місце іт.ін.), торговельні марки, товарні і фірмові знаки, ціна фірми.

За характером застосування нематеріальні активи схожіна основні засоби. Вони використовуються тривалий період, приносять прибуток, із часом велика частина з них втрачає свою вартість. Особливістю нематеріальнихактивів є відсутність матеріально-речової структури, складність визначеннявартості,  невизначеність при виявленніприбутку від їхнього застосування. Оцінка нематеріальних активів відбуваєтьсяза узгодженням сторін при їхньому внеску в статутний капітал на основі цінсвітового або внутрішнього ринку. У вартість нематеріальних активів входятьпокупна ціна, витрати, зв'язані з придбанням і приведенням у стан готовностіцих активів. Вартість нематеріальних активів включається в собівартістьпродукції шляхом нарахування зносу.

1.2.Основні засоби

Основні засоби — це матеріальніактиви, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва абопостачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або дляздійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строккорисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (абоопераційного циклу, якщо він триваліший за рік).

До основнихзасобів належать власні та отримані на умовах фінансового лізингу об’єкти таорендовані цілісні майнові комплекси, а також інші необоротні матеріальніактиви.

Життєвийцикл основних засобів складається з наступних етапів:

надходження- участь у  виробничому процесі -  переміщення усере­дині підприємства — ремонт- здача в оренду – інвентаризація - вибуття.

Вартістьосновних фондів (за винятком земельних ділянок) частинами, по мірі їхньогозносу, переноситься на вартість продукції (послуги) і відшкодовується в процесіїї реалізації. Цей процес називається амортизацією. Грошові суми, щовідповідають зношуванню основних засобів, накопичуються в амортизаційномуфонді. Амортизаційний фонд, або грошовий фонд відшкодування, знаходиться впостійному русі.

Особливості відтворення основних фондів визначаютьсянизкою характерних ознак, до яких відносяться: поступовий перенос вартостіосновних фондів на вартість виготовленої продукції; рух споживчої вартості івартості; оборот вартості фондів; часткове відтворення вартості в готовійпродукції та її нагромадження в грошовій формі; поновлення основних фондів уматеріально-натуральній формі через більш-менш тривалі періоди часу, що створюєможливість маневрування засобами амортизаційного фонду (рис. 1).

Виробниче використання фондів. Матеріальний знос та вартісне зношування

Відрахування амортизаційних коштів та їх накопичення

в грошовому резервному фонді

Відшкодування зношених фондів новими засобами праці

<img src="/cache/referats/12996/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026 _x0000_s1027 _x0000_s1028 _x0000_s1029 _x0000_s1030">


Рис 1. Оборот основних фондів

Основні засоби вУкраїні можна згрупувати за їх функціо­нальним призначенням, за галузевоюознакою, за використанням, за ознакою належності, за натурально-матеріальнимскладом.

Зафункціональним призначенням розрізняють:

виробничі — основні засоби, щобезпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню(будови, споруди, силові машини та обладнання, робочі машини та обладнаннятощо), що діють у сфері матеріального виробництва;

невиробничіосновні засоби, що не беруть безпосередньої або побічноїучасті у процесі виробництва й призначені в основному для обслуговуваннякомунальних і культурно-побуто­вих потреб трудящих (будови, споруди, обладнання,машини, апарати тощо), які використовуються у невиробничій сфері.

Загалузевою ознакою основні засоби поділяються на:промислові, будівельні, сільськогосподарські, транспортні, зв'язку тощо.

1.3.Інші необоротні активи

Незавершене виробництво–це вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), щоздійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі дляфінансування такого будівництва.

Довгостроковіфінансові інвестиції — це інвестиції на періодбільше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільнореалізовані в будь-який момент, фінансові інвестиції, які згідно з відповіднимиположеннями (стандарта­ми) обліковуються за методом участі в капіталі іншихпідприємств, інші фінансові інвестиції.

Довгостроковадебіторська заборгованість — заборго­ваністьфізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційногоциклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Відстроченіподаткові активи — сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуваннюв наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковоюбазами оцінки.

Іншінеоборотні активи — необоротні активи, які не можуть бутивключені до вищенаведених необоротних активів.

2.Відображення необоротнихактивів в бухгалтерському балансі

Незважаючи на докорінні зміни, щовідбулися в організації та техніці ведення бухгалтерського обліку у зв’язку зпереходом підприємств у 2000-2001 роках на Національні стандарти, необоротніактиви підприємства відображаються в I розділі Активу бухгалтерського балансу.

Змістстатей I розділу Активу Балансу наступний:

·<span Times New Roman"">

<span Times New Roman",«serif»">у статті «Нематеріальніактиви» відображається вартість об'єктів, які віднесені до складунематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У ційстатті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів,а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартістьвизначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу, яка наводиться удужках.

·<span Times New Roman"">

<span Times New Roman",«serif»">у статті «Незавершенебудівництво» відображається вартість незавершених капітальних інвестицій убудівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбаннянеоборотних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені длязаміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, атакож авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

·<span Times New Roman"">

<span Times New Roman",«serif»">у статті «Основні засоби»наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктіві орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основнихзасобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті такожнаводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

<span Times New Roman",«serif»"> У цій статті наводяться окремо первісна(переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишковавартість. Слід зазначити, що до підсумку балансу включається залишковавартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістюосновних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

·<span Times New Roman"">

<span Times New Roman",«serif»">у статті «Довгострокові фінансовіінвестиції» відображаються фінансові інвестиції на період більше одногороку, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-якиймомент; також виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями(стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.

·<span Times New Roman"">

<span Times New Roman",«serif»">у статті «Довгострокова дебіторськазаборгованість» показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, якане виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена післядванадцяти місяців з дати балансу.

·<span Times New Roman"">

<span Times New Roman",«serif»">у статті «Відстрочені податковіактиви» відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуваннюв наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковоюбазами оцінки.

·<span Times New Roman"">

<span Times New Roman",«serif»">у статті "Інші необоротні активи"наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведенихвище статей розділу «Необоротні активи».

2.1.Основні засоби підприємства, їх класифікація, оцінка тазавдання обліку

При організації обліку основних засобів інематеріальних активів в Україні підприємствам, їх об'єднанням, госпрозра­хунковиморганізаціям (крім банків), представництвам інозем­них організацій, якіздійснюють діяльність в Україні, а також підприємствам, діяльність якихфінансується за рахунок коштів бюджету, необхідно керуватися такими законо­давчимита нормативними документами.

1. Указом ПрезидентаУкраїни «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практицісистеми обліку й статистики» № 303 від 23.05.92 р.

2. Положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженонаказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000 р.

3. Положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»,  затверджено наказом Міністерства фінан­сівУкраїни № 242 від 18.10.99 р.

4. Планом рахунківбухгалтерського обліку активів, капі­талу, зобов'язань і господарських операційпідприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р.

5.Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтер­ського обліку активів,капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291від 30.11.99 р.

Об'єкт основних засобів — це закінченийпристрій з усіма пристосуваннями і приладдям для нього або окремий конструк­тивновідокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, чивідокремлений комплекс кон­структивно з'єднаних предметів однакового аборізного при­значень, що мають для обслуговування загальні пристосування,приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет можевиконувати свої функції, комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, ане самостійно.

Якщо один об'єктосновних засобів складається із частин, які мають різний строк корисноговикористання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися вбухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Об'єкт основних засобіввизнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає вмайбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бутидостовірно визначена.

Для чіткого облікуосновних засобів промислових підприємств необхідно насамперед їх правильнокласифікувати.

До промислово-виробничих основних засобів нале­жать: будови, споруди, передавальні пристрої, машини та устаткування,робочі машини та обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторнеустаткування, обчислювальна техніка, інші машини та обладнання, транспортнізасоби, інструмент, виробничий інвентар та приладдя, господарський інвентар,робочі та продуктивні тварини, багаторічні насад­ження, меліорація земель іводойми, інші основні засоби.

Невиробничі основні засоби безпосередньоне беруть участі у процесі виробництва. До невиробничих основних засобівналежать: будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутовогопризначення, транспортні засоби, облад­нання, інструменти та інші основнізасоби невиробничого призначення для обслуговування житлових, комунальних такультурно-побутових потреб населення.

За використанням основні засоби поділяються на діючі (всі основнізасоби, що використовуються у господар­стві), недіючі (ті, що не використовуються у даний період часу у зв'язку зтимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів), запасні (різне устаткування, що знаходиться в резерві й призначенедля зміни об'єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються).

Істотне значення вобліку основних засобів має розподіл їх заознакою належності на власні й орендовані. Власні засоби можуть складатися із статутного (пайового,акціонерного) капіталу, додаткового капіталу з відповідних джерел на розширенняроботи підприємства, власних прибутків, цільового фінансування і цільовихнадходжень.

Орендовані основні засоби показуютьсяу балансі орендодавця, тим самим виключається можливість подвійного облікуодних і тих самих засобів.

2.2.Нематеріальніактиви, їх облік

Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 8 “Нематеріальні активи” №242від 18.10.99 р. визначає методологію обліку нематеріальних активів, придбанихчи створених підприємством, яка включає:

— порядок їх визначення та оцінки:

— нарахування їх амортизації;

— списання з балансу;

— розкриття інформації.

Положення цього стандарту застосовуютьсяпідприємства­ми, організаціями, установами та іншими юридичними особами всіхформ власності.

Облік гудвілу, який виникає під час об'єднання підпри­ємств, визначаєтьсяПоложенням (стандартом) бухгалтерсько­го обліку 19 «Об'єднання підприємств № 163 від 07.99 р.

Витрати, пов'язані із створенням чипридбанням нематеріаль­ного активу, які були відображені як витрати звітногоперіоду, не підлягають у наступні звітні періоди визнанню як актив.

Невизнаються як актив, а завжди відображаються у складі витрат звітного періоду:

— витрати на рекламу;

— витрати на підготовку і перепідготовкукадрів;

— витрати на створення підприємства тапідготовку його основної діяльності (організаційні витрати);

— витрати на підвищення ділової репутаціїпідприємства (гудвіл), вартість видань.

Нематеріальнийактив визнається як актив, якщо:

— існує ймовірність отримання умайбутньому економічних вигод підприємством внаслідок його використання;

— його оцінка може бути достовірновизначена.

Надходження і оприбуткування будь-якогооб'єкта немате­ріальних активів на підприємстві мають підтверджуватисявідповідними первинними документами, в яких наводяться детальна характеристикаоб'єкта, його первісна вартість, термін корисного використання, норми зносу(амортизації), місце, де буде використовуватися об'єкт.

Вобліку нематеріальні активи підлягають відобра­женню за первісною вартістю їхпридбання або створення на дату прийняття набаланс.

Бухгалтерськийоблік нематеріальних активів ведеться щодо кожногооб'єкта за відповідними групами (права користування природними ресурсами, правакористування майном тощо).

Придбанийабо отриманий нематеріальний актив відображається вбалансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод,пов'язаних з його використан­ням, та його вартість може бути достовірновизначена.

Нематеріальнийактив, отриманий у результаті розробки, слідвідображати в балансі за умов, якщо підпри­ємство має: намір, технічнуможливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, в якомувін придатний для реалізації або використання; можливість отримання майбутніхекономічних вигод від реалізації або використання нематеріаль­ного активу;інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкоюнематеріального активу.

Якщонематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням,визначаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони булиздійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

<span Times New Roman»,«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

РОЗДІЛ II.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМНЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.Політика Управління необоротними активами

3.1.Змістта основні напрями політики управління необоротними активами

Політикауправління необоротними активами являє собою частину загальної фінансовоїстратегії підприємства, що полягає в забезпеченні своєчасного їхньоговідновлення і високої ефективності використання.

Політикауправління необоротними активами підприємства передбачає (рис.2).

Зміст політики управління необоротними активами

1. Забезпечення своєчас­ного оновлення необо­ротних активів в процесі їх використання

2.Визначення розміру потреби в прирості необоротних активів

3.Визначення форм задоволенняпотреби в приростінеоборотних активів

4.Забезпечення підвищення ефективності використаннянеоборотних активів

5.Формування оптимальної структури  джерел фінансу­вання необоротних активів

<img src="/cache/referats/12996/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1031 _x0000_s1032 _x0000_s1033 _x0000_s1034 _x0000_s1035 _x0000_s1036 _x0000_s1037 _x0000_s1038 _x0000_s1039 _x0000_s1040 _x0000_s1041">


Рис. 2.Основний зміст політики управління

необоротними активами напідприємстві

1.Забезпеченнясвоєчасного оновлення необоротних активів у процесі їхнього використання.Характер і періодичність оновлення необоротних активівзв'язані з процесом руху їхньої вартості. Усупереч своїй назві необоротніактиви підприємства здійснюють постійний кругообіг, хоча тривалість цьогообороту в часі досить велика (рис. 3).

Необоротні активи

Первісна вартість

необоротних активів

Вартість зносу необоротних активів, що переноситься

на продукцію

Накопичена сума амортизації,  що інвестується в необоротні активи

<img src="/cache/referats/12996/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1052 _x0000_s1053 _x0000_s1054 _x0000_s1055 _x0000_s1056 _x0000_s1057 _x0000_s1058 _x0000_s1068 _x0000_s1069 _x0000_s1070 _x0000_s1071 _x0000_s1072">


Рис. 3. Характер руху необоротнихактивів в процесі їх кругообігу

В процесікругообігу необоротні активи проходять три основні стадії.

На першій стадіїсформованіпідприємством необоротні активи в процесі свого використання і зносу переносятьчастину своєї вартості на готову продукцію.Цей процес здійснюється протягом багатьох виробничо-комерційних циклів іпродовжується до повного зносу окремих видів необоротних активів.

На другій стадіїв процесі реалізації продукції знос необоротнихактивів накопичується на підприємстві у формі амортизаційних засобів(амортизаційного фонду).

На третій стадіїамортизаційні засоби як частина власних фінансовихресурсів підприємства направляються на відновлення діючих або придбання новихвидів необоротних активів.

Період часу,протягом якого відбувається повний цикл кругообігу вартості конкретних видівнеоборотних активів, характеризує термін їхньої служби.

Оновлення необоротних активів підприємстваздійснюється на простій і розширеній основі, представляючи собою процеспростого і розширеного їхнього відтворення.

Простевідтворення необоротних активівможе здійснюватися в межахамортизаційного фонду в наступних формах:

а) поточного ремонту (він  являє собою процес часткового відновленняосновних засобів, тобто відшкодування їхнього зносу). Витрати на поточнийремонт фінансуються за рахунок витрат підприємства;

б) капітального ремонту (він являє собою процесзначного відновлення основних засобів і часткової заміни їхніх окремихелементів). Витрати на капітальний ремонт фінансуються звичайно за рахунок частининакопичених амортизаційних відрахувань (у сучасних умовах витрати накапітальний ' ремонт дозволено відносити на витрати підприємства). На сумузробленого капітального ремонту зменшується знос основних засобів і тим самимзбільшується їхня залишкова вартість;

в)придбання нових видів необоротних активів з метою заміни цілком зношених їхніхвидів у межах сум накопиченої амортизації (для нематеріальних активів цеосновна форма простого їхнього відтворення).

Розширеневідтворення необоротних активівявляє собою процес формуваннянових їхніх видів, здійснюваний не тільки за рахунок сум накопиченоїамортизації, але і за рахунок інших фінансових джерел (прибутку, довгостроковихпозик і т.п.).

Формуваннянових видів необоротних активів у процесі простого або розширеного їхньоговідтворення зв'язано з інвестиційною діяльністю підприємства і являє собоюособливу сферу фінансового менеджменту.

Результатионовлення необоротних активів підприємства виражаються рядом показників, дочисла основних з яких відносяться:

а) коефіцієнтнадходження необоротних активів. Він характеризує частку нових видівнеоборотних активів у загальному їхньому складі і розраховується за формулою:

КНна = НАп/НАк, де

КНна — коефіцієнт надходження необоротнихактивів;

НАп — вартість знов сформованих(намічуваних до формування) необоротних активів протягом визначеного(звітного або планового) періоду;

НАк — загальна вартість усіх необоротнихактивів на кінець розглянутого періоду.

б) коефіцієнтвибуття необоротних активів. Він характеризує частку вибулих видівнеоборотних активів (у зв'язку з фізичним і моральним зносом, а також з іншихпричин) у загальному їхньому складі і визначається за формулою:

КВна = НАв/НАк, де

КВва — коефіцієнтвибуття необоротних активів;

НАв — вартість вибулих(намічуваних до вибуття) видів необоротних активів  протягом розглянутого періоду;

НАк — загальна вартістьусіх необоротних активів на кінець розглянутогоперіоду.

в) коефіцієнт оновленнянеоборотних активів. Він характеризуєприріст необоротних активівстосовно загальної їхньої суми і розраховується за формулою:

КВна = НАп — НАв/НАк, де

КВна — коефіцієнт відновлення необоротних активів;

НАп — вартість знов сформованих необоротних активів;

НАв — вартість вибулих необоротних активів;

НАк — загальна вартість усіх необоротних активів на кінець розглянутого періоду.

г) швидкістьоновлення необоротних активів. Характеризуєсередній період часу повного відновлення усіх необоротних активів. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

ШВна= 1/КВна, де

ШВна -  швидкість оновлення необоротних активів,роках;

КВна  — коефіцієнт відновлення необоротних активівпротягомроку.

Зазначеніпоказники можуть бути використані в процесі управління оновленням як усіхнеоборотних активів підприємства, так і окремих їхніх видів (основних засобів,нематеріальних активів).

2. Визначення розміру потреби в прирості необоротнихактивів.Длязабезпечення процесу оновлення необоротних активів на розширеній основі необхідно визначити потребу в їхньому прирості накожний період, що планується. Принципова формула для визначення необхідногоприросту необоротних активів (уцілому й у розрізі окремих їхніх видів) має такий вигляд:

ΔПна= ПЗна – Нна + Вф + Вм, де

ΔПна — потреба в прирості необоротних активів уперіоді, що планується;

ПЗна — загальна потреба у необоротних активах підприємства відповідно до пл

еще рефераты
Еще работы по бухгалтеровскому учету