Реферат: Бухгалтерський облік

План

1. Бухгалтерськийоблік та оподаткування операцій з реалізації товарів на замовлення та вдома впокупців

2. Облікнестачі товарів

Практична частина

Використана література


1. Бухгалтерськийоблік та оподаткування операцій з реалізації товарів на замовлення та вдома впокупців

Ефективнимиформами позамагазинного продажу товарів є продаж товарів за замовленнями тапродаж товарів удома в покупців, які спрямовані на поліпшення торговельногообслуговування населення завдяки максимальному скороченню часу на придбаннятоварів, надання послуг з доставки товарів додому.

їхорганізація регламентується відповідним нормативним документом — Правиламипродажу товарів на замовлення та вдома у покупців (затв. наказом МЗЕЗіТ Українивід 29 березня 1999 р. № 199). Цей документ визначає відносини між покупцем ісуб'єктом господарювання — продавцем товарів на замовлення та вдома у покупцівна підставі договору купівлі-продажу, а також регламентує вимоги в дотриманніправ споживачів щодо належної якості та безпеки товарів і рівня торговельногообслуговування.

Продажтоварів на замовлення — це форма роздрібного продажу товарів, за якої покупецьздійснює попереднє їх замовлення безпосередньо в об'єкті торгівлі або черезторгового агента чи за допомогою телефону, персонального комп'ютера, іншихтехнічних засобів зв'язку й одержує товари в обумовленому місці та в зазначенийчас.

Продажтоварів удома — форма роздрібного продажу товарів уповноваженим представникомсуб'єкта господарювання вдома в покупця, за місцем його роботи, відпочинку тощояк за попереднім запрошенням покупця, так і без такого. Під час пролажу товарівудома в покупця забезпечуються найбільш сприятливі умови для реалізаціїтоварів, оскільки один продавець вступає в прямий контакт з єдиним покупцем,який, до того ж, перебуває у найбільш комфортних — домашніх — умовах.Представник підприємства-продавця має можливість показати покупцеві товар,продемонструвати його в дії й у разі згоди клієнта — оформити замовлення.Застосування цієї форми позамагазинного продажу найбільш доцільне для тихтоварів, продаж яких вимагає усної аргументації, певних пояснень технічногохарактеру, демонстрації роботи виробу або дегустації товару. Присутність прицьому продавця допомагає швидше переконати покупця в доцільності купівлі; разомз тим неприпустимим є тиск на покупця («продаж кулаками») череззанадто активне стимулювання потреби в покупці.

Асортиментпродовольчих та/або непродовольчих товарів, що продаються на замовлення тавдома в покупців, визначається суб'єктом господарювання самостійно, крімтоварів, продаж яких згідно із законодавством заборонений. Суб'єктгосподарювання зобов'язаний забезпечити покупців наочною та доступноюінформацією про перелік послуг, що надаються, тарифи на них, час приймання івидачі замовлень, асортимент і ціни на товари, що пропонуються до продажу,години доставки замовлень додому, споживчі властивості товарів, строки їхпридатності до споживання або гарантійні терміни. Реклама товарів, щопропонуються для продажу на замовлення та вдома в покупців, здійснюєтьсявідповідно до вимог законодавства про рекламу.

Навимогу покупця суб'єкт господарювання зобов'язаний надати йому для ознайомленнявідповідні супровідні документи на товари, передбачені законодавством(товарно-транспортні накладні" рахунки-фактури, прибутково-видатковінакладні, сертифікат відповідності державної системи сертифікації або завіренав установленому порядку копія зазначеного сертифіката на товар, який підлягаєсертифікації, документи, що підтверджують ціни на товари, тощо).

Продажтоварів на замовлення та вдома в покупців проводиться з додержанням вимогправил продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів.

Транспортнізасоби для перевезення додому покупцям продовольчих товарів на замовленняповинні мати санітарний паспорт, бути чистими, у справному стані. Кузовавтомашин повинен мати спеціальне покриття, що легко піддається миттю.

Відпусктоварів на замовлення та вдома в покупців проводиться в упакованому вигляді.Упаковка товарів має відповідати вимогам санітарних правил і забезпечуватизбереження товарів. Суб'єкт господарювання за бажанням покупця надає додатковіпослуги з упаковування товарів у спеціальну тару (корзини, коробки,поліетиленові й паперові сумки), комплектування замовлень (наборів) уподарунковому оформленні, доставки їх додому. Зразки спеціальної тари іззазначенням її вартості повинні бути виставлені на огляд покупцям.

Платаза виконання замовлень, надання послуг щодо торгівлі вдома у покупців, а такожнадання додаткових послуг визначається суб'єктом господарювання на підставікалькуляції та включається до вартості замовлення. Продаж товарів на замовленнята вдома оформлюється на бланках замовлення і товарних чеках.

Суб'єктгосподарювання, який здійснює продаж товарів за замовленнями та вдома упокупця, несе відповідальність за якість і безпеку товарів та повинензабезпечити належний рівень торговельного обслуговування відповідно до вимогчинних нормативних документів, які регламентують торговельну діяльність. У разіпридбання товарів неналежної якості покупці користуються всіма правами, які їмнадає Закон України «Про захист прав споживачів». Вимоги покупцярозглядаються після пред'явлення ним бланка замовлення, товарного або касовогочека, а щодо товарів, на які встановлені гарантійні терміни, — технічногопаспорта чи іншого документа, що його замінює.

Принедотриманні суб'єктом господарювання встановленого строку виконання замовленняпокупець має право за своїм вибором призначити новий строк виконаннязамовлення, вимагати зменшення плати за послугу або ж розірвати договір івимагати відшкодування збитків, яких він зазнав.


2. Облікнестачі товарів

бухгалтерський облік товар продаж

Підставоюдля здійснення записів у бухгалтерському обліку є належним чином оформленіпервинні документи. При виявленні нестач під час оприбуткування цінностей складаєтьсяакт у довільній формі за підписом відповідальної особи підприємства тапредставника сторони, яка передає цінності. В акті зазначається видматеріальних цінностей, загальна кількість і сума нестачі, а також обставини,за яких її виявлено. Якщо встановлено, що винен постачальник чи перевізник, тоотримувач має право надіслати на його адресу претензію для покриття завданихзбитків. При виявленні нестачі матеріальних цінностей, які знаходилися у місцяхзберігання, за наказом керівника підприємства формується спеціальна комісія длярозслідування обставин цього факту. І теж складається акт довільної форми провиявлення нестачі, який підписують усі члени комісії та матеріальновідповідальна особа. За наявності ознаки злочину для виявлення винної особипідприємству доцільно звернутися із заявою до правоохоронних органів. Згідно зп. 3 Інструкції №69, при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псуванняцінностей на день встановлення таких фактів підприємство зобов’язане провестиінвентаризацію всіх активів, документів та розрахунків.

Якщонестачу матеріальних цінностей виявлено під час інвентаризації, то встановленірозбіжності відображають у відомості результатів інвентаризації (додаток 3 доІнструкції №69), після чого матеріально відповідальна особа повинна датиписьмове пояснення таких відхилень.

Дляобліку та узагальнення інформації про нестачі запасів, виявлені під часзаготівлі, переробки, зберігання та реалізації, чинним планом рахунківпередбачено рахунок 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей», за дебетомякого відображають суми виявлених нестач (п. 27 П(С)БО 9, п. 20 П(С)БО 16).

Нестачіу незавершеному виробництві, нестачі і втрати від псування матеріальнихцінностей у цехах включають до складу загальногосподарських витрат івідображають за дебетом рахунка 91 «Загальногосподарські витрати» (п. 15.9П(С)БО 16).

Якщонестачі виявлено у результаті інвентаризації після надзвичайних подій, то їхвідображають за дебетом рахунка 99 «Надзвичайні втрати».

Крімтого, згідно з п. 27 П(С)БО 9, сума нестачі обліковується на забалансовомурахунку 072 «Невідшкодовані нестачі від псування цінностей». Тільки післявстановлення винної особи, яка повинна відшкодувати підприємству витрати, сумаз рахунка 072 списується.

Одночаснозі встановленням винної особи бухгалтер повинен відобразити дохід у сумі, якумусить компенсувати ця особа. Нарахований дохід відображається за кредитомрахунка 716 «Відшкодування раніше списаних активів», а якщо втрати виникливнаслідок надзвичайних подій, то використовується рахунок 751 «Відшкодуваннязбитків від надзвичайних подій».

Заборгованістьпрацівника з компенсації збитків підприємству відображається за дебетом рахунка375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», сторонньої особи — нарахунку 374 «Розрахунки за претензіями».

Інодівинну особу встановити не вдається — тоді суму з рахунка 072 списують тількипісля закінчення строку позовної давності.

Більшістьматеріальних цінностей, які використовуються у господарській діяльності,зазнають фізичних змін, пов’язаних з різного роду чинниками: вологість,температура навколишнього середовища, природне псування тощо. Такі змінифізичного стану матеріальних ресурсів називаються природним убутком, якийпостійно супроводжує господарську діяльність і є практично неминучим.

Длябагатьох видів матеріальних цінностей чинним законодавством встановлено нормиприродного убутку, і якщо виявлено нестачу цінностей у межах цих норм, томатеріальна відповідальність не виникає. Коригувати валові витрати таподатковий кредит тоді не треба: такі матеріали просто вважаються використанимиу господарській діяльності.

Обліктаких нестач залежить від того, яка подія відбулася першою — оплата чипоставка.

Якщоматеріальні цінності було попередньо оплачено, оприбутковується фактичнакількість матеріальних цінностей, а сума нестачі з рахунка 371 «Розрахунки завиданими авансами» списується у дебет рахунка 374. При цьому ні валові витрати,ні податковий кредит коригувати не треба, бо вони відображені за правиломпершої події. Надалі можливі такі три варіанти:

1)постачальник здійснює допоставку матеріальних цінностей — таке постачання є нечим іншим, як другою подією у цій операції;

2)постачальник повертає аванс — покупець повинен скоригувати валові витрати іподатковий кредит;

3)вина постачальника не доведена — сума з рахунка 374 списується у дебет рахунка974, валові витрати та податковий кредит теж підлягають коригуванню.

Уразі поставки матеріальних цінностей без попередньої оплати покупецьоприбутковує фактично отримані цінності. Зрозуміло, що при цьому коригуватинічого не треба.

Якщонестача виникла з вини перевізника, то з постачальником слід розрахуватися упов ному обсязі, а надсилати претензію і стягувати борг — вже з перевізника.


Практичначастина

Задача №3

За договоромкупівлі – продажу у розстрочку підприємство продає товар (пилосос) фізичнійособі. Продажна ціна товару становить 1800 грн. у тому числі ПДВ 300 грн. Товарнадається в розстрочку на 6 місяців, відсоткова ставка за користування кредитомстановить 55% річних. Перший внесок від покупця за товар, що придбавається,становить 25% від вартості товару. Щомісячна частина вартості товару, наданогов розстрочку на 6 місяців, що підлягає сплаті, становить 225 грн. Відобразитиоперації бухгалтерськими проводками.

Дт Кт 361 702 – 1800 грн 702 641 – 300 грн 702 791 – 1500 грн 301 361 – 450 грн 301 361 – 225 грн 301 732 – 61,88 грн 301 361 – 225 грн 301 732 – 51,56 грн 301 361 – 225 грн 301 732 – 41,25 грн 301 361 – 225 грн 301 732 – 30,94 грн 301 361 – 225 грн 301 732 – 20,63 грн 301 361 – 225 грн 301 732 – 10,31 грн

Використаналітература

1. Бершн Б, Зване Д. Розничнаяторговля: стратегический подход: Пер. с англ. — М.: Изд. Дом«Вильяме», 2003. — 1184 с.

2. Бизюк В. И.Торгово-технологическое оборудование: Учебник. — М.: Экономика, 1990.— 190 с.

3. Бланк И. А. Торговый менеджмент.— К.: УФИМБ, 1997. — 408 с.

4. Бурмистров В. Г. Организацияторговли непродовольственными товарами. — М. Экономика, 1988. — 304 с.

5. Виноградова С. И. Организация итехнология торговли: Учебник. — Ми., Высшая школа, 1998.—224 с.

6. Даненбург В., Монкриф Р., ТейлорВ. Основы оптовой торговли. Практический курс / СПб.«Нева-Ладога-Онега»,1993. — 212 с.

7. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К.Коммерция и технология торговли: Учебник для студентов высших учебныхзаведений. — 4-е изд., перераб. и доп.- — М.: Издательско-торговая корпорация«Дашков и К °», 2002. — 596 с.

8. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К.Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник длястудентов высших учебных заведений. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К° », 2003. — 520 с.

9. Джоунз Г. Торговый бизнес: Какорганизовать и управлять: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 304 с.

10. Електронна комерція: / А.Береза, І. Козак, Ф. Левченко та ін. — К.: КНЕУ, 2002. —326 с.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту