Реферат: Господарські операції

Контрольна робота

Варіант № 6.

1. Дайте визначення терміну “господарська операція”

Відображення в балансі змін,зумовлених господарськими операціями. Під впливом господарських операцій, щовідбуваються на підприємстві, склад активу і пасиву бухгалтерського балансубезперервно змінюється. Ці зміни полягають у збільшенні або зменшенні сумвідповідних статей активу і пасиву балансу. Усі господарські операції поділяютьсяна чотири типи.

Операції першоготипу ведуть до змін лише активу балансу: внаслідок зменшення суми за однієюстаттею активу сума іншої статті збільшується, а сума балансу залишаєтьсянезмінною. До цих операцій належать: одержано розрахункового рахунку гроші вкасі, відпущено на виробництво сировину і матеріали, видано з каси грошіпідзвітним особам тощо.

Операції другоготипу викликають зміни лише в пасиві балансу: зі зменшенням суми однієї статтіпасиву сума другої збільшується, а сума балансу залишається незмінною. Дляприкладу можна назвати такі операції: утримано прибутковий податок іззаробітної плати працівників, створено фонди економічного стимулювання іспеціального призначення за рахунок прибутку.

Під впливомоперацій третього типу збільшуються статті активу і пасиву балансу, а такожзагальна сума балансу. До третього типу належать такі операції як: одержанобезкоштовно (безплатно) основні засоби, нараховане заробітну плату працівникам,одержано позику банку на виробничі потреби.

Операції четвертоготипу зменшують відповідні статті обох частин балансу, а також загальну сумубалансу. Наприклад: виплачено з каси заробітну плату працівникам, перерахованогроші з розрахункового рахунку для погашення позики.

Кожнагосподарська операція відображається не менше ніж у двох статтях балансу.Господарські операції призводять до рівновеликих і взаємопов’язаних змін ускладі необоротних і оборотних активів та власного капіталу, зобов’язань іодночасно видозмінюють баланс, але рівності підсумків активу і пасиву непорушують.


2.Охарактеризуйте принцип безперервності

Принципбезперервності ведення бухгалтерського обліку дозволяє скласти повну картинудіяльності підприємства з моменту його створення і до теперішнього часу.Безперервна бухгалтерська звітність дозволяє користувачу знайти будь-якуінформацію про діяльність підприємства незалежно від моменту її здійснення.Даний принцип є одним з головних принципів ведення бухгалтерської звітностіоскільки дозволяє за допомогою накопиченої інформації робити певні висновки продіяльність підприємства, збільшувати прибуток і зменшувати витрати а такожзахищати підприємство від помилок, що могли б привести до банкрутства.


3. Сформулюйтезміст господарської операції, якщо вона має наступну кореспонденцію рахунків

3.1 Дебет рахунку“Паливо” – Кредит рахунку ”Розрахунки з постачальником”

Зміст даної операції: Підприємство оприбутковує паливоотримане від постачальника

3.2 Дебет рахунку“Розрахунки з бюджетом з ПДВ” – кредит рахунку “Поточний рахунок в банку”.

Зміст даної операції: підприємство перераховуєприбутковий податок до бюджету з поточного рахунку у банку.


4. Відобразіть вобліку господарську операцію наступного змісту:

4.1 Отримано докаси підприємства готівку з поточного рахунку в банку в сумі 3000 гр.

Дебет рахунку “Каса” – кредит рахунку “Поточний рахунок вбанку”.

4.2 Нарахованоамортизацію виробничого обладнання в сумі 1500 гр.

Дебет рахунку “Амортизація основних засобів” – кредитрахунку “Знос основних засобів”.


5. На підставі наведених даних визначтепідсумок (валюту) балансу:

“Розрахунки зпокупцями” – 25000 гр.

“Прибуток” – 3000гр.

“Поточний рахунокв банку” – 5000 гр.

“Статутний капітал”– 7000 гр.

“Позики банку” –16000 гр.

Пасив Сума Актив Сума “Поточний рахунок” 5000 “Розрахунки з покупцями” 25000 “Статутний капітал” 7000 “Прибуток” 3000 “Позики банку” 16000 Баланс 28000 Баланс 28000
еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту