Реферат: Облік доходів від операційної діяльності підприємства та шляхи їх удосконалення на ТОВ "Золотий колос"

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський державний Університет Сухомлинського

Інститут економіки, управління і прикладної математики

Кафедра обліку та фінансів

Курсова робота на тему:

Облік доходів від операційної діяльностіпідприємства та шляхи їх удосконалення на ТОВ «Золотий колос»

Виконала:

Студенткагр. 419е

УдовиченкоГанна Анатоліївна

Перевірив:

БуроваОльга Миколаївна

Миколаїв – 2009


Зміст

Вступ

1.Законодавчо-нормативні та теоретичні основи обліку доходів від операційноїдіяльності підприємства

1.1Законодавчо-нормативні основи обліку доходів від операційної діяльностіпідприємства.

1.2Теоретичні основи обліку доходів від операційної діяльності підприємства

2.Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Золотийколос»

3.Облік доходів від операційної діяльності на підприємстві ТОВ «Золотийколос»

3.1Облік доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).

3.2 Облікінших операційних доходів

3.3 Визначеннярезультатів операційної діяльності підприємства та відображення їх в обліку

3.4Шляхи удосконалення обліку доходів від операційної діяльності ТОВ «Золотийколос».

Висновки

Списоквикористаних джерел

Додатки


Вступ

Проведена економічна реформа і перехід до ринкових механізмівфункціонування економіки України, органічне включення її в процеси світового господарюваннявимагають корінного перегляду всієї сукупності економічних важелів, що використовуютьсясистемою управління підприємством. Перехід від переважно прямих адміністративнихметодів впливу до непрямих, заснованих на ринкових механізмах і взаємозв’язках,має потребу в заглибленому теоретичному осмисленні широкого кола мікро- і макроекономічнихпроблем, включаючи мотиваційний аспект господарської діяльності економічних суб’єктів,об’єктивні закономірності формування і використання доходів цих суб’єктів.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення отриманнязапланованої величини прибутку від здійснення господарської діяльності. З доходами підприємства пов’язанерішення важливих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем суспільстваяк на мікро-, так і на макрорівні. Усе це додає цим господарським поняттям підвищенуактуальність і значимість.

Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштівта інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів,робіт, послуг.

Вся продукція, отримана в результаті процесу виробництва, є валовоюпродукцією, її вартість визначається суспільно необхідними витратами живої й уречевленоїпраці та складається з двох частин: вартості витрачених засобів виробництва, тобтоперенесеної вартості, і вартості, створеної живою працею. Перша частина постійновідтворюється в натурально-речовій і вартісній формах, а тому вона не є доходом.Друга частина складається з вартості, знову створеної в процесі функціонування живоїпраці, і утворює валовий дохід.

Важливе місце серед економічних категорій належить чистому доходу,який відображає вартість виробленого продукту для суспільства та визначається якрізниця між вартістю продукту й витратами на його виробництво.

Величина доходів безпосередньо впливає на рівень прибутку. В економічнійтеорії у різні періоди розвитку країни категорія прибутку була об'єктом особливоговивчення. Однак до теперішнього часу в економічній літературі не існує єдності упозиції щодо сутності даної категорії, її походження і функцій.

Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) виступає основним джереломприбутку, який повинен забезпечити розвиток підприємства, створює визначені гарантіїдля подальшого існування підприємства, допомагає переборювати наслідку економічногоризику. Однак в умовах економічної, соціальної нестабільності, політичної невизначеностіотримання запланованої величини прибутку ускладнено. Це спонукає підприємства допошуку нової моделі управління доходами, в основі якої постає удосконалення облікудоходів операційної діяльності підприємства, що є однією з найбільш дискутованиху сфері фінансового менеджменту останніми роками. Об’єктивна необхідність обґрунтуванняорганізації та методології обліку доходів багато в чому визначає можливість ефективногофункціонування підприємства у майбутньому. Окремі аспекти обліку доходів є предметомдослідження багатьох українських науковців та практиків: О.Бородкіна, Ф.Бутинця,Б.Валуєва, С.Голова, В.Єфіменка, М.Кужельного, М.Лучка, О.Петрик, М.Пушкаря, В.Сопка,а також зарубіжних дослідників: Ч.Гаррісона, К.Друрі, Р.Ентоні, В.Івашкевича, Р.Каплана,Р.Манна, Е.Майера, Б.Нідлза, С.Ніколаєвої, В.Палія, Дж.Ріса, С.Сатубалдіна, С.Стукова,В.Ткача, М.Ткача, Дж.Фостера, Д.Хана, Ч.Хорнгрена, А.Шеремета, А.Яругової та інших.

Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, щоокремі питання удосконалення обліку доходів та визначення результатів операційноїдіяльності в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку і контролю потребуютьподальшого науково-практичного дослідження та уточнення.

Все це зумовило вибір теми курсової роботи, її актуальність, цільовуспрямованість і структуру.

Курсова робота складається з трьох розділів. В першому розглядаютьсязаконодавчо-нормативні та теоретичні основи обліку доходів операційної діяльностіпідприємства, зокрема, визначення згідно зі стандартами терміну «дохід»,порядок його визначення, класифікація та критерії оцінки доходу.

У другому розділі розкривається інформація стосовно підприємства ТОВ «Золотийколос», його організаційно-економічна характеристика. Третій розділ являєтьсянайбільшим, так як в ньому відображена інформація про облік доходу від операційноїдіяльності на прикладі підприємства ТОВ «Золотий Колос». Зокрема, облікдоходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг), облік інших операційнихдоходів та визначення фінансових результатів операційної діяльності підприємствата відображення їх в обліку.

Метою курсової роботи є дослідження теоретико-методологічних основта науково-прикладне обґрунтування шляхів удосконалення обліку доходів операційноїдіяльності.

Реалізація мети дослідження зумовила необхідність вирішення в роботітаких завдань:

— розкрити поняття доходів від реалізації готової продукції (товарів,робіт, послуг), інших операційних доходів згідно з національними положеннями (стандартами)бухгалтерського обліку;

— забезпечення правильного і повного документального оформлення і своєчасноговідображення в регістрах обліку доходів та результатів діяльності;

— надати визначення фінансових результатів операційної діяльності підприємствата відображення їх в обліку;

— здійснити огляд нормативно-правової бази та спеціалізованої літературиз обліку доходів підприємства;

— вивчити організаційно-економічну характеристику ТОВ „Золотий колос”

— визначити шляхи вдосконалення обліку доходів від операційної діяльностіпідприємства;

— дослідити аналітичний та синтетичний облік доходів від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг), інших операційних доходів ТОВ „Золотий колос”;

— дослідити бухгалтерську та внутрішню звітність щодо доходів від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг), інших операційних доходів ТОВ „Золотий колос”;

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ТОВ „Золотийколос”.

Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методологічні питанняпобудови системи обліку доходів від операційної діяльності на підприємстві.

Суб’єктом дослідження обрано товариство з обмеженою відповідальністю „Золотий колос”, яке має дужевеликий спектр діяльності. З метою отримання прибутку Товариство здійснює види діяльності,які наведено у другому розділі курсової роботи.


1. Законодавчо-нормативні та теоретичні основи обліку доходіввід операційної діяльності підприємства

 

1.1 Законодавчо-нормативні основи обліку доходів від операційноїдіяльності підприємства

Дохід є надходженням економічних вигод, які виникають в результатідіяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. В обліку дохід відображається увигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростаннявласного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Методологічні засади формування, оцінювання і визнання у бухгалтерськомуобліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриттяу фінансовій звітності визначають такі нормативно-правові документи:

1.  Закон України «Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996 –XЙV. (зі змінами та доповненнями).[10] Цей Закон визначає правові засади регулювання,організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності тапоширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм і формвласності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності,які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність відповіднодо чинного законодавства

2.  План рахунків бухгалтерськогообліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій,затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р.№291 [18]. Планрахунків є перелікам рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарськоїдіяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку і є обов’язковим длявсіх підприємств. В ньому передбачені всі необхідні рахунки для обліку операційної,фінансової та інвестиційної діяльності підприємств.

3.  Інструкція про застосуванняПлану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарськихоперацій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів Українивід 30.11.1999 р.№291 [13].

4.  Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженонаказом міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 [18]. Цим Положенням(стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітностіта вимоги до визнання і розкриття її елементів. Норми цього Положення (стандарту)слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичнихосіб усіх форм власності (крім бюджетних установ) і консолідованої фінансової звітності.

5.   Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджено наказом міністерства фінансівУкраїни від 31.03.1999р. № 87 [20].

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансута загальні вимоги до розкриття його статей.

6.  Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженонаказом міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 [21]. Цим Положенням(стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а такожзагальні вимоги до розкриття його статей. Норми цього Положення (стандарту) стосуютьсязвітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осібусіх форм власності (крім бюджетних установ).

7.  Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 15 «Дохід», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3«Звіт про фінансові результати», затверджено наказом міністерства фінансівУкраїни від 31.03.1999р. № 87 [22]. Це Положення (стандарт) визначає методологічнізасади формування в бухгалтерського обліку інформації про доходи підприємства таїї розкриття у фінансовій звітності.

Зокрема норми П(С)БО 3 та П(С)БО 15 стосуються підприємств (організацій)та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківськихустанов) (табл.1).

Табл… 1. Поширення норм П(С)БО 15

Норми П(С)БО 15 поширюються на Норми П(С)БО 15 не поширюються на доходи підприємств від звичайної діяльності: реалізації продукції (товарів, інших активів); надання послуг; отримання цільового фінансування; використання активів підприємства іншими сторонами, результатом чого є отримання відсотків, дивідендів та роялті. Реалізацію цінних паперів; договори оренди; дивіденди, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі; страхову діяльність; зміни у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань, а також з ліквідації (продаж, погашення) вказаних активів, зобов’язань; зміни вартості інших поточних активів; природний приріст поголів’я худоби, вихід продукції сільського та лісового господарства; видобуток корисних копалин.

8. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.1997р. №168.Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об’єкти, базу оподаткування,перелік неоподаткованих та звільнених від оподаткування експортних та імпортнихоперацій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податкудо бюджету.

9. Закон України «Про оприбуткування прибутку підприємства» від28.12.1994р. №334, який визначає платників податку на прибуток, об’єкт оподаткування,ставку падатку, валові доходи та валові витрати, амортизацію основних фондів танематеріальних активів, порядок нарахування податку з прибутку підприємств та строкисплати податку тощо.


1.2 Теоретичні основи обліку доходів від операційної діяльностіпідприємства

Загальні критерії визнання статей у фінансовій звітності — ймовірністьзбільшення або зменшення майбутніх економічних вигод та достовірна оцінка.

Для визнання доходу необхідно не тільки надходження активу абозменшення зобов’язання, але і фінансовий наслідок цих подій. Таким наслідком виступаєзбільшення власного капіталу (крім внесків учасників) тобто дохід визнається в моментзбільшення активу або зменшення зобов’язань, які обумовлюють збільшення власногокапіталу.

Доходи відображаються в обліку та звітності згідно з принципаминарахування та відповідності доходів і витрат.

Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарськихоперацій визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуютьсягрошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тихперіодів, до яких вони відносяться.

Принцип нарахування має застосовуватись одночасно з принципомвідповідності, відповідно до якого витрати визнаються у Звіті про фінансові результатина основі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами.

Так само як і інші активи дохід визнається, якщо його оцінка можебути достовірно визначена. Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожноїоперації. Проте, за певних умов для відображення суті операції необхідно застосовуватикритерії визнання до окремих елементів однієї операції, які підлягають оцінці, якщоне випливає із сутності такої господарської операції.

Наприклад, вартість реалізації продукції включає суму за майбутнінадані послуги (припустимо монтаж), яка належить до визначення. Ця сума підлягаєвідстроченню і визнається доходом у періоді надання такої послуги.

І навпаки, критерії визнання застосовуються до двох і більше операційодночасно, якщо вони пов’язані таким чином, що суть господарської операції не можназрозуміти без розгляду декількох операцій в цілому. Наприклад, підприємство можереалізувати товари і водночас укласти договір на придбання цих товарів пізніше,таким чином спростовуючи результат операції. В цьому випадку обидві операції маютьрозглядатися разом.

Окремі категорії складають дохід від реалізації продукції (товарів,інших активів) та дохід від надання послуг. Це пов’язано з тим, що до визнання цихвидів доходу пред’являються додаткові умови. Не визнається дохід, якщо здійснюєтьсяобмін продукцією (товарами, роботами, наданими послугами та іншими активами), якіє подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Згідно з П(С)БО 15 не визнаються доходами такі надходження відінших осіб:

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків іобов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічнимдоговором на користь комітента, принципала тощо.

3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбаченовідповідним договором.

6. Надходження, що належать іншим особам.

7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Деякі із зазначених надходжень мають особливий порядок відображенняв обліку. Зокрема, це стосується ПДВ, акцизу та інших податків, які входять до цінипродажу, а також надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічнимдоговором. Відповідно до вимог П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»[20] до складу доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включаєтьсявся сума надходжень, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарівта непрямих податків (ПДВ, акцизу тощо).

В бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливоївартості отриманих активів або тих, що підлягають одержанню. Сума доходу, яка виникаєв результаті господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленостіміж підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливоювартістю отриманої компенсації, яку може бути отримано, з урахуванням суми будь-якоїторговельної знижки, що надається підприємством.

При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського облікусуттєвим є правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чистого.

Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств»[11] валовий дохід — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності,отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній абонематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній(морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Чистий дохід — це зменшений валовий дохід на економічні елементи,які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які отримуютьсявід імені третьої сторони, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які наданіторговельні знижки тощо.

Отже, справжнім доходом є чистий дохід (виручка) від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД), який розраховується шляхом вирахуваннях доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д), податкуна додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту(ІЗП) та інших вирахувань з доходу (ІВ), тобто:

ЧД = Д — ПДВ — АЗ — ІЗП — ІВ.


Дохід оцінюють в наступному порядку:

1) дохід, що підлягає отриманню або вже отриманий, виражаєтьсяу сумі справедливої вартості;

2) у разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різницяміж справедливою вартістю та номінальною сумою коштів або їх еквівалентів, які підлягаютьотриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнаєтьсядоходом у вигляді відсотків;

3) сума доходів за бартерними контрактами визначається:

— за справедливою вартістю отриманих активів, робіт, послуг аботих, що підлягають отриманню, зменшеної або збільшеної відповідно на суму переданихабо отриманих коштів та їх еквівалентів;

— при неможливості визначення справедливої вартості отриманихактивів, робіт, послуг або таких, що підлягають отриманню, дохід визначається засправедливою вартістю переданих активів, робіт, послуг за даним бартерним контрактом.

Відповідно до вимог П(С)БО 15 [22] доходи підприємства класифікуютьсяза різними ознаками.

Визнані доходи класифікуються у бухгалтерському обліку за такимигрупами:

 - доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг таінших активів);

— інший операційний дохід;

— дохід від участі в капіталі;

— інші доходи;

— надзвичайні доходи.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановленоПоложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»[21].

Підприємство отримує доходи від операційної звичайної, надзвичайноїдіяльності.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства,а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності.До звичайної діяльності підприємства належать також курсові різниці, списання знеціненихзапасів, переоцінка короткострокових інвестицій, економічні санкції за господарськимидоговорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції, які супроводжуютьзвичайну діяльність підприємства.

Розподіл доходів від звичайної і надзвичайної діяльності наведенов наступній схемі:

/>

Звичайна діяльність поділяється на операційну та не операційну(фінансову та інвестиційну).

Операційна діяльність підприємства — це операції, пов’язані звиробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метоюстворення підприємства, та забезпечують основну частку його доходу. Для виробничогопідприємства такими операціями є придбання сировини і матеріалів, виготовлення продукціїта її реалізація.

Інвестиційна діяльність — це придбання та реалізація тих необоротнихактивів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошовихкоштів.

Фінансова діяльність визначає діяльність, яка призводить до змінрозміру і складу власного позикового капіталу підприємства.

До надзвичайної діяльності підприємства відносять операції, яківідбуваються не часто або регулярно і відрізняються від звичайних операцій. Наприклад,стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії тощо.


2. Організаційно-економічна характеристика підприємства «Золотийколос»

Об’єктом дослідження у курсовій роботі стало Товариство з обмеженоювідповідальністю «Золотий колос», яке було створено 13 травня 2003 року,ідентифікаційний код якого 32507637.

Товариство створено у формі товариства з обмеженою відповідальністюз правом найму робочої сили, згідно Закону України «Про господарські товариства»,Закону України «Про підприємства в Україні», є юридичною особою у відповідностіз законодавством України.

Товариство має відповідні рахунки у банках, круглі печатки зісвоїм найменуванням, штампи, а також знак для товарів та послуг, іншу атрибутикуюридичної особи.

Місцезнаходження: 54046, Україна, м. Миколаїв, вул. Кіровоградська,23.

Для забезпечення діяльності Товариства під час його створеннябуло створено Статутний фонд за рахунок внесків учасників. Розмір Статутного фондускладає 200 000 гривен. Він поділений на сто часток, по 2000 грн. кожна.

На момент реєстрації Товариства кожний учасник сформував 100%від вартості своєї частки спільним частковим майном: 4 комп’ютери вартістю 18700грн., 4 принтери вартістю 3600грн., 3 факса 3800грн., офісні меблі вартістю 73900грн.,а також грошові кошти в сумі 100 000грн.

З метою отримання прибутку Товариство здійснює такі види діяльності:

·торгівельна діяльність у сферігромадського харчування, роздрібної та оптової торгівлі по реалізації продуктівхарчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, парфюмерно-косметичнихвиробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії;

·оптова, роздрібна та комісійнаторгівля (у тому числі виїзна та виносна) промисловими, непродовольчими та продовольчимитоварами, а також товарами народного споживання як за готівковий, так і за безготівковийрозрахунок;

·оптова та роздрібна торгівлязасобами радіозв’язку, їх монтаж та технічне обслуговування;

·виробництво та реалізаціяхлібобулочних та кондитерських виробів;

·виробництво та реалізаціяпродуктів дитячого харчування;

·організація, проведення таприйняття участі у різноманітних тендерах;

·організація ринків, виставок-продаж,аукціонів, ярмарок, торгів, презентацій, конференцій тощо;

·виробництво, заготівля, переробката реалізація швейних, шкіряних, взуттєвих виробів, промислової та вторинної сировини,виготовлення та реалізація виробів з деревини, у т.ч. меблів, тари, товарів народногоспоживання та іншої продукції;

·діяльність, пов’язана з реалізацієютранспортних засобів, які підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ,придбання та реалізація автозапчастин, прокат, ремонт та сервісне обслуговування;

·організація та експлуатаціявласних автогосподарств та автостоянок, станцій технічного обслуговування;

·внутрішні та міжнародних перевезеньвантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

·вирощування, переробка, зберіганнята реалізація сільськогосподарської продукції: зернових, олійних культур; виробництвота переробка м’яса, молока, птиці, плодоовочевої продукції та іншої продукції тваринництвата рослинництва;

·оптова, роздрібна торгівля(у тому числі виїзна та виносна) насінням, сільськогосподарською технікою та інвентарем;

·виробництво, роздрібна таоптова торгівля пестицидами та агрохімікатами;

·виготовлення, монтаж, налагоджування,прокат, сервісне обслуговування засобів зв’язку, телебачення, елуктронно-механічногота іншого устаткування та обладнання, у т.ч. побутового;

·інформаційно-консультаційні,маркетингові послуги;

·здійснення аудіо та відеозаписівкасет та компакт дисків та їх реалізація, відкриття та експлуатація пунктів звуко-,аудіо та відеозапису;

·проектування, монтаж, технічнеобслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежногостану об’єктів;

·монтаж, ремонт і профілактичнеобслуговування засобів охоронної сигналізації;

·організація та експлуатаціяготельного господарства, комунальні та побутові послуги населенню, ритуальні послугита послуги по похованню;

·редакційна, видавницька діяльність,надання рекламних послуг, виготовлення рекламної продукції, зовнішньої реклами,розміщення реклами в усіх засобах інформації;

·здійснення угод з нерухомістю(купівля, продаж, оренда, дарування, обмін тощо);

·організація учбового процесупо підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів;

·посередницькі послуги фізичнимта юридичним особам, інша комерційна діяльність;

·організація пунктів по обмінута продажу іноземних валют;

·надання послуг, пов’язанихз охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян;

·збирання, заготівля, переробка,купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

·надання послуг, пов’язанихз профорієнтацією населення;

·зовнішньоекономічна діяльність.

Узагальнюючим показником результатів фінансової діяльності підприємстває прибуток.

Облікова політика на ТОВ «Золотий колос» здійснюється відповіднодо Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ”від 16 липня 1999 р. [10]. Облікова політика застосовується таким чином, щоб фінансовізвіти повністю відповідали всім вимогам Закону і кожному конкретному П(с)БО. Підприємствоздійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітністьі представляє її органам державної статистики. Відповідальність за стан обліку тасвоєчасність подання звітності покладається на директора та бухгалтера ТОВ «Золотийколос».

Вищим органом Товариства є ЗБОРИ Учасників товариства, які складаютьсяз Учасників товариства або призначених ними представників. Збори учасників обираютьГолову Зборів. Представники можуть бути постійними або призначатися на визначенийстрок. Учасник вправі в будь-який час змінити свого представника, повідомив проце інших Учасників.

ЗБОРИ уповноважені приймати рішення по усім питанням, що стосуютьсядіяльності Товариства. До виняткової компетенції ЗБОРІВ належить вирішення такихпитань:

1) визначення загальної ділової політики Товариства та затвердженняйого планів та звітів по їх виконанню;

2) зміни в Статуті;

3) визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;

4) затвердження річних результатів діяльності Товариства;

5) отримання додаткових капіталовкладень від нових Учасників/незалежно від того, чи набувається у результаті таких капіталовкладень частка уСтатутному фонді/;

6) призначення та відкликання Голови ЗБОРІВ, Генерального директора(Директора) та визначення суми винагороди (заробітної плати), які повинно сплачуватиТовариство;

7) визначення усіх питань, які виникають у зв’язку з реорганізацієюта ліквідацією Товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження їїзвіту;

8) виключення зі складу Учасників Товариства вважається прийнятим,якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсоткамизагальної кількості голосів Учасників товариства;

9) прийняття нових Учасників до складу Товариства;

10) передача будь-якого з питань компетенції Виконавчого органуТовариства та внесення змін до правил, які визначають діяльність Виконавчого органуТовариства;

11) прийняття рішень про відповідальність Учасників, що не сформувалисвою частку у Статутному фонді в установлені строки.

ЗБОРИ розглядають питання, що торкаються діяльності Товариствата приймають свої рішення на ЗБОРАХ, які скликаються Головою не рідше двох разівне рік. ЗБОРИ Учасників вважаються повноважними якщо на них присутні Учасники (представникиУчасників), яким належить у сукупності більше 60% голосів.

Виконавчий орган Товариства (Директор) керує щоденно діяльністюТовариства. Він уповноважений вирішувати усі завдання, що торкаються діяльностіТовариства, які не є винятковою компетенцією ЗБОРІВ, та які передані в його компетенціюЗБОРАМИ.

Зокрема, Виконавчий орган Товариства зобов’язаний:

1. Виконувати рішення ЗБОРІВ та забезпечувати виконання усіх планівдіяльності Товариства та доповідати ЗБОРАМ про їх виконання.

2. Призначати та звільняти робітників Товариства у відповідностіз трудовим законодавством.

3. Застосовувати до робітників Товариства системи морального таматеріального стимулювання, а також стягнення у відповідності з чинним трудовимзаконодавством України.

4. Виконувати свої обов’язки та функції, визначені в положенняхСтатуту, директор може у межах своєї компетенції, визначеної Статутом та ЗБОРАМИ:

·складати без довіреності відімені Товариства угоди, контракти та інші юридичні акти та забезпечувати їх виконання;

·представляти без довіреностіТовариство в його відношеннях з установами, підприємствами, організаціями, товариствами,судовими органами, партнерами та фізичними особами, а також державними органамипо питаннях, пов’язаних з діяльністю Товариства;

·видавати довіреності від іменіТовариства, управляти його активами (у тому числі грошовими коштами) у межах, визначенимиЗБОРАМИ.

Товариство має самостійний баланс та здійснює свою діяльністьу відповідності з чинним законодавством, а також у відповідності з планами діяльностіТовариства, які визначаються ЗБОРАМИ Учасників. Товариство має право:

1) брати кредити на фінансування капітальних вкладень та оборотнихкоштів у банках України, в іноземних банках та у фірм з дотриманням порядку, встановленогодля таких кредитів законодавством;

2) для забезпечення своїх майнових, кредитних та інших зобов’язаньпередавати у заставу своє майно, майнові права, а також майно яке стане власністюТовариства після укладання договору застави, в тому числі продукцію, плоди, іншіприбутки, землю, нерухоме майно, транспортні засоби, а також цінні папери, товарив обороті або у переробці, а також використовувати взаємозаліки, вексельні розрахунки,уступку вимоги та перевід боргу;

3) реалізовувати продукцію, у відповідності з укладеними договорами,на ринку товарів та послуг по цінам та тарифам, які встановлюються самостійно;

4) використовувати фінансовий резерв на оплату праці з наступнимвідшкодуванням;

5) проводити прискорену амортизацію активної частини виробничихфондів;

6) поповнити оборотні кошти товариства (у тому числі тимчасово)за рахунок внесків Учасників або інших юридичних та фізичних осіб;

7) видавати безвідсоткові позики, позички та надавати матеріальнудопомогу своїм робітникам та Учасникам;

8) видавати робітникам споживчі кредити по рішенню адміністрації;

9) отримувати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу (безвідсотковуцільову позику) від фізичних та юридичних осіб (резидентам та нерезидентам).

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарськоїдіяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат наоплату праці. Чистий прибуток після розрахунків передбачених законодавством, залишаєтьсяу повному розпорядженні Товариства.

На Товаристві існує чіткий розподіл функціональних обов’язків,хоча організаційною структурою підприємства орган внутрішнього контролю не передбачений.На Товаристві вже давно не використовують ручна обробка облікової інформації, азастосовується комп’ютерна обробка .

Що стосується облікового персоналу то вони мають достатнюкваліфікацію.

Бухгалтерія на ТОВ «Золотий колос» є самостійним структурнимпідрозділом і підпорядковується головному бухгалтеру.

Структуру і штати бухгалтерії затверджує голова правлінняпідприємства у відповідності з типовими структурами апарату управління і нормативамичисельності спеціалістів та службовців з врахуванням об’ємів роботи за погодженнямз головним бухгалтером.

Функціональні обов’язки персоналу бухгалтерії:

1. Достовірна і раціональна організаціябухгалтерського обліку, відповідність вимогам оперативного керівництва підприємства,суворе дотримання встановлених правил ведення обліку.

2. Запровадження передових форм і методівбухгалтерського обліку на основі широкого використання обчислювальної техніки.

3. Організація обліку основних засобівта інших цінностей підприємства, витрат обертання виконання кошторисів витрат.

4. Організація розрахунків по зарплатіз працівниками підприємства.

5. Складання балансу, бухгалтерськоїта фінансової звітності.

6. Своєчасне нарахування і контрольсвоєчасності перерахування податків та платежів в державний бюджет.

7. Забезпечення документального відображенняна рахунках бухгалтерського обліку операцій зв’язаних з рухом грошових засобів,нарахування податків та платежів в державний бюджет.

8. Здійснення контролю за своєчаснимпроведенням інвентаризації грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей .

9. Прийняття мір про попередження недостач,крадіжок, інших порушень та зловживань, забезпечення своєчасності оформлення матеріалівпо недостачах, крадіжках та інших зловживань, здійснення контролю за передачею вналежних випадках матеріалів в судово-слідчі органи.

10. Складання бухгалтерської статистичноїта податкової звітності на основі достовірних первинних документів і відповідальнихбухгалтерських записів, своєчасне представлення її відповідним органам.

11. Здійснення економічного аналізугосподарсько-фінансової діяльності підприємства по даних бухгалтерського облікуі звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів, ліквідації втрат іневиробничих витрат.

12. Участь в розробці раціональної плановоїта облікової документації.

13. Застосування затверджених в установчомупорядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації, суворе дотриманняпорядку оформлення цієї документації.

14. Забезпечення суворого дотриманнякасової і розрахункової дисципліни, дотримання порядку виписки чеків, чекових книжок.

15. Забезпечення зберігання бухгалтерськихдокументів та бухгалтерського архіву у встановленому порядку.

16. Здійснення контролю за правильнимі своєчасним оформленням приймання і витрачання матеріалів, палива, товарів та іншихцінностей, за своєчасне пред’явлення претензій до постачальників, своєчасним стягненнямдебіторської і погашення кредиторської заборгованості, правильним витраченням фондуоплати праці, нарахуванням і видачею всіх видів премій, винагород та допомоги, дотриманнямвстановлених штатів, посадових окладів, кошторисів та інших витрат, а також дотриманнямплатіжної і фінансової дисципліни, обґрунтованим і законним списанням з бухгалтерськогобалансу недостач, втрат, дебіторської заборгованості, правильним своєчасним проведеннямі оформленням у встановленому порядку переоцінки товарно-матеріальних цінностей.

Що стосуєтьсясистеми оподаткування, то ТОВ «Золотий колос» користується загальною системою оподаткування.Згідно з Законом України/>/> «Про систему оподаткування» [12], вона складається з сукупності податківі зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами Українипорядку. Розмір та порядок обчислення та сплати податків встановлюєтьсяокремими нормативно-правовими актам.


Зміст,ставка та об’єкт оподаткування за загальною системою наведено в наступній таблиці:

№ Назва податку Ставка, розмір Об`єкт оподаткування 1. Податок на додану вартість 20% Операції по продажу товарів (робіт, послуг), ввозу вивозу товарів в Україну 2. Податок на прибуток підприємств 25% Прибуток, визначений шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань 3. Податок на доходи фізичних осіб 10%-40% (по прогресивній шкалі) Сукупний оподаткований дохід за рік 4. Податок на отримані дивіденди 30% для резидентів 15% для нерезидентів Загальна сума отриманих дивідендів 5. Плата за землю 1,5-21 коп. за 1 кв. м. з підвищуючим коефіцієнтом 1,2-3 (в залежності від статусу населеного пункту) або 1% вартості проведення оцінки землі Використовувана площа землі 6. Збір на спеціальне використання природних ресурсів % Обсяг використаної води, тощо 7. Внесок на випадок тимчасової непрацездатності 2,9 % — з роботодавця 0,25 % або 0,5 % — з робітника Фонд оплати праці, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком 8. Комунальний податок 10% Річний фонд оплати праці, розрахований виходячи із розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян та кількості працівників 9. Відрахування до Пенсійного фонду 32% — з роботодавця та 1% або 2 % — з робітника Фонд оплати праці 10. Внесок на випадок безробіття 2,1 % — з роботодавця 0,5 % — з робітника Фонд оплати праці, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком 11. Страхування від нещасного випадку на виробництві 0,84 % — 13,8 % в залежності від класу професійного ризику виробництва Фонд оплати праці 12. Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг 30-320 грн. за 1 міс в будь-якій сфері торгівлі за готівковий розрахунок Торговельна діяльність, надання побутових послуг, ігровий бізнес

Крім вище перерахованихподатків, в залежності від виду діяльності, сплачуються ще наступні податки:

1) акцизнийзбір (від 5% до 300%, митної вартості товару);

2) митнізбори (від 0% до 70%);

3) державнемито;

4) рентніплатежі;

5) податокз власників транспортних засобів;

6) місцевіподатки (готельний збір, збір за право паркування, податок на рекламу, тощо).

Загальна система оподаткування має певні переваги та недоліки.

Переваги загальної системи оподаткування:

— можливістьзастосування при будь-якому виді діяльності без обмеження кількості найманих працівниківабо обсягу виручки

— пряма залежністьсплачуваного прибуткового податку від одержаних доходів (якщо діяльність не здійснюється,то сплачені авансові платежі підлягають поверненню або зараховуються в рахунок майбутніхплатежів).

До недоліків загальноїсистеми оподаткування можна віднести:

— високий рівеньподаткового тиску, особливо при використанні праці найманих працівників, що робитьцю систему оподаткування невигідною

— складність ігроміздкість обчислення чистого доходу, який підлягає оподаткуванню, а також поданнязвітності.

На ТОВ «Золотий колос» для ведення бухгалтерського обліку використовуєтьсяжурнально-ордернаформа,яка є оптимальноюпаперовою формою обліку. Журналивідкриваються за кредитом низки бухгалтерських рахунків. Аналітичні дані в обліковихрегістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця. Господарські операції відображаютьсяв облікових регістрах під час надходження первинних документів або підсумками замісяць, залежно від характеру і змісту операцій. Інформація до облікових регістрівпереноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом. Підсумкові записи в журналахзвіряються з даними первинних документів, які були підставою для записів, та з відомостями. На документах, дані яких включенідо облікових регістрів, зазначають номери відповідних облікових регістрів і порядковіномери записів у них (номер рядка). За документами, дані яких відображені в обліковихрегістрах загальним підсумком, номер регістру і номер запису вказують на окремомуаркуші, який додається до зброшурованих документів. В облікових регістрах, показникияких переносять до Головної книги або до інших облікових регістрів, роблять позначкупро це у відповідному рядку регістру. Головна книга використовується для узагальнення даних журналів,взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансовоїзвітності. До Головної книги заносяться із журналів підсумки оборотів із кредитурахунків. Головна книга ведеться протягомкалендарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окремусторінку. Для перевірки правильності складання облікових регістрів застосовуютьоборотну відомість за рахунками бухгалтерського обліку, яка складається з данихоборотів на рахунках Головної книги після занесення до неї оборотів із усіх журналів.Обороти за дебетом і кредитом рахунків мають бути рівними. Інформаціяоблікових регістрів використовується для складання фінансової звітності. Облік доходіві результатів діяльності даного підприємства ведеться у Журналі 6. Він призначенийдля узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансовоїдіяльності підприємства та фінансові результати підприємства від звичайної діяльностіта надзвичайних подій за кредитом рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності».Окремо у відомості 6.1 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходівпідприємства.

Порядз журнально-ордерною формою обліку на підприємстві використовується автоматизованаформа ведення бухгалтерського обліку, зокрема доходів від операційної діяльності,з використанням програми „1С. Бухгалтерия 7.7"

Бухгалтерський облік на підприємстві проводитьсяскладанням статистичної звітності форми № 1-підприємництво, де розглядаються основні показники діяльності підприємства.Статистична звітність складається за місяць і рік. Бухгалтерська звітність складаєтьсяформи № 1,2, в яких міститьсяінформація про фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух грошовихкоштів підприємства за звітний період.

Набір програм «1С: Предприятие 7.7» є універсальною програмоюавтоматизації діяльності підприємства, яка використовується для будь-яких розрізівекономічної діяльності підприємства, в тому числі й різних ділянок бухгалтерськогообліку. Программа«1С: Предприятие 7.7» має компонентну структуру.

«1С: Бухгалтерия 7.7» є складовою частиною системи програм«1С: Предприятие 7.7» — її компонентою. Всього існує три основні компоненти:

1) «1С: Бухгалтерия 7.7»;

2) «1С: Оперативный учет 7.7»;

3) «1С: Расчет 7. 7.

Інтерфейс розглянутих програм є російським. Всі команди, документи,довідники та інші функціональні характеристики викладені російською мовою.

 На ТОВ «Золотий колос»розраховуються також такі показники фінансово-господарської діяльності як ліквідністьбалансу, платоспроможність та рентабельність діяльності підприємства.

Ліквідністьбалансу – ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворенняяких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов’язань. Для аналізу ліквідностібалансу порівнюються засоби по активу, згруповані по ступені ліквідності з зобов’язаннямипасиву, згрупованими по термінах їхнього погашення.

Активипо ступені ліквідності групуються на такі групи:

А1 – найбільшліквідні активи (кошти і їхні еквіваленти, поточні фінансові інвестиції);

А2 – активи,що швидко реалізуються (дебіторська заборгованість з терміном погашення протягом12 місяців і інші оборотні активи);

А3 – активи,що повільно реалізуються (запаси);

А4 – активи,що важко реалізуються (нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби,довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість і іншінеоборотні активи).

Пасивигрупуються по ступені терміновості на такі групи:

П1 – найбільштермінові зобов’язання (кредиторська заборгованість і інші поточні зобов’язання);

П2 – короткостроковіпасиви (короткострокові кредити і поточна заборгованість по довгостроковим кредитам);

П3 – довгостроковіпасиви (довгострокові зобов’язання);

П4 – постійніпасиви (власний капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів, доходи майбутніхперіодів за винятком витрат майбутніх періодів).

Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності (табл..2.1)

Таблиця 2 — Показникліквідності та платоспроможності

 Показник

Порядок розрахунку

Економічний зміст показника

Коефіцієнт платоспроможності (абсолютної ліквідності)

/>

Показує яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити відразу або на протязі двох-трьох днів (реалізація цінних паперів) Коефіцієнт проміжної ліквідності (швидкої, суворої)

/>

Виражає здатність підприємства розраховуватись з кредиторами в найближчому майбутньому – близько 1 місяця (повернення дебіторської заборгованості або її реалізація) Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

/>

Відображає здатність підприємства розраховуватись зі своїми кредиторами шляхом перетворення в грошову форму усіх оборотних активів

Коефіцієнтплатоспроможності (а не коефіцієнт абсолютної ліквідності, що є також досить вдалоюназвою) названий так тому що саме він відображає здатність підприємства оплачуватисвої зобов’язання реальними грошовими коштами, тобто здатність платити. Доречнозауважити, що саме тут виявляється важливість правильного розбиття на групи активівпідприємства. Мається на увазі цінні папери – якщо це, наприклад, акції збитковогота фінансово нестійкого підприємства, то реалізувати їх практично неможливо і вгрупу А1 відносити недоцільно. Інші два показники виражають потенційну платоспроможність,тобто ліквідність, тому і названі коефіцієнтами ліквідності.

Усім цимпоказникам надаються так звані нормативні значення які свідчать про те що у підприємстваліквідність та платоспроможність перебувають у задовільному стані. Дані нормативисуттєво відрізняються у різних авторів (див. табл.).

Таблиця 2.2 — Нормативи показників ліквідності таплатоспроможності

 Показник

Нормативне значення

Коефіцієнт платоспроможності (абсолютної ліквідності) 0,2 – 0,25 Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжної, суворої) 0,7 – 0,8 Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 2 – 2,5

Вважається,що якщо грошові кошти покривають 20% поточних зобов’язань (причому ця цифра ніякне обґрунтовується), то підприємство здатне провадити поточні розрахунки (тобтов межах кількох днів). Зрозуміло, що ймовірність пред’явлення вимог негайної оплатиусіма кредиторами відразу малоймовірна (при умові проведення прогнозованої та виваженоїполітики). Важливо зазначити, що до показника платоспроможності (абсолютної ліквідності)необхідно ставитися з обережністю. Справа в тому, що грошові засоби мають найменшістроки обороту які можуть обчислюватися навіть не днями, а годинами і, відповідно,баланс, як моментальний знімок на початок і кінець року, не відображає реальногостану справ. В цьому випадку, можна розраховувати усереднені показники залишку грошовихкоштів в межах, скажімо, одного місяця (на початок і кінець року), що дозволитьотримати реальну картину забезпеченості підприємства найбільш ліквідними засобами.

Високінормативи коефіцієнту швидкої ліквідності зумовлені природою дебіторської заборгованості– уся вона ніколи не повертається на підприємство. Коефіцієнт покриття вказує нараціональне співвідношення між поточними активами та пасивами. А оскільки запасидуже часто важко перетворити в абсолютно ліквідні активи, то норматив сягає 2.

Мінімальноюумовою ліквідності підприємства є наявність власного оборотний капіталу: ВОК =ВК– НА

де, ВОК – власний оборотний капітал;

 ВК –власний капітал (Ф.1, р.380+430+630);

 НА –необоротні активи (Ф.1, р.080);

Показникирентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективностідіяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позиційі групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.Крім цього показники рентабельності – властиві характеристики факторного середовищаформування прибутку підприємства. Саме тому вони є обов’язковими елементами аналізуза звітний і попередній рік, на підставі форми 2 «Звіт про фінансові результати».

1. Рентабельність продукції за прибутком від реалізації:

/>

де: Пр– прибуток від реалізації (с.010 ф2), тис. грн.,

ЧД – чистийдохід від реалізації (с.035 ф2), тис. грн.

Цей показникпоказує скільки прибутку від реалізації приходиться на 1 грн. чистого доходу відреалізації. Зростання цього показника є наслідком росту цін при постійних витратахна виробництво реалізованої продукції чи зниженні витрат на виробництво при постійнихцінах. Зменшення R свідчить про зниження цін при постійних витратах на виробництвочи при постійних цінах, тобто при зниженні попиту на продукцію підприємства.

2.Рентабельність продукції за чистим прибутком:

/>

де: Пч.– чистий прибуток (с.220 ф2), тис. грн.

Цей показниквідбиває, скільки чистого прибутку приходиться на 1 грн. чистого доходу від реалізації.Він характеризує ефективність діяльності підприємства після сплати податку на прибуток.

3.Рентабельність активів за прибутком від реалізації (прибутки від звичайноїдіяльності):

/>

де: Пзвич. – прибутоквід звичайної діяльності (с.170 ф2), тис. грн.

Цей показникхарактеризує ефективність використання всього майна підприємства. Він показує, скількиприбутку від реалізації (прибутку від звичайної діяльності) приходиться на 1 грн.майна підприємства. Його зниження свідчить про падаючий попит на продукцію підприємствачи про зайве накопичення активів

4.Рентабельність активів за чистим прибутком:

/>


Показуєскільки чистого прибутку приходиться на 1 грн. майна підприємства. Цей показникхарактеризує ефективність використання всього майна підприємства після сплати податкуна прибуток.

Розрахованіпоказники зводяться в таблицю 2.3.

Таблиця2.3 — Показники рентабельності

№ з/п Показники Попередній рік(2007р.)

Звітний рік

(2008р.)

Зміна +, - Темп зростання, % 1 2 3 4 5 1 Рентабельність продукції за прибутком від реалізації 120 120 - - 2 Рентабельність продукції за чистим прибутком 0,12 1,57 +0,45 76 3 Рентабельність активів за прибутком від реалізації 3,39 4,24 +0,85 125 4 Рентабельність активів за чистим прибутком 2,82 3,09 +0,27 110

3. Облік доходів операційної діяльності на ТОВ «Золотий колос»

ТОВ «Золотий колос» для ведення бухгалтерського обліку доходів,зокрема від операційної діяльності, використовує весь 7 клас стандартного планурахунків, який наведено в Додатку 4.

 

3.1 Організація обліку доходів від реалізації

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готовоїпродукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також просуму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу ТОВ «Золотий колос»використовує рахунок 70 «Доходи від реалізації», який має такі субрахунки:

· 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;

· 702 «Дохід від реалізації товарів»;

· 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;

· 704 «Вирахування з доходу»;

· 705 «Перестрахування».

За кредитом субрахунків 701—703 відображається збільшення (одержання)доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку надодану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування(у кореспонденції з субрахунком 705 «Перестрахування» ); результат зміни резервівнезароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття нарахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» узагальнюютьінформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» узагальнюютьінформацію про доходи від реалізації робіт і послуг.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами)продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначенимипідприємством.

На субрахунку 704 «Вирахування з доходу» за дебетом відображаютьсясуми надходжень за договорами комісій, агентськими та іншими аналогічними договорамина користь комітентів, принципалів, сума наданих після дати реалізації знижок покупцям,вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуваннюз доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотівна рахунок 79 „Фінансові результати“.

На субрахунку 705 «Перестрахування» підприємства, які є страховиками,відповідно до Закону України „Про страхування“, узагальнюють інформаціюпро частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорамиперестрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страховихплатежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорамиперестрахування, за кредитом — частки страхових платежів (страхових внесків, страховихпремій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договоруперестрахування.

Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденціїіз субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Для контролю за доходами, витратами та фінансовими результатамидіяльності підприємства і аналізу цих результатів, крім узагальнених даних на синтетичнихрахунках 70 «Доходи від реалізації», 90 «Собівартість реалізації», 74 «Інші доходи»та на інших рахунках, необхідні деталізовані дані про фінансові результати діяльностіпідприємства, які можна отримати лише з належно організованого аналітичного обліку.Наприклад, підприємство реалізує різну готову продукцію і необхідно визначати фінансовірезультати за кожним її видом. Для цього відкриваються субрахунки другого порядку,наприклад 701.1, 702.2 тощо. Первинними документами, що підтверджують наявністьдоходів від реалізації є: прибутковий касовий ордер; виписка банку; рахунок-фактура;товарно-транспортна накладна; вимога-накладна на відпуск (внутрішнє переміщення)матеріалів та ін. Бухгалтерські проведення з обліку доходів від реалізації готовоїпродукції (товарів, робіт, послуг) на ТОВ «Золотий колос» (табл… 3.1.)

Таблиця 3.1. Бухгалтерські проведення

Зміст господарських операцій Д К Сума Відображено виручку від реалізації готової продукції ЧП «Надія» 36 701 12 000 Відображено нарахування ПДВ: 701 641 2 000 відображення ПДВ у разі отримання попередньої оплати: 643 641 1 000 Відображення ПДВ у разі відвантаження попередньо оплаченої продукції: 701 643 1000 Списання виробничої собівартості готової продукції (за обліковими цінами): 901 26 6 000 Отримано основні засоби в обмін на неподібний актив 15 701- 703 4200 Визнано дохід від реалізації на суму одержаних грошових коштів 30 701 — 703 400 Визнано дохід від реалізації на суму одержаних у безготівковій формі грошових коштів 31 701 — 703 600 Виставлено вексель на суму визнаного доходу від реалізації для забезпечення заборгованості покупцем 34 70 720 Визнано дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) іншим дебіторам 37 701 – 703 1200 Визнано дохід від погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядниками шляхом реалізації 63 70 1800 Визнано дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) від погашання заборгованості з оплати праці у натуральній формі. 66 701 – 703 820 Віднесення до складу доходу поточного періоду доходи майбутніх періодів, одержаних від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) 69 701 — 703 360

 


3.2 Облік інших операційних доходів

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльностіТОВ «Золотий колос» у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку 71 «Інший операційний дохід». У складіінших операційних доходів відображаються всі інші доходи, не повязані з реалізацієюготової продукції (товарів, робіт, послуг), до яких, зокрема, належать:

· дохід від реалізації іноземноївалюти;

· дохід від реалізації іншихоборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметівтощо);

· дохід від операційної орендиактивів;

· дохід від операційної курсовоїрізниці;

· пеня, штрафи, які визнаніборжником або щодо яких отримано рішення судових органів про стягнення;

· доходи від відшкодуванняраніше списаних активів;

· дохід від списання кредиторськоїзаборгованості, що виникла під час операційного циклу, після закінчення строку позовноїдавності;

· одержані гранти, асигнуваннята субсидії;

· інші доходи від операційноїдіяльності.

За кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід» відображаєтьсязбільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків (податку на доданувартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання впорядку закриття на рахунок 79 „Фінансові результати“.

Узагальнення даних про інші операційні доходи при журнальній форміобліку здійснюється у журналі 6.

Аналітичний облік інших операційних доходів ведеться за видамидоходів та іншими напрямами, визначеними Товариством.

Первинними документами для накопичення даних про інші операційнідоходи є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладі, платіжні вимоги, акти інвентаризації,ПКО, виписки банку, довідки та розрахунки бухгалтерії.

Таблиця 3.2 — Бухгалтерські проведення з обліку інших операційнихдоходів ТОВ «Золотий колос» (табл..3.2):

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит

Сума

(грн.)

1 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості об’єкта основних засобів 10 71 12000 2 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості нематеріальних активів 12 71 2000 3 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості довгострокових фінансових інвестицій 14 71 100 4 Визнано у розмірі справедливої вартості капітальних інвестицій, отриманих в обмін на виробничі запаси 15 712 650 5 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості робіт або послуг, що безпосередньо належать до основної діяльності підприємства 23 71 1800 6 Визнано дохід у момент надходження готівкових коштів 30 71 200 7 Визнано у розмірі справедливої вартості готової продукції виявленої та оприбуткованої в результаті інвентаризації. 26 71 120 8 Визнано доходом заборгованість дебітора, забезпечену короткостроковим векселем 34 71 360 9 Визнано доходом заборгованість покупців та замовників 36 71 80 10 Визнано доходом зменшення розміру заборгованості перед постачальниками та підрядниками, що виникла в ході операційного циклу підприємства 63 717 60 11 Визнано курсову різницю за валютними коштами 33 711 420 12 Віднесено інший операційний дохід на фінансові результати 71 79 18790

3.3 Визначення результатів операційної діяльності підприємствата відображення їх в обліку

Статті доходіві витрат, пов’язаних з господарсько-фінансовою діяльністю підприємства, розміщенів Звіті про фінансові результати відповідно класифікації діяльності підприємства.

 Звітним періодомдля складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складаєтьсяна кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна та квартальна) звітністьскладається наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

 Фінансові результатигосподарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період відображаютьсяу Звіті про фінансові результати, що складається згідно з Положенням (стандартом)бухгалтерського обліку 3. Методика заповнення форми №2 подана у Додатку 5.

 Метоюскладання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивоїта неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльностіпідприємства за звітний період.

 Для визначення фінансовогорезультату підприємства в звіті необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами,що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображаютьв бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку в Звіті про фінансові результатиу момент їх виникнення, а не в момент надходження або сплати грошей (спосіб нарахування). Для узагальнення інформації на ТОВ «Золотий колос» про фінансові результати відзвичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансові результати»,який ведеться за субрахунками:

 791 «Результат основної діяльності»,

 792 «Результат фінансових операцій»,

793 «Результат іншої звичайної діяльності»,

 794 «Результат надзвичайних подій».

Таблиця 4 – Характеристика субрахунку

Назва

суб рахунку

Характеристика 791

»Результат

операційної

діяльності"

Визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 "Інший операційний дохід"), за дебетом — сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації»', 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 "Інші витрати операційної діяльності") 792 «Результат фінансових операцій» Визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капі галі» 793 «Результат іншої звичайної діяльності» Визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати" 794 «Результат надзвичайних подій» Визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом — списання втрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати»

Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером,видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямами, визначеними підприємствомсамостійно.

Первинними документами для відображення накопичення фінансовихрезультатів від різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленогоприбутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії. На підприємстві бухгалтерськийоблік фінансових результатів органі зовується наступним чином (рис. 3.1).

/>

Рис. 3.1. Схема організації бухгалтерського обліку фінансовихрезультатів

По кредиту рахунка 79 «Фінансові результати» та його субрахунків відображаютьсясуми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебету — суми в порядку закриттярахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

По кредиту субрахунка 791 «Результат основної діяльності» підприємствавідображають суму доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційноїдіяльності в кореспонденції з дебетом рахунків: 70 «Доходи від реалізації» та 71«Інший операційний доход».

 На дебет субрахунка 791 «Результат основної діяльності» наприкінцізвітного періоду в порядку закриття рахунків списують:

 — собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (зкредита рахунка 90 «Собівартість реалізації);

 — адміністративні витрати (з кредита рахунка 92 «Адміністративні витрати»);

 — витрати на збут (з кредита рахунка 93 «Витрати на збут»);

 — належну за даними бухгалтерського обліку суму податку на прибутоквід звичайної діяльності (з кредита рахунка 981 «Податки на прибуток від звичайноїдіяльності»).

 Шляхом порівняння на субрахунку 791 «Результат основної діяльності»кредитового обороту (загальна сума одержаних доходів від реалізації та інших операційнийдоход) з дебетовим оборотом (загальна сума операційних витрат з урахуванням сумиподатку на прибуток від звичайної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток,збиток) від основної діяльності підприємства.

 Визначену суму фінансового результату від основної діяльності списуютьна фінансово-результатний активно-пасивний рахунок 44

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» записом:

 — на суму одержаного прибутку:

Д-т рах. 791 «Результат основної діяльності»

К-т рах. 441 «Прибуток нерозподілений»;

 - на суму збитку:

Д-т рах. 442 «Непокриті збитки»

К-т рах. 791 «Результат основної діяльності».

На підставі первинних документів дані про доходи та фінансовірезультати діяльності відображаються в облікових регістрах, які потім використовуютьсядля заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис. 3.2).

/>

Рис. 3.2. Порядок відображення доходів і фінансових результатівпри журнальній формі обліку.


Записи для заповнення Журналу 6 здійснюються на підставі первиннихдокументів і зведених відомостей про доходи та фінансові результати діяльності.

Дані Журналу 6 використовуються для складання Звіту про фінансовірезультати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильнерозуміння якого дозволяє приймати ефективні управлінські рішення.

Таблиця 3.3 — Бухгалтерські проведення з обліку фінансових результатівопераційної діяльності ТОВ «Золотий колос» (табл..3.3):

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума (грн.) 1 Списано витрати виробництва на фінансовий результат 79 23 600 2 Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства протягом звітного періода 79 901 — 903 12000 3 Списано на фінансовий результат адміністративні витрати, понесені протягом звітного періоду 79 92 5000 4 Списано на фінансовий результат витрати га збут, понесені протягом звітного періоду 79 93 4000 5 Списано на фінансовий результат інші витрати операційної діяльності, понесені протягом звітного періоду 79 94 1000 6 Списано на фінансовий результат витрати, понесені протягом звітного періоду при нарахуванні податку на прибуток, отриманого за даними бухгалтерського обліку 79 98 200 7 Списано на фінансовий результат витрати, понесені протягом звітного періоду у зв’язку із надзвичайними подіями 79 99 120 8 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок основної операційної діяльності 70 79 800 9 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок іншої операційної діяльності 71 79 500 10 Списано фінансовий результат від основної діяльності на суму одержаного прибутку 791 441 22820 11 Списано фінансовий результат від основної діяльності на суму одержаного збитку 442 791 1300

3.4 Шляхи удосконалення обліку доходів від операційної діяльностіпідприємства

Облік є одниміз найголовніших засобів отримання інформації і основою національного управління.Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерськогообліку.

Аналіз і вдосконаленнядосвіду дозволяють розвивати і обгрунтовувати методологічні засади побудови системиобліку.

В умовах жорсткоїконкуренції між підприємствами більше шансів на перемогу має той, хто в будь-якиймомент може чітко уявити, яка продукція має найбільший попит, які товари є на складіі в якому обсязі слід здійснювати подальше їх виробництво або придбання. Ефективнерішення цих питань при великому обсязі інформації не можливе без використання комп'ютернихсистем автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку.

Тому самезараз ТОВ «Золотий колос» намагається все більше удосконалювати свої системи автоматизаціїоперативного і бухгалтерського обліку всіх показників підприємства, особливо автоматизаціюобіку доходів та фінансових результатів.

При автоматизаціїобліку підприємство використовує інформаційні комп'ютерні системи, призначені дляавтоматизації ведення бухгалтерського обліку і системи, які призначені для виконанняоблікових робіт, пов'язаних з оперативним обліком виробництва, зберігання і продажупродукції.

На відмінувід бухгалтерських програм, які здебільшого забезпечують складання звітності, системиоперативного і управлінського обліку — це інструмент бізнесу. Проте найбільший ефектдосягається при проведенні комплексної комп'ютеризації бухгалтерського і оперативного,фінансового і управлінського обліку підприємства.

Кінцевоюметою комплексної автоматизації обліку на підприємстві є створення інформаційноїбази, яка б сприяла прийняттю управлінських рішень, вибору стратегії на основі аналізугосподарської діяльності за різними показниками та досягненню конкурентноспроможностіпідприємства.

Комп'ютерна системаобліку на підприємствах може створюватися за такими методиками:

v створеннянеобхідної кількості автоматизованих робочих місць, призначених для вирішення певних облікових завдань;

v організаціясистемної комп'ютеризації обліку, тобто об'єднання всіх автоматизованих робочихмісць в єдину комп'ютерну мережу. В цьому випадку весь обсяг інформації в мережістає доступним всім користувачам;

v створеннявсе новіших і новіших комп'ютерних програм ведення обліку;

v використаннянової апаратури, тобто встановлення новіших версій комп'ютерів на підприємстві,в яких швидкість роботи і обсяг пам'яті більші, що полегшується ведення обліку.

Сучасна комп'ютерна техніка дає змогу накопичити, систематизуватий узагальнити облікові дані про доходи та фінансові результати діяльності в автоматичномурежимі. Це дозволяє ефективно вирішувати проблеми аналітичного обліку доходів іфінансових результатів завдяки широким можливостям у виборі номенклатури аналітичнихоб'єктів, оперативності отримання даних про доходи та фінансові результати на будь-якузвітну дату. З'являється можливість формувати велику кількість додаткових звітівдля отримання достовірної інформації.


Висновки

Дослідження обліку доходів від операційної діяльності дозволяєсформулювати такі висновки.

1. Відповідно до П(С)БО 15 „Дохід” поняття „дохід” означає надходженняекономічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльностіпідприємства. Якщо надходження сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення,яке пов’язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню– збитком.

Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставіпринципів нарахування та відповідності.

2. Організація і ведення обліку вимагає уточнення поняття доходу зточки зору податкового законодавства. Нормами Закону України „Про оподаткуванняприбутку підприємств” [11] регламентовано, що валовий доход – загальна сума доходуплатника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітногоперіоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України,її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

При визначенні структури валових доходів платнику податку необхіднокеруватися вимогами ст. 4 Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”.

3. Дослідження нормативно-правової бази з питань визначення та облікудоходів дозволяє стверджувати, що категорія доходів широко використовується у чинномузаконодавстві. Це підкреслює виключну важливість формування доходів діяльності підприємства.

4. Об’єктом дослідження було взято ТОВ «Золотий колос» для вивчення закономірностейобліку доходів від операційної діяльності. Воно займається великим спектром підприємницькоїдіяльності, зокрема виробництвом та реалізацією хлібобулочних та кондитерських виробів,торгівельною діяльністю у сфері громадського харчування, роздрібної та оптової торгівліпо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії,парфюмерно-косметичних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутовоїхімії, вирощуванням, переробою, зберіганням та реалізацією сільськогосподарськоїпродукції: зернових, олійних культур; виробництвом та переробкою м’яса, молока,птиці, плодоовочевої продукції та іншої продукції тваринництва та рослинництва,організацією та експлуатацією власних автогосподарств та автостоянок, станцій технічногообслуговування тощо.

Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності ТОВ „Золотий колос ” показав, що основні показникидіяльності покращилися у 2008 р. в порівнянні з минулим роком. Тобто підприємству вдалося реалізуватипевний економічний потенціал. Одночасно проведені аналітичні розрахунки дозволиливиявити існування певних проблем у діяльності підприємства щодо управління необоротнимиактивами, запасами, трудовим ресурсами.

5. Уточнення змісту визначення доходу від операційної діяльності, зокремареалізації продукції(робіт, послуг) та іншого операційного доходу має визначальне значення дляскладання Звіту про фінансові результати”.

6. Організація бухгалтерського обліку доходів передбачає додержанняпринципів системного підходу, цілісності, субординації, всебічності охоплення, динамічності,випереджувального відображення, адаптивності, паралелізму, ритмічності, безпосередності,прямовпливності, пропорційності.

Синтетичний облік доходів від реалізації у товаристві ведетьсяна рахунку 70 „Доходи від реалізації” та доходів від іншої операційної діяльності– на рахунку 71 «Інший операційний дохід», аналітичний – в розрізі видів (джерел)доходів.

7. У роботі розглянуто зміст фінансової та внутрішньої звітностіщодо доходів від операційної діяльності. Встановлено, що у ТОВ „Золотий колос” застосовуються форми внутрішньоїзвітності, що пропонуються програмою „1С: Підприємство. Бухгалтерія”: Аналіз субконто,Аналіз рахунку, Оборотна відомість по рахунку, Графіки тощо.

 


Списоквикористаних джерел

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.:2003.-692с.

2. Бухгалтерський облік в Україні: За ред. Хом’яка Р.Л., ЛемішовськогоВ.І.-Львів:Інтелект-Захід,2005 .-728 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік. За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП«ЖІТІ». 2006.-868с.

4. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. Пос. / В.С.Лень, В.В. Гливенко. – вид. 2-ге випр. – К.: ЦНЛ, 2006 – 556с.

5. Бухгалтерський фінансовий облік. За ред… Н.В. Чабанова, Ю.А. Василенко– К.; «Академія», 2004. -671с.

6. Бухгалтерський облік в Україні. Теорія и практика. Під ред. А.Н. Коваленко.-Д.; Баланс-Клуб, 2003.-528с.

7. Герасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський В.Ф., Хомин П.Я. Первиннийта аналітичний облік на підприємстві: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003-463с.

8. Економічнийаналіз: Навч. Посіб. За ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП „Рута”, 2003. — 680 с.

9.  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16 липня 1999 року № 996 –XЙV. (зі змінами та доповненнями).

10.  Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства від 28.12.94р. №334/94-ВР.

11.  Закон України «Про систему оподаткування»від 25.06.1991р.№1252-XII (зі змінамита доповненнями).

12. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.1997р. №168.

13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженийнаказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р.№291

14. Кобилянська О.І. Фінансовий облік:Навчальний посібник .-Київ: Знання,2004 .-473 с.

15.  Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Кондор,2005.- 503с.

16.  Онищенко Т., Піроженко О. Податковий та бухгалтерський облік – 2-гевид., перероб. і доп. – Х: Фактор, 2003. -632с.

17. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язаньі господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерствафінансів України від 30.11.1999 р.№291.

18.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги дофінансової звітності», затверджено наказом міністерства фінансів України від 31.03.1999р.№ 87.

19.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»,затверджено наказом міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87.

20.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансовірезультати», затверджено наказом міністерства фінансів України від 31.03.1999р.№ 87.

21.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженонаказом міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87.

22.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419 «Про затвердженняпорядку подання фінансової звітності».

23.  Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш,2004. -628с.

24.  Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерськогофінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2005. – 348 с.

25.  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.– К.: А.С.К., 2006. -784с.

26.  Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Швець,В.Г… — К., 2003. -289-302с.


Додаток

 

Таблиця 1 — Регістри аналітичного і синтетичного обліку на ТОВ «Золотийколос»

Назва реєстрів синтетичного обліку Код Назва реєстрів аналітичного обліку Код 1 2 3 4

Облік грошових коштів та грошових документів

Журнал №1 за кредитом рахунків 30,31,33

Журнал №2 за кредитом рахунків 50,60

Відомість 1.1 за дебетом рахунка 30,

Відомість 1.2 за дебетом рахунка 31,

Відомість 1.3 за дебетом рахунка 33,

Зведений реєстр по касі за дебетом рахунків 30,31,33

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань

Розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 36,37,63,68)

Розділ ІІ Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов’язань (за кредитом рахунків 53,64)

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками,

Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами,

Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками,

Відомість 3.4 аналітичного обліку виданих та отриманих векселів,

Відомість 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями,

Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

Облік необоротних активів

Розділ І Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 13)

Розділ ІІ Журналу Облік капітальних інвестицій та фінансових інвестицій та інших необоротних акимвів

Відомість 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій4

Відомість 4.2 аналітичного обліку фінансових інвестицій;

Відомість 4.1 аналітичного обліку інших необоротних активів.

Облік витрат

Розділ І Журналу 5 за кредитом рахунків 90,92,93,94,95,97 і розділу ІІ Журналу 5 за кредитом рахунків з журналів 1,3,4,6

Розділ ІІІ Журналу 5 за кредитом рахунків 20,22,23,65,66,91,27

Розділ ‌‌‌‌‌ЙV за кредитом рахунка 28

Книга заробітної плати (зведений реєстр),

Матеріальний звіт

Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів

М-19

Облік доходів і результатів діяльності

Журнал 6 Розділ І за кредитом рахунків 70,71,74,79

Розділ ІІ аналітичні данні про доходи

Зведена відомість по реалізації

Облік власного капіталу

Журнал 7 за кредитом рахунка 40,41,42,43,44,45, 47,48

Відомість 7.1 аналітичних даних рахунка 42 «Додатковий капітал»,

Відомість 7.2 аналітичних даних рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

Відомість 7.3 забезпечення майбутніх витрат та платежів

Головна книга Бухгалтерська довідка

Таблиця 2 — План рахунків з обліку доходів на підприємстві ТОВ«Золотий колос»

Синтетичні рахунки (рахунки першого рівня) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування Код Назва Код Назва

КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

70

Доходи від реалізації

701 Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності 702 Дохід від реалізації товарів 703 Дохід від реалізації робіт і послуг 704 Вирахування з доходу 71

Інший операційний дохід

711 Дохід від реалізації іноземної валюти Усі види діяльності 712 Дохід від реалізації інших оборотних активів 713 Дохід від операційної оренди активів 714 Дохід від операційної курсової різниці 715 Одержані штрафи, пені, неустойки 716 Відшкодування раніше списаних активів 717 Дохід від списання кредиторської заборгованості  718 Одержані гранти та субсидії 719 Інші доходи від операційної діяльності 72

Дохід від участі в капіталі

721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності  722 Дохід від спільної діяльності 723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 73

Інші фінансові доходи

731 Дивіденди одержані Усі види діяльності 732 Відсотки одержані 733 Інші доходи від фінансових операцій 74

Інші доходи

741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій Усі види діяльності 742 Дохід від реалізації необоротних активів 743 Дохід від реалізації майнових комплексів 744 Дохід від не операційної курсової різниці 745 Дохід від безоплатно одержаних активів 746 Інші доходи від звичайної діяльності 75

Надзвичайні доходи

751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій Усі види діяльності  752 Інші надзвичайні доходи   76

Страхові платежі

  За видами страхування Усі види діяльності 77

 

      78

 

     0 79

Фінансові результати

791 Результат основної діяльності Усі види діяльності 792 Результат фінансових операцій 793 Результат іншої звичайної діяльності 794 Результат надзвичайних подій

Таблиця 3 — Методика заповненняформи №2 “Звіт про фінансові результати”

Код рядка Балансове узагальнення 010  Основна статутна реалізація з ПДВ: Дт301,311,312,681,361,362 – Кт 701-703 015 Суми ПДВ в складі виручки від основної статутної реалізації: Дт 701,702,703 – Кт 641 (643) 020 Акцизний збір: Дт 701,702,703 – Кт 641 025 Податки, які включаються в ціну продажу (крім ПДВ): готельний збір Дт92-Кт642, податок з реклами Дт93-Кт641, збір в Пенсійний фонд з продажу інвалюти Дт949-Кт651. 030 Знижки, повернення, Дт 704-Кт791 (сторнувальний запис) 035 Код 010-015-020-025-030 040

Дт 901-Кт26 – с\в реалізованої продукції

Дт902 – Кт 28 – с/в реалізованих товарів.

Дт903-Кт 23 – с/в реалізованих послуг

050 Позитивне значення різниці: 035-040 055 Різниця при від”ємному значенні: 035-040 060 Доходи по Кт71 (продаж оборотних активів без ПДВ, отримані штрафи, операційна курсова різниця та ін.): ∑Кт71 (без ПДВ) 070 Дебетові обороти адміністративних витрат за звітний період: ∑Дт92-Кт661,65,13,685,641 080 Дебетові обороти витрати на збут (реклама, відрядження працівників, збуту і т.д.): ∑Дт93 090 Дебетові обороти інших операційних витрат звітного періоду(собівартість реалізованих оборотних активів, недостача, безоплатна передача, уцінка запасів та ін.): ∑Дт 94 – Кт20,22,38,371,685 100 Позитивне значення різниці 050+060-070-080-090 або (055)+060-070-080-090 105  від¢ємне значення виразу в ряд.100 110 Фінансовий дохід від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Кт72 120 Сплата банком відсотків за користування вільними коштами, нараховані відсотки по викуплених акціях: сума по Дт 31, 373 – Кт 73 130 Дохід без ПДВ від продажу необоротних активів, дохід від безкоштовно отриманих необоротних активів, дохід від ліквідації необоротних активів: сума по Кт74 140 Витрати по нарахованих відсотках за користування кредитом Дт 951 – Кт 684,311 150 Фінансовий витрати від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Дт96 160 С/в реалізованих і списаних необоротних активів, уцінка необоротних активів: .): ∑Дт 97 170 Позитивне значення: 100+110+120+130-140-150-160 або (-105)+110+120+130-140-150-160 (сальдо по Кт 79) 175 Від”ємне значення виразів в ряд.170 (сальдо по Дт79) 180 Тимчасово (протягом 2001р.) фіксується величина прибутку за Декларацією 190 Позитивне значення:170-180 195 Від”ємне значення: 170 – 180 або 175+180 220 190 (якщо немає надзвичайних подій) 230 Дт80-Кт “Запаси” 240 Дт 81- Кт 661 250 Дт82-Кт65 260 Дт83-Кт133,132,131 270 Відрядження, послуги зв¢язку, касове обслуговування, Дт84,85-Кт372,377,63,685
еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту