Реферат: Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"


АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇЗВІТНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «АГРОФІРМА «КОЛОС» ТАСТОВ «СТЕПОВЕ»


1.1.Загальна характеристика ТОВ «Агрофірма «Колос».

ТОВ«Агрофірма «Колос» розташована на території села Хороше Слов’яносербськогорайону Луганської області. Відстань від районного центра м. Слов’яносербськ – 25 км, а від обласного центра 50 км. До залізничної дороги 3 км. грунтвової дороги. Основні пункти реалізації перебувають у м. Слов’яносербськ та прилеглих селищах, а цеобумовлює відносно невеликі витрати пального, робочого часу на доставкупродукції, використання автомобілів, а значить і витрати ремонтної майстерні наїхній ремонт.

Узв'язку з тим, що підприємство розташоване неподалеку від районного центра,його працівниками є не тільки жителі села Хороше.

Всеце підтверджує вигідне місце розташування підприємства. Крім цього біля ТОВ«Агрофірма «Колос» пролягає траса, що веде до пунктів реалізації й обласномуцентру. Село Хороше зв'язують із районним й обласним центрами дороги із твердимасфальтобетонним покриттям. До зон вирощування ведуть ґрунтові дороги.

Підприємствоперебуває в кліматичній зоні з нестабільним випаданням опадів, особливо влітку,коли їхнє випадання найбільш важливо. Клімат району характеризуєтьсяпосушливими суховійними явищами. Сума опадів за період вегетації становить 240-250 мм, а за рік — 400-450 мм. Ґрунти чорноземні, характеризуються достатнім змістом гумусу, але впроцесі виробничої діяльності господарства вони виснажуються.

Організаційнаструктура підприємства включає в себе галузі рослинництва (сільськогосподарськіспоруди та угіддя) і тваринництва (сільськогосподарські споруди і біологічніактиви), а також інші виробництва.

ТОВ«Агрофірма «Колос» має таку організаційну структуру (рис. 1.1):


/>

 


Рис. 1.1Організаційна структура ТОВ «Агрофірма «Колос»

Напідприємстві є окремі підрозділи: будівельний цех, комора, механізірованийзагін та ін.

Всяробота на підприємстві підкоряється директорові – Сергеевій В.Г., яка такожвиступає у посаді головного бухгалтера.

Длявизначення спеціалізації підприємства побудуємо ранжируваний ряд питомої вагивиручки від реалізації кожного виду товарної продукції в загальному розмірівиручки в порядку зростання (табл. 1.1).

Таблиця1.1

Склад і структура товарноїпродукції в динаміці

Вид товарної продукції 2007 рік 2008 рік 2009 рік сума виручки, тис.грн.

питома вага,

%

№ ранж. ряду сума виручки, тис.грн.

питома вага,

 %

№ ранж. ряду сума виручки, тис.грн.

питома вага,

%

№ ранж. ряду Зернові та зернобобові 170,1 35,28 2 161,6 46,04 1 177,8 27,58 2 Соняшник 221,1 45,85 1 89,2 25,41 2 311,1 48,26 1  Інша продукція рослинництва 8,4 1,74 6 2,7 0,77 7 1,1 0,17 6

Всього по рослинництву:

399,6

82,87

-

253,5

72,22

 -

490,0

76,0

-

Свині 45,3 9,39 3 78,4 22,34 3 119,9 18,6 3 Птиці 3,5 0,73 7 7,5 2,14 4 4,2 0,65 5 Інша продукція тваринництва 17,6 3,65 4 4,9 1,40 6 - - -

Всього по тваринництву:

66,4

13,77

-

90,8

25,87

 -

124,1

19,25

-

Інша продукція, р і п

16,2

3,36

5

6,7

1,91

5

30,6

4,75

4

ВСЬОГО ПО ГОСПОДАРСТВУ:

482,2

100,0

-

351

100,0

644,7

100,0

-

 Зданої таблиці та нижче наведеного рисунку діаграм ми бачимо, що ТОВ «Агрофірма«Колос» в 2007 та 2009 роках має найбільшу виручку від реалізації соняшника,тому що він є найбільш рентабельною продукцією, а зниження прибутку в 2008 роцізумовлено дотриманням сівозміни, тому що соняшник виснажує ґрунт. Наглядно цепродемонстровано на рис. 1.1.

/>


Далірозрахуємо коефіцієнт спеціалізації:

/>

/>

/>

Виходячи із цих розрахунків, можна побачити, що в 2007, 2008і 2009 роках коефіцієнт спеціалізації був середнім, однак його зменшення у 2008році зумовлено падінням виручки від реалізації соняшника, але звернемо увагу нате, що питома вага виручки від його реалізації має тенденцію збільшення узагальному об’ємі і це в свою чергу призводить до росту коефіцієнтаспеціалізації, який має наступну тенденцію (рис. 1.3):

/>


Рис. 1.3.Коливання коефіцієнта спеціалізації

Рис. 2.2 Коливання коефіцієнта спеціалізації

 

Вгосподарстві ТОВ «Агрофірма «Колос» (згідно таблиці 1.1) основною продукцією, від реалізаціїякої ТОВ «Агрофірма «Колос» одержує найбільший виручку, є продукціярослинництва, а саме соняшник. Що стосується тваринництва, то виторг відреалізації продукції цієї галузі має тенденцію до збільшення і тому у 2007 роцівона складала 66,4 тис.грн., у 2008 році – 90,8 тис.грн, а у 2009 році – 124,1тис.грн., однак у цьому ж 2009 році було припинено реалізацію іншої продукціїтваринництва, так як вона мала малу рентабельність з самого початку і почалазменшуватися.

Про ефективність виробничоїдіяльності ТОВ «Агрофірма «Колос» можна судити з показників роботи підприємства– виручки від реалізації продукції, яка має наступну динаміку: 2007 рік – 482,2тис.грн., 2008 рік – 351,0 тис.грн., 2009 рік – 644,7 тис.грн. (рис. 1.3).


/>Фінансовий станпідприємства — це здатність фінансувати свою діяльність. Він характеризуєтьсязабезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальногофункціонування підприємства, доцільністю їх розміщення і ефективністювикористання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичнимисторонами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий станможе бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчаснопроводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчитьпро його ефективний фінансовий стан.

Основним джереломінформації для аналізу фінансового стану підприємства служить фінансова звітність.

Баланс на певнудату описує види і розміри активів, використаних в процесі діяльності ізобов'язання, по відношенню до кредиторів і учасників.

Поглибленевивчення балансу здійснюється за допомогою його горизонтального і вертикальногоаналізу.

Горизонтальнийаналіз дозволяє з'ясувати, як змінилася вартість кожного розділу балансу, увартісному і відносному виразі (таблиця 1.2).

Основний недолікв тому, що горизонтальний аналіз не дає уявлення про структурні зміни, щовідбувалися між аналізованими проміжками часу.

Горизонтальний аналіз бухгалтерськогобалансу в ТОВ «Агрофірма «Колос» дозволив визначити, що в 2009 році відбулосязниження вартості майна підприємства (валюта балансу порівняно з 2008 рокомзменшилась на 28,79 тис. грн. або на (2,71%). Більш диференційовану оцінкузміни якості балансу можна дати по зміні окремих розділів і статей активу іпасиву. Так, залишкова вартість основного капіталу збільшилась за аналізованийперіод на 108,02 тис. грн. (115,23%). Це обумовлено зменшенням суми зносу зроку в рік наростаючими темпами унаслідок оновлення основних засобів. Оборотнийкапітал (поточні активи) в ТОВ «Агрофірма «Колос» скоротився на 136,81 тис.грн. (38,71%).

Таблиця 1.2 Горизонтальнийаналіз балансу за 2009 рік, тис.грн. АКТИВ

Актив 2009 рік У т.ч. порівняна вартість Відхилення тис. грн. Темп росту, % На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1. Необоротні активи

 

 

Нематеріальні активи - - - - - Незавершене будівництво - - - - - Основні засоби 569,7 817,3 664,27 153,03 123,04 Довгострокові біологічні активи 38,6 - 45,01 -45,00

Усього за розділом I

608,3

817,3

709,28

108,02

115,23

2. Оборотні активи

 

Виробничі запаси 7,0 1,5 8,16 -6,66 18,38 Поточні біологічні активи 94,8 - 110,54 -110,54 - Незавершене виробництво 102,1 112,4 119,05 -6,65 94,42 Готова продукція 78,4 58,1 91,41 -33,31 63,56 Розрахунки з дебіторами 12,4 36,3 14,46 21,84 251,07 Поточні фінансові інвестиції - Грошові кошти 8,4 8,3 9,79 -1,49 84,74 Інші оборотні активи - - - - -

Усього за розділом II

303,1

216,6

353,41

-136,81

61,29

3. Витрати майбутніх періодів

 

БАЛАНС

911,4

1033,9

1062,69

-28,79

97,29


ПАСИВ

Пасив 2009 рік У т.ч. порівняна вартість Відхилення тис. грн. Темп росту, % На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1. Власний капітал

Статутний капітал 15,0 15,0 17,49 -2,49 85,76 Додатковий капітал 296,4 361,1 345,60 15,50 104,48 Резервний капітал - - - - - Нерозподілений прибуток (збиток) 2,0 21,7 2,33 19,37 930,53

Усього за розділом I

313,4

397,8

365,42

32,38

108,86

2. Забезпечення таких витрат і платежей

Усього за розділом II

- - - - -

3. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 345,0 195,0 402,27 -207,27 48,47

Усього за розділом III

345,0

195,0

402,27

-207,27

48,47

4. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 40,0 - 46,64 -46,64 - Кредиторська заборгованість за товари 18,0 28,8 20,99 7,81 137,22 Поточні зобов’язання за розрахунками 111,5 103,7 130,01 -26,31 79,76 Інші поточні зобов’язання 83,5 308,6 97,36 211,24 316,96

Усього за розділом IV

253,0

441,1

295,00

146,10

149,53

5. Доходи майбутніх періодів

БАЛАНС

911,4

1033,9

1062,69

-28,79

97,29

Зниження вартості відбулося практичноз усіх видів оборотних активів. Однак, найбільш негативним моментом є зниження у 2009 роцігрошових коштів, оскільки дана стаття прямо пропорційно впливає на підвищення ліквідностіпідприємства.

До негативних моментів також можнавіднести збільшення на 5,58% вартості незавершеноговиробництва, оскільки зростання часу перебування оборотних коштів в незавершеномувиробництві зменшує їх оборотність, а значить, і ефективність їх використання.

Особливої уваги на себе звертає рістдебіторської заборгованості більш ніж чим у два рази, а точніше 251,07% — 21,84тис.грн. Проте той факт, що дебіторська заборгованість господарства (36,3 тис.грн.) і кредиторська заборгованість (75,44 тис. грн.) не знаходяться увідповідності (рівновазі) один з одним, можна зробити висновок про незадовільнуструктуру балансу, але хочу відзначити погашення довгострокових кредитів банкам більш ніжна 50%.

Як в 2008, так і в 2009 році дляформування основного і оборотного капіталу підприємство використовувало як власні, так іпозикові засоби.

Горизонтальний баланс не даєґрунтовних висновків. Вертикальний аналіз баланс є більш інформативним і динамічним, щодозволяє аналізувати баланс за будь-який проміжок часу, дає уявлення проструктуру балансу. Поглиблений аналіз балансу може бути проведений за допомогоювикористання щомісячних і щоквартальних балансів. А оскільки всільськогосподарських підприємствах баланс складається за звітний рік, то мипроведемо вертикальний аналіз за 2009 рік (таблиця 1.3).

Вертикальний аналіз бухгалтерського балансу дозволяєоцінити якість балансу з погляду його структурної динаміки. Зіставляючиструктурні зміни в активі і пасиві, можна судити про зміни в джерелахнадходження нових засобів і напрямах їх вкладень.

Для характеристикифінансового стану підприємства, аналізу балансу недостатньо, тому необхідно провестианаліз показників, що характеризують фінансову стійкість, платоспроможність,стабільність, ділову активність та рентабельність.

Таблиця 1.3 Вертикальний аналізбалансу за 2009 рік, тис.грн. АКТИВ

Актив 2009 рік Питома вага, % Відхилення, % На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи - - - - - Незавершене будівництво - - - - - Основні засоби 569,7 817,3 62,51 79,05 16,54 Довгострокові біологічні активи 38,6 - 4,24 -4,24

Усього за розділом I

608,3

817,3

66,74

79,05

12,31

2. Оборотні активи

Виробничі запаси 7,0 1,5 0,77 0,15 -0,62 Поточні біологічні активи 94,8 - 10,40 -10,40 Незавершене виробництво 102,1 112,4 11,20 10,87 -0,33 Готова продукція 78,4 58,1 8,60 5,62 -2,98 Розрахунки з дебіторами 12,4 36,3 1,36 3,51 2,15 Поточні фінансові інвестиції - - - - - Грошові кошти 8,4 8,3 0,92 0,80 -0,12 Інші оборотні активи - - - - -

Усього за розділом II

303,1

216,6

33,26

20,95

-12,31

3. Витрати майбутніх періодів

БАЛАНС

911,4

1033,9

100,00

100,00

-

ПАСИВ

Пасив 2009 рік Питома вага, % Відхилення, % На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1. Власний капітал

Статутний капітал 15,0 15,0 1,6 1,45 -0,20 Додатковий капітал 296,4 361,1 32,5 34,93 2,40 Резервний капітал - - - - - Нерозподілений прибуток (збиток) 2,0 21,7 0,2 2,10 1,88

Усього за розділом I

313,4

397,8

34,4

38,48

4,09

2. Забезпечення витрат і платежей

Усього за розділом II

- - - - -

3. Довгострокові зобов’язання

0,0 0,00 0,00 Довгострокові кредити банків 345,0 195,0 37,9 18,86 -18,99

Усього за розділом III

345,0

195,0

37,9

18,86

-18,99

4. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 40,0 - 4,4 -4,40 Кредиторська заборгованість за товари 18,0 28,8 2,0 2,79 0,81 Поточні зобов’язання за розрахунками 111,5 103,7 12,2 10,03 -2,20 Інші поточні зобов’язання 83,5 308,6 9,2 29,85 20,69

Усього за розділом IV

253,0

441,1

27,8

42,66

14,90

5. Доходи майбутніх періодів

БАЛАНС

911,4

1033,9

100,0

100,00

-

Фінансовийстан можна охарактеризувати як задовільний.

«Читаючи» баланс підприємствапотрібно відмітити, що воно не має залишків по таким “хворим” статтям, як«Збитки», «Кредити та позики, що не погашені в строк», не має невиправданоїдебіторської заборгованості.

 

1.2.Аналіз майнового стану ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове».

Аналізмайнового стану дає можливість визначати структуру основних виробничих фондів,яка має значний вплив на ефективність сільсько-господарського виробництва та наскількиефективно використовується майно підприємства, чи все у нього гаразд ізоновленням основних засобів сучаснішою технікою, чи своєчасно позбавляєтьсяпідприємство фізично і морально застарілого устаткування і обладнання. Такийаналіз дає можливість виявити конкретні резерви підвищення ефективностівикористання майна підприємства.

У таблиці1.4 наведена структура основних виробничих фондів підприємства, а рис. 1.5 ценаглядно відображає.

Таблиця1.4 Аналіз структури основних засобів ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Групи
основних засобів

ТОВ «Агрофірма «Колос» СТОВ «Степовое» Відхилення 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2009 рік сума тис.грн. питома вага, % сума тис.грн. питома вага, % сума тис.грн. питома вага, % сума тис.грн. питома вага, % сума тис.грн. Будинки, споруди та передавальні пристрої 8,7 1,48 8,4 1,38 219,6 26,87 147 5,84 -72,6 Машини та обладнання 452,8 76,81 471,5 77,51 516,3 63,17 2236 88,91 1719,7 Транспортні засоби 89 15,10 89,4 14,70 81,4 9,96 132 5,25 50,6 Робоча худоба 39,0 6,62 39,0 6,41 - -  -  - -

Разом:

589,5

100,00

608,3

100,00

817,3

100,00

2515

100

1697,7

 

Унаведеній вище таблиці і рисунку видно, що основні засоби підприємства значнозбільшилися, особливо — будинки, спорудження, машини та устаткування. Однак неможна також не помітити і припинення експлуатації робочої і продуктивноїхудоби, що негативно відобразиться на тваринництві. У цілому спостерігаєтьсяпозитивна тенденція в структурі основних коштів.

Для більшдетального аналізу майнового стану підприємств ТОВ «Агрофірма «Колос» і СТОВ«Степове» доцільно розрахувати показники, які характеризують виробничийпотенціал підприємств, а саме:

þ коефіцієнт зносу основних засобів;

þ коефіцієнт оновлення основних засобів;

þ коефіцієнт вибуття основних засобів;

þ частка оборотних засобів у активах;

þ коефіцієнт мобільності активів

Таблиця 1.5 Показникимайнового стану ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники ТОВ «Агрофірма «Колос» СТОВ «Степове» Відхилення 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,20 0,21 0,16 0,60 0,44 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,58 0,19 0,29 0,05 -0,24 Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,00 0,02 0,10 0,00 -0,10 Частка оборотних засобів у активах 0,34 0,33 0,21 0,82 0,61 Коефіцієнт мобільності активів 0,52 0,50 0,27 4,56 4,30

1.3.Аналіз ліквідності і фінансової стійкості ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ«Степове».

Вумовах ринкових відносин питанню платоспроможності суб'єктів господарськоїдіяльності приділяється особлива увага.

Керівникипідприємств повинні мати достовірну інформацію про наявність коштів, необхіднихдля розрахунків за заробітною платою, за платежами в бюджет з фінансовимиорганами, за позиками з установами банків, за товарно-матеріальні цінності зпостачальниками. Така інформація потрібна і для прогнозування фінансовоїдіяльності на майбутнє.

Воцінці платоспроможності зацікавлені і підприємства-партнери, які надаютькомерційний кредит або вирішують питання про відстрочення платежів, а такожустанови банків при визначенні кредитоспроможності позичальників.

Підплатоспроможністю розуміють наявність у підприємства коштів для погашення ним увстановлений термін і в повному обсязі своїх боргових зобов'язань, яківипливають із кредитних та інших операцій грошового характеру. Показникомплатоспроможності підприємства на визначену дату є відсутність прострочених боргівбанку, бюджету, постачальникам, робітникам та службовцям. Оцінкаплатоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточнихактивів.

Аналізліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

þ коефіцієнта поточної ліквідності;

þ коефіцієнта швидкої (критичної) ліквідності;

þ коефіцієнта загальної ліквідності;

þ коефіцієнта абсолютної ліквідності.


Таблиця 1.6 Показникиліквідності ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники ТОВ «Агрофірма «Колос» СТОВ «Степове» Відхилення 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. Коефіцієнт поточної ліквідності 1,01 1,20 0,49 9,16 8,67 Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності 0,05 0,08 0,10 2,02 1,92 Коефіцієнт загальної ліквідності 0,45 0,51 0,34 3,07 2,73 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 0,03 0,02 0,68 0,66

Аналіз фінансової стійкостіхарактеризує структуру джерел фінансу-вавня ресурсів підприємства, ступіньфінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерелфінансування діяльності.

Аналізфінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розра-хунку такихпоказників:

þ коефіцієнта автономії;

þ коефіцієнта фінансування;

þ коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами;

þ коефіцієнта маневреності власного капіталу.

 

Таблиця 1.7 Показникифінансової стійкості ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники ТОВ «Агрофірма «Колос» СТОВ «Степове» Відхилення 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. Коефіцієнт автономії 0,23 0,34 0,38 0,73 0,34 Коефіцієнт фінансування 3,29 1,91 1,60 0,37 -1,22

 

1.4. Аналіз ділової активності ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове».

 

Аналізділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльностіпідприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсівпідприємства. Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхомрозрахунку таких показників:

þ коефіцієнта оборотності активів;

þ коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі);

þ коефіцієнта оборотності оборотних засобів;

þ коефіцієнта оборотності запасів;

þ коефіцієнта заборгованості;

þ коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Таблиця 1.8 Показники діловоїактивності ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники ТОВ «Агрофірма «Колос» СТОВ «Степове» Відхилення 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. Коефіцієнт оборотності активів 0,73 0,42 0,65 0,71 0,06 Фондовіддача 1,34 0,64 0,92 5,91 5,00 Коефіцієнт оборотності оборотних засобів 1,61 1,25 2,45 0,88 -1,57 Коефіцієнт оборотності запасів 1,70 1,33 2,80 1,04 -1,76 Коефіцієнт заборгованості 3,29 1,91 1,60 0,37 -1,23 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 2,48 1,22 1,60 0,88 -0,72

1.5. Аналіз прибутковості (або рентабельності) ТОВ «Агрофірма «Колос» таСТОВ «Степове».

Приприйнятті рішень, пов'язаних з управлінськими процесами формування прибутку,використовується показник рентабельності, який є одним з найважливішихпоказників роботи підприємства.

Рентабельністьбільш повно, чим прибуток, відображає остаточні результати господарськоїдіяльності підприємства. Вона характеризує ефективність роботи підприємства вцілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і так далі.Величина показників рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними абовикористаними ресурсами.

Аналізрентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів впідприємство й здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

þ коефіцієнта рентабельності активів,

þ коефіцієнта рентабельності власного капіталу,

þ коефіцієнта рентабельності діяльності

þ коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції.

Таблиця 1.9 Показники рентабельностідіяльності ТОВ «Агрофірма «Колос» та СТОВ «Степове»

Показники ТОВ «Агрофірма «Колос» СТОВ «Степове» Відхилення 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. Коефіцієнт рентабельності активів 0,03 0,00 0,02 0,17 0,15 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,10 0,01 0,06 0,25 0,19 Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,04 0,01 0,03 0,24 0,21 Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції (%) 17,68 5,02 15,14 33,56 18,42

Література

1. Бухгалтерський облік насільськогосподарських підприємствах: Підручник / Ред. М.Ф.Огійчук,В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко.-2-е вид., перероб. і допов.- Київ: Вища освіта,2009. – 800с.

2.Бухгалтерський облік у сільськомугосподарстві України: Підручник для студентів вищих закладів/ В.Я.Плаксієнко,Л.М.Пісьмаченко, Є.І.Рябий. К.: Центр навчальної літератури, 2008.-492с.

3. Закон «Документы о вексельномобращении» // Спецвыпуск.-2000.-№8.

4. Закон «О бухгалтерськом учете ифинансовой отчетносте в Украине» // Все о бухгалтерском учете – 2006 г.- № 11.– с.3.

5. Закон «О госбюджете 2007» // Все обухгалтерском учете, К, 2007.-№4 (1281) от 15.01.2007

6. Обзор налового и бухгалтерськогозаконодательства // Все о бухгалтерском учете. Киев, 2005.-№ 19 (24февраля).-с.2-3.

7. Положення (стандарти)бухгалтерського обліку/ Навчальний посібник: Х., 2004 р.- с.351.

8. Положення о ведені касовихоперацій у національній валюті в Укораїні // Баланс. Всеукраинскийбухгалтерский еженедельник.- 2005.-№ 37.-с.25-39.

9. Про затвердження інструкції пробезготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Постанова від 29березня 2001 року № 135 //Бухгалтерія в сільському господарстві.-2004. — № 14.с.27-46.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту