Реферат: Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

Річна фінансова звітність Коди Дата 31.12. 2007 Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство «Енергопостачальна компанiя»Закарпаттяобленерго" за ЄДРПОУ 00131529 Територія за КОАТУУ 2124884801 Форма власності за КФВ 30 Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024 Галузь ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI за ЗКГНГ 11170 Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 40.10.5 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума Адреса: Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57 Баланс на 31.12. 2007 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи:  - залишкова вартість 010 2 44  - первісна вартість 011 168 219  - накопичена амортизація 012  (166)  (175) Незавершене будівництво 020 20955 31904 Основні засоби:  - залишкова вартість 030

/>

/>

 - первісна вартість 031

/>

/>

 - знос 032  (226804)  (240822) Довгострокові біологічні активи:  - справедлива (залишкова) вартість 035  - первісна вартість 036  - накопичена амортизація 037  (0)  (0) Довгострокові фінансові інвестиції:  - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040  - інші фінансові інвестиції 045 185 220 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 1268 1358 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 194927 205521 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 5197 8259 Поточні біологічні активи 110 Незавершене виробництво 120 Готова продукція 130 Товари 140 7 8 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  - чиста реалізаційна вартість 160 251733 245478  - первісна вартість 161 251733 245478  - резерв сумнівних боргів 162  (0)  (0) Дебіторська заборгованість за рахунками:  - за бюджетом 170 4666 3130  - за виданими авансами 180  - з нарахованих доходів 190  - із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 889 1475 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти:  - в національній валюті 230 529 698  - в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 3313 3268 Усього за розділом II 260 266334 262316 III. Витрати майбутніх періодів 270 Баланс 280 461261 467837 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 31151 31151 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 192497 194816 Резервний капітал 340 141 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -71087 -71156 Неоплачений капітал 360  (0)  (0) Вилучений капітал 370  (0)  (0) Усього за розділом I 380 152561 154952 II. Забезпечення наступних виплат та платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Сума страхових резервів 415 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 Відстрочені податкові зобов’язання 460 Інші довгострокові зобов’язання 470 Усього за розділом III 480 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 9100 8000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 286672 289973 Поточні зобов’язання за розрахунками:  - з одержаних авансів 540 6085 6520  - з бюджетом 550 2041 2517  - з позабюджетних платежів 560  - зі страхування 570 1289 1593  - з оплати праці 580 3110 3647  - з учасниками 590 111 230  - із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 292 405 Усього за розділом IV 620 308700 312885 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 461261 467837 Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 «Фiнансовi результати». Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержанi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод. Керівник Ковач Василь Iллiч Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенович

 

Звіт про фінансові результати за 2007 рік

I. ФІНАНСОВІРЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

/>

/>

Податок на додану вартість 015  (78913)  (64089) Акцизний збір 020  (0)  (0) 025  (0)  (0) Інші вирахування з доходу 030  (0)  (0) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035

/>

/>

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040  (368977)  (301193) Валовий прибуток:  - прибуток 050 26058 19755  - збиток 055  (0)  (0) Інші операційні доходи 060 10132 7964 Адміністративні витрати 070  (12476)  (8924) Витрати на збут 080  (0)  (0) Інші операційні витрати 090  (18007)  (14184) Фінансові результати від операційної діяльності:  - прибуток 100 5707 4611  - збиток 105  (0)  (0) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 81 Інші доходи 130 2542 1852 Фінансові витрати 140  (1090)  (1350) Втрати від участі в капіталі 150  (0)  (0) Інші витрати 160  (469)  (646) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  - прибуток 170 6771 4467  - збиток 175  (0)  (0) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  (3313)  (1652) Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності:  - прибуток 190

/>

/>

 - збиток 195

/>

/>

Надзвичайні:  - доходи 200  - витрати 205  (0)  (0) Податки з надзвичайного прибутку 210  (0)  (0) Чистий:  - прибуток 220 3458 2815  - збиток 225  (0)  (0)

II. ЕЛЕМЕНТИОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 22197 15627 Витрати на оплату праці 240 52998 40448 Відрахування на соціальні заходи 250 18574 14033 Амортизація 260 14519 14166 Інші операційні витрати 270 24548 19762 Разом 280 132836 104036

III.РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 124603240 124603240 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 124603240 124603240 Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.03 0.02 Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.03 0.02 Дивіденди на одну просту акцію 340 0.004 0.001 Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 «Фiнансовi результати». Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержаннi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод. Чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод склав 0,00003 тис. грн. за попереднiй 0,00002 тис. грн. Дивiденди на одну просту акцiю за попереднiй 0,00001 тис. грн. Керівник Ковач Василь Iллiч Головний бухгалтер Ванюшкiн Олег Євгенович
Інформація про випуски акційДата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 28.12. 1998 78/07/1/98 Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР UA0700191002 Іменні прості Документарна Іменні 0.25 124603240 31150810 100 Опис Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня. Додаткова емiсiя не проводилася. Інформація про дивіденди За звітний період За період, що передував звітному за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями Сума нарахованих дивідендів, грн. 518700 422250 Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.004 0.003 Сума виплачених дивідендів, грн. 518700 412545 Виплачено дивідендів на одну акцію, грн. 0.004 0.003

Вывод:

Показатель Формула Значение Чистая прибыль (ЧП), грн 3458000 Количество акций (N), шт 124603240 Номинальная ст-ть (Цн), грн 0,25 Курсовая ст-ть (Цк), грн 0,4 Акционерный капитал (АК), грн АК=Цн*N 31150810 Чистая прибыль на 1 акцию (ЧП1акц), грн 0,03 Дивиденды (Д), грн 498412,96 Дивиденды на 1 акцию (Д1акц), грн 0,004 Резервный фонд, грн 141000 Показатель доходности акций (Пд) Пд=ЧП/АК 0,11 Показатель рейтинга (Rк) Rк=Цк/ЧП1акц 13,33 Коэф выплаты дивидендов (Кд) Кд=Д1акц/ЧП1акц 0,13 Реинвестированная прибыль (Преинв) Преинв=1-Кд 0,87 Ставка див (Сд) Сд=Д1акц/Цк 0,01 Пок-ль рентабельности АК (Рак) Рак=ЧП/N*Цк 0,01 Книжная ст-ть акций (Кса) Кса= (АК+РФ) /N 0,25 Показатель полного дохода (ПД) ПД=Д1акц+ (Цк-Цн) /Цн 0,604 Показатель 1 2 3 4 /> Показатель доходности вложенного капитала 0,861 1.034 0,1152 0,11 /> /> Показатель рейтинга компании 1,395 0. 209 8,98 13,33 /> /> Коэффициент выплаты дивидендов 0,2558 0.2 0,092 0,13 /> /> Коэффициент реинвестирования прибыли 0,7442 0.8 0,908 0,87 /> /> Ставка дивиденда 0,183 95.4 0,0102 0,01 /> /> Показатель рентабельности акционерного капитала 0,717 4.796 0,1114 0,01 /> /> Показатель книжной стоимости акций 0,2826 4,79 7,08 0,25 /> /> Показатель полного дохода 2,22 2,56 0,0448 0,604 /> />

1 — ВАТ«Горлівський машинобудiвний завод „Унiверсал“»

2 — Вiдкритеакцiонерне товариство «Укргiдропроект»

3 — ОАОНациональная акционерная страховая компания «Оранта»

4 — ОАО«Енергопостачальна компанiя „Закарпаттяобленерго“

Вывод: Проанализировавбаланс и финансовую отчетность ОАО „Енергопостачальна компанiя “Закарпаттяобленерго»,я смогла четко определить, как акции данного предприятия ведут себя на рынкеЦенных Бумаг и стоит ли мне вкладывать свои инвестиции в его деятельность.

Дляопределения инвестиционной привлекательности предприятия я рассчитала ряд показателей:

Показательдоходности акций составил 0,11. Это значит, что соотношение ЧП к АК составляет11% (на 1 грн. вложенного капитала приходится 11 копеек чистой прибыли). АКпредприятия зарегистрирован большой, отдача хорошая, но не очень высокая. Но этостандартная ситуация, т.к за 1 финансовый год невозможно получить максимальнуюотдачу. Все эти факторы свидетельствуют, что акции данного предприятия неподвержены высокому контролю, их можно свободно купить на фондовой бирже.

Показательрейтинга имеет высокое значение — 13,33. Это является доказательствомспекулятивного характера акций ОАО «Енергопостачальна компанiя „Закарпаттяобленерго“,т.е. ее стоимость полностью не подтверждена реальным доходом. Вкладывая впредприятие с таким рейтингом, нужно быть предельно осторожным, т.к очень легкопрогореть.

Наперспективы развития компании и курс ее акций положительное влияние сыгралвысокий уровень выплаты дивидендов 0,13 (13%).

Оставшаясячасть чистой прибыли была реинвестирована и составила 0,87 (87%). Это означает,что предприятие находится на стадии развития. Это видно также, еслианализировать отчетность, поскольку в отчетном периоде, по сравнению сбазисным, значительно увеличился объем реализации продукции, объемнезавершенного строительства, основных фондов, что свидетельствует оположительной динамике развития предприятия.

Показательставки дивиденда является основным статистическим индикатором, позволяющимсопоставить степень доходности акций различных акционерных обществ. В отличииот 1 — го предприятия, где Сд=18,3% 3-е и мое предприятие имеют невысокуюставку дивиденда — 0,01 или 1%, т.е. в курсовой цене акции содержится всеголишь 1% дивидендов. Это объясняется тем, что акций выпущено много, апрактически вся чистая прибыль ушла на развитие предприятия. Поэтому на данныймомент, инвестор должен понимать, что „сегодня“ дивиденды невысокие,но „завтра“ более успешное развитое предприятие может приноситьвысокий доход — вложения на перспективу.

Показательрентабельности акционерного капитала по чистому доходу (1%) свидетельствует онизкой отдаче акционерного капитала.

Показательстоимости акций по балансу (книжная стоимость) еще раз подтвердиласпекулятивную природу акций данного предприятия, т.к книжная стоимость почти в2 раза меньше рыночной.

Показательполного дохода составляет 60,4% — это показатель доходов, которые предприятиезаработало в процессе фондовой операции.

Наиболеевероятным моим решением будет отказ от вложения своих средств в данноепредприятие. Акции данного предприятия явно не являются классическими, то естьосновной доход от этих акций держатели получают не за счет реальных ресурсовпредприятия, а из-за спекуляций на фондовом рынке. Хотя предприятие находитсяна стадии развития и предвидятся повышения ставок дивидендов, я, как консервативныйинвестор, предпочитаю иметь большую уверенность в получении стабильного дохода,а не ждать будущих поступлений. Судя по показателю рентабельности АК, можноуверенно сказать, что основная прибыль получается не за счет АК и это невпечатляет. Я бы назвала акции ОАО „Енергопостачальна компанiя “Закарпаттяобленерго»инвестиционно непривлекательными. Поэтому, повторюсь, что при формированиисвоего инвестиционного портфеля, такие акции я включать не буду.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту