Реферат: Аудиторський договір

Зміст

Вступ

1. Види та правоваоцінка договорів щодо надання аудиторських послуг

2. Структурааудиторського договору

3. Робота аудитораз документами

4. Права таобов’язки аудитора та підприємства-замовника згідно договору аудиту

Висновки

Список використанихджерел


Вступ

Аудит як форманезалежного контролю та функція захисту інтересів власників, відіграє всепомітнішу роль у сфері національної економіки, набуває дедалі вагомішогостатусу в суспільно-політичному житті країни. Здійснення аудиту спирається напрактично апробовану нормативно-правову базу, основою якої є Закон України „Проаудиторську діяльність". Його ухвалення у квітні 1993 року стало початкомінтенсивного розвитку вітчизняного аудиту.

Сьогодні в Україні в основному вжесформувалась національна система аудиту аналогічна країнам з ринковою економікою,покликана сприяти розвиткові економічних відносин та демократизації суспільноїсфери. Ця система має достатньо розвинену інфраструктуру.

Базовими складовими національної системи аудиту є, з одногобоку, аудитори, що діють одноосібне, аудитори, які надають послуги у складіаудиторських фірм, співробітники цих фірм, які працюють під керівництвомсертифікованих аудиторів, аудитори-нерезиденти, в тому числі дочірні структуривідомих транснаціональних аудиторських компаній, а також дотичний до аудиторськогозагалу контингент представників внутрішнього аудиту. Керівник аудиторськоїперевірки розробляє програму аудиту. Програма аудиту є набором інструкцій дляасистентів аудитора, що виконують аудиторську перевірку, а також засобомконтролю за виконанням роботи. Можливе складання загальної програми за всімарозділами аудиту, але, з огляду на той факт, що збір аудиторських свідченьздійснюється декількома співробітниками. Програми доцільно складати на кожнийрозділ аудиту окремо. Зовнішнійаудит — це незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку,первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарськоїдіяльності суб'єкта господарювання з метою визначеннядостовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавствута встановленим нормативам.

Зовнішній аудит повинен адекватно відображати всі аспектидіяльності суб'єкта, що перевіряється. Для того, щоб скласти достовірнийаудиторський висновок, аудитор повинен отримати безумовну гарантію того, щоінформація, яка міститься у бухгалтерській документації та первиннихдокументах, достатня та достовірна.

Варто розрізняти загальні і конкретні цілі аудиту. Загальніцілі аудиту застосовуються до кожного залишку по рахунку. Мета загальногоаудита застосовується до всіх перевірок фінансової звітності. Частково вонаформулюється з тверджень керівництва:

обґрунтованість – включені суми обґрунтовані;

повнота – існуючі суми включені;

володіння – включені суми є власністю клієнта;

оцінка – включені суми належним чином оцінені;

класифікація – включені суми належним чином класифіковані;

зміна звітних періодів – операції, що здійснені в період,близький до дати складання фінансової звітності, занесені в належний період(посилання на твердження керівництва відсутні);

арифметична точність – дані залишку на рахунку узгоджуютьсяз підсумком Головіної книги (посилання на твердження керівництва відсутні);

розкриття – залишок на рахунку і стосовні до нього вимогипо розкриттю належним чином представлені у фінансовій звітності.

Основні задачі аудиту збирання достовірної вихідної інформації про фінансово– господарську діяльність суб’єкта і формування на цій основі висновків пройого реальний стан. Аудит повинен бути організований так, щоб адекватновідображати усі аспекти діяльності суб’єкта, що перевіряється, настільки,наскільки вони відповідають перевіреній фінансовій інформації. Необхідністьпроведення аудиту обумовлюється потребою користувачів інформації про фінансовийстан суб’єкта господарювання.


1.        />/>Види та правова оцінкадоговорів щодо надання аудиторських послуг

Згідно зі ст. 20Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит проводиться напідставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Цейдокумент підтверджує і фіксує офіційну, юридичну згоду інтересів сторіндоговору. Згідно з договором про надання аудиторських послуг аудитор-виконавецьзобов'язується провести аудит або надати інші послуги, а замовник – оплатити ці послуги.

Договір можеукладатись на тривалий термін. Предметом такого договору виступають одночаснопроведення аудиту та інші послуги аудиторської фірми, які не забороняютьсязаконодавством з аудиту [2, c. 45].

Предмет договорупро надання послуг має нематеріальний характер, тобто результат має товарнуформу, але не існує окремо від виконавця (в даному випадку – від аудитора), а сама послуга споживається замовником одночасно з їїнаданням виконавцем.

Відповідно дозаконодавства результатом аудиту є аудиторський висновок. Тобто аудиторськийвисновок є підтвердженням виконаної роботи (наданої послуги) аудитором.Висновок не можна розглядати як річ, він є результатом наданої послуги, якщотака буде прийнята замовником.

Звідси,аудиторський висновок не можна розглядати як предмет договору про проведенняаудиту. Предметом договору є надані аудитором послуги замовнику, а аудиторськийвисновок лише фіксує виконання цієї послуги.

Крім основної метидіяльності аудитора – проведення аудиту – аудитор може надавати супутні аудиту послуги. Таким чином, договір пропроведення аудиту та надання інших консультаційних послуг вважається різновидомдоговору про надання послуг.

Займатисяаудиторською діяльністю можна лише після внесення суб'єкта до Реєструаудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги,здійснювати аудиторську діяльність без відповідної реєстрації не допускається.Звідси, укласти договір на проведення аудиту підприємство може лише з певнимисуб'єктами, тобто з особами, які зареєстровані у встановленому порядку[1, c. 58].

Договір щодонадання аудиторських послуг залежно від стану і можливостей замовника,специфіки роботи та інших факторів має різновиди (рис. 1.1).

/>

Рис. 1.1. Видидоговорів з надання послуг аудиторських фірм

2.Структура аудиторського договору

У Законі України«Про аудиторську діяльність» зазначено, що в договорі на проведенняаудиту та надання інших послуг передбачаються наступні положення: предмет ітерміни перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати,відповідальність сторін (табл. 2.1).


Таблиця 2.1 Характеристика розділів договору на проведенняаудиту

Розділ Назва розділу Зміст основних положень розділу Вступ Назва, номер договору, місце та дата підписання, прізвища посадових осіб, які підписали договір від імені кожної із сторін І «Предмет договору» Мета аудиту та характеристика його масштабу ІІ «Вартість послуг і порядок розрахунків» Відомості про розмір і порядок оплати за надані послуги III «Права та обов'язки сторін» Зобов'язання і права замовника та виконавця IV «Додаткові умови» Яким чином оформлюються результати аудиту і те, що слід вважати моментом виконання договірних зобов'язань. V «Відповідальність сторін» Умови відповідальності кожної із сторін за виконання договору VI «Термін дії договору» Дані про те, коли договір вступив у силу, за яких умов він може бути розірваний і коли закінчується його дія VII «Особливі умови» Положення, які сторони вважають за необхідне обумовити, і які не знайшли свого відображення в попередніх розділах договору VIII «Юридичні адреси та реквізити сторін» Поштова адреса, найменування підприємства, банківські реквізити, підписи сторін

У кінці договоруставляться підписи представників замовника і виконавця та скріплюютьсяпечаткою.

Кожна аудиторськафірма самостійно розробляє структуру договору про надання аудиторських послуг(табл. 2.2).

Таблиця 2.2 Структура договору про надання послугаудиторською фірмою

Розділи Зміст основних положень розділів 1 2 Преамбула

— назва договору та його номер

— місце і дата підписання документа

Сторони в угоді

— повне найменування сторін

— прізвище, ім’я та по батькові представників, документальне

— підтвердження їх повноважень на укладання даної угоди

Термін дії договору

— дати початку і закінчення угоди

— можливості пролонгації

— підстави розірвання договору до закінчення терміну його дії

— порядок попередження контрагента про бажання на розірвання

Права та обов’язки сторін

— зазначаються всі права та обов’язки сторін

— можливості їх реалізації та порядок попередження, у випадку неможливості виконання

Режим роботи аудитора

— визначення користування послугами консультантів

— характер надання проміжних результатів

— обмеження відносно роботи на інших осіб після робота у даному проекті

— передбачення можливості відрядження

— повноваження відносно використання ресурсів замовника

Режим роботи замовника

— випадки та порядок його втручання до роботи консультантів

— здійснення контролю за якістю виконання роботи та механізми контролю

Оплата послуг

— принципи, методи, порядок, тарифи й терміни здійснення платежів

— зазначення валюти платежу, наявність валютних застережень

— оплата податкових зобов’язань та інших зборів, платежів, які виникають у процесі розрахунків

— оплата консультування

— можливість зміни системи оплати

— санкції за невиконання порядку й термінів оплати

Витрати аудитора-консультанта

— оплата необхідних зборів і витрат на відрядження

— оплата витрат, які виходять за межі кошторису

Припинення та призупинення робіт

— підстави і порядок припинення та призупинення робіт

— причини та умови їх поновлення

Делегування повноважень

— визначення можливості додаткового залучення спеціалістів

— права, обов’язки та відповідальність залучених осіб по відношенню до сторін

— можливості для укладання субдоговорів

Зміни та доповнення у договорі

— порядок внесення змін і доповнень до договору

— умови їх дійсності

Конфіденційність

— зберігання отриманої інформації

— умови її розголошення особам, які не беруть участі у процесі консультування

— порядок ознайомлення з нею та збереженість у сторін

Монопольне використання

— затвердження монополії замовника на використання матеріалів та ідей, поданих йому консультантом

— обмеження подальшого використання консультантом ідей

Відповідальність сторін

— за порушення договору або допущені помилки, шляхом відшкодування понесених прямих збитків

— визначення розмірів збитків

— порядок формування комісії для визначення розмірів збитків

— стягнення неустойки у вигляді пені, штрафу, порядок їх обчислення

— невизнання відповідальності за можливості недосягнення певних результатів з вини замовника й визначення ступеня цієї вини

Форс-мажорні обставини

— визначення можливості призупинення або припинення дії договору

— порядок повідомлення про настання форс-мажорних обставин та їх припинення

— докази, що підтверджують ці обставини

Реклама та авторське право

— обмеження відносно використання імені замовника у подальшій роботі

— авторське, патентне право, роялті, порядок передачі та оцінка

Вирішення суперечок

— законодавство, за яким розглядається суперечка

— порядок урегулювання переддоговірних відносин

— процедура вирішення суперечок

Розірвання договору

— попереднє повідомлення про передбачуване розірвання, його терміни, порядок надання

— причини й підстави розірвання договору

— неприпустимість однобічного розірвання договору

— співставлення взаємних вимог після розірвання

Додаткові умови

— кількість та мова підписаних договорів, їх надання сторонам

— зазначення про те, що у випадках, неврегульованих договором, сторони керуються чинним законодавством

визнання недійсності договору і окремих його положень

— додатки до договору {протокол узгодження договірної ціни, калькуляція вартості та складу робіт (послуг), графік виконання робіт, протокол узгодженості розміру суттєвості відхилень, перелік тематики консультацій тощо)

Підписання угоди

— повне найменування сторін

— підписи повноважних представників, які зазначені у преамбулі

— скріплення угоди печаткою

При складаннідоговору на надання аудиторських послуг необхідно дотримуватись ряду правил івимог (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 Основні правила укладання договорів на наданняаудиторських послуг

№ з/п Правило Характеристика 1 2 3 1 Чітко з’ясувати предмет угоди Слід обрати предмет договору: аудит, оперативна перевірка, надання консультаційних послуг, трансформація обліку тощо 2 Впевненість аудитора Слід впевнитись, що замовник чітко уявляє, що він очікує від аудитора і чи може аудитор виконувати ці вимоги та завдання 3 Роз’яснення замовнику Слід роз’яснити замовнику, що таке аудиторська гарантія, що не існує гарантії виявлення всіх суттєвих відхилень у ході аудиту і це є однією з особливостей аудиту. Слід пояснити, що результатом аудиту в більшості випадків є професійна думка фахівця, яка може не співпадати з думкою замовника або інших контрагентів 4 Текст договору складає аудитор Проект договору слід складати самостійно і не підписувати договір, уважно не ознайомившись з його останнім варіантом, особливо тоді, коли до нього вносились зміни замовником 5 Не допускати двозначного трактування Зрозумілість виконаних положень договору та однозначність їх тлумачення

Практика аудитусвідчить, що замовник завжди бажає отримати від аудитора позитивнийаудиторський висновок, тоді як результати проведеного аудиту частіше за всесвідчать про інше. Тому в договорі про надання послуг аудиторською фірмоюдоцільно зазначити випадки, коли аудитор може надати замовнику негативнийвисновок або взагалі відмовитися від надання висновку. Необхідно такожзазначити терміни надання замовником документів, необхідних для проведенняперевірки, оскільки досить часто замовники запрошують аудитора, тоді колибухгалтерські документи ще не оброблені та не зведені, що ускладнює роботуаудитора [4, c. 74].

Важливою умовоюпри укладанні договору є оцінка вартості послуг аудиторської фірми. Тутнеобхідна системна об'єктивна оцінка обсягу та трудомісткості майбутніх робіт,часу на їх виконання та можливого ефекту (економії, збереження коштів) відаудиту, отриманого замовником.

Бажано в договоріпередбачити попередню оплату замовником, що певною мірою буде попереджуватиможливість несплати замовником вартості виконаних робіт.

У договорі пронадання аудиторських послуг доцільно, передбачити обов'язки замовника щодонадання допомоги аудитору під час проведення перевірки (залучення внутрішніхаудиторів для надання допомоги при перевірці окремих об'єктів і проведенняінвентаризації, надання транспорту, робочого кабінету, житла тощо). Крім того,в договорі можна передбачити надання замовнику інших супутніх аудиту послуг іумови їх оплати замовником.

Якщо договір несупроводжується листом-зобов'язанням, тоді текст договору має містити детальнийопис умов майбутньої співпраці, права та обов'язки сторін.

При цьому такийпідхід повинен бути принциповим й об'єктивним, із зазначенням різних можливихситуацій, щоб не нанести шкоди ні замовнику, ні репутації аудиторів. Доцільнодетально описати порядок проведення аудиту та надання висновку, права сторін упроцесі аудиту, відповідальність аудитора та підприємства-замовника, обставини,за яких аудитор може відмовитись від продовження надання послуг за договором,конфіденційність і порядок розрахунків [3, c.89].

Залежно відпоставленої у договорі мети, результати перевірки можуть оформлюватисьдовідками та висновками. Результати надання послуг носять конфіденційнийхарактер і не повинні розголошуватись. За розголошення таких даних аудитор несевідповідальність, передбачену договором.

Під час укладаннядоговору особливу увагу слід звернути на положення щодо завдань, які будутьвиконуватись у процесі надання послуг. їх слід сформулювати чітко й однозначно.Якщо таких завдань буде дуже багато, то їх можна винести в окремий додаток.Детальний опис усіх вимог, які пред'являє замовник до аудитора, допоможе надаліуникнути конфліктів між сторонами. До договору слід також включити обов'язкиаудитора зберігати конфіденційність інформації, яку він отримає під час наданняпослуг.

3. Робота аудитора з документами

До початку наданняпослуг слід обумовити місце роботи аудиторів з документами. Можливі наступніваріанти роботи аудитора з документами:

1. Аудиторипрацюють у приміщенні замовника і, відповідно, документи не виносяться за межійого офісу. Такий варіант часто буває кращим для аудитора, оскільки в процесіроботи досить часто виникає потреба в уточненні окремих моментів у бухгалтера ікерівника. Однак він може створити додаткові незручності для замовника.

2. Передачазамовником усіх необхідних для перевірки документів аудитору. У цьому разівиникає потреба у детальному описі документів, що передаються.

3. Ксерокопіюваннянеобхідних документів і робота з ними в офісі аудиторської фірми за згодоюклієнта. У цьому разі ризик втрати документів мінімізується, але цей спосібможе бути неприйнятним при великих обсягах документації, необхідної для роботи.

Під час проведення аудиту підприємство-замовник має право:

а) отримувати від аудитора (аудиторської фірми) повну інформацію провимоги законодавства, що стосуються проведення аудиту;

б) бути ознайомленим з висновком аудитора (аудиторської фірми) таотримувати інформацію про нормативні акти, на яких ґрунтуються зауваження івисновки аудитора (аудиторської фірми) [5, c. 77].

4. Права та обов’язки аудитора тапідприємства-замовника згідно договору аудиту

Замовнику в ході аудиту слід керуватися правами, зазначеними в договоріна проведення аудиту. Тому при укладанні договору слід передбачити права та обов'язкине тільки аудитора, а й замовника.

Під час проведенняаудиту замовник зобов'язаний:

а) створитиаудитору (аудиторській фірмі) умови для своєчасного і повного проведенняаудиту, надати всю документацію, необхідну для його проведення, а також надатина прохання аудитора (аудиторської фірми) роз'яснення і пояснення в усній іписьмовій формі;

б) оперативноусувати виявлені в ході аудиту відхилення в порядку ведення бухгалтерськогообліку та складання фінансової звітності;

в) надаватидопомогу аудитору в своєчасному та повному проведенні аудиту.

Окрім наведенихвище зобов'язань, підприємство, звітність якого підлягає обов'язковому аудиту,не вправі ухилятись чи протистояти його проведенню і зобов'язане укладатидоговори на проведення обов'язкового аудиту з аудиторськими фірмами в терміни,встановлені законодавством.

Згідно із ст. 28Закону України «Про аудиторську діяльність» господарюючі суб'єкти,для яких законодавством встановлено обов'язкове проведення аудиту, зобов'язанідо 1 грудня поточного року повідомити відповідним податковим інспекціям проукладання договору на аудиторську перевірку [2, c.85].

Згідно із ст. 22Закону України «Про аудиторську діяльність», аудитори та аудиторськіфірми України мають право:

1) самостійновизначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючихнорм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду;

2) отримуватинеобхідні документи, які мають відношення до предмету перевірки і знаходятьсяяк у замовника, так і у третіх осіб.

Треті особи, якімають у своєму розпорядженні документи стосовно предмету перевірки, зобов'язанінадати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога повиннабути офіційно засвідчена замовником;

3) отримуватинеобхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівниківзамовника;

4) перевірятинаявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючогосуб'єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначенняякості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

5) залучати надоговірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Відповідно до ст.23 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудитори і аудиторськіфірми зобов'язані:

1) належним чиномнадавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку ізвітності замовника, їх достовірність, повноту і відповідність чинномузаконодавству та встановленим нормам;

2) повідомлятивласників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведенняаудиту недоліки у веденні бухгалтерського обліку і складанні звітності;

3) зберігати втаємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні іншихаудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що становлять предметкомерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересахтретіх осіб;

4) відповідатиперед замовником за порушення умов договору відповідно до чинних законодавчихактів України;

5) обмежувати своюдіяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які маютьбезпосереднє відношення до надання аудиторських послуг у формі консультацій,перевірок або експертиз.

Договір напроведення аудиту є основним документом, що засвідчує факт досягненнядомовленості між замовником та аудиторською фірмою (аудитором) про проведенняаудиторської перевірки.

Договірдокументально підтверджує, що сторони дійшли згоди за всіма пунктами, щообумовлені договором. Для того, щоб запобігти неправильному розумінню сторонамивзятих на себе зобов'язань, умов їх виконання і прийнятої відповідальності,необхідно максимально чітко визначити в договорі всі суттєві аспективзаємовідносин, що виникають у зв'язку з укладанням договору [1, c. 45].

У договоріобов'язково повинні бути обумовлені наступні пункти:

можливість доступудо будь-яких записів, документів та іншої інформації, що вимагається у зв'язкуз проведенням аудиту;

відповідальністькерівництва підприємства, що перевіряється, за повноту наданої чи ненаданоїаудитору інформації;

вказівка на те, щов зв'язку з сутністю перевірки та інших властивих аудиту обмежень існуєможливість і навіть ймовірність того, що будь-які, інколи суттєві, помилкиможуть залишитись невиявленими;

форма, в якійзамовнику буде надана інформація про результати проведеної аудитором роботи;

порядок розрахункувартості виконаних робіт щодо проведення аудиту.


Висновки

Згідно зі ст. 20Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит проводиться напідставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Цейдокумент підтверджує і фіксує офіційну, юридичну згоду інтересів сторіндоговору. Згідно з договором про надання аудиторських послуг аудитор-виконавецьзобов'язується провести аудит або надати інші послуги, а замовник – оплатити ціпослуги.

Договір можеукладатись на тривалий термін. Предметом такого договору виступають одночаснопроведення аудиту та інші послуги аудиторської фірми, які не забороняютьсязаконодавством з аудиту.

В Законі України«Про аудиторську діяльність» зазначено, що в договорі на проведенняаудиту та надання інших послуг передбачаються наступні положення: предмет ітерміни перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати,відповідальність сторін.

Практика аудитусвідчить, що замовник завжди бажає отримати від аудитора позитивний аудиторськийвисновок, тоді як результати проведеного аудиту частіше за все свідчать проінше. Тому в договорі про надання послуг аудиторською фірмою доцільно зазначитивипадки, коли аудитор може надати замовнику негативний висновок або взагалівідмовитися від надання висновку. Необхідно також зазначити терміни наданнязамовником документів, необхідних для проведення перевірки, оскільки доситьчасто замовники запрошують аудитора, тоді коли бухгалтерські документи ще необроблені та не зведені, що ускладнює роботу аудитора.

Під час укладаннядоговору особливу увагу слід звернути на положення щодо завдань, які будутьвиконуватись у процесі надання послуг. їх слід сформулювати чітко й однозначно.Якщо таких завдань буде дуже багато, то їх можна винести в окремий додаток.Детальний опис усіх вимог, які пред'являє замовник до аудитора, допоможе надаліуникнути конфліктів між сторонами. До договору слід також включити обов'язкиаудитора зберігати конфіденційність інформації, яку він отримає під час наданняпослуг.

Замовнику в ході аудиту слід керуватися правами, зазначеними в договоріна проведення аудиту. Тому при укладанні договору слід передбачити права таобов'язки не тільки аудитора, а й замовника.

Договір напроведення аудиту є основним документом, що засвідчує факт досягненнядомовленості між замовником та аудиторською фірмою (аудитором) про проведенняаудиторської перевірки.

Договірдокументально підтверджує, що сторони дійшли згоди за всіма пунктами, щообумовлені договором. Для того, щоб запобігти неправильному розумінню сторонамивзятих на себе зобов'язань, умов їх виконання і прийнятої відповідальності,необхідно максимально чітко визначити в договорі всі суттєві аспективзаємовідносин, що виникають у зв'язку з укладанням договору.


Список використаних джерел

1.   Аудит: Застосування міжнародних стандартіваудиту в аудиторській практиці України. — К.: ТОВ "ІАМЦ АУ«СТАТУС», 2005. — 172 с.

2.   Бодюк А. В. Методологічні танормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності — К.: Кондор,2005. — 360 с.

3.   Давидов Г. М. Аудит: теорія і практика. —Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2006. — 323 с.

4.   Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Аудит. — К.: Центр учбової літератури, 2007.— 182с.

5.   Майданевич П. Н., Каюм Абдул, Федосеев С. К.,Майданевич Ю. П., Олейник О. А. Аудит. — Донецк: ООО «Юго-Восток,ЛТД», 2005. — 394 с.

6.   Понікаров В. Д., Сєрікова Т. М. Аудит. — Х.:ВД "Інжек", 2006. — 224 с.

7.  Рудницький В. С., Лозовицький С. П. Аудит. — Л.:ЛКА, 2007. — 216с.

8.   Усач Б.Ф. Аудит. — К.: Знання, 2007. — 232с.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту