Реферат: Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення дисципліни “Аудит”

(для студентів-заочників спеціальності 6.050106 „Облік і аудит”)

Рекомендовано

на засіданні кафедри “Економіки і менеджменту”

протокол № 9 від 30.05 2006 р.

Затверджено

на засіданні навчально-видавничої Ради ДонНТУ

протокол № 4 від 06.12 2006 р.

Красноармійськ2006

УДК

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни“Аудит” (для студентів-заочників спеціальності 6.050106 — „Облік і аудит”)/Уклад.О.М. Просоленко, Г.С. Тімохіна, О.В. Цвєтнова. – Красноармійськ, 2006. – 64 с.

Викладено тематичний зміст дисципліни, вправи для закріпленняматеріалу і самоконтролю студентів, основні вимоги до структури і змістуконтрольної роботи, вимоги до ії оформлення та захисту, перелік запитань досеместрового контролю. Методичні вказівки призначені для студентів-заочниківспеціальності 6.050106 — „Облік і аудит”.

Відповідальний за випуск:     С.М. Лисенко                               

Укладачі:   О.М.Просоленко

Г.С. Тімохіна

О.В. Цвєтнова

Рецензент: О.О. Школяренко


Зміст

Загальніположення

Організаціясамостійної роботи студента

Тематичнийзміст дисципліни

Вправидля закріплення матеріалу і самоконтролю студента

Загальніправила оформлення контрольної роботи

Завданнядо контрольної роботи

Перелікзапитань до семестрового контролю

Критеріїоцінки знань студента

Списокрекомендованих джерел

Списоквикористаних джерел


Загальні положення

Методичнівказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Аудит”студентами-заочниками спеціальності 7.050106 — „Облік і аудит” та охоплюють усівиди робіт при вивченні курсу студентами і відображає основні методичні вимогикафедри «Економіки і менеджменту».

Програма вивченнянормативної дисципліни «Аудит» складена відповідно до місця та значення дисципліниза структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмоюбакалавра з напряму підготовки 7.0501 «Економіка та підприємництво» і охоплюєвсі змістовні модулі, передбачені стандартом. Програма за змістом охоплюєосновні підрозділи основ дисципліни “Аудит” в її сучасному вигляді у навчальнійта науковій літературі.

Основною метою викладання курсу «Аудит» єформування у студентів теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторськихперевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо достовірностіфінансової звітності та фінансового стану суб'єктів господарювання.

Основними завданнями, що мають бутивирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам:

-  знань з теорії контролю та основ аудиту;

-  теоретичних знань та практичних навичок із застосуванняорганізаційних та методичних прийомів аудиту;

-  практичних навичок з оцінки фінансово-господарської діяльності тарозробки стратегії розвитку підприємства;

-  вміння формувати та обґрунтовувати висновки.

Предметом вивчення «Аудиту» є регулюванняфінансово-господарської діяльності підприємств та оцінка її відповідностічинному законодавству та критеріям ефективності господарювання.

Вивчивши курс студент повинен знати:

-  поняття аудиту, аудиторської діяльності й аудиторських послуг;

-  органи управління аудиторською діяльністю та їх функції;

-  права, обов’язки, спеціальні вимоги і відповідальність суб’єктіваудиторської діяльності;

-  порядок сертифікації аудиторів;

-  порядок надання аудиторських послуг;

-  сутність, необхідність, методику та технологію плануванняаудиторської діяльності;

-  мету, завдання, джерела та методику аудиту активів, пасивів,обліку та фінансової звітності;

-  поняття, класифікацію, структуру та види робочих документів тааудиторських висновків;

-  особливості проведення аудиту в умовах комп’ютерного середовища.

Вивчивши курс студент повинен вміти:

-  вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту;

-    вміло використовувати методи і процедури аудиту дляоцінки діяльності підприємства;

-    прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективностідіяльності підприємства;

— розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

— формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансовоїзвітності та фінансовий стан суб'єктів підприємництва.

Студент повинен стати справжнім професіоналом, для чого йомунеобхідно засвоїти ряд спеціальних, загальноосвітніх, гуманітарних,загальноекономічних дисциплін, які разом з циклом професійних дисциплін іциклом практичних занять формують майбутнього фахівця належного рівня. Розвитокаудиторської діяльності значною мірою залежить від практичної підготовкиспеціалістів з аудиту.


Організаціясамостійної роботи студента

Самостійнаробота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час,вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи наддисципліною “Аудит” визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями тавказівками викладача, даними методичними вказівками.

Забезпечуєтьсясамостійна робота студента системою навчально-методичних засобів, передбаченихдля вивчення дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, конспектлекцій викладача, практикум тощо.

Самостійнаробота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися убібліотеці вищого навчального закладу або в домашніх умовах.

Навчальнийматеріал дисципліни “Аудит”, передбачений робочим навчальним планом длязасвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контрольпоряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальнихзанять.

Студенти,що навчаються за заочною формою, виконують відповідно до навчального плануіндивідуальну контрольну роботу, завдання якої охоплюють теми курсу “Аудит”,передбачені методичними вказівками.

Підготовка,написання та захист контрольної роботи є важливою стадією професійноїпідготовки студентів, поглибленого вивчення ними теорії та практики організаціїі методики аудиту підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. Контрольнаробота є завершеним самостійним дослідженням актуальних питань теорії тапрактики організації аудиту в умовах становлення та розвитку ринкових відносин.

У методичних вказівках розроблена контрольна робота здисципліни „Аудит”, яка складається з трьох частин. Перша частина – теоретичнепитання, друга – означення з дисципліни, третя – практичне завдання(господарські ситуації, які моделюють діяльність аудиторських підприємств зпитань організації роботи та проведення аудиторських перевірок). Студентповинен скласти і обґрунтувати його розв’язок, послідовно виклавши його у формітекстового або табличного звіту.

Контрольза самостійною роботою студентів здійснюється у вигляді обговорень, опитувань, розв’язаннязадач, захисту індивідуальних завдань (контрольної роботи)студентами-заочниками та перевірки знань студентів під час складання заліку.

Тематичний змістдисципліни

 

Тема 1. Вступ до курсу «Аудит»

Суть, функції та принципи контролю у суспільстві. Місцеконтролю в системі управління, його цілі та завдання. Функції контролю в управлінніекономікою. Взаємозв'язок контролю з іншими функціями управління.

Організаційна структура контролю в Україні. Класифікаціявидів контролю та їх характеристика. Державний контроль у країнах звисокорозвиненою економікою ринкового типу.

Література:[1, с.3-31,49-56,], [2, с.5-15], [3, с.10-13], [6, с.6-11].

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Виникнення аудиту, та розвиток аудиторської діяльності.Призначення та необхідність виникнення аудиту. Ознаки необхідності виникненняаудиту та розвиток аудиторської діяльності в Україні.

Визначення аудиту. Поняття аудиторської діяльності та їїскладові. Мета аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками.

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарськоїдіяльності підприємства.

Література:[1, с.60-91], [2, с.16-45], [3, с.14-16], [6, с.12-13].

Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

Принципи аудиту та їх характеристика. Предмет та об’єктиаудиту.

Методи аудиту. Поєднання методів документальної комплексноїревізії, судово-бухгалтерської експертизи, аналізу господарської діяльності.

Література:[1, с.92-120], [2, с.63-72], [3, с.27-30], [6, с.26-32].

Тема 4. Організація та регулювання аудиторської діяльності вУкраїні

Регулювання аудиторської діяльності в Україні.Саморегулювання — найважливіша умова забезпечення незалежності аудиту.

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторськіфірми.

Суб'єкти регулювання аудиторської Діяльності: держава тапрофесійні організації. Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України,Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження, функціїта обов’язки.

Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифікату тапідтвердження професійної придатності аудиторів. Порядок отримання таскасування сертифікату. Загальні умови проведення аудиту та надання іншихаудиторських послуг.

Поняття стандартів і норм аудиту. Міжнародні стандарти аудитута їх характеристика. Національні нормативи аудиту їх характеристика,застосування. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

Література:[1, с.57-59, 78-82], [2, с.84-110], [5, с.7-32], [6, с.20-25].

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Планування аудиту, його мета, конкретизація завдань аудиту упроцесі планування. Етапи планування.

Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та їїскладові.

Аудиторські процедури, їх призначення та види.

Література:[1, с.121-172], [2, с.135-143], [3, с.30-34], [5, с.52-72], [6, с.45-51].

Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системивнутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його обумовлюють.

Система бухгалтерського обліку на підприємстві — політика іпроцедура, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій.

Процедури контролю — спеціальні перевірки, що виконуютьсяперсоналом підприємства.

Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю.Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю. Тестуваннясистеми внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту.Організація системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту відвнутрішнього контролю.

Література:[2, с.111-120, 220-239], [6, с.61-66], [5, с.168-195].

Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману тапомилки

Підприємницький ризик та його характеристика. Поняттяаудиторського ризику та його складові.

Внутрішньовластивий ризик підприємства та фактори, що йогообумовлюють. Ризик контролю, його визначення та складові. Ризик невиявлення.Залежність між ризиком контролю і ризиком не виявлення.

Припустимий аудиторський ризик. Модель аудиторського ризикута її використання на практиці.

Кількісна оцінка аудиторського ризику та правила, якихнеобхідно дотримуватись при її застосуванні. Оцінка ризику у процесі аудиту.

Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику.Поняття суттєвості та її оцінка. Послідовність застосування суттєвості нарізних етапах аудиту. Суттєве та несуттєве відхилення. Обман та помилка:визначення та фактори, що їх зумовлюють.

Література:[1, с.180-188], [2, с.121-134], [3, с.51-60], [6, с.36-42].

Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Поняття аудиторської вибірки. Місце вибіркової перевірки впроцесі аудиту. Мета вибіркової перевірки.

Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Види вибірковихперевірок.

Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю.Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки.Процедури, що не є вибірковими.

Аудиторські докази. Класифікація доказів. Основні умови зборудоказів.

Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Джерелааудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів.Вимоги до кількості та якості доказів. Залежність між аудиторськими доказами,ризиком та суттєвістю.

Література:[2, с.73-83, 182-188], [3, с.35-40].

Тема 9. Робочі документи аудитора

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочідокументи, створені під час планування, підготовки, проведення перевірки,узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході аудитувід третіх осіб.

Класифікація робочих документів аудитора: за часом ведення івикористання; за способом і за часом ведення і використання; за способом заджерелами одержання; за ступенем деталізації, за ступенем стандартизації; заформою представлення; за тенденціями складання.

Методика складання робочих документів аудитора і веденняаудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторськихпроцедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висновок,рекомендації (пропозиції).

Література:[2, с.195-204], [3, с.67-68], [4, с.21-26], [6, с.55-57].

Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

Джерела та завдання інформації для проведення аудиту грошовихкоштів та готівкових операцій. Аудит забезпечення збереженості касової готівкита дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійсненнякасових операцій.

Перевірка операцій на рахунках у банках.

Аудит дебіторської заборгованості.

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальнихактивів.

Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарюваннята його особливості. Аудит руху та використання капіталу за видами.

Організація та методика аудиту поточних зобов'язань такредитних операцій. Перевірка використання та своєчасності поверненнякороткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Література:[1, с.300-304], [3, с.134-209], [4, с.258-302, 315-362], [5, с.218-439], [6,с.89-92, 144-148].

Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

Аудит операційної, інвестиційної та фінансової діяльностіпідприємства.

Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації.Аудиторська (експертна) оцінка об'єктів приватизації.

Аудит операцій з цінними паперами.

Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

Література:[1, с.273-300, 312-340, 422-450], [3, с.240-250, 258-261], [6, с.176-181].

Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового станугосподарюючих суб'єктів

Зміст перевірки бухгалтерського обліку. Основні процедури таметодика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності.Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів.

Використання методики експрес-аналізу для економічногочитання бухгалтерської звітності. Аудиторська оцінка фінансово-економічногопотенціалу підприємства та ефективності його використання. Аудиторськаперевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

Література:[1, с.451-514], [3, с.109-133, 272-282], [4, с.137-158], [5, с.110-167], [6, с.170-175].

Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ.Планування аудиту у комп'ютерному середовищі: вивчення комп'ютерногосередовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та їїненадійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складнихкомп'ютерних системах.

Особливості проведення аудиту в умовах ПЕОМ. Системакомп'ютеризації зовнішнього та внутрішнього аудиту. Комп'ютерне шахрайство:визначення та ознаки. Заходи щодо його запобігання.

Література:[1, с.233-263], [2, с.164-181], [5, с.196-217].

Тема 14. Узагальнення результатів аудиту

Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Загальні вимогидо аудиторського висновку.

Позитивний висновок, умови його представленні. Обставини длянеподання безумовно-позитивного висновку: невпевненість та незгода.Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та не фундаментальна невпевненістьабо незгода та їх причини. Негативний висновок та умови його представлення.Відмова від видання висновку.

Вимоги до стилю формування аудиторського висновку. Порядокскладання та подання аудиторських висновків. Рішення користувачів звітності зарезультатами аудиту.

Література:[1, с.517-557], [2, с.205-219], [3, с.68-82], [4, с.100-105], [6, с.59-84].

Вправи длязакріплення матеріалу і самоконтролю студента

Поставлені запитання та запропоновані вправи дають студентуможливість закріпити вивчений матеріал та підготуватися до семестровогоконтролю.

Тема 1. Вступ до курсу «Аудит»

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Питання для самоконтролю

1.        Види економічного контролю.

2.        Форми економічного контролю.

3.        Суть контролю як функції управління.

4.        Місце аудиту в системі економічного контролю.

5.        Пояснити суть аудиту, його мету і завдання.

6.        Історія становлення і розвитку аудиту в світі.

7.        Дати характеристику тенденцій, які впливають на розвиток аудиту всвіті.

8.        Історія становлення і розвиток аудиту в Україні.

9.        Пояснити відмінність конкретних завдань аудиту від загальних.

10.     Обґрунтувати необхідність аудиту.

11.     Характеристика основних етапів розвитку аудиту в світі.

12.     Види аудиту.

13.     Класифікація аудиту.

14.     Суть незалежного аудиту фінансової звітності.

15.     Поняття про управлінський (операційний) аудит.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти хронологічну таблицю розвитку аудиту в Україні,використовуючи нормативні документи держави та громадських організацій:Аудиторської палати України (АПУ) та Спілки аудиторів України (САУ).

Завдання 2.

Керівник аудиторської фірми перед початком аудиту ВАТ«Карпати» дав групі аудиторів такі завдання:

1)  вивчити бізнес клієнта;

2)  вивчити і проаналізувати статут та інші установчі документи ВАТ«Карпати»;

3)  скласти загальний план аудиторської перевірки;

4)  розробити програму аудиту та визначити аудиторські процедури;

5)  оцінити ефективність системи обліку і внутрішнього контролю;

6)  здійснити перевірку обліку основних засобів;

7)  перевірити дотримання норм нарахування амортизації (зносу);

8)  здійснити перевірку інших активів і зобов'язань підприємства;

9)  перевірити облік власного капіталу ВАТ «Карпати»;

10)   визначити й оцінити аудиторський ризик;

11)   проаналізувати і дати оцінку зібраних доказів щодо достовірностіфінансової звітності;

12)   надати рекомендації щодо виправлення виявлених помилок у системібухгалтерського обліку;

13)   провести стратегічний аналіз та скласти фінансовий прогноз;

14)   скласти аудиторський висновок;

15)   скласти акт прийому-виконання аудиторських послуг.

Потрібно проаналізувати завдання, поставлені керівникомаудиторської фірми перед аудиторами, і визначити, які з них стосуються завданьаудиту: загальних, часткових (окремих); функціональних. Для цього потрібноскласти таблицю і записати відповідні завдання аудиту в зазначені графи.

Класифікація завдань

Загальні завдання Часткові (окремі) завдання Функціональні завдання

Завдання 3.

Визначте відмінності аудиту від ревізії та оформіть їх занаведеною таблицею.


Відмінності між аудитом та ревізією

Ознака Аудит Ревізія 1. Мета 2. Завдання 3. Суб’єкт 4. Об’єкт 5.Правове регулювання 6.Ініціатори перевірки 7. Час здійснення 8. Принцип оплати праці 9.Можливість відмови від перевірки 10.Визначення обсягу перевірки 11.Виправлення виявлених під час перевірки недоліків 12.Поведінка у випадку виявлення зловживань 13.Документальне оформлення результатів перевірки 14.Користувачі інформації

Завдання 4.

Оформіть таблицю і поясніть відмінності між зовнішнім(незалежним) і внутрішнім аудитом за наведеними ознаками.

Відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом

Ознака Зовнішній аудит Внутрішній аудит 1. Постановка мети і завдання 2. Організація роботи і обов’язки 3. Суб'єкти 4. Оплата праці 5. Відповідальність 6. Звітність

Тестування

Запитання Варіанти можливих відповідей  1.Мета незалежного аудиту полягає у:

А. Виявленні помилок і порушень у бухгалтерському обліку і звітності клієнта з метою встановлення винних осіб.

Б. Наданні об'єктивної інформації про достовірність бухгалтерської звітності підприємств і організацій, їх фінансовий стан та інші аспекти діяльності.

В.Виконанні замовлень державних органів щодо перевірки фінансової звітності суб'єктів господарювання для забезпечення контролю над недержавним сектором економіки.

2. Організаційне оформлення аудиту в Україні відбулося у зв'язку з:

А. Відкриттям в Україні дочірньої фірми Артур Андерсен (1992 р).

Б. Діяльністю на території України представництв AT "Інаудит", заснованого за часів СРСР (1987 p.).

В. Прийняттям і введенням у дію Закону України «Про аудиторську діяльність” (1993 p.).

3. Які завдання аудиту належать до завдань на макрорівні ?

А. Вивчення бізнесу клієнта.

Б. Складання загального плану аудиту.

В. Система підготовки аудиторів.

4. Супутні аудиту послуги є функцією

А. Фінансово-господарського контролю.

Б. Фінансово-економічного контролю.

В. Управління.

5. Видами економічного контролю є:

А. Тематична перевірка фінансової звітності

Б. Аудит фінансової звітності.

В. Державний контроль.

Г. Службове розслідування.

Д. Муніципальний контроль.

Є. Незалежний контроль.

6. Формами економічного контролю є

А. Внутрішньогосподарський контроль.

Б. Слідство.

В. Внутрішньовідомчий.

Г. Експертиза.

Д. Тематична перевірка

Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудитуПитання для самоконтролю

1. Предмет і об'єкти аудиту.

2.Класифікація об'єктів аудиту.

3.Метод аудиту.

4.Загальнонаукові методи, що використовуються ваудиті.

5.Спеціальні прийоми аудиту.

6.Методичні прийоми аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

З метою складання загального плану аудиторської перевіркифінансової звітності ВАТ „Карпати“ потрібно визначити об'єкти аудитуза кожним з наведених у таблиці напрямів аудиту.

Перелік об’єктів аудиту

Напрям аудиту Об'єкт аудиту Необоротних активів Оборотних активів Власного капіталу Довгострокових зобов'язань Поточних зобов'язань

Завдання 2.

На основі визначених об'єктів аудиту (завдання 1) потрібнозапропонувати методи їх аудиторського контролю. Результати оформити у виглядітаблиці.

Методи контролю об'єктів аудиторської перевірки

Об'єкт аудиту Методи контролю

Тестування

Назва запитання Варіант можливих відповідей 1. За видами об'єкти аудиту поділяються на:

А. Матеріальні ресурси

Б. Зобов’язання

В. Об'єкти зовнішнього аудиту

Г. Об'єкти внутрішнього аудиту

Д. Капітал

2. За функціональним призначенням об'єкти аудиту

поділяються на:

А. Об'єкти одноразової оцінки

Б. Засоби праці

В. Об'єкти сфери постачання

Г. Об'єкти процесу виробництва

Д. Предмети праці

3. За фінансово-аналітичними

ознаками об'єкти аудиту

поділяються на:

А. Об’єкти внутрішнього контролю

Б. Предмети праці

В. Необоротні активи

Г. Власний капітал

Д. Зобов'язання

4. До загальнонаукових методів аудиту належать:

А. Аналіз

Б. Інвентаризація

В. Контрольний обмір

Г. Синтез

Д. Індукція

Є. Дедукція

5. До методичних прийомів

аудиту належать:

А. Аналіз

Б. Зустрічна перевірка

В. Інформаційне моделювання

Г. Аналогія

Д. Економічний аналіз

Є. Абстрагування

Тема 4. Організація та регулювання аудиторськоїдіяльності в УкраїніПитання для самоконтролю1.        Суть концепції аудиту.

2.        Види теоретичних концепцій аудиту та їх характеристика.

3.        Визначення постулатів аудиту та їх характеристика.

4.        Етика аудитора та характеристика основних етичних принципів.

5.        Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

6.        Організація аудиторської діяльності.

7.        Права, обов'язки і відповідальність аудитора.

8.        Організація діяльності аудиторських служб.

Ситуаційнізавдання

Завдання 1.

Проаналізуйте ситуацію створенняаудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю ізапропонуйте на основі умови завдання частку кожного з учасників у статутномукапіталі, дотримуючись вимог Закону України «Про аудиторську діяльність».Запропонуйте можливі кандидатури на посаду директора аудиторської фірми.Засновники: сертифіковані аудитори І.П. Нижник, М.П. Якимчук та несертифікованіаудитори В.П. Кузьменко, М.Г.Кравець.

Тестування

Назви питання Варіанти відповідей 1. Які особи мають право складати іспит на отримання сертифіката аудитора?

А. Громадяни України – випускники економічних вузів, які отримали освіту за спеціальність “Облік та аудит” і пропрацювали бухгалтером не менше 2 років

Б. Будь які особи, які мають вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років

В. Громадяни України, які мають вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років поспіль за фахом аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста

2. Сертифікат аудитора обов’язково повинен мати:

А. Старший аудитор

Б. Молодший аудитор

В. Директор аудиторської фірми

3. Аудитор має право здійснювати перевірку в таких випадках:

А. Коли він є засновником суб'єкта перевірки

Б. Коли на суб'єкті перевірки працюють його родичі

В. Коли аудитор не пов'язаний із суб'єктом перевірки

4. У межах кожної країни МСА:

А. Зазнають змін відповідно до чинної практики аудиту

Б. Не зазнають змін відповідно до чинної практики аудиту

5. До фундаментальних засад етики професійних бухгалтерів відносяться:

А. Об’єктивність

Б. Професійні норми

В. Технічні (професійні) стандарти

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Питання для самоконтролю

1. Суть і зміст планування аудиту.

2.Завдання процесу планування аудиту.

3.Види планування та їх характеристика.

4.Характеристика і послідовність етапівстратегічного планування аудиторської діяльності.

5.Послідовність і зміст етапів плануванняаудиторського процесу.

6.Суть аудиторських процедур.

7.Класифікація процедур аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти план та програму аудиту. Аудиторська група у складітрьох чоловік проводить перевірку фінансової звітності та обліку виробничихзапасів. Строк аудиторської перевірки 14 робочих днів, починаючи з 01.11.05 р.Склад аудиторської групи: ст. аудит. Тіщенко О.О., аудитор Короленко М.С.,аудитор Малахова Т.В.

Загальний план аудиту

Заплановані види робіт Період проведення Виконавець Нормативно-правова база Примітки

Програма аудиту

Об'єкти аудиту Аудиторські процедури Період проведення Обсяг вибірки Виконавець Робочі документи аудитора Нормативно-правова база Примітки

Тестування

Назва запитання Варіанти можливих відповідей

1. До завдань аудиту на

початковій стадії відносяться:

А. Ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою політикою

Б. Оцінка аудиторського ризику

В. Складання аудиторського висновку

Г. Складання акта виконаних робіт

Д. Координація робіт аудитора

2. Основними показниками

планування аудиторської

перевірки є:

А. Обсяг робіт

Б. Чисельність аудиторського персоналу, залученого до аудиту

В. Кількість днів, відведених на перевірку

Г. Аудиторські процедури

Д. Оцінка аудиторських доказів

Є. Витрати на аудит

3. Поточне планування аудиторської діяльності

передбачає:

А. Розробка і складання конкретної програми аудиторської перевірки

Б. Розробка та складання бізнес-плану на поточний рік

В. Розробка і складання стратегічного плану

Г. Розробка загального плану конкретної аудиторської перевірки підприємства

4. За змістом процесу аудиторські процедури

поділяються на:

А. Однорідні

Б. Комплексні

В. Основні

Г. Допоміжні

Д. Комп'ютерного контролю

Є. Ручного контролю

5. За циклами господарських операцій аудиторські процедури поділяються на:

А. Погоджені

Б. Незалежні

В. Придбання і витрачання

Г. Одержання доходів

Д. Виробництва

Є. Реалізації

Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Питання для самоконтролю

1 Суть внутрішнього контролю.

2.Суб'єкти та об'єкти внутрішнього контролю.

3.Методи вивчення внутрішнього контролю.

4.Оцінка системи внутрішнього контролю.

5.Суть, мета і завдання внутрішнього аудиту.

6.Місце і роль внутрішнього аудиті/ в системівнутрішньогосподарського контролю.

7.Об'єкти внутрішнього аудиту та їх характеристика.

8.Особливості формування методології внутрішньогоаудиту.

9.Організація процесу внутрішнього аудиту.

10.Організація апарату внутрішнього аудиту та праціаудиторів.

11.Зміст і структура Положення про службувнутрішнього аудиту підприємства.

12.Суть, мета і завдання аудиторського тестування.

13.Види аудиторських тестів та їх характеристика.

14.Аудиторське тестування за циклами господарськихоперацій.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій ззапасами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючійсистемі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тестувикористовують матеріали підприємства, де вони відбували виробничу практику, астуденти заочної форми навчання — матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки Так Ні Інфор-мація відсутня

Завдання 2.

Розробити тест внутрішнього контролю з оцінки організаціїоплати праці (за формою, яка наведена у завданні 1). Провести перевірку наоснові розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю заоплатою праці на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тестувикористовують матеріали підприємства, де вони відбували виробничу практику, астуденти заочної форми навчання -матеріали з місця роботи.

Завдання 3.

Дати оцінку чинної системи внутрішнього контролю на підставіпроведеного тестування організації обліку основних засобів. Які потрібноаудитору провести додаткові процедури для збору необхідних доказів про оцінкустану обліку основних засобів?


У процесі аудиторської перевірки ВАТ „Карпати“аудитор отримав такі відповіді на його запитання.

Запитання Отримані відповіді

1.Чи дотримуються облікової політики з обліку основних засобів?

2.Чи дотримуються на підприємстві графіка проведення інвентаризації основних засобів?

3.Чи створена на підприємстві постійно діюча комісія для введення основних засобів в експлуатацію або їх списання і ліквідацію?

4.Чи своєчасно нараховується амортизація та чи дотримуються на підприємстві чинних нормативів?

5.Для первинного обліку руху основних засобів використовують типові міжвідомчі форми?

6.Чи своєчасно оформляються первинні документи на надходження, переміщення і вибуття основних засобів?

7.При ліквідації основних засобів отримані матеріали оприбутковуються на складі для подальшої реалізації?

8.Чи правильно відображені на рахунках бухгалтерського обліку операції з руху основних засобів?

Чи правильно організовано аналітичний облік основних засобів?

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Завдання 4.

Дати порівняльну характеристику внутрішньгосподарськогоконтролю і внутрішнього аудиту за наведеними ознаками.

Порівняльна характеристика внутрішньгосподарського контролю івнутрішнього аудиту

Ознака Внутрішньгосподарський контроль Внутрішний аудит 1.Мета 2.Завдання 3.Суб’єкти 4.Об’єкти 5.Методичні прийоми 6. Види звітності 7.Користувачі інформації

Завдання 5.

Потрібно визначити завдання внутрішнього аудиту:

- фінансової звітності підприємства;

- управлінського (операційного) аудиту;

- внутрішнього аудиту фінансової стратегії підприємства.

Завдання внутрішнього аудиту

Перевірки фінансової

звітності

Управлінського (операційного) аудиту Фінансової стратегії підприємства

Завдання 6.

Скласти перелік послуг служби внутрішнього аудиту і дати їххарактеристику. Визначений перелік аудиторських послуг записати в таблиці.

Перелік аудиторських послуг служби внутрішньогоаудиту і їх характеристика Види аудиторських послуг Характеристика аудиторських послуг Внутрішній аудит фінансової звітності і т.д.

Завдання 7.

Визначити об'єкти внутрішнього аудиту:

-  аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства;

-  управлінського (операційного) аудиту;

-  аудиту фінансової стратегії підприємства.

Результати оформити в таблиці.

Об'єкти внутрішнього аудиту

Перевірки фінансової

звітності

Управлінського (операційного) аудиту Фінансової стратегії підприємства

Завдання 8.

Визначити ефективність форми організації внутрішнього аудитуна прикладі того підприємства, де студент відбував виробничу практику.Обґрунтувати потребу в службі внутрішнього аудиту.

Завдання 9.

Скласти Положення про службу внутрішнього аудиту, в якомурозкрити питання:

1. Суть, мета і завдання.

2. Склад суб'єктів внутрішнього аудиту.

3. Основні об'єкти внутрішнього аудиту.

4. Основні принципи організації, методології та етики поведінкиаудиторів.

5.Організація та забезпечення функціонування службивнутрішнього аудиту.

6.Координація і взаємодія у здійсненні внутрішньогоаудиту.

Тестування

Назва запитання Варіант можливих відповідей 1. Які МСА дають змогу вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю?

А. МСА №240

Б. МСА №300

В. МСА №320

Г. МСА №400

Д. МСА №550

Є. МСА №800

2. Елементами структури внутрішнього контролю є:

А. Контрольна сфера

Б. Сфера управління

В. Система обліку

Г. Планування

Д. Процедури контролю

Є. Методи управління

3. Процедури внутрішнього контролю повинні містити:

А. Визначення відповідного санкціонування використання операцій

Б. Перевірка виконавчої дисципліни

В. Перевірка дотримання графіка документообороту

Г. Визначення відповідальності партнерів по бізнесу

Д. Перевірка виконання договорів на постачання матеріальних цінностей

4. До завдань внутрішнього контролю належать:

А. Визначення критичного стану об'єкта в даний момент

Б. Перевірка виконання прийнятих управлінських рішень

В. Експертна оцінка стратегічного розвитку підприємства

Г. Надання кваліфікованої допомоги партнерам по бізнесу

Д. Розробка нових технологій

5. Суб'єктами внутрішнього контролю є:

А. Керівник підприємства

Б. Працівники внутрішнього аудиту

В. Посадові особи структурних підрозділів

Г. Брокери

Д. Робітники цехів основного виробництва

Є. Дизайнери

6. Користувачами контрольної інформації є:

А. Керівник підприємства

Б. Внутрішній аудитор

В. Менеджери

Г. Незалежний аудитор

7. Основними напрямами внутрішнього контролю є:

А. Вартість

Б. Ціна

В. Сума

Г. Реальність

Д. Повнота

8. Тестування відносять до:

А. Процедур аудиту

Б. Прийомів аудиту

В. Форм контролю

Г. Методів контролю

9. Аудиторські тести складають:

А. Запрошені експерти

Б. Аудитори

В. Керівник підприємства

Г. Головний бухгалтер

10. Аудиторські тести складають за принципами:

А. Від загального до конкретного

Б. Від конкретного до загального

В. За принципами зворотного зв'язку

11. На питання тестів дають відповіді:

А. Від загального до конкретного

Б. Від конкретного до загального

В. За принципами зворотного зв'язку

12. Тести на відповідність — це:

А. Перевірка конкретних аспектів внутрішнього контролю

Б. Почергова перевірка об'єктів

В. Перевірка відповідності процедур внутрішнього контролю встановленим нормам

13. Незалежні тести

А. Перевірка від первинних документів до головної книги

Б. Перевірка правильності складання фінансової звітності незалежно від ступеня ефективності внутрішнього контролю

В. Перевірка господарських операцій і залишків на рахунках, завдяки якій аудитор отримує докази стосовно їх достовірності

14. До тестів внутрішнього контролю відносять:

А. Тести на суттєвість

Б. Ротаційні тести

В. Тести на відповідність

15. До тестів на суттєвість належать:

А. Тести слабких місць

Б. Тести господарських операцій

В. Тести залишків на рахунках

Г. Тести інформаційних систем

16. Глибинні тести — це:

А. Ротаційні тести

Б. Наскрізні тести

В. Тести відсікання

Г. Спрямовані тести

17. Внутрішній аудит є функцією:

А. Управління

Б. Планування

В. Екологічного контролю

Г. Фінансового контролю

Д. Внутрішньогосподарського контролю

18. Об'єктами внутрішнього аудиту є:

А. Проведення інвентаризації

Б. Прийняття управлінських рішень

В. Активи, зобов'язання, капітал

19. До принципів внутрішнього аудиту відносяться:

А. Оцінка аудиторського ризику

Б. Незалежність

В. Відповідальність перед третіми особами

Г. Об'єктивність

20. Централізована форма організації внутрішнього аудиту передбачає:

А. Внутрішні аудитори підпорядковуються головному бухгалтеру

Б. Внутрішні аудитори підпорядковуються керівнику

В. Внутрішні аудитори підпорядковуються керівнику служби внутрішнього аудиту

21. До початкової стадії внутрішнього аудиту відносять такі етапи:

А. Складання плану

Б. Проведення тестування

В. Документальна перевірка

Г. Аналіз і оцінка зібраних аудиторських доказів

Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману тапомилки

Питання для самоконтролю

1. Суть аудиторського ризику.

2. Інформаційнийризик та його відмінність від аудиторського ризику.

3. Основніконцепції, на яких ґрунтується оцінка аудиторського ризику.

4. Модель визначенняаудиторського ризику та Ті інтерпретація.

5. Суть властивогоризику.

6. Суть ризикуконтролю.

7. Суть ризикуневиявлення.

8. Оцінкааудиторського ризику.

9. Змістекспертно-аналітичної оцінки аудиторського ризику.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначте ризик невиявлення помилок аудиторської перевірки ВАТ«Карпати»:

а) Якщо вимоги до аудиторського ризику високі (АР = 1%);

б) Якщо вимоги до аудиторського ризику середні (АР = 5%);

в) Якщо вимоги до аудиторського ризику низькі (АР = 10%).

Умова:

Властивий ризик за результатами оцінки експертів аудиторськоїфірми становить 35 %. Ризик внутрішнього контролю оцінюється як сумарнавеличина впливу факторів на систему внутрішньогосподарського контролю.

Оцінка ризику внутрішнього контролю

Фактори, що впливають на оцінку внутрішнього контролю

Оцінка експертів

(%)

Компетентність контрольного персоналу 12,6 Організація системи обліку і внутрішнього контролю 5,1 Правильність відображення операцій в обліку 8,0 Кадрова політика адміністрації та перепідготовка працівників 3,9 Наявність служби внутрішнього аудиту та її функції 6,7 Розподіл повноважень і обов'язків 2,9 Методи адміністративного контролю 5,8 Санкціонування операцій 0,0 Контроль за документами та їх зберіганням 5,4 Відношення адміністрації до внутрішнього контролю 5,4 Використання контрольних процедур 5,2 Підпорядкованість контрольного персоналу 4,8 Нагляд за виконанням контрольних процедур 4,1 Наявність технічних і технологічних засобів контролю 0,0 Складна корпоративна структура або складні операції 0,0 Інші фактори 2,6

Критерії оцінки ризику внутрішнього контролю:

1.   Є випадки некомпетентності контрольного персоналу в окремихпитаннях.

2.   Організація обліку і внутрішнього контролю не повністю відповідаєчинному законодавству і умовам бізнесу.

3.   Внутрішній контроль за правильністю відображення операцій в облікуздійснюється не систематично.

4.   Недосконала кадрова політика, перепідготовка кадрів не здійснюється.

5.   Відсутня служба внутрішнього аудиту.

6.   Є випадки не чіткого розподілу повноважень і обов’язків.

7.   Методи адміністративного контролю не достатньо ефективні.

8.   Здійснення господарських операцій санкціонується керівником.

9.   Не існує надійної системи контролю за зберіганням документів.

10. Адміністрація не приділяє уваги внутрішньому контролю.

11. Недостатньо вдалий вибір і використання контрольних процедур.

12. Контрольний персонал підпорядкований керівникам структурнихпідрозділів.

13. Нагляд за виконанням контрольних процедур здійснюється несистематично.

14. Існує ручна обробка інформації та її відображення у паперовихносіях.

15. Відсутні дочірні підприємства (філії) та складні господарськіоперації.

16. Існує незначний вплив інших факторів.

Завдання 2.

Визначте ризик невиявлення на прикладі підприємства, дестудент відбував виробничу практику (для студентів заочної форми навчання заоснову взяти підприємство — місце основної роботи).

Тестування

Назва запитання Варіанти можливих відповідей 1. Аудиторський ризик є наслідком таких чинників:

А.Зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів

Б. Ризик того, що можуть мати місце суттєві помилки

В. Ризик того, що не буде виявлено суттєвих помилок

2. Ризик бізнесу аудитора — це

А. Ймовірність того, що аудиторська фірма може зазнати збитків у процесі взаємодії з клієнтом

Б. Ризик того, що можуть мати місце суттєві помилки

В. Ризик того, що не буде виявлено суттєвих помилок

3. На ризик бізнесу аудитора впливають такі чинники:

А. Недосконалість чинного законодавства

Б. Форма власності підприємства-замовника

В. Непорядність замовника

Г. Конкурентне середовище підприємства-замовника

Д. Недостатня компетентність судових органів у господарському праві

4. Властивий ризик – це

А. Ризик того, що реєстри бухгалтерського обліку і фінансова звітність клієнта містять недостовірну інформацію

Б. Ризик, який виражає міру готовності аудитора надати позитивний висновок без застережень за умови, що ймовірність існування суттєвих помилок у фінансовій звітності клієнта після проведення аудиту не перевищує величини АР

В. Ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта не може вчасно запобігти помилкам або знайти їх у обліку і звітності

5. Аудитор завжди прагне

А. Максимізувати значення прийнятного аудиторського ризику

Б. Мінімізувати значення прийнятного аудиторського ризику

Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Питання для самоконтролю

1.      Суть аудиторських доказів.

2. Класифікація аудиторських доказів.

3. Джерела аудиторських доказів.

4. Вимоги до аудиторських доказів.

5. Процедури отримання аудиторських доказів.

6. Поняття аудиторської вибірки.

7. Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту.

8. Мета вибіркової перевірки.

9. Статистичні та нестатистичні методи вибірки.

10.Види вибіркових перевірок.

11.Використання вибірки при оцінці внутрішньогоконтролю.

12.Фактори, що впливають на обсяг вибірки.

13.Інтерпретація результатів вибірки.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначить аудиторські процедури, які потрібно використовуватиаудитору для отримання достатніх доказів, щоб підтвердити реальність такихстатей балансу:

1. Нематеріальні активи.

2. Основні засоби.

3. Довгострокові фінансові інвестиції.

4. Довгострокова дебіторська заборгованість.

5. Виробничі запаси.

6. Незавершене виробництво.

7. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

8. Дебіторська заборгованість за розрахунками.

9. Інша поточна дебіторська заборгованість.

10.Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті;

- в іноземній валюті.

Завдання 2.

Визначить джерела отримання аудиторських доказів дляпідтвердження реальності таких статей балансу:

1. Основні засоби і незавершене виробництво.

2. Запаси:

-готова продукція;

-товари.

3.Грошові кошти та їх еквіваленти.

4.Статутний капітал.

5.Пайовий капітал.

6.Довгострокові кредити банку.

7.Короткострокові кредити банку.

8.Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги.

Завдання 3.

Визначить надійність і достатність отриманих аудиторських,доказів для підтвердження статті балансу „Виробничі запаси“,використовуючи процедури спостереження.

Умова:

Аудитор під час перевірки ВАТ „Карпати“ вирішив длявизначення реальних залишків виробничих запасів на підприємстві бутиспостерігачем у процесі проведення інвентаризації на складі. Інвентаризаціяпроводилася з 25 до 30 грудня 2000 р. Інших процедур контролю виробничихзапасів аудитор не використовував.

Тестування

Питання Варіанти відповідей 1. Суть аудиторських доказів розкривається у МСА №:

А. МСА №100

Б. МСА №200

В. МСА №300

Г. МСА №400

Д. МСА №500

Є. МСА №600

2. Аудиторські докази потрібні для:

А. Укладення угоди на аудиторську перевірку

Б. Для складання плану аудиторської перевірки

В. Для складання робочої програми

Г. Для складання аудиторського висновку

Д. Для складання акта виконаних робіт

3. Аудиторські докази поділяються за відношенням до об'єктів аудиту на:

А. Первинні

Б. Вторинні

В. Матеріальні

Г. Усні

Д. Прямі

Є. Непрямі

4. Залежно від джерел отримання аудиторські докази поділяють на:

А. Матеріальні

Б. Початкової стадії

В. Дослідної стадії

Г. Завершальної стадії

Д. Первинні

Є. Вторинні

5. Які аудиторські докази є надійнішими?

А. Отримані зі зовнішніх джерел

Б. Отримані з внутрішніх джерел

В. Отримані безпосередньо аудиторами

6. Які з перелічених процедур для отримання аудиторських доказів наводяться в МСА?

А. Перевірки

Б. Спостереження

В. Опитування

Г. Інвентаризація

Д. Контрольний обмір

Є. Підтвердження

7. Основною метою контролю якості роботи аудитора є:

А. Підвищення кваліфікації аудиторів

Б. Відповідність здійснення аудиту прийнятим стандартам і нормативам

В. Зменшення аудиторського ризику

Тема 9. Робочі документи аудитора

Питання для самоконтролю

1. Обґрунтувати необхідність складання робочих документіваудитора.

2.Вимоги до складання робочих документів аудитора.

3.Класифікація робочих документів аудитора.

4.Володіння робочими документами та їх зберігання.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

На основі даних умови завдання згрупуйте робочі документи застадіями процесу аудиту:

- робочі документи початкової стадії;

- робочі документи стадії дослідження;

- робочі документи завершальної стадії.

Розробіть систему кодифікації та присвойте кожному робочомудокументу аудитора окремий код. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Назва робочих документів Код Початкова стадія Дослідна стадія Завершальна стадія

Назва робочих документів аудитора:

1.Договір на аудиторську перевірку.

2.Загальний план аудиту.

3.Робоча програма аудиторської перевірки.

4.Баланс.

5. Звіт про прибуткиі збитки.

6. Звіт про рухгрошових коштів.

7. Звіт про власнийкапітал.

8. Примітки дофінансової звітності.

9. Акт виконанняробіт.

10.Аудиторський висновок.

11.Аудиторські тести.

12.Акти звірки.

13.Копія статуту підприємства-клієнта.

14.Звіт аудитора перед замовником.

15.Інформація про розподіл дивідендів.

16.Інформація: про використання методів оцінкизапасів.

17.Витяг із висновку внутрішнього аудиту.

18.Інформація: попереднього незалежного аудиту.

Завдання 2.

На основі даних умови завдання 1 згрупуйте робочі документиаудитора за такими ознаками:

- спосіб і джерела отримання;

- термін використання;

- за змістом аудиторських послуг.

Тестування

Питання Варіанти відповідей 1. Робоча документація аудитора – це

А. Нормативно –правова база

Б. Записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, що здійснюються під час проведення аудиторської перевірки

2. Робоча документація аудитора виконує такі функції:

А. Обґрунтовує твердження в аудиторському висновку

Б. Допомагає керівництву підприємства-замовника у прийнятті управлінських рішень

В.Сприяє виробленню методологічного підходу до процесу аудиторської перевірки 3. Склад, кількість і зміст робочих документів аудитора залежить від:

А. Стану бухгалтерського обліку та звітності клієнта

Б. Надійності системи внутрішнього контролю клієнта

В. Форми власності підприємства-замовника

Г. Виду аудиторських послуг

4. За характером інформації робочі документи аудитора поділяють на:

А. Нормативно-правового характеру

Б. Оглядові

В. Аналітичні

Г. Підсумкові

5. За формою подання робочі документи аудитора поділяють на:

А. Графічні

Б. Тестові

В. Розрахункові

Г. Ручної обробки

Д. Табличні

Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

Питання для самоконтролю

1. Джерела та завдання інформації для проведення аудиту грошовихкоштів та готівкових операцій.

2. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотриманнякасової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касовихоперацій.

3. Перевірка операцій на рахунках у банках.

4. Аудит дебіторської заборгованості.

5. Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

6. Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання тайого особливості.

7. Аудит руху та використання капіталу за видами.

8. Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитнихоперацій.

9. Перевірка використання та своєчасності повернення короткостроковихпозик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Розв’язання задач

Задача 1.

Оцінити законність здійснених операцій та визначитиправомірність дій бухгалтера МПП “Гермес”.

Вихідні дані:

Згідно договору на постачання товару підприємство-покупецьповинно сплатити за отриманий від МПП “Гермес” товар протягом 30 календарнихднів з дати отримання.

МПП “Гермес” відвантажило покупцю товар 5 травня поточногороку на суму 389,00 грн. З віднесенням ПДВ на податкові зобов’язання в сумі64,83 грн. 28 травня поточного року була отримана часткова оплата завідвантажений товар в сумі 200,00 грн.

Після 5 червня МПП “Гермес” представило заяву в податковуадміністрацію про зменшення податкового зобов’язання на суму ПДВ, щовідноситься до неоплаченої частини товару. В цьому же звітному періоді бухгалтерМПП “Гермес” зменшив суму податкового зобов’язання на 31,5 грн. на підставінаданої заяви.

Задача 2.

Оцінити законність дій бухгалтера ПП “Навігатор”.

Вихідні дані:

В ході здійснення податкової перевіркифінансово-господарської діяльності ПП “Навігатор” була виявлена наступнаситуація: податок на прибуток за результатами бухгалтерського обліку склав254,00 грн., за результатами податкового обліку — 198,00 грн.

Різниця між вказаними сумами склала 56,00 грн. та булавіднесена на статтю 541 “Відстрочені податкові зобов’язання ”.

Задача 3.

Оцінить законність й обґрунтованість отримання грошовихкоштів під звіт, своєчасність їх погашення.

Вихідні дані:

За рахунок коштів підприємства було оплачено поїздкукерівника за кордон в сумі 9500,00 грн. та списано на витрати як витрати навідрядження. При цьому відсутній наказ про направлення робітника у відрядження,її цілях та строках, звіт про відрядження. Прикладені підтверджуючі документина витрачені засоби мають штамп туристичної організації. Всі витрати було віднесенодо складу валових витрат підприємства.

Задача 4.

Визначити чи має місце факт порушення законодавства.

Вихідні дані:

При проведенні податкової перевірки, податковим інспекторомбуло встановлено, що торгівельним підприємством “Електротехніка” було придбано10 телевізорів за ціною 1000,00 грн. На загальну суму 10000,00 грн., у томучислі ПДВ- 2000,00грн.

В торговий зал було виставлено для продажу 9 телевізорів.Один телевізор було встановлено в кімнаті відпочинку персоналу. До складувалових витрат підприємства було віднесено витрати на придбання телевізорів насуму 12000,00 грн.

Задача 5.

Оцінити правомірність цільового використання грошовихзасобів. Оцінити повноту та своєчасність їх погашення.

Вихідні дані:

За видатковим касовим ордером № 25 від 14.03 поточного року зкаси підприємства було видано грошові кошти (1000,00 грн.) секретарю ЗайцевійС.Т. під звіт.

Під час перевірки касової документації ревізор виявиввідсутність авансового звіту Зайцевої С.Т. на вказану суму. Документальнепідтвердження повернення грошових засобів в касу також відсутнє. Бухгалтерпідприємства пояснив, що вказана сума була “перекинута” на менеджера ІвановаІ.А.

Задача 6.

Визначити чи має місце факт порушення законодавства.

Вихідні дані:

В ході здійснення податкового контролю ПП “Скарлет” буловстановлено, що за даними декларації з ПДВ податковий кредит склав 200000,00грн.

За перевіркою податкових накладних було встановлено, що насуму 15000,00 грн. Податкові накладні відсутні, а на суму 1300,00 грн.Представлені невірно заповнені податкові накладні.

Податковому інспекторові було дано усне пояснення, що товарбуло придбано у підприємства платника єдиного податку, тому на суму 15000,00грн. Податкові накладні не можуть бути представлені, так як контрагент не єплатником даного податку.

Задача 7.

Оцінити правильність використання методології бухгалтерськогообліку ВАТ “Меркурій”.

Вихідні дані:

ВАТ “Меркурій” було надано кредит комерційним банком 10-говересня поточного року. За умовами видачі кредиту його повинно бути повернено 10-гоберезня наступного року. В бухгалтерському обліку сума кредиту відображена нарахунку 501 “Довгострокові кредити банку”.

Задача 8.

Визначити чи має місце факт порушення законодавства.

Вихідні дані:

Підприємством ВАТ “Ельга” було придбано ноу-хау за 1 млн.грн. (ПДВ склав 200 тис. грн.). ПДВ було віднесено до складу податковогокредиту (на цю ж суму є податкова накладна). В цьому ж податковому періодіноу-хау було перепродане закордонній фірмі за 1,5 млн. грн. Ніяких іншихоперацій підприємство в даному звітному періоді не здійснювало. В податковійдекларації за ПДВ відображена сума податкового кредиту-200 тис. грн. Таподаткового зобов’язання — 0,00 грн. Підприємство претендує на відшкодуванняПДВ з бюджету.

Задача 9.

Дати оцінку вірності формування інформації на рахунку 79“Фінансові результати”.

Вихідні дані:

Під час проведення ревізії на ВАТ “Парадіз” встановлено, щореалізація товарів відображається наступним чином:

Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн. 1. Відвантажено товари покупцю  361 702 1800 2. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ  702 641 300 3. Списана на фінансовий результат сума доходів від реалізації товарів  702 791 1500 4. Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів  791 281 1100

Задача 10.

Визначити вірність розрахунку балансової вартостінематеріального активу.

Вихідні дані:

Підприємство придбало програмне забезпечення для веденнябухгалтерського обліку на комп’ютері за 5000,00 грн. Через рік це підприємствододатково придбало ще два модуля за 1000,00 грн., які поширили можливостіпрограмного забезпечення.

Сума нарахованої амортизації програмного забезпечення заперший рік експлуатації склала 500,00 грн. Залишкова вартість нематеріальногоактиву за даними бухгалтерського обліку складає 5200,00 грн.

Придбана література для навчання персоналу роботі зпрограмним забезпеченням на загальну суму 200,00 грн.

Задача 11.

Визначити коло осіб, відповідальних за виникнення наступноїситуації та оцінити законність їх дій.

Вихідні дані:

В крамницю № 4 за товарно-транспортною накладною № 14 від 23березня поточного року надійшов товар на суму 2356,5 грн. (з ПДВ).

Товар було оприбутковано матеріально відповідальною особою насуму 2189,00 грн. (з ПДВ). Така ж сума віднесена на збільшення кредиторськоїзаборгованості перед постачальником.

Задача 12.

Визначити в чому полягає порушення.

Вихідні дані:

Статутний капітал підприємства згідно до установчого договорусформовано декількома юридичними особами. Один з засновників згідно доустановчого договору вносить свій вклад шляхом передачі права користаннявиробничою площею на суму 600,00 грн. Строком на 10 років. Створенепідприємство зарахувало це “право” до складу нематеріальних активів.

Через 2 роки в ході ревізії з’ясувалось, що вказанийнематеріальний актив на балансі засновника не враховувався та відповіднопередавати його в якості внеску в статутний капітал засновник не міг.

За період, що пройшов, на даний нематеріальний активнараховувалась амортизація, сума якої склала 4000,00 грн.

Задача 13.

Оцінити законність дій підприємства.

Вихідні дані:

В результаті планової податкової перевірки ЗАТ “Юпітер” буловстановлено, що протягом першого півріччя поточного року амортизаційнівідрахування за невиробничими основними фондами (за даними податкового обліку)склали 5720,00 грн. Дана сума повністю віднесена до складу валових витрат.

Задача 14.

Надати допомогу бухгалтерові в рішенні питання: Якимибухгалтерськими проводками відобразити вказану операцію?

Вихідні дані:

Один із засновників підприємства здійснив внесок в статутний фондгрошовими коштами, сума яких перевищує його заборгованість по внескам встатутний фонд.

Задача 15.

Оцінити законність дій підприємства.

Вихідні дані:

ВАТ “Зеніт” отримало кредит в національній валюті України насуму 6000,00 грн. строком на 6 місяців. Згідно документам (яким ?) умовиповернення кредиту наступні:

- щомісячна сума повернення складає 1000,00 грн. основної сумикредиту;

- відсоток за використання кредитом — 150,00 грн.

Бухгалтер підприємства щомісячно суму 1150,00 грн. відноситьдо складу витрат обігу та валових витрат.

Задача 16.

Оцінити законність дій підприємства.

Вихідні дані:

При ревізії ЗАТ“Ольвія” за перше півріччя поточного року встановлено, що собівартістьреалізованих товарів склала 25870,00 грн. при цьому прямі витрати на оплатупраці складають 12500,00 грн. Перевірка звітної форми № 2 “Звіт про фінансовірезультати” показала, що сума 12500,00 грн. (прямі витрати на оплату праці)відображена в статті “Витрати на збут”.

Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

Питання для самоконтролю

1. Аудит операційної, інвестиційної та фінансової діяльностіпідприємства.

2. Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації.

3. Аудиторська (експертна) оцінка об'єктів приватизації.

4. Аудит інвестиційної та довірчої діяльності.

5. Аудит операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперамидовгострокового та короткострокового призначення.

6. Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначити методику аудиторської перевірки відображеннязовнішньоекономічної діяльності за наведеними в таблиці етапами.

Методика аудиторської перевірки відображеннязовнішньоекономічної діяльності

Етап перевірки Нормативно-правова база Джерела перевірки Процедури аудиту 1.Аудит покупки іноземної валюти 2.Аудит балансової вартості іноземної валюти 3.Аудит продажу іноземної валюти 4.Аудит розрахунків з постачальниками в іноземній валюті 5.Аудит розрахунків з покупцями в іноземній валюті 6.Аудит бартерних операцій зовнішньоекономічної діяльності 7.Аудит розрахунків з підзвітними особами при відрядженні за кордон 8.Аудит розрахунків з нерезидентами за внесками до статутного фонду

Завдання 2.

Визначити порядок перерахунку операцій зовнішньоекономічноїдіяльності у грошову одиницю України за наведеними у таблиці операціями.

Порядок перерахунку операцій зовнішньоекономічної діяльностіу грошову одиницю України

Зміст операцій Дата, на яку здійснюється перерахунок Курс, за яким здійснюється перерахунок 1.Реалізація продукції, товарів, робіт, послуг за іноземну валюту 2.Імпорт сировини, товарів, обладнання та інших цінностей 3.Погашення заборгованості в іноземній валюті, що видана працівникам підприємства під звіт для здійснення передбачених витрат 4.Банківські операції на валютних рахунках 5. Касові операції з іноземною валютою 6. Формування статутного фонду за участю іноземних інвесторів 7.Утворення заборгованості іноземних інвесторів, які є засновниками підприємства, по внесках до статутного фонду Складання фінансової звітності

Завдання 3.

Визначити об’єкти, джерела інформації, методичні прийомиаудиту інвестиційної діяльності.

Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового станугосподарюючих суб'єктів

Питання для самоконтролю

1. Зміст перевірки бухгалтерського обліку.

2. Основні процедури та методика перевірки обліку.

3. Перевірка відповідності даних обліку і звітності.

4. Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів.

5. Використання методики експрес-аналізу для економічного читаннябухгалтерської звітності.

6. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємствата ефективності його використання.

7. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкостігосподарюючих суб'єктів.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначити джерела інформації та процедури аудиту статейБалансу (ф. 1) та заповнити таблицю.

Методика проведення аудиту статей Балансу

Стаття Балансу Джерела аудиту Процедури аудиту

Завдання 2.

Визначити джерела інформації та процедури аудиту статей Звітупро фінансові результати (ф. 2) та заповнити таблицю.

Методика проведення аудиту статей Звіту про фінансовірезультати

Стаття Звіту про фінансові результати Джерела аудиту Процедури аудиту

Завдання 3.

За наведеними даними:

1.   Провести аналіз платоспроможності та фінансової стійкостіпідприємства.

2.   Розрахувати основні фінансові коефіцієнти.

3.   Провести аналіз кредитоспроможності та ліквідності балансупідприємства.

4.   Оцінити зміни фінансових показників підприємства за звітнийперіод.

Вихідні дані, тис. грн.:

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Залишкова вартість нематеріальних активів 900 1300 Первісна вартість нематеріальних активів 1200 2000 Знос нематеріальних активів 300 700 Залишкова вартість основних засобів 3727 6357 Первісна вартість основних засобів 5299 8070 Знос основних засобів 1572 1713 Виробничі запаси 1245 1538 Незавершене виробництво 825 972 Готова продукція 400 300 Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 120 110 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 30 12 Інша поточна дебіторська заборгованість 180 88 Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті 230 580 Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті 50 120 Інші оборотні активи 130 90 Статутний капітал 3422 8332 Резервний капітал 300 350 Нерозподілений прибуток 180 20 Забезпечення виплат персоналу 570 320 Цільове фінансування 1030 500 Довгострокові кредити банків 1000 1000 Короткострокові кредити банків 500 200 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 600 500 Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів 70 20 Поточні зобов’язання за розрахунками із бюджетом 30 10 Поточні зобов’язання за розрахунками із позабюджетних платежів 15 5 Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування 20 10 Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці 100 200

Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі

1. Нормативні вимоги до аудиту в умовах електронної обробкиданих.

2. Особливостіаудиту в середовищі електронної обробки даних.

3. Вплив системиелектронної обробки даних на оцінку системи бухгалтерського обліку івнутрішнього контролю.

4. Методикавикористання комп'ютерних засобів у процесі аудиту.

Тестування

Питання Варіанти відповідей 1. Середовище електронної обробки даних існує у випадках:

А. Для обробки інформації на підприємствах використовують персональні комп'ютери

Б. Для обробки інформації на підприємствах використовують комп'ютери будь-якого типу

В. На підприємствах інформація обробляється без використання комп'ютерів

2. Аудиторські комп'ютерні засоби охоплюють:

А. Тільки технічне забезпечення

Б. Тільки програмне забезпечення

В. Тільки інформаційне забезпечення

Г. Технічне, інформаційне, математичне і програмне забезпечення

3. До складу програмного забезпечення, що використовується в аудиті, належить:

А. Тільки системне програмне забезпечення

Б. Тільки програмне забезпечення

В. Операційна система, обслуговуючі програми, прикладне програмне забезпечення

4. Системне програмне забезпечення охоплює:

А. Операційну систему і аудиторські програми

Б. Аудиторські та бухгалтерські програми

В. Операційну систему й обслуговуючі програми

Г. Аудиторські та інші програми

5. Основною метою використання комп'ютерних засобів у процесі аудиту є:

А. Перевірити діючі на підприємстві бухгалтерські комп'ютерні програми

Б. Перевірити технічне і програмне забезпечення аудиту

В. Зібрати аудиторські докази


Тема 14. Узагальнення результатів аудиту

Питання для самоконтролю

1. Аудиторські звіти та їх складові елементи.

2. Аудиторський висновок та його структура.

3. Види аудиторських висновків та їх характеристика.

4. Аудиторські висновки спеціального призначення.

5. Звіт аудитора перед замовником.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведенійситуації.

У момент перевірки аудиторською фірмою»Львівакадемаудит" фінансової звітності ВАТ «Карпати» буловиявлено такі порушення і недоліки:

- в деяких випадках мала місце видача авансу під звіт особам, щозаборгували підприємству за попередньо виданими сумами;

- працівникам підприємства було надано у звітному періодібезвідсоткові позики на індивідуальне житлове будівництво на суму 1,5 млн.грн.;

— за звітний періодпідприємство заборгувало Пенсійному фондові 30 тис. грн.;

— інших порушень невиявлено.

Скласти аудиторський висновок.

Завдання 2.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведенійситуації.

У процесі аудиту ТзОВ «Сокіл» аудитор виявив такіпорушення і недоліки:

- підприємство у звітному році не виконало низку договорівпостачання сировини і матеріалів. До ТзОВ «Сокіл» пред'явлено позов уарбітражний суд на суму 10 тис. грн.;

- внаслідок інвентаризації каси аудитор у присутності касира іголовного бухгалтера підприємства виявив нестачу в сумі 42 грн. 50 коп.;

- у звітному періоді було ліквідовано зношений верстат за початковоювартістю 25 тис. грн., нараховано знос на суму 24 тис. 900 грн. Металобрухт відліквідації верстата не оприбуткований на складі та не реалізований. Запопередньою оцінкою вартість металобрухту становить 180 грн.

Скласти аудиторський висновок.

Завдання 3.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведенійситуації.

Під час аудиторської перевірки ВАТ «Марія» виявленотакі недоліки:

- за звітний період акціонерне товариство випустило акцій на суму 10тис. грн. Частину викуплених акцій у кількості 600 шт. на суму 6 тис. грн.продали іншим акціонерам, а інші акції на суму 4 тис. грн. анулювали. Розмірстатутного (акціонерного) капіталу в балансі та звіті про власний капітал накінець звітного періоду залишився без зміни;

- підприємство впродовж звітного періоду змінювало методинарахування амортизації;

- в бухгалтерському обліку безпідставно віднесено у звітному періодіна витрати господарські операції, пов'язані з адміністративним управлінням насуму 300 тис. грн.

- інші порушення не мають суттєвого впливу на достовірністьфінансової звітності.

Скласти аудиторський висновок.

Завдання 4.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведенійситуації.

Під час аудиторської перевірки ТзОВ «Оріон»аудитори виявили такі порушення і недоліки:

- у першому півріччі на підприємстві здійснювали оцінку запасів засистемою ЛІФО, а починаючи з третього кварталу, використовували систему ФІФО;

- за період перевірки на підприємстві не проводилася інвентаризаціярозрахунків, акти звірки відсутні;

- керівництво ТзОВ «Оріон» не подало аудиторам з невідомоїпричини всіх договорів з покупцями і замовниками;

- у головну книгу не рознесені всі господарські операції за грудень2005 р.

Скласти аудиторський висновок.

Тестування

Питання Варіанти відповідей 1. Вимоги до аудиторського висновку розкриваються у МСА №:

А. МСА №200

Б. МСА №300

В. МСА №500

Г. МСА №600

Д. МСА №700

2. Причини фундаментальної непевності:

А. Невідповідність порядку оформлення або здійснення операцій чинному законодавству

Б. Значні обмеження в обсязі аудиторської роботи

3. Причини незгоди:

А. Невідповідність порядку оформлення або здійснення операцій чинному законодавству

Б. Значні обмеження в обсязі аудиторської роботи

4. В аудиторському висновку

А. Обов’язково слід наводити масштаб аудиту і зміст проведених процедур

Б. Не обов’язково слід наводити масштаб аудиту і зміст проведених процедур

5. МСА передбачають складання таких аудиторських висновків спеціального призначення:

А. Аудиторські висновки за результатами тематичного аудиту

Б. Висновок про окремі частини фінансової звітності підприємства

В. Висновок про фінансовий стан підприємства

Г. Аудиторська перевірка дотримання договірних відносин

 

Загальні правила оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути виконана машинописним (черездва міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці із застосуваннямчорної стрічки середньої жирності) або машинним за допомогою комп'ютерноїтехніки(шрифт Times текстового редактора Word розміру 14 з полуторнимміжрядковим інтервалом) способами на одній стороні стандартного аркуша білогооднотипного паперу формату А4 (210x197 мм). При написанні роботи необхіднодавати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводятьсяв контрольній роботі, або на ідеях і висновках яких ґрунтуються висновки авторароботи. Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні виданняможна посилатись лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включенодо останнього видання.

В тексті контрольної роботи посилання наджерела позначають порядковим номером за переліком посилань, виділеним двомаквадратними дужками, наприклад: [2].

Структура роботи:

1.  Теоретичне питання (3-5 сторінок)

2.  Означення

3.  Практичне завдання (2-3 сторінки)

Відповіді на теоретичні питання повинні бути повними ірозгорнутими.

Завдання до контрольної роботи визначають відповідно дономера в загальному списку групи.

Завдання до контрольної роботи

ВАРІАНТ 1

1.Теоретичне питання.

Сутність аудита, історичні аспекти і сучасний стан йогорозвитку і становленні в Україні і його перспективи.

2.Означення: АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

3.Практичне завдання.

Перелічити та проаналізувати існуючи нормативи аудиту. Взявши заоснову один із чинних нормативів (на вибір) розробити внутрішню методику(норматив) для конкретної аудиторської фірми.

ВАРІАНТ 2

1.Теоретичне питання.

Предмет, метод і види аудита. Об'єкти аудиторськоїдіяльності. Відмінності аудита від ревізії.

2. Означення: АУДИТОР

3.      Практичне завдання.

Визначити, які з перелічених нижче господарських структурпідлягають обов’язковій аудиторській перевірці та які її умови:

-     державне підприємство;

-     закрите акціонерне товариство;

-     відкрите акціонерне товариство;

-     товариство з обмеженою відповідальністю;

-     приватне підприємство;

-     комерційний банк;

-     інвестиційний фонд;

-     спільне підприємство;

-     страхова компанія.

ВАРІАНТ 3

1      . Теоретичне питання.

Закон України «Про аудиторську діяльність».Аудиторська палата України (АПУ), її функції.

2. Означення: ОБ’ЄКТИ АУДИТУ

3.      Практичне завдання.

Скласти графік виконання конкретних видів аудиторськихпослуг, обов’язково відобразити такі реквізити:

-     назва роботи, яка виконується;

-     строки виконання;

-     виконавець;

-     вихідні дані, потрібні для перевірки;

-     форма результату;

-     кому надається результат.

ВАРІАНТ 4

1. Теоретичне питання.

Керування аудитом в Україні. Суспільні аудиторськіорганізації. Порядок створення і ліцензування аудиторських фірм.

2. Означення: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

3. Практичне завдання.

Заключено договір між аудиторською фірмою і ЗАТ НКМЗ напроведення аудита. Відповідно до договору аудиторська перевірка повинна бутипроведена протягом 15 днів.

1. Назвіть, при яких обставинах термін проведенняаудиторської перевірки може бути змінений.

2. Складіть план роботи аудитора за приведеною формою,обов’язково відбивши в ньому одержання попередньої інформації про клієнта,направлення листа клієнтові, де будуть зазначені обов'язки і відповідальністьаудитора; всі етапи аудиторської перевірки; складання висновку аудитора.

Загальний план аудиту

Заплановані види робіт Період проведення Виконавець Нормативно-правова база Примітки

ВАРІАНТ 5

1. Теоретичне питання.

Програма аудиторської перевірки. Нормативи аудита. Процесаудита. Взаємозв’язок цих понять.

2. Означення: СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

3. Практичне завдання.

Назвати найтиповіші види помилок і порушень, яких, на Вашпогляд, можуть припускатися бухгалтери при обліку:

-        основних засобів;

-        ТМЦ;

-        грошових коштів;

-        статутного фонду;

-        собівартості;

-        заборгованості.

Нормативні документи до задач варіантів 1-5:

1.        Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93р. №3125 (зізмінами та доповненнями).

2.        Національні нормативи аудиту: Затв. Аудиторською палатою Українивід 18.12.98р. №73.

3.        Кодекс професійної етики аудиторів України: Затв. Аудиторськоюпалатою України від 18.12.98р. №73.

4.        Щодо проведення аудиторської перевірки відповідно до МСБО: ЛистНБУ від 29.12.99р. №43-311/4026.

5.        Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (наданіпослуги): Рішення Аудиторської палати від 10.03.2000р. №87.

6.        Роз’яснення Аудиторської палати України з питань застосуванняположень Закону України „Про аудиторську діяльність” та Національних нормативіваудиту в практиці незалежного аудиту: Затв. Аудиторською палатою України від10.03.2000р.

7.        Положення про реєстр суб’єктів аудиторської діяльності: Затв.Аудиторською палатою України від 31.10.2000р.

8.        Про перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку тазвітності в Україні: Лист Комітету ВРУ від 25.04.2000 р. № 06—10/278.

9.        Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: ПостановаКМУ від 28.02.2000 р. № 419.

10.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»:Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

11.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт профінансові результати»: Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

12.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рухгрошових коштів»: Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

13.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт провласний капітал»: Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. №87.

14.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправленняпомилок та зміни у фінансових звітах»: Затв. Мінфіном України від 28.05.99р. № 87.

15.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25«Фінансовийзвіт суб'єкта малого підприємництва»: Затв. Мінфіном України від25.02.2000 р. № 39.

16.     Питання складання фінансової звітності [Мінфін] [4383]: НаказМінфіну від 24.02.2000 р. № 37.

17.     Про реформування бухгалтерського обліку: Роз'яснення МінфінуУкраїни від 09.03.2000 р. № 41—23/41.

18.     Про перевірку порівнянності показників форм квартальної фінансовоїзвітності підприємства: Лист Мінфіну від 11.08.2000 р. № 053—4120.

19.     Про схвалення Методичних рекомендацій з трансформаціїбухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств —емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО: Затв. ДКЦПФР від 21.12.99 р.№ 268.

ВАРІАНТ 6

1.Теоретичне питання.

Планування, стадії і процедури аудита.

2.      Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.      Практичне завдання.

При перевірці правильного списання дебіторської заборгованостіаудитор установив, що в грудні місяці року, що перевіряється, відповідно дорозпорядження головбуха, списана дебіторська заборгованість термін позову якоїпройшов, у сумі 5600 грн., за рахунок зменшення кредиторської заборгованості.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3. Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку варто зробити дляусунення допущеного порушення ?

Нормативні документи до задачі:

1.Про внесення змін до Закону України „Про оподаткуванняприбутку підприємств”: Закон України від 22.05.97р. №283/97-ВР.

2.Про результати суцільної інвентаризації дебіторської такредиторської заборгованості і заходи щодо ії скорочення: Постанова КМУ від29.04.99р. №750.

3.Положення про документальне забезпечення записів убухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95р. №88.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторськазаборгованість”: Затв. Мінфіном України від 08.10.99р. №237.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”:Затв. Мінфіном України від 31.12.99р. №318.

6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11„Зобов’язання”: Затв. Мінфіном України від 31.01.2000р. №20.

7.Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупукредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з використаннямказначейських векселів: Інструкція Мінфіну України від 16.06.99р. №151.

8.Про порядок віднесення та відшкодування безнадійноїзаборгованості: Лист ДПАУ від 03.02.2000р. №529/6/15-1116.

9.Щодо питань оподаткування кредиторської заборгованості, зякої минув термін позовної давності: Лист ДПАУ від 30.06.99р. №3805/6/15-1216.

10.Про методичні рекомендації з використання дебіторськоїзаборгованості платника податку в розрахунках його прогнозованих доходів, щогарантують погашення податкової заборгованості при наданні органами державноїподаткової служби відстрочок та розстрочок сплати податків, інших платежів:Методичні рекомендації ДПАУ від 21.10.99р. 15775/7/24-0217.

ВАРІАНТ 7

1.      Теоретичне питання.

Міжнародні стандарти аудита. Їх зміст і застосування. Основніпринципи.

2.      Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

3. Практичне завдання.

У процесі аудита встановлено, що перед складаннямбухгалтерської звітності за рік, а також протягом усього року жодного разу непроводилась інвентаризація основних засобів, матеріалів і розрахунків з покупцями.

Необхідно :

1.Визначити які нормативні документи порушені.

2.Указати, хто в першу чергу відповідальний заподібні порушення (з перерахуванням їхніх посадових зобов'язань).

3.Указати порядок дій аудитора і його пропозиції.

Нормативні документи до задачі:

1.Інструкція про інвентаризацію основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів ідокументів та розрахунків: Наказ Мінфіну України від 11.08.94р. №69.

2.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерськогообліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств іорганізацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291.

3.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ МінфінуУкраїни від 30.11.99р. №291.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8„Нематеріальні активи”: Затв. Мінфіном України від 18.10.99р. №242.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основнізасоби ”: Затв. Мінфіном України від 27.04.2000р. №92.

6.Інструкція про порядок списання основних засобів тастворення постійно діючої комісії щодо списання основних засобів: Затв. НаказомМінпромполітики України від 26.10.99р. №373.

7.Щодо сплати непрямих податків при реалізації та безкоштовнійпередачі митними органами товарно – матеріальних цінностей (у тому числіконфіскованих): Лист ДПАУ від 21.02.97р. №16-1142/11-1221.

8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”:Затв. Мінфіном України від 20.10.99р. №246.

9.Положення про документальне забезпечення записів убухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном Украіни від 24.05.95р. №88.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10„Дебіторська заборгованість”: Затв. Мінфіном України від 08.10.99р. №237.

11.Про результати суцільної інвентаризації дебіторської такредиторської заборгованості і заходи щодо ії скорочення: Постанова КМУ від29.04.99р. №750.

ВАРІАНТ 8

1.      Теоретичне питання.

Аудиторський ризик (сутність, поняття, порядок визначення).

2.   Означення: СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором,їх наслідок і скласти відомості аудитора:

— збереження коштів у касі;

-  неправильного оформлення касових документів;

-  порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

-  порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентуютьфінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усуненнявиявлених порушень.

Вихідні дані:

Ліміт каси — 250 грн..

02.04.2004 касир представила аудиторові, у присутностіголовбуха, готівка купюрами і поштові конверти і марки.

Прибутковий касовий ордер №205 від 2.03.04 — 785 грн. — виторг оптового складу.

Прибутковий касовий ордер №206 від 3.03.04 -972 грн. — виторгоптового складу.

Прибутковий касовий ордер №207 від 3.03.04 — 5 грн.(повернення підзвітної суми від 20.02.04).

Прибутковий касовий ордер №208 від 9.03.04 — 25 грн.(повернення невикористаних підзвітних невикористаних сум на відрядження з 1.03.по 4.03).

Гроші надійшли в касу по чеку №268730 на заробітну плату усумі 2300грн. — 20.03.04.

Прибутковий касовий ордер №208 від 24.03.04, гроші надійшли вкасу з роздрібної торгівлі в сумі 250 грн.

Прибутковий касовий ордер №209 від 28.03.04, гроші надійшли вкасу по чеку №268732 на господарські витрати в сумі 100 грн.

Видатковий ордер №221 від 2.03.04, гроші здані в Ощадбанк у сумі780 грн.

Видатковий касовий ордер №222 від 3.03.04., гроші здані вОщадбанк у сумі 900 грн.

Видатковий касовий ордер №223 від 20.03.04, видана заробітна платау сумі 2310 грн.

Видатковий касовий ордер №224 від 24.03.04., здані гроші вОщадбанк у сумі 250 грн.

Видатковий касовий ордер №225 від 28.03.04 на суму 100 грн. івидатковий касовий ордер № 226 від 30.03.04 на суму 15 грн. — видані гроші нагосподарські витрати.

ВАРІАНТ 9

1.Теоретичне питання.

Аудиторські документи. Аудиторський висновок і вимоги до йоговикладу.

2. Означення: НОРМАТИВИ АУДИТУ

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором,їх наслідок і скласти відомості аудитора:

-  збереження коштів у касі;

-  неправильного оформлення касових документів;

-  порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

-  порушень законодавства й інших нормативних документів, щорегламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усуненнявиявлених порушень.

Вихідні дані:

1.Прибуткові ордера:

-  прибутковий касовий ордер №229 від 2.02.04 — отримані гроші почеку № 235480 для виплати заробітної плати на суму 3587грн;

-  ПКО № 230 від 5.02.04 — отримані гроші по чеку № 235481 длявиплати матеріальної допомоги на суму 1200грн;

-  ПКО № 231 від 12.02.04 на суму 202 грн. — виторг від реалізації.

2.Списані на підставі розрахункових відомостей і видатковихкасових ордерів суми для виплати заробітної плати:

-  2.02.04 – 1276 грн. 50 коп.

-  3.02.04-1200 грн.

-  3.02.04 –253 грн. 50 коп.

-  4.02.04 –400 грн.

-  5.02.04-1557 грн.

3.Здані в банк невитрачені суми призначені на видачузаробітної плати у сумі 100 грн. — 12.02.04

4.Касиром представлені 2 розписки на видачу з каси Іванову4.02.04- 25 грн. і Сидорову 6.02.04 — 45 грн. (Розпорядчі підписи директора іголовбуха на видачу грошей на розписках відсутні).

ВАРІАНТ 10

1.Теоретичне питання.

Методи визначення розміру аудиторського ризику.

2.Означення: ПРЕДМЕТ АУДИТУ

3.Практичне завдання.

Розібратиситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скластивідомості аудитора:

— збереження коштів у касі;

-  неправильного оформлення касових документів;

-  порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

-  порушень законодавства й інших нормативних документів, щорегламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усуненнявиявлених порушень.

Вихідні дані:

-  залишок готівки в касі на 30.01.04 — 450 грн. (ліміт каси 300грн.);

-  дані фактичного перерахунку грошей — 670 грн.

По документах аудитор установив:

1.      Відповідно до відомості на виплату заробітної платиза другу половину грудня 2003 року по видатковому ордеру №22 (дата відсутня)головбух невірно списала за рахунок нереальної кредиторської заборгованостісуму 1350 грн.

2.      По видатковому касовому ордеру №23 від 4.01.04списані 50 грн. (фактично — 500 грн.) Іванову, що працював, але грошей неодержував. Касир пояснила, що підпис підроблений нею і гроші відданідиректорові.

3.      По ПКО № 24 від 07.01.04 оприбутковано 490 грн.виторгу від клієнта за проживання у відділенні (фактично прикладені документина 90 грн.)

ВАРІАНТ 11

1.      Теоретичне питання.

Поняття про аудиторські докази і вимоги до них.

2.      Означення: БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором,їх наслідок і скласти відомості аудитора:

— збереження коштів у касі;

-  неправильного оформлення касових документів;

-  порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

-  порушень законодавства й інших нормативних документів, щорегламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усуненнявиявлених порушень.

Вихідні дані:

1.        По ВКО № 321 від 29.06.04 виплачене Кравчук П.С. — 1500 грн. заремонтні роботи. У представленому рахунку зазначені: № паспорта, дата іхарактер виконаної роботи на суму 1500 грн. і підпис пред'явника рахунка.

2.        Розпорядження про виплату грошей підписано директором фірми.

3.        По ПКО №420 від 25.07.04 отримані підзвітні невитрачені суми навідрядження (термін відрядження з 18.07.04 по 21.07.04) — 27 грн.

4.        По ВКО № 322 від 30.07.04 на суму 24 грн. видані Петрову С., і нагосподарські потреби(гроші по чеку на господарські потреби в касу ненадходили).

Нормативні документи до задач варіантів 8-11:

1.Про внесення змін до Закону України «Прооподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР.

2.Про затвердження типових форм первинного облікукасових операцій: Наказ Мінфіну України від 15.02.96 р. № 51.

3.Про внесення змін і доповнень до «Порядкуведення касових операцій у народному господарстві України»: Затвердженогопостановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. № 21:Постанова НБУ від 13.10.97 р. № 334.

4. Про затвердженнязмін до Інструкції № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарськомуобороті України», затвердженої постановою Правління Національного банкуУкраїни від 02.08.96 р. № 204 [Національний банк] [4256]: Постанова НБУ від04.01.2000 р. № 3.

5. Про виконанняустановами банків для здійснення грошових переказів платіжних дорученьюридичних осіб: Лист НБУ від 28.01.2000 р. № 25—111/183.

6. Щодо сплати зборуна обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу валют:Лист Пенсійного фонду від 02.06.2000 р. № 04/2895.

7. Нормивідшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон: Постанова КМУвід 05.01.98 р. № 10.

8. Про нормивідшкодування витрат на відрядження вмежах України та за кордон: Постанова КМУвід 23.04.99 р. № 663.

9. Інструкція прослужбові відрядження у межах України та за кордон: Затв. Мінфіном України від13.03.98 р. № 59.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16«Витрати»: Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

11.Про затвердження форми посвідчення провідрядження: Наказ ДПАУ від 28.07.97 р. № 260.

12.Щодо віднесення деяких витрат на відрядження довалових витрат: Лист ДПАУ від 04.01.2000 р. № 10/6/15-1116.

13.Про затвердження Методичних рекомендацій поперевірці витрат на відрядження: Наказ ГДКРУ від 21.03.2000 р. № 24.

14.Про застосування електронних контрольно-касовихапаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сферіторгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 р. №265/95-ВР (із змінами та доповненнями).

15.Про внесення змін до Порядку заняття торговельноюдіяльністю і правил торговельного обслуговування населення: Постанова КМУ від10.07.98 р. № 1050.

16.Перелік окремих форм діяльності у сфері торгівлі,громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснюватирозрахунки із споживачами без застосування електронних контрольно-касовихапаратів з використанням товарно-касових книг: Затв. наказом Мінекономіки від10.01.95 р. № 1.

17.Про внесення доповнень до Інструкції про порядокпозначення роздрібних цін на товари народного споживання у підприємствахроздрібної торгівлі та громадського харчування [Мінекономіки] [4716]: НаказМінекономіки України від 16.05.2000 р. № 80.

18.Правила торгівлі на ринках: Затв. Міністерствомзовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.03.96      р. № 157.

19.Правила продажу непродовольчих товарів: Затв. Міністерствомзовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 27.05.96 р. № 294.

20.Про порядок подання товарно-касових звітів добухгалтерії підприємства: Лист НБУ від 18.03.97 р. № 23—3116/14—211.

21.Щодо відкриття окремих рахунків підприємствам іорганізаціям торгівлі та громадського харчування: Лист НБУ від 06.08.98 р. №25—011/1252—5685.

22.Положення про порядок реєстрації і застосуванняелектронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сферіторгівлі, громадського харчування та послуг: Затв. ДПАУ від 18.09.97 р. № 343.

23.Про патентування торговельної діяльності: ЛистДПАУ від 06.03.99 р. № 3275/7/15—1317.

24.Про порядок оприбуткування товарів у роздрібнійта оптовій торгівлі для суб'єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб:Лист ДПАУ від 14.05.99 р. № 6990/7/23— 3117.

25.Про книги обліку доходів і витрат фізичних осіб,які знаходяться у трудових відносинах з платниками єдиного податку: Лист ДПАУвід 06.05.2000 р. № 6304/7/17—0217.

ВАРІАНТ 12

1.Теоретичне питання.

Аудиторський звіт, склад і структура.

2.Означення: ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

3. Практичне завдання.

Вихідні дані:

Станом на 01.01.2004 р. на підприємстві обліковано 914 пилокпо 1,48 грн. за 1 шт. на суму 1353 грн. У січні у матеріальних звітах цінапідвищена до 54 грн. за 1 шт. без відповідного відображення подорожчання нарахунках бухгалтерського обліку. Пояснювальні документи відсутні.

У товарно-транспортній накладній № 070359 було зафіксовановідпуск 50 пилок за новою ціною на суму 2700 грн., вартістьтранспортно-заготівельних витрат — 540 грн., ПДВ — 648 грн. Реалізація в облікубула відображена так:

Д-т 377 — К-т 205 — 3240 грн.;

Д-т 377 — К-т 643 — 648 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити дляусунення допущеного порушення ?

ВАРІАНТ 13

1.Теоретичне питання.

Аудиторський висновок, його види, вимоги до його викладу.

2.Означення: АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

У грудні 2004 р. підприємством за готівку було продано 170шпал за ціною 1 грн. за 1 шт. В обліку операція відображена такими записами,грн.:

Д-т 943 — К-т 20 — 170 грн.;

Д-т 301 — К-т 377 — 170грн.;

Д-т 301 — К-т 643 — 34 грн.

У матеріальному звіті на початок місяця обліковувалося 628шпал на суму 1042,48 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3. Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити дляусунення допущеного порушення ?

ВАРІАНТ 14

1.      Теоретичне питання.

Джерела і метод одержання аудиторських доказів.

2.      Означення: АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

У грудні 2004 р. на підприємстві з наказу керівника річнувинагороду за результати роботи підприємства було виплачено у натуральнійформі. Видано 10 000 кг цукру, облікова ціна якого за даними матеріальнихзвітів становить 0,78 грн., що відображено такими записами:

Д-т 441 — К-т 661 — 9035,54 грн. — нарахування винагороди;

Д-т 661 — К-т 205 — 9035,54 грн. — видача винагороди.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити дляусунення допущеного порушення ?

Нормативні документи до задач варіантів 12 – 14:

1.Про податок на додану вартість: Закон України від03.04.97 р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями).

2.Про внесення змін до Закону України «Прооподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР (із змінами та доповненнями).

3.Положення про документальне забезпечення записіву бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.

4.Про умови реалізації продукції, отриманої врахунок оплати праці: Лист ДПАУ від 29.12.97 р. №17—0117/11—10957/17—0117/10—10797.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15«Дохід»: Затв. Мінфіном України від 29.11.99 р. № 290.

6.План рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв.Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

7. Інструкція прозастосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. МінфіномУкраїни від 30.11.99 р. № 291.

8. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. МінфіномУкраїни від 31.12.99 р. № 318.

ВАРІАНТ 15

1.Теоретичне питання.

Аудит основних засобів і інших оборотних активів.

2.Означення: РЕВІЗОР

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

На заводі з виробництва металоконструкцій приватнепідприємство виконало будівельно-монтажні роботи. Акт приймання-здачі робіт бувпідписаний у квітні 2004 р. У рахунок оплати робіт заводом було відвантаженоготову продукцію у січні 2004 р. За І квартал 2004 р. приватним підприємствомдо складу валових витрат віднесена сума отриманої за бартерним договоромготової продукції, а в II кварталі 2004 р. до валових доходів була віднесенавартість виконаних будівельно-монтажних робіт.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 16

1.Теоретичне питання.

Аудит матеріальних запасів і витрат.

2.Означення: ПОЗИТИВНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Торгівельне підприємство уклало договір з іншою фірмою пропоставку товару на умовах товарного кредиту. За надання кредиту фірма сплачуєпідприємству 5% суми кредиту. У договорі передбачено, що погашеннязаборгованості здійснюється щомісяця (протягом 3 місяців) із одночасною сплатоювідповідної суми відсотків. Сума за договором становить 12 000 грн.

Операції, здійснені у першому місяці, фірмою обліковані так,грн.:

Д-т 281 — К-т 631 — 10 000;

Д-т 641 — К-т 631 — 2000;

Д-т 631 — К-т 311 — 4000 грн. — оплачена частина товару заумовами договору;

Д-т 631 — К-т 311 — 120 грн. — сплачено відсоток закористування товарним кредитом;

Д-т 92 — К-т 311 — 120 грн.

У цьому ж місяці до валових витрат була включена лише сумаодержаного товару — 10 000 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити дляусунення допущеного порушення ?

ВАРІАНТ 17

1.      Теоретичне питання.

Аудит коштів, розрахунків і інших активів.

2.      Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Підприємство у II кварталі 2004 р. перерахувало дитячомусадку 750 грн. До складу валових витрат звітного кварталу підприємством булавіднесена сума на 750 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 18

1.Теоретичне питання.

Аудит довгострокових пасивів, розрахунків і інших пасивів.

2.Означення.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Сукупна балансова вартість основних фондів станом на01.01.2004 р. становить 25 000 грн. У І кварталі підприємству були наданіпослуги з ремонту автомобілів на загальну суму 3600 грн., у тому числі легкових— 1800 грн. У І кварталі 2004 р. цією операцією до валових витрат буловіднесено 3000 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 19

1.Теоретичне питання.

Послідовність аудиторської перевірки звітності, основні її,показники.

2.Означення: ЗОВНІШНІЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

На автотранспортному підприємстві до складу валових витрат заІ квартал 2004 р. було віднесено вартість придбаних запасних частин — 16 386грн. їх надходження було відображено записом: Д-т 207 — К-т 631. У кінцізвітного періоду в результаті коригування залишків запасних частин на складісума 3811 грн. (залишок запасних частин на початок І кварталу 17 248 грн. мінусзалишок запчастин на кінець І кварталу 13 437 грн.) була віднесена до валовихвитрат.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

Нормативні документи до задач варіантів 15 — 19:

1. Про охоронупраці: Закон України від 14.10.92 р. № 2694-ХИ.

2. Про оплату праці:Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

3. Про податок надодану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (із змінами тадоповненнями).

4. Про внесення зміндо Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: ЗаконУкраїни від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

5. Порядок збору тавикористання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом,реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загальногокористування: Затв. КМУ від 02.02.93 р. № 83 (із змінами та доповненнями).

6. Порядокобчислення середньої заробітної плати: Затв. Постановою КМУ від 08.02.95 р. №100 (із змінами і доповненнями).

7. Про нормивідшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон: Постанова КМУвід 23.04.99 р. № 663.

8. План рахунківбухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операційпідприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

9. Інструкція прозастосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженогонаказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

10.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16«Витрати»: Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

11.Про відшкодування витрат при відрядженні: ЛистМінфіну України від 27.04.2000 р. № 16-102-56/11-2563.

12.Інструкція із статистики заробітної плати: Затв.Мінстатом України від 11.12.95 р. № 323.

13.Про затвердження форм державної статистичноїзвітності № 5-С (річна), № 5-С (квартальна) «Звіт про витрати навиробництво продукції (робіт, послуг)»: Наказ Мінстату України від02.07.99 р. № 247.

14.Норми витрат пального і мастильних матеріалів наавтомобільному транспорті: Затв. Мінтранспортом України від 03.05.95 р. № 179(із змінами та доповненнями).

15.Порядок ведення платниками податку облікуприросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини,комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах у незавершеному виробництвіта залишках готової продукції: Затв. ДПАУ від 12.08.97 р. № 291.

16.Щодо віднесення деяких витрат на відрядження довалових витрат: Лист ДПАУ від 04.01.2000 р. № 10/6/15-1116.

17. Включення витрат на організацію та проведення прийомів довалових витрат виробництва (обігу): Лист ДПАУ від 07.03.2000 р. №1159/6/15-1116.

18.Щодо включення до складу валових витрат платникаподатку витрат на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудовихвідносинах з такими платниками податку, та будь-яких інших виплат у грошовійабо натуральній формі, встановлених за домовленістю сторін: Лист ДПАУ від18.03.2000 р. № 1363/6/15-1216.

19.Про віднесення витрат на проведення капітальногоі поточного ремонту орендованих приміщень до складу валових витрат платникаподатків: Лист ДПАУ від 05.04.2000 р. № 1727/6/15-1116.

ВАРІАНТ 20

1.Теоретичне питання.

Поняття і види аудиторських послуг, їх відмінність відаудита.

2.Означення: ПРЯМІ АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

В акціонерному товаристві призначення, переміщення тазвільнення матеріально відповідальних осіб, розпорядча документація провстановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати,системи преміювання, а також договори та угоди на реалізацію ТМЦ, на виконанняробіт і послуг головним бухгалтером не візуються. Керівництво вважає, що підписголовного бухгалтера на таких документах є необов'язковим, з чим погоджуєтьсяголовний бухгалтер товариства.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 21

1.Теоретичне питання.

Мета, склад та елементи фінансової звітності

2.Означення: АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Акціонерне товариство списало з балансу на суму 600 грн.матеріали, зіпсовані внаслідок неправильного зберігання. Списання булоздійснено бухгалтерією за розпорядженням заступника генерального директора.Матеріально відповідальна особа (комірник) пояснила, що дошки зберігалися підвідкритим небом через недостатню кількість критих складських приміщень, що йспричинило їх непридатність для виробничих цілей. Матеріально відповідальнаособа не повідомляла керівництво про неналежні умови зберігання.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити дляусунення допущеного порушення ?

ВАРІАНТ 22

1.Теоретичне питання.

Сертифікація аудиторів.

2.Означення: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

На будівельному майданчику будівельно-монтажного управління зпідзвіту матеріально відповідальної особи було додатково списано на ремонтвиробничих корпусів 3 т цементу на суму 6000 грн. У зв'язку з виявленоюнедостачею під час інвентаризації головний бухгалтер пояснив, що поточнийремонт споруд виконується позапланово, матеріали витрачаються в міру потребибез документального оформлення.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 23

1.Теоретичне питання.

Аудит реалізації продукції (робіт, послуг).

2.Означення: ПРИВАТНО-ПРАКТИКУЮЧИЙ АУДИТОР     

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

1.На підприємстві матеріали на виробництво продукціїсписуються за внутрішніми актами, в яких вказуються лише такі реквізити:

1) найменування ТМЦ, номенклатурний номер;

2) кількість списаних ТМЦ.

Визначити який нормативний документ порушений, хто несевідповідальність за допущене порушення?

2.Вартість придбаних підзвітними особамиканцтоварів відноситься на загальновиробничі з одночасним включенням до складувалових витрат і відображається в обліку записом: Д-т 91 — К-т 372.

Визначити який нормативний документ порушений, до якихнаслідків привела зроблена операція, хто несе відповідальність за допущенепорушення, які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усуненнядопущеного порушення ?

Нормативні документи до задач варіантів 20-23:

1.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ.

2.Про внесення змін до деяких законів України узв'язку з прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансовузвітність в Україні»: Закон України від 11.05.2000 р. № 1708-ІП.

3.Про перехід на національні стандартибухгалтерського обліку та звітності в Україні: Лист Комітету ВР України від25.04.2000 р. № 06-10/278.

4.Про результати суцільної інвентаризаціїдебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо її скорочення:Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 750.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3«Звіт про фінансові результати»: Затв. Мінфіном України від 31.03.99р. № 87.

6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2«Баланс»: Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

7.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5«Звіт про власний капітал»: Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р.№87.

8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4«Звіт про рух грошових коштів»: Затв. Мінфіном України від 31.03.99р. № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. Мінфіном України від31.03.99 р. № 87.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6«Виправлення помилок у фінансовій звітності»: Затв. Мінфіном Українивід 28.05.99 р. № 137.

11. Положення про документальне забезпечення записів убухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.

12.Інструкція про застосування Плану рахунківбухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операційпідприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

13.План рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств організацій: Затв.Мінфіном України від 30.11.99 р. № 29.

14.Щодо реформування бухгалтерського обліку:Роз'яснення Мінфіну України від 09.03.2000 р. № 41-23/41.

15.Про термін зберігання бухгалтерських документів. ЛистМінфіну України від 29.07.97 р. № 18-4141.

16.Методичні рекомендації з перенесення сальдорахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського облікувиробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій нарахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженогонаказом Міністерства фінансів України від З0 листопада 1999 року № 291: ЛистМінфіну України від 04.02.2000 р. № 18-424.

17.Методичні рекомендації щодо визначенняпідприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у2000 році: Лист Мінфіну України від 23.02.2000 р. № 18-432.

18.Про втрату чинності деяких листів з питаньбухгалтерського обліку: Лист Мінфіну України від 09.06.2000 р. № 053-496.

19.Про затвердження типових форм первинного обліку:Наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 р. № 352.

20.Про внесення змін до наказу Держкомстату Українивід 27.07.98 № 263 «Про затвердження типових форм первинного обліку таІнструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування»,зареєстрованого Мінюстом України 12.08.98 р. за № 508/2948: Наказ ДержкомстатуУкраїни від 25.02.99 р. № 76.

21.Про податок на додану вартість щодо списаннядержпідприємством з бухгалтерського обліку основних фондів через їх повнийфізичний або моральний знос: Лист ДПАУ від 02.04.99 р. № 1885/6/16-1220-26.

22.Щодо застосування окремих положень УказуПрезидента України від 03.07.98 № 727/98 «Про спрощену системуоподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»: ЛистДПАУ від 01.06.99 р. № 7746/7/15-1317.

ВАРІАНТ 24

1.Теоретичне питання.

Суть внутрішнього аудита. Об'єкти і суб'єкти внутрішньогоаудита.

2.Означення: ЕКСПРЕС — ОГЛЯД

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Підприємство уклало договір з навчальним закладом пронавчання свого працівника, оплативши весь період навчання, і, крім того, надаломатеріальну допомогу інституту. На загальну суму перерахованої оплати тадопомоги були нараховані обов'язкові внески до існуючих фондів з віднесенням їхсум на рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 25

1.      Теоретичне питання.

Облік та аудит розрахунків з підзвітними особами.

2.Означення: ДОБРОВІЛЬНИЙ (ІНІЦІАТИВНИЙ) АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Інвентаризацією виявлено недостачу товару на суму 120 грн.,яку було утримано із заробітної плати комірника, відображено в обліку записом:Д-т 661 — К-т 375. Після цього на залишкову суму заробітної плати булиздійснені нарахування до обов'язкових фондів.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 26

1.Теоретичне питання.

Оцінка ризику ефективності контролю в комп'ютерномусередовищі.

2.Означення: НЕГАТИВНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Підприємство протягом 2004 р. не нараховувало внесків дообов'язкових фондів на суми, нараховані з резерву на оплату відпусток такомпенсації за невикористані відпустки. За 2004 р. загальна сума нарахованихвідпускних становила 37 856,9 грн., а компенсації за невикористані відпустки —5630,2 грн. У січні 2005 р. на підставі бухгалтерської довідки булидонараховані певні суми до фондів, а саме до:

Пенсійного фонду — 13 829,48 грн. (Д-т 39 — К-т 651);

Фонду соціального страхування — 1739,48 грн. (Д-т 39 — К-т652);

Фонду страхування на випадок безробіття — 434,87 грн. (Д-т 39— К-т 653).

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити дляусунення допущеного порушення ?

Нормативні документи до задач варіантів 24-26:

1.        Про оплату праці: Закон України від 24.03.95р. №108/95-ВР зі змінамита доповненнями.

2.        Про внесення змін до Закону України „Про оподаая прибуткупідприємств”: Закон України від 22.05.97р. №283/97-ВР.

3.        Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України від26.06.97 р. № 402/97-ВР (із змінами і доповненнями).

4.        Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: ЗаконУкраїни від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.

5.        Порядок обчислення середньої заробітної плати: Постанова КМУ від08.02.95 р. № 100 (із змінами і доповненнями).

6.        Щодо деяких питань сплати збору на обов'язкове державне пенсійнестрахування: Лист ВРУ від 02.02.2000 р. № 06-10/83.

7.        План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. МінфіномУкраїни від 30.11.99 р. № 291.

8.        Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облікуактивів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств іорганізацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

9.        Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16«Витрати»: Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

10.Інструкція із статистики заробітної плати: Затв.Мінстатом України від 11.12.95 р. № 323.

11.Порядок справляння збору на обов'язкове соціальнестрахування на випадок безробіття: Затв. Мінпраці України від 03.10.97 р. № 4.

12.Про нарахування збору на виплати допомоги потимчасовій непрацездатності: Лист Пенсійного фонду від 20.07.99 р. № 04/3865.

13.Про сплату збору за додатковими ставками,установленими Законом України від 15 липня 1999 року № 967-XIV «Провнесення змін до Закону України „Про збір на обов'язкове державне пенсійнестрахування“: Лист Пенсійного фонду від 26.08.99 р. № 04/4484.

14.Про окремі питання щодо сплати збору наобов'язкове державне пенсійне страхування: Лист Пенсійного фонду від 22.12.99р. № 06/6691.

15.Про порядок сплати збору на обов'язкове державнепенсійне страхування з окремих видів господарських операцій: Лист Пенсійногофонду від 03.10.2000 р. № 08/5271.

ВАРІАНТ 27

1.Теоретичне питання.

Відмінність аудита при автоматизованому бухгалтерського обліку.

2.Означення: ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Розробити перелік бланків суворої звітності для аудиторськоїфірми та скласти проект наказу про порядок їх збереження, використання іконтролю.

ВАРІАНТ 28

1.      Теоретичне питання.

Організація і вимоги до аудита в комп'ютерному середовищі.Процес аудита в умовах автоматизації.

2.      Означення: ФАКТИЧНИЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Скласти такі робочі документи стосовно ділової кореспонденціїаудитора:

— листи з відображенням недоліків, виявлених аудитором у ходіперевірки аудиту інвентаризації, а також рекомендації щодо їх усунення;

— лист про виявлені суттєві помилки у фінансовій звітності тавимоги щодо їх коригування.

ВАРІАНТ 29

1.      Теоретичне питання.

Аудит нарахувань на заробітну плату

2.      Означення: ПЕРВИННИЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Скласти робочі документи аудитора, які можуть застосовуватисяпід час виконання аудиту окремих статей та показників бухгалтерського звіту.

ВАРІАНТ 30

1.      Теоретичне питання.

Аудит зборів і платежів до бюджету і позабюджетних фондів.

2.      Означення: УМОВНО – ПОЗИТИВНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.Практичне завдання.

Скласти робочий документ аудитора, який можна застосовувати вразі перевірки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Нормативні документи до задач варіантів 27-30:

1.Про аудиторську діяльність: Закон України від22.04.93 р. № 3125 (зі змінами та доповненнями).

2.Норматив № 4. Договір на проведення аудиту:Рішення Аудиторської палати 18.12.98 р. № 73.

3.Норматив № 5. Контроль якості аудиторськихпослуг: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

4. Норматив № 6.Документальне оформлення аудиторської перевірки: Рішення Аудиторської палативід 18.12.98 р. № 73.

5. Норматив № 13.Аудит в умовах електронної обробки даних: Рішення Аудиторської палати від18.12.98 р. № 73.

8. Норматив № 28. Аудиторські висновки спеціальногопризначення: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

6. Норматив № 14.Аудиторські докази: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

7. Норматив № 26.Аудиторський висновок: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

 Перелікзапитань до семестрового контролю

1.Місце аудиту в системі економічного контролю.

2.Суть аудиту, його мета і завдання.

3.Історія розвитку аудиту в світі та характеристикатенденцій, що впливають на нього.

4.Становлення і розвиток аудиту в Україні.

5.Поняття аудиторської діяльності та її складові.

6.Види аудиту та його класифікація.

7.Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарськоїдіяльності підприємства.

8.Предмет та об’єкти аудиту.

9.Методи аудиту.

10.Організація аудиторської діяльності та статусаудитора в Україні.

11.Організація функціонування аудиторських служб.

12.Міжнародні стандарти аудиту.

13.Національні нормативи аудиту. Кодекс етикипрофесійних бухгалтерів.

14.Планування аудиту.

15.Аудиторські процедури та їх класифікація.

16.Суть внутрішнього контролю, його мета і завдання.

17.Оцінка ефективності функціонування системивнутрішнього контролю.

18.Види аудиторських тестів та їх роль у процесіаудиторської перевірки.

19.Аудиторське тестування за циклами господарськихоперацій.

20.Суть і завдання внутрішнього аудиту та його місцев системі внутрішнього контрою.

21.Об’єкти внутрішнього аудиту.

22.Формування методології внутрішнього аудиту.

23.Організація внутрішнього аудиту.

24.Поняття аудиторського ризику.

25.Модель визначення припустимого аудиторськогоризику.

26.Властивий ризик.

27.Ризик, пов'язаний з невідповідністюфункціонування системи внутрішнього контролю.

28.Ризик невиявлення помилок.

29.Суттєвість та її взаємозв'язок з ризикомаудиторської перевірки

30.Поняття аудиторської вибірки. Місце та метавибіркової перевірки в процесі аудиту.

31.Статистичні та нестатистичні методи вибірки.

32.Використання вибірки при оцінці внутрішньогоконтролю.

33.Фактори, що впливають на обсяг вибірки.Інтерпретація результатів вибірки.

34.Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги доних.

35.Процедури отримання аудиторських доказів.

36.Зміст і форма аудиторської документації та вимогидо її складання.

37.Класифікація робочих документів аудитора.

38.Методика ведення аудиторського досьє.

39.Джерела інформації для проведення аудиту грошовихкоштів та готівкових операцій.

40.Аудит забезпечення збереженості касової готівкита дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійсненнякасових операцій.

41.Перевірка операцій на рахунках у банках.

42.Аудит дебіторської заборгованості.

43.Аудит наявності та руху основних засобів інематеріальних активів.

44.Аудит формування статутного капіталу суб'єктівгосподарювання та його особливості.

45.Аудит руху та використання капіталу за видами.

46.Організація та методика аудиту поточнихзобов'язань та кредитних операцій.

47.Перевірка використання та своєчасності поверненнякороткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

48.Завдання та послідовність аудиту об'єктівприватизації.

49.Аудит інвестиційної діяльності.

50.Аудит операцій з цінними паперами.

51.Аудит зовнішньоекономічної діяльності.

52.Основні процедури та методика перевірки обліку.

53.Використання методики експрес-аналізу дляекономічного читання бухгалтерської звітності.

54.Аудиторська оцінка фінансово-економічногопотенціалу підприємства та ефективності його використання.

55.Аудиторська перевірка ліквідності та фінансовоїстійкості господарюючих суб'єктів.

56.Особливості проведення аудиту в середовищіелектронної обробки даних.

57.Методи використання комп’ютерних засобів у процесіаудиту.

58.Аудиторські звіти та їх склад.

59.Види аудиторських висновків та їх характеристика.

60.Зміст і структура аудиторського висновку зарезультатами перевірки фінансової звітності підприємства.

61.Аудиторські висновки спеціального призначення.

62.Звіт аудитора перед замовником.

Критерії оцінки знаньстудента

Семестровийконтроль проводиться у формі семестрового заліку в обсязі навчальногоматеріалу, визначеного методичними вказівками, і в терміни, встановленінавчальним планом.

Залікпроводиться в усній формі у вигляді спілкування викладача зі студентом.Запитання викладача передбачають визначення тієї чи іншої категорії, розкриттязмісту, сутності явища чи процесу, що відбувається в сфері організації тапроведення аудиту. Мета цих завдань – проконтролювати засвоєння студентами понятійногоапарату дисципліни, вміння застосовувати знання з окремих питань до конкретноїситуації та здатність до переконливої аргументації щодо власної позиції.

Викладачпропонує студентові для відповіді максимум п’ять запитань, з яких відповідь натри запитання забезпечує отримання заліку. Оцінки, отримані студентом за окреміпрактичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даноїнавчальної дисципліни. На практичних заняттях проводиться попередній контрользнань, умінь і навичок студентів у вигляді постановки загальної проблемивикладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їхобговоренням. Кожна позитивна оцінка, отримана на практичному занятті, дорівнюєвідповіді на одне запитання викладача.

Список рекомендованих джерел

1. БілухаМ.Т. Курс аудиту: Підручник.-К. Вища школа знання, 1998.- 574 с.

2. ГончарукЯ.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів:Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

3. ДавидовГ.М. Аудит: Навч.посіб.–2-ге вид., перероб. ідоп.–К.: Т-во“Знання”, КОО,2001.–363с.

4. Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальнийпосібник/Завгородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л.М., БлотнерВ.Г., Бобрович О.Б., Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В., Озеран В.О.,Савка Н.М., Соловій М.М., Тимофєєва Л.Я., Чернова Н.Й.-2-ге вид. Перероб. ідоп. – Львів: Видавництво Національногть університету “Львівська політехніка” –2004. – 456 с.

5. КулаковськаЛ.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.:Каравела, 2005. – 560 с.

6. ЧернелевськийЛ.М., Беренда Н.І. Аудит. Навч. посібник – К.: Міленіум, 2002. – 466 с.


Список використаних джерел

1. Білуха М.Т. Курсаудиту: Підручник.-К. Вища школа знання, 1998.- 574 с.

2. Гончарук Я.А.,Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів:Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

3. Давидов Г.М. Аудит:Навч.посіб.–2-ге вид., перероб. і доп.–К.: Т-во“Знання”, КОО,2001.–363с.

4.Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник/ЗавгороднійА.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л.М., Блотнер В.Г., Бобрович О.Б.,Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В., Озеран В.О., Савка Н.М., СоловійМ.М., Тимофєєва Л.Я., Чернова Н.Й.-2-ге вид. Перероб. і доп. – Львів:Видавництво Національногть університету “Львівська політехніка” – 2004. – 456с.

5. Кулаковська Л.П., ПічаЮ.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Каравела,2005. – 560 с.

6. Чернелевський Л.М.,Беренда Н.І. Аудит. Навч. посібник – К.: Міленіум, 2002. – 466 с.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту