Реферат: Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Міністерствоосвіти і науки України

Кафедраобліку і аудиту

Курсоваробота

здисципліни «Фінансовий облік» на тему:

«Організаціята методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства,організації,

установина прикладі ПСП «Маяк»


Виконав:

 

Керівник:


Рівне 2008


План

Вступ

1.                 Організаційно-правова характеристика підприємства та їївплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансовоїзвітності.

2.                 Організація та вимоги до первинного обліку.

3.                 Аналітичний і синтетичний облік господарських операційпідприємства.

3.1. Облік активів

3.1.1 Облік необоротних активів

3.1.2 Облік оборотних активів

3.2. Облік зобов’язань

3.2.1. Облік поточних зобов’язань за товари, роботи,послуги

3.2.2. Облік розрахунків з оплати праці

3.2.3. Облік розрахунків зі страхування

3.2.4. Облік розрахунків з бюджетом

3.2.5. Облік інших поточних зобов’язань

3.3. Облік власного капіталу

3.4. Облік доходів

3.5. Облік витрат

4.                 Склад та порядок формування фінансових звітівпідприємства.

5.                 Індивідуальне завдання.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

 

Із вступомвітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми веденнягосподарської діяльності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права іможливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способіворганізації виробництва, збуту продукції.

Підвищенняефективності використання основних засобів підприємств є одним з основнихпитань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблемизалежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції наринку.

На сьогоднішнійдень стало дуже важливим підняти з глибокої кризи
сільське господарство, яке вже декілька років занепадає. Воно стало
майже повністю збитковим. І нам, як молодим спеціалістам, потрібно його
настільки удосконалити, щоб сільське господарство стало однією з
найприбутковіших галузей нашої країни.

Для нормальногофункціонування підприємства, необхідна наявність визначених устаткування,транспорту, будівель і т.п… Основні виробничі фонди, що складаються збудинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що берутьучасть у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Безїхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність.

Раціональне йощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією знайактуальніших задач, що стоять перед підприємством.

Прискорення розвитку народного господарства на основінауково-технічного прогресу, перебудова та вдосконалення господарськогомеханізму, особливо в умовах ринкової економіки підвищують вимоги доекономічних методів управління. Розподіл праці, розвиток промисловоговиробництва дедалі настійніше вимагають розробки певних правил впровадженняпроцесу створення готових виробів.

З економічної точки зору виробництво — це процес споживаннязасобів виробництва і робочої сили. Здійснення його можливе за наявності трьохелементів: засобів праці, предметів праці і самої праці, носієм якої є робочасила. Однак присутність тільки цих елементів ще не означає, що може бутиздійснений конкретний процес виробництва на конкретному підприємстві, в кожніййого структурній складовій, оскільки мають бути створені певні умови такогоспоживання, продумана його організація і технологія.

Першою, основною умовою здійснення процесу виробництва напідприємстві повинно бути зосередження необхідних засобів виробництва і робочоїсили, які споживаються в процесі виробництва, у просторі (виробничіпідрозділи).

Другою умовою є відповідна побудова і регулювання самого процесуспоживання (виробничий процес).

Нарешті, третя умова — управління виробничими підрозділами івиробничими процесами.

Отже, виробництво на підприємстві може бути розчленоване на трискладові: виробничі підрозділи, виробничий процес і управління ними.Організувати виробничий підрозділ означає зробити його здатним випускати ту чиіншу продукцію або виконувати ту чи іншу роботу. Організація виробничогопроцесу — це таке розосередження в просторі і часі виконання сукупності робіт,яке забезпечує випуск готових виробів у визначеному обсязі і з визначеноюперіодичністю. Організація управління тим й іншим загалом передбачає успішнупобудову і регулювання виробничих підрозділів і виробничих процесів.

Метоюданої курсової роботи є закріплення теоретичних знань та відображення набутихпрактичних навичок, отриманих на приватному сільськогосподарському підприємстві«Маяк».


 

1. Організаційно-правовахарактеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського облікута фінансової звітності

ПСП«Маяк» є приватним сільськогосподарським підприємством, метою якого євиробництво сільськогосподарської продукції, її переробки, зберігання іреалізації та задоволення суспільних потреб громадян, економічних та соціальнихінтересів засновника та працівників підприємства.

Згідноіз статутом підприємства (див. дод. 1), засновником і власником Підприємства єгромадянин України Гуменюк Василь Степанович, що проживає за адресою: 34745,Рівненська область, Корецький район, с.Копитів.

МісцезнаходженняПСП «Маяк» (юридична адреса): 34745, м. Рівненська область, Корецький район,с.Річки.

Підприємствостворене і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів«Про підприємництво», «Про власність», «Пропідприємства в Україні», іншого чинного законодавства України.

Діяльністьпідприємства базується на особистій трудовій участі засновника та осіб, зкотрими ним укладено трудові договори, а також договори оренди їх майнових іземельних паїв, у відповідності з чинним законодавством України.

Головноюметою діяльності ПСП «Маяк» є отримання прибутку шляхом виробництвасільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення іншихвидів діяльності.

Предметомдіяльності ПСП «Маяк є:

1. Товарне виробництво, заготівля, переробка, зберігання, транспортуванняі реалізаціяпродукції птахівництва та іншої сільськогосподарськоїпродукції.

2. Закупка сільськогосподарської продукції, худоби,товарно-матеріальних цінностей, у томучислі у населення за готівку, абошляхом товарообміну на взаємовигідних умовах.

3. Виробництво і реалізація будівельних матеріалів та виробів з них,товарів народного споживання.

4. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних,транспортних та інших робіт, надання послуг населенню та суб'єктампідприємницької діяльності.

5.Оптова, роздрібна, фірмова торгівля товарами власного виробництва тавиробництва іншихпідприємств і фірм.

6.Надання побутових послуг населенню (будівельні, ремонтні, обробіток ґрунту,ритуальні, послуги зв'язку, прокат, оренда технічних засобів, консультації,рекламна діяльність, надання кредитів.

7.Ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки, машин таобладнання.

8.Перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

9.Розробка та освоєння технологій по переробці сировини відходів власноговиробництва, корисних копалин, тощо.

10.Діяльність по підвищенню вимог до якості продукції та зміцненню експортногопотенціалу України.

11.Забезпечення взаємовигідних контактів на комерційній основі.

12.Організація громадського харчування з правом відкриття відповідних закладів.

13.Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до перерахованих напрямів, згідно з чиннимзаконодавством України.

14.Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Підприємствоє юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, печаткута штамп зі своїм найменуванням, інші реквізити.

Длязабезпечення мети та предмету своєї діяльності ПСП «Маяк» має право від свогоімені укладати угоди, набувати майнові таособисті немайнові права та інші обов'язки, бути позивачем і відповідачемв суді, арбітражному суді. Підприємство має право здійснювати інвестуванняінших виробників.

Підприємствоне несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає зазобов'язаннями підприємства.

ПСП«Маяк» може бути засновником або членомасоціацій, консорціумів, корпорацій, інших об'єднань, господарськихтовариств, кооперативів, спілок підприємств з виробництва, переробки тареалізації сільськогосподарської продукції, а також несільськогосподарськихпідприємств та організацій, в тому числі, за участі іноземних партнерів, братиучасть у створенні комерційних банків, бути акціонером.

ПСП«Маяк» може створювати філії та представництва, які наділяє основними засобамита обіговими коштами, що належать підприємству. Керівництво діяльністюздійснюється особами, що призначаються засновником підприємства.

Підприємствостворене на невизначений термін.

Згідно із «Наказом про облікову політику» (див. дод. 6) іприймаючи до уваги те, що сільськогосподарське підприємство відповідає вимогамзвичайного (не малого) підприємства, сплачує фіксований податок,передбачає обчислювати собівартість сільськогосподарської продукції тощо, то:

1)бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідноЗакону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»,національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків, затвердженогоМіністерством фінансів України наказом № 291 від ЗО листопада 1999 р. та діючихметодичнихрекомендацій Мінагрополітики;

2)    обов'язки щодо ведення обліку на підприємстві покластина бухгалтерію господарства з

штатомпрацівників 3 чоловіка під керівництвом головного бухгалтера розподілобов'язків між працівниками здійснює головний бухгалтер;

3)    облік напідприємстві ведеться за меморіально-ордерною формою обліку;

4)    первиннийоблік здійснюється за затвердженими формами;

5)    основні засоби беруться на облік за початковою вартістюпридбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадкахнадходження. Переоцінка основних засобів здійснюється при потребі згідно п.16-21 та 31-32НП(С)БО 7 «Основні засоби»;

6)    нарахуванняамортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом, при якомувраховується термін корисного використання.

Нормирічних амортизаційних відрахувань до залишкової вартості:

1.        будівлі іспоруди – 5 %;

2.                 силовімашини – 24 %;

3.                 с/гмашини і обладнання – 15 %;

4.                 транспортнізасоби – 25 %;

5.                 іншіосновні засоби – 40 %.

7)    до малоцінних предметів відносяться об'єкти вартістю1000 грн.; нарахування зносу на малоцінні ташвидкозношувані предмети здійснюється при передачі їх в експлуатацію в розмірі100% власності;

8)    облікматеріальних цінностей вести за загальноприйнятою методикою, використовуючисальдовий метод та середньозважені ціни; при складанні річної фінансовоїзвітності матеріали переоцінюються за меншою з оцінок (собівартістю придбаннячи поточними цінами), те ж саме стосується готової продукції та молоднякутварин і тварин на відгодівлі;

9)   облік процесу виробництва має вестися на рахунку 23 тана рахунках класу 9 (рахунки класу 8 не використовуються) в розрізі госпрозрахунковихпідрозділів та існуючих об'єктів обліку;

10) загально виробничі та інші непрямівитрати розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно всімпрямим витратам без вартості основних матеріалів; витрати на утримання машинно-тракторного парку розподілятиміж об'єктами обліку витрат пропорційно обсягу робіт (часу роботи)техніки;

11) витрати на ремонт основних засобіввключаються у витрати виробництва і розподіляються між окремими об'єктамивиробництва пропорційно до бази, що характеризує використання відремонтованогооб'єкта;

12) поточна дебіторська заборгованістьза товари, роботи і послуги здійснюється за чистою реалізаційною вартістю, якапри відображенні в балансі зменшується на суму створеного резерву. Резерв сумнівних боргів створюється на підставіаналізу платоспроможності за групами дебіторської заборгованості (або заданими про заборгованість окремих дебіторів:

13) собівартістьнезавершеного виробництва визначається на підставі даних аналітичного обліку (або іншим методом).

ПСП «Маяк»використовує 5 форм звітності, які включають в себе « Баланс Ф. № 1», «Звіт профінансові результати Ф. № 2», «Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3», «Звіт провласний капітал Ф. № 4», «Примітки до фінансової звітності Ф. № 5».

У зв’язку із внесенням змін до рахунків бухгалтерськогообліку потрібно уточнити, що ПСП «Маяк» використовує рахунок 21, який за старимзразком називався «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» і за цією назвоюведеться облік (див. дод. 32). На даний момент рахунок 21 має назву «Поточнібіологічні активи».

Узв’язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на ПСП «Маяк»господарські операції відображаються в пачках, до яких складаються меморіальніордери. Так на підприємстві існує 15 пачок, які мають назву:

Пачка№1 «Каса (прибуток)», Пачка №2 «Каса (видаток)», Пачка №3 «Банк», Пачка №4«Підзвітні особи», Пачка №5 «Різні рахунки», Пачка №6 «Міндобрива», Пачка №7«Рух ВРХ», Пачка №8 «Запасні частини», Пачка №9 «Облік молока», Пачка №10«Нарахування оплати», Пачка №11 «Нарахування податків», Пачка №12«Склад№1», Пачка №13 «Склад№2», Пачка №14 «Склад№3», Пачка №15 «Амортизація»(див. дод. 14-27)


2.                 Організація та вимоги до первинного обліку

 

Галузевіособливості сільського господарства суттєво впливають на організацію ітехнологію виробництва. А значить і на побудову бухгалтерського обліку.Провідне місце в розвитку аграрних формувань займає тваринництво, якепредставлене різними видами та статевовіковими групами тварин і птиці. Молодняктварин на вирощуванні і відгодівлі складає особливу групу матеріальнихоборотних засобів. За економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівліє незавершеним виробництвом галузі тому, що вони постійно змінюють свою масу іобов’язково оцінку. Ці зміни пов’язані з витратами на утримання тварин і їхгодівлю до моменту реалізації, забою чи переведення в основне стадо.Технологічні та організаційні особливості виробництва в цій галузі значноюмірою впливають на організацію обліку і контролю, як функції управління.

На сьогодніметодологія обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі регулюється Положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», собівартість їх вирощуваннявизначається за П(с)БО 16 «Витрати». Справедливою вартістю тварин навирощуванні і відгодівлі є їх відновлювальна вартість (вартість придбання),визначена П(с)БО 19 «Об’єднання підприємств». Вказані стандарти не достатньорозкривають особливості обліку виробництва в галузі тваринництва. Зудосконаленням методології обліку потребує перегляду документація з первинногообліку надходження тварин та продукції тваринницької галузі.

Визначенняоб’єктів оперативного контролю залежить від технології й організаціївиробництва в кожному підрозділі. На рівні виробничого підрозділу об’єктомконтролю є відповідне робоче місце. Оператори машинного доїння щоденноконтролюють надій від кожної корови, завідувач фермою – від групи корів тазагалом по підприємстві. За аналогічними об’єктами доцільно здійснюватиконтроль за витратами кормів та матеріалів. Джерелом даних для контролю наробочому місці є первинні документи, по підрозділу – зведені.

Документування єпершою подією бухгалтерського обліку, яка включає реєстрацію та фіксаціюінформації про факти, операції, процеси. За принципом повного висвітленняпервинними бухгалтерськими документами слід оформляти всі без винятку первинніоперації, які підлягають обліку.

З метоюскорочення витрат праці на заповнення первинної документації з облікунадходження та руху тварин і тваринницької продукції, а в подальшому їхопрацювання, на ПСП «Маяк» використовується Акт на оприбуткування приплодутварин (ф. № 95) складати в одному примірнику, який на наступний день післяскладання передаватиметься в бухгалтерію, а замість другого примірникастворюється Накопичувану відомість оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95а) (див. дод. 32)

Крім того, всвітовій практиці обліку, а в даний час і в нашій країні в молочному скотарствівикористовують такий показник якості молока як вміст білка (%). Даний показниквимірюють за допомогою мілкотестера, що досить простий у використанні та непотребує особливих вмінь. Тому, я пропоную в Журнал обліку надою молока, дляведення обліку якості продукції одночасно з показником жирності молока, ввести– вміст білка. Завдяки визначенню вмісту білка в молоці можливо проконтролюватизбалансованість раціонів за кормо-протеїновими одиницями та участь кожногопрацівника ферм у виробництві конкурентоспроможної продукції (див. дод. 31)

В кінці місяцянепотрібно буде робити додаткові обчислення, а тільки перенести записи із Журналуу Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва (див. дод. 34),де і нараховуватиметься оплата праці операторам машинного доїння за надоєнемолоко.

Недосконалістьдокументального оформлення результатів обліку в галузях тваринництва це неєдиний недолік. Значення показника собівартості продукції в умовах ринковоїекономіки значно зростає, він стає одним із головних показників ефективностівиробничого процесу. Належна організація обліку і контролю повинназабезпечувати своєчасну і повну інформацію про наявність худоби по кожнійгрупі, документальне оформлення її надходження та вибуття за каналами,правильне відображення результатів вирощування і відгодівлі, своєчаснепроведення інвентаризації та відображення її результатів.

Облік витратповинен будуватися так, щоб відображалися всі витрати, понесені на виробництвопродукції, формування її собівартості та визначення шляхів підвищеннярентабельності виробництва. Проте, вибір складу статей і порядок обліку витратзалишається за власниками підприємств.

Відповідно доП(с)БО 16 «Витрати» до собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати,загальновиробничі витрати. Не відносяться до собівартості продукції (робіт,послуг) та списуються прямо на фінансові результати адміністративні витрати,витрати на збут та інші операційні витрати. Отже, інші види витрат, які теж засвоєю економічною суттю складають частину поточних витрат, не включаються докалькуляції, а відшкодовуються загальною сумою з виручки чи валового доходу.Проте, існує неоднозначне ставлення щодо доцільності застосування такогоспособу калькулювання собівартості, оскільки у вітчизняній практиці вважалосянеобхідним складання точних калькуляцій, що включало в себе всігрошово-матеріальні витрати (в тому числі витрати на збут, відсотки за кредит,рекламу тощо).

Будь-яка ланкаоблікового процесу повинна мати конкретну мету та зміст, інакше суть обліку яктакого буде не розкрита. З метою поглиблення обліку та підвищення йогозначимості необхідно створити облік за центрами відповідальності, метою якого єсамоконтроль за споживанням виробничих ресурсів та, в разі потреби, виявленняпричин відхилень від нормативів. До завдань за центрами відповідальності належитьформування собівартості продукції (робіт, послуг) та визначення валовогоприбутку, а також

Дляведення обліку наявності і руху поголів’я в бухгалтерії
господарства ПСП «Маяк» планом рахунків передбачений рахунок 21
„Тварини на вирощуванні та відгодівлі ” — рахунок господарських
ресурсів за економічним змістом, основний, за структурою і призначенням
інвентарний, по відношенню до балансу активний. На дебеті відображається
сальдо початкове і кінцеве, операції на надходження тварин, а по
кредиту – операції на вибуття тварин.

На ПСП «Маяк» всі первинні документи по обліку робочого часу івиробітку виробничих працівників, підписанні керівниками структурнихпідрозділів господарства, в строки, встановлені планом документообігу, здаютьсяв бухгалтерію підприємства. В бухгалтерії ці документи перевіряються з точкизору правильності заповнення показників щодо кількості і якості продукції абооб'єму виконаних робіт і використання затверджених розцінок. Така перевірказдійснюється шляхом співставлення документів по обліку праці з зустрічнимидокументами. Крім того бухгалтерія перевіряє повноту і правильність заповненняреквізитів документів, а також правильність проведених арифметичнихрозрахунків. Перевірені первинні документи з обліку робочого часу і виробіткупрацівників, підписані особами які проводили перевірку, передаються керівникупідприємства або його заступнику для затвердження.

Нарахування заробітної плати за чергову або навчальну відпустку, атакож при звільнені з роботи до закінчення місяця та всіх інших виплат заневідпрацьований час оформляється «Розрахунком по заробітній платі (оплатіпраці)» (ф. № 74), де обчислюється середній заробіток за місяць і за день,показуються усі види оплати та утримань, а також визначається сума, що належитьдо виплати.

Перевірені і затверджені первинні документи з обліку робочого часуі виробітку виробничих працівників підлягають групуванню за об'єктами обліку іокремими працівниками. Для цього використовують «Журнал обліку робіт ізатрат» (ф. № 37), «Накопичувальну відомість обліку використаннямашинно-тракторного парку» (ф. № 37а), «Накопичувальну відомістьобліку роботи вантажного автотранспорту» (ф. № 38), «Журнал облікузатрат в ремонтній майстерні» (ф. № 36), а також виробничі звіти (ф. №18). Журнал (ф. № 37) ведеться по кожній бригаді або ланці (див. дод. 34). Найого основі здійснюють щоденний контроль за дотриманням встановленоїагротехніки вирощування сільськогосподарських культур і витрачаннямматеріально-грошових засобів. Підсумкові дані журналу по культурах, видам робітнезавершеного виробництва в рослинництві, тваринництві, промисловихвиробництвах переносяться у виробничий звіт. Затрати у виробничому звітігрупуються за кореспондуючими рахунками.

На протязі місяця первинні документи по обліку праці і виконанихробіт (облікові і дорожні листи, наряди, розрахунки і інші), групуються узведеній (групувальній) відомості, в якій накопичуються дані про кількістьгодин, відпрацьованих кожним працівником за місяць, а також визначається суманарахованої заробітної плати (оплати праці).

Після здійснення утримань визначають залишок заборгованостіпідприємства перед працівником на кінець місяця та суму, яка належить довидачі. Розрахунково-платіжні відомості, підписані керівником і головнимбухгалтером підприємства, одночасно є особовими рахунками працюючих таоборотними відомостями до рахунку 70 «Розрахунки з оплати праці».

По закінченні трьох днів, встановлених для виплати заробітноїплати, касир по кожному рядку платіжної відомості перевіряє підписи проодержання і підраховує суму виданої заробітної плати, а проти прізвищ осіб, якісвоєчасно не одержували заробітну плату, в графі «Розписка водержанні» ставить штамп або пише від руки «Депоновано».Платіжна відомість закривається двома сумами: видано готівкою і депоновано.

Депоновані суми касир записує в реєстр невиданої заробітної плати(Ф.№ 1 П-ІІ). Після цього платіжні відомості і реєстр невиданої заробітноїплати касир здає бухгалтеру для перевірки і виписки видаткового касового ордерапро суму, яку потрібно внести на рахунок в банку. Видатковий касовий ордерреєструється в касовій книзі на загальних підставах. В об'яві на внесенняготівкою вказується «Депоновані суми».

В подальшому кожна виплата депонованої заробітної платиздійснюється на підставі реєстру (або книги) невиданої заробітної плати іоформляється видатковим касовим ордером.

Таблиця2.1

Перелікформ первинної облікової документації ПСП «Маяк»

Код форми

Назва форми

1

2

1)               ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

Ф № П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу Ф № П-2 Особова картка Ф № П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу Ф № П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки Ф № П-13 Табель обліку використання робочого часу

2)          ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ф № П-53 Платіжна відомість

3)          ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ф № КО-1 Прибутковий касовий ордер Ф № КО-2 Видатковий касовий ордер Ф № КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів Ф № КО-4 Касова книга

4)          ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Ф № 807 Авансовий звіт

5)          ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Код 0401002 Платіжне доручення

6)          ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ

Ф № М-2 Доручення Ф № М-3 Журнал реєстрації виданих доручень Ф № М-4 Прибутковий ордер Ф № М-8 Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск) Ф № М-9 Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-п’яти найменувань матеріалів ) Ф № М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів Ф № М-12 Картка складського обліку матеріалів Ф № М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі Ф № М-19 Матеріальний звіт Ф № М-21 Інвентаризаційний опис Ф № М-22 Акт №_на списання матеріалів відкритого зберігання Ф № 28а Лімітно-забірна картка №_

7)          ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Ф № МШ-2 Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів Ф № МШ-4 Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів

8)          ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Ф № ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Ф № ОЗ-3 Акт на списання основних засобів Ф № ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних засобів Ф № ОЗ-8 Картка обліку руху основних засобів Ф № ОЗ-14 Розрахунок амортизації основних засобів Ф № ОЗ-16 Розрахунок амортизації автотранспорту

3.                 Аналітичний і синтетичний облік господарських операційпідприємства.

 

На ПСП «Маяк», як на будь-якому господарюючомупідприємстві існує робочий план рахунків, який використовується убухгалтерському обліку підприємства. Наведемо робочий план рахунків ПСП «Маяк»:

Таблиця 3.1.

Робочий план рахунків ПСП «Маяк»

Синтетичні рахунки Субрахунки 1 2 3 4 Код Назва Код Назва 10 Основні засоби 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 107 Робоча і продуктивна худоба 109 Інші основні засоби 13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів 132

Знос інших необоротних матеріальних

активів

15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво 155 Формування основного стада 20 Виробничі запаси 201 Сировина і матеріали 203 Паливо 204 Тара і тарні матеріали 205 Будівельні матеріали 207 Запасні частини 208

Матеріали сільськогосподарського

призначення

21

Тварини на вирощуванні та

відгодівлі

211 Молодняк тварин на вирощуванні 212 Тварини на відгодівлі 219 Свині 220 Молодняк коней 22 МШП 22 За видами предметів 23 Виробництво 231 Рослинництво по культурах 232 Тваринництво по видах тварин 233 Автотранспорт 234 Тракторний парк 235 Промислове виробництво 236 Живе тягло 237 Електрифікація 238 Громадське харчування 26 Готова продукція 26 За видами готової продукції 27 Продукція с/г виробництва 27 За видами продукції 30 Каса 301 Каса в національній валюті 31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті 313

Інші рахунки в банку в національній

валюті

36

Розрахунки з покупцями та

замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними

покупцями

1 2 3 4 37 Розрахунки з різними дебіторами 372 Розрахунки з підзвітними особами 374 Розрахунки за претензіями 375 Розрахунки за відшкодування завданих збитків 377 Розрахунки з іншими дебіторами 40 Статутний капітал 40 За видами капіталу 41 Пайовий капітал 41 За видами капіталу 42 Додатковий капітал 42 Інший додатковий капітал 43 Резервний капітал 43 За видами капіталу 48

Цільове фінансування і цільові

надходження

48 За об’єктами фінансування 60 Короткострокові позики 601

Короткострокові кредити банків у

національній валюті

640 Фіксований с/г податок 64

Розрахунки з податками й

 платежами

641 Розрахунки за податками 642 Розрахунки за обов’язковими платежами 643 Податкові зобов’язання 645 Податок за забруднення НС 65 Розрахунки за страхування 651 За пенсійним забезпеченням 652 За соціальним страхуванням 653 За страхуванням на випадок безробіття 654 За індивідуальним страхуванням 66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки за заробітною платою 70 Дохід від реалізації 701 Дохід від реалізації готової продукції 702 Дохід від реалізації товарів 703 Дохід від реалізації робіт, послуг 79 Фінансові результати 791 Результати основної діяльності 90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізації готової продукції 902 Собівартість реалізованих товарів 903 Собівартість реалізованих робіт і послуг 91 Загально виробничі витрати 91 За видами витрат 92 Адміністративні витрати 92 За видами витрат

 

В таблиці 3.2. показано взаємозв’язок регістріваналітичного і синтетичного обліку ПСП «Маяк»:

Таблиця 3.2.

Регістри аналітичного і синтетичного обліку ПСП «Маяк»

Назва реєстрів синтетичного обліку Код Назва реєстрів аналітичного обліку Код 1 2 3 4 Облік грошових коштів та грошових документів Журнал №1 за кредитом рахунків 30,31,33

Відомість 1.1 за дебетом рахунка 30,

Відомість 1.2 за дебетом рахунка 31,

Відомість 1.3 за дебетом рахунка 33,

Зведений реєстр по касі за дебетом рахунків 30,31,33

1 2 3 4 Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань

Розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 36,37,63,68)

Розділ ІІ Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов’язань (за кредитом рахунків 53,64)

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками,

Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами,

Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками,

Відомість 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями,

Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

Облік необоротних активів Розділ І Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 13) Відомість нарахування зносу основних засобів Облік витрат

Розділ І Журналу 5 за кредитом рахунків 90,92,93,94,95,97 і розділу ІІ Журналу 5 за кредитом рахунків з журналів 1,3,4,6

Розділ ІІІ Журналу 5 за кредитом рахунків 20,22,23,65,66,91,27

Книга заробітної плати (зведений реєстр),

Матеріальний звіт

М-19 Облік доходів і результатів діяльності Журнал 6 за кредитом рахунків 70,71,74,79 Зведена відомість по реалізації Облік власного капіталу Журнал 7 за кредитом рахунка 48

Відомість 7.1 аналітичних даних рахунка 42 «Додатковий капітал»,

Відомість 7.2 аналітичних даних рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

Головна книга Бухгалтерська довідка

3.1. Облік активів

 

3.1.1. Облік необоротних активів

Методологічнізасади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби таінші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них уфінансовій звітності визначає Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Він набувчинності з 1 липня 2000 року.

Основнівизначення, що наведені в положенні (стандарті):

Необоротні активи— всі активи, щоне є оборотними. Це матеріальні, нематеріальні та фінансові активи підприємства, строккорисного використання (експлуатації) яких перевищує 12 місяців або операційнийцикл.

Основнізасоби—матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх упроцесі виробництва або постачання товарів,надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних ісоціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико­ристання (експлуатації) яких більше одного року(або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єкт основних засобів— закінченийпристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивновідокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій,чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предмети? одного або різного призначення, що мають для їх обслуговуваннязагальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент,унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс певнуроботу тільки в складі комплексу, а не самостійною.

Якщоодин об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строккорисного використання (експлуатації), токожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремийоб'єкт основних засобів.

Група основних засобів— сукупністьоднотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротнихматеріальних активів.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існуєімовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди відйого використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основнихзасобів.

Дляобліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих наумовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів,які віднесені до складу основних засобів призначено рахунок 10 «Основнізасоби». За дебетом рахунку відображається надходження(придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланспідприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, якапов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова,дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних відвикористання об’єкта; за кредитом — вибуття основних засобів внаслідокпродажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, атакож у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів; сума уцінкиосновних засобів.

ПСП«Маяк» у своїй господарській діяльності використовує такі субрахунки рахунку 10«Основні засоби»:

103«Будинки та споруди»

104«Машини та обладнання»

105«Транспортні засоби»

107«Робоча і продуктивна худоба»

109    «Інші основні засоби»

Насубрахунку 103 «Будинки та споруди» ведеться облік наявності та руху будинків,споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житловихбудівель. Облік доцільно вести за такими групами:

1)    будинки виробничо-господарського, соціально-культурного(будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій,будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, лабораторій та ін.)та іншого призначення;

2)    будинки,що повністю чи переважно призначені для проживання;

3)    водокачки,стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі та інше.

Насубрахунках 104 «Машини та обладнання» обліковуються силові машини таустаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, регулюючіприлади і пристрої, лабораторне обладнання,обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання звиділенням в окремі підгрупи:

1)  силові машини та обладнання,машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, імашини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію воли, вітру,теплову, електричну енергію та ін.) в механічну;

2)    робочімашини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені длямеханічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесістворення продукту чи послуг виробничого характерута переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічнихдвигунів, сили людини та тварин;

3)    вимірювальні прилади – дозатори, амперметри, барометри,ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри,гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри,хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючіприлади та пристрої – киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні,пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратурацентралізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5)     обчислювальна техніка – електронно-обчислювальні,керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішніобчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

6)    комп’ютернатехніка і її комплектуючі – комп’ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп’ютера, що за вартістю за одиницючи комплект відноситься до основних засобів;

Насубрахунку 105 «Транспортні засоби» з виділенням на окремі підгрупиобліковуються усі види засобів пересування,які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

1)    автомобільнийтранспорт (автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни,автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2)    гужовийтранспорт (вози, сани та ін.);

3)    виробничийтранспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.);

4)    запаснічастини до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю відносятьсядо основних засобів.

 Насубрахунку 107 «Робочі і продуктивні тварини» обліковуються із поділом наокремі підгрупи:

1)        робочахудоба;

2)                продуктивнахудоба;

3)                племіннахудоба;

4)                службовісобаки.

 Насубрахунку 109 «Інші основні засоби» ведеться облік основних засобів, які невключені до інших субрахунків рахунку 10 «Основні засоби».

Облікнеоборотних матеріальних активів ведеться також на рахунках 11, 12, 18, але наПСП «Маяк» вони не використовуються згідно з робочим планом рахунків.

Облікпридбання основних засобів у ПСП «Маяк» наведено в таблиці 3.3:

Таблиця3.3.

Відображенняв обліку придбання основних засобів ПСП «Маяк»

№ Зміст операції Дт Кт 1 Передплачено за об'єкт основних засобів 371 311 2 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 644 3 Відображено податкові розрахунки з ПДВ 644 371 4 Списана вартість послуг з доставки об'єкту власним автотранспортом 152 23 5 Списані витрати на відрядження 152 372 6 Списана оплата праці 152 661 7 Списана вартість використаних матеріалів 152 201 8 Відображена вартість послуг залізниці з доставки об'єкту до станції призначення 152 631 9 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 10 Оплачені послуги залізниці 631 311 11 Оприбутковано об'єкт основних засобів за вартістю витрат на придбання та доставку 10 152

3.1.2. Облік оборотних активів

Основу оборотних активів підприємства складають його запаси. Підзапасами розуміються різноманітні матеріальні активи, які використовуються абобудуть використовуватися у виробничій діяльності і містять у собі різноманітніматеріали, товари, готову продукцію і незавершене виробництво. Застосуваннякритеріїв визнання і різноманітних методів оцінки запасів безпосередньо впливаєна показники фінансової звітності.

Визначення поняття запасів, порядок їх оцінки і відображення вбухгалтерському обліку наведені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку9 «Запаси» (далі – П(С)БО 9).

Норми П(С)БО 9 не поширюються на:

• незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючиконтракти з надання послуг, безпосередньо пов’язані з будівництвом;

• фінансові активи;

• молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського ілісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистоювартістю реалізації запасів відповідно до інших положень (стандартів)бухгалтерського обліку.

Відповідно до проекту міжнародного стандарту (ІАS) «Сільськегосподарство» усі біологічні активи оцінюються за чистою вартістю реалізації.Після затвердження проекту цього стандарту всі сільськогосподарськіпідприємства, що використовують міжнародні стандарти, повинні застосовуватиданий стандарт. В Україні поки не існує подібного національного стандарту,таким чином згідно з пунктом 6 П(С)БО 9 до складу запасів включені молодняктварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового господарства заумови, що вони оцінюються відповідно до П(С)БО 9.

Відповідно до пункту 4 П(С)БО 9 запаси – це активи, які:

утримуються для подальшого продажу;

• знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажупродукції виробництва;

• утримуються для використання у виробництві продукції (привиконанні робіт, наданні послуг), а також управління підприємством.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

сировину, основні і допоміжні матеріали,комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності;

• незавершене виробництво;

• готову продукцію;

• товари;

• малоцінні і швидкозношувані предмети (далі МШП), яківикористовуються на підприємстві протягом не більше року або нормальногоопераційного циклу, якщо він більше одного року;

• молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського ілісового господарства (якщо вони оцінюються згідно з П(С)Б0 №9).

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування запасів абооднорідна група. Для відображення запасів в бухгалтерському обліку Планомрахунків, передбачено клас 2 «Запаси».

До складу запасів підприємства не включають товарно-матеріальніцінності, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб (товарно-матеріальніцінності на відповідальному зберіганні тощо); товарно-матеріальні цінності, якіотримані від постачальника, але забраковані покупцем і підлягають поверненню;товари прийняті на комісію для продажу.

 Досліджуванепідприємство – ПСП «Маяк» в аналітичному обліку використовує такі субрахункикласу 2 «Запаси»:

20Виробничі запаси

21Тварини на вирощуванні та відгодівлі

22Малоцінні та швидкозношувані предмети

23Виробництво

26Готова продукція

27Продукція сільськогосподарського виробництва

Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальненняінформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини іматеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці),будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарськогопризначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

За дебетом рахунку 20 «Виробничі запаси» відображаютьсянадходження запасів на підприємство, їх оцінка, за кредитом — витрачання навиробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) насторону, уцінка тощо.

Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» призначено дляобліку й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебуваютьна вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а такожхудоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення навідгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

Надходження наПСП «Маяк» тварин на відгодівлю відповідно до Плану рахунків відображаютьсятакими записами (таблиця 3.4.):

Таблиця 3.4.

Кореспонденціярахунків бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі на ПСП«Маяк»

п/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи Дт Кт 1 2 3 4

У випадку наступної оплати

1

Оприбутковано молодняк тварин, закуплений

у постачальників

211 631 2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641 631 3 Відображено вартість доставки молодняку тварин стороннім автотранспортним підприємством 211 631 4

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641 631 5 Оплачено вартість отриманого молодняку тварин 631 311 6 Оплачено вартість наданих автотранспортних послуг 631 311

У випадку попередньої оплати

7 Перераховано передоплату постачальнику тварин 371 311 8 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ  (за наявності податкової накладної) 641 644 9 Перераховано передоплату сторонньому автотранспортному підприємству 371 311 10 Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної) 641 644 1 2 3 4 11 Оприбутковано молодняк тварин, закуплених у постачальників 211 631 12 Включено до первісної вартості придбаного молодняку тварин вартість його транспортування 211 631 13 Списано суму ПДВ 644 631 14 Проведено зарахування заборгованостей 631 371

Постачальникамитварин, крім сторонніх підприємств, може бути населення. Надходження тварин навирощування і відгодівлю на сільськогосподарські підприємства від населеннявідображається обліку по дебету субрахунку 211 і кредиту субрахунку 685. Увипадку прийняття від населення худоби для реалізації така операція вбухгалтерському обліку відображається по дебету субрахунку 218 і кредитусубрахунку 685.

Крім того,тварини можуть надходити на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарськепідприємство шляхом вибраковування їх з основного стада. В цьому випадкупервісна вартість тварин списується з кредиту субрахунку 107 “Робоча іпродуктивна худоба ” до дебету субрахунку 211.

Накопиченнявитрат на відгодівлю тварин слід здійснювати на рахунку 23 субрахунок 232«Тваринництво».

Схемакореспонденції рахунків, що відображає операції з відгодівлі тварин іоприбуткування приплоду худоби на ПСП «Маяк» має вигляд:


Таблиця 3.5.

Кореспонденціярахунків бухгалтерського обліку операцій з відгодівлі тварин і оприбуткуванняприплоду худоби на ПСП «Маяк»

п/п

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи Дт Кт

Відгодівля тварин на вирощуванні

1 Витрачено комбікорм для годування тварин 23 208 2 Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим доглядом і обслуговуванням тварин 23 661 3 Нараховано на фонд оплати праці збори до соціальних фондів 23 651, 652, 653 4 Нараховано знос основних засобів 23 131 5 Розподілено загальновиробничі витрати на виробництво 23 91 6 Оприбутковано отриманий приріст живої маси тварин на відгодівлі (за собівартістю) 211 23

Приплід тварин

7 Оприбутковано приплід молодняку продуктивної худоби 21 23

Вибуття тварин,що перебувають на відгодівлі та вирощуванні, може відбуватися у результаті:

-          продажу тварин;

-          переведеннятварин до основного стада;

-          виявленнянестачі та розкрадання тварин;

-          падежу узв’язку з епідемією і стихійним лихом.

Операції,пов'язані з вибуттям тварин, відображаються такими записами:

 

Таблиця 3.6.

Кореспонденціярахунків бухгалтерського обліку операції вибуття тварин ПСП «Маяк»

№ п/п Зміст господарської операції Бухгалтерські записи Дт Кт 1 Переведено молодняк тварин до основного стада 155 21 2 Оприбутковано тварини, переведені до основного стада 107 155 3 Реалізовано покупцям тварини на вирощуванні та відгодівлі 361 701 4 Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ 701 641 5 Списано собівартість реалізованих тварин 901 21 6 Сформовано фінансовий результат: — списано собівартість реалізованих тварин 791 901 — списано дохід від реалізації готової продукції 701 791 7 Отримано грошові кошти за реалізованих тварин 311 361 8 Відображено виявлену суму нестачі тварин на вирощуванні та відгодівлі: — підприємствами, що не використовують рахунки класу 8 “Витрати за елементами ” 947 21 9 Зараховано балансову вартість тварин на позабалансовий рахунок 07 “Списані активи ” одночасно зі списанням таких цінностей 072 — 10 Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму належної до відшкодування шкоди, розраховану згідно з Порядком № 116 375 716 11 Списано із позабалансового рахунка 07 “Списані активи ” балансову вартість тварин, яких не вистачає, одночасно зі списанням суми збитку на винну особу — 072

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» призначено дляобліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних ташвидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складізапасів.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, щовикористовуються протягом не більше одного року або нормального операційногоциклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарськийінвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовленімалоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом – за обліковою вартістювідпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням нарахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування такихпредметів.

З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатаціїпідприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокремаоперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад зексплуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вониоприбутковуються за дебетом рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»та кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід».


Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметівведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи зпотреб підприємства.

Рахунок 23 «Виробництво» призначений для узагальнення інформаціїпро витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремихсубрахунках витрат:

• промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництвопродукції;

• підрядних, геологічних та проектних організацій на виконаннябудівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;

• підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг;

• науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних іконструкторських робіт;

• підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

• підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійсненнядіяльності з продажу товарів;

• дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

• інших підприємств та організації};

• допоміжних (підсобних) виробництв;

• на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд,демонтаж припиненого будівництвом об’єктів).

За дебетом рахунку 23 «Виробництво» відображаються пряміматеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витратита втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом – суми фактичноївиробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26,27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). За кредитом субрахунківобліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальнихробіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріальніактиви», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та субрахунків облікувитрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних(підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії,пару, транспортних і ремонтних послуг тощо).

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видамивиробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється.На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділамипідприємства та центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 26 «Готова продукція» призначено дляузагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена таяка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорівіз замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам. Вироблена готовапродукція зараховується на баланс за первісною вартістю.

За дебетом рахунку 26 «Готова продукція» відображаєтьсянадходження готової продукції власного виробництва.

При списанні готової продукції з рахунку 26 «Готова продукція»сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковимицінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, якийобчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початокмісяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, довартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничоїсобівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, щовідноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26«Готова продукція» і дебетом відповідних рахунків. Аналітичний облік готовоїпродукції ведеться за видами готової продукції.

Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» призначено дляобліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарськоїпродукції.

Продукція сільськогосподарського виробництва поточного рокуобліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводятьдо фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартістьпродукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними(діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною іплановою собівартістю готової продукції, яка виявляється в юнці року,відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші рахунки, на які ця продукціябула списана протягом року.

За дебетом рахунку 27 «Продукція сільськогосподарськоговиробництва» відображається надходження сільськогосподарської продукції, закредитом – вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу,безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власнихрослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, якапризначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання(видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячісадки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницькихпідрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, якавирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а такожпобічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції танасіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючисаджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень. Аналітичнийоблік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видамипродукції.


 

3.2. Облік зобов’язань

 

Методологічні основи формування в бухгалтерському облікуінформації про зобов’язання розкриті у Положенні (стандарті) бухгалтерськогообліку 11 «Зобов’язання». Загальне поняття зобов’язань визначено у Положенні(стандарті) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», у відповідності до якогозобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулихподій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсівпідприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов’язання виникає приотриманні активу, укладанні підприємством невідмовної угоди про придбаннявідповідного активу.

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірновизначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньомувнаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання непідлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

В бухгалтерському обліку зобов’язання поділяються на:

• довгострокові;

• поточні;

• забезпечення;

• непередбачені зобов’язання.

Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягаєпогашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати якдовгострокове зобов’язання, якщо первісний термін погашення був більше ніждванадцять місяців та якщо до затвердження фінансової звітності існує угода пропереоформлення цього зобов’язання на довгострокове.

Довгострокове зобов’язання за кредитною угодою (якщо угодапередбачає погашення зобов’язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разіпорушення певних умов, пов’язаних з фінансовим станом позичальника), умови якоїпорушені, вважається довгостроковим, якщо:

• позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився невимагати погашення зобов’язання внаслідок порушення;

• не очікується виникнення подальших порушень кредитної угодипротягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки,відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньоївартості залежить від умов та виду зобов’язання.

Поточні зобов’язання включають:

короткострокові кредити банків;

• поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

• короткострокові векселі видані;

• кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

• поточну заборгованість: з одержаних авансів, з бюджетом, зпозабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, ізвнутрішніх розрахунків;

• інші поточні зобов’язання.

Поточні зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Склад кредиторської заборгованості та її відображення на рахункахбухгалтерського обліку та у звітності наведено у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7.

Відображення кредиторської заборгованості на рахункахбухгалтерського обліку та у звітності ПСП «Маяк»

Склад кредиторської заборгованості Рядок балансу Рахунки бухгалтерського обліку Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 501,502,503,504 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 505,506,511,512,521,522, 523 Відстрочені податкові зобов'язання 460 54 Інші довгострокові зобов'язання 470 531,532,55 Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 601,602,603,604,605,606 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 611,612 Короткострокові векселі видані 520 621,622 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 631,632 Поточна заборгованість за розрахунками: — з авансів одержаних 540 681 — з бюджетом 550 641,643,644 — з позабюджетних платежів 560 642 — зі страхування 570 651,652,653,654,655        — з оплати праці 580 661,662 — з учасниками 590 671,672 — із внутрішніх розрахунків 600 682, 683 Інші поточні зобов'язання 610 684, 685

Зобов’язання можуть мати юридичну силу внаслідок укладених угодабо статутних вимог (кредиторська заборгованість за отримані товари, роботи,послуги). Погашаючи зобов’язання, підприємство віддає засоби (ресурси), щовтілюють у собі економічні вигоди, з метою задоволення претензій кредитора.Погашення існуючого зобов’язання може здійснюватись шляхом сплати грошовихкоштів, передачі інших активів, надання послуг, заміни даного зобов’язанняіншим, перетворення зобов’язання на капітал. Борг може бути анульованим, колиборжник офіційно на законній підставі або за згодою кредитора звільняється від прийнятихна себе зобов’язань. Списання (анулювання) зобов’язань не призводить дозменшення ресурсів платника, але збільшує прибуток підприємства і сприяєвиникненню зобов’язань з оподаткування.

У балансі ПСП «Маяк» (див. дод. 35) відображені лише поточні зобов’язання,оскільки довгострокові зобов’язання не виникають в ході здійсненнягосподарських операцій. А саме в IV розділі балансу «Поточні зобов’язання»відображається кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

3.2.1. Облік поточних зобов’язань за товари, роботи, послуги

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками заодержанні товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ПСП«Маяк» використовує рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».На кредиті рахунку 63 відображається заборгованість за одержані відпостачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи,послуги, на дебеті – її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками тапідрядниками» має такі субрахунки:

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»,

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником тапідрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

Кореспонденція по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками тапідрядниками» наведена у таблиці 3.8.

Таблиця3.8.

Кореспонденція по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками тапідрядниками» ПСП «Маяк»

№ Зміст операції Кореспондуючий рахунок 1 2 3 Операції по дебету рахунку 1 Погашення заборгованості за товари, роботи, послуги шляхом: — перерахування коштів з рахунку в банку 31 «Рахунки в банках» — передачі векселя, одержаного від покупців 34 «Короткострокові векселі одержані» — взаємозаліку (бартер) 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» — перерахування коштів за рахунок короткострокової позики банку 60 «Короткострокові позики» — видачі короткострокового векселя 62 «Короткострокові векселі видані» 2 Списання заборгованості, строк позовної давності по якій минув 74 "Інші доходи" Операції по кредиту рахунку 1 Належить постачальникам і підрядчикам за: — придбані (споруджені) основні засоби 15 «Капітальні інвестиції» 1 2 3 — виробничі запаси 20 «Виробничі запаси» — молодняк тварин та тварин на вирощуванні і відгодівлі 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» — малоцінні предмети 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» — товари 28 «Товари» — виконані роботи, надані послуги 80 «Матеріальні витрати» 23 «Виробництво» 2 Відображення податкового кредиту по податку на додану вартість 64 «Розрахунки за податками й платежами» 3 Відображення кредиторської заборгованості за виконані роботи, надані послуги: — з ремонту техніки 91 «Загально виробничі витрати» — з опалення, освітлення, охорону 92 «Адміністративні витрати» — з аудиту, експертної оцінки, зв'язку 92 «Адміністративні витрати»

 

3.2.2. Облік розрахунків зоплати праці

Створення належної системи обліку оплати праці передбачаєорганізацію належного контролю за її витрачанням в сільськогосподарськихпідприємствах.

На ПСП «Маяк» використовується відрядна форма оплати праці, тобтов основу розрахунку заробітної плати береться кількість виконаної роботи ірозцінка за її одиницю.

Розрізняють два види заробітної плати — основна і додаткова; першана — нараховується за затрачену на підприємстві працю, тобто за затрачений час,а друга — за невідпрацьований час, який має бути оплачений (час відпустки,виконання державних і суспільних обов'язків та ін.).

Для розрахунків з робітниками за видами основної і додатковоїзаробітної плати (оплати праці), преміях, допомоги з тимчасовійнепрацездатності та інших виплатах за рахунок фонду оплати праці ведеться нарахунку № 66 «Розрахунки з оплати праці». Цей рахунок має двасубрахунки: 1 «Розрахунки за заробітною платою» і 2 «Розрахункиза іншими виплатами». По кредиту рахунку № 66 відображається грошима інатурою основна і додаткова оплата праці, допомога по тимчасовійнепрацездатності тощо, а по дебету — суми, видані на руки, а також утримання знарахованої заробітної плати (оплати праці).

По субрахунку 2відображаються розрахунки з робітниками іслужбовцями із невиданої в строк заробітної плати.

ПСП «Маяк» використовує безавансовий порядок розрахунків з оплатипраці за першу половину місяця. У цьому випадку на підприємстві замістьпланового авансу працівникам нараховують заробітну плату за першу половинумісяця за фактично виконану роботу, вироблену продукцію чи фактичновідпрацьований час.

Відображення операцій по нарахуванню оплати праці всільськогосподарських підприємствах залежить від ведення обліку витратвиробництва.

На ПСП «Маяк» не використовується 8 клас рахунків.

Кореспонденція рахунку з оплати праці в ПСП «Маяк» наведено втаблиці 3.9:

Таблиця 3.9.

Кореспонденція рахунку з оплати праці ПСП «Маяк»

Номер операції Зміст операції Дт Кт 1

Нарахована заробітну плату (оплату праці) за роботи:

— з ремонту будинків, споруд, машин і обладнання та інших основних засобів та

догляду за технікою

23,91 66 2 — по доставці матеріалів, тварин на вирощуванні та відгодівлі, малоцінних і швидкозношуваних предметів 20,21,22,27,28 66 3

Нараховано заробітну плату (оплату праці) працівникам, зайнятим:

— у рослинництві, тваринництві, промисловому виробництві

231,232,233 66 4 — на роботах у ремонтній майстерні та інших допоміжних виробництвах, а також по догляду за технікою 234,91 66 5

— управлінням (обслуговуванням) окремих галузей (рослинництво, тваринництво, промислове виробництво)

— підприємства в цілому

91

 92

66 6 Нараховано оплату праці за роботу з виправлення браку в основних та допоміжних і обслуговуючих виробництвах 24 66 7 Нараховано оплату праці за роботи в їдальні та інших підрозділах побутового обслуговування працівників 23, 949 66 8

Нараховано оплату праці за роботи:

— по капітальному будівництву, яке здійснюють господарським способом; садінню і вирощуванню багаторічних засаджень; доставці придбаних машин і обладнання, а також за вантажно-розвантажувальні роботи та доставку придбаної худоби основного стада працівникам;

— за вантажно-розвантажувальні та інші роботи з реалізації продукції

— за роботи по ліквідації основних засобів

151, 152, 155

93

972

66

66

9 Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів соціального страхування 652 66 10 Видана натуральна оплата праці продукції за цінами, визначеними діючими Положеннями про оплату праці 66 701 11 Виплачено заробітну плату (оплату праці), включаючи депоновану заборгованість 66 30 12 Утримано із заробітної плати податки, які підлягають перерахуванню до бюджету 66 64 13 Утримано із заробітної плати суми по індивідуальному страхуванню та відрахування до пенсійного фонду та на інші соціальні потреби 66 65 14 Депоновано заробітну плату (оплату праці) 66 66 15 Утримано із заробітної плати заборгованості по відшкодуванню матеріального збитку 66 375

 

3.2.3.Облік розрахунків зі страхування

Облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійнезабезпечення, обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальнестрахування на випадок безробіття, за індивідуальне страхування персоналупідприємства, страхування майна та щодо інших розрахунків за страхуваннямведеться на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням»

На кредиті рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням»відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані відорганів страхування кошти, за дебетом — погашення заборгованості та витрачаннякоштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» ПСП «Маяк» маєтакі субрахунки:

651 «За пенсійним забезпеченням»

652 «За соціальним страхуванням»

653 «За страхуванням на випадок безробіття»

654 «За індивідуальним страхуванням»

ПСП «Маяк» сплачує такі страхові платежі, як:

1)         страхові внески в пенсійний фонд України 19,92% до нарахованоїоплати праці щомісячно, за рахунок роботодавця, та 2% з оплати праці що рахунокпрацюючого;

2)         страхові внески до Центру зайнятості на випадок безробіття 1,3%від нарахованої оплати праці (крім лікарняних) та 0,5% від нарахованої оплатипраці з працюючого (не утримується 0,5% з працюючих пенсіонерів за віком талікарняних);

3)         страхові внески до фонду нещасних випадків 0,2% від нарахованоїоплати праці (крім лікарняних) з роботодавця;

4)         страхові внески до Фонду по тимчасовій непрацездатності зроботодавця 1,5% до нарахованої оплати праці за мінусом лікарняних та 0,5% зпрацюючого, якщо його заробіток до 633 грн., та 1%, якщо його заробіток крімлікарняних більше ніж 633 грн.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань,по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Порядок відображення операцій на рахунку 65 «Розрахунки застрахуванням» в ПСП «Маяк» наведено у таблиці:

Таблиця 3.10.

Порядок відображення операцій на рахунку 65 «Розрахунки застрахуванням» ПСП «Маяк»

№ Зміст операції Кореспондуючий рахунок Операції по кредиту рахунку 1 Нараховані внески до фондів страхування у випадках, коли ці внески включаються до виробничої собівартості 23 «Виробництво» 2 Повернуто переплати або надходження коштів із фондів страхування 31" Рахунки в банках" 3 Нараховані внески до фондів страхування за рахунок нарахованої заробітної плати 66 «Розрахунки з оплати праці» 4 Нараховані внески до фондів страхування і віднесено до складу відповідних витрат

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 "Інші витрати операційної діяльності" 99 «Надзвичайні витрати»

Операції по дебету рахунку 1 Перераховано кошти до фондів страхування 31 «Рахунки в банках» 2 Списано заборгованість перед фондами страхування 74 "Інші доходи"

 

3.2.4. Облік розрахунків з бюджетом

Для узагальнення інформації про стан розрахунків підприємства заусіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства,та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, у плані рахунківпередбачено рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами». Порядоксправляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

На кредиті рахунку 64 «Розрахунки за податками йплатежами» відображаються нараховані платежі до бюджету, на дебеті —сплата податків, їх списання та належні до відшкодування з бюджету суми.

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» маєтакі субрахунки:

641 «Розрахунки за податками»

642 «Розрахунки за обов'язковими платежами»

643 «Податкові зобов'язання»

644 «Податковий кредит»

На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведетьсяоблік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинногозаконодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).

Для зручності на ПСП «Маяк» по кожному окремо взятому податку (податокна прибуток, податок на додану вартість, прибутковий податок, тощо) відкритосубрахунки другого порядку, наприклад 641.1 «Податок на доданувартість», 641.2 «Податок на прибуток», 641.4 «Податок з власниківтранспортних засобів», 641.5 «Податок на землю», 641.7 «Податок з доходівфізичних осіб».

На субрахунку 642 «Розрахунки за обов'язковимиплатежами» ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковимиплатежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік якихне ведеться на рахунку 65 «Розрахунки з страхування», тобто церозрахунки за платежами до інноваційного фонду, за розрахунками по збору зазабруднення навколишнього середовища, за використання навколишнього середовищатощо.

На субрахунку 643 «Податкові зобов'язання» ведетьсяоблік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержанихавансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальніцінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню(виконанню).

На субрахунку 644 «Податковий кредит» ведеться обліксуми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшитиподаткове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться заїх видами.

Порядок відображення операцій на рахунку 64 «Розрахунки заподатками й платежами» на ПСП «Маяк» приведено у таблиці 3.11:

Таблиця3.11.

Порядок відображення операцій на рахунку 64 «Розрахунки заподатками й платежами» в ПСП «Маяк»

№ Зміст операції Дебет рахунків Операції по дебету рахунку 1 Перераховано кошти в погашення заборгованості по податках та платежах 31 «Рахунки в банках» 2 Одержано суми відшкодування податкових зобов'язань (напр. по ПДВ) 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 3 Зараховано переплату з одного виду податків в рахунок сплати інших 64 ‘Розрахунки за податками й платежами" 4 Списання заборгованості по податках та платежах у випадках, передбачених законодавством 74«Інші доходи» Операції по кредиту рахунку 1 Нарахування податків, що включаються у собівартість виробництва 23«Виробництво» 2 Одержано на поточний рахунок відшкодування за податками та переплат платежів 31 «Рахунки в банках» 3 Утримано з оплати праці прибутковий податок 66 «Розрахунки з оплати праці» 4 Належить до сплати податків, що включаються до ціни реалізації 70 «Доходи від реалізації» 5 Нарахування податків, які включаються до складу витрат 91 92 93 94

«Загальновиробничі витрати»

«Адміністративні витрати»

«Витрати на збут»

"Інші витрати операційної діяльності"

6 Нарахування податку на прибуток та фіксованого податку 98 «Податки на прибуток»

Облікрозрахунків по податках та інших обов’язкових платежах ПСП «Маяк» наведено втаблиці 3.12:


Таблиця3.12.

Облікрозрахунків по податках та інших обов’язкових платежах ПСП «Маяк»

Вид податку (платежу) Об’єкт оподаткування Джерело оплати Ставка податку Пільги, якими користується п-во Код рахунку Форма звітності Місце подання Строк подання Податок на додану вартість (ПДВ)

Реалізована с/г продукція власного виробництва.

Реалізована продукція не с/г призначення

Власні кошти, продукція власного виробни-цтва

20%

20%

14010136 14010100 Податкова декларація з ПДВ ДПІ До 20 числа наступного місяця за звітним Фіксований сільсько-госпо-дарський податок Земельна ділянка, яка перебуває у власності Власні кошти, продукція власного виробництва Залежно від грошової оцінки землі по області +15% від вартова землі До 1 січня 2009р. 14010130 Розрахунок фіксованого податку ДПІ До 31 січня Орендна плата за землю Земельні ділянки Власні кошти, продукція власн-ого вироб-ництва Згідно догово-ру оренди - 14010120 Розрахунок земельного податку, договір оренди ДПІ До кінця місяця, наступного за звітним

Збір за забруднення

навколиш-нього природного

середовища

Обсяги викидів, ви-користа-ння пального відходів Власні кошти, продукція власного виробництва Фак-тичні обсяги викидів, використаного пально-го, розміще-но відходів - 140101112 Розрахунок збору за забрудненнями навколишнього середовища ДПІ До 15 числа після звітного кварталу

Податок з власників

транспорт-них засобів та інших самохідних машин і механізмів

Транспорт Власні кошти, продукція власного виробництва За об’єм 100 см3 об’єму циліндрів двигуна Код пільги-12020010 12020100 Розрахунок суми податку з власників транспорт ран засобів ДПІ До 10 березня Податок з доходів найманих осіб Наймані особи Власні кошти, продукція власного виробництва 15% до оплати праці за мінусом пенсійних внесків, фонду зайнято-сті, ф. на тим час. непрац. - 14010154 Розрахунок суми податку з доходів найманих осіб ДПІ До кінця місяця, наступного за звітним

Яквидно за показниками таблиці, підприємствосплачує два види ПДВ – з реалізації с/г продукції власного виробництва і зреалізації продукції не с/г призначення (куплена).

Податокна додану вартість від реалізації с/г продукції власного виробництва перераховуєтьсяна окремий рахунок в банку, з якого підприємство може перераховувати кошти зазакупівлю ПММ, міндобрив та гербіцидів, насіння та господарського матеріалу,кормів, запчастин, електроенергію (див. дод. 12).

Платникифіксованого сільськогосподарського податку згідно із Законом України “Профіксований сільськогосподарський податок ” від 17.12.1998 р. № 320-ХІV, зізмінами і доповненнями, звільнені від сплати збору на обов'язкове державнепенсійне страхування, збору на обов'язкове соціальне страхування, в тому числіна випадок безробіття, в частині нарахувань на фонд оплати праці (див. дод. 11)

 

3.2.5. Облік інших поточних зобов’язань

ПСП «Маяк» в пасиві балансу в статті «Інші поточнізобов’язання» відображає суму по 685 рахунку «Розрахунки за аліментами».

Переліквидів доходів, що враховуються при стягненні аліментів, регламентуєтьсяПостановою №146. До таких видів доходів, зокрема, належать:

1.Основна зарплата (відповідно до посадового окладу, тарифної ставки, відряднихрозцінок);

2.Усі види доплат і надбавок до зарплати;

3.Грошові і натуральні премії;

4.Оплата за понаднормову роботу, за роботу у святкові і вихідні дні;

5.Зарплата, що зберігається за час відпустки, а також отримана при звільненнікомпенсація за відпустку, невикористану протягом декількох років;

6.Зарплата, що зберігається за час виконання державних і суспільних обов’язків, атакож в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7.Винагорода за загальні річні підсумки роботи підприємств і організацій;

8.Одноразова винагорода (процентні надбавки) за вислугу років;

9.Допомога по державному соціальному страхуванню, а також допомога по тимчасовійнепрацездатності, що встановлена в колективних сільськогосподарськихпідприємствах;

10.Доплати до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачувані зарахунок підприємств;

11.Суми, які виплачуються для відшкодування витрат у зв’язку з втратоюнепрацездатності внаслідок каліцтва чи погіршення здоров’я, за винятком сумвідшкодування витрат на догляд за потерпілим, на додаткове харчування,санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезуванняпотерпілих;

12.Інші види заробітку і доходів, зазначені в Переліку № 146.

Аліментиутримуються з зарплати і додаткових виплат, як по основному місцю роботи, так іна роботі за сумісництвом. Якщо на тому самому підприємстві працівник крімосновної зарплати одночасно одержує грошові виплати за роботу по сумісництву,аліменти стягуються як з основного заробітку, так і з доходів по сумісництву.Варто звернути увагу на особливості визначення доходів при стягненні аліментіву деяких категорій працівників.

Учленів колективних сільськогосподарських підприємств відрахування здійснюютьсяіз сум, одержуваних за роботу в цих господарствах, включаючи вартість натуральнихвиплат.

 Уфермерів і осіб, що працюють у сільському господарстві на сімейному підряді,аліменти утримуються наприкінці року, після реалізації продукції, вирощеної увласному господарстві.

3.3. Облік власного капіталу

 

Згідно національних положень бухгалтерського обліку власнимкапіталом визнається частка в активах підприємства, що залишається післявирахування його зобов'язань. Але це визначення не розкриває суті категорії — власний капітал.

Складові власного капіталу поділяються за двома критеріями.По-перше, за вимогами законодавства щодо реєстрації внесків учасників —виділяється статутний капітал, реєстрація якого є обов'язковою та інший нереєстрований капітал. По-друге, за джерелами створення — виділяється статутнийі пайовий капітал які формуються за рахунок внесків засновників, резервнийкапітал — формується тільки за рахунок прибутку, формування додатковогокапіталу проводиться за рахунок всіх джерел, що є в розпорядженні підприємства,зокрема, додаткові внески засновників, прибуток, вартість безоплатно наданихпідприємству активів. Статутний і додатковий капітал виконують різні функції.Так, статутний капітал — це первісне джерело інвестування і формування майнапідприємства. На відмиту від додаткового, він забезпечує регулювання відносин власностіі управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановленузаконодавством суму.

Капітал підприємства, створення різних резервів та отриманняфінансування відображається на рахунках 4 класу нового плану рахунківбухгалтерського обліку. В пасиві балансу власний капітал і різні резервивідображаються в різних розділах, таким чином 1 розділ пасиву балансу включає всебе суми що відносяться тільки до власного капіталу. Одним з невід'ємнихкомпонентів фінансової звітності є звіт про власний капітал. Зміст і формаданого звіту розкривається положенням (стандартом) бухгалтерського обліку«Звіт про власний капітал» і торкається підприємств, організацій іінших юридичних суб’єктів всіх форм власності за винятком банків і бюджетних організацій.

В першому розділі пасиву балансу ПСП «Маяк» відображено записи потаких статтях, як «Пайовий капітал», «Інший додатковий капітал» та«Нерозподілений прибуток (збиток)».

На відміну від господарських товариств в сільськогосподарськихкооперативах закон не вимагає реєстрації в статуті розміру пайового капіталукооперативу та не встановлює процедури проведення змін в розмірі пайовогокапіталу. Відповідно до цих особливостей законодавчого регулювання діяльностісільськогосподарських кооперативів і побудовано облік власного капіталу.Оскільки його розмір не зареєстрований, то відповідно і на кредиті рахунку 41«Пайовий капітал» обліковується фактично внесена сума пайовогокапіталу. Таким чином, не виникає потреби у використанні додаткового рахунку,тобто формування пайового фонду відображається безпосередньо на кредиті рахунку41 «Пайовий капітал» в кореспонденції з дебетом рахунків, зазначенихпри відображенні фактичних внески засновників до статутного капіталу. Розмірипайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах або пропорційноочікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності.

Майно кооперативу відповідно до Закону «Просільськогосподарську кооперацію» поділяється на пайовий і неподільнийфонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків та майнакооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього невключаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюютьсястатутом.

Виходячи з норми Закону «Про сільськогосподарську кооперацію»щодо визначення неподільного ті пайового фонду, слід визнати, що ці два фондивідповідають критеріям пайового капіталу, визначеним в інструкції прозастосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. У разі виходу зкооперативу фізична чи юридична особа має право на отримання майнового паюнатурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до його вартостіна момент виходу. Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутомкооперативу. Виходячи з норм інструкції порядок обліку виділення паю буденаступним. В разі виділення паю грошима ця операція відображається за дебетомрахунку 41 «Пайовий капітал» та кредитом рахунків 30«Каса», 31 «Рахунки в банках». В разі виділення паю членукооперативу в натурі ця операція відображається за дебетом рахунку 41«Пайовий капітал» та кредитом рахунку 67 «Розрахунки зучасниками», а виділення конкретних об'єктів відображається вкореспонденції з рахунком 67 «Розрахунки з учасниками».

Таблиця 3.13.

Порядок відображення операцій на рахунку 41 «Пайовий капітал» ПСП«Маяк»

№ Зміст операції Дебет Кредит 1

Формування пайового капіталу:

відображення внесків до неподільного фонду

відображення внесків до пайового фонду

30,10,11,12,14,15,18,20,21,22,23,26, 27,28,30, тощо

411

412

8

Виділення паю члену сільськогосподарського

кооперативу

на суму паю розрахованого на дату виходу в частині пайового фонду

в частині прибутку

412

443

672

672

8.3

засновника приватного підприємства та

фермерського господарства

422 672 8.4 оподаткування прибутковим податком 672 642

Облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного таминулих років, а також використаного в поточному році прибутку ведеться нарахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіхвидів діяльності, за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має такісубрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений»

442 «Непокриті збитки»

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відображаютьсянаявність та рух нерозподіленого прибутку. На субрахунку 442 «Непокриті збитки»відображаються непокриті збитки, що спостерігається на ПСП «Маяк». Їх списанняслід здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чидодаткового капіталу тощо. На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітномуперіоді» відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахуваннядивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та іншевикористання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році,відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправленняпомилок і зміни у фінансових звітах» відображається кореспонденцією рахунку 44«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з відповідними рахунками з облікуактивів та зобов’язань.


Таблиця 3.14.

Порядок відображення операцій на рахунку 44 «Нерозпреділенийприбуток (збиток)» на ПСП «Маяк»

№ Зміст операції Дебет Кредит 1

Відображення результату

господарської діяльності

791

792

793

794

441 2 Нараховані дивіденди 443 671 3

За рахунок прибутку збільшено

пайовий капітал

443 41 4

Відображення результату

господарської діяльності

442

791

792

793

794

5 Збільшення вартості запасів при зміні методу оцінки вибуття запасів 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208 441 6 Зменшення вартості запасів при зміні методу оцінки вибуття запасів 442 20, 22 7 Виправлення помилки, що виникла в наслідок помилкового списання запасів 20 441

3.4. Облік доходів

 

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначено дляузагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів,робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок,наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

ПСП «Маяк» використовує такі субрахунки:

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

702 «Дохід від реалізації товарів»

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»

Закредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, задебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на доданувартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуютьсяпідприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховикамичастки страхових платежів (страхових внесків, страхових премії); результатзміни резервів незароблених премії (у страхових організаціях).

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами)продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками,визначеними підприємством.

Дохід (виручка) від реалізації продукції визначається в разінаявності всіх нижче наведених умов:

·         покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власностіна продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управліннята контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

·         сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

·         є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшенняекономічних вигод підприємства;

·         витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірновизначені.

Таблиця3.15.

Порядок відображення операцій по рахунку 701 «Дохід відреалізації готової продукції» ПСП «Маяк»

№ Зміст операції Дебет Кредит 1 Відображено дохід (виручку) від реалізації продукції 361 701 2 Відображено нарахування ПДВ 701 641.5 3 Відображено одержання авансу в рахунок оплати продукції 311 681 4 Відображено надходження від первин­ного розміщення акцій власної емісії 311 46

Особливість визнання доходу пов'язаного з наданням послуг полягаєв тому, що він визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з наданняпослуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієїоперації. Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений занаявності всіх наведених нижче умов:

·         можливості достовірної оцінки доходу;

·         імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

·         можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послугна дату балансу;

·         можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для наданняпослуг та необхідних для їх завершення.

Таблиця 3.16.

Порядок відображення операцій по рахунку 703 «Дохід відреалізації робіт і послуг» ПСП «Маяк»

Зміст Дебет Кредит Відображено дохід (виручка) від надання послуг 361 703 Відображено нарахування ПДВ 703 641 Відображена собівартість реалізованих послуг 903 23 Відображено отримання грошей від замовника 311 361

 

3.5. Облік витрат

 

Рахунки класу 9 Витрати діяльності застосовуються для узагальненняінформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності тавитрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. Основнівимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті)бухгалтерського обліку 16 «Витрати». За дебетом рахунків цього класувідображаються суми витрат, за кредитом — списання суми витрат у кінці звітногороку або щомісяця на рахунок 79 «Фінансові результати». Клас 9«Витрати діяльності» плану рахунків бухгалтерського обліку включаєтакі синтетичні рахунки:

90 «Собівартість реалізації»

91 " Загальновиробничі витрати"

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут витрати»

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 «Фінансові витрати»

96 «Втрати від участі в капіталі»

97 "Інші витрати"

98 «Податки на прибуток»

99 «Надзвичайні витрати»

ПСП «Маяк» використовує такі рахунки згідно робочого планурахунків.

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» призначено дляузагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції,товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації»відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт,послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), закредитом — списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79«Фінансові результати».

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційнівитрати не включаються до складу виробничої собівартості готової тареалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється нарахунках облікувитрат звітного періоду — 92 «Адміністративнівитрати», 93 «Витрати на збут», 94 "Інші витратиопераційної діяльності".

Кореспонденція рахунків ПСП «Маяк» по витратам на виготовленняпродукції наведена в таблиці 3.17:


Таблиця 3.17.

Кореспонденція рахунків по витратам на виготовлення продукції ПСП«Маяк»

1 Відображена собівартість сировини, витраченої на виготовлення продукції 23 201 2 Відображені витрати на оплату праці працівників, які виготовляють продукцію 23 661 3 Відображені нарахування на зарплату (для підприємств які не є платниками фіксованого податку) 23 651,652 ,653 4 Відображена сума амортизації загальновиробничого обладнання 91 131 5 Списання (згідно з розрахунком підприємства): • змінних загальновиробничих витрат 23 91 • постійних розподілених загальновиробничих витрат 91 23 • постійних нерозподілених загальновиробничих витрат 901 91 6 Оприбуткована готова продукція 26 23

Обліквитрат на реалізацію продукції і сировини ПСП «Маяк» наведено в наступнійтаблиці:

Таблиця3.18.

Витратина реалізацію продукції і сировини ПСП «Маяк»

Зміст господарської операції Дт Кт 1 Реалізовано у звітному періоді готової продукції Відображена сума ПДВ

361

701

701

641

2 Списана собівартість реалізованої продукції 901 26 3 Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат 791 901 4 Списаний дохід на фінансовий результат 701 791

На рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» ведеться обліквиробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами,дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного йдопоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин іустаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»відображається сума визнаних витрат, за кредитом — щомісячне, за відповіднимрозподілом, списання на рахунки 23 «Виробництво» та 90«Собівартість реалізації». Аналітичний облік ведеться за місцямивиникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

На рахунку 92 «Адміністративні витрати» відображаютьсязагальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуваннямпідприємства.

За дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати»відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом — списання нарахунок 79 «Фінансові результати».

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати наутримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службовівідрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальнихнеоборотних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація,ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортніпослуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів(обов'язкових платежів)Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Облік адміністративних витрат ПСП «Маяк» відображено в таб. 3.19:

Таблиця 3.19.

Відображення адміністративних витрат на рахунках бухгалтерськогообліку ПСП «Маяк»

№ Найменування операції Бухгалтерський запис 1 2 3 4 Дт Кт 1 Нараховано заробітну плату адміністрації 92 66 2

Виконані відрахування на обов'язкове

соціальне страхування

92 65 3

Відображено витрати на службові

відрядження управлінського персоналу

92 372 4

Нараховано орендну плату, комунальні

послуги, ремонт сторонніх організацій, послуги зв'язку, охорони, аудиторські, юридичні послуги (аналітичний облік буде

організовано за видами витрат) Відображено суму ПДВ, включену у вартість послуг на субрахунку 644, якщо нарахуванню послуг передувала передоплата, або на субрахунку 641, якщо нарахування послуг перша подія

92

644

685

685

5 Нарахована амортизація обладнання для офісу 92 131 6 Нараховано амортизацію програмного забезпечення 92 133 7

Нараховано податки, збори й обов'язкові

платежі:

— ПДВ

— податок на прибуток

— податок з власників транспортних засобів

— податок на землю

— податок з доходів фізичних осіб

92

92

92

92

92

92

64

641.1

641.2

641.4

641.5

641.7

8 Списано матеріали на ремонт офісу 92 201 9 Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку 92 311, 685 10 Віднесено суму адміністративних витрат на зменшення фінансового результату від основної діяльності 791 92

4.        Складта порядок формування фінансової звітності підприємства

ПСП«Маяк» складає та подає річну фінансову звітність (крім зведеної таконсолідованої) згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансовузвітність в Україні» від 16.07.99 № 986-XIV та Порядку подання фінансовоїзвітності, затвердженого Постановою КМ України від 28.02.2000 № 419, органам,до сфери управління яких воно належать, трудовим колективам на їх вимогу,власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно іззаконодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державноїстатистики, щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних із державногобюджету, — органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань,одержаних з місцевих бюджетів, — фінансовим відділам місцевих органіввиконавчої влади не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. 

Конкретнітерміни подання фінансової звітності для державних сільгосппідприємств у межахзазначеного вище терміну встановлює Міністерство аграрної політики України.Фінансову річну звітність подають до Мінагрополітики у такому складі:

•баланс (форма № 1);

•звіт про фінансові результати (форма № 2);

•звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

•звіт про власний капітал (форма № 4);

•примітки до фінансової звітності (форма № 5). Також передбачено і статистичнузвітність, а саме:

Заповнюючиформи № 1-5, ПСП «Маяк» керується положеннями (стандартами) бухгалтерськогообліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України та Методичнимирекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказомМіністерства аграрної політики України від 18.05.01 №132.

Щобзабезпечити достовірність показників фінансових звітів, перед їх складанням ПСП«Маяк» проводить інвентаризацію активів і зобов'язань — перевіряє ідокументально підтверджує їх наявність, стан та оцінку.

Виконуютьце згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальнихактивів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів тарозрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 №69. Інвентаризують усі активи та зобов'язання підприємства (у тому числі й ті,що йому не належать і обліковуються на позабалансових рахунках), крім майна,цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризацію яких проводили після 1 жовтнязвітного року.

Особливостіінвентаризації грошових коштів у касі підприємства викладено в Положенні проведення касових операцій у національній валюті України, затвердженомупостановою Правління НБУ від 19.02.01 № 72.

Форма№ 1 «Баланс підприємства». Показники на початок звітного періоду переносять ізрічного звіту за минулий рік (графа 4).

Основнізасоби, прийняті у фінансову оренду, обліковують на Балансі орендаря, а вопераційну — на позабалансових рахунках.

Достатті «Виробничі запаси» потрапляє вартість активів, облік якихведуть на рахунках 20 «Виробничі запаси» і 22 «Малоцінні ташвидкозношувані предмети».

Устатті «Товари» показують вартість товарів, придбаних для наступногопродажу, без торгових націнок.

Устаттях «Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» і«Поточні зобов'язання з внутрішніх розрахунків» учасники спільноїдіяльності без створення юридичної особи відображають дебіторську абокредиторську заборгованість у рамках спільної діяльності.

Дебетовийзалишок на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»входить до статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".

Показникирядків 012, 032, 162, 350, 360, 370 (при збитках) Балансу наводять в дужках яктакі, що вираховують.

Устатті «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» підприємствопоказує суму нерозподіленого прибутку або в дужках — суму непокритих збитків.

Форма№ 2 «Звіт про фінансові результати». Звіт заповнюють відповідно до вимог,викладених у П(С)БО 3. Графа 4 «За попередній період» переносять ізрічного звіту за попередній рік (графа 3).

РозділІ «Фінансові результати»

Дохід(виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображають урядку 010 за принципом відвантаження незалежно від термінів одержання грошовихкоштів (чи їх еквівалентів) від покупців (замовників) і без вирахування іздоходів сум наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків(ПДВ, акцизний збір тощо).

Собівартістьреалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначають за П(С)БО 1«Витрати», а реалізованих товарно-матеріальних цінностей — за П(С)БО9 «Запаси». Суми фіксованого сільськогосподарського податку напідставі Методичних рекомендацій протягом року належать до загальновиробничихвитрат, а в кінці року розподіляють на собівартість продукції пропорційно площізайнятих сільськогосподарських угідь. До собівартості не включаютьадміністративні витрати, а також витрати на збут, відображені в окремих рядкахЗвіту про фінансові результати.

Достатті "Інші операційні доходи" потрапляють доходи від реалізаціївиробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, від операційноїоренди, операційних курсових різниць, реалізації іноземної валюти, списаннякредиторської заборгованості, суми отриманих асигнувань і субсидій, штрафів,пені, недоїмок та ін.

Устатті "Інші операційні витрати" відображають собівартістьреалізованих виробничих запасів, іноземної валюти, втрати від знецінення запасів,виявлені недостачі і втрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені,неустойки, витрати на утримання об'єктів соціально-культурної сфери,відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійноїдебіторської заборгованості, витрати за рахунок коштів цільового фінансування вмежах, що відповідають його умовам.

Устатті «Фінансові витрати» відображають витрати на сплату процентівта інші, пов'язані із залученням позикового капіталу.

РозділII«Елементи операційних витрат»

Тутнаводять елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та іншіопераційні витрати), понесених підприємством у процесі господарської діяльностіпротягом звітного періоду, за вирахуванням витрат, які становлять собівартістьпродукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

Устатті «Матеріальні затрати» записують вартість витрачених увиробництві (крім продукту власного виробництва) сировини і основнихматеріалів, палива, енергії, будівельних матеріалів і запасних частин, тари,допоміжних та інших матеріалів. Вартість поворотних відходів, отриманих упроцесі виробництва, до елементу операційних витрат не включаються.

Устатті «Витрати на оплату праці» показують витрати на виплатузаробітної плати, премій і заохочень відповідно до прийнятої на підприємствісистеми оплати праці і стимулювання, матеріальна допомога, компенсаційнівитрати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати наоплату праці.

Устатті «Відрахування на соціальні заходи» наводять відрахування напенсійне і соціальне страхування (у тому числі страхування на випадокбезробіття) та інші соціальні заходи, відрахування на індивідуальне страхуванняперсоналу.

Достатті «Амортизація» потрапляє амортизація основних засобів,нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, нарахованазгідно з правилами бухгалтерського обліку.

Звернітьувагу: сума всіх витрат операційної діяльності в розділі 1 форми № 2 можевідрізнятися від суми витрат за елементами операційних витрат з розділу II(зокрема, на зміну залишків незавершеного виробництва, готової продукції танапівфабрикатів власного виробництва).

Форма№ 3 «Звіт про рух грошових коштів». Його зміст і загальні вимоги дорозкриття статей визначає П(С)БО 4. Еквівалентами грошових коштів виступаютьказначейські векселі, депозитні сертифікати та інші короткостроковівисоколіквідні фінансові інвестиції.

Негрошовіоперації (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції,придбання активів шляхом емісії акцій тощо) та дані про внутрішні зміни ускладі грошових коштів та їх еквівалентів (наприклад, надходження коштів збанку до каси підприємства) у Звіті про рух грошових коштів не розкривають.

Форма№ 4 «Звіт про власний капітал». У ньому відображають зміни у складівласного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Власний капітал — цечастка в активах підприємства, що залишається після вирахування йогозобов'язань. Порядок складання звіту регулює П(С)БО 5 «Звіт про власнийкапітал».

Устаттях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінецьроку» відображають суми власного капіталу, наведені в Балансіпідприємства, на початок і кінець звітного періоду відповідно.

Устаттях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок»,"Інші зміни" показують суми коригувань, передбачених

П(С)БО6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Виправленняпомилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках,здійснюють шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на податокзвітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку(попереднього збитку). За цим стандартом змінами в обліковій політиці вважаютьзміни, що виникли внаслідок зміни статутних вимог (підприємствоприватизувалося, змінило організаційно-правову форму тощо), вимог органу, якийзатверджує положення бухгалтерського обліку, або якщо такі зміни забезпечуютьдостовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Необхідністьу користуванні у зв'язку з іншими змінами може виникнути, наприклад, черезподії, які відбудуться після дати балансу (їх перелік міститься у додатку доП(С)БО 6).

Форма№ 5 «Примітки до річної фінансової звітності». Сюди потрапляють показники іпояснення, що забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансовихзвітів, та інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку. Розкривають таку інформацію у вигляді,обраному бухгалтером письмово (таблицею, графіком тощо).

Різницяміж сумою дебіторської заборгованості за Балансом, відображеною у рядках 161 і210 (графа 4), та сумою заборгованості, відображеною у рядках 940 і 950 граф4-6 Приміток, показує наявність заборгованості, яка не погашена більше року.

Призаповненні розділу «Недостачі і втрати від псування цінностей»необхідно керуватись П(С)БО 9 «Запаси» та інструктивними матеріаламиіз застосування позабалансового рахунка 07 «Списані активи».

Організаціяфінансової звітності ПСП «Маяк» наведена в таблиці 4.1:


Таблиця4.1.

Організаціяфінансової звітності ПСП «Маяк»

Форма звітності Код Період Місце подання Строки Джерела створення (реєстри обліку) аналітичного синтетичного 1 2 3 5 6 7 8 Баланс 1801001 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга Звіт про рух грошових коштів 1801004 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга Звіт про фінансові результати 1801003 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга Звіт про власний капітал 1801005 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга Примітки до фінансової звітності 1801008 1рік Районний відділ статистики до 20 лютого наступного року - Головна книга

 

5. Індивідуальне завдання

 

ЖУРНАЛГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПО ПСП «МАЯК» ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2008 Р.

№ Зміст господарської операції Сума Дт Кт 1. Облік розрахунків з касою (прибуток) 1

Одержано з Ощадбанку на господарські

потреби

50000,00 301 311 2 Одержано за солому 100,00 301 701 3 Одержано за свіні (молодняк) 3000,00 301 702 4 Одержано за зерновідходи 75,00 301 701 5 Одержано за прищепа б/у 320,00 301 703 2. Облік розрахунків з касою (видаток) 1 Видано для погашення позики в населення 23570,01 377 301 2 Видано під звіт Гуменюку В.С. 870,00 372 301 3 Здана виручка в Ощадбанк 2300,00 311 301 4 Видано на «Вісник податкової служби» 144,00 92 301 5 Видано під звіт Гуменюку В.С. 10181,00 372 301 6 Видано під звіт Сименюку М.П. 125,00 372 301 7 Видано для погашення позики Гуменюка В.С. 16304,99 377 301 3. Облік розрахунків з банком 1 Перераховано ПДВ до державного бюджету 53,33 643 311 2 Перераховано соцстрах від нещасних випадків 18,19 654 311 3 Перераховано до Корецького центру зайнятості 36,24 653 311 4

Перераховано до Управління пенсійного фонду

України

1811,30 651 311 5

Перераховано до місцевого бюджету податок з

доходів

951,09 642 311 6 Перераховано оренда плата за землю 40,50 791 311 7 Перераховано фіксований с/п податок 302,15 640 311 8 Перераховано ПДВ с/г продукції 173,65 313 311 9 Перераховано «Ей-І-Ес Рівнеенерго» 2029,96 377 311 10

Надійшло від Управління агропромислового

на 1 га посіву озимих культур державної підтримки

57000,00 311 48 11 Надійшло від «Горинь-Агро» за постачання пшениці 75000,00 311 361 12 Перераховано ПП «Возняк А.М.» за дизпаливо 74109,60 377 311 13 Перераховано ВАТ «Славута» за насіння ячменю 13349,00 361 311 14 Надійшло від «Горинь-Агро» за посіви 465200,00 311 361 15 Перераховано «Рівне-Азот» за міндобрива 58500,00 377 311 16 Перераховано ПДВ з с/г продукції 5000,00 313 311 17 Зараховано ПДВ з с/г продукції 50173,65 643 641 18 Перераховано «Рівне-Азот» за міндобрива 50000,00 377 313 19 Нараховано % за збереження грошей 70,56 311 791 20

Нараховано за послуги банку і одержання готівки

з банку

528,50 92 311 21 Зарахована державна підтримка в прибутки 57000,00 48 791 4. Облік розрахунків з підзвітними особами 1

Списано з під звіту Гуменюка В.С.

на бензин А-95

на бензин А-92

1914,07

890,00

203

203

372

372

2Списано з під звіту Гуменюка В.С. на бензин

А-95

А-92

А-80

А-95

А-92

129,96

26,97

103,96

1791,03

278,99

203

203

203

203

203

372

372

372

372

372

3 Списано з під звіту Семенюка М.П. на оплату за курси по охороні праці 125,00 92 372 4 Списано з Гуменюка В.С. на запчастини 210,90 207 372 5. Облік різних рахунків 1 Продано прищеп ГКБ 320,00 903 105 2 Списано знос 388,15 131 105 3 Нараховано ПДВ 20% 53,33 703 643 4

Списано знос раніше реалізованих з майнових паїв

трактора МТЗ-82

комбайна СК-5

ЖВН-6

КПС-4

ГАЗ-53 (92-34)

ГАЗ-53

8452,00

4508,00

1428,00

218,00

4468,00

1098,00

131

131

131

131

131

131

104

104

104

104

104

104

5 ПДВ за лютий за електроенергію 208,15 643 377 6 арахованоР івнеенерго за електроенергію за березень 1981,07 237 377 7 Віднесено на комору с. Річки 168,11 91 237 8

Віднесено на комору с. Річки реалізацію послуг на

млин с. Копитів

1482,78 903 237 9 Нараховано до «Укртелеком» за послуги зв’язку 44,60 92 377 10 Продано посіві озимого жита 55000,00 901 231 11

Зараховано «Горинь-Агро»

ПДВ 20%

105000,00

17500,00

361

701

701

643

12 Продано посіві озимого жита 55000,00 901 231 13

Зараховано «Горинь-Агро»

ПДВ 20%

435200,00

72533,33

361

701

701

643

14

Видано в розрахунок майнового паю Пасічник. С.Г.

граблі ГВК-6

593,00 41 104 6. Облік руху міндобрив та отрутохімікатів 1

Одержано від ЗАТ «Голнафтохім» нітраамофоска

ПДВ 20%

32462,50

6492,50

208

643

377

377

2

Одержано від ВАТ «Рівне-Азот»

аміачну селітру

біг-беги

ПДВ 20%

47475,00

1275,00

9750,00

208

204

643

377

377

377

3

Одержано від ВАТ «Рівне-Азот»

аміачну селітру

біг-беги

ПДВ 20%

110775,00

2975,00

22750,00

208

643

643

377

377

377

4

Одержано від ВАТ «Рівне-Азот»

аміачну селітру

біг-беги

ПДВ 20%

81720,00

2550,00

16854,00

208

204

643

377

377

377

6. Облік руху тварин 1

Продано за готівку

свиноматки основні

кнури основного стада

свиноматки разові

відгодівля свиней

ПДВ

3880,43

5289,12

12691,91

14596,96

500,0

902

902

902

902

702

107

107

219

219

643

2

Видано в погашення боргу по позиці свині з відгодівлі

Зараховано Стецюк В.В.

ПДВ 20%

7218,14

960,00

500,00

902

377

702

219

702

643

3

Видано в погашення боргу свині з відгодівлі

Зараховано Гуменюку А.І.

ПДВ 20%

4368,17

880,00

146,67

902

377

702

219

702

643

4 Видано в рахунок майнового паю Гуменюку С.В. 2317 41 107 5 Перенесено затрати по основному стаду на молодняк і відгодівлю 2066,07 232 27 7. Облік руху запасних частин та палива 1

Одержано від ПП «Возняк А.» дизпаливо

ПДВ

61758,00

12351,60

203

643

377

377

2

Списано на легкові автомобілі

бензин А-95

бензин А-92

3835,06

450,72

92

92

203

203

8. Облік розрахунків по нарахуванню заробітної плати 1

Нараховано заробітну плату адміністративному

 персоналу

10980,00 92 661 2

Списано штрафні санкції

по соцстраху згідно з акту перевірки

695,10

347,55

791

791

652

652

9. Облік розрахунків по нарахуванню податків 1 Утримано податок з доходів найманих осіб по річному перерахуванню 148,25 661 642 2

Нараховано податок з доходів з оплати праці

за березень 15%

1374,63 661 642 3 Нараховано до пенсійного фонду з роботодавця 19.92% 2187,22 231 651 4 Нараховано соцстрах з працюючого 0,5% 11,40 661 651 5 Нараховано соцстрах з працюючого 1% 87,00 661 652 6 Нараховано соцстрах з роботодавця 1,5% 164,70 231 652 9 Нараховані кошти на фонд зайнятості з працівника 0,5% 31,41 661 653 10 Нараховані кошти на фонд зайнятості з роботодавця 1,3% 142,94 231 653 11 Нараховані кошти на фонд від нещасних випадків з роботодавця 0,2% 21,76 231 654 12 Перенесено з 377 рахунку заборгованості 1,20 377 661 10. Облік матеріалів, сировини та основних засобів на складі 1

По акту зіставлення з «Рівне-Агро-Союз» отримано

масло моторне

електроди зварювальні

рідина гальмівна

запчастини

ПДВ 20%

98,97

75,10

27,90

643,88

167,17

203

205

203

207

207

377

377

377

377

377

2

Одержано від ФОП «Короленко Л.В.»

електроди

рукавиці

ПДВ 20%

276

51,00

65,40

205

201

643

377

377

377

3

Одержано від ПП «Агропостач»

сокира

відра

солідол

лопати совкові

запчастини

ПДВ 20%

39,00

70,38

157,50

42,50

1474,55

22

22

203

22

207

377

377

377

377

377

4

Продана за готівку солома

ПДВ 20%

30,00

16,69

901

701

27

643

5 Видано на виготовлення гною солома 700,05 208 27 6 Видано на змелення зернові відходи ячменю 474,47 235 27 7 Одержано від змелення товчі 474,47 27 235 8 Видано на корм свиням 474,47 232 27 9

Придбано за готівку зернові відходи пшениці

ПДВ 20%

49,56

12,50

901

701

27

643

11

Видано на ремонт трактора електроди

рідина гальмівна

запчастини

75,10

27,90

620,92

234

234

234

205

203

207

12

Списано на ремонт легкового автомобіля

масло моторне

запчастини

запчастини

98,97

22,98

103,00

92

92

92

203

207

207

13

Списано на ремонт тракторів

солідол

електроди

ізолента

запасні частини

запасні частини

157,50

276,00

11,67

1534,78

17,00

234

234

234

234

234

205

205

207

207

207

10. Нарахування амортизації

Нараховано амортизацію за I квартал 2008 року

млин

під навіс комори №3

трактор К-700

трактор Т-150

трактор Т-150

плуг ПЛН-8-40

плуг ПЛН-8-40

комбайн СК-5

комбайн ДОН-1500

комбайн ДОН-1500

комбайн ДОН-1500

культиватор АГ-6

сівалка

борона дискова БДВ-7

борона дискова БДВ-7

агрегат ґрунтообробний

комбайн КСК-100

борони дискові

прищеп

автомобіль ЗІЛ-130

автомобіль ВАЗ-157

телевізор

насос водяний

плита газова

мобільний телефон

копіювальний апарат

холодильник

холодильник

мобільний телефон

113,00

169,00

335,00

1970,00

1547,00

47,00

233,00

174,00

3270,00

3401,00

4953,00

586,00

572,00

489,00

940,00

1068,00

434,00

9042,00

19,00

132,00

788,00

5,00

3,00

4,00

13,00

35,00

21,00

21,00

53,00

235

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

231

233

92

92

231

231

92

92

92

231

92

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

                                                               


 

Висновки

 

Виконавшидану курсову роботу на тему «Організація та методика обліку основних засобів,капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП«Маяк», зробили організаційно-правову характеристику ПСП «Маяк» та дослідили їївплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема,ПСП «Маяк» є приватним сільськогосподарським підприємством, метоюякого євиробництво сільськогосподарської продукції, її переробки,зберігання і реалізації та задоволення суспільних потреб громадян, економічнихта соціальних інтересів засновника та працівників підприємства. Облік на підприємствіведеться за меморіально-ордерною формою обліку.

ПСП «Маяк»використовує 5 форм звітності, які включають в себе « Баланс Ф. № 1», «Звіт профінансові результати Ф. № 2», «Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3», «Звіт провласний капітал Ф. № 4», «Примітки до фінансової звітності Ф. № 5».

У зв’язку зповною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на ПСП «Маяк» господарськіоперації відображаються в пачках, до яких складаються меморіальні ордери. Такна підприємстві існує 15 пачок.

Первиннийоблік здійснюється за затвердженими формами.Основні засоби беруться на облік започатковою вартістю придбання чи виготовлення або за справедливою вартістю вінших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється припотребі згідно п.16-21 та 31-32 НП(С)БО 7 «Основні засоби».

Дляобліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих наумовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів,які віднесені до складу основних засобів ПСП «Маяк» використовує рахунок 10«Основні засоби».

Основна частка запасів ПСП «Маяк» припадає на тварини навирощуванні, облік яких ведеться на 21 рахунку, який призначено для обліку й узагальненняінформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі,птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основногостада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих віднаселення для реалізації.

Виявили, що у балансі ПСП «Маяк» відображені лише поточнізобов’язання, оскільки довгострокові зобов’язання не виникають в ходіздійснення господарських операцій. А саме в IV розділі балансу«Поточні зобов’язання» відображається кредиторська заборгованість за товари,роботи, послуги.

На ПСП «Маяк» використовується відрядна форма оплати праці, тобтов основу розрахунку заробітної плати береться кількість виконаної роботи ірозцінка за її одиницю.

ПСП «Маяк» використовує безавансовий порядок розрахунків з оплатипраці за першу половину місяця. У цьому випадку на підприємстві замістьпланового авансу працівникам нараховують заробітну плату за першу половинумісяця за фактично виконану роботу, вироблену продукцію чи фактичновідпрацьований час.

В першому розділі пасиву балансу ПСП «Маяк» відображено записи потаких статтях, як «Пайовий капітал», «Інший додатковий капітал» та«Нерозподілений прибуток (збиток)».

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ПСП «Маяк» використовує дляузагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансовоїдіяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їхнаслідків. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені вПоложенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

ПСП«Маяк» складає та подає річну фінансову звітність (крім зведеної та консолідованої)згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні» від 16.07.99 № 986-XIV та Порядку подання фінансової звітності,затвердженого Постановою КМ України від 28.02.2000 № 419, органам, до сфериуправління яких воно належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам(засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно іззаконодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державноїстатистики, щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних із державногобюджету, — органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань,одержаних з місцевих бюджетів, — фінансовим відділам місцевих органіввиконавчої влади не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. 

Заповнюючиформи № 1-5, ПСП «Маяк» керується положеннями (стандартами) бухгалтерськогообліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України та Методичнимирекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказомМіністерства аграрної політики України від 18.05.01 №132.

Отже, виконання даної курсової роботи дало нам змогу вивчити:

1)        організацію та вимоги до первинного обліку підприємства;

2)        рахунки, на яких ведеться облік основних засобів, запасів,зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат;

3)        економічну сутність, класифікацію та ознаки зобов’язання вбухгалтерському обліку;

4)        відображення у фінансовій звітності основних показниківгосподарської діяльності підприємства.

Навчились:

1)        характеризуватиоб’єкти, що обліковуються на рахунках класу 5 та 6;

2)        класифікуватизобов'язання;

3)        відкриватианалітичні рахунки для обліку зобов'язань;

4)        відображатизобов'язання в облікових регістрах та фінансової звітності;


Списоквикористаної літератури

 

1.        ЗаконУкраїни “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від16.07.99р. № 996-XIV.

2.        П(С)БО 2«Баланс»

3.        П(С)БО 11«Зобов'язання»

4.        Альбомбухгалтерських проводок. – Харків. Фактор 2005р.

5.        Бухгалтерськийфінансовий облік. Підручник/за ред. Ф.Ф. Бутинця – 6 видання, Житомир, 2005р.

6.        Планрахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування,затверджені Головним управлінням Державного казначейства України 10.12.99 року№ 114.

7.        Інструкція«Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображенняосновних господарських операцій бюджетних установ», затверджена НаказомДержавного казначейства України 10.07.2000 № 61 з подальшими змінами йдоповненнями.

8.        Облік навиробничих і торговельних підприємствах.- Грабова Н.М., Добровський В.М.Бухгалтерський – К.: А.С.К., 2002.

9.        Бухгалтерськийоблік – Партин Г.О. – 2000р.

10.     ТкаченкоН.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

11.     ДжогаР.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах /За заг. Ред. Р. Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2003.

12.     Фінансовийоблік – Чебан Т.Н. – 2001

13.     БілоусО.С., Вовк В.М., Федорович Р.В.Аналіз формування і використання фінансовихресурсів підприємства: методичний аспект. – Тернопіль: Астон, 2005 – 224 с.

14.     КанцуровО.О., Михайлов М.Г., Паригін К.О., Томчук О.Ф. Облік в сільськогосподарськихпідприємствах за національними стандартами. – Київ., 2000. – 218 с.

15.     Конспектлекцій з дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” длястудентів V курсу заочної форми навчанняспеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Упор. С.О. Левицька – Рівне: РДТУ,2001.


Додатки

 

16.     СтатутПСП «Маяк»

17.     Свідоцтвопро державну реєстрацію юридичної особи

18.     Свідоцтвопро реєстрацію платника ПДВ

19.     Довідкапро включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

20.      Посадоваінструкція

21.      Наказ«Про облікову політику.

22.      Графікдокументообороту

23.      Колективнийдоговір

24.      Звіт зпраці

25.      Розрахуноксуми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин

26.      Податковийрозрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

27.      Податковадекларація з податку на додану вартість

28.      Звіт«Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктівпідприємницької діяльності»

29.      Меморіальнийордер №1

30.      Меморіальнийордер №2

31.      Меморіальнийордер №3

32.      Меморіальнийордер №4

33.      Меморіальнийордер №5

34.      Меморіальнийордер №6

35.      Меморіальнийордер №7

36.      Меморіальнийордер №8

37.      Меморіальнийордер №10

38.      Меморіальнийордер №11

39.      Меморіальнийордер №12

40.      Меморіальнийордер №13

41.      Меморіальнийордер №14

42.      Меморіальнийордер №15

43.      Первиннідокументи з обліку ОЗ

44.      Первиннідокументи з відпуску нафтопродуктів

45.      Первиннідокументи з обліку запчастин

46.      Первиннідокументи з обліку молока

47.      Первиннідокументи з обліку тваринництва

48.      Первиннідокументи про рух продукції рослинництва

49.      Первиннідокументи з нарахування і виплати заробітної плати

50.      Квартальнафінансова звітність

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту