Реферат: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Вступ

Навиробничу практику з бухгалтерського обліку мене було напрвлено проходила вЗакритому акціонерному товаристві «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненськійобласті на вулиці Біла, 35.

Актуальністьпрактики полягає в тому щоб дослідити всі тонкощі обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно».На нашу думку, обране підприємство є важливою галуззю народного господарства,оскільки виготовляє борошно, з якого потім інші підприємства виготовляютьхлібобулочні вироби – найважливіший і найпоживніший продукт харчування.

Метоюпроходження практики для мене є бажання закріпити теоретичні знання отриманіпід час вивчення дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік»і набуття навичок практичної роботи.

Завданнявиробничої практики:

-     ознайомитися з організацією роботи бухгалтерського апаратупідприємства, функціональними обов’язками, правами та відповідальністюбухгалтерів;

-     вивчити організацію та методику первинного, аналітичного тасинтетичного обліку підприємства;

-     оволодіти прийомами калькулювання та методом обліку витратвиробництва (обігу), які застосовуються на підприємстві;

-     ознайомитися з організацією та формами фінансової звітності.

А також,під час проходження виробничої практики оволодіти навичками:

-     розділу функцій в організації облікового процесу;

-     прийому, перевірки та обробки первинних документів;

-     техніки складання облікових регістрів;

-     відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерськогообліку;

-     складання основних форм бухгалтерської звітності.

Післяоволодіння всіма навичками, викласти все в звіті.1.Особливості господарської діяльності підприємства (організації) та її короткахарактеристика

 

Місцезнаходження: Україна, м. Рівне, вул Біла, 35.

Підпорядкованість:Підприємствомуправляє директор, а директор в свою чергу підпорядковується зборам акціонерів.

Датастворення.

ЗАТ «Рівне-Борошно»зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації №205 від29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачуліцензії на внутрішнє перевезення вантажу №75Л (див. дод. 1), а також з 01.05.2006 р. підприємство отримало торговий патент на прауво здійсненняпідприємницької діяльності у чферах торгівельної діяльності за готівкові кошти(див. дод. 2).

Видидіяльності.

ЗаКВЕД (перший-основний)

15.61.1Виробництво борошна

15.71.0Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

51.70.0Інші види оптової торгівлі

51.21.0Оптова торгівля зерном та кормами для тварин

52.11.0роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Метоюдіяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народногоспоживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах,послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальнихінтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Формавласності: приватна власність.

Структурауправління.


1.Організація бухгалтерського обліку

 

Структурабухгалтерії.

Функціональніобов’язки персоналу підприємства.

Наказз організації облікової політики.

Організаціяпервинного обліку: основні форми первинних облікових документів за об’єктамиобліку:

-     облік ОЗ і нематеріальних активів:

·    ОЗ‑6 – Інвентарна картка обліку основних засобів;

·    ОЗ‑1 – Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)основних засобів;

·    ОЗ‑9 – інвентарний список основних засобів;

·    НА – Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальноївласності;

·    НА‑1 – Акт введення в господарський оборот об’єкта праваінтелектуальної власності у складі нематеріальних активів;

-     облік запасів та МШП:

·    МШП‑2 – Картка обліку малоцінних та швидкозношуванихпредметів;

·    М‑2, М‑26 – Довіреність;

·    М‑2а – Акт на списання бланків довіреності;

·    М‑3 – Журнал реєстрації довіреностей;

·    М‑4 – Прибутковий ордер;

·    М‑12 – Картка складського обліку матеріалів;

·    М‑14 – Відомість обліку залишків матеріалів на складі;

·    М‑19 – Матеріальний звіт.

-     облік виплат працівникам:

·    П‑53 – Платіжна відомість;

·    П‑49 – Розрахунково-платіжна відомість;

·    П‑13 – Табель обліку використання робочого часу;

-     облік готової продукції (робіт, послуг) її реалізації:

·    Прибуткова накладна з виробництва;

-     облік грошових коштів і розрахункових операцій:

·    КО‑2 – Видатковий касовий ордер;

·    КО‑1 – Прибутковий касовий ордер;

·    Банківська виписка;

·    Платіжне доручення;

·    КО‑4 – Касова книга.

Графікдокументообігу на підприємстві, в установі має забезпечити оптимальнукількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожний первиннийдокумент, визначити мінімальний термін його знаходження в підрозділі, а такожсприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерськогообліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації.

Ø Бухгалтер по реалізації та заготівлі: прибуткова накладну звиробництва, кількість реалізованої готової продукції списує посередньозваженим цінам в кінці поточного місяця.

Ø Бухгалтер по грошовим розрахункам: прибутковий касовий ордер,видатковий касовий ордер, відомість, банківська виписка, платіжне доручення.

Ø Бухгалтер по заробітній платі: табель робочого часу, штатнийрозпис, відомість нарахування заробітної плати та утримання, зведена відомість,платіжна відомість.

Ø Бухгалтер товарно-матеріальних цінностей: документи пов’язані зтоварно-матеріальними цінностями: рахунок-фактура, платіжне доручення,довіреність, журнал доручень, виписка з банку, видаткова накладна.

Ø Заступник головного бухгалтера займається документами по основнихзасобах.

Ø Головний бухгалтер: підводить підсумки, складає звітність.

Дотриманнявстановлених вимог до оформлення і змісту первинної облікової документації.

Первиннідокументи у тому числі на паперових і машино зчитуваних носіях інформації,повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва документа (форма), код форми,дата і місце складання; зміст господарської операції (у натуральному вартісномувиразах), посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції іправильність її оформлення; особисті підписи або інші знаки, що одночасноідентифікують особу, яка здійснила господарську операцію.

Залежновід характеру операції та технології обробки даних до первинних документівможуть бути включені додаткові реквізити.

Призастосуванні обчислювальної техніки та іншої оргтехніки реквізити можуть бутизашифровані у вигляді коду.

Прискладанні документу на машино зчитуваних носіях інформації підприємство,установа зобов’язані за свій рахунок і власними силами виготовити їх копії напаперових носіях на вимогу контролюючих або судових органів та своїх клієнтів.

Первиннідокументи мають бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо– безпосередньо по закінченні операції. Відповідальність за своєчасне та якіснескладання документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення убухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несутьособи, які склали і підписали ці документи.

Підписиосіб, відповідальних за складання первинних документів, на обчислюваних машинахта інших засобах організаційної техніки, виконуються у вигляді паролю або іншимзасобом автоматизації, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яказдійснила господарську операцію.

Документна машинозчитуваному носії повинен мати код особи, відповідальної заправильність складання документа. Належність коду конкретній особі реєструєтьсяорганізацією-створювачем документа на машинозчитуваному носії, а такожстворюються технічні, програмніф засоби та організаційні умови, що виключаютьможливість користування чужими кодами.

Первиннідокументи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерствомстатистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затвердженихміністерствами і відомствами України. Документування господарських операційможе здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинніобов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.

Додатковівимоги до створення первинних документів про касові і банківські операції, рухцінних паперів, товарно-матеріальних і інших об’єктів майна передбачаютьсяіншими нормативними актами.

Порядоквикористання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а такожколо господарських операцій, оформлення яких проводиться на таких бланках,визначаються окремими нормативними актами.

Записиу первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки утемному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарськихмашинок, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереженняцих записів протягом визначеного терміну зберігання та запобігти внесенню несанкціонованихі непомітних виправлень. Вільні рядки в первинних документах підлягаютьобов’язковому прокресленню.

Аналітичнийта синтетичний облік: робочий план рахунків (рахунки, субрахунки,рахунки аналітичного обліку).

Заспособом групування та узагальнення облікових даних бухгалтерські рахункиподіляються на синтетичні та аналітичні. Синтетичні рахункицебалансові рахунки, що узагальнюють облік господарської діяльності підприємства.Синтетичні рахунки призначені для обліку інформації в узагальненому вигляді й угрошовому вимірнику. Облік наявності та змін сукупностей економічно одноріднихгосподарських засобів і джерел їх утворення в грошовому вимірнику називаєтьсясинтетичним обліком. Для детальної характеристики об’єктів бухгалтерськогообліку використовується аналітичний рахунок, в яких крім вартісного вимірникавикористовуються натуральні й трудові вимірники. Облік наявності та змінокремих видів і об’єктів господарських засобів та джерел їх утворення з використаннямрізних вимірників називається аналітичним обліком.

Таблиця2. 1. Робочий план рахунків

ЗАТ «Рівне-Борошно» Синтетичні рахунки Субрахунки Код Назва Код Назва 10 Основні засоби 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади та інвентар 107 Робоча і продуктивна худоба 109 Інші основні засоби 11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 12 Нематеріальні активи 127 Інші нематеріальні активи 13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 133 Знос нематеріальних активів 14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі 15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво 152 Придбання (виготовлення) основних засобів 20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали 203 Паливо 204 Тара й тарні матеріали 207 Запасні частини 208 Матеріали с/г призначення 209 Інші матеріали 22 Малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП) За видами предметів 23 Виробництво За видами виробництва 26 Готова продукція За видами готової продукції 28 Товари 281 Товари на складі 30 Каса 301 Каса в національній валюті 31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті 313 Інші рахунки в банку в національній валюті 33 Інші кошти 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 362 Розрахунки з іноземними покупцями 363 Розрахунки з учасниками ПФГ 37 Розрахунки з різними дебіторами 372 Розрахунки з підзвітними особами 377 Розрахунки з іншими дебіторами 39 Витрати майбутніх періодів За видами витрат 40 Статутний капітал За видами капіталу 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений 442 Непокриті збитки 48 Цільове фінансування і цільові надходження За об’єктами фінансування 60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 62 Короткострокові векселі видані 621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки за податками 642 Розрахунки за обов’язковими платежами 643 Податкові зобов’язання 644 Податковий кредит 65 Розрахунки за страхування 651 За пенсійним забезпеченням 652 Розрахунки за обов’язковими платежами 653 За страхуванням на випадок безробіття 66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки за заробітньою платою 68 Розрахунки за іншими операціями 684 Розрахунки за нарахованими відсотками 685 Розрахунки з іншими кредиторами 70 Доходи від реалізації 701 Дохід від ре5алізації готової продукції 702 Дохід від реалізації товарів 703 Дохід від реалізації робіт і послуг 71 Інший операційний дохід 712 Дохвд від реалізації інших оборотних активів 718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів 73 Інші фінансові доходи 732 Відсотки одержані 74 Інші доходи 746 Інші доходи від звичайної діяльності 79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності 792 Результат фінансових операцій 793 Результат іншої звичайної діяльності 90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції 902 Собівартість реалізованих товарів 903 Собівартість реалізованих робіт і послуг 91 Заготівельновиробничі витрати За видими витрат 92 Адміністративні витрати За видами витрат 93 Витрати на збут За видами витрат 94 Інші витрати операційної діяльності 943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 948 Визнані штрафи, пені, неустойки 949 Інші витрати операційної діяльності 95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит 952 Інші фінансові витрати

 

Формабухгалтерського обліку (перелік реєстрів) та їх коротка характеристика.

Напідприємстві регістри не використовуються. Бухгалтерський облік виконуєтьсяавтоматизовано за допомогою бухгалтерської програми Акцент 6.0, мережеваверсія. В бухгалтерську програму заносяться первинні документи, а сама програмадозволяє формувати будь-які реєстри, звіти, форми в перерізі:

-     бухгалтерських рахунків;

-     кореспондентів;

-     об’єктів обліку.

Організаціязвітності: перелік форм фінансової звітності підприємства. Місце та строк їїподання.

Фінансовазвітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рухгрошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звіту.

Формою№1, баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певнудату його активи, зобов’язання і власний капітал (див. дод. 8).

Форма№2, звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові результатидіяльності підприємства.

Форма№3, звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видатокгрошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Форма№4, звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у власного капіталупідприємства протягом звітного періоду.

Форма№5, примітки до річної фінансової звітності.

Звітнимперіодом до складання фінансової звітності є календарний рік. Баланспідприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна(місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складаєтьсянаростаючим підсумком з початку звітного року. Перший звітний періодновоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бутибільшим за 15 місяців.

Організаціязберігання первинних документів; облікових регістрів і звітності.

Термінзберігання облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства,визначається згідно з Переліком типових документів, що використовуються вдіяльності органів державної представницької та виконавчої влади і місцевогосамоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначеннямтермінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівним управлінням приКабінеті Міністрів України.

Зберіганняпервинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і булипідставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, їхоформлення і передачу до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства,установи.

 

2.Облік основних засобів і нематеріальних активів (ПСБО 7 «Основні засоби»,ПСБО 8 «Нематеріальні активи», ПСБО 28 «Зменшення корисності активів»)

 

Класифікаціяосновних засобів підприємства.

Основнізасоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх упроцесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в орендуіншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурнихфункцій, очікуваний строк корисного використання який більше одного року.Основні засоби діляться на дві частини: активну і пасивну. Активна частина – цета частина основних засобів, яка бере безпосередню участь у виробництві, апасивна тільки допомагає основному та допоміжному виробництві нормальнофункціонувати. Крім того основні фонди по видовій класифікації мають такі види:І група, ІІ група і ІІІ група. Для того, щоб відшкодувати вартість зношеноїчастини основних фондів підприємство здійснює амортизаційні відрахування напросте відтворення основних засобів.

НаЗАТ «Рівне-Борошно» наявні такі групи основних засобів як:

-     будинки, споруди та передавальні пристрої (код 120);

-     машини та обладнання (код 130);

-     транспортні засоби (код 140);

інструменти,прилади, інвентар (меблі), (код 150). (див. дод. 12 (ІІ основні засоби)).

Видиоцінки.

Наданому підприємстві використовуються такі види оцінок, як:

1.  первісна вартість – історична собівартість необоротних активів усумі грошових коштів або справедливої вартосмті інших активів, сплачених,витрачених для придбання необоротних активів.

2.  переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їхпереоцінки.

3.  залишкова вартість – визначається як різниця між первісноювартістю ОЗ і сумою їх зносу. (див. дод. 12 (ІІ основні засоби), дод. 8).

Облікруху основних засобів: надходження, внутрішнє переміщення, списання з балансу.

Дляобліку руху основних засобів на ЗАТ «Рівне-Борошно» н

наявнітакі рахунки:

10 «Основнізасоби»

131 «Знососновних засобів»

15 «Капітальніінвестиції»

12 «Нематеріальніактиви»

201 «сировинаі матеріали»

203 «Паливо»

207 «Запаснічастини»

22 «Малоцінніта швидкозношувані предмети»

112 «Малоціннінеоборотні матеріальні активи»

132 «Зносінших необоротних матеріальних активів»

23 «Виробництво»

92 «Адміністративнівитрати»

93 «Витратина збут»

94 «Іншіопераційні витрати»

311 «Поточнірахунки в національній валюті»

63 «Рахункиз постачальниками та підрядниками»

644 «Податковийкредит»

64 «Розрахункиза податками й платежами»

377 «Розрахункиз іншими дебіторами»

79 «Фінансовірезультати»

40 «Статутнийкапітал»

За дебетомрахунку 10 «Основні засоби» відображається надходження (придбаних, створених,безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, якіобліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшеннямоб’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкціятощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуванихвід використання об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта основних засобів, закредитом – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі абоневідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідаціїоб’єкта основних засобів, уцінки основних засобів.

Облікосновних засобів веде заступник головного бухгалтера у відповідності до вимог бухгалтерськогота податкового обліку.

Видинематеріальних активів підприємства.

Нематеріальніактиви – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бутиідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягомперіоду більше одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних ціляхчи надання в оренду іншим засобам.

НаЗАТ «Рівне-Борошно» використовуються лише така група нематеріальних активів якінші нематеріальні активи (код 070).

 

3.Облік запасів (ПСБО 9 «Запаси»)

 

Видизапасів та їх оцінка.

Запасице активи, які:

1)утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

2)перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продуктувиробництва;

3)утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт танадання послуг, а також управління підприємством.

НаЗАТ «Рівне-Борошно» використовуються такі найменовані показники як:

-     сировина і матеріали (код 800);

-     паливо (код 820);

-     тара і тарні матеріали (код 830);

-     запасні частини (код 850);

-     малоцінні та швидкозношувані предмети (код 880);

-     готова продукція (код 900);

-     товари (код 910). (див. Дод. 12 (VIII Запаси)).

Оцінказапасів відбувається за балансовою вартістю.

Синтетичнийта аналітичний облік запасів у бухгалтерії.

Рахунок 20«Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації про наявність і рухналежних підприємству запасів сировини і матеріалів (в тому числі сировина іматеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запаснихчастин, матеріалів с/г призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходівосновного виробництва.

За дебетомрахунку 20 «Виробничі запаси» відображаються надходження запасів напідприємство, їх дооцінка, за кредитом – витрачання на виробництво(експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінкатощо.

Дляобліку руху запасів на ЗАТ «Рівне-Борошно» наявні такі рахунки:

201 «Сировинаі матеріали»;

203 «Паливо»;

207 «Запаснічастини»;

22 «Малоцінніта швидкозношувані предмети»;

132 «Зносінших необоротних матеріальних активів»;

23 «Виробництво»;

91 «Загальновиробничівитрати»;

92 «Адміністративнівитрати»;

39 «Витратимайбутніх періодів»;

151 «Капітальнебудівництво»;

93 «Витратина збут»;

943 «Собівартістьреалізованих виробничих запасів»;

712 «Дохідвід реалізації інших оборотних активів»;

30 «Каса»;

311 «Поточнірахунки в національній валюті»;

63 «Розрахункиз постачальниками та підрядниками»;

36 «Розрахункиз покупцями та замовниками»;

644 «Податковийкредит»;

64 «Розрахункиза податками й платежами»;

372 «Розрахункиз підзвітними особами»;

37 «Розрахункиз різними дебіторами»;

40 «Статутнийкапітал»;

48 «Цільовефінансування і цільові надходження»;

441 «Прибутокнерозприділений»;

442 «Непокритізбитки»;

Таблиця4. 1. Кореспонденція рахунків з синтетичного та аналітичного обліку запасів

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Надходження і оприбуткування виробничих запасів від постачальників 2011 631 Списання у виробництво 902 2011 Списується фактична собівартість реалізованих запасів 2311 2011 Сума нестач в межах норм природного убутку 911 2011

 

4.Облік виплат працівникам (ПСБО 26 «Виплати працівникам»)

 

Складфонду оплати праці.

Заробітнаплата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку затрудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові завиконану ним роботу. Заробітна плата складається із основної заробітної плати,додаткової заробітної плати, а також інших заохочуваних та компенсаційнихвиплат.

Основназаробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно да встановленихнорм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінокдля робітників та посадових окладів для службовців.

Додатковазаробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудовіуспіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати,надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чиннимзаконодавством; премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Іншізаохочувані та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагородза підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями,компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актамичинного законодавства або які проводяться понад встановлені зазначеними актаминорми.

Облікнарахування виплат працівникам за їх видами.

Розмірзаробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарськоїдіяльності підприємства. (див. дод. 13, 14).

Таблиця5. 1. Кореспонденція рахунків з обліку нарахування виплат працівникам за їхвидами

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Нараховано заробітню плату працівникам шненичного млин 2311 661 Нараховано заробітню плату працівникам житнього млинаа 234 661 Нараховано заробітню плату працйівникам елеватора 237 661 Нараховано заробітню плату управлінському персоналу 911 661

Обліквідрахувань на соціальні заходи.

Збірна соціальні заходи сплачується за рахунок Фонду соціального страхуванняУкраїни. Нагляд за його фінансовою діяльністю здійснює наглядова рада Фондусоціального страхування України. Кошти обов’язкового соціального страхування навипадок безробіття зараховуються на окремий рахунок Державного бюджету України.

Таблиця5. 2. Кореспонденція рахунків з обліку відрахувань на соціальні заходи

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Внески в пенсійний фонд на фонд оплати праці 911 6511 Відраховано внески в пенсійний фонд на фонд оплати праці з заробітньої плати працівниківпшеничного млина 2311 6511 Відраховано внески в пенсійний фонд на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників житньогомлина 234 6511 Відраховано внески в пенсійний фонд на фонд оплати праці елеватора 237 6511 Внесок на фонд соціального страхування на фонд оплати праці 911 652 Відраховано внески на фонд соціального страхування на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників пшеничного млина 2311 652 Відраховано внески на фонд соціального страхування на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників житнього млина 234 652 Відраховано внески на фонд соціального страхування на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників елеватора 237 652 Внески в фонд зайнятості на фонд оплати праці 911 653 Відраховано внески в фонд зайнятості на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників пшеничного млина 2311 653 Відраховано внески в фонд зайнятості на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників житнього млина 234 653 Відраховано внески в фонд зайнятості на фонд оплати праці з заробітньої плати працівників елеватора 237 653 Внески в фонд соціального страхування на нещасні випадки на виробництві на ФОП 911 656 Відраховано внески в фонд соціального страхування на нещасні випадки на виробництві на фонд оплати праці з працівників пшеничного млина 2311 656 Відраховано внески в фонд соціального страхування на нещасні випадки на виробництві на фонд оплати праці з працівників житнього млина 234 656 Відраховано внески в фонд соціального страхування на нещасні випадки на виробництві на фонд оплати праці з працівників елеватора 237 656

Облікутримань.

Утримання– відрахування з заробітної плати (аванс, одержаний за першу половину звітногомісяця, прибутковий податок та інші) (див. дод. 16).


Таблиця5.3. Кореспонденція рахунків з обліку утримань з заробітньої плати

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Утримання із заробітньої плати в пенсійний фонд 661 6511 Утримано із заробітньої плати в фонд соціального страхування 661 652 Утримоно із заробітньої плати у фонд безробіття 661 653

Облікдепонованих виплат.

Видачазаробітної плати здійснюється за допомогою Платіжної відомості П‑53 (див.дод. 15) або П‑49 і видаткового касового ордера КО‑2. заробітнаплата не отримана протягом трьох днів депонується, касир навпроти прізвищапрацівника ставить штамп «Депоновано» та складає реєстр депонованих заробітнихплат в двох примірниках: один прикладається до звіту касира, другий передаєтьсяв бухгалтерію і служить для розрахунку з депонентами. На даному підприємствідана операція не проводиться. Заробітну плату всі отримують вчасно.

Утриманняз доходу працівників, порядок їх визначення та обліку.

Утриманняз доходу працівників – це сума, яка відраховується з їхньої заробітної платидля в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, фондсоціального страхування на нещасні випадки на виробництві.

 

5.Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (товарів,робіт, послуг) (ПСБО 16 «Витрати»)

 

Видивиробництв, продукції і послуг підприємства.

Об’єктиобліку витрат виробництва та калькулювання собівартості.

Витративиробництва – це спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, які втілюютьу собі минулу працю з відповідними на неї нарахуваннями та ін.

Калькуляція– це обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг, атакож загальновиробничої собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництваза елементами витрат. калькуляції складають на продукцію допоміжного виробництвщомісячно, за квартал і рік за цільовим призначенням.

Таблиця6.1. Кореспонденція рахунків з обліку витрат виробництва та калькуляції собівартості

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Витрати матеріальних цінностей, списані на виробництво продукції і надання послуг 237 2011, 2012, 207 Нарахована основна заробітна плата виробничим працівникам, працівникам допоміжних виробництв 237 661 Відрахування в пенсійний фонд від об’єкта оподаткування 237 6511 Відрахування на соціальне страхування від об’єкта оподаткування 237 652 Відрахування на страхування на випадок безробіття від об’єкта оподаткування 237 653 Нарахований знос (амортизація) основних засобів 237 1316, 1313 Відрахування на соціальні заходи від об’єкта оподаткування 237 656 Акцентовані рахунки постачальників за електроенергію, за послуги виробництва 237 685 Витрати допоміжних цехів, включені до собівартості продукції і послуг основного виробництва 237 2312 Загальновиробничі витрати, включені до собівартості продукції і послуг основного виробництва, допоміжного та ін. 237 911

 

Складсобівартості продукції (робіт, послуг).

Собівартістьпродукції, робіт та послуг складається із спожитих у процесі виробництвавиробничих запасів, сировини, енергії, основних засобів (у вигляді їх зносу),трудових ресурсів (у вигляді заробітної плати), а також інших витрат,пов’язаних із її виробництвом. На ЗАТ «Рівне-Борошно» до складу собівартостіпродукції входять:

-     витрати на сировину;

-     вартість тари;

-     енергоресурси;

-     заробітна плата;

-     нарахування на зарплату;

-     знос основних фондів;

-     інші витрати.

Класифікаціявитрат на виробництво.

Витратиподіляються на:

1.Прямі:

-     сировина;

-     заробітна плата;

-     нарахування на заробітну плату;

-     енергоресурси:

·    електроенергія;

·    газ;

·    пальне;

-     покупні матеріали:

·    мішки, пакети;

-     Інші витрати.

2. Постійнівитрати:

– послугисторонні організацій;

·    господарські витрати;

·    знос основних засобів;

·    відсотки банку;

-     податкові платежі

·    податок на землю;

·    комунальні податки;

·    податок з власників транспортних засобів;

·    інші податки;

·    ліцензії.

Загальнасхема обліку витрат виробництва.

Обліквитрат виробництва здійснюється за середньозваженою формулою.

Вартістьсировини складає 70% вартості продукції. Вартість енергоресурсів складається зсуми витрат на електроенергію, газ, воду, пальне. Постійні витрати складаютьсяз послуг сторонніх організацій, господарських витрат, знос основних засобів,відсотки банку, податкові платежі. Витрати виробництва складаються з різниціміж загальними витратами і прямими витратами

Облікпрямих та загальновиробничих витрат.

Доскладу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основнихматеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельнихнапівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, якіможуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

Доскладу прями витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплатиробітникам, зайнятих у виробництві продукції, виконанні робіт або наданніпослуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

Доскладу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можутьбути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокремавідрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних майнових паїв,амортизація тощо.

Таблиця6.2. Кореспонденція рахунків з обліку прямих та загальновиробничих витрат

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Загальновиробничі витрати, включені до собівартості продукції і послуг основного виробництва, допоміжного та ін. 237 911

Облікі оцінка незавершеного виробництва.

Незавершеневиробництво являє собою продукцію, роботи і послуги, які не пройшли всіх стадійтехнологічного процесу і, як наслідок, є недоукомплектованими або такими, що непройшли відповідного технічного контролю.

НаЗАТ «Рівне-Борошно» незавершеного виробництва немає. Брак житнього помолуведеться на рахунку 237 «Лінія житнього помолу», і в Дебет списуються всівитрати, відбувається закриття рахунку за місяць на собівартість випущеноїпродукції.

 

6.Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) її реалізації (ПСБО 15 «Дохід»,ПСБО 16 «Витрати»)

 

Поняттяготової продукції.

Готовапродукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністюзакінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічноговипробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовамі стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана насклад.

Оцінкаі облік готової продукції.

Напідставі накладних випускається продукція. Оцінка у звітному періоді може здійснюватисяза фактичною собівартістю. Наприкінці місяця обов’язковою умовою є облікготової продукції за фактичною собівартістю. Сума відхилень фактичноїсобівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, щовідносяться до реалізованої продукції, відображається записом:

Дебетрахунка на №901 «Собівартість реалізації».

Кредитрахунка №26 «Готова продукція».

Рахункиобліку готової продукції які наявні на ЗАТ «Рівне-Борошно»:

201 «Сировинаі матеріали»

23 «Виробництво»

26 «Готовапродукція»

28 «Товари»

70 «Доходивід реалізації»

79 «Фінансовірезультати»

90 «Собівартістьреалізації»

91 «Загальновиробничівитрати»

92 «Адміністративнівитрати»

Таблиця7.1. Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Оприбуткування готової продукції, випущена основними і допоміжними цехами; напівфабрикати власного виробництва, продукція обслуговуючих виробництв і господарств, призначена для реалізації 26 23 Списана виробнича собівартість реалізованої продукції 901 26

Обліквиконання робіт і послуг.

Роботиі послуги – це вид діяльності, за які покупцеві пред’являються розрахунковідокументи. Пред’явленими розрахунковими документами вважаються документи змоменту подачі їх до установи банку, або передачі їх покупцеві відповідно доумов, передбачених договором, тобто без участі установ банків.

Таблиця7.2. Кореспонденція рахунків з обліку виконаних робіт і послуг

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Надання послуг 3614 702

Облікдоходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

Реалізованапродукція – це продукція, за яку підприємство – продавець одержало плату абоавансові платежі.

Данепідприємство спеціалізується на продажі готової продукції, тому послугпрактично не надає.

 

7.Облік грошових коштів і розрахункових операцій (ПСБО 9 «Запаси», ПСБО 10 «Дебіторськазаборгованість», ПСБО 11 «Зобов’язання»)

 

Обліккасових операцій.

Дляузагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касіпідприємства використовується рахунок 30 «Каса», субрахунок 301 «Каса внаціональній валюті». За дебетом рахунка 30 «Каса» відображається надходженнягрошових коштів у касу підприємства, за кредитом – виплата грошових коштів ізкаси підприємства.

Прийманняготівки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами, видача готівки зкаси проводиться за видатковими касовими ордерами.

Таблиця8.1. Кореспонденція рахунків з обліку касових операцій на підприємстві

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Надійшли грошові кошти в касу з розрахункового рахунку 301 311 Надійшли грошові кошти в касу від покупців 301 361 Видані грошові кошти з каси під звіт 372 201 Видана заробітна плата працівникам 661 301 Видані грошові кошти з каси постачальникам 631 301 З каси здано виторг в банк 311 301

 

Обліккоштів на поточному рахунку.

Рахунок№31 «Рахунки в банках» призначений для обліку наявності та руху грошовихкоштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані дляпоточних операцій.

НаЗАТ «Рівне-Борошно» наявні такі субрахунки даного рахунку:

311 «Поточнірахунки в національній валюті»

313 «Іншірахунки в банку в національній валюті»

Надебеті рахунку №31 «Рахунки в банках» відображається надходження грошовихкоштів, на кредиті – їх використання.

Таблиця8.2. Кореспонденція рахунків з обліку коштів на поточному рахунку

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Надійшла на поточний рахунок заборгованість покупців за реалізовані їм товари, роботи, послуги 311 361, 3614 З розрахункового рахунку оплачено постачальникам за товари, роботи, послуги 311 631, 6314 Оплата з поточного рахунку за торговий патент 391 311 Погашення короткострокових кредитів банку 6013, 6014 311 Одержано від інших підприємств на поточний рахунок відсотки за цінними паперами 311 732 Проведено розрахунки за податками з поточного рахунку 311 6411, 6413, 6414, 6415, 6416, 6419 Оплачено податки з поточного рахунку за соціальним страхуванням у фонд оплати праці 311 652 Оплачено податки з поточного рахунку на за стархуванням на випадок безробіття 311 653

 

Видидебіторської заборгованості.

Дебіторськазаборгованість – сума заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату.

Дебітори– фізичні та юридичні особи, які заборгували в наслідок минулих подійпідприємству певну суму грошових коштів чи інших активів.

Кредитори– фізичні та юридичні особи, яким ЗАТ «Рівне-Борошно» заборгувало в наслідокминулих подій певну суму грошових коштів чи інших активів.

Рахункиз обліку дебіторської заборгованості, які наявні на підприємстві:

36 «Розрахункиз покупцями та замовниками»

371 «Розрахункиза виданими авансами»

372 «Розрахункиз підзвітними особами»

63 «Розрахункиз постачальниками та підрядниками»

64 «Розрахункиза податками й платежами»

65 «Розрахункиза страхуванням»

66 «Розрахункиз оплати праці»

68 «Розрахункиза іншими операціями»

Рахункиякі наявні на ЗАТ «Рівне-Борошно» для обліку короткострокової кредиторськоїзаборгованості:

60 «Короткостроковіпозики»

63 «Розрахункиз постачальниками та підрядниками»

64 «Розрахункиза податками й платежами»

65 «Розрахункиза страхуванням»

66 «Розрахункиз оплати праці»

68 «Розрахункиз іншими операціями»

Таблиця8.3. Кореспонденція рахунків з обліку дебіторської і кредиторськоїзаборгованості

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит «Рівне-Борошно» водрузило готову продукцію, але не отримало гроші 361 701 Покупці перерахували аванс але ще не забрали готову продукцію 311 361 Надійшли рахунки від постачальників за надані роботи та послуги 2011, 92 631, 685 Перераховано аванс на отримання товарно-матеріальних цінностей 631, 685 301, 311 Надані гроші підзвітним особам на придбання ТМЦ, оплату послуг 372 301 Виписані рахунки за придбані ТМЦ, оплачені послуги, відзвітованість за відрядження підзвітним особам 685, 207 372, 372 Нараховані суми розрахунків з бюджетом 2311 64, 65 Сплачені попередньо розрахунки з податками й платежами, та розрахунки за страхуванням 64, 65 311 Виплачено аванс працівникам 661 301 Нарахована за робітню плату працівникам 234 661

 

8.Облік інвестицій (ПСБО 12 «Фінансові інвестиції»)

 

Визначеннята класифікація інвестицій.

Інвестиції– це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єктипідприємницької та інших видів діяльності, в наслідок чого створюється прибутокі досягається соціальний ефект.

Підкапітальною інвестицією треба розуміти господарську операцію, яка передбачаєпридбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших основнихфондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Підфінансовими інвестиціями треба розуміти господарську операцію, яка передбачаєпридбання корпоративних прав, цінних паперів та інших фінансових інвестицій.Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні.

Пряміінвестиції – господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна достатутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такоююридичною особою.

Портфельнаінвестиція – господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів,деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку.

Взалежності від того, на який термін підприємство здійснює інвестиції, вониподіляються на довгострокові та короткострокові.

Довгостроковіфінансові інвестиції – це інвестиції на період більше одного року. Такіінвестиції відносяться до необоротних активів, виходячи з того, що вони неможуть бути реалізованими в будь-який момент.

Короткостроковіфінансові інвестиції – це інвестиції на період до одного року. Ці інвестиціївідносяться до оборотних активів виходячи з того, що вони можуть бутиреалізовані в будь-який момент. [12].

Оцінкаінвестицій.

Фінансовіінвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку засобівартістю.

Облікінвестицій за видами.

Рахунок 14«Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформаціїпро наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) в цінні папери іншихпідприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал іншихпідприємств створених на території країни та за кордоном тощо. На ЗАТ «Рівне-Борошно»використовується субрахунок 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методомобліку участі в капіталі» рахунка №14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

За дебетомрахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» відображається вартістьдовгострокових інвестицій, за кредитом – їх вибуття (списання) чи зменшеннявартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облікінвестицій ведеться за методом участі у капіталі.

Аналітичнийоблік за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» ведеться за видамидовгострокових фінансових вкладень та об’єктами інвестування. При цьомупобудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отриманняінформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на територіїкраїни так і за кордоном.

Рахунок 15«Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання абостворення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

На ЗАТ «Рівне-Борошно»використовується субрахунки 151 «Капітальне будівництво» та 152 «Придбання(виготовлення) основних засобів» рахунка №15 «Капітальні інвестиції» має такісубрахунки:

За дебетомрахунку 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення зазнаних витрат напридбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, закредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних абостворених нематеріальних активів тощо).

Аналітичнийоблік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів,інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також заокремими об’єктами капітальних вкладень (інвентарними об’єктами).

НаЗАТ «Рівне-Борошно» наявні:

1.  Капітальні інвестиції:

-     придбання (виготовлення) основних засобів;

2.  Фінансові інвестиції:

-     фінансові інвестиції за методом участі в капіталі іншихпідприємств.

-     Інші.

 

9.Облік власного капіталу

 

Визначенняі склад власного капіталу.

Будь-якепідприємство діє на підставі власного статуту, в якому обов’язковою умовою єрозмір статутного капіталу.

Власнийкапітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахуванняйого зобов’язань. Власний капітал є основою для початку і продовженнягосподарської діяльності будь-якого підприємства. На даному підприємстві доскладу власного капіталу належать статутний капітал і нерозподілений прибуток.

Нерозподіленийприбуток – це частина чистого прибутку, що не була розподілена між акціонерами.

Достатутного капіталу відносять кошти внесені засновниками та власниками, а такожвартість майна, яке ними вкладено. Статутний капітал на протязі існуванняпідприємства може збільшуватись за рахунок додаткових внесків та майна.

Статутнийкапітал – це частина капіталу, яка утворюється за рахунок сукупності вкладів увигляді матеріальних, нематеріальних або фінансових ресурсів засновників умайно підприємства для забезпечення діяльності господарського суб’єкта згідномеж, які визначені установчими документами. Розмір статутного капіталу підлягаєобов’язковій реєстрації у Державному реєстрі суб’єкта господарювання.

Для того,щоб підприємство краще функціонувало внесення коштів у статутний фонд даєможливість поновлювати основні та обігові кошти. [11].

Облікстатутного капіталу.

Рахунок№40 «Статутний капітал» призначено для обліку та узагальнення інформації простан та рух статутного капіталу підприємства.

Закредитом рахунку №40 «Статутний капітал» відображається збільшення статутногокапіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахункуповинно відповідати розміру статутного капіталу, яки зафіксовано в установчихдокументах підприємства.

Аналітичнийоблік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником,учасником, акціонером тощо.

Облікпайового капіталу.

Пайовийкапітал – цесукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених утоваристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Аналітичнийоблік по рахунку 41 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу. На ЗАТ «Рівне-Борошно»даного виду капіталу не використовується.

Облікдодатково вкладеного капіталу.

Рахунок 42«Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації про суми, на яківартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а такожсума дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманихпідприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. За кредитомрахунку 42 «Додатковий капітал» відображається збільшення додаткового капіталу,за дебетом – його зменшення. На ЗАТ «Рівне-Борошно» даного виду капіталу невикористовується.

Облікрезервного капіталу.

Рахунок 43«Резервний капітал» призначено для узагальнення інформації про стан та рухрезервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинногозаконодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. Закредитом рахунку 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів, задебетом – їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервногокапіталу на кінець звітного періоду. Аналітичний облік резервного капіталуведеться за його видами та напрямками використання. На ЗАТ «Рівне-Борошно»даного виду капіталу не використовується.

Облікнерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Наведеться ЗАТ «Рівне-Борошно» облік нерозподілених прибутків чи непокритихзбитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному роціприбутку ведеться на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (Непокриті збитки)»,субрахунках №441 «Прибуток нерозподілений» і №442 «Непокриті збитки».

Зкредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності,за дебетом – збитки та використання прибутку.

Таблиця10.1. Кореспонденція рахунків з обліку нерозподіленого прибутку (непокритізбитки)

ЗАТ «Рівне-Борошно» Зміст операції Дебет Кредит Непокриті збитки підприємства 442 79 Нерозподілений прибуток підприємства 79 441

10.Фінансова звітність (ПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,ПСБО 2 «Баланс», ПСБО 3 «Звіт про фінансові результати», ПСБО 4 «Звітпро рух грошових коштів», ПСБО 5 «Звіт про власний капітал», ПСБО 6 «Виправленняпомилок і зміни у фінансових звітах»)

 

Визначеннязвітності.

Фінансовазвітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансовогообліку з метою одержання користувачем узагальненої інформації про фінансовийстан і діяльність підприємства, а також змінах у його фінансовому стані зазвітний період в установленій формі для прийняття цим користувачем визначенихділових рішень.

Метоюскладання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішенняповної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результатидіяльності та рух коштів підприємства.

Складі зміст квартальної і річної фінансової звітності.

Фінансовазвітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рухгрошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Баланс– звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату йогоактиви, зобов’язання і власний капітал.

Звітпро фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові результатидіяльності підприємства.

Звітпро власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталупідприємства протягом звітного періоду.

Звітпро рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видаток грошовихкоштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Длясуб’єктів малого підприємства і представництв іноземних суб’єктів господарськоїдіяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена запоказниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансовірезультати.

Фінансовізвіти містять статті, склад і зміст чких визначаються відповідними положеннями(стандартами).

Статтянаводиться у фінансовому звіті, якщо відповідає таким критеріям:

-     існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічнихвигод, пов’язаних з цією статтею;

-     оцінка статті може бути достовірно визначена.

Дофінансової звітності включаються показники діяльності філії, представництв,відділів та інших відособлених підрозділів підприємства.

Змісті послідовність підготовчих робіт перед складанням річної звітності.

Фінансовазвітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

-     автономність підприємства, яким може підприємство розглядається якюридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно ізобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітностіпідприємства;

-     безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів ізобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватимедалі;

-     періодичність, що припускає розподіл діяльності підприємства напевні періоди часу змогою складання фінансової звітності;

-     історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінкиактивів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

-     нарахування та відповідальність доходів і витрат, за яким длявизначення фінансового результату звітного періоду треба зіставити доходизвітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. Прицьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їхвиникнення, належно від часу надходження і сплати грошей;

-     повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повиннамістити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій,яка може вплинути на рішення, що приймається на її основі;

-     послідовності, який передбачає постійне (із року в рік)застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політикиповинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

-     превалювання змісту над формою, за яким операції повинніобліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

-     єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання таузагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдинійгрошовій одиниці.

Фінансовазвітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

·    придбання, продажу та володіння цінними паперами;

·    участі в капіталі підприємства;

·    оцінки якості управління;

·    оцінки здатності підприємства своєчасно використовувати своїзобов’язання;

·    забезпеченості зобов’язань підприємства;

·    визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

·    регулювання діяльності підприємства;

·    інших рішень.

Фінансовазвітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагатизвітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Формифінансової звітності підприємства і порядок їх заповнення встановлюєтьсяМіністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистикиУкраїни.

Длятого, щоб фінансова звітність була зрозуміла користувачам, вона повинна міститидані про:

1.  підприємство;

2.  дату звітності та звітний період;

3.  валюту звітності та одиницю її виміру;

4.  відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

5.  облікову політику підприємства та її зміни;

6.  консолідацію фінансових звітів;

7.  припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

8.  обмеження щодо володіння активами;

9.  участь у спільних підприємствах;

10.виявлення помилок окремих років та пов’язані з ним коригування;

11.переоцінку статей фінансових звітів;

12.іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповіднимиположеннями (стандартами).

Інформаціяпро підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

-     назву. Організаційно-правову форму та місцезнаходженняпідприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу офісу);

-     короткий опис основної діяльності підприємства;

-     назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство,або назву його материнської (холдингової) компанії;

-     середню чисельність персоналу підприємства протягом звітногоперіоду.

Кожнийфінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники,або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт,відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом),то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансовоїзвітності.

Уфінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементизвітності, та одиниця її виміру.

Якщовалюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерськийоблік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що буливикористані для проведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємствоповинно висвітлити обрану облікову політику шляхом опису:

·    принципів оцінки статей звітності;

·    методів обліку щодо окремих статей звітності.

Інформація,що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або упримітках до них.

Упримітках до фінансових звітів треба розкривати:

·    облікову політику підприємства;

·    інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, алеє обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами);

·    інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності,потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Фінансовузвітність підписують керівник та головний бухгалтер підприємства.

Порядокскладання бухгалтерського балансу.

Нормативнимидокументами, яким визначається зміст і форма Балансу та загальні вимоги дорозкриття його статей є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Баланс»,затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.

Нормицього Положення застосовуються до балансів підприємств, організацій та іншихюридичних осіб усіх форм власності.

Особливостіскладання консолідованого балансу визначаються окремим положенням.

Терміни,що використовуються в цьому Положенні: активи, власний капітал, довгостроковізобов’язання, пов’язані сторони, зобов’язання, еквіваленти грошових коштів,фінансові інвестиції, поточні зобов’язання, необоротні активи, оборотні активи,операційний цикл.

Убалансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства.

Підсумокактивів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу.

Длямалих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.Висновок

Маючи можливість проходити практику у ЗАТ «Рівне-Борошно» ми булавражена дисциплінованістю і доброзичливістю працівників які там працюють. Насьогоднішній день дружність колективу є рідкістю, це пов'язано з багатьмафакторами такими як жадібність, бажання збагатитись за рахунок інших та ін.Прийшовши перший раз на практику ми не відчули ніякого дискомфорту оскількидуже швидко відшукали цільну мову з працівниками та керівництвом підприємства.Це дало мені змогу краще пізнати відносини працівників з керівництвом. Особливона цьому підприємстві сподобався розподіл обов'язків між працівниками. Туткожен працівник конкретно знає і старанно виконує свої завдання та розприділеніобов'язки. Завдяки цьому вдається уникати конфліктних та непередбачуванихситуацій і завдяки цьому вдається зберегти спокійну обстановку в серединіпідприємства. Пройшовши практику у ЗАТ «Рівне-Борошно» в нас залишились тількидобрі спогади про це підприємство.

Мидізналася:

– принципиорганізації та функції бухгалтерської служби, її взаємозв’язок з іншимиструктурними підрозділами підприємства;

– порядокі послідовність складання первинних документів, облікових регістріваналітичного та синтетичного обліку;

– особливостіорганізації обліку, первинних документів та облікових регістрів в умовахзастосування засобів обчислювальної техніки;

– послідовністьі зміст робіт по складанню бухгалтерської звітності підприємства.

Завданнявиробничої практики ознайомилися з організацією роботи бухгалтерського апаратупідприємства, функціональними обов’язками, правами та відповідальністюбухгалтерів; вивчили організацію та методику первинного, аналітичного тасинтетичного обліку підприємства; оволоділи прийомами калькулювання та методомобліку витрат виробництва (обігу), які застосовуються на підприємстві;ознайомилися з організацією та формами фінансової звітності.

Атакож, під час проходження виробничої практики оволоділи навичками: розділуфункцій в організації облікового процесу; прийому, перевірки та обробкипервинних документів; техніки складання облікових регістрів; відображеннягосподарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку; складання основнихформ бухгалтерської звітності.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту