Реферат: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

ЗМІСТ

Вступ

1.Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в системіуправління підприємством

1.1Бухгалтерський облік, контроль та аналіз у системі управління господарством

1.2Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

1.3Об'єкти організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

1.4 Організація носіїв обліковоїінформації поточного обліку

1.5Організація носіїв облікової інформації підсумкового обліку

1.6 Сучасний стан бухгалтерськогообліку та перспективи його вдосконалення

2. Організація бухгалтерського облікуна підприємстві.

2.1 Короткаорганізаційно-економічна характеристика підприємства

2.2Загальна характеристика організації бухгалтерського обліку в КСП ім. КарлаМаркса.

2.3 Бухгалтерськийапарат, його структура та функції

3. Шляхи вдосконалення організаціїбухгалтерського обліку на підприємстві.

3.1 Вдосконаленняформ та методів обліку

3.2 Вдосконаленняорганізації праці бухгалтерського апарату

Висновки та пропозиції

Список використаноїлітератури


ВСТУП

В теоріїбухгалтерського обліку значне місце займають питання суті обліку та його ролі всуспільстві. Ці питання мають актуальне значення для визначення перспективнаукового пошуку в галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, створеннятакої моделі облікового процесу, яка б в найбільшій мірі відповідала об'єктивнійреальності, була простою і зрозумілою для тих, хто обирає професію бухгалтера.

В найбільшзагальній формі можна зазначити, що бухгалтерський облік є складовою частиноюінформаційної системи підприємства і з цих позицій його завданням є постійнийрозвиток методологічних елементів. Облік повинен розглядатись не як самоціль, аяк засіб за допомогою якого вирішується завдання управлінського апаратупідприємства. Бухгалтерська інформація досягає 70 % в загальній економічнійсистемі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною,достовірною на відміну від іншої інформації — оперативної і статистичної.

Призначеннямінформаційної системи є фіксація в документах, збір, передача, обробка,трансформація, зберігання даних про господарську і фінансову діяльністьпідприємства.

Для успішногодослідження проблем інформації, моделювання процесів, що відбуваються вгосподарській діяльності, необхідно уяснити завдання інформаційних систем і їхроль в процесі управління.

Бухгалтерськийоблік повинен описати процеси, що відбуваються на підприємстві (постачання,виробництво, збут), стан та використання ресурсів, розрахункові взаємовідносиниз покупцями, постачальниками, бюджетом, банком, персоналом, використаннягрошових коштів та ін.

Бухгалтерськаінформація потрібна для апарату управління з метою регулювання розвиткупідприємства, а також для зовнішніх користувачів: інвесторів, банків,податкових служб, постачальників тощо.

Процес управліннядозволяє стабілізувати економічну систему, зберегти ЇЇ функціональну визначеність,підтримати в динамічній рівновазі з середовищем, забезпечити удосконаленнясистеми. Іншими словами процес управління є не що інше, як упорядкуваннясистеми.

Виходячи звищесказаного, була обрана тема курсової роботи.

Мета роботи — визначитиоблік не як самоціль, а як засіб за допомогою якого вирішується завданняуправлінського апарату підприємства, розглянути та проаналізувати організаціюбухгалтерського апарату та знайти шляхи вдосконалення організації його роботи.

Цільроботи — визначення перспектив наукового пошуку в галузі теорії і практикибухгалтерського обліку, створення такої моделі облікового процесу, яка б внайбільшій мірі відповідала об'єктивній реальності, була простою і зрозумілоюдля тих, хто обирає професію бухгалтера.

Об’єктомдослідження було обрано діюче підприємство, а саме – КСП ім Карла Маркса.

В роботівикористані законодавчі акти Уряду України, науково – методична література,публікації видатних українських економістів в періодичній печаті.

 


1.ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В СИСТЕМІУПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

1.1БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСТВОМ

Спеціалізаціябудь-якої галузі науки чи наукової дисципліни безпосередньо пов'язана з чіткимвизначенням мети, предмета вивчення та методу пізнання (дослідження). Дляорганізації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльностіслід правильно визначити параметри таких видів роботи в системі управління.

Бухгалтерськийоблік, контроль і аналіз — специфічні види управлінської роботи — як функціїуправління є складниками загальної трудової діяльності людей у сферіуправління.

Водночасбухгалтерський облік, контроль і аналіз являють собою напрямки управління якінформаційного процесу та окремі підсистеми системи економічної інформації.

У єдності двохаспектів — роду (виду) діяльності і виду інформації— облік, контроль і аналізутворюють підсистеми управління.

Користувачівбухгалтерської інформації як системи обліку можна поділити на три основні категорії.

1. Адміністрація— група працівників, котрі несуть повну відповідальність за управлінськудіяльність підприємства, індивідуальні власники, співвласники, рада директорів,управлінський апарат підприємства, менеджери, керівники підрозділів, майстри.

2. Користувачіз прямилі фінансовим інтересом — нинішні та потенційні інвестори, якіаналізують звітність, аби визначити фінансову перспективу підприємства, нинішніта потенційні кредитори, які визначають фінансовий стан підприємства з метоюсвоєчасного погашення заборгованості.

3. Користувачіз непрямим фінансовим інтересом — державні податкові адміністрації,установи банку, органи статистики та інші органи, що контролюють або вивчаютьфінансову звітність підприємств.

З поглядуорганізації важливим є те, що облік господарської діяльності виник як функціяреєстрації фактів господарського життя. Згодом згідно з вимогами суспільногорозвитку, і насамперед тими, що стосуються відображення економіко-правовихвідносин у суспільстві та безпосередньо управління, відбулася диференціаціязазначеного обліку — поділ на види, а саме: оперативний, статистичний ібухгалтерський.

Контроль і аналізгосподарської діяльності як прийоми її перевірки й оцінки застосовуютьсяздавна, проте як система спеціальних знань, пов'язаних з вивченням ідослідженням економічних процесів у їх взаємозв'язку, науковим обґрунтуваннямпрогнозів і планів, виявленням позитивних і негативних чинників, розкриттямтенденцій розвитку господарства та узагальненням досвіду, вони почалиформуватися порівняно недавно.

Тепер у системіуправління бухгалтерський облік, контроль та аналіз характеризуються, з одногобоку, як види діяльності, а з іншого — як види інформації, що поділяються напідвиди (рис. 1.1).

/>


Отже, кожний видгосподарського обліку, контролю та аналізу є самостійним родом діяльності тавидом економічної інформації. А це означає, що кожний із них організаційновиокремлюється в управлінській системі як підсистема нижчого порядку.

Щодо організаціїбухгалтерського обліку, контролю та аналізу це означає розгляд їх як систем узагальній інформаційній системі управління підприємством. Тобто, розглядати їхслід як системи, які перебувають у безперервному русі (змінюються), розвитку,взаємопов'язані та взаємозумовлені.

1.2 ПРЕДМЕТ ОРГАНІЗАЦІЇБУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ

Організувати і вчасі, і у просторі функціонування бухгалтерського обліку, контролю та аналізугосподарської діяльності можна, як уже зазначалося, лише у разі підходу до нихяк до певного виду | робіт, тобто до діяльності людей. Такий підхід ґрунтуєтьсяна аспектних характеристиках зазначеного виду діяльності.

Формуванняпредмета бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльностімає два аспекти: технологічний і структурний.

Технологічнийаспект.Бухгалтерський облік, контроль та аналіз є вираженням внутрішньої потребигосподарювання як системи, котра під впливом подальшого поділу працірозпадається на численні частини (елементи). Об'єднує ці елементи в сукупністьтехнологія облікового, контрольного та аналітичного процесів, зміст якихвизначається методикою і технікою збору, зберігання, нагромадження, пошуку,передавання та переробки даних. Тому процеси обліку, контролю та аналізу зааналогією до виробничих можна розглядати як технологічні. Для організаціїоблікового, контрольного та аналітичного процесів дуже важливо визначитиосновні їх елементи.

Оскільки будь-якатехнологія базується на виробничих операціях, то основу облікового(контрольного або аналітичного) процесу становлять відповідні операції.

Облікові,контрольні та аналітичні операції — це будь-які елементарні або складні дії надданими чи інформацією з метою одержання проміжних або кінцевих облікових(контрольних чи аналітичних) показників. Операції, характерні для облікового,контрольного чи аналітичного процесу, поділяють на три види (категорії"):

1) механічні; 2)переробні; 3) творчі.

До операційпершого виду належать надходження документів, передавання їх, зберігання,реєстрація.

Серед операційдругого виду виокремлюють групування, методи логічного одержання показника(проведення бухгалтерські, розрахункові процедури контрольного чи аналітичногохарактеру тощо).

Операціямитретього виду є складання підсумкових даних, пояснювальних записок, довідок(акти обстеження, складання висновків, пропозицій, рекомендацій тощо).

На технічніоперації облікового, контрольного та аналітичного процесів істотно впливаєтехнічний прогрес. Нині більшість технічних операцій уже передають на машиннуобробку (множення, ділення, реєстрація тощо). Значно зростає кількістьпереробних операцій.

Сукупність тапослідовність операцій формують технологічні фази, або етапи, а останні, у своючергу, — технологію облікового, контрольного та аналітичного процесів. Кожнийтехнологічний процес як сукупність операцій являє собою систему, що має бутивпорядкована в часі і просторі. У цьому аспекті облік, контроль та аналіз можнарозглядати як систему, котра потребує організації.

Структурнийаспект. Бухгалтерськийоблік, контроль та аналіз — це колективна праця. А будь-яка колективна праця якспільна діяльність різних виконавців є системою, що підлягає впорядкуванню вчасі та просторі, тобто є структурною.

Зазначений аспектпередбачає формування системи бухгалтерського обліку, контролю та аналізу підвпливом поділу праці, що зумовлює розбиття єдиного організму системи на окремі,якісно своєрідні та самостійні частини.

У кожномугосподарстві бухгалтерський облік, контроль та аналіз мають на меті виконуватирізні завдання, що випливають з особливостей відповідних функцій веденнягосподарства. Наприклад, у господарствах виробничого характеру (промисловість,сільське господарство, будівництво, транспорт і т. ін.) це завдання з обліку,контролю та аналізу основних засобів, матеріалів, оплати праці, витратвиробництва, калькулювання собівартості продукції; в умовах підприємстваторгівлі — завдання з обліку, контролю та аналізу товарів на складах, витратобігу, основних засобів. Ці завдання визначають згідно з топологічним рівнемабстрагування.

Зауважимо, що векономічній літературі структурні підрозділи називають по-різному: відділи,групи, сектори, підсистеми, блоки. Проте незалежно від назви вони є щоразупредметно-замкненими самостійними структурними підрозділами.

На основізазначених інформаційних зв'язків бухгалтерський облік як цілісна система маєтакий поділ за топологічною ознакою: кошти, матеріали, основні засоби,розрахунки, виробництво, готова продукція та її реалізація, витрати навиробництво, калькулювання собівартості продукції, позички банків, власні коштитощо. Такий поділ дає змогу правильно визначити відповідні завдання кожноїпідсистеми (відділу, сектора), передбачати організаційні моделі побудови роботивідповідного апарату.

Кожна складовабухгалтерського обліку, визначена на підставі топологічного поділу, складаєтьсяз багатьох елементів. Для цих елементів, як і для бухгалтерського обліку вцілому, характерним є те, що вони також мають кібернетичну будову, притаманнукожній кібернетичній системі: вхід, процес, вихід. Тому кожну структурнуодиницю системи, визначену за допомогою топологічного поділу, слід такожрозглядати як систему незалежно від розміру. Розглянутий підхід забезпечуєправильне формування й організацію загальної системи, виконання поставленихперед нею завдань, розробку алгоритмів з метою автоматизації.

Отже, предметбухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності охоплює:

• обліковий,контрольний і аналітичний процеси;

• працю людей,які здійснюють облік, контроль та аналіз;

• забезпеченняобліку, контролю та аналізу. Кожна з перелічених складових предмета обліку,контролю та аналізу має свої специфічні об'єкти.

1.3 ОБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЇБУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ

Під об'єктоморганізації розуміють предмет (явище або процес), на який спрямованаорганізаційна діяльність. Згідно з визначенням організації бухгалтерськогообліку, контролю та аналізу відповідними об'єктами можуть бути технологіяоблікового, контрольного чи аналітичного процесу; праця виконавців; розвиток івдосконалення обліку, контролю та аналізу; організаційне, технічне,інформаційне чи якесь інше забезпечення обліку, контролю та аналізу.

Бухгалтерськийоблік, контроль та аналіз як певні напрямки діяльності людей виробляють інформацію(продукт праці), котра має свою технологію виготовлення, зумовлену об'єктомпраці, цілями та завданнями. Центральними складовими процесу виробленняінформації є збір, обробка, передача та видача інформації.

Процес виробленняінформації як сукупність робіт передбачає, з одного боку, виконання різнихоперацій, а з іншого — різних видів методичних і технічних прийомів. Видиробіт, операції, методичні й технічні прийоми в сукупності визначаютьтехнологію обліку, контролю та аналізу, котра має бути організована як у часі,так і у просторі. Отже, першим об'єктом організації є технологічний процесобліку, контролю та аналізу.

У будь-якомутехнологічному процесі предмети праці перетворюються на готовий продукт.Предметами праці в обліковому, контрольному та аналітичному процесах єінформація (первинна або проміжна), яка підлягає переробці на результативну.Особливістю облікового процесу є те, що предмети його праці утворюються всамому технологічному процесі як первинні документи, носії даних.

Облік, контрольта аналіз як технологічні сукупності поділяють на три самостійні етапи.

Кожний вид роботифункціонує як технологічний процес — вхідні дані переробляються на вихідні.

Зі змістубухгалтерського обліку, контролю та аналізу випливає, що ці види роботи яксистеми формуються господарськими фактами (явищами та процесами), оброблюванимизгідно з вимогами управління. Тому бухгалтерський облік, контроль та аналізможуть бути описані як технологічні системи, що організаційно формують певнупослідовну систему етапів відповідного процесу. А це означає, що кожну такуструктурну одиницю — етап, або фазу, можна виокремити як самостійний об'єкторганізації.

Перший етап — вхід до системи. Засукупністю операцій, скажімо, у бухгалтерському обліку його характеризуютьпорівняно однозначно як первинне спостереження, що складається зі споглядання,сприйняття, вимірювання, фіксування відповідного господарського факту напевному носії інформації. Водночас формуються докази для здійсненнябухгалтерських записів у майбутньому. Цей етап можна охарактеризувати як первиннийоблік. Аналогічно готують дані до контролю чи аналізу господарськоїдіяльності.

Другий етап — процес системи. У разібухгалтерського обліку виконуються операції з реєстрації господарських фактів усистемі рахунків на відповідних технічних носіях облікової інформації —облікових реєстрах (книгах, картках, журналах, машинограмах тощо), підсумуванняданих, їх розподілу та перерозподілу, складання різних розрахункових таблиць.Цей етап може бути охарактеризований як поточний облік. Аналогічновиконують контрольну або аналітичну обробку.

Третій етап — вихід із системи. Засукупністю операцій він являє собою складання різних зведених даних облікового,контрольного чи аналітичного характеру. Цей етап у бухгалтерському обліку називаютьузагальнюючим (підсумковим) обліком.

Етапироботи в разі контролю та аналізу, що розглядаються як системи, називаютьаналогічно.

Динамічнийхарактер системи управління потребує постійного вдосконалення й розвиткубухгалтерського обліку, контролю та аналізу, що передбачає організацію цьогопроцесу. Отже, розвиток і удосконалення обліку, контролю та аналізу також єоб'єктами організації.

 

1.4 ОРГАНІЗАЦІЯ НОСІЇВОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ

Для тогощоб одержати облікову інформацію, сформувати різні показники про результатигосподарської діяльності, потрібні дані, зафіксовані на носіях первинноїоблікової інформації — документах, які в подальшому слід зареєструвативідповідно до економічного змісту їх та вимог управління в облікові реєстри поточногообліку відомості, журнали, журнали-ордери, машинограми тощо.

Обліковіреєстри є основними, проте не єдиними способами відображення обліковоїінформації поточного обліку Крім облікових реєстрів на цьому етапі обліковогопроцесу формують реєстри розрахункового характеру, наприклад розрахунокрозподілу витрат на управління, визначення транспортно-заготівельних витрат,амортизації основних засобів тощо. Тому на цьому етапі облікового процесу крімоблікових реєстрів використовують нові носії — розрахункові таблиці

Крімоблікових реєстрів та розрахункових таблиць у процесі поточного облікускладають різні бухгалтерські довідки, наприклад про виправлення помилок,відображення в обліку результатів інвентаризації, що мають індивідуальнийхарактер.

Такимчином, на етапі поточного обліку використовують три види форм відображенняоблікової інформації: облікові реєстри, розрахункові таблиці та бухгалтерськідовідки.

1. Вибірформ носіїв та технології відображення в них облікової інформації поточногообліку.Запис господарських операцій із носіїв первинного обліку — документів — дооблікових реєстрів має здійснюватись відповідно до заздалегідь встановленихправил. Ці правила визначаються способом ведення записів, характеромбухгалтерського проведення, ступенем деталізації або укрупнення об'єкта облікутощо. Співвідношення цих ознак визначає форму облікових реєстрів, послідовністьта прийом записів.

Співвідношеннярізних облікових реєстрів, їх структура, прийоми і послідовність записів,прийоми узагальнення кінцевих результатів (показників) визначають формупоточного і власне всього бухгалтерського обліку Тому вибір форм поточногообліку — це практично вибір форм бухгалтерського обліку У будь-якому разі формиоблікової інформації поточного обліку мають забезпечувати отримання необхіднихданих для управління тими чи іншими об'єктами господарювання, здійсненняконтролю за станом та рухом господарських фактів — явищ та процесів для аналізудіяльності і реальної оцінки результатів роботи.

Вибір формвідображення облікової інформації для поточного обліку здійснюється у розрізітопологічних підрозділів обліку — основних засобів, матеріалів, оплати праці, атакож видів форм (облікові реєстри, розрахункові таблиці, бухгалтерськідовідки) Цей вибір полегшується тим, що з окремих форм обліку (наприклад,журнально-ордерної, таблично-автоматизованої тощо) або видів розрахунковихтаблиць (наприклад, розрахунок амортизації) розробляють типові або уніфікованіформи.

Якщо зокремих форм не розроблені типові або уніфіковані форми або в економічнійлітературі немає будь-яких рекомендацій, то їх розробляють у самомугосподарстві відповідно до державних стандартів. У всіх випадках розробленіоблікові реєстри мають повністю відповідати вимогам управління, контролю,аналізу для реальної оцінки результатів роботи.

2. Розрахунковітаблиці та бухгалтерські довідки. Поточний облік пов'язаний з виконанням великоїкількості розрахунків. Розрахункові таблиці мають індивідуальний характер.Методика і техніка розробки розрахункових таблиць така сама, як і в разі виборупервинних документів.

Значначастина розрахункових таблиць рекомендована в централізованому порядку. Разом зтим багато їх розробляють безпосередньо на підприємствах.

Значнийвплив на форми поточного обліку мають показники звітності. Для того щоб з данихпоточного обліку без додаткової роботи можна було безпосередньо заповнити формизвітності, при розробці форм поточного обліку попередньо вибирають показникизвітності.

1.5 ОРГАНІЗАЦІЯ НОСІЇВОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДСУМКОВОГО ОБЛІКУ

На цьому етапіготують два види носіїв: звітні форми та розрахункові таблиці.

Звітніформи фінансової звітності розробляють на основі господарської діяльності(промисловість, сільське господарство, будівництво, торгівля тощо). Для цього зальбомів типових форм вибирають відповідні форми звітності.

Усі формивнутрішньої звітності на підприємствах розробляють за загальною методикою, якубуло розглянуто.

Відібраніформи звітності формують у робочі альбоми. При цьому окремо формують альбоми:

за видами —первинні документи, облікові реєстри, звітні форми;

по кожномутопологічному підрозділу — облік основних засобів, облік матеріалів, облікоплати праці тощо.

Робочі альбомиформ мають єдину структуру: титульний лист, перелік звітних форм, самі форми,методичні вказівки щодо їх заповнення.

В умовахвикористання ЕОМ облікові реєстри та звітні форми складають за заданоюпрограмою і видають на технічних носіях (ві-део- і машинограмах та ін.). Значначастина їх, особливо допоміжних, зовсім не видається на дисплей або друкуючий пристрій,хоча за допомогою оператора-бухгалтера вони можуть бути видані на дисплей.

Методикаскладання робочих інструкцій. Загальні питання методики та техніки складання формзвітності викладені у додатках до цих форм. Проте там не враховані специфічніособливості конкретного господарства. Наприклад, господарство може мати ускладі підрозділи, які не є типовими для нього, промислове підприємство можемати торговельні точки тощо.

У робочихінструкціях конкретизують служби, посадові особи, строки, методику формуваннята деякі інші питання. Робочі інструкції сприяють поліпшенню та упорядкуваннюробіт із складання звітних форм.

1.6 СУЧАСНИЙСТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Бухгалтерськийоблік часто називають „мовою бізнесу". Бізнесмен різного рівня (керівникифірм, менеджери, банкіри та інші) використовують бухгалтерські терміни у своїйповсякденній роботі.

Головне завданнябухгалтерського обліку-забезпечення користувача фінансовою інформацією продіяльність того чи іншого підприємства, фірми. Ця фінансова інформація потрібнане лише податковому інспектору, але й менеджерам, власникам і працівникамданого підприємства для прийняття різного роду рішень, з планування, змінрозширення або припинення його діяльності. В країнах з розвинутою ринковоюекономікою подібна інформація потрібна також і широкій громадськості, яка єпотенційним інвестором і від якої залежить буде мати ця фірма приток капіталуіз зовні. А їх рішення з цих питань приймаєтьсяна основі аналізу фінансової інформації цього підприємства.

Бухгалтерськийоблік — це не лише процес відтворення відповідно здійснених шляхом запису їх урегістрі і подання відповідних рапортів. Головне завдання бухгалтера — використання даної інформації, її аналіз. Бухгалтер повинен завжди звертатиувагу на важливість.тих чи інших показників, які він щойно заніс у книгузаписів, розуміти взаємозв'язок між різними показниками, між подіями, їхфінансовими результатами.

Звичайно, аналізекономічної і фінансової інформації — завдання не лише бухгалтерів, але йменеджерів, власників і всіх тих, хто приймає відповні рішення про діяльністьпідприємства. Але не потрібно забувати, що бухгалтер — самий кваліфікований середних інтерпретатор цих відомостей. Враховуючи його досвід І кваліфікацію,одержані спеціальні знання, його поради повинні цінитися особливо високо.

В країнах зрозвинутою ринковою економікою, до якої згодом прийде і наша держава,бухгалтери, як правило, спеціалізуються в одній із трьох широких галузейзастосування бухгалтерського обліку:

1) громадськийбухгалтерський облік;

2) приватнийбухгалтерський облік;

3) бухгалтерськийоблік у державних структурах.

Громадськібухгалтери-незалежні професіонали, котрі, як і юристи, пропонують свої послугив галузі забезпечення бухгалтерських послуг за відповідну плату. Як правило, ціпрофесіонали повинні одержати ліцензію відповідної організації для проведенняподібної діяльності.

Головна функціягромадських бухгалтерів — аудиторство. Завдання аудитора — провести всебічнуперевірку бухгалтерських записів і зібрати відповідні дані про діяльність фірмияк всередині так і за її межами, використовуючи різного роду зовнішні джерела.Ця інформація дає можливість підготувати висновок, в якому висловлюєтьсяпрофесійна думка і дається оцінка того, наскільки правильна, чесна і заслуговуєна довіру інформація, подана службовцями даної фірми про її фінансовий стан.Банкіри і особливо інвестори, які приймають рішення, посилаючись на Інформаціюпро фінансовий стан фірми, приділяють особливу увагу саме щорічному аудиторськомузвіту. Статус бухгалтера професіонала-аудитора дуже важливий, як і йоготехнічний професіоналізм і компетентність, для того, щоб запевнити широкупубліку в тому, що фінансова інформація, яку підготувало керівництво фірми,відображає дійсний стан речей. Важливим елементом прийняття управлінськихрішень менеджерами є визначення того, які будуть наслідки тієї чи іншоїоперації. Фірми часто запрошують до себе аудиторів для того, щоб ті сплануваливиплату податків, тобто пояснили, яким чином фінансова операція, наприклад,придбання нового обладнання, була проведена таким чином, щоб мінімізуватиподатки, які потрібно буде сплатити підприємству у майбутньому. Аудиторівзапрошують для складання декларації про податки, про доходи І витратипідприємства. Щоб скласти такі документи, аудитор повинен бути обізнаним зподатковим законодавством, мати широкі і глибокі знання щодо вимог, якіпред'являють податкові інспекції до подібного роду документів, а також знанняметодики бухгалтерського обліку. Окрім вказаних вище робіт, що входять вкомпетенцію кваліфікованого бухгалтера, в останні роки в деяких країнах Заходувиник новий вид послуг — консультування фірм з різних проблем. Аудиторськіфірми при складанні експертиз-висновків після аудиторської перевірки часто знаходилипроблеми або помилки у веденні бізнесу своїх клієнтів і, звичайно, вносили рядпропозицій по удосконаленню їх діяльності. У відповідь клієнт просив аудиторапровести ретельні дослідження даної проблеми і рекомендувати нові підходи іпроцедури, які потрібні для її вирішення, Таким чином, громадські бухгалтеричастіше залучаються до подібної діяльності по наданню консультативних послугуправлінцям. І хоч ця робота пов'язана із бухгалтерським обліком і фінансовимипроблемами, вона в більшості направлена на удосконалення управління структурипідприємств.

Бухгалтерськийоблік виступає в ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управлінняінформацією про стан об'єкту управління.

Майже всіекономісти поділяли точку зору, що таких способів (прийомів, елементів) убухгалтерському обліку вісім — документація; інвентаризація; калькуляція;оцінка; рахунки; подвійний запис; баланс; бухгалтерська звітність.

16 липня 2009року після другого читання Парламент України прийняв Закон України “Пробухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Закон набув чинності з 1січня 2007 року, а також саме з цієї дати синхронізується розпочалосьреформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартівфінансової звітності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28жовтня 2008 року № 1706. Законом в національну теорію і практикубухгалтерського обліку вводиться нова термінологія (принципи бухгалтерськогообліку, консолідована фінансова звітність). Головною метою реформування бухгалтерськогообліку є приведення методології ведення бухгалтерського обліку в Україні увідповідність до міжнародних стандартів. Реформування бухгалтерського облікуявляється однією з передумов інтеграції України в світову економіку так яксистема бухгалтерського обліку, що історично склалася в нашій країні,відповідала лише потребам держави і не враховувала інтереси інших користувачівінформації. У відповідності з прийнятим Законом «Про бухгалтерський облік іфінансову звітність» підприємствам надано право самостійно визначати обліковуполітику та розробляти систему і форми обліку на підприємстві. Разом з тим залишаєтьсядержавне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Воноздійснюється з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку іскладання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств,гарантують, захищають інтереси користувачів.


2. ОРГАНІЗАЦІЯБУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1 КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНАХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

КСПім… Карла Маркса (далі — Товариство) Сумського району організоване в 1975 р.на базі Сумського м’ясокомбінату, як основний поставник сировини. В 2007 р.відбулася реструктуризація КСП шляхом забезпечення всім членам КСП прававільного виходу з КСП разом з земельними частками (паями) і майновими паями. Наїх основі 1 березня 2006 р. було створено сільськогосподарський Виробничийкооператив, а в 2008 році було створено Акціонерне товариство ім… КарлаМаркса…

Товариствоорганізовано з метою забезпечення населення обласного центру м’ясо-молочноюпродукцією протягом всього року.

Для розвиткутваринництва господарства має багато передумов. Розташоване підприємство вмежах міста, має з ним гарний зв’язок дорогами з твердим покриттям.Господарство має потужні водопровідно – каналізаційні мережі. Розташуванняземель поряд водосховища дає можливість розвивати землеробство, яке становитьосновну частку кормів.

Найближча залізничнастанція Суми — товарна знаходиться в 5 км від господарства та станція Суми – в4.5 км.

Район, дезнаходиться Товариство, розташований в північній частині Лівобережної України,яка в цілому характеризується помірним кліматом: літо тепле зі значноюкількістю опадів. зима не дуже холодна. Основними видами ґрунтів є чорноземиглибокі малогумузні. Таким чином, грунтово-кліматичні умови сприятливі длявирощування основних видів кормів.

Середобслуговуючих виробництв можна виділити механічну майстерню. Для зберіганняпродукції призначені 2 склади. З метою безпосередньої переробки продукції намісцях її виготовлення на території господарства розташований невеликий цех попереробці молока. Але останній рік у зв’язку з відсутністю грошових коштів цехне працює.

Обранаорганізаційно-виробнича структура господарства є доцільною та сприяє більшефективному управління виробничо-господарською діяльністю, оперативномууправлінню та контролю за виробничими процесами в структурних підрозділах.

Галузевуструктуру та рівень спеціалізації господарства розглянемо на основі даних прореалізацію товарної продукції в таблиці:

Таблиця 2.1.1 Розмір и структура товарної продукції

Вид

продукції

2007 р. 2008 р. 2009 р. Відхиленн

виручка

тис. грн.

стуктура

%

виручка,

тис. грн.

структура

%

виручка

тис. грн

Структура

%

виручка

тис грн

Структура

%

Продукція рослинництва

в т.ч.

зернові

312

30,9

59,0

232

36,6

48,4

304

37,6

51,6

— 8

— 6,7

— 7,4

соняшник 8 1,5 23 4,8 18 3,1 + 10 + 1,6 цукрові буряки 204 38,,6 212 44,5 254 43,1 + 50 + 4,5 Інша продукція 5 0,9 11 2,3 13 2,2 + 8 + 1,3 Разом по рослинництву 529 100 478 100 589 100 + 60

Продукція тваринництва

в т.ч. худоба і птиця

652

46,1

82,5

266

39,6

51,5

643

52,6

78,2

— 9

+ 6,5

— 4,3

Велика рогата худоба 579 208 516 — 63 Свині 73 58 127 + 54 Молоко цільне 136 17,2 250 48,4 180 21,7 + 44 + 4,5 Інша 2 0,3 1 0,1 1 0,1 + 1 — 0,2 Разом по тваринництву 790 100 517 100 824 100 + 34 Промислова продукція 347 20,2 286 21,9 74 4,7 — 273 — 15,5 Реалізація іншої продукції, робіт і послуг 48 2,8 24 1,9 80 5,1 + 32 + 2,3 Всього 1714 100 1305 100 1567 100 — 147

Як свідчать данітаблиці 1, найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції господарства всередньому за 2007 – 2009 рр. займає продукція тваринництва. Менша частка припадаєна реалізацію продукції рослинництва. Питома вага іншої продукції займає значноменшу частку, з цим пов’язане надання господарством робіт і послуг на сторону. Виходячиз того, що питома вага від реалізації основного виду товарної продукції всередньому більше 50%, можна стверджувати, що підприємство євузькоспеціалізованим і за аналізований період спостерігається зменшеннявиручки від реалізації на 23,9 %. Причиною цього є скорочення об’єму реалізаціївнаслідок зменшення валового виробництва. спостерігається процес поглибленняспеціалізації в господарстві, що може призвести до значного економічногопідйому.

Прозабезпеченість господарства виробничими фондами дізнаємось з таблиці 2.1.2.

Таблиця 2.1.2

Забезпеченістьгосподарства основними виробничими фондами та ефективності їх використання

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. у% до 2007 р.  Вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, тис. грн. 8007 4211 4055 4008  Фондозабезпеченість, тис. грн. 1243 912 868 70  Фондоозброєність, тис. грн. 35 25 28 79  Коефіцієнт фондовіддачі 0,08 0,26 0,19 238  Коефіцієнт фондоємкості 12,5 3,8 5,3 42,4

Виходячиз даної таблиці, можна відмітити, що за період з 2007 р. по 2009 р. показникифондозабезпеченості і фондоозброєності значно зменшилися на 30 та 21 %відповідно. Причиною цього стало скорочення вартості основних виробничих фондівсільськогосподарського призначення на 51 %. Як наслідок, спостерігається значнізростання коефіцієнта фондовіддачі на 138 % при одночасному скороченнікоефіцієнта фондоємкості на 57,6 %, що свідчить про ефективність використанняосновних фондів в господарстві.

Важливимпоказником в характеристиці природно – економічних умов господарства єзабезпеченість трудовими ресурсами, для аналізу якої можна застосуватиприведені нижче дані.

Таблиця 2.1.3

Трудові ресурси та ефективність їхвикористанняПоказники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2009 р. у % до 2007 р. Середньорічна чисельність працівників, всього 224 197 147 65,6 В рослинництві 85 61 74 87,1 В тваринництві 139 86 73 52,5 Вироблено валові продукції на 1 працівника, грн. 6911 1269 5346 77,4

Розрахункитаблиці дозволяють констатувати; що середньорічна чисельність працівниківзменшилась на 77 чоловік, або 34,4 %. Причиною цього є проведення реформуваннята створення нової форми господарювання – АО. Поряд з цим спостерігаєтьсязначне скорочення валової продукції на одного працівника у 2008 році та таке жзростання у 2009 році, але в порівнянні з 2007 роком вироблено валовоїпродукції на 22,6 %.

Пророзмір і структуру землекористування можна судити з таблиці 2.1.4

За даними таблицівидно, що загальна земельна площа, закріплена за господарством, зменшилась в 2009р.порівняно з 2007 р. на 491 га. Це відбулося за рахунок реорганізаціїгосподарства та розпалювання його земель в наслідок відокремлення паївробітників. Загальний розмір сільгоспугідь скоротився на 200 га як наслідокзменшення площ ріллі, сіножаті і пасовищ на 78; 7 і 102 га відповідно. Поряд зцим в господарстві за аналізований період відбулася передача площ лісу,водоймищ сільській раді, розмір яких складав 50 і 10 га відповідно.

2.2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇБУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КСП ім. КАРЛА МАРКСА

Для того, щоббухгалтерський облік був ефективним в кожній галузі народного господарства, вінповинен бути відповідним чином організований, тобто йому потрібна організаціяоблікового процесу, що включає в себе збирання облікової інформації, їїреєстрацію, групування і обробку.

Під обліковоюноменклатурою ми розуміємо склад (перелік) господарських фактів, операцій,явищ, процесів, які підлягають відображенню в системі бухгалтерського обліку.Наприклад, сировина і матеріали, пальне, насіння, добрива і всі операції по їхпостачанню (надходженню) та витрачанню на виробництво. Звідси першочерговимзавданням організації облікових номенклатур є відбір цих фактів, явищ і, якнаслідок, формування складу цих облікових номенклатур. Облікові номенклатуривстановлюються по кожному розділу обліку (матеріалів, грошових коштів, праці ізарплати), Особливо важливим є складання облікових номенклатур приавтоматизації обліку, створення так званого банку даних.

Після того, якоблікові номенклатури встановлено, визначають способи і техніку їх відображенняв документах, облікових регістрах, банку даних, машинограмах, відеограмах іт.д.

Наступнимнапрямом організації технології облікового процесу є організація матеріальнихносіїв облікових даних і інформації. Відправним моментом вирішення даногозавдання є відбір матеріальних носіїв, найбільш ефективних в умовах даноговиробництва виходячи із наявних засобів обчислювальної техніки, формибухгалтерського обліку, виду облікових номенклатур і т.д. При відображенніматеріальних носіїв документів використовуються альбоми типових первиннихдокументів, облікових регістрів, бухгалтерських форм звітності, які затвердженодирективними органами, а також типові проектні рішення автоматизації обліку поокремих його ділянках. Однак, потрібно пам'ятати, що типові рішення цих питаньне можуть бути признані найдосконалішими, потрібно з урахуванням особливостейсвого підприємства розробляти свої, які можна було б використати лише в умовахданого господарства.

Заключним етапоморганізації матеріальних носіїв є складання робочих альбомів матеріальнихносіїв документів і облікових регістрів, що знаходять застосування на даномупідприємстві. Використання матеріальних носіїв облікової Інформації вобліковому процесі зв'язане з виконанням цілого ряду операцій І рухом Їх порізних підрозділах господарства і бухгалтерії та обчислювального процесу. Цейпроцес — рух матеріальних носіїв облікової інформації, також має бутиорганізованим раціонально з використанням графічних документів (документограм,оперограм. індивідуальних і зведених графіків по окремих ділянках обліковоїроботи, описання робочих інструкцій по Роботі з документами, окремимирегістрами). Усі ці методи передбачають вказівки про те, хто складає данийносій, який його подальший рух і строк виконання.

Завершуєтьсяобліковий процес здачею носіїв облікової інформації на зберігання (в архів). Напідприємствах (організаціях, установах) встановлюють строгий порядок зберіганняматеріальних носіїв інформації (здачу на зберігання, їх видачу, а такожвстановлюють особу, що відповідає за їх зберігання (архіваріус).

На кожній стадіїоблікового процесу необхідно організувати:

1. Обліковіноменклатури;

2. Способи ітехніку відображення облікових номенклатур

3. Матеріальніносії облікових даних і інформації;

4. Рухматеріальних носіїв облікових даних та інформації:

5. Використаннята зберігання носіїв облікової інформації.

Перерахованінапрями організації облікового процесу мають особливості на окремих йогостадіях.

В ціломубухгалтерський облік в КСП ім. Карла Маркса ведеться у відповідності з чиннимзаконодавством. На підприємстві створені необхідні умови для правильноговедення бухгалтерського обліку, затверджені правила документообороту ітехнології обробки інформації, система рахунків регістрів бухгалтерськогообліку. Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічнихзасад, складання і подання в встановлені терміни фінансової звітності,організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіхгосподарських операцій. Але, поряд з тим спостерігаються деякі недоліки: Напервинних документах не проставляється кореспонденція рахунків бухгалтерськогообліку, в документах на оприбуткування товарів і тари в роздрібні торговельніпідприємства відсутня калькуляція роздрібної ціни товарів, тобто ціни, за якоюобліковуються товари в магазинах, в касових документах допускаютьсявиправлення, в регістрах бухгалтерського обліку відсутні необхідні реквізити.

2.3 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АПАРАТ, ЙОГОСТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

Організаціяоблікового процесу в усіх ланках народного господарства в значній мірі залежитьвід організації облікового апарату. Число працівників бухгалтерії і її окремихпідрозділів залежить від цілого ряду факторів і перш за все від обсягуоблікової роботи, засобів організації і обчислювальної техніки, передових формі методів обліку. Для обліку чисельності облікового персоналу застосовуютьтипові норми, розроблені науковими організаціями.

В КСП ім. КарлаМаркса бухгалтерський апарат складається з чотирьох осіб:

1-Головнийбухгалтер, який у відповідності з посадовою характеристикою забезпечуєдотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку,складає і подає в встановлені терміни фінансову звітність, організовує контрольза відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарськихоперацій;

2-бухгалтер потоварних операціях, який проводить приймання, перевірку, бухгалтерськеопрацювання звітів матеріально-відповідальних осіб роздрібних торговельнихпідприємств, обліковує рух товарів і тари в магазинах, виводить результатиінвентаризації товарів і тари;

3-бухгалтер порозрахунках, в посадові обов’язки якого входить облік касових операцій,розрахунків з постачальниками та покупцями, з бюджетом по податках, зпідзвітними особами.

Головнийбухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку, контроль зараціональним витрачанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів, зазбереженням державної власності. Основними обов'язками головного бухгалтера є:

-     застосуванняпередових форм і методів бухобліку, сучасної обчислювальної техніки;

-     достовірнийоблік витрачання матеріалів, палива і інших витрат;

-     складанняі подання достовірної бухгалтерської звітності;

-     здійсненняразом із іншими підрозділами підприємства аналізу господарської діяльностіпідприємства;

-     своєчаснепроведення ревізії та інвентаризації матеріальних цінностей

-     контрольза дотриманням правил складання первинних документів, правильним витрачаннямфонду заробітної плати, своєчасне погашення дебіторськоїзаборгованості;

-     активнарозробка і впровадження заходів по упередженню недостач і незаконноговитрачання грошових коштів.

Головнийбухгалтер має такі права:

-     встановлюєслужбові обов'язки для працівників бухгалтерії, порядок документування операційі подання їх до бухгалтерії;

-     вимагає від керівників госпрозрахунковихпідрозділів вжиття заходів по ефективному використанню матеріальних засобів,покращення складського господарства і вагових пристроїв;

-     перевіряєу структурних підрозділах й службах дотримання встановленого порядку приймання,зберігання і витрачання матеріальних цінностей;

-     готуєпропозиції про зниження, а то і відміну премій за невиконання встановленогопорядку оформлення первинних документів і ведення первинного обліку.

Головнийбухгалтер несе відповідальність за правильне ведення бухгалтерського обліку,своєчасне проведення перевірок, ревізій, достовірність бухгалтерської звітності(з вини бухгалтерії).

Вимоги допрацівників обліку, їх підбір та підвищення кваліфікації.

Праця персоналуобліку, контролю і аналізу має специфічний характер — постійна робота зцифрами. Розрахунки, використання обчислювальної техніки, контроль і аналізгосподарської діяльності, складання пояснювальних записок та ін. Все це вимагаєвід працівників бухгалтерії застосовувати деякі цифри, мати добру зоровупам'ять, вміти швидко складати розрахунки і на їх основі відповідні доповіднізаписки, бути точним і акуратним, знати обчислювальну техніку, розроблятипроект організації обліку. Керівник облікової служби повинен мати вищу освіту,стаж практичної роботи, володіти організаційними здібностями — він повинензнати економіку, технологію, організацію виробництва, Постанови і накази таінші нормативні документи з методології і організації бухгалтерського обліку,контролю і аналізу господарської діяльності, сучасну обчислювальну техніку,право, фінанси тощо.

Рядовий бухгалтерповинен мати вищу або середню освіту, закінчити курси бухгалтерського обліку,він повинен знати особливості економіки і організації виробництва, основипобудови обліку в цілому і конкретно на його ділянці, інструкції, положення зобліку, план рахунків і кореспонденцію, особливості контролю і аналізу.

 


3. ШЛЯХИВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВОБЛІКУ

Реформуваннябухгалтерського обліку передбачає клопітку роботу з переходу до веденнябухгалтерського обліку за Національними стандартами. Перш за все, необхіднорозробити бланки первинних документів, які б відповідали змінам. В бланкахдокументів необхідно передбачити колонки для відображення господарськихоперацій у відповідності з новим планом рахунків. Важливим недоліком в порядкуведення бухгалтерського обліку в КСП є недотримання правил складання документівта ведення облікових реєстрів.

Реформуваннямбухгалтерського обліку передбачається ведення єдиної форм бухгалтерськогообліку всіма підприємствами, але скоріша розробка цієї форми являєтьсянеобхідною умовою вдалого процесу реформування. На сучасному етапі найбільшдоречною б була автоматизована форма бухгалтерського обліку.На вибірматеріальних носіїв документів впливають наявність технічних засобів,обчислювальних машин, методика сприйняття первинних даних (ручним, машинним,-автоматичним способами тощо). До цієї роботи, крім бухгалтерів, залучаютьпрацівників інших служб — фінансистів, постачальників, плановиків.

Вибір формпервинних документів полегшує наявність типових і уніфікованих форм,виготовлених різними центральними органами — банками, фінансовими органами і т.ін.

Якщотипових або уніфікованих форм первинних документів немає, їх розробляють напідприємстві, погоджуючи з органами Міністерства статистики України.

Основнимнапрямом удосконалення форм первинних документів є їх уніфікація тастандартизація Крім того, цьому сприяють заміна разових документівнакопичувальними, застосування документів багаторядкових і тривалоговикористання, реєстрація операцій безпосередньо у реєстрах, створеннякомплексних документів. Зменшення кількості документів скорочує обліковупроцедуру.

В умовахвикористання комп'ютерів, функціонування АРМ первинні дані слід формувати восновному безпосередньо на технічних носіях (терміналах, дисплеях), широковпроваджувати автоматичну фіксацію первинних даних, вилучати постійні реквізитиі використовувати бази даних (БД) і розподілені бази даних (РБД)

3.2 ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІБУХГАЛТЕРСЬКОГО АПАРАТУ

Дуже важливим вроботі бухгалтерії є організація робочого місця (створення АРМ, застосуваннязасобів оргтехніки), дотримання нормального трудового режиму, вироблення стилюроботи керівника облікової служби.

Ергономічнезабезпечення системи автоматизованого обліку — це сукупність методів, методик,інструкцій, стандартів, нормативних і довідкових документів і засобівпідготовки, що забезпечують реалізацію ергономічних вимог і як наслідок цього — оптимізацію створення і функціонування системи.

Розглянемоосновні ергономічні вимоги до окремих складових частин системи людина-машини — оточуюче середовище з позицій комплексного підходу. Оптимізація організаційноїструктури бухгалтерії і інших підрозділів управління підприємством — створенняАРМ бухгалтера, а також АРМ

Практика показує,що за нових умов потрібно створювати нові підрозділи бухгалтерії за процесамигосподарської діяльності — постачання, виробництво, реалізація, а також можнавиділити відділ зведеного обліку і звітності. Така форма розподілу обов'язківдозволить по іншому організувати обліковий процес, а значить забезпечити працюбухгалтера-оператора

Ефективністьбухгалтерського обліку у значній мірі визначається організацією праціоблікового апарату, який повинен базуватися на науковій основі, тобто із застосуваннямелементів НОП, яка передбачає:

1. Розподіл ікооперацію праці (спеціалізація функцій окремих виконавців, їх груп, коопераціювиконання окремих ділянок облікових процесів між окремими працівникамибухгалтерії, підрозділами бухгалтерії);

2. Нормуванняоблікової праці (розрахунок норм часу для виконання окремих облікових робіт,норм виробки окремими працівниками);

3. Регламентаціюзавдань, функцій і обов'язків окремих працівників;

4. Стандартизаціюбухгалтерського обліку (облікового процесу і працівників апарату);

5. Використанняпередового досвіду вітчизняного і зарубіжного.

Оптимізаціяорганізації АРМ бухгалтера.

Робоче місцекожного облікового працівника повинно бути організоване з урахуванням специфікивиконуваної ним облікової роботи, фізичних і психологічних можливостей.

Дуже важливоюпередумовою оптимізації рухів бухгалтера-оператора є наявність меню — спискуможливої файлової системи, подібних позначок облікових номенклатур, спеціальнихпрограмних засобів для управління файлами.

Для ефективної роботибухгалтеру-оператору слід враховувати параметри по цілому ряду елементів, щоскладають в цілому умови праці: освітлення, теплозабезпеченість, рухповітряного середовища, інтелектуальне навантажений навантаження зорове,естетичний рівень світової композиції в робочій зоні, рівень чисельності людейв колективі бухгалтерії і її окремих підрозділів.

Реалізація всіхцих ергономічних вимог забезпечує оптимальне створення і функціонування системиавтоматизації обліку, для чого існують загальнотехнічні вимоги, нормативи,довідкові дані та інші, якими потрібно володіти головному бухгалтеру і знатипро їх існування і нагадувати про це своєму керівництву.


ВИСНОВКИ ТАПРОПОЗИЦІЇ

Фінансовастабільність формує імідж організаціям і підприємствам, є їх візитною карткою всправі бізнесу. Суть ознак фінансової стабільності розкриваються змістомекономічних категорій, якими вони визначаються. Перебудова господарськоїдіяльності підприємств направлена на оволодіння механізмом ринкових відносин іпред'являє нові вимоги до змісту та методів бухгалтерського обліку.

Для прийняттяправильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства повиннівикористовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, щоє зрозумілими для користувачів. З цією метою підприємство повинно розробитиоблікову політику, яка підпорядковуються потребам внутрішнього менеджменту.Але, як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери необмежуються суто внутрішньою інформацією, а порівнюють її з відповідними показникамиподібних підприємств конкурентів чи партнерів по бізнесу. Тому закономірновиникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації у рамках галузі,регіону, всієї економічної системи країни. Процес такої уніфікації називаютьстандартизацією бухгалтерського обліку.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.        ЗаконУкраїни “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.1999 року №996-ХХІV.

2.        Положенням“Про форму та зміст розрахункових документів”, затвердженим наказом Державноїподаткової адміністрації України від 01.12.1997 № 614, зареєстрованим вМіністерстві юстиції України 05.02.1997 за № 105/5296,

3.        НаказМіністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерськогообліку”

4.        Планрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарськихоперацій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від30.11.99 №291.

5.        Інструкціяпро застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: НаказМіністерства фінансів України від 30.11.99 №291.

6.        Методичнірекомендації з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Планурахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань,підприємств організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерськогообліку активи, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств іорганізацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291:

7.        Методичнийпосібник «Фінансова звітність за П(С)БО» — методичний посібник«Фінансова звітність за національними Положеннями (стандартами)бухгалтерського обліку», Київ: Лібра, 2009. Вказівками про склад ізаповнення облікових регістрів малими підприємствами, затвердженими наказомМіністерства фінансів України № 112 від 31.05.96 p.;

8.        НаказомМіністерства статистики України «Про затвердження типової форми первинногообліку» № 192 від 21.06.96 p.;

9.        БутинецьФ.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Підручник. – Житомир: ПП “Рута”, 2007.

10.      Кайдаш С.І., Жигалов О. В., Руденко Л.В. «Бухгалтерський облік в автоматизованійсистемі управління», Київ, 2003.

11.      ТкаченкоН.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.:”А.С.К.”, 2007.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту