Реферат: Облік праці та її оплати

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИОдеський державний аграрний університетЕкономічнийфакультетКафедрабухгалтерського обліку і аудитуКовбасюк Людмила ВолодимирівнаДипломна робота

«Облікі аудит праці та її оплати в ТОВ “Агрофірма Мар'янівська” Ширяївського районуОдеської області»

Спеціальність-7.050106 «Облік і аудит»

Освітньо– кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Керівник: __________ к.е.н. доц… ЦукановО.Ю.___________ асистент Шептиліс О.О.

Консультанти:

зекономічної кібернетики: __________ асистент Чижевська Н.В.

зохорони навколишнього

середовища: __________ асистент Дрьомова Н.В.

Допускаєтьсядо захисту в ДЕК

_____________2006р.

Зав.кафедрик.е.н. доц. Цуканов О.Ю.

Одеса 2006


Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи обліку праці та її оплати

1.1     Науковіоснови обліку праці та її оплати

1.2     Поняття,види та форми оплати праці

2         Сучаснийстан обліку праці та її оплати в господарстві

2.1     Організаційно-економічнахарактеристика ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” Ширяївського району Одеськоїобласті

2.2     Первиннийоблік затрат праці та її оплати

2.3     Синтетичнийта аналітичний облік праці та розрахунків по її оплаті

3         Аудитобліку праці та її оплати

3.1     Організаціяі методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві

3.2    Організаціяі методика проведення аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці

3.3         Автоматизація обліку праці та розрахунків по їїоплаті

4         Охоронанавколишнього середовища

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП

В умовах ринкової економіки, завдяки специфічнимвластивостям заробітна плата відіграє значну роль у розвитку всіх галузейнародного господарства. Основним її функціональним призначенням є стимулюванняпродуктивності праці, відтворення робочої сили та вирішення соціальних потребсуспільства. Ми поділяємо думку деяких економістів про те, що в усьому світі щене знайдено більш універсальнішого засобу залучення людей до праці, ніжзаробітна плата.

Однак, як свідчать спостереження, в Україні оплатапраці не виконує свого функціонального призначення, особливо в аграрномусекторі, де рівень її найнижчий.

В умовах ринкових відносин в сільському господарствівеликого значення набуває поліпшення системи оплати праці і матеріальногостимулювання. Найбільш помітними недоліками цієї системи є, по-перше,перевищення темпів зростання оплати праці над її продуктивністю і, по-друге,помітне зниження матеріальної зацікавленості більшості трудівників села удосягненні високих кінцевих результатів. Зауважимо, що дані недоліки маютьзагальну соціально-економічну базу і не ізольовані один від одного.

Об`єктом дослідження є ТОВ “Агрофірма Мар’янівська”Ширяївського району Одеської області.

Основними завданнями написання дипломної роботи є:

·         Вивченняі узагальнення діючих П(С)БО, інструктивних матеріалів, наукових розробоквчених-економістів з обліку праці та її оплати;

·         Наданнякороткої характеристики природних умов і сучасного стану економікипідприємства;

·         Вивченнясучасного стану обліку праці та її оплати в господарстві;

·         Вивченняпорядку проведення аудиту обліку праці та її оплати;

·         Визначеннянапрямків удосконалення обліку праці та розрахунків по її оплаті.

Шляхи удосконалення обліку праці та її оплати дадутьзмогу розробити конкретні, обгрунтовані та змістовні висновки і внестипропозиції щодо поліпшення організації обліку праці та її оплати в Товаристві зобмеженою відповідальністю “Агрофірма Мар’янівська”

Теоретичноюпередумовою для написання дипломної роботи послужили Закони України, Постановиуряду, наукові розробки вчених економістів та економістів-практиків.

Практичнимиматеріалами послужили дані річних звітів за 2003-2005 роки, а також даніпервинного, аналітичного, синтетичного обліку по рахунку 66 “Розрахунки зоплати праці”.


1 Теоретичні основи обліку праці та її оплати1.1 Наукові основи обліку праці та її оплати

В умовах ринковоїекономіки оплата праці базується на двох головних принципах – економічнійсвободі ринкових суб`єктів та їх повній відповідальності за результатами своєїдіяльності. Тому дедалі гострішою стає проблема заробітної плати працівників,яка має повністю залежати від єфективності роботи виробничої одиниці,матеріально зацікавити її в кінцевих результатах своєї праці.

Згідно з статтею1 Закону “Про оплату праці” заробітна плата – це винагорода, обчислена, якправило, у грошовому виразі, яку згідно трудовому договору власник абоуповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [ 1 ].

Основнимизавданнями обліку праці та її оплати є:

-      точне ісвоєчасне документальне оформлення даних про обсяг виконаних робіт, одержаноїпродукції і нарахованої оплати праці відповідно до кількості та якостізатраченої праці;

-      правильненарахування оплати праці кожному працівниуові відповідно до діючих положень;

-      дотриманняпорядку розподілу оплати праці по об’єктах бухгалтерського обліку;

-      повний ісвоєчасний розрахунок з працівниками по оплаті праці;

-      своєчаснескладання та подання бухгалтерської і статистичної звітності по оплаті праці.

Забезпечуючивиконання зазначених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має великийвплив на трудову дисципліну. Правильний облік мобілізує працівників на виконанняробіт і пошук резервів підвищення ефективності виробництва [49, с.350].

Згідно зі статтею115 КЗпП зароітна плата повинна виплачуватись робітникам регулярно в робочі днів терміни, установлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяцьчерез проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. У випадку, якщо деньвиплати заробітної плати збігається зі святковим, неробочим і вихідним днем,заробітна плата повинна виплачуватися напередодні [20, с.46].

Умови і порядокпреміювання визначаються і закріплюються в Положенні про преміюванняпрацівників установи. На преміювання працівників, надання їм матеріальноїдопомоги, а також на стимулювання їх творчої праці і педагогічного новаторствав кошторисах передбачаються кошти в розмірі не менше 2% планового фондузаробітної плати. На здійснення матеріального заохочення може бути використанатакож і економія по фонду заробітної плати, яка склалася в процесі використаннякоштів, виділених на заробітну плату.

Максимальнийрозмір премії працівникам не обмежується. Він може дорівнювати розмірупосадового окладу (ставки заробітної плати) щомісяця, якщо на зазначене вбюджеті знайдуться відповідні кошти і йе буде обумовлене у Положенні пропреміювання [33, с.22].

Досягнутий рівеньпродуктивності праці в сільськогосподарському виробництві України не відповідаєні наявним природним та матеріально-технічним ресурсам, ні сучасним вимогам.Маючи найсприятливіші можливості для ефективного ведення сільськогосподарськоговиробництва, Україна навіть у найкращі роки значно поступалась іншим країнам зарівнем продуктивності праці.

На думку видатнихекономістів України, оплата праці у сільськогосподарських підприємствах востанні роки перестала виконувати свої основні функції – стимулюючу івідтворювальну.

Останнім часом усільськогосподарських підприємствах набула поширення відрядна оплата праці. Заданими проведених досліджень, відрядну систему оплати праці використовуютьблизько 80% господарств. Менш поширеними є акордно-преміальна оплата праці,виплата від валового доходу, оплата праці в умовах орендних відносин зазалишковим принципом “орендна плата – заробітна плата” із застосуваннямсередньореалізаційних цін орендаря [33, с.23].

На думкуІгнатенко М.С., відрядна оплата праці не спонукає працівників краще працювати,оскільки в цьому випадку відсутній зв`язок між кількістю і якістю вкладеноїпраці з кінцевими результатами. Вона не сприяє вихованню в трудівника почуттягосподаря на землі, появі зацікавленості у збільшенні виробництва продукції,підвищенню продуктивності праці, економії ресурсів та є несприйнятною для умовринкових перетворень [39, с.22].

Недолікомакордно-преміальної оплати праці є те, що вона є протизатратною, оскільки невраховує матеріаломісткість продукції, а отже, на націлена на досягнення високихкінцевих результатів, включаючи фінансові [27, с.6].

Погоджуючись здумкою Ігнатенко М.С., Бутко М. Та Білокур Р. підтверджують, що длязабезпечення економічного обґрунтованого співвідношення темпів зростанняпродуктивності й оплати праці при визначенні диференційованих акордних розцінокоплати за продукцію необхідно за кожний процент підвищення продуктивності працізаробітну плату збільшувати на 0,6-0,9% залежно від конкретних умоввиробництва. Якщо продуктивність праці зростає за рахунок скорочення втратробочого часу шляхом раціоналізації виробничих процесів, підвищеннякваліфікації працівників, поліпшення якості роботи, використання внутрішніхрезервів виробництва, то таке підвищення повинно проводитись до відповідногозростання оплати праці [17, с.163].

В окремихсільськогосподарських підприємствах застосовують оплату праці від валовогодоходу. При цій системі розцінки оплати праці встановлюють з розрахунку на 100грн валового доходу, який визначають, як різницю між вартістю валової продукціїта вартістю матеріальних виробничих витрат [48, с.95].

Оплата праці відвалового доходу, на думку Чепурної Л.І., має значні недоліки, оскільки привизначенні нормативу фонду оплати праці від валового доходу виходить, що чимбільший валовий дохід, тим вище і фактична заробітна плата, що є абсурдом.Автор називає аспекти проявлення цього недоліку: по-перше, при плануваннінамагаються занизити виробництво продукції і збільшити матеріально-грошовівитрати; по-друге, допускаються великі прорахунки в технологічних картах, щопризводить до заниження або завищення розцінок за продукцію чи валовий дохід;по-третє, тарифні ставки і оклади містять у собі елементи зрівнялівки, оскількине відображають кількості і якості продукції окремих працівників та їхколективів. Їх формальний підхід, продовжує автор, проявляється при визначеннінорм виробітку, тому що її підганяли до встановлених тарифних ставок таокладів. У свою чергу, формування оплати праці працівників на основі тарифнихставок і нормо змін не можна вважати обґрунтованим. Крім цього, робота поформуванню загального фонду оплати праці працівникам протягом року доситьтрудомістка і не зовсім реальна [45, с.254].

Реформуванняоплати праці в сільськогосподарському виробництві повинно здійснюватисьеволюційним шляхом і відбуватися в напрямках створення систем і форм оплатипраці, які б усували недоліки існуючої практики матеріального стимулювання тасприяли формуванню механізму високої продуктивності праці. Основними принципамиорганізації оплати праці в нових умовах мають бути: трудові колективи, якіформуються з реальних власників землі, засобів виробництва та одержаноїпродукції, самостійно визначають, виходячи з власних можливостей форму, системуі фонд оплати праці, рівень оплати праці окремих працівників повинен повністюзалежати від кількості та якості затраченої праці і зумовлюватись кінцевимирезультатами виробничої і фінансової діяльності всього трудового колективу;рівень оплати праці має бути не нижче середнього рівня оплати по народномугосподарству, оскільки сільськогосподарська праця за складністю і важливістю непоступається праці робітників, зайнятих в інших галузях [49, с.342].

Правилаобчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат зазагальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, узв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовлениминародженням та похованням і від нещасного випадку на виробництві тапрофесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у разі настаннястрахового випадку, а також оплати перших п’яти днів тимчасовоїнепрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організаційної чифізичної особи, яка використовує працю найманих працівників визначає Порядокзатверджений постановою КМУ від 26.09.01. №2166 зі змінами, внесенимипостановою КМУ від 22.02.06. №193.

Згідно порядкурозрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід)для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасовоїнепрацездатності за рахунок коштів роботодавця, є період роботи за останнімосновним місцем роботи (зайняття підприємницькою діяльністю) перед настаннямстрахового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачуваластрахові внески.

До середньоїзаробітної плати включається заробітна плата (дохід) у межах максимальноївеличини (граничної суми) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу(прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язковогодержавного соціального страхування [24, с.21].

Формування обсягуосновної заробітної плати необхідно розпочинати із заповнення тарифікаційногосписку, причому окремо стосовно кожного структурного підрозділу та кожноїпосади. Згідно з формою тарифікаційного списку до місячного фонду заробітноїплати включаються доплати та надбавки, що мають обов’язковий характер. До такихналежать:

-      доплатипрацівникам за за науковий ступінь, шкідливі умови праці;

-      надбавкиза триалість безперервної роботи, класність, майстерність та наявністьспецконтингенту [28, с.35].

Якщо працівник,крім своєї основної роботи, буде виконувати протягом тривалого часу на тому жпідприємстві додаткову роботу за іншою посадою (яка є вакантною), топідприємство може самостійно прийняти рішення щодо визначення базовим місяцявстановлення доплати за виконання обов’язків відсутнього працівника [34, с.24].

Дорученнядодаткової роботи в порядку заміщення і розмір доплати повинні узгоджуватися зпрацівником. Якщо працівник згодний на заміщення тимчасово відсутньогопрацівника, то роботодавець видає наказ, на підставі якого здійснюється доплатапередбачена ст. 105 КЗпП [55, с.35].

В Постанові КМУвід 20.02.06. №172 зазначено установити посадовий оклад (тарифну ставку)працівника і тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів зоплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузейбюджетної сфери у 2006 році з 1 липня – 375 гривень, з 1 грудня – 400 гривеньна місяць [24, с.21].

Прожитковиймінімум на 1 працездатну особу становить з 01.04.2006р. – 496 грн., з01.10.2006р. – 505 грн [20, с.46].

Актуальністьпроблем оплати праці в нових умовах господарювання потребує державноговтручання при вирішенні питань реформування оплати праці, зокрема фінансовогоїї забезпечення через паритет цін на сільськогосподарську і промисловупродукцію, регулювання податків і встановлення мінімального розміру заробітноїплати відповідно до життєвого рівня, надання невиправданих відмінностей врівнях оплати працівників різних галузей і форм господарювання.

“Вирішення однієїз найгостріших соціальних проблем спрямовані на поглиблення економічних реформ,має своє втілення в опрацьованому експертами Міжвідомчої робочої групи проектіКонцепції подальшого реформування оплати праці в Україні. До його розробки булизалучені провідні фахівці: керівні працівники Мінекономіки, Мінфіну, Мінпраці,Мінпаливенерго, Держкомпромполітики, науковці соціальних наукових інауково-дослідних установ, роботодавці тапрофспілкові діячі. Під часрозроблення Концепції реформування оплати праці враховано зауваження і пропозиціїяк вітчизняних фахівців, так і позитивний досвід міжнародного співтовариства, втому числі країн-сусідів” – доводить до нашого відома начальник управлінняполітики оплати праці Мінпраці Л.Качан і керівник прес служби МінпраціО.Дворник [14, с.8].

За висловомкерівника робочої групи Міністра праці та соціальної політики І.Саханя: ”Цейдокумент має бути не лише дороговказом, не лише визначити основні орієнтириреформ оплати праці – він має озброїти прикладною технологією, напрацюватиконкретні механізми впливу на прискорення піднесення економіки на макро- тамікрорівнях і водночас передбачити невідкладні заходи, які дадуть змогуоперативно втручатись в процес реформування оплати праці [42, с.9].

На думку радникаПрезидента України А.Гальчинського, Концепція – це система поглядів і загальнихпідходів до реформування оплати праці в Україні, яка має найперш ґрунтуватисяна випереджаючій функції заробітної плати, підвищення її стимулюючої ролі взростанні рівня життя, мотивації до високопродуктивної праці, створюватинадійні гарантії соціального захисту працівників. Розроблюючи Концепцію, мимаємо розробити модель реформування всіх елементів економіки, зокрема йподаткової політики [32, с.11].

Новим документомбуде передбачено також конкретні механізми запровадження нового соціальногостандарту – регульованої державою мінімальної погодинної заробітної плати,Мінпраці допрацьовується проект Закону України, яким передбачено основні заходизаконодавчого забезпечення його впровадження.

О.Дворник таЛ.Качан вважають, що запровадження погодинної оплати праці спонукатимепідприємців постійно турбуватись про поліпшення організації виробництва,системи нормування праці, технічне обґрунтування норм часу за виконання всіхоперацій технологічного процесу виготовлення продукції [14, с.8].

О.А. Стретович таЛ.П. Чернівська у своїх наукових працях представляють на розгляд значний досвідвикористання у зарубіжній практиці різноманітних систем оплати праці, який можебути корисний і застосований у нашій країні. Більшість із них орієнтується напрацівників, праця яких оплачується погодинно.

Однією з такихсистем є система Раккера. За своїм змістом вона близька до оплати праці відвалового доходу, яка використовується у нас. Оплата праці за системою Раккерапередбачає преміювання працівників запідвищення продуктивності праці, якувизначають, як розмір умовно чистої продукції (УЧП) на 1 дол заробітної плати.УЧП являє собою різницю (в грошовому виразі) між обсягом реалізації і вартістюсировини, матеріалів, послуг, придбаних на стороні, інших необхідних виплатстороннім організаціям. На основі багаторічних даних про результати роботифірми встановлюють частку заробітної плати в обсязі УЧП, або “стандарт Раккера”

Наступна системаоплати праці – система Скенлана – передбачає розподіл між керівництвом компаніїі працівниками економії заробітної плати, одержаної в результаті знищеннязарплатомісткості одиниць продукції. Іншими словами, із підвищеннямпродуктивності праці частка її оплати у собівартості одиниці продукціїзнищується.

Автори відмічають,що: “наведені системи оплати праці передбачають стабільну технологіювиробництва та мінімальну кількість зовнішніх факторів впливу, неконтрольованих працівниками. Будь-яка зміна технології автоматично спричинює доперегляду базисних нормативів і супроводжується досить трудомістким процесомнормування праці [50, с.8].

Л. Фільштейн таН. Дудкіна у своїх наукових працях звертають нашу увагу на те, що аналізсистеми заробітної плати в США дає змогу дійти висновку про необхідністьреформування оплати праці в Україні, виходячи із тісного зв`язку зарплати якелемента мікро- та макроекономічного регулювання, які мають відбуватисьводночас із заходами щодо оздоровлення економіки взагалі.

Оплата праці вУкраїні має удосконалюватись диференціацією її системи за індивідуалізаціїврахування особистого внеску працівників у результати фінансово-господарськоїдіяльності підприємств. Цьому сприятиме широке застосування по часової формиоплати праці, зростання її перемінної частини (у вигляді стимулюючих виплат), замінапримусових заходів стимулювання заохочувальними, розширення використаннядивідендної системи участі в прибутках, як однієї із форм колективногопреміювання працівників [27, с.6].

1.2Поняття, види та форми оплати праці

У процесі виробництва споживаєтьсяжива та уречевлена праця. Уречевлена праця втілена в засоби виробництва(будівлі, машини, сировина, добрива, пальне, запасні частини тощо), якіпереносять свою вартість на вироблюваний продукт. Жива праця створює новувартість, частина якої споживається самими робітниками і одержується у форміоплати праці.

Питання оплатипраці регулюються Законом України “Про оплату праці”, діючими постановами таінструкціями. Згідно Закону заробітна плата — це винагорода, обчислена, якправило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник абоуповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу чи наданіпослуги. Розмір заробітної плати залежить від складності виконуваної роботи,пофесійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарськоїдіяльності підприємства.

За видамизаробітна плата поділяється на:

-      основнузаробітну плату;

-      додатковузаробітну плату;

-      іншізаохочувальні та компенсаційні виплати.

Основна заробітнаплата. Це – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці(норми часу, виробітку обслуговування, посадові обов'язки). Для норохуванняосновної заробітної плати працюючим з почасовою оплатою праці необхідно мативідомості про посадові оклади (за штатним розкладом), присвоєні розряди (на підставінаказів по підприємству), а також дані табельного обліку відпрацьованого нимичасу за відповідний період (місяць тощо).

Ри нарахуванніосновної заробітної плати працюючим, яким встановлена відрядна оплата працікрім табеля необхідно мати відомості про виробіток і розцінки за виконаніроботи. Для розрахунку заробітної плати спеціалістам за повний робочий місяцьпотрібно проставити встановлений йому оклад згідно з наказом по підприємству;за неповний робочий місяць – оклад потрібно поділити на кількість робочих дніву даному робочому місяці і здобуту денну заробітну плату помножити на кількістьвідпрацьованих за табелем робочих днів.

У разі розрахункузаробітної плати робітників за тарифом часову тарифну ставку треба помножити накількість годин зміни.

Розподілзаробітної плати при бригадній системі оплати праці виконується пропорційно докоефіцієнто-годин тощо.

Додатковазаробітна плата. Це — винагорода за працю понад установлені норми за трудовіуспіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати,надбавки гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством,премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Всі видидодаткової заробітної плати обліковуються по середньому заробітку за табелем тавідповідними документами.

Премії тазаохочування пов’язані з трудовою діяльністю, визначені на основі положення,яке розробляється безпосередньо на підприємствах відповідно до типового.

Іншізаохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагородза підсумки роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями,компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актамичинного законодавства або які наводяться понад встановлення зазначеними актаминорм.

Основнимдокументом, який визначає застосування на підприємстві оплати праці, розміриосновної, додаткової заробітної плати, преміювання працівників тощо є Положенняпро оплату праці на підприємство (Додаток А).

Даний документмістить:

-      загальніпринципи організації оплати праці на підприємстві, системи і форми оплатипраці, які застосовуються лдо різних категорій працівників;

-      штатнийрозклад працівників підприємства;

-      побудовуосновної (тарифної) оплати праці за інструкціями по посадах і професіяхтарифних ставок і окладів або порядку розрахунку в залежності від показниківроботи працівника і підприємства в цілому;

-      обумовленідоплати, надбавки і компенсації із зазначенням їх розмірів;

-      іншіпреміальні системи, що використовуються на підприємстві;

-      визначенийстимулюючий показник, шкала преміювання.

В заключнійчастині Положення можуть бути викладені питання оскарження прцівниками розмірунарахованого їм заробітку, порядок і строки перегляду.

Облік розрахунківз оплати праці здійснюється на основі типових форм, затверджених наказомМіністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинногообліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі” №144 від22.05.96 р. на виконання заходів щодо реалізації державної програми переходу Українина міжнародну систему обліку і статистики.

Форма оплати праці – це спосіб встановленнязалежності заробітку працівника від кількості і якості затраченої праці.Витрати праці оцінюються або робочим часом, або кількістю виробленої продукції(обсягом виконаних робіт). Залежно від цього розрізняють дві форми оплатипраці: погодинну і відрядну.

При погодиннійформі мірою праці є відпрацьований час. Залежно від фактично відпрацьованогочасу і встановленої тарифної ставки або окладу визначається заробіток працівника.

При відряднійформі мірою оплати праці є вироблена робітником (групою робітників) продукція(виконаний обсяг робіт). Оплата праці нараховується у встановленому розмірі закожну одиницю виконаної роботи або виготовленої продукції.

Право вибору формиоплати праці надано підприємству. На кожному конкретному виробництві повинназастосовуватися та форма оплати праці, яка в щонайменшій мірі відповідає йогоорганізаційно-технічним умовам, забезпечує поєднання інтересів окремихпрацівників з інтересами колективу.

Для підвищеннязацікавленості працівника в результатах праці і посилення зв’язку заробітку зконкретними виробничими показниками застосовуються різні системи доплат.Системи оплати праці розрізняються порядком обчислення заробітку працівника.

Погодинна формаоплати праці має дві системи: просту погодинну і погодинно-преміальну.

Проста погодиннасистема грунтується на даних обліку робочого часу. Заробіток при цій системіоплати праці визначається множенням встановленої тарифної ставки на фактично відпрацьованийчас. Проста погодинна система, доповнена преміюванням за конкретне досягнення впраці, утворює погодинно-преміальну систему.

Основнимисистемами відрядної форми оплати праці, які застосовуються всільськогосподарських підприємствах, є пряма відрядна, відрядно-преміальна іакордно-преміальна. Залежно від форми організації праці ці системи у свою чергупідрозділяються на індивідуальні і колективні (бригадні).

Пряма відряднасистема полягає в тому, що заробіток працівнику нараховується за встановленоюрозцінкою за кожну одиницю якісно виробленої продукції або виконаної роботи.Основним елементом цієї системи є відрядна розцінка, яка встановлюється закожний вид роботи або робочу операцію виходячи з тарифної ставки, відповідноїрозряду роботи, і норми вироблення або норми часу на її виконання.

Індивідуальнапряма відрядна система оплати праці, створюючи особисту матеріальнузацікавленість робітників в підвищенні матеріального вироблення, слабозацікавлює їх матеріально в досягненні високих показників роботи бригади,підрозділу в цілому. Тому на практиці вона частіше застосовується для поєднанняяк загальних, так і конкретних індивідуальних кількісних і якісних показниківроботи. В результаті цього утворюється відрядно-преміальна система оплати праці.

Приакордно-преміальній системі оплати праці розмір заробітку встановлюється не закожну операцію, а за виконання певного комплексу робіт. На виконання цих робітбригаді, ланці або групі робітників видається акордний наряд-завдання, в якомузазначають обсяг і умови роботи, термін її виконання, розмір оплати праці іумови преміювання. Для визначення загальної суми оплати праці за акорднимнарядом заздалегідь складається калькуляція. В ній указують перелік і обсягробіт, що входять в акордне завдання, діючі розцінки і норми часу на кожнуоперацію, розрахункову трудомісткість і загальну вартість виконання комплексуробіт.

В основуформування бригад встановлено закріплення певного обсягу робіт не за конкретнимпрацівником, а за всією бригадою, зміною, ділянкою за кінцевим результатом. Вбригаді кожний робітник виконує певну роботу і одержує за неї індивідуальнийзаробіток.

Оплата праці вбригадах може бути відрядно-преміальною або погодинно-преміальною. Привідрядно-преміальній системі заробіток колективу складається з таких елементів:

—   Прямийвідрядний заробіток за фактично виконану роботу за діючими комплекснимирозцінками, що встановлені на планово-облікову одиницю кінцевого результатуколективної праці;

—   Поточнепреміювання за виконання місячних виробничих завдань за затведженимипоказниками кінцевого результату колективної праці.

Членами колективу можуть нараховуватися разові премії(за упровадження нової техніки, винахідництво і раціоналізацію тощо), а такождоплати і надбавки, що носять індивідуальний характер (за роботу в святковідні, нічний і наднормовий час тощо).

Припогодино-преміальній оплаті праці колективу бригади щомісячно видаєтьсянормоване завдання, в якому зазначається регламент виконання завдань, умовипреміювання. Сума колективної премії встановлюється за одиницю кінцевогорезультату праці бригади незалежно від її чисельності. Ця форма організації йоплати праці застосовується на роботах з технічного обслуговуванняустаткування, машин і механізмів на збиранні врожаю.


2Сучасний стан обліку праці та її оплати в господарстві

 

2.1Організаційно — економічна характеристика ТОВ “Агрофірма Мар’янівська”Ширяївського району Одеської області

Об`єктомдослідження дипломної роботи є Товариство з обмеженою відповідальністю“Агрофірма Мар’янівська” Ширяївського району Одеської області. Підприємстворозташоване на території села Мар’янівка, яке знаходиться на відстані 7 км відрайонного центру с.м.т. Ширяєве та 130 км від обласного центру м. Одеси.Найближча залізнична станція Затишшя знаходиться на відстані 50 км відгосподарства.

Територіяземлекористування ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” компактна і являє собою єдиниймасив, витягнутий з півночі на південь на 7,5 км і зі сходу на захід – 9 км.Пасовища господарства приурочені до схилів, днищ балок, а також долини річкиСереднього Куяльнику.

На територіїпідприємства літом переважають північно-західні вітри, а взимку –північно-західні та південно-східні. Середня швидкість вітру не перевищує 4,4м/секунду. Дата останніх заморозків – 15 квітня, дата перших заморозків – 21жовтня. Середня тривалість вегетаційного періоду з температурою(t) більше 5°С – 225 днів, з температуроюбільше 10°С – 175 днів. За вегетаційний період випадає опадів в середньому 390мм здобовою температурою більше 10°С – 240мм. Середня сума температур за вегетаційнийперіод з температурою більше 10°С — 3030°С.

Господарствознаходиться в зоні з такими несприятливими погодними умовами длясільськогосподарських культур: в літні місяці часто бувають бездощові періоди,засухи. Опади в літній період бувають у вигляді злив, о призводить до змиванняґрунту. В зимовий період при відсутності або недостатньому сніговому покриттіпошкоджується та гине озимина. Часті відлиги нерідко супроводжуютьсявідтаненням ґрунту і поновленням вегетації, а наступне похолодання призводитьдо утворення льодової кірки на полях. Це значно погіршує умови росту озимих культур.

ТОВ “АгрофірмаМар’янівська” було створено у 2000 році після реорганізації КСП “Мар’янівське”.Підприємство має власну майстерню по ремонту сільськогосподарської техніки.Крім того, на підприємстві є своя маслобойня та хлібопекарня, які забезпечуютьжителів села хлібом та олією.

Для того, щоббільш чітко уявити рівень забезпечення ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” виробничимиресурсами, розглянемо дані таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1Структура земельних угідь в ТОВ “Агрофірма Мар’янівська”

Види угідь 2003р 2004р 2005р 2005р до 2003р, % га % га % га % Загальна земельна площа, га 3067 100 3067 100 3083 100 100.5 в т.ч. С.г. Угіддя 3067 100 3067 100 3083 100 100.5 з них рілля 2670 87.06 2670 87.06 2668 86.54 99.9  Пасовища 397 12.94 397 12.94 415 13.46 104.5

З даних таблиці2.1.1 видно, що загальна земельна площа ТОВ “Аграфірма Мар’янівська” в 2005році порівняно з 2003 роком залишилась практично незмінною, вона збільшиласявсього на 0,5%, тобто на 16 га. Сільгоспугіддя також майже не змінилися, площа їхв 2005 році порівняно з 2003 роком також збільшилася на 0,5% або на 16 га.

Майже незмінноюзалишилась і рілля. Однак площа її зменшилась на 0,1%, тобто на 2 га в 2005році порівняно з 2003 роком. Площа пасовищ збільшилась на 4,5 % або на 18 га.

Далі розглянемоспеціалізацію ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” в таблиці 2.1.2.

Аналізуючи данітаблиці 2.1.2, можна відмітити, що підприємство спеціалізується на виробництвізерна та молока. Питома вага рослинництва в 2003 році в структурі товарноїпродукції становила 76,86%, тваринництва – 23,14%, але в 2005 році питома вагарослинництва зменшилась до 67,49% (1922 тис.грн), а питома вага тваринництвазбільшилась до 32,51 % (926 тис.грн).

Таблиця 2.1.2Структура товарної продукції ТОВ “Агрофірма Мар’янівська”

Види продукції 2003р 2004р 2005р В серед.за 3 роки тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн % Рослинництво — разом 2272 76.86 2751 79.72 1922 67.49 2315 75.04 в т.ч. Зернові 686 23.21 2391 69.28 1374 48.24 1484 48.09 з них: пшениця 166 5.62 1544 44.74 864 30.34 858 27.81  кукуруд. на зерно 459 15.53 618 17.91 198 6.95 425 13.78  ячмінь 61 2.06 224 6.49 308 10.81 198 6.41  горох - - - - 4 0.14 - -  овес - - 1 0.03 - - - -  Соняшник 1401 47.40 285 8.26 487 17.10 724 23.48  Цкрові буряки 146 4.94 - - - - - - Інша продукція рослинництва 39 1.32 75 2.17 61 2.14 58 1.89 Тваринництво — разом 684 23.14 700 20.28 926 32.51 770 24.96 в т.ч. ВРХ 267 9.03 105 3.04 246 8.64 206 6.68  свиней 61 2.06 70 2.03 84 2.95 72 2.32  овець - - 1 - 9 - - -  Молоко 336 11.37 516 14.95 575 20.19 476 15.42  Вовна 3 0.10 - - - - - - Інша продукція тваринництва 17 0.58 8 0.23 12 0.42 12 0.40 Всього продукції господарства 2956 100 3451 100 2848 100 3085 100

В цілому попідприємству можна побачити зменшення об’ємів товарної продукції на 108тис.грн. При цьому ми бачимо, що зерно в 2004 році різко підвищилось порівняноз 2003 роком (2394 тис.грн.), а в 2005 році воно зменшилось до 1374 тис.грн.

Обсяг реалізаціїсоняшника в 2003 році склав 1401 тис.грн., а в 2005 році він знизився до 487тис.грн., цукровий буряк в 2004-2005 роках господарство взагалі не реалізувало.Спостерігається підвищення обсягу реалізації кукурудзи на зерно та ячменю.

В тваринницькійгалузі ми бачимо підвищення молока на 239 тис.грн., м’яса свиней на 23 тис.грн.,однак обсяг реалізації м’яса ВРХ зменшився на 21 тис.грн., вовну господарство в2004-2005 роках не реалізувало.

За даними тиблиціми бачимо процес збільшення питомої ваги тваринництва, рослинництво длягосподарства виявилось не дуже прибутковим і рентабельним в умовах ринковоїекономіки України на сьогоднішній день.

Розглянемоосновні економічні показники діяльності ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” в таблиці2.1.3.

За даними таблиціми бачимо, що в цілому економічна діяльність підприємства не зовсім успішна:відбувається зменшення кількості працівників, виробництва валової продукції,але продуктивність праці в звітному році збільшується порівняно з базисним.

Річний фондоплати праці збільшився на 26,4%, підвищилась середньорічна оплата праці на 1працівника на 58%, валовий доход збільшився на 376,5%, валовий прибуток на41,3%, однак зменшився чистий доход (виручка) від реалізації на 8% та чистийприбуток на 16,3%.

Загальні витратина оплату праці основного виробництва збільшилися на 9%, за рахунок витрат на виробництвопродукції тваринництва (33,6%), однак витрати на виробництво продукціїрослинництва зменшилися на 6,6%. Прямі затрати праці на продукцію збільшилисяна 19,9% за рахунок затрат праці на продукцію рослинництва (131,8%), алезатрати праці на продукцію тваринництва зменшилися на 28,4% .

Виробництво на 1працівника валової продукції збільшилося на 23,8%, чистого доходу — на 15%,валового прибутку — на 76,9%, чистого прибутку – на4,7%. Затрати праці на 1цзерна зменшилися на 70,6%, соняшника на 9,8%, молока на 94,2%, однак затратипраці на 1ц вовни збільшилися на 29,6%.

Фондовіддачазбільшилася на 29,6 грн., фондоємкість продукції зменшилась на 26,1% — цепов’язано з погодними умовами, що сприяли збільшенню урожайності деяких видівсільськогосподарських культур. Зменшилась фондозабезпеченість на 29,3%, рівеньрентабельності зменшився на 8,5%.

Одним з основнихпринципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в ТОВ “АгрофірмаМар’янівська є застосування підприємством обраної облікової політики.

Таблиця 2.1.3Основні економічні показники діяльності ТОВ “Агрофірма Мар’янівська”

Показники 2003р 2004р 2005р 2005р до2003р, % Вартість валової продукції, тис.грн. 3138 3293 3108 99.0 Середньорічна чисельність працівників, чол. 225 193 180 80.0  в т.ч.рослинництва 135 115 110 81.5  тваринництва 90 78 70 77.8 Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн 2900 2350 2120 73.1 Вироблено валової продукції, тис.грн:  - на 100 га с.г.угідь 102.3 107.4 100.8 98.5  - на 1 робітника 13.9 17.1 17.3 124.5 Річний фонд оплати прці, тис.грн. 432 511 546 126.4 Середньорічна оплата праці 1 працівника, грн 1920 2647 3033 158.0 Валовий доход, тис.грн 737 3715 3512 476.5 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн. 3202 3715 2946 92.0 Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 2578 2573 2063 80.0 Валовий прибуток, тис.грн. 624 1142 882 141.3 Чистий прибуток, тис.грн. 227 467 190 83.7 Витрати на оплату праці основного виробництва всього, тис.грн. 345 399 376 109.0  в т.ч.на виробництво продукції рослинництва 211 207 197 93.4  На виробництво тваринництва 134 141 179 133.6 Прямі затрати праці на продукцію всього, тис.люд-год 292 392 350 119.9  В т.ч.на продукцію рослинництва 88 209 204 231.8  на продукцію тваринництва 204 183 146 71.6 Вироблено на 1 працівника, грн.  - валової продукції 13947 17062 17267 123.8  - чистого доходу 14231 19249 16367 115.0  - валового прибутку 2773 5917 4906 176.9  - чистого прибутку 1009 2420 1056 104.7 Затрати праці на 1 ц, люд-год:  - зерна 8.5 1.7 2.5 29.4  - цукрового буряка 14.2 - -  - соняшника 9.2 27.7 8.3 90.2  - молока 240 199 13.8 5.8  - Приросту ВРХ 96 128 50 52.1  - свиней - - 131  - вовни 3 1.8 8.3 276.7 Фондовіддача, грн 1.08 1.4 1.4 129.6 Фодоємкість, грн 0.92 0.71 0.68 73.9 Фондозабезпеченість, тис.грн. 94.6 76.6 68.8 72.7 Фондоозброєність, тис.грн. 12.9 12.2 11.8 91.5 Рівень рентабельності, % 19 143 118 621.1

Облікова політикапідприємства – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуютьсяпідприємством для складання та подання фінансової звітності.

Формуванняоблікової політики – важливий етап у діяльності підприємства, оскільки відприйнятих облікових оцінок залежить фінансовий результат підприємства.

В обліковійполітиці підприємства відображені всі принципові питання організаціїбухгалтерського обліку на підприємстві, тому до її формування керівництвопідійшло дуже відповідально, адже від того, які облікові оцінки обраніпідприємством, залежать об’єктивність і точність розкриття інформації уфінансовій звітності.

Облікова політиказатверджується керівництвом підприємства в наказі “Про обліковуполітику”(Додаток Б).

Організаційнаструктура “Агрофірми Мар’янівська” має в своєму складі галузь рослинництва,галузь тваринництва, підрозділ механізації, культурнопобутовий підрозділ таінші обслуговуючі підрозділи. Більш детально структуру господарства розглянемона рис.1(Додаток В).

В ТОВ “АгрофірмаМар’янівська” застосовують централізовану систему обліку, тобто подання всіхпервинних документів кожного структурного підрозділу в центральну бухгалтеріюгосподарства для опрацювання.

Штат бухгалтеріїгосподарства складається з 8 чоловік, очолює бухгалтерію головний бухгалтер. Закожним спеціалістом закріплено певну ділянку обліку. Структура бухгалтеріїзображена на рис.2 (Додаток Г).

Бухгалтерія єсамостійним структурним підрозділом. Відповідальність за організаціюбухгалтерського обліку несе керівник і головний бухгалтер.

Обов’язки кожногобухгалтера випливають із робіт, які виконуються в тому чи іншому підрозділі ірегламентуються відповідно до сфери діяльності бухгалтера.

2.2Первинний облік затрат праці та її оплати

Вивчення таузагальнення економічної інформації починається з фіксації господарськихоперацій та їх документального оформлення, що забезпечує юридичнуобгрунтованість даних.

Для обліку праціта її оплати в Товаристві з обмеженою відповідальністю “Агрофірма Мар’янівська”Ширяєвського району Одеської області застосовують первинні документи державногозразка.

Для контролю затрудовою дисципліною та аналізу використання робочого часу ведуть Табельвикористання робочого часу (форма №64) [Додаток Д]. Він складається в одномупримірнику впродовж місяця окремо по виробничих підрозділах і категоріяхпрацюючих. Табельний облік у відділах, на тваринницькій фермі, рослинницькихбригадах, ремонтній майстерні та інших виробничих підрозділах ведуть спеціальнопризначені працівники або керівники підрозділів.

В Табелізазначають підрозділ, на який повинні відноситись затрати праці. У ньому проставляютьза датами відпрацьований час, неявки на роботу із зазначенням причин. Табель єпідставою для нарахування оплати праці працівникам з погодинною оплатою праці.

В Табелізаписується весь особовий склад підрозділу у встановленій послідовності іззазначенням табельних номерів, присвоєних кожному працівникові, які наводятьсяу всіх документах по обліку праці та її оплати. У випадку звільнення працівникайого табельний номер не присвоюється іншому працівникові протягом 1-2 років.Табельний номер є водночас номером особового розрахунку працівника.

Для кожногопрацівника в табелі відводять окремий рядок, у якому записують кількістьвідпрацьованих годин, умовними літерами зазначають причини невиходу на роботу,наприклад, вихідні або святкові дні-“ВС”, дні хвороби-“Х”, відрядження-“СВ”,відпустка-“ЧВ” тощо. У Табелі також зазначають посаду працівника, його оклад,вид оплати, суму заробітної плати, табельний номер, код синтетичного тааналітичного обліку.

Передають табельв бухгалтерію два рази на місяць:

-          длякоригування суми виплат за першу половину місяця (авансу);

-          длярозрахунку заробітної плати за місяць.

Для обліку праціпрацівників рослинництва використовують Обліковий лист тракториста-машиніста(форма №67)[Додаток Ж]. У ньому записують виконані роботи під ту чи іншукультуру склад агрегату і агротехнічні умови їх виконання.

Обліковий листзаповнюють на кожного тракториста-машиніста на 5, 10, 15 днів, а в періодзбирання урожаю – щоденно – залежно від того, як це передбачено планомдокументообігу підприємства. Перед початком роботи, обліковець записує вОбліковому листку прізвище, ім`я та по-батькові, а також табельний номертракториста-машиніста, назву, марку та інвентарний номер машини, номер поля,назву культури, склад агрегату, прізвище причіплювача, норму виробітку,розцінку, агротехнічні умови виконання роботи і номер бригади (ланки), для якоївиконуватиметься робота. По закінченню робочого дня обліковець вказує кількістьта якість виконаних робіт, витрати палива, розмір заробітку та зміну. Якщо тракторпрацює в дві зміни, то на кожного тракториста виписують окремий Обліковий лист.Агроном робить відмітку про якість та строки виконаних робіт. По даним,відображеним в Обліковому листі, роблять розрахунки оплати працітрактористам-машиністам та причіплювачам по кожному виду робіт та в цілому погосподарству.

Окрім Обліковоголиста тракториста-машиніста з причіплювачем (форма №67) в ТОВ “АгрофірмаМар’янівська” застосовують Обліковий лист тракториста-машиніста (форма №67б)[Додаток К]. Ця форма використовується в тому випадку, якщо тракторист-машиністпрацює без причіплювача. Він відрізняється від Облікового листа форми №67тільки тим, що тут немає реквізитів для обліку праці причіплювача.

Подорожній листтракториста (форма №67) використовують для обліку роботи тракторів натранспортних роботах. У цьому документі відображають кількість відпрацьованихгодин і днів, пробіг всього та в тому числі з вантажем; кількість перевезенихвантажів, вироблених тонно-кілометрів, відпрацьованих машино-днів, умовних еталоннихгектарів робіт; витрати палива за нормою і фактично та суми нарахованої оплатипраці за її видами.

Для обліку ручнихта кінно-ручних робіт застосовують Обліковий лист праці та виконаних робіт(форма №66) [Додаток Л], для ведення обліку по бригаді чи ланці в цілому, таОбліковий лист праці та виконаних робіт (форма №66а) – для ведення обліку покожному працівнику окремо. В облікових листах відображають назву робіт завідповідне число, відпрацьований час, обсяг виконаних робіт та нараховану сумуоплати праці. По кожному виду робіт записують одиницю виміру, норму виробітку ірозцінку. Кількість відпрацьованих коне-днів наводиться в останньому рядку покожному виду робіт, які здійснювались з допомогою коней.

При відкриттіОблікового листа праці та виконаних робіт в бригаді, в ньому записують назвусільськогосподарського підприємства, підрозділ, бригаду, ланку, місяць, рік,прізвище, ім`я та по-батькові кожного члена бригади, вказують табельні номериробітників. Якщо в один день було виконано кілька видів робіт, то для кожного зних виділяється окремий рядок в обліковому листі.

Для визначеннясуми оплати праці розрахунки роблять по кожному виду робіт. При цьому покожному виду робіт розцінку за одиницю виробітку множать на обсяг робіт. Якщорозцінка показана за норму виробітку за день, то її необхідно попередньоподілити на норми виробітку та знайдений результат помножити на фактичний обсягвиконаної роботи.

Доплатавизначається множенням основної заробітної плати (оплати праці) на відсотокдоплати.

В ТОВ ”АгрофірмаМар’янівська” для обліку праці та її оплати в рослинництві ведуть Книгубригадира по обліку праці і виконаних робіт. Вона складається з двох частин: упершій обліковують виконані роботи і нараховують заробітну плату, а вдругій-відпрацьований час та нараховану оплату праці по механізованих ікінно-ручних роботах окремо.

Для обліку праціта її оплати у тваринництві в господарстві розраховують в залежності відкількості та якості отриманої продукції та деяких інших показників. Тому дляобліку виробітку та розрахунку заробітної плати використовують дані первиннихдокументів по обліку руху тварин. На основі Акта на оприбуткування приплодутварин (форма №95) розраховують заробітну плату (оплату праці) дояркам,тваринникам, чабанам та іншим робітникам за оприбуткований приплід телят,поросят, ягнят та інших тварин.

Дані Акта напереведення тварин з групи в групу (форма №97) [Додаток М] використовують дляобчислення заробітної плати (оплати праці) телятницям — за поголів`я телят іотриманий приріст живої ваги, скотникам – за збереження молодняку до моментувідбивки.

Відомістьзважування тварин (форма №98) [Додаток Н] є основною для визначення приростуживої ваги за звітний термін, за який обчислюється заробітна плата телятницям,скотникам та іншим робітникам тваринництва. Розрахунок отриманого приростуживої ваги проводять у спеціальному документі – Розрахунку визначення приростуживої ваги тварин (форма № 98а) [Додаток П].

На основі Журналуобліку надою молока (форма №112) [Додтаок Р] обчислюють заробітну плату (оплатупраці) дояркам, майстерам машинного доїння. Визначену оплату обчислюють такожза надій молока від закріпленої групи худоби скотникам, пастухам.

Акт настригувовни (форма № 115) є первинним документом, в якому відображують кількістьотриманої вовни. Він є основою для обчислення заробітної плати (оплати праці)вівчарям. У спеціалізованих господарствах для розрахунку заробітної плати(оплати праці) використовують також дані і інших форм первинних документів.

Зведенимдокументом для обліку оплати праці по тваринництву в господарстві є Розрахунокнарахування оплати праці працівникам тваринництва (форма №69) для обчисленнязаробітної плати (оплати праці) з урахуванням відпрацьованого часу та обсягувиконаних робіт, на які встановлені відрядні розцінки. На лицьовому боцірозрахунку по кожному працівникові окремо вказується прізвище, ім`я тапо-батькові працівника, його посаду, професію, категорію, табельний номер,відпрацьований час, обсяг одержаної продукції, розцінку і суму нарахованоїзаробітної плати, а на зворотному – кількість відпрацьованих кожним з них нафермі днів. Складають розрахунок завідуючий фермою та обліковці. Наприкінцімісяця його підписує зоотехнік і документ здають в бухгалтерію для складаннярозрахунково-платіжної відомості.

Для обліку обсягувиконаних робіт, робочого часу і заробітної плати робітників будівельноїбригади, використовують Наряд на відрядну роботу (для бригади: форма №70) іНаряд на відрядну роботу (індивідуальний: форма №70а) [Додаток С]. Нарядвиписують терміном до одного місяця в одному примірнику. На лицьовому боціНаряду вказують завдання, розряд роботи, норму часу і розцінку за норму часу,та розцінку за одиницю робіт. У Наряді на відрядну роботу (форма №70а), крімтого, після виконання робіт записують кількість виготовлених виробів абовиконаних робіт, відпрацьований час та суму нарахованої заробітної платикожного працівника окремо. Заробітна плата між членами бригади розподіляється утабелі пропорційно до обсягу виконаних робіт чи відпрацьованого часу ікваліфікації працівників (їхнього розряду).

Первинний облікоплати праці водіям та облік перевезення вантажів автомобільним транспортомрегулюється Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, застосуванняєдиної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільнимтранспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої Наказом МінстатуУкраїни та Мінтрансу України від 07.08.1996 року №228/253. Цією Інструкцієюзатверджені такі форми єдиної первинної документації: Подорожній листвантажного автомобіля у міжнародному сполученні (форма №1) (міжнародна);Подорожній лист вантажного автомобіля (форма №2) (що діє в межах України).Подорожні листи типових форм, оформлені належним чином, видаються водієві підрозпис:

-          Подорожнійлист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні (форма №1) (міжнародна) –на строк відрядження автомобіля і водія для виконання перевезення вантажу уміжнародному сполученні, визначений відповідно до наказу чи розпорядженняперевізника;

-          Подорожнійлист вантажного автомобіля (форма №2) (що діє в межах України) – на одинробочий день (зміну) за умови здачі водієм Подорожнього листа за минулий деньроботи, на більший строк. Подорожній лист видають тоді, коли водій виконуєперевезення вантажів у міжміському сполученні понад одну добу відповідно донаказу підприємства.

Подорожній листлегкового автомобіля (форма №3) є підставою для нарахування оплати праці водіямлегкових автомобілів, Подорожній лист автобуса (форма №6) – для нарахуванняоплати праці водіям автобусів.

У випадку простоюзаповнюють Обліковий лист обліку простоїв (форма №П-16). У ньому вказують час іпричини простоїв, а також прийняті заходи по їх усуненню.

Нарахуваннязаробітної плати за чергову або навчальну відпустку, а також звільнення зроботи працівників господарства до закінчення місяця оформляється Розрахункомпо заробітній платі (форма №74), де обчислюється середній заробіток за місяць іза день, показуються усі види оплати та утримань, а також визначається сума, щоналежить до виплати.

Оплата праці завиконання громадських та державних обов`язків, позапланові нарахування,натуральні видачі та інші виплати, а також утримання із заробітної плати,разові аванси, виплати по виконавчим листам відображають у Відомості іншихвиплат і утримань (форма №74а).

Нарахування оплатипраці може здійснюватись за трудовими угодами та актами виконаних робіт.

Всі первиннідокументи по нарахуванню оплати праці підписують керівники структурнихпідрозділів, в яких виконувались відповідні роботи.

Перевірені ізатверджені первинні документи з обліку праці та її оплати повинні бутиузагальнені і згруповані по кожному працівнику господарства для організаціїрозрахунків з ними.

Нарахована оплата праці в первиннихдокументах в подальшому обліковому процесі повинна бути нагромаджена у двохнапрямках:

1.        Покожному працівникові – для організації розрахунків по оплаті праці;

2.        Пооб`єктах обліку – для віднесення сум оплати праці по конкретних об`єктах(споживачах).

Для прискореннярозрахунків з оплати праці, їх контролю, працівникам бухгалтерії доцільно матитаблиці щодо розмірів тарифних ставок і посадових окладів, таблиці дляутримання прибуткового податку, копії колективних договорів, Положення прооплату праці, систематизовані збірники по трудовому законодавству та іншінормативні документи, зразки підписів керівників господарських підрозділів,обліковців та інших осіб, які підписують первинні документи для нарахуваннязаробітної плати.

Первиннідокументи з нарахованої заробітної плати в бухгалтерії господарства перевіряютьз формальної сторони, арифметично і по суті. Неправильно оформлені документиповертають у підрозділи підприємства для дооформлення або переоформлення.

Нарахуваннязаробітної плати за чергову або навчальну відпустку, а також звільнення зроботи до закінчення місяця оформляється Розрахунком по заробітній платі(оплаті праці; ф. № 74), де обчислюється середній заробіток за місяць і день,показуються усі види оплати та утримань, а також визначається сума, що належитьдо виплати.

Групування данихпро нараховану заробітну плату по кожному працівнику здійснюють у такихоблікових реєстрах та документах: Табелі обліку робочого часу (форма №64),Розрахунку нарахованої заробітної плати (оплати праці) працівникам тваринництва(форма №69) [Додаток У], Накопичувальній відомості обліку використаннямашинно-тракторного парку (форма №37а) [Додаток Т], Накопичувальній відомостіобліку роботи вантажного автотранспорту (форма №38) та Наряду на відряднуроботу (форми №70 і №70а).

Узагальнюючимреєстром, в якому відображаються розрахунки по заробітній платі (оплаті праці)з кожним працівником, є Розрахунково-платіжна відомість (форма №73) та Книгаобліку розрахунків по оплаті праці (форма №44) [Додаток Ф].

Розрахунково-платіжнувідомість складають щомісячно по кожному цеху, допоміжних і підсобних службах,відділах з групуванням прізвищ працюючих у розрізі категорій.

Облікові іПодорожні листи трактористів-машиністів (форми №67 і №68) групують уНакопичувальній відомості обліку використання машинно-тракторного парку (форма№37а). У ній на кожного тракториста-машиніста відкривається своя сторінка, наякій послідовно записують: прізвище, ім`я та по-батькові механізатора, йогокласність і стаж роботи, марку та господарський номер трактора. В окремихграфах на підставі Облікових листів тракториста-машиніста (форма №67) іПодорожніх листів трактора (форма №48) [Додаток Х] за кожну дату відображаютькількість відпрацьованих машино-днів, машино-змін, відпрацьовано годин танараховану заробітну плату.

Накопичувальнавідомість обліку роботи вантажного автотранспорту (форма №38) побудована за тимсамим принципом, що і Накопичувальна відомість обліку використаннямашинно-транспортного парку (форма №37а). В цій Відомості по кожному автомобілюта водію накопичуються дані із Подорожніх листів при виконанні роботи і нарахованузаробітну плату. В окремих графах виконані роботи (у тоннах і тонно-кілометрах)розподіляють за споживачами послуг автопарку.

Облік розрахунківз оплати праці в ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” здійснюється на підставі типовихформ, затверджених Наказом Мінстату України №144 від 22.05.96 року “Прозатвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками ісужбовцями по заробітній платі.

На підставі Накопичувальної відомості (форма №38)роблять записи про нараховану заробітну плату у Розрахунково-платіжну відомість(форма №49) та Книгу обліку розрахунків (форма №44).


2.3 Синтетичний тааналітичний облік праці та розрахунків по її оплаті

Відповідно до Плану рахунків облік праці та їїоплати обліковують на балансовому рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”. Нацьому рахунку ведеться узагальнення інформації про розрахунки з працівниками пооплаті праці за всіма її видами, а також розрахунки за не одержану працівникамиу встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці” має такісубрахунки:

-         661 “Розрахунки зазаробітною платою”

-         662 “Розрахунки здепонентами”

По субрахунку 661 відображають суми нарахованоїзаробітної плати працівникам підприємства, які належать як до облікового, так іне до облікового складу.

На другому субрахунку відображають суми невиплаченої (депонованої) заробітної плати, які перераховуються з першогосубрахунку, якщо працівник з будь-яких причин в установлений термін не одержавнараховану йому суму.

На кредиті субрахунку 661 “Розрахунки за заробітноюплатою” відображаються:

-         нарахована заробітнаплата робітникам основного виробництва, виробництва напівфабрикатів, допоміжнихвиробництв;

-         нарахована заробітнаплата робітникам за обслуговування і ремонт обладнання цехів основноговиробництва;

-         нарахована заробітнаплата службовцям та обслуговуючому персоналу;

-         нарахована заробітнаплата спеціалістам;

-         нарахована заробітнаплата працівникам житлово-комунального господарства;

-         нарахована заробітнаплата за впровадження нової техніки, технології, за виконаний ремонт основнихзасобів;

-         суми нарахованої зтимчасоаої непрацездатності;

-         суми премій, нарахованіза рахунок Фонду економічного стимулювання або Фонду спеціального призначення;

-         оплата праці за рахуноккоштів Резерву наступних витрат і платежів та інші.

Більш детально приклад нарахування заробітної платипрацівникам господарства розглянемо за допомогою Журналу реєстраціїгосподарських операцій, обліку праці та її оплати за березень 2006 року який зображенов таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1 Журнал господарських операцій з облікупраці та її оплати в ТОВ «Агрофірма Мар'янівська» за березень 2006року

№ Зміст операцій Дт Кт Сума 1 Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на будівництві, придбанні основних засобів, закладанні та вирощуванні багаторічних насаджень, по формуванні основного стада 15 661 1200 2 Нарахувано заробітну плату працівникам рослинництва 231 661 10260 3 Нарахувано заробітну плату працівникам тваринництва 232 661 6523 4 Нарахування заробітної плати за час відпустки 471 661 2200 5 Нараховано суму допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності, пологах та інші виплати за рахунок фонду страхування з тимчасової втрати працездатності 652 661 1200 6 Нарахувано заробітну плату загальновиробничому персоналу 91 661 2600 7 Нарахувано заробітну плату адміністративному персоналу 92 661 4800 8 Нарахувано заробітну плату продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту 93 661 860 9 Нарахувано заробітну плату працівникам, які зайняті на виконанні робіт з ліквідації основних засобів 976 661 540

Далі розглянемо нарахування на фонд оплати праціробітника тракториста рільничої бригади ТОВ „Агрофірма Мар’нівська” за березеньмісяць 2006 року:

ПІБ Оклад Нарахування Пенсійний фонд, 6,4% ФСС з тимчас.втрати працездат., 2,9% ФСС на випадок безробіття 1,6% ФСС від нещасних випадків 0,2% Резерв відпусток 2,79%

Антонюк

Н.І.

485 31,33 14,05 7,76 0,97 13,53

При цьому складається кореспонденція:

Дт 231 Кт 65 на суму 54,11грн

Дт 231 Кт 47 на суму 13,53грн

На дебеті субрахунка 661 “Розрахунки за заробітноюплатою” відображається виплачена заробітна плата, депонована заробітна плата,відрахований прибутковий податок із заробітної плати працівників і службовцівна користь державного бюджету, відраховані аліменти та інші відрахування згідноз виконавчими листами, відрахування з нарахованої заробітної плати доПенсійного фонду, профспілкових внесків від нарахованої заробітної плати членівпрофспілкової організації, сплачені дивіденди за акціями, відрахування сум залікарняними листами, збір на випадок безробіття та інші.

Більш детально відрахування та утримання іззаробітної плати розглянемо в Журналі реєстрації господарських операцій зобліку праці та її оплати за березень 2006 року в таблиці 2.3.2.


Таблиця 2.3.2 Журнал господарських операцій з облікупраці та її оплати в ТОВ «Агрофірма Мар'янівська» за березень 2006року

№ Зміст господарських операцій Дт Кт Сума 1 Утримано із заробітної плати працівників за допущений брак 661 24 240 2 Виплачено заробітною платою допомога з тимчасової непрацездатності, вагітності і пологах, сум наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівникам, премій 661 301 18640 3

Утримано із заробітної плати працівників:

-                  неповернені підзвітні суми

-                  за відшкодування підприємству завданих збитків в результаті нестач, втрат від псування цінностей, розкрадання

-                  за виконавчими листами та інші утримання за згодою працівників

661

661

661

372

375

377

120

340

1080

4 Утримання із заробітної плати працівників прибутковий податок 661 641 2423 5

Утримано із заробітної плати працівників:

-                  внески до Пенсійного фонду

-                  внески до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

-                  внески на обов’язкове страхування на випадок безробіття

-                  профспілкові внески

661

661

661

661

651

652

653

685

562

320

113

226

6 Утримано із заробітної плати вартість виданих у рахунок оплати праці продуктів і наданих послуг 661 701,703 86 7 Депоновні суми невиданої заробітної плати 661 662 620 8 Виплачена депонована заробітна плата з каси 662 301 620

Розглянемо утримання із заробітної плати працівниківТОВ „Агрофірма Мар’янівська” за березень 2006 року.Для цього беремо одногопрацівника, заробітна плата якого більша за прожитковий мінімум та іншого іззаробітною платою меншою за прожитковий мінімум.


Таблиця 2.3.3Розрахунок сум утримання із заробітної плати працівників ТОВ “АгрофірмаМар’янівська” за березень 2006 року

ПІБ Оклад Утримання Пенсійний фонд, 2% (1%) ФСС з тимчас.втрати працездат.,1 % (0,5%) ФСС на випадок безробіття 0,5% Прибутковий податок 13% Арістов М.Б. 791 16 8 3,95 99,20 Антонюк В.Ф. 350 7 1,75 1,75 21,39

Розрахунок сумиприбуткового податку:

(791-16-8-3,50)*13%= 99,20

(350-7-1,75-1,75-175)*13%= 21,39

На кредиті субрахунку 662 “Розрахунки з депонентами“ відображаються суми своєчасно не виданої заробітної плати, премій, допомогитощо працівникам підприємства.

На дебеті субрахунку 662 “Розрахунки з депонентами”відображаються видачі депонованих сум.

По рахунку 66 може бути розгорнутий залишок:кредитовий, який відображає заборгованість господарства працівникампідприємства по заробітній платі, або дебетовий, що показує заборгованістьпрацівників господарству по заробітній платі.

Відображення вобліку оплати праці в бухгалтерському обліку відповідає П(С)БО 16 “Витрати”.

Основні господарські операції по нарахуванню,утриманню та виплатою заробітної плати з приміненням рахунків класу 9 “Витратидіяльності”.

Синтетичний облікрозрахунків по оплаті праці ведеться в Журналі-ордері форма №10.2 с.-г[ДодатокЦ]

Журнал-ордервідкривається на місяць. В Журналі-ордері форма №10.2 с.-г. відображуютьнараховану заробітну плату та пов`язані з нею суми відрахувань на соціальнізаходи та забезпечення майбутніх витрат. Крім того, в Журналі-ордері форма№10.2 с.-г. виділено окремий розділ для відображення дебетових оборотів порахунках 47,65,66. Підставою для відображення дебетових оборотів єРозрахунково-платіжні відомості або Книга обліку розрахунків з оплати праці.

Розподіл оплатипраці та відрахувань на соціальні заходи по об`єктах обліку відображуються уЗведеній відомості нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неїпо об`єктах обліку форма №10.2.1 с.-г. Ця відомість складається на підставіпервинних документів з обліку праці, накопичувальних відомостей, журналівобліку витрат. В ній відображують кількість відпрацьованих людино-годин, сумунарахованої оплдати праці та відрахувань від неї на соціальні заходи. Відомістьє підставою для записів у Виробничі звіти, Відомість аналітичного обліку (форма№10.2.4 с.-г.) по рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” і складанняЖурнала-ордера форма №10.2 с.-г.

Для контроля завикористанням фонду оплати праці і станом розрахунків з оплати праці зробітниками і службовцями складається відомість форма №10.2.3 с.-г. Цявідомість складається на підставі показників розрахунково-платіжних відомостейза звітний місяць або Книги розархунків з оплати праці.

У відомостіузагальнюються дані загалом по підприємству: про суму нарахованої заробітної плати,суми оплати праці виданої готівкою в поточному місяці, про розміри депонованоїзаробітної плати, а також суми утримань за їх видами. За даними цієї відомостівиписується чек на отримання грошових коштів з поточного рахунку в банку, атакож для перерахування до бюджету прибуткового податку, утриманого іззаробітної плати та інші утримання. За цією самою відомістю складають довідкипро використання фонду оплати праці. Підсумок нарахованої оплати праці заВідомістю форма №10.2.3 звіряють з показниками Журнала-ордера форма №10.2 с.-г.Суми виплат і утримань з оплати праці звіряють з Журналами-ордерами №1 с.-г.,№7 с.-г., №8 с.-г.

Схему звіркизаписів Журналу-ордера № 10.2 с.-г. по рахунку 66 розглянемо на рисунку 3[Додаток Ч] .

Надходятьпервинні документи в бухгалтерію підприємства і обробляються у відповідності досхеми документообігу зображеному на рис. 4 [Додаток Ш] .


3 Аудит обліку праці та їїоплати

 

3.1Організація і методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві

 

Результативністьаудиторських процедур, проведених у ході перевірки розрахунків з оплати праці,багато в чому залежить від правильного визначення послідовності дій аудиторів.Для цього їм необхідно поставити ряд завдань, які дають можливість охопитиперевіркою роботу всіх підрозділів та окремих рпацівників підприємства, якуберуть участь у здійсненні розрахунків з оплати праці або що мають пов’язану зцим процесом інформацію.

Основні завданняаудиту оплати праці:

-          контольорганізації обліку робочого часу й вироблення (виконаного обсягу робіт) напідприємстві;

-          перевіркаобгрунтованості нарахування заробітної плати співробітникам підприємства;

-          перевіркароботи розрахункового відділу бухгалтерії з погляду правильності визначення сумнарахованої заробітної плати й утримань із неї;

-          перевіркавірогідності даних бухгалтерського обліку операцій з оплати праці.

Вирішення кожногоз поставлених завдань потребує від перевіряючого розгляду певного кола питань.

Ще до початкуроботи, з метою вибору оптимальної методики перевірки, аудитори повинні чіткознати, які документи будуть основними джерелами контролю.

Основнимиджерелами аудиту розрахунків з оплати праці можуть бути:

·         накази попідприємству про прийняття на роботу (про звільнення);

·         листки пообліку кадрів;

·         особистікартки працівників;

·         табеліобліку робочого часу;

·         наряди навірядні роботи;

·         рапортипро вироблення;

·         складськадокументація про оприбуткування продукції;

·         актиприймання виконаних робіт;

·         розрахунковій платіжні відомості;

·         касовідокументи;

·         відомостінарахувань й утримань по окремих групах працівників;

·         відомості(книги) обліку депонованої заробітної плати;

·         журнал-ордер№5;

·         головнакнига й баланс;

·         готовапродукція на складі.

При виконанняперевірки розрахунків з оплати праці найчастіше використовуються такі прийомиконтролю:

·         взаємнаперевірка;

·         нармативнаперевірка;

·         техніко-економічнірозрахунки;

·         логічнаперевірка;

·         арифметичнаперевірка;

·         перевіркакореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.

Виходячи знаведеного переліку використовуваних прийомів, можна сміливо стверджувати, щона цій ділянці контрольних робіт переважає документальна перевірка. Фактичнийконтроль використовується в основному для підтвердження обгрунтованостінарахування заробітної плати за виготовлення певного обсягу продукції.

Аудиторськаперевірка нархування оплати праці здійснюється за такими напрямками:

-          формуваннята використання фонду оплати праці;

-          розрахункиз оплати праці.

Аудитобгрунтованості визначення, формування та використання фонду оплати праці включає:

·         дотриманняпідприємством чинного законодавства з оплати праці;

·         вибірраціональних форм оплати праці;

·         своєчасневпровадження прогресивних розцінок;

·         обгрунтованістьрозміру фонду оплати праці в допоміжних виробництвах;

·         доцільністьвпровадження контрактної форми оплати праці;

·         структуруджерел формування фонду оплати праці;

·         ефективністьвикористання фонду оплати праці та правильність відображення його убухгалтерському обліку та фінансовій звітності;

·         наявністьта правильність оформлення документів та регістрів обліку, на підставі якихнараховувалась заробітна плата;

·         правильністьнарахування оплати праці готівкою та в натуральній формі.

На початковомуетапі аудиторської перевірки з’ясовується правильність записів в особистихсправах працівників, наявності трудових книжок, штатного розкладу, правильностівикористання тарифних сіток, ставок, розцінок та надбавок при обчисленнізаробітної плати; оформлення документів, на підставі яких нараховуваласязаробітна плата (табелів обліку використання робочого часу, нарядів,контрактів, розрахунково-платіжних відомостей, відповідних записів у обліку).

При перевірціобгрунтованості, визначення фонду оплати праці, перш за все, аудиторомз’ясовується дотримання підприємством законодавчих та нормативних актів знарахування заробітної плати, а також використання внутрішньогосподарськихдокументів з оплати праці.

Аудитороманалізується доцільність і прогресивність форм і систем оплати праці. Під часаудиторської перевірки встановлюється правильність посадових окладів і ставок зпогляду віднесення підприємства до відповідної групи щодо оплати праці.Дотримання відповідності посадових окладів і ставок встановлюють шляхом їхпорівняння зі штатним розкладом, нормативами за групами підприємств тарозмірами реалізації продукції.

Метоюаудиторської перевірки обгрунтованості визначення фонду оплати праці євиявлення резервів скорочення витрат на оплату праці та раціональністьвикористання коштів.

Аудит розміруфонду оплати праці в допоміжних виробництвах повинен здійснюватися на основіпрогнозних обсягів робіт, нормативів затрат часу, затверджених підприємством, атакож посадових окладів, тарифних ставок, положень з оплати праці. Аудиторуслід пам’ятати, що правильність застосування тарифних ставок потрібноперевіряти при погодинній оплаті праці, виконання кількісних і якіснихпоказників роботи, норм і розцінок – при відрядній. Аудитору ретельно слідперевірити табель обліку використання робочого часу.

При йогоперевірці особливу увагу слід звернути на наявність вигаданих (підставних)осіб, яким нараховують заробітну плату.

Насампередзвертається увага на належне заповнення табелів обліку робочого часу на предметнаявності повного списку працівників окремого підрозділу підприємства,табельного номера кожного співробітника. У табелі повинні бути відзначені такожусі явки, неявки, запізнення, понаднормовий час, час простоїв і т.д.

Додатковуінформацію про простої можна одержати в листках про простої, а кількістьпонаднормових робіт перевіряється в листках на доплату.

Вивченняпервинної документації з обліку робочого часу й системи внутрішнього контролюнад дотриманням графіка робочого дня дає підстави перевіряючому робити висновкипро відношення адміністрації підприємства до раціонального використанняробочого часу й об’єктивності даних, про відпрацьований час, які надаються вбухгалтерію як база для нарахування заробітної плати робітникам-погодинникам.

Особи, яківиконують перевірку первинної документації, повинні бути надто уважні, оскількив таких документах здійснюються початкові розрахунки заробітку працівників.

Насамперед,проводиться вибірковий контроль відповідності застосовуваних розцінок розрядуробітника-відрядника. Потім вивчається дотримання нормативів робочого часу, щоповинен бути витрачений на виготовлення одиниці виробу.

У нарядах навідрядні роботи й інші первинні документи з обліку вироблення одночасновідображаються розцінки, кількість виготовленої продукції і заробіток кожногопрацівника, тому аудитору необхідно самостійно розраховувати суму заробітку окремихробітників і підсумковий заробіток у рамках одного документа.

Дані провироблення в нарядах, рапортах, маршрутних картках порівнюються з данимиприбуткових документів на складі за той самий часовий період. Якщо виявленорозбіжності між складськими документами й первинними даними про вироблення, торобиться висновок про ймовірність приписок, незаконних виплат заробітної платиі, як наслідок, заниження оподатковуваного прибутку.

Контрольні дії,проведені в ході вирішення першого завдання, дають перевіряючим підставу судитипро те, наскільки близькі до дійсності дані первинного обліку вироблення напідприємстві за період, що обраний для перевірки.Значні розбіжності найчастішеприводять аудиторів до ухвалення рішення про перехід від вибіркової перевіркидо суцільного способу контролю.

Завдяки повномуохопленню міжревізійного періоду можна визначити величину збитку, нанесеногопідприємству. Для цього може бути організоване проведення позаплановоїтематичної перевірки розрахунків з оплати праці.

Аудитори повинні перевіритидотримання на підприємстві всії умов, за якими можна судити про обгрунтованістьнарахувань по заробітній платі і, як наслідок, законність цих операцій.

Контролерививчають наявність належним чином заповнених табелів, нарядів, рапортів,маршрутних карт, які містять інформацію про відпрацьований час і виготовленупродукцію по підрозділах і категоріях працюючих. Розкриттю порушень сприяєхронологічна перевірка документації про нарахування заробітної плати йпервинних документів, у яких відбито дані про вироблення або відпрацьованийчас.

З ініціативиаудитора здійснюються разові перевірки реальності виконання робіт, по якихнарахована й виплачена заробітна плата в періоді, що перевіряється. Із цієюметою проводиться візуальний огляд і контрольні обмірювання будівельних робіт,звірення кількості продукції, виготовленої в цехах і оприбуткованої на складіза день. За допомогою такого контролю аудитори часто розкривають фактизавищення кількості виготовленої продукції (виконаного обсягу робіт) або, у деякихвипадках повну відсутність результатів праці працівників підприємства.

Одним з варіантівнеобгрунтованого нарахування зарплати виступає використання в розрахунковомувідділі завищених окладів або розцінок при вирахуванні сум оплати праціпрацюючих. Джерелами аудиту, які дозволяють виявити невідповідність установленихна підприємстві окладів і розцінок є: штатний розклад, тарифно-кваліфікаційнідовідники, відомості нарахування заробітної плати.

З метоюправильності визначення фонду оплати праці аудитору слід перевірити включеннядо нього різних доплат: за стаж роботи, звання мастера, клас кваліфікації,суміщення професій, персональних надбавок, якість виконаних робіт тощо.

Важливим етапомаудиту є перевірка дотримання підприємством інструкції про кошти, що відносятьсядо фонду оплати праці та джерел формування фонду, а також правильностівідображення їх у обліку та фінансовій звітності.

При подальшійперевірці необхідно аудитору з’ясувати правомірність відображення в обліку тазітності наданих працівникам пільгових виплат; додаткових відпусток понад ті,що передбачені законодавством; надбавок до пенсій; надання матеріальноїдопомоги; дивідендів, процентів на акції.

Контрольобгрунтованості нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності допускаєвивчення документів, що свідчать про хворобу працівника. Аудитори перевіряютьнаявність листків про тимчасову непрацездатність і порівнюють строки хворобиконкретних працівників зі строками нарахування допомоги.

Обгрунтованістьнарахування заробітної плати працівникам за час чергової відпусткиконтролюється за допомогою вивчення розпорядницьких документів про наданнявідпустки конкретним особам, оцінок відділу кадрів в особистих карткахпрацівника.

Аудиторськаперевірка обгрунтованості визначення фонду оплати праці обумовила необхідністьз’ясування його використання згідно з обсягом виконаних робіт.

Аудиторськуперевірку використання фонду оплати праці потрібно здійснювати не лише в ціломуна підприємстві, а й за категоріями працівників та виробничими підрозділами.

3.2Організація і методика проведення аудиту розрахунків з працівниками по оплатіпраці

Одним з основнихзавдань аудиторської превірки є аудит розрахунків з праціваниками по оплатіпраці.

Аудиторськаперевірка обліку розрахунків з оплати праці здійснюється аудитором згіднотипових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України „Прозатвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками іслужбовцями по заробітній платі” №144 від 22.05.1996 р. на виконання заходівщодо реалізації державної програми перходу України на міжнародну систему облікуі статистики.

Перевіряючирозрахунки з оплати праці, аудитор керується „Кодексом Законів України”,Законом України „Про оплату праці”, затвердженим Постановою Верховної РадиУкраїни від 20 квітня 1995 р. № 144/95 – ВР (зі змінами та доповненнями донього відповідно до Постанови Верховної Ради України від 6 лютого 1997 р. №50/97 – ВР), а також Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженоюнаказом Міністерства статистики України від 11. 12. 1995 № 323 та Інструкцієюзі статистики чисельності працівників. Зайнятих у народному господарствіУкраїни, затвердженою наказом Мінстату № 171 від 07. 07. 1995 р.

Основнимипоказниками праці та заробітної плати, що підлягають перевірці, є:

·     чисельністьпрацівників, їхні професії та кваліфікація;

·     витратиробочого часу у людино-годинах, людино-днях;

·     кількістьвиготовленої продукції;

·     розмірфонду оплати праці за категоріями працюючих, видами нарахувань;

·     нарахуванняпремії, відпусток;

·     розмірідрахувань за їх видами та інші.

Виходячи з цихпоказників праці та заробітної плати, аудитор повинен перевірити:

·     дотриманнязаконодавства щодо організації ведення бухгалтерського обліку;

·     реальністьвідображення у первинних документахта формах звітності чисельності працівниківта середньо спискової чисельності працюючих на підприємстві;

·     правильністьвизначення обсягів виконання робіт;

·     наявністьу документах обліку осіб, що не брали участі у виконанні робіт;

·     достовірністьвідображення у документах обліку виконання робіт;

·     ідентичністьданих аналітичного обліку з оплати праці показникам синтетичного обліку зрахунку 66 „Розрахунки з оплати праці” у Головній книзі й балансі на однаковудату та підписів у відомості й особовій справі;

·     законністьдоплат і надбавок до основної заробітної плати;

·     правильністьпідрахунків підсумків у первинних документах, регістрах бухгалтерського облікута фінансовій звітності;

·     реальністьвіднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції;

·     відповідністьданих відомостей на виплату заробітної плати тарифікаційним спискам працівниківі відсутність у відомостях підчисток, необумовлених виправлень та підписівкерівника та бузхгалтера.

Перевірказдійснюється вибірковим методом. Результат перевірки – визначення зон найвищогоризику, що обумовлено: існуванням підприємства (наявний ризик), постановкоювнутрішньогосподарського контролю (ризик контролю) і ризиком з вини аудитора(ризик ге виявлення помилок).

При перевірцічисельності працівників підприємства аудитор повинен звернути увагу направильність визначення середньо спискової чисельності та відображення її уфінансовій звітності.

Середньо списковачисельність працівників на місяць встановлюється шляхом підсумку числапрацівників за кожний календарний день і діленням на повне число календарнихднів у даному місяці. Фактична чисельність перевіряється шляхом співставленнянаявності трудових книжок працівників та табеля обліку робочого часу.

Правильністьвизначення обсігів виконання робіт, наявність приписок аудитору необхідноперевірити на основі розрахунків основної і додаткової оплати праці (премій,доплат, надбавок) за категоріями працівників.

Для перевіркиправильності нарахування і виплати заробітної плати аудитору насамперед слідретельно ознайомитися зі встановленими нормами для різних видів оплат.

Форми і системиоплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів,розміри надбавок, доплат, премій підприємства встановлюють самостійно уколективному договорі з дотриманням норм і гарантій передбачених законодавствомі угодами. Вибіркови методом аудитором проводиться превірка правильностізастосування тарифних ставок, розцінок та розрахунки сум нарахованої оплатипраці, при виявленні порушень всі первинні документи потрібно перевіряти в суцільномупорядку.

Перевіркадокументів спрямована на те, щоб виявити раельність відображення робіт,правильність визначення їх обсягів, строків виконання, норми виробітку, суминарахованої заробітної плати, включаючи доплати та надбавки. З цією метою порядз перевіркою документів з обліку праці застосовується зустрічна перевіркавзаємопов’язаних документів і облікових записів.

Аудиторськаперевірка оплати праці, що нарахована працівникам за ствановленими окладами,повинна бути спрямована на відпрацьований працівником час і відповідністьфактично одержаних сумокладу, штатному розкладу або наказу по підприємству.

Для нарахуванняосновної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці аудиторунеобхідно мати відомості про посадові оклади (за штатним розкладом), присвоєнірозряди (на підставі наказів по підприємству), а також дані табельного облікувідпрацьованого ними часу за відповідний період, що ретельно перевіряються.

При нарахуванніосновної заробітної плати працівникам, яким встановлена відрядна оплата праці,крім табеля необхідно мати відомості про виробіток і розцінки за виконаніроботи.

Для розрахункузаробітної плати спеціаліста за тарифом, годинну ставку треба помножити накількість годин зміни. При цьому аудитор повинен перевірити правильністьрозрахунків з оплати праці в первинних документах та відповідність розрахованихсум в розрахунково-платіжних відомостях.

При аудиті виплатзаробітної плати за трудовими угодами аудитору потрібно перевірити обсягвиконаних робіт; правильність розцінок та сум, що виплачені після закінченняробіт; дотримання строків виконання робіт та відповідність їх обсягам робіт, щовказані в трудовій угоді; правильність і повноту проведення розрахунків завиконані роботи.

При виявленнізабракованої продукції аудитор перевіряє правильність її оплати. При цьому слідз’ясувати, з чиєї вини виник брак, тому що повний брак з вини працівника непідлягає оплаті, а не з вини працівника оплачується за рівнем, нижчим 2/3тарифної ставки встановленого окладу або розряду.

При випадкахзаробітної плати, що базується на мінімальному розмірі, аудитору слідперевірити фактично нараховану суму оплати праці, маючи на увазі, що оплатапраці працівників на повинна бути нижчою від встановленого мінімуму заробітноїплати.

Під часаудиторської перевірки аудитор повинен зосередити увагу на обгрунтованостіосновних форм додаткової оплати – доплати за стаж, надбавки до тарифних ставок,доплати за класність, за ненормований робочий день, підвищених розцінках тощо.

При аудитіпідвищених розцінок, необхідно з’ясувати наявність положення, де вони маютьмісце та перевірити їх обгрунтованість.

Перевіряючиправильність доплат за заміщення посади необхідно з’ясувати підставу для такоїдоплати, наявність наказу керівника, тривалість заміщення понад 12 робочих дніві відсутності обов’язків заступника згідно із штатним розкладом.

Перевірка виплатпремій, основних працівників та адміністративно – управлінського складу,грунтується на нормативах підприємства, якими затверджено порядок преміювання іджерела його покриття. При цьому аудитору необхідно враховувати нормативипідпиємства, якими затверджено порядок преміювання працівників та джерела йогопокриття. Аудитор повинен пам’ятати, що перевірку необхідно проводити у двохнапрямках: преміювання працівників підприємства іадміністративно-управлінського апарату.

Аудитправомірності виплат премій за загальні показники в роботі, базується навстановленні достовірності даних про кнцеві фінансові результати, досягненніпрогнозного рівня валового доходу, реалізації продукції в цілому попідприємству та за окремими підрозділами.

Аудитор повиненперевірити правомірність віднесення витрат по оплаті праці на собівартістьпродукції. При цьому слід керуватись Законом України „Про оподаткуванняприбутку підприємств” та інших нормативних документів.

Правомірністьвіднесення витрат на оплату праці обумовлює перевірку обгрунтованості затрат наоплату відпусток працівників.

При аудиторськійперевірці слід враховувати, що нарахування резерву на оплату відпусток неносить обов’язкового характеру. Якщо на підприємстві згідно з наказом прооблікову політику рівномірний розподіл відпусток на протязі року, то фактичнівитрати на оплату відпусток списуються на собівартість продукції по мірінадання працівникам відпусток. У випадках, коли сума нарахованих і сплаченихвідпускних працівникам у звітному періоді відноситься до наступного звітногоперіоду, вона повинна включатися до складу фактичних витрат на оплату праці умісяці, що наступає за звітним.

Перевіряючиправомірність нарахування заробітної плати і віднесення їх на собівартістьпродукції, аудитору необхідно перевірити правильність відрахувань до Пенсійногофонду, фонду соціального страхування та на випадок безробіття. Крім того приаудиторській перевірці з’ясовується повнота та правомірність розрахунків завстановленими нормативами.

Наступним етапомаудиторської перевірки є правильність утримань із заробітної плати. Згідно зістаттею 127 Кодексу законів про працю України утримання із заробітної платиможуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених законодавством України.Обов’язкові утримання включають прибутковий податок за шкалою податку (до 17гривень не оподатковується); утримання до Пенсійного фонду (1 %, якщо загальнасума нарахованої заробітної плати становить до 150 гривень, 2 %, якщо сумабільше 150 гривень); утримання на випадок безробіття (0,5 % від нарахованоїсуми); утримання за виконавчими листами. Загальний розмір утримань іззаробітної плати не може перевищувати 20 %, а в особливих випадках – 50 %заробітної плати. В першу чергу перевіряється правомірність утриманняприбуткового податку з кожного працюючого та загальної суми податку.

При цьому аудиторз’ясовує відповідність ставок прибуткового податку, встановлених постановоюКабінету Міністрів України, ставкам, що застосовуються в розрахунках утримань ззаробітної плати з окремого працівника.

При перевірціправильності визначення сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню, отриманогояк в натуральній так і в грошовій формі, аудитору необхідно перевірити повнотуоподаткування доходу і правомірність застосування ставок оподаткування.

Особливу увагуаудитору слід приділити перевірці повноти включення в оподаткований доход сум,що підлягають оподаткуванню (сум матеріальної допомогт, що перевищуєвстановлений нормати; правильності проведення перерахунків прибуткового податкупо закінченні року і відповідних донарахувань або утримань). Аудитору слідпам’ятати, що на пізніше строку отримання коштіву банку на оплату праці,повинні перераховуватись до бюджету суми нарахованого і утриманого прибутковогоподатку за попередній місяць.

При перевірцінеобхідно звірити суми платіжного доручення на прерахування до бюджетуприбуткового податку з фактично нарахованих сумою податку.

Аудиторськійперевірці підлягають суми утримані із заробітної плати за виконавчими листами,за письмовими дорученнями про переказ страхових внесків, відшкодуванняматеріального збитку, заподіяного матеріально відповідальними особами тощо.

Джереламиперевірки є розрахункові, платіжні відомості, книги особових рахунків,виконавчі листи та інші первинні документи. Крім цього, аудитор повиненперевірити своєчасність нарахування утриманих сум за призначенням.

При аудиторськіійперевірці оплати праці аудитору необхідно з’ясувати наявність депонованих сум уплатіжних відомостях та реєстрах депонованих сум, які необхідно порівняти зкнигами обліку розрахунків із депонентами.

Аудитору слідвстановити відповідність невиплаченої суми, вказаної в книзі, з платіжнимивідомостями на виплату депонованих сум і розрахунковою відомістю та реальністьвиплати депонованих сум. З цією метою необхідно аудитору порівняти суми зреєстрів депонованих сум, платіжних відомостей, книг обліку розрахунків іздепонентами та суми депонованої заробітної плати у видаткових касових ордерах.Крім того, необхідно в результаті аудиторської перевірки з’ясувати повноту тасвоєчасність перерахування депонованих сум в бюджет.

На останньомуетапі аудитору слід перевірити ідентичність даних аналітичного обліку щодооплати праці показникам синтетичного обліку з рахунка 66 „Розрахунки з оплатипраці” у Гтоловній книзі й балансі на початок та кінець зітного періоду.

З цією метоюзвіряють сальдо на перше число відповідного місяця у Головній книзі й балансі зпідсумковими сумами (сумами до видачі) розрахунково-платіжних відомостей.Причинами розходжень можуть бути: перекручення даних внаслідок зловживань(виключень виплат, утримань); неповного утримання авансів; повторного списаннягрошових документів із внесенням виплат у дебет рахунка 66 „Розрахунки з оплатипраці”; зменшення дебіторської заборгованості або збільшення кредиторськоїзаборгованості під час перенесення сальдо з однієї розрахункової відомості віншу.

3.3Автоматизація обліку праці та розрахунків по її оплаті

Сучасний станпереходу економіки України до ринку, який характеризується станом виробництва іпоглибленням кризових явищ в економіці, зниженням життєвого рівня населення,офіційним безробіттям та розладом фінансової системи, вимагає пошуку шляхівзабезпечення високого рівня добробуту народу на основі раціональної організаціїоплати праці й достатньої кількості робочих місць, комплексного реформуваннявсіх складових систем економічних відносин тощо.

Більшістьфакторів, що заважають успішному розвитку підприємств, пов’язані з проблемамиорганізації управління. Саме тому задачі оптимізації управління на сьогоднішнійдень є найбільш актуальними. В умовах використання сучасних інформаційнихтехнологій бухгалтерський облік та бухгалтерська інформація використовуютьсязначно ширше, ніж традиційні. Це не тільки отримання бухгалтерських таподаткових документів, але і інформація, яка широко використовується дляаналізу господарської діяльності, оперативної оцінки, прийняття управлінськихрішень, оцінки прийнятих рішень тощо.

Одним із основнихшляхів реформування та удосконалення обліку є автоматизація.

Облік праці та їїоплати, як найбільш трудомістку ділянку роботи механізують однією з перших. Цедає змогу своєчасно одержати точну інформацію про витрати фонду заробітноїплати (оплати праці), матеріального заохочення, про стан розрахунків ізпрацівниками, органами соціального страхування тощо.

На підприємствахУкраїни функціонують різні автоматизовані системи обліку праці та її оплати.АРМ бухгалтера по обліку праці та її оплати дозволяють комплексно розв`язувативсі задачі, поставлені перед даним участком обліку і видавати інформацію,необхідну для прийняття управлінських рішень.

Дляавтоматизації бухгалтерського обліку використовується різноманітна кількістьспеціальних програм, основними з яких є: “1С: Бухгалтерія”, “Парус –Підприємство”, “Галактика” тощо.

Програма“Галактика” є багатокористувальницькою системою автоматизації управлінняпідприємством, яка охоплює всі аспекти його внутрішньої і зовнішньоїгосподарської діяльності.

Програма“Парус – Підприємство” є комплексною програмою автоматизації бухгалтерського таподаткового обліків підприємств малого та середнього бізнесу. Вона складаєтьсяз трьох модулів: Адміністратор, Бухгалтерія та Реалізація, кожен з яких міститьодин або декілька додатків, тобто програм, що працюють в ОС МS Windows.

Програма“1С: Бухгалтерія” – це програма спеціального призначення, яка використовуєтьсядля організації синтетичного та аналітичного обліків, підготовки звітних формта первинних документів. Ця програма є однією з найбільш розповсюджених,оскільки вона може настроюватися самим бухгалтером на особливостібухгалтерського обліку стосовно свого господарства, на будь-які змінизаконодавства та форм звітності. Програма дозволяє автоматизувати різні розділиобліку: касу, банк, матеріали, товари, основні засоби, розрахунки з організаціями,заробітну плату та інші. Програма відмічається зручністю в роботі, швидкістюпроведення операцій та легкістю засвоєння.

Програма „1С:Бухгалтерія” являється найбільш розповсюдженою й універсальною програмою дляведення бухгалтерського обліку на сучасних підприємствах. Вона відрізняєтьсязручністю в роботі й повною настроєністю для всіх систем бухгалтерськогообліку.

Програма „1 С:Бухгалтерія” дозволяє виконувати реєстрацію облікової інформації кількомаспособами:

-   введення проводок вручну;

-   використання механізмутипових операцій;

-   введення документів знаступним формуванням проводок.

Існуютьтакож і спеціалізовані програми по розрахункам та обліку праці та її оплати, атакож по управлінню персоналом. Серед таких програм можна виділити програмуПарус-Зарплата 7.40 та програму Парус-Кадры. Парус-Зарплата 7.40 призначена дляроботи на підприємствах любої форми власності незалежно від розміру. Ця системаможе працювати як відокремлений елемент автоматизації фінансово-господарськоїдіяльності підприємства, так і в комплексі з іншою програмною продукцією. Задопомогою системи Парус-Зарплата легко автоматизувати процес нарахуваннязаробітної плати на всіх етапах, а саме: друкування різноманітних довідок позарплаті(в тому числі форму 8-ДР); ведення особових рахунків працівників;інтеграція з програмою СПОВ для здачі звітів по персоніфікації в Пенсійнийфонд; розрахунок зарплати, в тому числі з урахуванням норм робочого часу тавиробітку, з використанням валюти; облік виплат по відомостям та ВКО;перерахунок заробітної плати за попередні місяці; розрахунок відпусток, допомогпо тимчасовій непрацездатності та на дітей; розрахунок прибуткового податку,пенсійного збору, виплат по виконавчим листам, утримання по позикам; розрахунокнарахувань на зарплату (податки, фонди тощо); формування та друкування списківдопоміг, лікарняних, відпускних та інших виплат, накопичу вальних відомостей позаробітній платі в різних розрізах та інше.

Найбільшпридатною для аграрних підприємств є конфігурація «Агрокомплекс»програми “1С; Бухгалтерія 7.7”, яку я пропоную ввести в ТОВ “АгрофірмаМар’янівська”. В господарстві є одне автоматизоване робоче місце, однак цьогомало для автоматизації обліку, тому я пропоную придбати ще 3 комп'ютери дляудосконалення бухгалтерського обліку і аудиту.

Стадії й етапирозробки інформаційних систем визначені відповідним державним стандартом (ГОСТ34.601-90).

Наведені вдержавних стандартах етапи можна об’єднати в три основних:

·         Вивченняособливостей господарської діяльності підприємства

·         Проектуваннясистеми й узгодження проекту;

·         Впровадженняй удосконалення проекту.

На етапі вивченняособливостей господарської діяльності силами самого підприємства проводитьсяекспрес-обстеження стану підприємства і визначення попереднього бюджетустворення комп’ютерної інформаційної системи, а також укладється договір згенеральним підрядником.

Мета цього етапустворення КСБО – отримати об’єктивну інформацію про діяльність підприємства йобгрунтувати необхідність створення КСБО. При цьому формулюють вимогикористувача до майбутньої системи. Під час обстеження з’ясовуєтьсядокументообіг, форми первинних та звітних документів, методики розрахункуокремих показників. Обстеження має виявити проблеми, розв’язування яких можливеза допомогою засобів комп’ютерної техніки, дати оцінку доцільності створенняКСБО.

На етапіпроектування системи й узгодження проекту консалтингова фірма – системнийінтегратор на основі матеріалів системного проекту спільно із спеціалізованимпідрозділом підприємства виконує роботи з реорганізації діяльності підприємства, а також розробляє системний проект КСБО. У системному проекті, як правило,представляють:

·       Фукціонально-інформаційнімоделі раціональних бізнес-процесів;

·       Схемивнутрішнього та зовнішнього документообігів;

·       Альбомформ вихідних та вхідних документів;

·       Логічнуструктуру інтегрованої бази даних; структуру бази документів;

·       Функіональній інформаційні специфікації типових автоматизованих робочих місць;

·       Функціонально-інформаційнімоделі процедур документообігу тощо.

Підготовкапідприємства до комп’ютеризації починається з видання наказу про зміни в йогоструктурі, документообігу, у розподілі обов’язків між працівниками, про перехідна нову технологію обробки облікової інформації.

На стадіїпроектування формулюють вимоги до створюваної КСБО. Для цього необхіднозабезпечити співпрацю широкого кола фахівців – юристів, програмістів,інженерів, керівників підрозділів, а також майбутніх користувачів системи, якібезпосередньо будуть працювати з КСБО. Під час проектування уточнюють процедуривзаємодії облікового персоналу і напрями руху документів у системі, узгоджують ізатведжують форми необхідних звітів, складають проектну документацію. При цьомуфірма-розробник програмного забезпечення, аналізуючи технологію роботибухгалтерії замовника та структуру системи бухгалтерського обліку, пропонуєзаходи з перерозподілу виконавців між ділянками роботи й організації їхвзаємодії.

На етапівпровадження й удосконалення системи відбувається укладання угод та поставкатехнічних інструментальних програмних засобів для служби підтримки новоїсистеми, а також організація навчання спеціалістів. У межах цього етапувідбуваються:

·         Укладанняугоди та розробка прикладного програмного забезпечення;

·         Організаціяробіт із створення телекомунікаційної системи підприємства;

·         Проведеннянавчання та семінарів спеціалістів, керівників середньої ланки, а також вищогокерівництва;

·         Укладанняугод і придбання устаткування інформаційної системи підприємства, встановленнята монтаж, пусконалагоджувальні роботи;

·         Пробно-промисловаексплуатація додаткового програмного забезпечення, що реалізує функціїпідсистем.

Після того, якпроект КСБО створено, необхідною умовою його успішного впровадження є вдалийпідбір працівників та їх підготовка до роботи з інформаційною системою.

Паралельно зпіготовкою персоналу проводять роботи зі встановлення та налагодження апаратнихі програмних засобів; визначають місця встановлення комп’ютерів, засобів їхньоїохорони, осіб, відповідальних за збереження та супровід програмногозабезпечення, встановлюють необхідні пакети програм. Перед впровадженнямсистеми важливо, щоб для перевірки коректності роботи технічних та програмнихзасобів, можливості використання прикладного програмного забезпечення розробникпровів попередні випробування системи.

Отже, пристворенні КСБО як окремої системи і, особливо, як складової КІСП необхіднопровести такі дії:

1)        реорганізаціюабо організацію бізнес-процесів підприємста. Для цього доцільно запросити зовнішнюнезалежну консультаційну фірму і провести бізнес-консалтинг;

2)        автоматизаціюдіяльності підприємства. Цей етап доцільно проводити спільними зусиллямизовнішньої консалтингової компанії, компанії – системного інтегратора тавласного підрозділу автоматизації. На цьому етапі здійснюється консалтинг угалузі інформаційних технологій (ІТ-консалтинг).

Існуючі варіантижиттєвого циклу визначають порядок виконання етапів під час розробки КСБО, атакож критерії переходу від етапу до етапу.

Машинна інформаційнабаза охоплює всі види спеціально організованої інформації, представленої увигляді, зручному для сприймання технічними засобами.

Інформаційна базапередбачає формування та використання такої нормативно-довідкової інформації,як: довідник особових рахунків, класифікатори професій; довідник цехів,відділів, бригад; довідник видів оплат, довідник норм часу та розцінок.

У результатіоброблення даних одержують таку вихідну інформацію:

Бригадні нарядивикористовуються для контролю та формування контрольних підсумків;

Індивідуальнінаряди використовуються для формування даних про робітників-відрядників, якіпрацюють індивідуально;

Табель міститьдані по кожному табельному номеру в розрізі основних видів оплат;

Відомістьнарахованої зарплати робірників-відрядникам формує дані у файл нарахувань дляпрограмного комплексу з обліку праці та її оплати;

 Відомістьнарахованої заробітної плати робірником-відрядникам нагромаджує дані дляформування „Звіту про виконання норм виробітку робітників-відрядників”;

Відомість нарахованоїзаробітної плати робітникам-відрядникам формує дані для програмного комплексу зобліку праці та її оплати для складання зведених відомостей розподілузаробітної плати за шифрами виробничих витрат.

Для забезпеченняавтоматизованого обліку відпрацьованого часу та контролю за станом трудовоїдисципліни на підприємствах у більшості випадків використовують модуль„Табельний облік”, основні функції якого полягають у веденні щоденноїреєстрації явок на роботу, залишення роботи, усіх випадків запізнень та танеявок із зазанченням причин, а також фіксування часу простоїв та роботи понаднорми.

Донормативно-довідкової інформації модуля „Табельний облік” належать: календар,довідник підрозділів, довідник позначень явок та неявок; довідник змін,довідник табельних номерів.

У роботі зперсоналом бувають ситуації, коли той чи інший співробітник із якихось причинсвоєчасно не отримав заробітну плату. Робітники рпограм пропонують користувачаммодуль „Депоненти” як самостійний програмний продукт або у складі комплексноїавтоматизації обліку праці та її оплати.

Функція „Реєстр”використовується тільки після видання заробітної плати до закриття місяця вмодулі „Зарплата”, і забезпечує бухгалтера потрібною інформаціїю про депонованузаробітну плату та формує відповідну звітність.

Функція „Архів”імітує роботу бухгалтера з книгою депонентів, що вможливлює сортування та пошукінформації за різними ознаками, формування нових депонентських карток, їхперегляд, редагування та вилучення.

Сучасні програмнікомплекси з обліку праці та її оплати передбачають використання функції„Моделювання обліку праці й заробітної плати” для розрахунку оптимальногорозміру фонду заробітної плати та виявлення відхилень від установлених величині прийняття управлінських рішень. Для цього за визначений період виконуєтьсярозрахунок нормативного та фактичного фондів заробітної плати в розрізіструктурних підрозділів, видів продукції, робіт і послуг. Моделюються витратина оплату праці з урахуванням зростання (зниження ) обсягу виробництва продукції(робіт, послуг), а також визначається вплив фонду заробітної плати на зниженнясобівартості процукції.

Впровадженняавтоматизованої системи обробки облікової інформації пов’язано з капітальнимивкладеннями на придбання технічних засобів та програмного забезпечення,виконання підготовчих робіт, навчання персоналу, поточними витратами напідтримку на належному рівні всієї системи тощо.

Визначенняекономічної ефективності автоматизації облікових задач включає розрахунокнаступних показників:

-  загальні капітальні витратина впровадження;

-  річні поточні витрати,пов’язані з автоматизацією обблікових задач;

-  річна економія відвикористання автоматизованої системи обробки облікової інформації;

-  термін окупності загальнихкапітальних витрат.

Розрахунок ефективностіавтоматизації обліку подано в додатку [Додаток Щ]

Розрахункипоказали, що загальні капітальні витрати на автоматизацію становлять 24990,8тис.грн., загальні поточні витрати, пов'язані з втоматизацією облікових задач — 44550,2 тис.грн., річна економія на впровадження автоматизації бухгалтерськогообліку складає 9695,9 тис.грн.


4.Охоронанавколишнього середовища

Охорону навколишнього середовища розглядаютьзазвичай як комплекс міжнародних, державних, регіональних, локальних,адміністративно-господарських, технологічних і громадських заходів, спрямованихна збереження та забезпечення раціонального природокористування, відновлення,охорону та примноження природних ресурсів для блага людського суспільства іпідтримання біологічної та економічної рівноваги біосфери. Охорона природидосліджує вплив антропогенного фактора на природу, аналізує не будь-яку дію, алише ту, наслідок якої може мати значення для життя людського суспільства, атакож розглядає вплив антропогенного фактора не лише на організаційний світ, ай на неживу природу. Також, охорона навколишнього середовища розглядає впливфакторів на рівні мікро- та макроекосистеми.

До недавнього часу в Україні розвиток людськогосуспільства і самоочищення навколишнього природного середовища від технологічнихзабруднень перебували в динамічній екологічній рівновазі. Проте останнімироками в зв'язку з збільшенням екологічних катастроф вкраїні, надзвичайно інтенсивний розвиток промисловості, сільського йкомунального господарства та інші чинники антропогенної дії на навколишнєприродне середовище значно погіршили екологічний стан країни. Тому в першомурозділі “Загальні засади” Конституції України, створена стаття 16, яка говоритьпро такі завдання поставлені перед охороною навколишнього середовища:забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги натериторії України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, катастрофипланетарного масштабу, забезпечення генофонду Українського народу є обов'язком держави.

В природі всебільше проявляються зміни, які викликані сільськогосподарською діяльністюлюдини в зв'язку з збільшенням потреби впродовольчих товарів. В даній роботі ми розглядаємо вплив окремо взятого,досліджуваного господарства. ТОВ ”Агрофірма Мар’янівська” розташоване вСтеповій зоні. Клімат на території помірноконтинентальний. У грунтовомупокриві переважають сірі і світло-сірі опідзолені грунти. В ціломугрунтово-кліматичні умови сприятливі для ведення сільського господарства. В ТОВ“Агрофірма Мар’янівська” загальна земельна площа становить в 2005 році 3083 га,з них рілля 2668 га. Орні землі складаються з таких агро виробничих групгрунтів, як: ясно-сірі, сірі, темно-сірі, опідзолені грунти. Із загальної площіземлі, яка належить господарству деяка її площа пошкоджена ерозією.

Територіядосліджуваного господарства характеризується хвилясто рівнинним рельєфом, якийпредставлений в основному широкими вододілами та похилими схилами. Характернимдля даної території є наявність глибоких, часто розгалужених балок, щорозчленовують місцевість на вододіли.

Для підвищенняродючості ґрунтів в ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” вносяться різні видимінеральних і органічних добрив в залежності від типу ґрунту та запланованоїурожайності:

Всі ці заходи,звичайно є досить ефективними, але вони мають і зворотну дію. Пестициди,гербіциди, різні хімічні речовини це є продукт переробки певних речовин задопомогою різних хімічних реакцій, а отже не є продуктом природи і, звичайнозбільшення таких речовин в природі впливає негативно на навколишнє середовище.

В результатігосподарської діяльності ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” забруднює навколишнєсередовище. Намагаючись отримати більше продукції і посівних площ, вононегативно впливає на всі компоненти екосистеми в тому ж числі і на грунт шляхомзастосування комплексу агротехнічних міроприємств, включаючи й хімізацію,механізацію і меліорацію.

 Отже, негативновпливає на навколишнє середовище даної місцевості збільшення застосуванняхімічних добрив, частина їх змивається природними водами і потрапляє у природніводоймища. У зв'язку з цим виникаютьсприятливі умови для розвитку водоростей, які, як відомо, споживають багатокисню і тим самим сильно ускладнюють життя в водоймах. Взагалі використанняхімічних добрив і пестицидів поряд з позитивними результатами призвели досерйозних негативних результатів, які в кінцевому результаті несприятливовплинули на продуктивність агробіоценозів всього навколишнього середовища. Аледане господарство, як і всі інші не може відмовитись від таких видів добрив іпестицидів.

Застосуванняхімічних засобів захисту рослин в агробіоценозах в кінцевому результатіоднаково шкідливо впливають на домашніх і диких тварин, культурні рослини і їхсородичів. Також ці зміни вплинули на ерозію грунту, а саме, відбувається змивверхніх горизонтів грунту при стіканні по ньому дощових і талих вод сполошнимпотоком і річечками. Також необхідно відмітити, що поля зайняті пшеницею,цукровим буряком і іншими генетично однорідними культурами, екологічнопредставляють собою спрощену, об'єднану і тому не стійку систему. Часті розмноження шкідників в такійекосистемі, яка створилась в даному випадку пов'язана з їх монокультурою. Томупотрібно, в даному господарстві, потрібно урізноманітнити види культур.

Також є доситьсерйозним недоліком в ТОВ ”Агрофірма Мар’янівська” те, що на грунти вгосподарстві впливає частий випас великої кількості худоби. Він змінюєструктуру екосистеми (зникають деякі види рослин, і підвищується кількістьгризунів та ін.), призводить до знищення дерні і руйнуванню грунту. Коли почалазникати рослинність, яка зкріплювала ґрунти, почала виникати і поширюватисьерозія.

Звичайно всі ціфактори дуже негативно впливають на навколишнє середовище на даній території інавіть далеко за її межами. А отже, господарство, по можливості, приймає міридля зменшення впливу діяльності сільськогосподарського виробництва нанавколишнє середовище, але на жаль ці заходи зовсім незначні. На мою думкунеобхідно забезпечувати розширене відтворення родючих ґрунтів шляхом формуваннята реалізації системи ґрунтозахисних природоохоронних заходів. Було б доситьефективним, якби в господарстві була розроблена певна схемка охорони природи іраціонального використання її ресурсів у даному господарстві, чи програмку длязахисту земель від водної та вітрової ерозії та інших видів деградації земель.

Також, важливобуло б створити в ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” цілісну систему поле- іводозахисних лісонасаджень, заліснення ярів, балок, крутосхилів та іншихнепридатних земель. Необхідно створити водозахисні зони вздовж берегу річкиСередній Куяльник і ставків, здійснювати очищення їх від мулу. Своєчаснездійснення всього протиерозійного комплексу, включаючи агротехнічні ілісомеліоративні заходи, будуть надійним захистом від ерозії. За допомогоювпровадження таких заходів ми можемо не тільки зменшити ерозію, але іперетворити землі пошкоджені ерозією в продуктивні угіддя. Внесення добрив,введення сівозмін з травами, рихленням і глибокою оранкою, меліорацією і іншимиагротехнічними прийомами в ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” можна покращити грунт іпри цьому застосовувати меншу кількість хімічних речовин.

 Тому, менш важливим, на мій погляд, був би перехід набіологічні методи ведення виробництва. Намагатись збільшити урожайністьсільськогосподарських культур не за рахунок мінеральних добрив, а за рахунокорганічного підживлення ґрунту. Якщо не можливо повністю замінити мінеральнідобрива органічними, хоча б в процентному відношенні віддати перевагуорганічним добривам. Цей фактор є досить цінним для навколишнього середовища, аотже і для нашого здорового життя.


Висновкиі пропозиції

Об’єктомдослідження дипломної роботи виступає ТОВ “Агрофірма Мар’янівська” Ширяївськогорайону Одеської області.

За результатамидослідження зроблені деякі висновки. Загальна земельна площа господарства задосліджуємий період залишилася практично незмінною, вона збільшилася всього на0,5%. Розглянувши спеціалізацію ТОВ «Агрофірма Мар’янівська», бачимо,що господарство спеціалізується на виробництві зерна, та молока. Питома вагарослинництва в 2003 році в структурі товарної продукції становила 76,86%,тваринництва – 23,14%, але в 2005 році питома вага рослинництва зменшилась до67,49% (1922 тис.грн), а питома вага тваринництва збільшилась до 32,51 % (926тис.грн). В цілому по підприємству бачимо зменшення об’ємів товарної продукціїна 108 тис.грн.

За данимиекономічної діяльності господарства, ми бачимо, що економічна діяльністьпідприємства не зовсім успішна: зменшення валової продукції, чистого доходу(виручки) від реалізації, чистого прибутку, однак спостерігається збільшеннявалового доходу, валового прибутку, фондовіддачі. Також за досліджуємий періодвідбулося зменшення фондозабезпеченості та рівеня рентабельності господарства .

Після проведення синтетичного та аналітичного обліку,ми бачимо, що господарство облік праці та її оплати веде на балансовому рахунку66 «Розрахунки з оплати праці», на якому ведеться узагальнення інформації про розрахункиз працівниками по оплаті праці за всіма її видами, а також розрахунки за неодержану працівниками у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки здепонентами).

В цілому облік праці та її оплати на підприємствівідповідає існуючим нормам та інструктивним законодавчим документам. Але напідприємстві є ряд недоліків при організації обліку праці та її оплати, якінегативно впливають як на господарську діяльність підприємства в цілому, так іна організації роботи самої бухгалтерії. До основних недоліків можна віднестинизький рівень оплати праці на підприємстві який не є стимулом для підвищенняпродуктивності праці робітників підприємства, погану організацію первинногообліку праці в підрозділах господарства.

Також значним недоліком є те, що в господарстві лишеодне автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМ), так як облік праці та їїоплати досить трудомісткий і це не дає змогу підвищити рівень продуктивностіробітників бухгалтерії. При введенні автоматизованих робочих місць витратипраці у бухгалтерії підприємства значно зменшаться, що дає значну економіюробочого часу та підвищення ефективності праці.

Також з метою поліпшення обліку праці та її оплатинеобхідно розробити точний графік документообігу та чітко дотримуватися строківподання до бухгалтерії первинних документів наведених в ньому. Налагодитипостійний контроль за правильністю заповнення і своєчасним поданням первиннихдокументів для достовірного нарахування заробітної плати.

З метою прискорення процесу обробки первинноїдокументації, формування вихідної інформації, а також прискорення процесускладання фінансової, бухгалтерської та іншої звітності необхідновикористовувати персональні комп’ютери.

Найкращою програмою для автоматизації обліку оплатипраці є програма „1С: Бухгалтерія” кофігурація „Агрокомплекс”, яка дозволитьлегко автоматизувати процес нарахування заробітної плати на всіх її етапах, атакож друкування різноманітних довідок по зарплаті.

Отже, досліджуваному господарству — ТОВ “АгрофірмаМар’янівська” можна запропонувати наступне:

-          по можливості придбатиПЕОМ сучасного рівня і можливостей;

-          автоматизувати не тількиведення обліку в господарстві, але й ведення різних розрахунково-аналітичнихробіт;

-          провестипідвищення кваліфікації працівників бухгалтерської та економічної служби;

-          проводитияк внутрішній аудит господарської діяльності за допомогою бухгалтера, так ізовнішній аудит за допомогою аудиторської фірми тощо.

Також для веденняуспішної господарської діяльності необхідно застосовувати стимулюючі заходи,які будуть заохочувати працівників до проявлення ініціативи та підвищенняпродуктивності праці. Потрібно покращити умови праці робітників підприємства,забезпечити необхідні санітарно-побутові умови для обслуговування працюючих,піклуватися про соціальний захист працівників підприємства, так як це є одниміз найважливіших факторів, які впливають на продуктивність праці робітників.


Списоквикористаної літератури

1.   Закон України “Про оплату праці” від 23 січня 1997 р. № 20/97-ВР (зізмінами та доповненнями)

2.   Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність вУкраїні” № 996-XIV від 16.07.1999

3.   Закон України “Про державний бюджет України на 2006 р.” від 20.12.05 р.№3235 -І\/

4.   Закон України “Про внесення змін до ст.23 Закону України “Про оплатупраці” від 21.02.06. №3448 – І\/

5.   Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджена Головноюдержавною податковою інспекцією України від 21 квітня 1993 № 12

6.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджененаказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318

7.   Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахункувиплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 26.09.01. №1266 зі змінами тадоповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.06. №193

8.   Постанова КМУ від 20.02.06. №172. Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника ітарифного розряду Єдиної тарифної сітки і внесення змін до додатка 2 допостанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298

9.   Постанова КМУ від 20.02.06. №193 Про внесеня змін до порядку обчисленнясередньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат іззагальнообов’язкового державного соціального страхування

10.     Постанова КМУ від 18 травня 1998 року № 697 Про затвердженняпереліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір наобов’язкове державне страхування та які не враховуються при вирахуваннісередньомісячної заробітної плати для призначення пенсій

11.     Постанова КМУ від 7 травня 1998 г. № 663 Прозатвердження порядку проведення індексації грошових доходів громадян

12.     Агафонов М., Радченко М. Все про регулюваннятрудових відносин та оплата праці працівників сільськогосподарських підприємств// Все про бухгалтерський облік, № 82 (507), 2000. – с.3-10

13.     Андронов К.М. Законодавство про працю та заробітнуплату в Україні // Все про бухгалтерський облік, № 51 (476), 2000. – с.15-18

14.     Бугуцький О., Михайлов С. Ефективне використанняпраці – основа підвищення продуктивності сил суспільства // Україна: аспектипраці, 2000, № 3. – с.8

15.     Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік — Житомир, 2000. – с.59

16.     Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік –Житомир, 2000. – с.101

17.     Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку –Ж, 2000. – с.163

18.     Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., ШулеповаС.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – Житомир, 2001

19.     Бухгалтерський облік на сільськогосподарськихпідприємствах. За ред. проф. Огійчука М.Ф. — Київ, «Аграрна освіта», 2006.- с. 350-396

20.     Василенко В. Терміни виплати заробітної плати //Баланс- бюджет, №13 (70),2005.- с. 46

21.     ГришагінаН. Визначення розміру заробітної плати для розрахунку виплат іззагальнообов’язковим державним соціальним страхуванням //Баланс-бюджет, №9(90), 2006.- с. 35-37

22.     Давидов Г.М. Аудит. Навчальний посібник. — Київ,«Знання», 2002. – с.45-49

23.     Заработная плата. Сборник нормативных документов. –Харьков, ООО «Конус», 2000

24.     Зіньковський М. Про страхування від нещаснихвипадків // Баланс-бюджет, 2006, №5 (86) .– с. 21

25.     Колузанов К.В., Колузанова Н.О. Реформуваннянаціональної системи бухгалтерського обліку в Україні із застосуваннямміжнародних стандартів. Навчальний посібник. – Одеса, 2000. – с.120

26.     Корніюк О. Реформування заробітної плати: новіпропозиції // Бухгалтерія, 2006, №6 (68).- с. 53-54

27.     Лігуш Ю., Кулінов А. Удосконалення державноговрегулювання оплати праці // Україна: аспекти праці, 2000,№ 2. – с.6

28.     Литвин А. Оплата праці при заміщенні тимчасововідсутнього працівника // Баланс-бюджет, №18 (75),2005.- с. 35-37

29.     Малоок Т. Первинні документи та вимоги до їхскладання // Баланс-агро.Всеукраїнська бухгалтерська газета, 2006, №5 (113).-с.17-18

30.     Методичний посібник. Довідник бухгалтера.Бібліотека бухгалтера // Баланс, № 2, 2001

31.     Методичний посібник. Оплата праці. Бібліотекабухгалтера // Баланс, № 4, 2001

32.     Міщенко А. Про окремі положення Закону України “Продержавний бюджет України на 2006 р.”// Баланс Всеукраїнський бухгалтерськийтижневик, №6(600),2006.-с.10-11

33.     Морєва О. Матеріальне стимулювання праці //Баланс-бюджет,№22 (79), 2005.- с.22-23

34.     Морєва О. Особливості виплати заробітної плати //Баланс-бюджет, 2005, №16 (73).- с. 23-26

35.     О труде и заработной плате // Все о бухгалтерскомучете, № 55 (601), 13 июня 2001

36.     Ответы на актуальные вопросы по бухгалтерскомуучету и налогообложению. – Библиотека Главбуха, Универсал, Бизнес, Киев, 2000

37.     Павловська О., Павловська Н. Удосконалення політикизайнятості населення на основі реальної оцінки вартості робочої сили //Україна: аспекти праці, 2000, № 4. – с.9

38.     Павлюк. В.В.,.Сердюк В.М,.Акаєв Ш.М. Контроль іревізія –Київ-2006

39.     ПапіноваО. Оплата праці на підприємствах //Баланс-агро Всеукраїнська бухгалтерськагазета, №6 (114), 2006.- с. 8

40.     Подольский П.И. Аудит. — Москва, «Юнити»,2000.- с. 579-593

41.     Поддубцева І. Оплата праці при сумованому облікуробочого часу // Баланс-бюджет,2006, №3 (84).- с. 26-28

42.     Савченко О.Н. Облік операцій з видачі заробітноїплати натурою // Все про бухгалтерський облік, № 55 (480), 2000. – ст.9

43.     Скрипник О. Соціальне страхування // Баланс-агро.Всеукраїнська бухгалтерська газета, 2006, №7 (115).- с. 10-12

44.     Скрипник О. Соціальне страхування: зміни в розрахункувиплат // Баланс-бюджет,2006, №6 (87).- с.13

45.     Сопко В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник.- Київ, 2000. — с.250-257

46.     Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П, ІльїнаС.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту — К.2004

47.     Сопко В.,Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю тааналізу. – Київ – 2000

48.     Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік напідприємствах. – Київ, 2000. – с.91-97

49.     Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік напідприємствах України. — Київ, «А.С.К.», — 2006.- с.304-350

50.     Томілов С.Н. Облік операцій з оплати праці занаціональними стандартами // Все про бухгалтерський облік, № 7 (496), 2000. –ст.8

51.     Трудовое законодательство для главного бухгалтера.– Библиотека главбуха, Универсал, Бизнес, Киев, 2000. – с.224

52.     Тьоткін В., Матвійчук В… Обчислення середньоїзаробітної плати у зв’язку з прийняттям Постанови КМУ від 09.03.06. №268//Баланс-бюджет, №8 (89).2006.- с.12-13

53.     Учет по-новому в соответствии с Положениями(стандартами) бухгалтерского учета в Украине. Издание второе, дополненное. –Универсал, Бизнес, Киев, 2001

54.     Хамайдюк О. Відрахування від заробітної плати //Бухгалтерія, 2006, №12 (687).- с. 64-69

55.     Хом’як С. Оплати понаднормованих годин роботи //Баланс-бюджет, 2005, №15 (72).- с. 35-36

56.     Христенко О. Індексація грошових доходів громадян/\ Баланс-бюджет, 2006, №4 (85).- с. 23

57.     Шаповал О. Бухгалтерське середнє (обчисленнясередньої заробітної плати згідно з Порядком №100) // Бухгалтерія, 2006, №21(696).- с. 52-55

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту