Реферат: Облік основних засобів

ЗМІСТ

Вступ

1. Основні засоби як об’єкт обліку

1.1 Економічна сутність основнихзасобів, класифікація, оцінка

1.2. Нормативно-правове забезпеченняобліку операцій з основними засобами

1.3. Міжнародний досвід обліку рухуосновних засобів

Висновок за 1 розділом

2. Облік вибуття основних засобів

2.1. Документальне забезпеченняоперацій вибуття основних засобів

2.2. Відображення операцій вибуттяосновних засобів на рахунках бухгалтерського обліку

2.3. Відображення операцій вибуттяосновних засобів у регістрах бухгалтерського обліку і фінансовій звітностіпідприємства

Висновок за 2 розділом

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП

Серед проблем, висунутих практикою переходу до ринкової економіки,особливу актуальність набувають оцінка основних засобів і їх відображення вбухгалтерському балансі, а також облік їх вибуття.

Ринкові відносини обумовлюють об'єктивну необхідність підвищення ролібухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Для прийняття оперативних ітактичних рішень по управлінню підприємством в умовах постійно мінливоїринкової кон'юнктури і конкуренції товаровиробників необхідна своєчаснадостовірна й аналітична інформація.

У нових умовах у підприємства зростає необхідність активніше використовуватибухгалтерський облік, щоб контролювати й удосконалювати свою роботу.

Облік займає одне з головних місць у системі управління. Він відображаєрегіональні процеси виробництва, розподілу і споживання, характеризуєфінансовий стан підприємства, є основою для планування його діяльності.

Бухгалтерський облік не тільки відображає господарську діяльність, але івпливає на неї.

Облік є найважливішим засобом систематичного контролю за збереженістювсіх засобів господарства, за правильним їх використанням і виявленнямдодаткових резервів зниження собівартості продукції.

Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання,пов'язані із станом основних фондів. Це пояснюється тим, що вони у своїйсукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу метугосподарства.

Точність показників об'єму, стану і руху основних засобів, а у відоміймірі і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить від того, наскільки правильно і достовірно проведена їхня оцінка, маючи на увазі те, щонеправильна оцінка основних засобів може не тільки спотворити загальну картину,але і викликати:

— неточне числення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цінпродукції (робіт, послуг), отже, прибутковості, рентабельності і прибутку;

— перекручування сум належного податку як із майна, так і з прибутку;

— неправильне відображення у бухгалтерському балансі співвідношенняосновних і оборотних коштів;

— невірне числення ряду техніко-економічних показників, що характеризуютьвикористання основних засобів: знос, коефіцієнти вибуття і надходження, широкозастосовувані показники ефективності: фондовіддача, фондоємність іфондоозброєність, невірно буде обчислюватися й ефективність вкладень унеоборотні активи.

Актуальність даної теми курсової роботи полягає у вивченні обліку вибуттяосновних засобів, що має велике значення для промислових підприємств.

Метою курсової роботи є розгляд стану обліку вибуття основних засобів набазовому підприємстві.

Завдання які необхідно вирішити:

— розглянути економічний зміст та нормативне регулювання вибуття основнихзасобів в Україні;

— розглянути теоретичні та методологічні основи вибуття основних засобів;

— розглянути проблеми теорії та практики вибуття основних засобів;

— вивчити організацію бухгалтерського обліку вибуття основних засобів набазовому підприємстві;

— за результатами проведеної роботи зробити висновки.

Предметом дослідження є облік вибуття основних засобів базового підприємства.

Об'єктом дослідження є ЗАО «ХПЗ».

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови,наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., ГрабоваН.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Лушкин В. А.,Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д.,Сайфулін Р. С. та інших.

Значним внеском у розвиток теорії та практики обліку необоротних матеріальнихак­тивів є монографії: Н.Г. Виговської «Удосконалення обліку амортизації:стан, проблеми, перспективи», А.Г. Загороднього, Н.Є. Селюченко«Плану­вання та організація основних засобів на засадах лізингу»,Н.М. Малюги «Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія,практика, перспективи».


РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІЗАСОБИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ

 

1.1 Економічнасутність основних засобів, класифікація, оцінка

В економічній теорії під необоротними активами розуміють вилученіпідприємством з господарського оборотні кошти, які обліковуються на балансі.

У бухгалтерському обліку до необоротних активів відносяться активи,призначені для використання протягом періоду більше одного року (або операційногоциклу, якщо він перевищує один рік). Тобто вони обслуговують декілька цикліввиробництва, не змінюючи при ньому своєї натуральної форми.

Для здійснення статутної діяльності підприємствам необхідні необоротніактиви, або засоби праці, під якими в економічній літературі розуміють річ абосукупність речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмети праці(сировину, матеріали тощо).

Від предметів праці засоби прані відрізняються тим, що багаторазовоберуть участь у процесі виробництва, зберігаючи при цьому свою натуральнуформу, поступово зношуються і частинами переносять свою вартість на виготовленупродукцію або виконані роботи (надані послуги). Під виливом за­собів праціпредмети праці змінюють свої фізико-хімічні властивості та пере­творюються наготову продукцію [7, стор. 99].

До засобів праці відносяться машини, обладнання, інструменти тощо.

В економічній літературі часто ототожнюються поняття «основнізасоби» та «основні фонди» .

Під основними фондами розуміють джерела утворення господарських засобівпідприємства, до яких належать статутний капітал, резервний капітал, прибутокта інші джерела, які відображаються в пасиві балансу.

Стосовно основних засобів більш правильно застосовувати поняття«засоби», оскільки саме вони становлять частину активів підприємства.

Основні засоби класифікуються за їх функціональним призначенням, галузямиекономічної діяльності, речовим характером, використанням, належністю і видами.За функціональним призначенням розрізняють виробничі основні засоби, якібезпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню(будівлі, споруди, силові машини й обладнання, робочі машини тощо, яківикористовуються у сфері матеріального виробниц­тва) та невиробничі основнізасоби, які не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва й призначені,в основному, для обслуговування комуна­льних і культурно-побутових потребпрацівників (будівлі, споруди, облад­нання), що використовуються у невиробничійсфері для задоволення побуто­вих потреб працівників. Невиробничі основні засобине є засобами праці, але вони також використовуються протягом тривалого часу,зберігаючи свою на­туральну форму та поступово втрачаючи свою вартість у мірузношення. Та­ким чином, поняття «основні засоби» на практиці неспівпадає з поняттям «засоби праці», так як до складу основнихзасобів входять і невиробничі за­соби [8, стор. 158].

За речовим характером розрізняють інвентарні та неінвентарні основнізасоби. До інвентарних відносять об'єкти, що мають речове вираження та підлягаютьперевірці, обміру, підрахунку в натурі; до неінвентарних — капітальні вкладенняв земельні ділянки, лісові угіддя тощо (крім будинків і спо­руд).

За використаннямосновні засоби поділяються на діючі (всі основні за­соби, що використовуютьсяна підприємстві), недіючі (ті, що не використо­вуються в певний період часу взв'язку з тимчасовою консервацією підприєм­ства або окремих підрозділів) ізапасні (різне устаткування, яке перебуває в резерві та призначене для заміниоб'єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються).

Згідно доподаткового законодавства основні фонди поділяються на чотири групи (Табл. 1.1)


Таблиця 1.1.Класифікація основних фондів

Група основних фондів Склад групи Група 1 Будівлі, споруди, їх структурні компоненти і передавальні пристрої, у тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального по­ліпшення землі Група 2 Автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромехані­чні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обла­днання, устаткування та приладдя до нього Група 3 Будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,2 і 4 Група 4 Електронно-обчислювальні машини, інші машини для авто­матичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні сис­теми, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стіль­никові), мікрофони та рації, вартість яких перевищує вар­тість малоцінних товарів (предметів)

Методологічнізасади формування в бухгалтерському обліку інформа­ції про основні засоби тарозкриття її у фінансовій звітності визначені Поло­женням (стандартом)бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [5, стор. 52].

Оцінканеоборотних матеріальних активів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 7,яким передбачені наступні види оцінки основних засобів. Первісна вартість — історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштівабо справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених дляпридбання (створення) необоротних активів.

Перелік витрат, яківключаються та не включаються до первісної вартості необоротних матеріальнихактивів, наведено на рис. 1.1.

Основні засобипротягом всього строку їх експлуатації на підприємстві обліковуються за первісноювартістю.

Первісна вартістьоб'єктів основних засобів, зобов'язання за які визначені загальною сумою,визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремогооб'єкта основних засобів.


 />


Рис. 1.1 — Витрати, які формують первісну вартість необоротних матеріальних активів

Відповідно доподаткового законодавства основні фонди обліковуються за балансовою вартістю,яка визначається за формулою [5, стор. 54]:

Б (а) я Б(а — 1)+ П(а — 1) — В(а — 1) — А(а — 1), де

Б (а) — балансовавартість групи (окремого об'єкта групи основних фондів 1) на початокрозрахункового кварталу;

Б(а — 1) — балансова вартість групи (окремого об'єкта групи основних фондів 1) на початоккварталу, що передував розрахунковому;

П(а — 1) — сумавитрат, понесених на придбання, проведення капітального ремонту, реконструкцій,модернізацій та інших поліпшень ос­новних фондів, що підлягають амортизації,протягом кварталу, який переду­вав розрахунковому;

В(а — 1) — сумавиведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних фондівгрупи 1 протягом кварталу, що передував розрахунковому;

А(а — 1) — сумаамортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передуваврозрахунковому.

Суттєве значення в обліку основних засобів має їх поділ за ознакою на­лежностіна власні та орендовані.

Крім того, основні засоби групуються за галузями економічної діяль­ності(промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок, будівництво тощо).Багатоплановість проблем обліку необоротних матеріальних ак­тивів зумовиланеобхідність їх розгляду в працях вчених-обліковців. Значним внеском у розвитоктеорії та практики обліку необоротних матеріальних ак­тивів є монографії: Н.Г.Виговської «Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми,перспективи» [6], А.Г. Загороднього, Н.Є. Селюченко «Плану­вання таорганізація основних засобів на засадах лізингу» [7], Н.М. Малюги«Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика,перспективи» [8].

З питань обліку необоротних матеріальних активів були захищені на­ступнідисертації: М.І. Бондаря «Облік і аудит основних засобів» [9], Т.А. Бондар«Облік і контроль лізингових процесів: сучасний стан та перспективирозвитку» [10], О.П. Гаценко «Облік необоротних активів в умовахформу­вання ринкових відносин» [11], О.В. Годованця «Облік та аналізфінансового лізингу як форми інвестування» [12], Б.А. Засадного«Облік і аналіз інвести­ційної діяльності підприємств» [13], М.М.Зюкова «Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на прикладіхлібопекарних підприємств Полтавської області)» [14], С.М. Лай­чук«Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика» [15], Л.О.Ле­онової «Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (наматеріа­лах вугільних шахт Донбасу)» [16], Ю.М. Осадчої «Облікнерухомості в АПК» [17], Б.Г. Сеніва «Аналіз ефективності інвестиційв реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств» [18], О.Л.Шерстюка «Контро­льно-аналітичні аспекти оцінки інвестиційної привабливостіторговельних підприємств» [19], А.В. Янчевої «Облік і аналіз відтворенняосновних засо­бів» [20].


1.2.Нормативно-правове забезпечення обліку операцій з основних засобів

Методологічнізасади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби тарозкриття її у фінансовій звітності визначені Поло­женням (стандартом)бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»

Відповідно до податкового законодавства основними фондами визнаютьсяматеріальні цінності, призначені для використання у господарській ді­яльностіплатника податків протягом періоду, що перевищує 365 календар­них днів із дативведення в експлуатацію таких матеріальних цінностей. Причому вартість такихцінностей повинна перевищувати 1000 грн.

Витрати напридбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000грн., призначених для використання в господарській діяльності платникаподатків, включаються до складу валових витрат [1].

1.3. Міжнароднийдосвід обліку руху основних засобів

Інтеграційніпроцеси, які відбуваються у світі, призводять до необхідності розробкизагальних правил складання фінансової звітності для забезпе­чення достовірноїінформації та однозначного тлумачення звітних показників учасникамиміжнародного фондового ринку. Ці правила знайшли своє відо­браження уМіжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ). З огляду на те, щонаціональні облікові стандарти розроблені з урахуванням вимог міжнароднихстандартів, П(С)БО 7 «Основні засоби» має ряд спільних поло­жень зМСФЗ 16 «Основні засоби» [4].

Суттєвівідмінності відсутні щодо висвітлення наступних питань: сфера застосуваннястандарту; визначення понять: амортизація; вартість, яка амортизується (в МСФЗ- сума, яка амортизується); група основних засобів (в МСФЗ — клас основнихзасобів); ліквідаційна вартість; основні засоби; порядок та умови їх визнання;строк корисного використання (експлуатації), фо­рмування первісної вартостіоб'єкта та перелік витрат, які не включаються до первісної вартості; формуванняпервісної вартості при обміні об'єкта основ­них засобів на подібні та неподібніактиви; проведення переоцінки об'єкта основних засобів і відображення їїрезультатів в обліку [5, стор. 55].

Однак, існуютьположення, які містять розбіжності (табл. 1.2).

Таблиця 1.2.Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку основних засобів

Ознака

П(С)БО 7 «Основні засоби»

МСФЗ 16 «Основні за­соби»

Переоцінка

Об'єкт, що не підляга­ють пере­оцінці Малоцінні необоротні матеріальні ак­тиви та бібліотечні фонди, якщо амо­ртизація їх вартості нарахову­ється у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його вар­тості, яка амортизується, та ре­шта 50 % вартості, яка амортизу­ється у місяці їх вилучення з ак­тивів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям ви­знання активом або в першому місяці використання об'єкта 100% вартості Не розглядається Визначення суми аморти­зації на дату пе­реоцінки Переоцінена сума зносу об'єкта осно­вних засобів визначається мно­женням суми зносу об'єкта основ­них засобів на індекс переоцінки

Будь-яка сума амортизації на дату переоцінки:

а) перераховується про­пор­ційно до зміни валової балансової вартості ак­тиву гак, що балансова вартість активу після пе­реоцінки дорівнює сумі переоцінки; або

б) виключається з валової балансової вартості ак­тиву та чистої суми, пере­рахованої до переоціненої суми активу

Амортизація

Методи нара­хування амор­тизації Прямолінійний, виробничий (метод суми одиниць продукції")

 

Зменшення залишкової вартості, при­скореного зменшення залиш­кової ва­ртості, кумулятивний Метод зменшення зали­шку Момент по­чатку на­раху­вання аморти­зації 3 місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного ви­користання Не розглядається Момент при­пинення нара­хування амор­тизації Починаючи з місця, наступного за мі­сяцем: вибуття об'єкта основних за­собів; переведення його на рекон­струкцію, модернізацію, добу­дову, дообладнання, консер­вацію Не розглядається

Надходження основних засобів на підприємство

Шляхи Придбання, створення власними силами

 

Безоплатне надходження, внесок до статутного капіталу, переведення до об'єктів основних засобів зі складу оборотних активів (товарів, готової продукції) Виготовлення подібних ак­тивів для продажу в процесі звичайної госпо­дарської діяльності

Вибуття основних засобів

Шляхи Продаж

 

Безоплатна передача, не­відповідність   критеріям ви­знання активу Виключення активу з ви­користання без очіку­вання економічних вигід від його вибуття

Часткова

ліквідація

об'єкта

основних

засобів

Первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої") вартості та зносу ліквідованої частини об'­єкта Не визначається /> /> /> />

 

Висновокза 1 розділом

Таким чином мивиявили що, об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу)у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі,нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріямвизнання активом.

/>/>Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані прирозбиранні і демонтажу основних засобів, що ліквідуються, оприбутковуються звизнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів,включаючи матеріальні цінності і деталі з вмістом матеріалів, які приймаються(збираються) спеціалізованими заготівельними (переробними) підприємствами.

/>Фінансовийрезультат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням здоходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків івитрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

/>Уразі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена)вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої)вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта, а пропорційна ліквідованійчастині сума сальдо з дооцінки (індексації) відображається зменшеннямдодаткового капіталу і збільшенням нерозподіленого прибутку.

/>Поверненняорендодавцю орендованих у складі цілісного майнового комплексу основних засобівз оформленням орендодавцем і орендарем документів приймання-передачівідображається орендарем за кредитом рахунків обліку основних засобів(балансова вартість) і дебетом рахунків обліку зносу основних засобів (сумазносу) та додаткового капіталу (залишкова вартість). Повернення орендодавцюзалишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засобиорендар відображає зменшенням додаткового капіталу і грошових коштів(утворенням кредиторської заборгованості).


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИБУТТЯОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

2.1. Документальне забезпеченняоперацій вибуття ОЗ

Харківськийплитковий завод — одне з найбільших у нашій країні спеціалізованих підприємствз виробництва керамічних плиток.

Завод бувзапроектований Українським науково-дослідним інститутом у 1936 році. Проектомпередбачалося будівництво двох основних цехів по виробництву плиток для статіпродуктивністю 500 тисяч квадратних метрів у рік і лицювальні плиткипродуктивністю 300 тисяч квадратних метрів у рік, а також цехів допоміжноговиробництва .

Будівництвозаводу, крім цеху лицювальних плиток, було майже кінчене до початку ВеликоїВітчизняної війни, але в експлуатацію завод уведений не був, тому що державнізасоби необхідно було використовувати на оборону країни. А коли Харківзвільнили від німецько-фашистських окупантів, то виявилося, що завод фактичнобув цілком зруйнований. Однак вже в 1946 р. неймовірними зусиллями харків'янзавод підняли з руїн і ввели його в експлуатацію.

Завод випускавсаме необхідне для народного господарства — плитки керамічні для статей,санітарно-технічний фаянс, ізолятори, лакофарбові матеріали. І тільки три рокипо тому, у 1949 році, підприємство перевели на виробництво лицювальної керамікидля зовнішнього облицювання будинків і споруджень. Харківською керамічноюплиткою облицьовані унікальні спорудження в Москві. У їхньому числі висотнібудинки на площах Смоленської і Повстання, університет на Ленінських горах ібагато хто інші .

У період з 1951по 1956 рр. на підприємстві були створені потужності по виробництву метласькихі лицювальних плиток, і вже в 1956 році випускалося 2.5 млн. квадратних метрівплиток для статей і 1.1 млн. квадратних метрів плиток для внутрішньогооблицювання.

Одночасно заводоснащувався новим вітчизняним обладнанням. За порівняно короткий час колективзаводу зумів не тільки вчасно домогтися їхнього освоєння, але і провести великіроботи по удосконаленню існуючої тоді технології. Так, вперше в нашій країнібув здійснений бескапсельный випал плиток для статей, змонтовані і впровадженігідравлічні снижатели для грубних вагонеток, впроваджені обертові сортувальністоли, радіаційні сушила.

Капітальнебудівництво, що досягло небувалого розмаху, вимагало усе більше сучаснихоздоблювальних матеріалів. Виходячи з цього, заводові запропонували в порівнянокороткий термін налагодити випуск фасадних плиток, для чого побудувалипоточно-конвеєрну лінію СМК-121 і до неї баштову розпорошувальну сушарку.Незабаром був освоєний випуск декорованих лицювальних плиток з малюнками йорнаментами. Їхнє виробництво організували на спеціальній ділянці, оснащенійвітчизняним і імпортним устаткуванням.

Завод поступовонабирав силу і незабаром став одним з ведучих у галузі по підвищеннюпродуктивності праці, став школою передового досвіду для фахівців-кераміків нетільки України, але і країни в цілому. За дострокове виконання семирічногоплану по випуску виробів будівельної кераміки, розширення виробництва і високітехніко-економічні показники в у роботі завод нагородили в 1966 р. орденомТрудового Червоного прапора.

Завод щорічновиконував і перевиконував планові завдання і соціалістичні зобов'язання,домагався високих показників по всіх техніко-економічних параметрах. Однак іжиття не стояло на місці. З кожним роком не тільки збільшувався випускпродукції, але і росли вимоги до його якості. Тим часом ресурси і можливостіпідприємства вичерпувалися. Вихід з положення можна було знайти тільки вкорінній реконструкції.

До реконструкціїзаводу на базі нової техніки по проекті інституту Гипростройматеріали (м.Москва) приступили без зупинки основного виробництва, поетапно виконувалисяроботи на 8 пускових комплексах.

У період з 1976по 1981 рр. на заводі була зроблена реконструкція виробництва плиток для статей, установлено 6 поточно-конвеєрних ліній продуктивністю 800 тисяч квадратнихметрів у рік, а також лінія по виробництву багато розмірних орнаментованихплиток продуктивністю 160 тисяч квадратних метрів у рік.

Потім у період з1983 по 1988 рр. була зроблена реконструкція виробництва лицювальних плиток ізупровадженням поточно-конвеєрних ліній (проект інституту НІІСТРОЙКЕРАМІКА1012А) проектною потужністю 1 млн. квадратних метрів у рік. При цьому відбуласяповна ліквідація застарілої на той період технології, звільнення від ручноїпраці.

Підсумкомреконструкції з'явилося збільшення виробничої потужності заводу на 48%,підвищення продуктивності праці на 48.9%, зниження собівартості продукції на15.5%.

У 1991 роцівведена в експлуатацію конвеєрна лінія СМК-450 по виробництву багато розмірнихглазурованих плиток для внутрішнього облицювання стін.

У 1993 році, колизі зменшенням обсягу капітального будівництва в країні знизився попит нанеглазуровані плитки для статей, дві лінії по їхньому виробництву булимодернізовані і переведені на випуск лицювальних плиток.

Із січня 1991року завод перейшов на форму господарювання у виді орендного підряду.

З вересня 1994року орендне підприємство перетворене в акціонерне товариство «Харківськийплитковий завод».

Незважаючи на те,що завод існує більш 50 років (1946 г), але колектив заводу ніколи не стояв намісці, що дозволило вижити і зберегти кадри (чисельність близько 2 тис.чоловік) у важкий період 1994-1999 м, безупинно удосконалюємо технологічнийпроцес, підвищуємо якість, поліпшуємо і розширюємо асортимент продукції, щовипускається

З метоюпідвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньомуринках збуту фахівці заводу постійно удосконалюють технологічний процес,підвищують якість, поліпшують і розширюють асортимент продукції, щовипускається. Освоєно виробництво багато розмірних прямокутних плиток зофактурюванням поверхні під натуральний камінь за допомогою растрової печатки,а також виготовлення фризо-смужок з використанням «Ветрози».

В даний час наПКЛ 1012 N3 відпрацьована технологія виробництва лицювальних плиток звикористанням фрітти і матеріалів фірми «Colorondo» /Іспанія/ ієвропейських способів офактурювання і декорований Головне в задачах, щокоштують перед колективом заводу — максимально наблизиться до світових лідерівнашої галузі, стати з ними урівень у найближчі роки, довівши випуск керамічнихплиток усіх видів до 10 млн.м2 у рік (у 2001м випуск склав 7,1 млн.м2).З цієюметою не тільки добре вивчили досвід Італії, Іспанії, Німеччини, Франції,Чехії, США й інших країн, але й установили тісний контакт із багатьма з них,що відповідно укладеним контрактам допомагають удосконалювати виробництво.Плідно співробітничаємо з італійською фірмою «Barbіerі and Tarozzі».На заводі використовується фото устаткування для виробництва трафаретно-друкованихформ італійської фірми «Assoprіnt». Ведуться роботи з використаннядля виготовлення сіток-трафаретів матеріалів німецької фірми«Hіmmelreіch».

Прогнозвиробництва керамічної плитки оптимістичний за рахунок росту часткиіндивідуального житлового будівництва, активності в області ремонту іреконструкції об'єктів ділової сфери, а також виконання політики будівництванового житла і реконструкції житла, побудованого в 50-60 р.

Динамікапоказників діяльності підприємства ЗАО «ХПЗ» відображена у таблиці 2.1


Таблиця 2.1.Динаміка показників діяльності підприємства

Показник Одиниця виміру Динаміка по рокам № п/п Назва 2001 2002 2003 2004 2005 1 Обсяг виробництва продукції 1.1 У вартісному виразі тис. грн. 13767,3 9080,3 16195,1 20615,6 20710,8 1.2 У натуральному виразі од. 113 60 59 68 50 1.3 В умовному виразі т/сут 2418,0 1183,0 1332,4 1681,0 1356,0 1.4 середня виробничість продукції т/сут х од. 21,4 19,7 22,6 24,7 27,1 1.5 Вартість умовної одиниці продукції тис. грн./  (т/сут) 5,7 7,7 12,2 12,3 15,3 2 Обсяг реалізованої продукції тис. грн. 13938,0 8466,0 16112,0 20726,0 19501,1 3 Повна собівартість реалізованої продукції тис. грн. 11883,0 7269,4 14447,5 19875,7 17967,4 4 Прибуток від реалізації тис. грн. 2055,0 1196,6 1664,5 850,3 1533,7 5 Чистий прибуток тис. грн. 1559,0 1077,6 1096,6 16,4 793,7 6 Фонд оплати праці тис. грн. 2938,6 2176,6 3127,6 4979,3 4892,8 7 Відрахування на соціальні заходи тис. грн. 1359,0 943,0 1073,0 1641,5 1771,0 8 Амортизаційні відрахування тис. грн. 153,0 202,0 289,0 352,4 669,3 9 Додана вартість тис. грн. 6505,6 4518,2 6154,1 7823,5 8866,8 10 Загальносписочна чисельність працюючих чол. 2000 2015 2054 2089 2125 11 Виробничість праці грн./чол. 22869,27 14322,24 25304,84 28124,97 28063,41 12 Додана вартість в розрахунку на одного співробітника грн./чол. 10806,64 7126,50 9615,78 10673,26 12014,63 13 Загальномісячна заробітна платня грн./чол. х міс. 406,78 286,09 407,24 566,09 552,48 14 Питома вага заробітної плати з відрахуваннями до додаткової вартості % 66,06 69,05 68,26 84,63 75,15

Для більшоб'єктивної оцінки діяльності заводу за останні 5 років необхідно всі показникипривести в порівнянний вид (таблиця 2.2). З огляду на, що аналізований об'єкт — промислове завод, а його продукція відноситься до товарів промисловогопризначення, для приведення економічних показників доцільно використовуватиіндекс цін виробників промислової продукції.


Таблиця 2.2.

Динамікапоказників діяльності підприємства в цінах 2005 року

Показник Одиниця виміру Динаміка по рокам № п/п Назва 2001 2002 2003 2004 2005 1 Обсяг виробництва продукції 1.1 У вартісному виразі тис. грн. 13767,3 6711,2 10345,5 10901,8 10854,4 1.2 У натуральному виразі од. 113 60 59 68 50 1.3 В умовному виразі т/діб 2418 1183 1332,4 1681 1356 1.4 середня виробничість продукції т/діб х ед. 21,4 19,7 22,6 24,7 27,1 1.5 Вартість умовної одиниці продукції тис. грн./  (т/діб) 5,7 5,7 7,8 6,5 8,0 2 Обсяг реалізованої продукції тис. грн. 13938,0 6257,2 10292,4 10960,2 10220,4 3 Повна собівартість реалізованої продукції тис. грн. 11883,0 5372,8 9229,1 10510,5 9416,6 4 Прибуток від реалізації тис. грн. 2055,0 884,4 1063,3 449,6 803,8 5 Чистий прибуток тис. грн. 1559,0 796,5 700,5 8,7 416,0 6 Фонд оплати праці тис. грн. 2938,6 1608,7 1997,9 2633,1 2564,3 7 Відрахування на соціальні заходи тис. грн. 1359,0 697,0 685,4 868,0 928,2 8 Амортизаційні відрахування тис. грн. 153,0 149,3 184,6 186,4 350,8 9 Додана вартість тис. грн. 6505,6 3339,4 3931,3 4137,2 4647,1 10 Загальносписочна чисельність працюючих чол. 2000 2015 2054 2089 2125 11 Виробничість праці грн./ чол. 22869,27 10585,54 16164,88 14872,84 14707,92 12 Додана вартість в розрахунку на одного співробітника грн./ чол. 10806,64 5267,18 6142,62 5644,16 6296,82 13 Загальномісячна заробітна платня грн./ чол.х міс. 406,78 211,45 260,15 299,35 289,55 14 Питома вага заробітної плати з відрахуваннями до додаткової вартості % 66,06 69,05 68,26 84,63 75,15 15 Індекс цін виробників промислової продукції грн./грн. 1,050 1,353 1,157 1,208 1,009

Рух основнихзасобів на ЗАО «ХПЗ», пов'язаний зі здійсненням господарських операцій з їхнадходження, внутрішнього переміщення та вибуття. оформлюють типовими формамипервинної облікової документації, затвердженими наказом Міністерства статистикиУкраїни, характеристику яких наведено в табл. 2.3.


Таблиця 2.3.Характеристика типових форм первинних документів з обліку вибуття основнихзасобів на ЗАО «ХПЗ»

Форма доку­менту Назва документу Примітки ОЗ -1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Складається на кожний об'єкт окремо, а на декілька — лише в тому випадку, коли об'єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією й тією ж особою ОЗ -3 Акт на списання основних засобів Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного списку основних засобів ОЗ -4 Акт на списання автотранспортних засобів Складається в двох примірниках, підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства або уповноважена ним на це особа ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів Здійснюються записи на підставі актів приймання-передачі основних засобів та акту на списання основних засобів: для обліку окремих об'єктів основних засобів; для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, які надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці та мають одне й те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість. Як правило, заповнюється в одному примірнику та знаходиться у бухгалтерії ОЗ -7 Опис інвентарних карток з обліку основних засобів Застосовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтерії ОЗ -8 Картка обліку руху основних засобів Застосовується для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. Відкривається в бухгалтерії в одному примірнику

Форма ОЗ -1«Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» використовуєтьсядля:

♦зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів;

♦ облікувведення об'єктів основних засобів в експлуатацію;

♦оформлення внутрішнього переміщення основного засобу з одного підрозділу (цеху,відділу, ділянки) до іншого;

♦ виключенняоб'єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству — як припродажу (обміні), так і при безоплатній передачі.

Склад комісії,яка підписує акт, зазначається в Положенні про облікову політику підприємстваабо затверджується керівником [10, стор. 257].

Кожен об'єкт наЗАО «ХПЗ» зараховується до складу основних засобів за окремим актом. Винятокстановлять інвентар, інструменти, обладнання та подібні об'єкти, якщо вони єоднотипними та мають однакову вартість в одному календарному місяці.

Акти зберігаютьсяпротягом всього терміну експлуатації об'єкту та протягом трьох років і одногомісяця після списання об'єкту з обліку за умови, що за цей період булапроведена ревізія.

Форми ОЗ -3«Акт на списання основних засобів» та 03-4 «Акт на списанняавтотранспортних засобів» використовуються для оформлення вибуття окремихоб'єктів основних засобів при повній або частковій ліквідації. Акт складаєтьсяу двох примірниках і затверджується керівником підприємства, потім передаєтьсяв бухгалтерію, де на його підставі здійснюють запис до форми 03-9 та вилучаютькартку форми ОЗ-6, що відображають у відомості форми 03-7.

Форма ОЗ — 6"Інвентарна картка обліку основних засобів" використовується дляаналітичного обліку та узагальнення інформації про наявність та рух всіх типівосновних засобів на підприємстві. Картки заводяться на кожен інвентарний об'єктабо групу однотипних об'єктів, які мають однакову вартість, введені вексплуатацію в один і той же час та знаходяться в одному підрозділі (цеху).Інвентарні картки заповнюються на підставі первинних документів з обліку рухуосновних засобів: ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)основних засобів»; ОЗ -2 «Акт приймання-здачі відремонтованих,реконструйованих та модернізованих об'єктів»; ОЗ-3 «Акт на списанняосновних засобів» (при цьому картка вилучається); ОЗ -4 «Акт насписання автотранспортних засобів» (при цьому картка вилучається).

На підставіінвентарних карток на ЗАО «ХПЗ» заповнюються такі накопичувальні документи: ОЗ -7«Опис інвентарних карток з обліку основних засобів»; ОЗ- 8«Картка обліку руху основних засобів» (заповнюється в кінці місяця);ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів" (крім випадку внутрішньогопереміщення основного засобу).

Дані картоксумарно звіряють з регістрами синтетичного бухгалтерського обліку.

Кожна картка, якправило, ведеться в одному примірнику в бухгалтерії, але існує варіант обліку зведенням двох примірників цих форм: один примірник — в бухгалтерії, інший — замісцем експлуатації основного засобу, замість форми ОЗ — 9. Підприємства, якімають невелику кількість основних засобів, можуть вести їх пооб'єктний облік вінвентарній книзі (в розрізі видів основних засобів та за місцем їхзнаходження).

На орендованіосновні засоби на ЗАО «ХПЗ» картка форми ОЗ-6 не заводиться. Для аналітичногообліку таких засобів використовується копія інвентарної картки орендодавця, якаповинна бути отримана разом з орендованими основними засобами [11, стор. 167].

Форма ОЗ -7«Опис інвентарних карток з обліку основних засобів» використовуєтьсядля реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику зметою контролю за зберіганням карток. Зареєстровані в описі картки розміщують укартотеці основних засобів, де їх групують за видами, а всередині видів — замісцезнаходженням. Картки недіючих основних засобів групують окремо. Вибуттяосновних засобів відмічається у картці, яка вилучається з картотеки діючихоб'єктів, що відображається в цьому описі.

Форма ОЗ -8«Картка обліку руху основних засобів» заповнюється на підставінаступних форм: ОЗ -б "Інвентарна картка обліку основних засобів": ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)»;ОЗ -15 «Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельнихорганізацій)»; ОЗ -16 «Розрахунок амортизації поавтотранспорту».


2.2.Відображення операцій вибуття ОЗ на рахунках бухгалтерського обліку на ЗАО«ХПЗ»

Якщо на ЗАО «ХПЗ»з будь якої причини основний засіб не відповідає ознакам активу, то приймаєтьсярішення про його списання [12, стор. 28].

Основний засібсписується з балансу підприємства ЗАО «ХПЗ» в наступних випадках (рис. 2.1).

Фінансовийрезультат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням здоходу від вибуття об'єктів основних засобів їх залишкової вартості, непрямихподатків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

/>

Рис. 2.1 –Вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

У випадкучасткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена)вартість та знос зменшуються, відповідно, на суму первісної (переоціненої")вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

На ЗАО «ХПЗ» реалізація,ліквідація, безоплатна передача та передача основних засобів та іншихнеоборотних матеріальних активів в якості внеску до статутного капіталу іншогопідприємства оформлюється в бухгалтерському обліку наступним чином (табл. 2.4)

Таблиця 2.4.Кореспонденція рахунків з обліку реалізації, ліквідації, безоплатної передачі тапередачі основних засобів та Інших необоротних матеріальних активів в якостівнеску до статутного капіталу

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

 

Дебет Кредит

 

Реалізація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

 

1 Відображено  дохід  від реалізації 31 «Рахунки в банках», 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

742 «Дохід від реалізації

необоротних активів»

 

2 Відображено    суму податкових зобов'язань з ПДВ 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» 64 «Розрахунки за податками й платежами»

 

3 Списано знос реалізованих основних засобів та інших необоротних  матеріальних активів

131 «Знос основних засобів»

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

10 «Основні засоби»

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

 

4 Відображено залишкову вартість 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

10 «Основні засоби»

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

 

5 Відображено фінансовий результат від реалізації 793 «Результат іншої звичайної діяльності» 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

 

742 «Дохід від реалізації необоротних активів» 793 «Результат іншої звичайної діяльності»

 

Ліквідація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 1 Списано знос ліквідованих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

131 «Знос основних засобів»

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

10 «Основні засоби»

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

2 Відображено залишкову вар­тість ліквідованих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

3 Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів 976 «Списання необоротних активів» 66 «Розрахунки з оплати праці», 65 «Розрахунки за страхуванням», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 4 Відображено доходи від ліквідації основних засобів 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швид­козношувані предмети», 28 «Товари» 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 5 Відображено фінансовий результат від ліквідації основних засобів 793 «Результат іншої звичайної діяльності» 976 «Списання необоротних активів» 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 793 «Результат іншої звичайної діяльності» Передача основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в якості внеску до статутного капіталу іншого підприємства 1 Списано знос переданих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

131 «Знос основних засобів»

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

10 «Основні засоби»

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

2 Відображено залишкову вар­тість переданих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

10 «Основні засоби»

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

/> /> /> /> /> /> /> />

2.3.Відображення операцій вибуття ОЗ у регістрах бухгалтерського обліку іфінансовій звітності підприємства

Узагальненаінформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальнихактивів, зносу та капітальних інвестицій необоротних активів відображається врегістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності (див. табл. 2.4).

Таблиця 2.4.Розкриття інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, їхзнос та капітальні інвестиції в облікових регістрах та фінансовій звітності

Шифр та назва рахунку Регістри обліку Номер рядку в Балансі (ф.№1) Номер рядку в Примітках до річної фінансової звітності (ф. №5) 10 «Основні засоби» Журнал 4 [Додаток 1] 030, 031 100-180, 260-268 11 "Інші необоротні матеріальні активи Журнал 4 030, 031 190-260 131 «Знос основних засобів» Журнал 4 032 100-180 (графи 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18), 268 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» Журнал 4 132 190-260 (графи 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19) 15 «Капітальні інвестиції» Журнал 4, Відомість 4.1 020 280-340 18 "Інші необоротні активи" Журнал 4 070 170

У Примітках дорічної фінансової [5, стор. 105] звітності обов'язково повинна наводитисянаступна інформація про основні засоби (рис. 2.1).

 

Висновокза 2 розділом

Для визначеннянепридатності основних засобів до використання, можливості їх використанняіншими підприємствами, організаціями та установами, неефективності абонедоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформленнявідповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійнодіюча комісія.

/>Постійнодіюча комісія:

/>здійснюєбезпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;

/>встановлюєпричини невідповідності критеріям активу;

/>визначаєосіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів ізексплуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;

/>визначаєможливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам, організаціям таустановам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бутиодержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів, встановлює їхкількість і вартість;

/>складаєі підписує акти на списання основних засобів.

/>Вактах на списання наводяться дані, що характеризують об'єкти основних засобів:рік виготовлення або будівництва об'єкта, дата його надходження на підприємствоі початок експлуатації, первісна (переоцінена) вартість об'єкта, суманарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання,проведені ремонти, причини вибуття тощо.

/>Уразі списання основних засобів, які вибувають в результаті аварії абостихійного лиха, до акта додається копія акта аварії і зазначаються обставинистихійного лиха.

/>Регістрианалітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якимиоформлені факти вибуття основних засобів.

/>Складенікомісією акти на списання основних засобів відображаються в бухгалтерськомуобліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом),уповноваженою згідно законодавства (статуту підприємства) приймати рішення щодорозпорядження (відчуження, ліквідації) об'єктів основних засобів.


ВИСНОВОК

Згідно з чиннимзаконодавством підприємства мають право продавати зайві основні засоби,безоплатно передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, а такожліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їхнеможливий або економічно недоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі,стихійного лиха).

Вибуття основнихзасобів з підприємства оформляється актом на списання основних засобів (ф. №03-3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, щовибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані звибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного доходу. Напідставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.

Основні засоби,що стали непридатними для користування, підлягають списанню відповідно доТипової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансубюджетних установ.

Списаннюпідлягають основні засоби як такі, що:

непридатні дляподальшого використання;

виявлені врезультаті інвентаризації як недостача;

моральнозастарілі;

фізично зношені;

пошкодженівнаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливимабо економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані);

будівлі, споруди,що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів та такі, щозруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання.

Списання збалансу установ основних засобів здійснюється шляхом їх:

продажу;

безоплатноїпередачі;

ліквідації (напідставі акту).

Для визначеннянепридатності основних засобів і встановлення неможливості або неефективностіпроведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідноїдокументації на списання цих цінностей, наказом керівника установи щорічностворюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

керівника абойого заступника (голова комісії);

головного бухгалтераабо його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посадаголовного бухгалтера не передбачена, особи, на яку покладено веденнябухгалтерського обліку);

керівників групобліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) абоінших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

особи, на якупокладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей (основнихзасобів);

інших посадовихосіб (на розсуд керівника установи).

Право визначеннянепридатності основних засобів і встановлення неможливості або неефективностіпроведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документаціїнаказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

Для участі в роботікомісії з встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів,підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядомДержавних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, якийпідписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, щододається до акта.

Завдання постійнодіючої комісії:

 огляд основнихзасобів для складання акта про їх списання на основі технічної документації(технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи) таданих бухгалтерського обліку;

встановленняможливості або неможливості відновлення і подальшого використання основнихзасобів в даній установі;

внесенняпропозицій про продаж, передачу та ліквідацію основних засобів;

встановленняконкретних причин списання об’єкта: фізичний або моральний знос, реконструкція,порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.;

встановленняосіб, з вини яких трапився передчасний вихід основних засобів з ладу (якщо такіє);

встановленняможливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об’єкта іпроведення їх оцінки;

здійсненняконтролю за вилученням із списаних основних засобів вузлів, деталей таматеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначення їх кількості, вагита контроль їх здавання на відповідний склад.

У разі, колиобладнання списується у зв’язку з будівництвом нових, розширенням,реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об’єктів, комісія перевіряєйого наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженомуорганізацією вищого рівня, і робить в акті про списання посилання на пункт ідату затвердженого плану.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.        ЗаконУкраїни “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16липня 1999 року №996-XIV

2.        План рахунківбухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операційпідприємств і організацій.

3.        Інструкціяпро застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

4.        ПСБО 7«Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92

5.        Бухгалтерськийфінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищихнавчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 7-е видання, доп. іперероб. — Житомир: ПП «Рута», 2006. – 832 с.

6.        ВиговськаН.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. Моноїрафія. — Житомир: ЖІТІ, 1998. — 340 с.

7.        ЗагоролпійА.Г., Селюченко Н.Є. Планування та організація основних засобів на засадахлізингу: Монографія. — Львів: ЛБІ ІІБУ, 2002. — 143 с.

8.        МалюгаН.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика,перспективи. — Житомир: ЖІТІ, 1998. — 384 с.

9.        Бондар Т.А.Облік і контроль лізингових процесів: сучасний стан та перспективи розвитку:Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04. — Київський національнийекономічний університет (КНЕУ). — Київ, 2004.

10.     БондарМ.І. Облік іаудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області): Дис.канд.екон. наук: 08.06.04. — К., 2001.

11.     ГаценкоО.П. Облік необоротнихактивів в умовах формування ринкових відносин: Автореф. дис… канд. скоп,наук: 08.06.04. — Національний аграрний університет. — К., 2000.

12.     ГодованецьО.В. Облік тааналіз фінансового лізингу як форми інвестування: Автореф. дис… канд. екон.наук: 08.06.04. — Тернопільська акад. народного господарства МОИ України. 2005.

13.     Засадний Б.А. Облік і аналізінвестиційної діяльності підприємств: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04.- Львівська комерційна академія. — Львів, 2004.

14.     ЗюковаМ.М. Удосконаленняобліку та аналізу основних засобів (на прикладі хлібопекарних підприємствПолтавської області): Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04. — Харківськийдержавний університет харчування та торгівлі МОМ України. — Харків, 2004.

15.     Лайчук С.М. Облік і контрольлізингових операцій: теорія і практика: Дис… канд. екон. наук: 08.06.04. — Житомир, 2002.

16.     ЛеоноваЛ. О. Бухгалтерськийоблік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу):Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04. — Харківський державний університетхарчування та торгівлі МОН України. — Харків, 2004.

17.     ОсадчаЮ.М. Облік нерухомості в АПК: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04. — Інститут аграрної економіки УААН. — Київ, 2003.

18.     СенівБ.Г. Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючихпідприємств: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04. — Тернопільськаакадемія народного господарства МОН України. — Тернопіль, 2004.

19.     ШерстюкО.Л. Коитрольно-аналітичні аспекти оцінки інвестиційної привабливостіторговельних підприємств: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04. — Київський національний торговельно-економічний університет МОН України. — Київ.2003.

20.     ЯнчевА.В. Облік і аналіз відтворення основних засобів: Автореф. дис… канд. екон.наук: 08.06.04. — Харківський державний економічний університет МОН України. — Харків, 2004.


 ЗАО «ХПЗ»підприємство

ЖУРНАЛ 4 за червень2007р.

за кредитомрахунків 10 «Основні засоби», 11 "Інші необоротні матеріальніактиви", 12 «Нематеріальні активи», 13 «Знос (амортизація)необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції», 18 "Іншінеоборотні активи", 19 «Гудвіл при придбанні»

І. З кредитурахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків

№ з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Разом 10 11 12 13 19 1 13 «Знос необоротних активів» 60500 3000 1000 X X 64500 2 23 «Виробництво» X X X 565 — 565 3 68 «Розрахунки за іншими операціями» X X X X 600 600 4 91 «Загальновиробничі витрати» X X X 80 X 80 5 92 «Адміністративні витрати» X X X 230 X 230 6 93 «Витрати на збут» X X X 50 X 50 7 97 "Інші витрати" 80100 4300 2300 — X 86700 РАЗОМ 140600 7300 3300 925 600 152725

II. З кредитурахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків

з/ п

Дебет рахунків Кредит рахунків Разом 14 15 18 35 1 12 «Нематеріальні активи» 150 300 X X 450 2 31 «Рахунки в банках» 1000 — — 1200 2200 3 35 "І Іоточні фінансові інвестиції" 100 X — X 100 4 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 2100 — X X 2100 5 42 «Додатковий капітал» 300 — X — 300 6 60 «Короткострокові позики» 650 — X X 650 7 68 «Розрахунки за іншими операціями» 120 X X X 120 8 96 «Втрати від участі в капіталі» 50 X X — 50 РАЗОМ 4470 300 — 1200 5970

Журнал закончен «30» червня 2007 г. 

Исполнитель                                                                        Марченко А.К.

Главный бухгалтер                                                                        Жуков.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту