Реферат: Облік основних засобів

Вступ

Вданий час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності іпідпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операційвідповідно до чинного законодавства.

Виробничо-господарська діяльністьпідприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних,трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів.

Невід'ємною частиною господарськихзасобів підприємства є основні засоби. Відмінною рисою основних засобів є їхнєбагатократне використання в процесі виробництва, зберігання початковогозовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесуі зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початковувартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна служби шляхом нарахуваннязносу (амортизації) по встановлених нормах.

Вартість виробничих потужностейадекватна функціональній (виробничій) корисності предметів протягом усьоготерміна їхньої експлуатації (тобто періоду, протягом якого майно, щовідноситься до основних засобів, здатне виконувати функції, що приносятьприбуток його власнику). Основні засоби беруть участь у процесі виробництватривалий період (протягом багатьох виробничих циклів), зберігаючи початковуформу і властивості, але поступово зношуються і переносять свою вартість навиготовлений продукт.

Відповідно до принципів бухгалтерськогообліку вартість виробничих потужностей повинна рівномірно розподілятисяпротягом гаданого терміна їхньої експлуатації шляхом розподілу (списання) назвітні періоди, протягом котрих ці потужності будуть мати продуктивнукорисність (спроможність). Цей процес називається амортизацією основнихзасобів.

Оцінка вартості активів за останній часшироко обговорюється. Не було вирішене питання про те, яким методом кращеоцінювати вартість активів: на основі минулих витрат або на основі ринковоївартості. Експерти і спеціалісти в області здійснювали тиск на користь переходуна облік ринкової вартості. Банки ж продовжують застосовувати метод оцінки поминулих витратах, що відбиває неторговий характер більшості видів їхньоїдіяльності.

Метою дослідженняє удосконалення методики бухгалтерського обліку й формування облікової політикищодо операцій з основними засобами.

Об'єктомдослідження є існуюча система бухгалтерського облікута порядок формування облікової політики стосовно основних засобів.

Предметомдослідження є питання методики бухгалтерського облікуоперацій з руху, відновлення, поліпшення й амортизації основних засобів іформування облікової політики щодо них.

В процесінаписання курсової роботи застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічніметоди пізнання. У роботі використовувалися: методи логічного аналізу, індукціїі дедукції (при уточненні економічної сутності основних засобів, при визначенніпринципу облікової політики), евристичний метод експертної оцінки і контрольнихпитань (при дослідженні стану обліку основних засобів на підприємствах), методпорівняльного аналізу (при встановленні переваг і недоліків різних способівоцінки основних засобів), метод системного вивчення господарських процесів (прирозробці напрямів удосконалення форм первинних документів з руху основнихзасобів), економіко-статистичні методи обробки інформації: середні величини,динамічні ряди, кореляційно-регресійний аналіз (при побудові моделей встановленнявартісного ліміту основних засобів та визначення суттєвого розміру витрат на їхвідновлення), метод експертних оцінок (при розробці методики встановленняспособів амортизації основних засобів).

Інформаційною базою для написання курсовоїроботи є законодавчі та нормативні документи України,праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку основних засобів,спеціалізовані періодичні видання, первинні документи, облікові регістри таформи звітності досліджуваних підприємств.


1.Теоретичні основи обліку основних засобів

1.1      Законодавчо-нормативні аспекти обліку основних засобів

Організація бухгалтерського облікуна підприємствах регламентується рядом законодавчих актів. Важливим актом єЗакон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Цейзакон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерськогообліку та складання фінансової звітності в Україні. Згідно даного документубухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємствами,так як фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, щовикористовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідальність заправильність його ведення несе власник або уповноважений орган, який здійснюєкерівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Взв’язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку Міністерством фінансівУкраїни було затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов’язань і господарських операції підприємств і організацій. Дляобліку основних засобів у Плані передбачено рахунок 10 (активний, балансовий) «Основнізасоби» і ряд субрахунків:

100 –«Інвестиційна нерухомість»

101 –«Земельні ділянки»

102 –«Капітальні витрати на поліпшення земель»

103 –«Будинки та споруди»

104 –«Машини та обладнання»

105 –«Транспортні засоби»

106 –«Інструменти, прилади та інвентар»

107 –«Тварини»

108 –«Багаторічні насадження»

109 –«Інші основні засоби»

Основнізасоби – це матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більшеодного року), які підприємство утримує із метою використання їх у процесівиробництва або поставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особамабо для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.

Крімцього затверджено інструкцію про застосування плану рахунків. Вона спрямованана забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарськихоперацій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В інструкціїнаведено коротку характеристику і призначення синтетичних рахунків ісубрахунків, типову схему реєстрації та групування інформації про господарськіоперації.

Значнароль відводиться П(С) БО. Для обліку основних засобів передбачений П(С) БО №7 «Основнізасоби». Це положення визначає методологічні засади формування вбухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротніматеріальні активи, а також розкриття

інформаціїпро них у фінансовій звітності.

1.2Методика обліку основних засобів

Одиницеюобліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

Об’єктОсновних засобів – закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям донього; окремий конструктивно – відокремлений предмет, що призначений длявиконання певних самостійних функцій. Основні засоби, як і всі активи маютькритерії, які і визначають приналежність до них. До цих критеріїв можнавіднести:

1)        Матеріальна форма;

2)        Критерій призначення

3)        Термін корисного використання

4)        Критерій вартості (кожне підприємство передбачає в наказі прооблікову політику підприємства).

Основнізасоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, до неївходять наступні витрати:

1)        Суми, що сплачують постачальникам та підрядникам;

2)        Реєстраційні збори;

3)        Суми ввізного мита;

4)        Суми не прямих податків у зв’язку придбанням за умови, якщо вонине відшкодовуються з бюджету;

5)        Витрати зі страхування ризиків доставки;

6)        Витрати на монтаж, установку, налагодження устаткування;

7)        Інші витрати, які пов’язані з доведенням об’єкту основних засобівдо стану придатного для використання.

Фінансовівитрати не включаються до первісної вартості об’єктів основних засобівпридбаних повністю, або частково за рахунок запозичень, за винятком фінансовихвитрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів, відповідно доП(С) БО №31.

Визначенняпервісної вартості об’єктів основних засобів залежить від способів надходження:

1)        Придбання, або створення;

2)        Безоплатне отримання;

3)        Внески до статутного капіталу;

4)        Обмін на подібні та не подібні активи.

Згідноз Планом рахунків та інструкцією до нього для обліку формування первісноївартості об’єктів основних засобів призначений рахунок 15 – активний,балансовий, тому формування, збільшення первісної вартості об’єктів основнихзасобів відображається по дебету 15 рахунка;

ЗаКредитом 15 рахунка – введення об’єктів основних засобів в експлуатацію. Сальдо15 рахунка відображає вартість об’єктів основних засобів, які не введені вексплуатацію. Введення в експлуатацію об'єктів основних засобів в обов'язковомупорядку повинне супроводжуватися оформленням облікової документації,передбаченої наказом Мінстату України від 29 грудня 1995 року №352 «Про затвердженнятипових форм первинного обліку» (Додаток 4). До таких типових форм відносяться:

03–1 «Акт прийому-передачі(внутрішнього переміщення) основних засобів»;

03–6 «Інвентарна картка облікуосновних засобів (заповнюється в одному екземплярі на підставі «Акту(накладної) прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»(форма №03–1), технічної й іншої документації);

03–7 «Реєстр інвентарних карток пообліку основних засобів» (застосовується для реєстрації інвентарних картокобліку основних засобів (форма №03–6);

03–8 «Картка обліку руху основнихзасобів»;

03–9«Інвентарний список основних засобів» (застосовується для пооб’єктного облікуосновних засобів за місцем їх перебування (експлуатації) по матеріальновідповідальних особах).

Дляобліку основних засобів передбачений П(С) БО №7 «Основні засоби». Це положеннявизначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформаціїпро основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриттяінформації про них у фінансовій звітності.

Крім цього Стандарт 7 пропонує п’ять методівамортизації, а також дозволяє застосовувати норми і методи нарахуванняамортизації, передбачені податковим законодавством. Підприємства повиннівибрати один із п'яти методів нарахування амортизації, викладених у П(С) БО №7,плюс метод, який використовувався до введення в дію сьомого стандарту; в разінеобхідності – провести переоцінку окремих об'єктів основних засобів, якщо їхзалишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків) відрізняється від справедливоївартості на дату балансу (див. пункти 16 – 21 П(С) БО №7).

Аналітичний облік основних засобів ведеться покожному об’єкту окремо.

Привведенні основного засобу в експлуатацію оформлюється форма №03–1 «Актприйому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» застосовуєтьсядля оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів дляобліку введення їх до експлуатації; для оформлення внутрішнього переміщенняосновних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а також длявиключення їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству абоорганізації, це можна побачити в таблиці 1.1.

Таблиця1.1. Кореспонденція обліку надходження основних засобів

Зміст господарської операції

ДТ

КТ

Виконано роботи підрядним способом 151 685 Відображено податковий кредит 641 685 Сплачено постачальнику за будівельні матеріали 631 311 Підрядник виставив рахунок за виконані роботи 151 685 Відображено податковий кредит 641 685 Введено об’єкт основних засобів в експлуатацію 103 151

Безкоштовноотримані об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первіснійвартості, що дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання зурахуванням витрат, що враховуються при визначенні первісної вартості придбанихзасобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних коштів,відповідно в цьому випадку субрахунок 151 «Капітальне будівництво» незастосовується. Надходження безкоштовно отриманих основних засобіввідображається в порядку наведеному в таблиці 1.2.


Таблиця1.2. Кореспонденція обліку надходження основних засобів в наслідокбезкоштовного отримання

Зміст господарської операції

ДТ

КТ

Отримано безкоштовно верстат 152 424 Надано послуги з транспортування та монтажу верстата 152 685 Введено об’єкт основних засобів в експлуатацію 104 152

Об'єктиосновних засобів, внесені в статутний капітал підприємства, зараховуються набаланс по первісній вартості, якою визнається погоджена засновниками(учасниками) їхня справедлива вартість із урахуванням витрат, що враховують привизначенні первісної вартості придбаних засобів. Надходження основних засобівяк внески до статутного капіталу відображається в порядку наведеному в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Кореспонденція обліку внесення основнихзасобів в статутний капітал

Зміст господарської операції

ДТ

КТ

Зареєстровано статутний капітал 46 40 Одним із засновником передано офісне обладнання 106 46

Згідноз чинним законодавством підприємства мають право безоплатно передавати основнізасоби іншим підприємствам, установам, організаціям, а також ліквідовувати їх,якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їх неможливий або економічнонедоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).

Вибуттяосновних засобів з підприємства оформляється Актом на списання основних засобів(ф. №03–3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, щовибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані звибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного доходу. Напідставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.


Таблиця 1.5. Кореспонденціяобліку безоплатної передачі основних засобів

Зміст господарської операції

ДТ

КТ

Нарахований знос 131 104 Списано верстат 976 104 Відображено податковий кредит 746 641

Оренда– це засноване на договорі термінове платне користування майном, необхідниморендарю для здійснення ним підприємницької діяльності.

Орендаможе бути операційною та фінансовою. Фінансова оренда – це оренда, якапередбачає передачу всіх ризиків та вигід, пов’язаних з правом користування таволодіння активами. Оренда вважається фінансовою, якщо:

– орендарнабуває права власності на орендовані активи після закінчення строку оренди;

– орендармає можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за йогосправедливу вартість на дату придбання;

– строкоренди становить більшу частину строку корисного використання об’єкта оренди.

Оперативнаоренда – це договір, у результаті укладання якого орендар отримує у платнекористування від орендодавця майно на строк, менший строку, за якийамортизується 90% вартості об’єкта оренди, визначеної на день укладаннядоговору. Після закінчення строку договору оперативної оренди об’єкт орендипідлягає поверненню власнику і може бути повторно, за договором, переданий укористування орендарю.

Фінансоваоренда – це договір, у результаті укладання якого орендар на своє замовленняотримує в платне користування від орендодавця об’єкт оренди на строк, не меншийстроку, за який амортизується 60% вартості об’єкта оренди, визначеної в деньукладання договору. Після закінчення строку договору фінансової орендиорендований об’єкт переходить у власність орендаря або викуповується ним зазалишковою вартістю.

Майно,передане за договором оперативної оренди, залишається на балансі орендодавця. Уорендаря таке майно обліковується поза балансом. Майно, передане за договоромфінансової оренди, зараховується на баланс орендаря. Передачу і поверненняорендованого об’єкта оформляється актом приймання-передачі.

Приоперативній оренді орендар відображає отриманий об’єкт за дебетомпозабалансового рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю,зазначеною в контракті. Орендна плата відображається в складі витрат звітногоперіоду за дебетом рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»,92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут». При поверненні об’єктаоренди він списується з кредиту позабалансового рахунку 01.

Прифінансовій оренді орендар відображає отриманий об’єкт у складі основних засобіві нараховує по ньому амортизацію.

Товариство,яке бере в оренду основні засоби, що належить комунальному підприємству, маєобов’язково вирішувати питання щодо покриття витрат на роботи, пов’язані звідновленням орендованого майна, оскільки воно має обліковуватися на балансіорендодавця, який і повинен нараховувати амортизацію.

Протевласник майна не може її використовувати для відновлення об’єктів, бонараховану суму він має відносити не на витрати, а на зменшення статутногокапіталу.

Неможе взяти на себе покриття витрат на відновлювальні роботи і орендар, оскількидля цього він має отримувати значні суми прибутків від операційної діяльності.

Різницяміж сумою мінімальних орендних платежів за вартістю об’єкта оренди єфінансовими витратами і відображається в фактично отриманій сумі, щовідноситься до звітного періоду на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати».Кредиторська заборгованість перед орендарем обліковується за кредитомсубрахунку 531 «Зобов’язання з фінансової оренди». Заборгованість, що будепогашена протягом 12 місяців з дати балансу переоформлюється на поточну: дебетсубрахунку 531 «Зобов’язання з фінансової оренди» і кредитом субрахунку 612«Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті».

Оперативна оренда (лізинг) – це господарська операція фізичної абоюридичної особи, яка передбачає передачу орендарю права користування основнимифондами на строк, який не Перевищує строк їх повної амортизації, з обов'язковимповерненням цих засобів їх власнику після закінчення строку оренди.

Фінансова оренда (лізинг) – це господарська операція фізичної абоюридичної особи, яка передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаряосновних засобів з метою наступної їх передачі в користування орендарю настрок, який не перевищує строку повної амортизації таких засобів, зобов'язковим наданням права власності на ці основні засоби орендарю післязакінчення строку оренди.

Облік операцій по оперативній оренді. Передача і поверненняоб'єкта оренди оформляється актом приймання-передачі. Орендодавець зданий в орендуоб'єкт основних засобів продовжує обліковувати на рахунку 10 «Основні засоби»,тільки переміщує його інвентарну картку в окремий розділ картотеки. Орендарприйняті в оренду основні засоби зараховує на за балансовий рахунок 01«Орендовані необоротні активи» за балансовою вартістю орендодавця, зазначену удоговорі оренди, із збереженням інвентарних номерів орендодавця. Регістрамианалітичного обліку служить копія інвентарної картки орендодавця (або виписка зінвентарної книги), що додається до акта приймання-передачі. У разі поверненняорендодавцю раніше прийнятих в оренду об'єктів орендар списує їх з забалансового рахунка 01 «Орендовані необоротні активи».

По переданих в оперативну оренду основних засобах орендодавецьпротягом строку оренди щомісячно нараховує амортизацію з відображенням надебеті рахунка 23 «Виробництво» (окремий субрахунок для обліку витрат поорендних послугах) у кореспонденції з кредитом рахунка 131 «Знос основнихзасобів».

Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті рахунка 23 «Виробництво»,списують з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 903 «Собівартістьреалізованих робіт і послуг».

Орендна плата, як правило, включає: амортизаційні відрахування наповне відновлення орендованого майна, частку прибутку (орендний процент), якийодержує орендодавець за передане в оперативну оренду майно, і податок на доданувартість.

Відповідно до п. З Методики в орендну плату не входять оплатапослуг, які згідно з договором зобов'язується надати орендодавець, а такожвитрати на утримання орендованого майна і витрати, пов'язані з відшкодуваннямвитрат орендодавця по сплаті податку на землю. Відповідно до ст. 2 ЗаконуУкраїни «Про плату за землю» від 19.09.96 №378 платниками земельного податку євласники землі і землекористувачі. Оскільки власником землі абоземлекористувачем є орендодавець приміщень, він і є платником податку на землю.

Для включення комунальних платежів до складу валових витраторендаря (в розмірах, погоджених з орендодавцем відносно кількості спожитихпослуг) необхідно, щоб ця сума відповідно до Закону України «Про оподаткуванняприбутку підприємств» (п. 5.3.9) була підтверджена розрахунками,платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання якихпередбачена правилами ведення податкового обліку. До валових витрат орендодавцякомунальні послуги, самостійно оплачені орендарем, не належать.

При оренді автомобілів необхідно керуватись Законом України «Прооподаткування прибутку підприємств». Згідно із статтями 1.8 та 5.2 цього Законуплатникам податку дозволяється заключати договори оренди основних засобів, утому числі автомобілів, як з юридичними, так і фізичними особами, а вартістьорендної плати за легкові і вантажні автомобілі включати до валових витрат.Разом з цим ст. 5.4.10 Закону забороняється включати до валових витратвитрати на пальне і мастильні матеріали, витрати, пов'язані з технічнимобслуговуванням і паркуванням легкових автомобілів.

Що ж стосується витрат по експлуатації вантажних автомобілів, тоЗаконом не передбачено обмеження щодо включення їх до складу валових витрат.

Орендна плата, сплачена орендарем у рахунок наступних звітнихперіодів (місяця, кварталу, року), відображається по дебету рахунка 39 «Витратимайбутніх періодів» і кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках». У міру настаннявідповідних періодів, яких стосується сплачена наперед орендна плата, рахунок39 кредитується в кореспонденції з дебетом рахунків по обліку витратвиробництва або обігу (91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративнівитрати», 93 «Витрати на збут» та ін.) Якщо за умовами договору на оперативнуоренду основних засобів передбачено добудову, дообладнання, реконструкцію абомодернізацію об'єкта оренди орендарем, то такі витрати обліковуються яккапітальні інвестиції І після закінчення робіт зараховуються до складу власнихосновних засобів. При поверненні об'єкта оренди орендодавцю його балансовавартість збільшується на вартість добудови, дообладнання або модернізації і зврахуванням нарахованого зносу відображається в порядку, передбаченому дляобліку:

а) продажу основних засобів, якщо орендодавець відшкодовуєвартість робіт орендарю;

б) безоплатної передачі основних засобів, якщо вартість робіторендодавцем не відшкодовується.

Орендодавець при поверненні об'єкта оперативної оренди збільшуєйого первинну вартість на вартість добудови, дообладнання і реконструкції і зурахуванням нарахованого зносу відображає в порядку, передбаченому для облікуоперацій:

а) по придбанню основних засобів, що були в експлуатації (якщоорендодавець відшкодовує вартість робіт);

б) по безоплатному надходженню основних засобів (якщо вартістьвиконаних робіт орендарю не відшкодовується).

Методи нарахування амортизаціївибираються та застосовуються підприємствами самостійно. Залежно від мети, якупідприємство ставить перед собою у зв'язку із застосуванням основних засобів, врізних виробничих ситуаціях доцільно використовувати різні методи нарахуванняамортизації.

При нарахуванні амортизації основнихзасобів застосовуються наступні методи:

1)           Прямолінійний метод.

2)           Метод зменшення залишковоївартості.

3)           Метод прискореного зменшеннязалишкової вартості.

4)           Кумулятивний метод.

5)           Виробничий метод.

6)           Податковий метод.

Відповіднодо прямолінійного методу річна сума амортизації визначається розподіломвартості, що амортизується на очікуваний період часу використання об'єктаосновних засобів.

Порядок нарахування амортизації привикористанні цього методу:

1)    встановлюєтьсястрок корисного використання (експлуатації) об'єкта;

2)    визначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

3)    розраховуєтьсявартість, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна);

Перевагамипрямолінійного методу є: рівномірність, стабільність, пропорційністьнарахування амортизації та віднесення її на собівартість, простота і точністьрозрахунків.

Відповіднодо методу зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається якдобуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісноївартості на дату початку нарахування амортизації й річної норми амортизації.

Порядок нарахування амортизації привикористанні методу зменшення залишкової вартості:

1)        встановлюєтьсястрок корисного використання (експлуатації) об'єкта;

2)        визначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

3)        розраховуєтьсявартість, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна);

4)        розраховуєтьсярічна норма амортизації;

5)        річнасума амортизації розраховується множенням первинної вартості на дату початкунарахування амортизації на річну норму амортизації; розраховується за формулою1.2:

/>        (1.2)

або:

6)        річнасума амортизації розраховується множенням залишкової вартості на початокзвітного року на річну норму амортизації; місячна сума амортизації визначаєтьсярозподілом річної суми амортизації за повний рік корисного використання на 12;

7)        востанній рік строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основнихзасобів нарахування амортизації здійснюється в розмірі всієї залишковоївартості (мінус ліквідаційна вартість).

Відповідно до методу прискореного зменшеннязалишкової вартості річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартостіоб'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початкунарахування амортизації й річної норми амортизації, що обчислюється виходячи зістроку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

Порядок нарахування амортизації привикористанні методу прискореного зменшення залишкової вартості:

1)        встановлюєтьсястрок корисного використання (експлуатації) об'єкта;

2)        визначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

3)        розраховуєтьсявартість, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна);

4)        розраховуєтьсярічна норма амортизації за формулою 1.3:

/> (1.3)

річна сума амортизації розраховуєтьсямноженням первинної вартості на дату початку нарахування амортизації наподвоєну річну норму амортизації;

5)        місячнасума амортизації визначається розподілом річної суми амортизації за повний ріккорисного використання на 12;

6)        в останнійрік строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобівнарахування амортизації здійснюється в розмірі всієї залишкової вартості (мінусліквідаційна вартість).

Прискорена амортизація передбачаєзменшення суми амортизаційних відрахувань щороку. Завдяки цьому швидшенакопичуються кошти для заміни вже амортизованих об'єктів основних засобів.

Відповідно до кумулятивного методурічна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується йкумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується розподіломкількості років, які залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основнихзасобів, на суму числа років його корисного використання;

Порядок нарахування амортизації привикористанні цього методу:

1)        встановлюєтьсястрок корисного використання (експлуатації) об'єкта;

2)        визначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

3)        кумулятивнийкоефіцієнтрозраховується за формулою 1.4:

/>       (1.4)

Річна сума амортизації визначаєтьсямноженням вартості, що амортизується на кумулятивний коефіцієнт.

4)    місячнасума амортизації визначається розподілом річної суми амортизації за повний рікексплуатації на 12.

Відповідно до виробничого методумісячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягупродукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації. Виробнича ставкаамортизації обчислюється розподілом вартості, що амортизується на загальнийобсяг продукції (робіт, послуг), що підприємство очікує зробити (виконати) звикористанням об'єкта основних засобів.

Порядок нарахування амортизації привикористанні виробничогометоду:

1)        встановлюєтьсязагальний обсяг продукції (робіт, послуг), що передбачається випустити звикористанням об'єкта (у натуральному вимірнику);

2)        визначаєтьсяліквідаційна вартість об'єкта;

3)        виробничаставка амортизації;

4)    місячнасума амортизації визначається множенням фактичного місячного обсягу продукції (робіт,послуг) на виробничу ставку амортизації.

Застосування виробничого методуможливе лише у випадку, коли фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг)можна достовірно визначити. Цей метод змушує підприємство дбати про те, щобвиробничі об'єкти постійно експлуатувалися, тим самим швидше «переносили» своювартість на вартість готової продукції.

Крім вищенаведених методів, підприємство може застосовувати нормита методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені Законом України«Про оподаткування прибутку підприємств». Згідно з цим Законом основні засоби зметою нарахування амортизації поділяються на чотири групи. До першої групиналежать будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої.

До другої групи належать автомобільний транспорт; меблі; побутовіприлади; інформаційні системи, телефони, конторське та офісне обладнання,устаткування.

До третьої групи належать будь-які інші основні засоби, що невключені до першої, другої та четвертої груп.

До четвертої групи належить обчислювальна техніка.

Нарахування амортизації здійснюється виходячи із залишковоївартості основних засобів та квартальної норми нарахування амортизації.

Норми амортизації з розрахунку на квартал встановлені в такихрозмірах:

1 група – 2%;

2 група – 10%;

3 група – 6%;

4 група – 15%.

Квартальна сума амортизаційних відрахувань визначається заформулою 1.6.

АВкв = Зв * На                     (1.6)

Зв – залишкова вартість;

На – норма амортизації.

Податковий метод не відповідає економічній суті процесів, щовідбуваються на підприємстві.

Цей метод зрівнює предмети, які мають зовсім різні термінивикористання і функціональні можливості, що не призводить до економічнообґрунтованого нарахування амортизації. І основне – несумісність методологіїнарахування амортизації основних фондів за податковим законодавством (ЗакониУкраїни №283/97 – ВР від 22 травня 1997 р. та №349–1V від 24. 12,2002 р.,стаття 8 «Амортизація») і бухгалтерським – за П(С) БО) №7 «Основнізасоби», №92 від 27.04.2000 р.) призводить до нелогічного закінчення їхкорисного використання.

Із запровадженням П(С) БО 7 підприємствам надано досить багатоправ самостійно вирішувати питання, пов’язані з амортизацією, наприклад:

1) визначення ліквідаційної вартості об'єктів (а отже, і вартості,що амортизується);

2) визначення терміну корисного використання (експлуатації)об'єктів;

3) вибору методу амортизації;

4) застосування до різних груп об'єктів різних методівамортизації. Визначення цих факторів дає змогу підприємству впливати на розмірамортизаційних відрахувань, а отже і на структуру витрат.

У таблиці 1.6 Відображено знос основних засобів.

Таблиця 1.6. Відображення зносу основних засобів на рахункахбухгалтерського обліку

Зміст господарської операції

ДТ

КТ

Введення в експлуатацію об’єкта основних засобів 10 15 Нарахування амортизації об'єкта основних засобів протягом терміну експлуатації об'єкта

23, 91,

92, 93

13 Списання раніше нарахованого зносу на зменшення первісної вартості при вибутті основного засобу 13 10 Списана залишкова вартість реалізованого об’єкта основних засобів 972 10
2. Діючапрактика обліку основних засобів на прикладі ват «Югцемент»2.1 Характеристика підприємства ВАТ «Югцемент», як об’єктадослідженняДля проведення обліку, аналізу і аудитувитрат на виробництво продукції використані дані про діяльність відкритогоакціонерного товариства «Югцемент». ВАТ «Югцемент» (колишній Ольшанськийцементнийзавод) – найбільше підприємство промисловості будівельних матеріалів на ПівдніУкраїни з проектною потужністю більш ніж 1,25 млн. тонн цементу на рік.

Першідокладні відомості про геологічну будову Миколївщини відносятьсядокінця XIX сторіччя. Вже в середині ХХ сторіччя, на основі нових детальнихдосліджень, було прийняте рішення побудувати Ольшанськийцементний завод,сировинною базою якого стало Григорієвське родовище цементної сировини.

ІсторіяОльшанського цементного заводу почаласяз будівництва першоїтехнологічної лінії в травні 1962 року. 31 травня 1968 року вона була здана вексплуатацію, а 29 грудня 1968 року початку діяти і друга лінія. Змоменту запуску і по сьогоднішній день завод виробив більше 40 млн. тонн цементу.

ВАТ «Югцемент»– підприємство, оснащене високопродуктивним устаткуванням. Розробка кар'єру івидобуток сировини виконується потужними екскаваторами, бульдозерами інавантажувачами. Первинна переробка сировини виконується в стрижневих млинахМСЦ-4, продуктивністю 350 тонн/год. Для подальшої переробки сировини йодержання цементу використовуються сировинні млини з продуктивністю 135 тонн/рік,печі що обертаються з продуктивністю 70 тонн/год і цементні млини зпродуктивністю 50 тонн/год.

Усвоїй повсякденній роботі колектив підприємства намагається творчо підходити довирішення питань. На виробництві постійно оновлюється і впроваджується нове обладнання,удосконалюються технології, впроваджується автоматизація і механізаціявиробництва, підвищується якість продукції.

У2000 році контрольний пакет акцій ВАТ «Югцемент» придбалавсесвітньовідома промислова група «Дікергофф», що об’єднує компанії звиробництва цементу і різних будівельних матеріалів на його основі.

Зцього моменту почався новий етап в історії ВАТ «Югцемент».Прискоренимитемпами виробляються розкривні роботи, йде модернізація устаткування в цехувипалу клінкера. У лабораторії встановлене найсучасніше устаткування, щозабезпечують надійний контроль якості, упроваджена нова система обліку газу йелектроенергії, введений в експлуатацію прилад контролю параметрів печі «Логоскрин».Здійснюється технічне переоснащення існуючого пакувального відділення з метоюзбільшення потужностей. Змонтована устаткування фасування цементу «Біг-Бегі».Введений в дію прилад з переміщення шлаку з холодного кінця печі з метоюекономії паливних ресурсів. Покращилися умови праці персоналу, вирослазаробітна плата, введена в лад заводська міні – котельня, перекриті дахи. Спостерігаєтьсяполіпшення життєдіяльності у всіх виробничих сферах.

Новізнання, нове обладнання, удосконалення технологічних процесів, постійнеспівробітництво з закордонними фахівцями – усе це дає підставу ВАТ «Югцемент»бути в авангарді українських цементників і зупевненістю дивитися взавтрашній день незалежної України.

ВАТ «Югцемент» традиційно забезпечує цементом південний регіонУкраїни– Крим, Одесу, Миколаїв, Херсон.Продукція підприємства широковикористовувалася при будівництві суднобудівних і глиноземних заводів, портовихспоруджень, атомних електростанцій, доріг, житла, сільськогосподарських ікультурно-побутових об'єктів. Вже в незалежній Україні Ольшанський цементвикористовувався при будівництві автобана Київ-Одеса, реконструкції Ялтинськоїнабережної й Одеського оперного театру, поставлявся на відповідальнібудівництва Києва.

Підприємстворозташоване в 35 км. від міста Миколаєва.З іншими промисловимицентрами країни підприємство пов'язують минаючі поблизу селища цементниківзалізнична магістраль Одеської залізниці й автомагістраль Одеса – Сімферополь.

ВАТ «Югцемент»є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Майно підприємстваскладається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартістьяких відображена в балансі підприємства. Підприємство користується орендованоюземельною ділянкою площею 323,56 гектара, із яких 46,96 землі промисловості, 271,35 гектар кар'єри і 5,25 гектар відпрацьовані кар'єри. Підприємство має самостійний баланс,розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; печатку зі своєю назвою. Набазі ВАТ «Югцемент» створено дочірні підприємства, які зареєстровані яксамостійні юридичні особи:

- ДП «Ремонтсервіс»

- ДП «Комунсервіс»

- ДП «Цемторгсервіс»

- ДП «Пансіонат Приморський»

Філії:

- Одеська філія ВАТ «Югцемент»

- Севастопільська філія ВАТ «Югцемент».

Статутний фонд ВАТ «Югцемент» становить 3188529. Статутний фондтовариства поділено на 708562 прості іменні акції номінальною вартістю 4,5гривні кожна, це видно з таблиці 2.1. Акціонери підприємства без обмеженьможуть розпоряджатися акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їхна користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше встановлене чиннимзаконодавством.


Таблиця 2.1. Таблицярозподілу акцій ВАТ «Югцемент»:

Кількість акціонерів Кількість акцій у володінні, шт. Вартість акцій, грн. Частка у загальній кількості (%) АК «Дікергофф» 1 659310 2966895 90 Фізичні особи 925 49252 221634,0 10 Всього: 926 708562 3188529,0 100

Основним видом діяльності «ВАТ Югцемент» євиробництво цементу. Ця інформація про види діяльності ВАТ «Югцемент» за КВЕД(перший – основний), згідно довідки Статистичного органу від 16.10.2003 р.№285, відображені в таблиці (Додаток 1).

ВАТ «Югцемент» має розрахункові рахунки в національній та іноземній валюті: Ф-я Дніпропетровського КБ«Приватбанк» м. Миколаїв, МФО 326610 Ф-я АКБ «Райффайзенбанк Україна» м. Миколаїв,МФО 32691.

ВАТ «Югцемент»є великим платником податків, зборів та неподаткових платежів в Миколаївському районі.Протягом п’яти років спостерігається ріст платежів до Зведеного бюджету.

Розглядаючи основні показники діяльностіВАТ «Югцемент» потрібно відмітити, що ріст виробництва цементу протягом п’ятироків значно виріс. Обсяг виробництва продукції в натуральному виразі підприємствомнаведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Таблиця обсягу виробництвапродукції в натуральному виразі

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 обсяг виробництва продукції в натуральному виразі 185,5 232,4 399,8 575 624,8

Яквидно з таблиці, протягом п’яти років спостерігається ріст виробництва цементу внатуральному виразі. За 2004 рік обсяг виробництва цементу склав 624,8 тис.тонн та порівняно з 2003 роком виріс на 8,7%.

Основнимипоказниками роботи ВАТ «Югцемент» є:

- добування власної сировини (вапняк, глина)

- виготовлення клінкеру

- виготовлення цементу

- обсяг реалізованої продукції

- собівартість виготовленої продукції

- дохід від реалізації продукції

2.2 Діюча практика обліку основних засобів на підприємстві ВАТ«ЮГцемент»

Бухгалтерський облік на підприємстві ВАТ «ЮГцемент» здійснюєтьсяна підставі діючого Наказу «Про облікову політику». Метою якого є забезпеченняєдиних принципів, методів та процедур, які використовує підприємство дляскладання та подання фінансової звітності.

Підприємство ВАТ «ЮГцемент» використовує План рахунківбухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операційпідприємств та організацій №291 від 30.11.99 р. та Інструкцію іззастосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій №291 від30.11.99 р.

Відповіднодо Плану рахунків підприємство для обліку основних засобів застосовує рахунки10 «Основні засоби», 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» та 15«Капітальні інвестиції» з відповідними субрахунками.

На ВАТ «ЮГцемент» основні засоби – це матеріальні активи,які підприємство утримує з метою використання у господарській діяльності (упроцесі виробництва, процесі постачання товарів, адміністративних цілях,надання послуг, здавання в оренду іншим особам та ін.) очікуваний строквикористання яких більше одного року або операційного циклу, якщо він довший зарік.

На ВАТ «ЮГцемент» основні засоби надходять шляхомпридбанням за грошові кошти. Первісна вартість об'єктів основних засобів на ВАТ «ЮГцемент» формується з:

– сум,що сплачують постачальникам за виключенням непрямих податків, яківідшкодовуються з бюджету;

– сумнепрямих податків;

– витратизі страхування ризиків доставки основних засобів;

– витратина установку, монтаж, налагодження;

– іншівитрати пов'язані з доведенням основних засобів до стану в якому вони придатнідля використання із запланованою метою.

Об'єктомосновних засобів визнаються активи, якщо вони відповідають критеріям визнання:

– існуєімовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди,пов'язані з використанням активу;

– вартістьоб'єкта перевищує 1000 грн.;

– об'єкт плануєтьсявикористати понад 365 днів з дати введення в експлуатацію.

Основнізасоби придбаються згідно з договором купівлі-продажу за рахунок грошовихкоштів або в результаті бартерної операції, тобто в обмін на подібні або неподібні об'єкти.

Припридбані основних засобів формується первісна вартість на рахунку 15«Капітальні інвестиції» (Додаток 2).

Напідприємстві ВАТ «ЮГцемент» переміщення основнихзасобів оформлюється типовою формою №03-1 первинного обліку Актом облікуприймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

Уцьому акті зазначають такі положення:

найменуванняоб'єкту – Зварювальний напівавтомат «Гранит-Ф5У3»; первісна вартість об'єкту – 6120,84;

присвоєнийінвентарний номер – 4185;

місцевикористання – Ділянка «РемонтСервис».

Складкомісії, яка підписує акт, зазначається в Наказі про проведення інвентаризаціїі затверджується керівником підприємства.

Актизберігаються протягом всього терміну експлуатації об'єкту основних засобів тапротягом трьох років і одного місяця після списання об'єкту за умови, що за цейперіод була проведена ревізія.

Надходженняосновних засобів придбаних за плату від постачальника, в бухгалтерському облікувідображається в порядку наведеному в таблиці 2.6.

Таблиця2.6. Придбання основних засобів

Господарська операція Кореспондуючі рахунки Сума Дебет Кредит Отримано від постачальника Зварювальний напівавтомат «Гранит-Ф5У3» 152 631 6120,84 Відображено суму нарахованого ПДВ 641 631 1224,17 Cплачено постачальнику за зварювальний напівавтомат 631 311 7345,01 Введено в експлуатацію устаткування 104 152 6120,84

Напідприємстві амортизація нараховується методом прямолінійного списання згідно зНаказом про облікову політику підприємства. Таблиця 2.7

Нарахуванняамортизації

Господарська операція Кореспондуючі рахунки Сума Дебет Кредит Відображено знос Бульдозер Т 130 (Инв. №1216) 92 131 781,25

Напідприємстві ВАТ «ЮГцемент» відповідальність заорганізацію інвентаризації згідно із законодавством покладається на керівника,до обов'язків якого входить:

– створеннянеобхідних умов для проведення у стислі терміни;

– визначенняоб'єктів;

– кількостіта термінів проведення інвентаризації.

Процеспроведення інвентаризації розпочинається з підготовки та видачі наказу на їїпроведення – внутрішнього документа, який регламентує порядок і термінипроведення інвентаризації, визначає її об'єкт.

Типоваформа №03–3 Акт на списання основних засобів застосовується для оформленнявибуття окремих інвентарних об'єктів у разі повної або часткової їх ліквідації(Додаток 4).

Актскладається в двох екземплярах постійно діючою комісією, призначеною Наказомпро проведення інвентаризацій затверджену керівником ВАТ«ЮГцемент».

Першийекземпляр передається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріальновідповідальної особи, у веденні якого знаходиться ліквідований об'єкт і єпідставою для здачі на склад металобрухту, запасних частин і матеріалів, щоутворилися в результаті ліквідації.

ВАкті за формою №03–3 у розділі «Розрахунок результатів списання об'єктів»відображені витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів.

ВАкті списання основних засобів зазначаються такі положення:

– дата складання – 29.12.2009;

– назваосновних засобів – Кутова шліфмашинка ручна GWS 14–150 CI;

– висновоккомісії – ліквідація із-за непригодності;

– номердокумента – Юг-0000079;

– інвентарнийномер – 3666;

– датавведення в експлуатацію – 31.07.06;

– ріквипуску;

– іншідані необхідні для ведення аналітичного обліку.

Оформленняліквідації основних засобів в бухгалтерському обліку розкрито в таблиці 2.8

Таблиця2.8. Ліквідація кутової шліфмашинки ручної

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума Дебет Кредит Списано знос кутової шліфмашинки ручної 131 1061 30,58 Відображено залишкову вартість кутової шліфмашинки ручної 976 1061 489,15 Відображено фінансовий результат від ліквідації основних засобів 793 976 489,15

Взагаліведення бухгалтерського обліку на підприємстві ВАТ«ЮГцемент» відповідає встановленим нормам і стандартам.

Бухгалтерський облік на ВАТ «ЮГцемент»відображається вірно та в повному обсязі.


3.Удосконалення обліку основних засобів

Реформування бухгалтерськогообліку в Україні на основі Національних положень(стандартів) бухгалтерськогообліку, що відповідають вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартамбухгалтерського обліку, привело до суттєвих змін в обліку основних засобів. Вопублікованих нормативних актах – Плані рахунків, затверджену наказом МФУ від30 листопада 1999 р. №291 із змінами та доповненнями; Інструкції прозастосування Плану рахунків, затвердженій МФУ від 30 листопада 1999 р. №291із змінами та доповненнями; П(С) БО 7 «Основні засоби» – не охоплено всіхбез винятку питань, які виникли у зв’язку з реформуванням обліку основнихзасобів та їх зносу. У зв’язку з цим у практичній діяльності виникаютьпроблеми, що стосуються обліку та амортизації основних засобів.

З моменту введення новогоПлану рахунків і Національних стандартів, за якими підприємства України ведутьбухгалтерський облік, пройшло немало часу і це дало змогу виявити їх недолікита переваги.

До переваг можназарахувати:

1.        Зрозумілість вітчизняного обліку для іноземних інвесторів.

2.        Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю.

3.        Регламентація основних ділянок обліку окремими положеннями, якідають змогу при його веденні використовувати різні варіанти й кожномупідприємству обирати найефективніші для нього методи

Серед недоліків можнавиділити:

1.        Велику трудомісткість трансформаційних процесів.

2.        Низка стандартів, зрештою, як і більшість законів в Україні,написані важкодоступною мовою і є не досить зрозумілими.

3.        В опублікованих нормативних актах не охоплено без винятку питань,які виникли у зв’язку з реформуванням обліку основних засобів.

Амортизація по основнихзасобах починає нараховуватися в бухгалтерському обліку з наступного місяцяпісля введення їх в експлуатацію. В П(С) БО 7 такої чіткості немає, у п. 29стандарту зазначено, що «нарахування амортизації починається з місяця,наступного за місяцем, у якому об’єкт став придатним для корисноговикористання». Однак придатним для корисного використання може бути йобладнання, яке не потребує монтажу і зберігається на складі, а також інші видикапітальних інвестицій. Таке визначення може спричинити формування неправильноїдумки на практиці стосовно того, що по капітальних інвестиціях теж можнанарахувати амортизацію. У зв’язку із зазначеним, передостанній абзац п. 29П(С) БО 7 треба викласти в такій редакції: «Нарахування амортизації починаєтьсяз місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів було введено вексплуатацію».

Важливуроль при амортизації основних засобів відіграє вибір методу нарахуванняамортизації. Найбільший вплив на вибір методу нарахування амортизації упрактичній діяльності справляють такі фактори:

1) простота (складність) методу таможливість його застосування;

2) вплив на собівартість продукції йвартість засобів у звітності;

3) кваліфікація працівника,уповноваженого вирішувати це питання;

4) наявністькорпоративної політики у сфері нарахування зносу.

Неіснує єдиної думки щодо найкориснішого або найдоцільнішого з методів. Тому впитанні вибору методу нарахування амортизації пропонуємо виходити з двохпозицій:

1) принцип обачності;

2) очікуваний спосіботримання економічних вигід від використання об’єктів.

Найбільше принципуобачності відповідає метод зменшення залишкової вартості, при якомунараховується найбільша сума амортизації в перші роки використання об’єкта.Наступним є метод прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивнийметод. За рівномірного випуску продукції показники виробничого методунаближається до прямолінійного.

Дослідження процесунарахування амортизації в інших країнах свідчить, що прогресивним підходом єзаконодавчий поділ основних засобів на групи із встановленням строків корисноговикористання.

Значною мірою цепояснюється визначеннями поняття «амортизація» в податковому законодавстві і вбухгалтерському обліку. За П(С) БО 7, амортизація – систематичний розподілвартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисноговикористання (експлуатації).

Відповідно до ЗаконуУкраїни «Про оподаткування прибутку підприємств», амортизація основних фондів інематеріальних активів – це поступове віднесення витрат на їх придбання,виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платникаподатків у межах норм амортизаційних відрахувань, передбачених цією статтею.

Ще однією проблемою є те, що первинна облікова інформація пронаявність, рух, капітальний ремонт та інші операції щодо основних засобіввідображається в численних спеціалізованих регістрах, постійні реквізити якихтотожні. Це не сприяє якісному веденню обліку, збільшує трудомісткістьопрацювання та відображення інформації, створює певні труднощі у формуваннядокументообігу й забезпеченні необхідними видами бланків.


Висновки

В курсовій роботі було висвітлено актуальність теми обліку тапроведення аудиту основних засобів. Яке дає змогу зробити висновок, щоутримання основних засобів є важливою частиною функціонування підприємства.

У першому розділі повністю розкриваютьсязаконодавчо-нормативні, теоретичні аспекти та головні завдання обліку основнихзасобів. Головними завданнями обліку основних засобів є:

– вибір первинних документів, якими будуть оформлюватисяоперації з

основними засобами, із затверджених типових форм або розробкавласних;

– правильне і своєчасне відображення надходження,вибуття й переміщення основних засобів;

– правильне групування (класифікація) основних засобів;

– контроль за їх наявністю та збереженням у місцяхексплуатації;

– своєчасне й точне обчислення зношення (амортизації)основних засобів і правильне відображення його в обліку;

– встановлення матеріально відповідальних осіб, якібудуть відповідати за збереження певних видів основних засобів;

– визначення витрат на ремонт, а також контроль зараціональним використанням коштів, виділених з цією метою;

– виявлення об'єктів, які не використовуються;

– контроль за ефективністю використання, пошуки резервівпідвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.;

– забезпечення проведення інвентаризації основнихзасобів у строки, встановлені законодавством;

– оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідноюінформацією про стан основних засобів через автоматизаціюобліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.

Головний бухгалтер підприємства має володіти повноюінформацією про нові нормативно-правові акти України, зміни та доповнення дочинних актів, вміти порівнювати, аналізувати, об'єктивно оцінювати, надаватипропозиції та грамотно реалізувати ці акти на практиці із урахуванням специфікидіяльності підприємства для правильності ведення бухгалтерського обліку.

Другий розділ містить характеристику підприємства, діючупрактику бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві ВАТ «ЮГцемент».

Досліджуючи ведення обліку основних засобів на підприємствіВАТ «ЮГцемент» можна зробити висновки, що облік ведеться у відповідності всімЗаконам України і законодавчо – нормативним актам.

У третьому розділі подаються пропозиції щодо удосконалення облікуосновних засобів на підприємстві ВАТ «ЮГцемент».


Списоквикористаних джерел

1.        Бутинець Ф.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир,2000 р.

2.        Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні» від 16 липня 1999 р. №196 – XIV 11 Податки та бухгалтерськийоблік. – 2000, – №1.-С. 25–29.

3.        Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу,зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій /У Затвердженонаказом міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 II Бухгалтерськийоблік і аудит. – 2000. – №1.-С. 3–13.

4.        Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку,активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств іорганізацій // Затверджено наказом міністерства фінансів України від 30листопада 1999 р. №291 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000.– №1.-С. 14–64.

5.        Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні.Нормативно-практичний довідник. Навчальний посібник. Станом на 1 лютого 2000 р.– Львів: «Інтелект-Захід», 2000. – 188 с.

6.        Хомин П. Відмінності фінансового і податкового облікуосновних засобів, як наслідок неузгодженої звітності. // Бухгалтерськийоблік і аудит. – 2003 р. – №9. – С. 24–31.

7.        Сук Л., Сук П. «Облік оренди та лізингу» // Бухгалтеріяв сільському господарстві, 2006 – №18.С. 48–51.

8.        Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерскийучет в производственных и торговых предприятиях, 2000.

9.        Рибченко М.Ф., Кириленко В.М. Проблеми та шляхивдосконалення основних засобів // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 135–137.

10.      Муріна Т.С. Шляхи ефективності використання основних засобівна промисловому підприємстві // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 387–390.

11.      Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основнізасоби», затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 р. №92 із змінами ідоповненнями від 11.12.2006 р. №1176

12.      Морозова Ж.А. Международные стандарты финансовойотчетности М.: Бератор – Пресс, 2002 – 256 с.

13.      Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. Посібник — 2-ге вид.,випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471 с. – (Вища освіта XXIстоліття)

14.      Облік операцій з поліпшення основних засобів на підприємствахдержавного сектора економіки // Бухгалтерський облік і аудит №9, 2007 р.– с. 28

15.      Бухгалтерський облік основних засобів в оренді //Бухгалтерський облік і аудит №7,2007 р. – с. З

16.      Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Гомашевська І.Л. Організаціябухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік іаудит» вищих навчальних закладів / За ред. д. н. е., проф. заслуженого діячанауки і техніки України Ф.Ф. Бутинця — 4-е вид., доп. і перероб. Житомир:ПП «Рута», 2006. – 528 с.

17.      Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.:Знання, 2004. – 447 с.

18.      М. Бойцова, О. Вітковська, Т. Войтенко, та ін.Енциклопедія господарських операцій. – X.: Фактор, 2006. – 992 с.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту